Groot nieuws! Er komt een bevraging over stadsverlaters en -toekomers

Waar gaan we dat schrijven?
Stad Kortrijk gaat principieel akkoord om in samenwerking met andere steden een studie te laten maken over de verhuisbewegingen en vooral de verhuismotieven van inwoners om onze stad te verlaten of omgekeerd te onderzoeken waarom inwoners van andere gemeenten naar Kortrijk komen.

In het verleden was het zo dat bij de minste stijging van het aantal inwoners een of andere schepen uitriep dat dit te wijten was aan het schitterende beleid van de tripartite en de aantrekkelijkheid van onze stad.
Al een tijdje geleden was er een keer een journalist die (met medewerking van het stadsbestuur) wou nagaan wat meer speciaal Gentse Kortrijkzanen bezielde om terug te keren naar hier. Of het dan wel ging omdat Kortrijk er was op vooruitgegaan? Het artikel met de uitslag van de enquête is nooit verschenen. De enige reden waarom er dan toch een keer iemand uit Gent terugkwam naar hier was immers het feit dat min of meer goedkoop wonen in Gent onmogelijk bleek…

Ter info.
Begin dit jaar telde Kortrijk 76.833 ingeschrevenen. De stijging was volgens onze bewindvoerders ongetwijfeld te wijten aan het schitterende beleid. Maar welk beleid werd er dan wel gevoerd in 2091 (76.833 inwoners)? Of in 1977 (zelfs 77.271 inwoners?)

Met de voorgenomen bevraging van stadsverlaters en -toekomers wil men dus nu op enige, zakelijke en wetenschappelijke grond inzicht krijgen over de ware verhuismotieven van inwoners die van, naar en ook intern in de stad verhuizen.
De survey wordt opgemaakt en uitgevoerd in samenwerking met andere centrumsteden, het Steunpunt Wonen van de Vlaamse Overheid en het Kenniscentrum Vlaamse steden en gemeenten.
De huishoudens (niet de individuele personen) zullen in september dit jaar per post en later digitaal gevraagd worden om een enquête van ongeveer 12 bladzijden in te vullen.
Om tot een betrouwbaar en representatief resultaat te komen moet naar schatting volgende steekproefomvang bereikt worden:
– 4 op 7 huishoudens die naar hier komen wonen
– 2 op 3 huishoudens die Kortrijk verlaten
– 4 op 7 intern verhuizende huishoudend.
De analyse van de resultaten gebeurt door KU Leuven-HIVA.

En wat mag dat kosten?
Het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Gemeenten zal een aanbesteding uitschrijven.
De raming (excl BTW) voor stad Kortrijk voor een bruto-steekproef van 3.000 en een netto-steekproef van 900 eenheden ziet er zo uit:
– als alle centrumsteden deelnemen: 14.400 euro (16 euro per netto-steekproef);
– als sommige centrumsteden deelnemen: 20.700 euro (23 euro per netto-steekproef);
– als elke stad apart een bevraging opstelt en uitvoert: 26.100 euro (29 euro per netto-steekproef)

Er moeten nog heel wat zaken uitgeklaard: inhoud van de vragenlijst, taal, al of niet werken met een beloning, verdeling van de werklast.
WE HOPEN DAT HET LUKT.