Dat nieuw te bouwen stadion KV Kortrijk zal ons niets kosten, niets!

De burgemeester heeft het al een keer gezegd, en onlangs (Het Laatste Nieuws, 28 december) heeft de schepen van sport Vandendriessche (zeg maar Arne) het nog een keer bevestigd: stad zal het project “faciliteren”, maar niet financieren.

We hebben zoiets al een keer gehoord.
“De Warmste Week” zou ons ook niets kosten, want stad zou enkel ‘logistieke steun’ verlenen aan de actie. De kostprijs voor die steun (‘faciliteren’ genaamd) is uiteindelijk uitgedraaid op zoiets als 443.000 euroots, waarbij men in die som nog vergeten heeft de werkuren van het stadspersoneel te verrekenen.

De bouw van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide heeft stad ook gefaciliteerd. Stad zette een publiek-private samenwerking (PPS) op touw met de firma S&R uit Leuven. Dat is niet zonder slag of stoot verlopen. Na het gehakketak met de mislukte concurrentiedialoog is men overgeschakeld op een onderhandelingsprocedure. Wat de begeleiding van die voorbereidende fase allemaal heeft gekost, daar hebben we het raden naar. En het DBFMO-contract met S&R (intussen Lago) was dermate ingewikkeld dat stad externe juridische hulp én externe trajectbegeleiding heeft moeten inroepen. Kostprijs? Volgens onze laatste (verouderde?) gegevens: 317.018 euro (waarvan 184.952 euro door Kortrijk gedragen en de rest door Zwevegem). Dat is wat me noemt: faciliteren.

Voor de bouw van het voetbalstadion op Evolis laat Vincent Tan, de Maleisische eigenaar van de club niets meer van zich horen. Volgens schepen Arne vertoont hij een gebrek aan professionalisme en is hij zelfs niet te vertrouwen. (We raden het schepen Arne volledig en ten strengste af om naar Maleisië op reis te gaan!)
Tan verliest dus zijn voorkeurrecht en stad zal nu een PPS-constructie opzetten met één of meerdere privé-partners. Waarschijnlijk weer met DBFM-contracten. Dat wil zeggen dat de private partner(s) instaan voor design, build (bouwen), finance (financiering) en maintain (onderhoud).
Dat – het faciliteren van het project – zal stad (dat zijn wij) dus allemaal geen cent kosten. (Vergeet dit nooit!)
Er is blijkbaar al een soort masterplan ontworpen door B-architecten. Door wie gefaciliteerd? Door wie is dat betaald?

P.S.
KVK (Kortrijk Voetbalt) krijgt dit jaar een investeringstoelage van 150.000 euro en een werkingstoelage van 240.047 euro. Het gebruik van de terreinen en tribunes is nog altijd gratis. Dat staat nooit in de gazetten en zal er ook in de toekomst nooit te lezen vallen.

Realisatiegraden in investeringen (3)

Ja, we hebben het over realisatiegraden, in het meervoud.
– Men kan bijvoorbeeld de totale investeringsuitgaven van een gemeente in ogenschouw nemen. Dan neemt men niet enkel de materiële investeringen (gebouwen, wegen, enz) en de immateriële vaste activa (concessies, ontwikkelingskosten) mee in de som, maar ook de financiële vaste activa (bijv. onze participatie in Gaselwest) en de toegekende investeringssubsidies (bijv. aan kerkfabrieken). Dat zijn dan vier soorten van investeringsuitgaven. Vier.
Dat is wat het Kortrijkse schepencollege ons voorhoudt als de tripartite een keer triomfantelijk wil uitpakken met een hoge realisatiegraad.
– En om ons – onwetenden – helemaal te beduvelen ook nog investeringen incalculeert van andere autonome bedrijven.
– Een andere mogelijkheid is dat men enkel rekening houdt met immateriële een materiële vaste activa. Dat is bijv. wat het adviesbureau BDO heeft gedaan met zijn stilaan berucht onderzoek naar de realisatiegraad van de investeringen in Vlaamse steden en gemeenten.
– Nog een andere, weliswaar ongebruikelijk rekenmethode (in Gent?) zou er kunnen in bestaan om te werken met het saldo van investeringsuitgaven en -ontvangsten. De netto-investeringen.

– Omdat de andere investeringen nogal wispelturig zijn (jaar na jaar wisselen of in kleinere gemeenten gewoon niet niet voorkomen) kan men zich zelfs louter beperken tot de materiële vaste activa. Wat heeft het bestuur verwezenlijkt inzake werken? Dat is wat de burger het meest interesseert toch? (Kortrijk is veel veranderd!)

Zoals vroeger al eens gezegd, vragen we ons af of er ergens een officiële regel is ingevoerd die gemeenten oplegt welke soorten van activa men dient te betrekken bij de berekening van de investeringsgraad. De totale of niet?

– En nu!
Ander probleem is welke ratio (verhouding) men dient te gebruiken voor die berekening. De kwestie van de samenstelling (de som) van de teller en de keuze van de noemer! Moet men de daadwerkelijk gedane investeringen afzetten tegenover het geraamde eindbudget (dus na budgetwijzigingen) of integendeel tegenover het initieel goedgekeurde budget? Dat is het budget waarmee besturen aan het begin van een begrotingsjaar altijd met trompetgeschal mee uitpakken en hierbij kritiekloos worden gevolgd door de plaatselijke pers. Maar in het laatste het geval dan (vergelijken met het oorspronkelijke bedrag) komen de gemeenten er niet zo goed uit…Ze doen dat dus nooit.

Voor het Kortrijkse budget en de jaarrekening 2018 hierna enkele uitkomsten.

1. De ratio van de totale waarlijk gedane investeringsuitgaven (jaarrekening) tegenover het geraamde eindbudget.
Dat is dus de Kortrijkse methode. Dan stellen we het bedrag 26,16 M tegenover 36,81 M. Realisatiegraad is dan 71,0 %.
Pendant is de procentuele afname van de verhoopte en waarlijk verwezenlijkte investeringen: -28,9 %. (Rij eens met de fiets een berg af met zo’n hellingspercentage…)
2. De ratio pure materiële gedane investeringen tegenover het eindbudget.
Dan heeft men zich ietwat beraden. Nu zijn de immateriële, financiële en investeringssubsidies uitgeschakeld.
We stellen dan (slechts) 23,85 M tegenover 36,81 M. De uitslag is al minder vleiend: een realisatiegraad van 64,7 %.
3. De ratio totale gedane uitgaven tegenover het initiële budget.
– We maken de uitslag nog minder vleiend. De verhouding is nu 26,16 M tegenover niet minder dan 49,28 M. (Want waarlijk: nog voor het jaar 2018 begon raamde men de investeringsuitgaven op 49.280.797 M. Een verkiezingsjaar!)
Realisatiegraad? 53,0 %. U zal noch de schepen van Financiën (Kelly), noch de burgemeester betrappen op het gebruik van deze berekeningswijze. Die ontmaskert volkomen de grootspraak va,n het zgn. investeringscollege.
– We kunnen het nog erger maken en enkel rekening houden met de verwezenlijkte materiële vast activa. Dat is namelijk wat de mensen concreet zien gebeuren aan werken. (Wat is onze stad veranderd zeg! Verlaagde Leiekaaien!)
De verhouding is nu 23,85 M / 49,28 M. Uitkomst: 48,3 %. Een procentuele afname van niet minder dan 51,6 %. Dat komt zeker nooit in de gazetten!
4. De afname van de netto-investeringen
Ja, dat zou men ook eens kunnen bekijken. Even nagaan wat de evolutie is van het verschil tussen de gedane investeringsuitgaven en het de werkelijk verkregen ontvangsten.
– Het initiële saldo bedroeg 33.42 M.
– Het eindbudget 23,03 M.
– En in de jaarrekening had men het over… 15,97 M.
Zie eens die afname van wat de investeringen aan Stad zelf hebben gekost.
– Van het oorspronkelijke budget naar het eindbudget is er een daling van min 31,0 %.
– Van het eindbudget naar het werkelijke saldo: min 30,6 %.
– En hou u vast: van het oorspronkelijke saldo naar het saldo in de jaarrekening: min 52,12 %.
Wat een investeringscollege was met dat !

Zo. Nu hebt u alles gehad.
Dank u voor het kijken.
Die realisatiegraad van de investeringen – om gek van te worden (2)

(Zie nog vorig stuk.)
Op basis van gegevens van het adviesbureau BDO (dat zich blijkbaar baseerde op cijfers van de Administratie Binnenlands Bestuur) lieten de kranten voor onze stad Kortrijk dan weten dat de investeringsgraad voor materiële vaste activa alhier ter stede 74 procent bedroeg in 2018. Kortrijkwatcher weet niet hoe men daarbij komt.

Wij doen nu beroep op cijfers zoals die voorkomen op de officiële website van Stad om – weliswaar diverse – investeringsgraden te berekenen. Want dat is juist een groot probleem: nergens is te vinden welke ratio gemeenten en steden hanteren (of officieel dienen te gebruiken) om zo’n investeringsgraad te berekenen.
Als ze die al in de jaarrekeningen berekenen, want meestal gaan gemeentebesturen achteraf niet al te fier op hun reële verwezenlijkingen op dit gebied.

Nu, eerst de bedragen dus, voor ons Kortrijk, in het jaar 2018. Het jaar 2019 is natuurlijk nog lopend en het zal nog maanden duren eer we de ware toedracht van de gedane investering voor dit jaar kennen. En de lokale pers zal er niet over reppen, maar dit weerom geheel terzijde.

Initieel of oorspronkelijk budget 2018 (goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 december 2017).
Het College staat voor een nieuw begrotingsjaar en wil daarom beloftevol groots uitpakken. De kiezer epateren. (2018 is trouwens een verkiezingsjaar.) Prof. Filip De Rijnck (een Kortijkzaan) zei het in dit verband nog: “Er zit soms politieke marketing achter: gemeentebesturen doen alsof ze grote plannen hebben.”
– De uitgaven worden – voor wat komen gaat – dolenthousiast geraamd op 49.280.797,00 euro. (De lokale pers kan vindt daar geen graten in.)
– Over de mogelijk ontvangsten (subsidies van hogere overheden en verkopen van patrimonium) is men ook overmoedig positief: men hoopt op 15.859.599,00 euro.
– Het saldo (uitgaven min ontvangsten), of het door Stad zelf werkelijk te besteden geraamde bedrag is dus 33.421.198,00 euro.

Eindbudget 2018 (in gemeenteraad van 10 december 2018 goedgekeurd).
Het schepencollege is intussen al wat ontnuchterd. De werken liepen minder vlot dan verwacht? Een of andere verkoop ging niet door? Er is misschien wat geld tekort zodat een voorgenomen project wordt uitgesteld? Eén of meerdere budgetwijzigingen blijken soms nodig?
In Kortrijk was er in 2018 op de valreep slechts één budgetwijziging, zedig vertolkt als zijnde een “betere inschatting van transactiemomenten”. Er is 12,4 miljoen “doorgeschoven” naar volgend jaar. (Tsja. Een stad is geen huishouden hoor.)
– De (nog altijd geraamde) uitgaven worden uit de aard der zaak naar beneden bijgesteld: 36.812.978,16 euro. Maar dit gaat tevens om immateriële vaste activa én investeringssubsidies.
– Bijhorende subsidies blijven uit of verkopen gaan niet door…
De ontvangsten dalen naar 13.777.692,90 euro.
– Het saldo wordt nu ook kleiner: 23.035.285,26 euro.

Jaarrekening 2018 (gemeenteraad van 17 juni 2019)
Het jaar is al lang voorbij. De harde waarheid komt nu aan het licht. De werkelijke bedragen (transacties) zijn eindelijk gekend.
– Totale aangerekende uitgaven : (slechts) 26.161.987,34 euro.
Maar! Enkel voor materiële vaste activa: 23.851.182,76 euro.
– Gedane ontvangsten vallen ook tegen: 10.191.627,39 euro.
– Saldo: 15.970.359,95 euro.

Aan de hand van bovenstaande cijfergegevens gaan we in een volgende editie over tot enkele berekeningen van de realisatiegraad van investeringen in 2018. Want zoals u ziet zij er meerdere ratio’s mogelijk. Niet te doen, zolang A N-VA-schepen van Financiën Kelly Detavernier geen klaarheid schept.

Die realisatiegraad van de investeringen – om gek van te worden (1)

De website van “Het Nieuwsblad” (HN) heeft ontdekt dat het erg is gesteld met de mate waarin gemeenten de beloofde (geplande) investeringen in werkelijkheid verwezenlijken. Meer dan de helft van de (306? 305?) onderzochte gemeenten voerde in het verleden minder dan de helft van de investeringsplannen uit.
HN heeft dat niet zelf ontdekt, en al zeker niet de plaatselijke journalisten van de krant in de beschouwde gemeenten. Lezers van onze krant weten dat maar al te goed: onze persjongens slagen er niet in om ook maar een woord te wijden aan de lage realisatiegraad van de investeringen in Kortrijk. En als de schepen van Financiën Kelley Detavernier (N-VA) weer eens beweert dat in de vorige bestuursperiode de graad van investeringen alhier jaar na jaar steeds stijgende was, dan is geen lokale scribent in staat om deze ‘onwaarheid’ te ontmaskeren.
De krant HN heeft zijn gegevens over de investeringen in de Vlaamse gemeenten gehaald bij de gerenommeerde account- en adviesorganisatie BDO Belgium. Het acroniem BDO slaat op de namen van de oprichtende bedrijven Binder (VK), Dijker (Nederland) en Otte (Duitsland).

Maar waarom is een en ander om gek van te worden?
Voor Kortrijk krijgen we maar weer eens cijfers te zien waar de voltallige redactie van kortrijkwatcher absoluut niet weet hoe men daarbij komt.
– BDO Belgium zegt dat het Kortrijkse investeringsbudget in 2018 initieel 32.744.794,16 euro bedroeg. Budget betekent geplande uitgaven min verwachte ontvangsten. (Die cijfers na de komma nauwkeurig zijn heel ongewoon, praktisch onmogelijk als het gaat om geplande investeringen.)
Volgens de officiële Kortrijkse website (zie maar) en volgens onze ook officiële papieren ging het om een gepland en initieel in de gemeenteraad goedgekeurd investeringsbudget van 33.421.198 euro.
– Volgens BDO vermeldt de Kortrijkse jaarrekening 2018 uiteindelijk 24.287.282,30 euro als zijnde daadwerkelijk uitgegeven. Dit zou dan gaan om een realisatiegraad van 74,17 procent.
Volgens onze gegevens (zie weerom de website van stad) bedroegen de uitgaven in de eindrekening 26.161.897,34 euro. Tegenover ons gekend initieel budget is de realisatiegraad dan 78,2 procent.
Maar dat bedrag slaat op de totale uitgaven d.w.z. niet enkel op gebouwen, wegen en zo (materiële vaste activa) maar ook op immateriële vaste activa én investeringssubsidies. Als we enkel de materiële vaste activa bekijken gaat het om een uitgave van 23.851.182,76 en dat levert weerom een andere investeringsgraad op…Pff.

In een volgend stuk geven wij een keer de berekening van de realisatiegraad van de investeringen in 2018 op meerdere manieren. Ja, om gek van te worden…Eerder bizarre subsidies vanwege Kortrijks bestuur (2)

Het eerste bedrag is wat men voor dit jaar heeft gebudgetteerd, daarna volgt tussen haakjes wat men in het meerjarenplan (2020-2025) nog telkenjare voorziet. Alle bedragen in euro natuurlijk.

– Vergoeding opleiding raadsleden: 6.661 (6.500)
Eigenlijk krijgen de fracties hiervoor telkenjare alreeds een vergoeding. Waarvoor is die subsidie dan nog nodig? In feite ook nauwelijks opgevraagd.
– Instituut voor medische dringende hulpverlening: 1.000 (1.000)
Waartoe dient dit en voor wie bestemd?
– Kortrijk IN: 5.000 (5.000)
Dat is een netwerk voor ‘vernieuwers en voortrekkers’ in onze regio. Vergaderen zelden. Geheimzinnige sekte. Wist niet dat ze nog bestaat.
– Aanleg kleine landschapselementen: 9.000 (9.000)
Tsja…
– Vergroenen speelplaatsen: dit jaar nul (1.500)
– Inzaaien groenbemesters: 6.253 (6.250)
Bestemd voor wie het bestaan van deze subsidie kent…
– SPEK: 246.726 (2.32.773, in 2021 nog 5.094 en daarna niets meer..)
Veel geld, maar komt vooral van Europa, Vlaanderen en de provincie. De toelage is blijkbaar opgedroogd. SPEK=Student PLatform Entrepreneurschap. Verwezenlijkingen??
– Drijf in cinema: 4.500 (4.500)
??? Aan de Broeltorens?
– Ondersteuning moderne kunsten: 80.000 (80.000)
Wie beslist daarover?
– Begrafenisvergoeding oudstrijders: 3.786 (3.800)
Dus toch nog tot in 2025…
– Mayers of Peace: 1.000 (1.000)
Tegenstanders van de atoombom, over heel de wereld.
– Naadloze flexibele trajecten (NAFT): 50.000 (50.000)
Iets voor jongeren die het onderwijs dreigen te verlaten. Organisatie?
– CIRRA: dit jaar niks (daarna 107.000)
Ook nooit van gehoord? CIRRA=Cenre of expertise for Intellectual Reformation, Research en Adivce.
– MS0C antenne Kortrijk: 16.825 (maar daarna 71.825)
MSOC=Medisch-Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers. De hoofdzetel in Oostende?
– vzw BIK: 22.500 (22.500)
BIK=Buurtinitiatieven Kuurne!! Maar de naam is veranderd. Wie kent die?
– LOK: 500 (500)
LOK=Lokale Kwaliteitsgroep. Het gaat om artsen en apothekers, me dunkt.
Weet niet wat die concullega’s uitrichten.

Kortrijkse editie van Het Laatste Nieuws nu openlijk midscheeps geraakt (2)

We hebben de clou van de aanval van Groen fractieleider David Wemel op HLN van Peter Lanssens (lps) nog niet verteld.
Wemel eindigt zijn tirade met het volgende drastische voornemen: “Er wordt geen persbericht meer verstuurd naar HLN; de krant wordt geschrapt van de verzendlijst.”
Me dunkt is dit niet enkel een uniek feit in de annalen van de Kortrijkse (politieke) geschiedenis, maar is dit elders in het land in andere gemeenten nog weinig of helemaal niet gebeurd.
Méér nog: naar het schijnt heeft de plaatselijke CD&V dit jaar hetzelfde besluit genomen. En het Kortrijkse VB is van plan om uitsluitend nog via de sociale media te communiceren.
Ja zeg!
Dit moet de hoofd- of eindredactie van HLN in Kobbegem toch enige zorgen baren? Heeft de redactionele regiochef aldaar al wel weet van dit gebeuren? Dat kan toch bijna niet anders? Is de eindverantwoordelijke voor de editie “Leiestreek” nog altijd Philippe Moerman? In contact met de belaagde P.L.? Zijn er beroepshalve enige conclusies??

De klacht van Wemel (en ‘off the record’ ook van andere – meer schichtige- raadsleden) is natuurlijk gegrond. “Hoor en wederhoor” is een grondregel die men al aanleert in de kleuterklas van de journalistiek. In de Kortrijkse “embedded press” wordt die code eenzijdig – of zelfs niet – toegepast. Als een schepen of burgemeester een of ander statement maakt, dan is geen journalist alhier (het gaat niet enkel om Lanssens!) hevig geneigd om even te rade te gaan bij iemand van de oppositie.
(Of bij kortrijkwatcher!…Vroeger wel.)

HERSENSCHEET

Weet u?
Deze BEROEPSETHISCHE verwerpelijke houding kan ook een heel triviale reden of oorzaak hebben.

We durven het bijna niet zeggen. Het is nu eenmaal onze “hersenscheet”.
Onze journalisten hebben nauwelijks weet van enig dossier. Het gevolg is dat zij 1) noch aan de bewindvoerders, 2) noch aan de oppositie een feitelijke, pertinente vraag kunnen stellen. Ja, zo erg is dat gesteld!
Met de beste wil van de wereld: zij zijn gewoon niet in staat om ons correct te informeren. Dat men dat nu een keer beseft, Kortrijkzanen. (Maar hoe?)

Zij kunnen de waarachtigheid van de informatie die ze van de meerderheid krijgen geeneens checken en daardoor ook niet de nodige onafhankelijk gegevens vergaren en aan ons verstrekken.
(Zie hoe slaafs ze het nieuwe meerjarenbudget 2020-2025 hebben voorgesteld aan de Kortrijkzanen. Een en al lof en peis en vrede. Iedere schepen is de beste van Vlaanderen, met het hoogste budget aller tijden en in heel het land. Sport! Cultuur! Wegen! Fietsbeleid! Handel! Armoedeplan! En wat nog? Veiligheid! Bossen! Maar geen belastingverhoging hoor!)

Laten we dus niet al te meedogenloos hard zijn voor onze plaatselijke scribenten. Anderzijds is het toch goed voor de mentale gezondheid van de print dat onze politiekers steeds minder kruiperig, onderdanig en vleierig omgaan met onze persjongens.

Kortrijkse editie van Het Laatste Nieuws nu openlijk midscheeps geraakt (1)

Het werd en was echt tijd.
Onze eigenste elektronische krant zanikt al minstens tien jaar over het tekort aan professionaliteit, het gebrek aan deontologisch bewustzijn, de onkunde, de hemeltergende subjectiviteit bij onze lokale Kortrijkse scribenten. Hierbij doelen we dan in het bijzonder op de abominabele Kortrijkse politieke verslaggeving, maar die andere berichtgeving over koetjes en kalfjes en zo getuigt intussen voornamelijk van een stuitende onbenulligheid. Nog slecht geschreven ook.

Maar we staan nu toch – sinds 6 december – voor een unieke gebeurtenis in het samenspel (nu ja…) tussen de plaatselijke politiekers en onze plaatselijke persjongens (het zijn bijna allemaal mannen).
Op die dag ging David Wemel – de fractieleider van vier Kortrijkse groene raadsleden – op facebook rechtstreeks en flagrant in de aanval tegen Peter Lanssens , de alhier bekende correspondent van de regionale editie van ‘Het Laatste Nieuws’, genaamd “Leiestreek”.
Groen had blijkbaar een bericht verspreid over een voorstel tot aanschaf van een ander soort bladblazers en dat was, zoals zo vaak, voor Peter Lanssens een goede aanleiding om de bevoegde schepen van de stadscoalitie (voornamelijk Bert Herrewijn van de SP.A) uitvoerig aan het woord te laten.
David Wemel is dus toch geen zacht gekookt eitje…
Hij schoot in een franse koleire en schreef op FB van 6 december wat in de geschiedenis nog geen enkel raadslid PUBLIEK heeft aangedurfd.
“Als je in Kortrijk een interpellatie doet in de gemeenteraad, of een persbericht verstuurd, dan is dit wat Het Laatste Nieuws uit Kortrijk er mee doet. Ze laten de bevoegde schepen een PROMOpraatje doen en nemen zelfs niet de moeite om contact op te nemen met de indieners van het voorstel of de auteurs van het bericht.”
En David raast verder: “Dit is geen journalistiek. Dit is propaganda, Peter Lanssens. Helaas al jaren aan de gang. Als je objectief nieuws wil, koop dan een andere krant.”

De reacties op FB bleven niet uit, – intussen al minstens veertig gezien.
Peter Lanssens probeerde zich nog te redden met wat gekissebis naast de kwestie, maar kreegt al gauw lik op stuk. Niemand minder dan Steven Lecluyse (voormalig N-VA-medewerker binnen de tripartite!) schrijft: “Sad but true.”
Anderen laten weten dat men de Kortrijkse editie van HLN kan beschouwen als de Stadskrant of de Pravda van de heersende tripartite. (“Alle officiële berichten verschijnen eerst op HLN en pas (veel) later op de website van Stad.”)
Iemand vraagt nog aan Lanssens om dringend de keuze te maken of hij enerzijds wil solliciteren als woordvoerder van de stadscoalitie of anderzijds journalist wil blijven, maar dan neutraal werken en durven kritisch naar de zaken te kijken.

(Wordt vervolgd.)
Het wordt geen blij weerzien tussen David Wemel en Peter Lanssens

Vanavond alweer gemeenteraad.
Traditioneel is Peter Lanssens te zien in de zgn. perstribune om verslag uit te brengen voor “De Leiestreek”, de regionale editie van ‘Het Laatste Nieuws’.
David Wemel, fractieleider van Groen, zal natuurlijk ook aanwezig zijn, maar we vermoeden niet dat beide heren elkaar hartelijk zullen begroeten.
David Wemel heeft namelijk een paar dagen geleden op facebook een flagrante, midscheepse aanval gericht op de wijze waarop Peter Lanssens aan politieke verslaggeving doet over Kortrijk. Namelijk geheel niet neutraal, niet onbevooroordeeld, maar wel volkomen getrouw aan wat de stadscoalitie doet of zegt. Als vanuit de oppositie een persbericht wordt gelanceerd, of een tussenkomst in de gemeenteraad wordt aangekondigd, laat Lanssens telkens opnieuw (zelfs uitsluitend) stante pede een schepen aan het woord voor een tegenbericht of commentaar. (Het omgekeerde gebeurt nooit.)
Onze lezers weten dit al lang, sinds we het hebben over onze lokale “embedded press”.
De Groene fractie heeft dan ook beslist om Het Laatste Nieuws te schrappen voor alle berichtgeving van de partij. Heel moedig om dit publiek te uiten. (De CD&V negeert die krant ook, maar in alle stilte.)
Kortrijkwatcher komt nog terug op dit onwaarschijnlijk gebeuren in de journalistiek.

Stadhuis nog niet geheel papierloos

Alles en allemaal digitaal! Het is al jaren één van de obsessies van onze burgemeester.
Evenwel heeft het College met de firma Canon (Sint-Martens-Latem) weer een contract afgesloten, en wel voor 5 jaar, waarbij is afgesproken dat er per maand 211.000 zwart-wit kopieën zullen gemaakt en 39.000 in kleur.
Minimaal!
‘Canon’ zorgt voor onderhoud van de ‘copiers’ (kopieermachines zeker?) én in de gevraagde kostprijs is ook een bedrag inbegrepen voor de printing.
We beschikken evenwel niet over de nodige gegevens om de juiste kosten van al dat drukwerk te berekenen. Wie betaalt bijv. het papier? En gaat om laserprint?
Weten ook de evolutie niet van het aantal gemaakte kopieën in vergelijking met de vorige (5) jaren.

N.B.
– In een kopiecenter kost een zwart-wit op A4-papierformaat bijv. 0,035 per blad. Dit maakt 7.385 euro per maand. Kleur aan 0,20 : 7.800 per maand. (Laserprint kost meer.)
– Over het drukwerk dat is uitbesteed hebben we het nu even niet.