Hoe zullen we de fenomenaal hoge investeringen financieren? (2)

Hierbij volgen we de argumenten van de burgemeester en de financieel directeur, nu met cijfergegevens en ook wat aanvullende opmerkingen.

Financieel draagvlak is goed
De financieel directeur heeft het hier over het exploitatiesaldo. De ontvangsten zijn telkenjare groter dan de uitgaven. De ontvangsten gaan van 213,18 M (in 2024) naar 231,57 M (in 2025). Het BATIG saldo is telkens hoger dan 20.000 euro. Nochtans is het budgettair resultaat VAN HET BOEKJAAR in de periode 2020-2025 slechtst één jaar (2023) positief. Het resultaat op kasbasis (nu genoemd: gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar) houdt men op +/- 4 M. Maar voor 2020 gaat het om 38 M omdat men er de uitkomst van 2019 bij betrekt, hoewel er nog geen jaarrekening is gekend.

Leningen
Zijn evenwel niet ter sprake gekomen in de raadscommissie.
In de betrokken periode zal men voor 175,1 M leningen ophalen. (3,6 M dient voor doorgeefleningen, dus dat moeten we nog terugkrijgen.)
De aflossingen bedragen 134,4 M.
En daarover wordt ook altijd zedig gezwegen: de financiële schulden lopen op van 207,2 M naar 248,3 M.

Verkoop van patrimonium (zowel van stad als OCMW)
Dat beïnvloedt tevens de positieve autofinancieringsmarge.
Men verwacht in 2020 al de verkoop van Doorniksestraat 166, Goed te Boevekerke, Amsterdams Poortje, Lange Brugstraat 1-3, Spoorweglaan (?).
Voor de gehele bestuursperiode voorziet men aan verkopen 40 M. Ja? (We geven later nog wel eens het lijstje, en dat is nogal lang.)

Retributies
Worden geïndexeerd of verhoogd naar analogie van wat in andere steden wordt aangerekend. Enkele verhoogde tarieven: afhalen bedrijfsafval, huisvuilzakken, DIFTAR, verhuren van zalen, uurtarieven stadspersoneel.
Kijk nu eens. Ontvangsten uit afgifte van administratieve stukken stijgen van 510.000 euro naar 670.000 euro. De verblijfsbelasting (logies) : van 425.000 naar 525.000 euro.

Belastingontvangsten
De aanslagvoeten veranderen dus niet. De aanvullende personenbelasting (APB): 7,9 %. Opcentiemen onroerende voorheffing (OV): 1.102 basispunten.
Niettemin stijgen de ontvangsten van de APB van 25,65 M naar 27,02 M (groeivoet van 2 procent vanaf 2022). OV gaat van 35,99 M naar 41,72 M.(Groeivoet van 3 procent in de eerstvolgende twee jaar.) Waar is de tijd dat de oppositie (SP en Groen) voorstelde om tarieven te verlagen om de spontane stijging te compenseren??

Sterke basiscijfers
De financieel directeur wees daarbij naar de mooie cijfers van de jaarrekening 2018 en het budget 2019.
Ja zeg, zo kunnen wij het ook.
In 2019 daalden de investeringen na budgetwijziging van 38,9 M naar 28,0 M. En de op te nemen leningen dus van 34,9 M naar 25,0 M. Niet te verwonderen dat bijv. het resultaat op kasbasis dan stijgt van 9,8 M naar 21,8 M.
In 2018 idem. De investeringen daalden van 49,2 M naar 26,1 M. Op te nemen leningen: van 53,6 m naar 30,8 M. En de exploitatie-ontvangsten stegen van 137,8 M naar 141,2 M. Terwijl de uitgaven daalden van 122,4 M naar 120,3 M.

Afvloeien personeel
De burgemeester wees daar op. We hebben dat eigenlijk nooit goed kunnen volgen. Maar volgens de krant liet stad in de vorige bestuursperiode 70 tot 80 medewerkers afvloeien. Wat we wel weten is dat de personeelsuitgaven voortdurend stegen. En volgend jaar stijgt het aantal voltijdse equivalenten met 46: van 1.476 naar 1.522.