Opvallende misdrijven uit de recente criminaliteitsstatistiek (3)

Er eerst nogmaals op wijzen dat men nu geen onderscheid meer maakt in de feiten gepleegd op grondgebied Kortrijk of Kuurne of Lendelede. De cijfers slaan op de gehele politiezone VLAS. Aldus kunnen we niet vergelijken met andere centrumsteden. (Was dat de bedoeling?)
We brengen de gegevens van achtereenvolgens de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

Vandalisme
694
706 (+2%)
526 (- 25%)
575 (+9%)
602 (+5%)
Informaticabedrog
33
43 (+30%)
53 (+23%)
69 (+30%)
159 (+40%)
Hacking
11
10 (-9%)
22 (+120%)
42 (+17%)
81 (+33%)
Fietsdiefstal
779
691 (-11%)
499 (-28%)
578 (+16%) 14% opgehelderd
611 (+6%) 28% opgehelderd
Winkeldiefstallen
252
279 (+11%)
315 (+13%)
333 (+6%) 86% opgehelderd
347 (+4%) 86% opgehelderd
Belaging
77
107 (+39%)
122 (+14%)
162 (+33%) 95% opgehelderd
208 (+28%) 96% opgehelderd
Slagen en verwondingen binnen familie
204
211 (+3%)
193 (-9%)
214 (+11%)
256 (+20%)
(Altijd voor 100% opgehelderd)
Openbare zedenschennis
32
23 (-13%)
54 (+135%)
39 (-28%) 72% opgehelderd
37 (-5%) 86% opgehelderd
Verkrachting (altijd zonder dood tot gevolg)
19
20 (+5%)
24 (+20%)
15 (-38%) 100% opgehelderd
19 (+27%) 84% opgehelderd
Bedreigingen
144
185 (+28%)
219 (+18%)
265 (+21%) 94% opgehelderd
336 (+27%) 95% opgehelderd
Drugs
780
834 (+7%)
705 (-15%)
823 (+17%)
866 (+5%)
Dronkenschap en alcohol
398
398
415 (+4%)
425 (+2%)
461 (+8%)
GAS (totaal)
246
226 (-8%)
263 (+16%)
250 (-5%)
335 (+34%)
GAS – natuurlijke behoefte doen op openbare plaatsen
119
127 (+7%)
153 (+20%)
127 (-17%)
112 (-12%)

Criminaliteitsbeeld in politiezone VLAS (2)

De PZ VLAS beslaat de gemeenten Kortrijk, Kuurne en Lendelede.
Het verslag over de criminaliteit in de zone bestaat uit 37 pagina’s. We beperken ons tot enkele opmerkelijke gegevens.
We dachten ook van onze aandacht toe te spitsen op Kortrijk. Maar dit kan praktisch niet meer voor de diverse soorten misdrijven!! Een groot euvel! De juiste, accurate gegevens over criminaliteit in een centrumstad als Kortrijk kennen we dus niet… Worden ons (met opzet?) onthouden.

Het totaal aantal feiten met de procentuele groei.
Kortrijk
2015: 7.486
2016: 7006 (- 6%)
2017: 6.302 (- 10%)
2018: 7014 (+ 11%)
2019: 7.966 (+ 14%)
Kuurne
In de jaren 2017 en 2018 was er een negatieve groei.
In 2019 telde men 617 feiten met een positieve groei van + 10%.
Lendelede
In 2018 132 feiten (- 10%).
In 2019 quasi stabiel: 133 feiten.
Totaal voor de zone:
2016: 7.804 (- 4%)
2017: 7.045 (- 10%)
2018: 7.709 (+ 9%)
2019: 8.716 ( + 13%)

Ophelderingsgraad per jaar
Kortrijk
In 2015 slechts 60%.
In 2017 en 2018: 68%.
In 2019: 70%.
Kuurne en Lendelede hadden in 2015 en 2016 een heel lage ophelderingsgraad: resp. 57% en 46%. IN 2019 gaat het naar 69% en 67%.
Voor de gehele zone een gestage hogere ophelderingsgraad: van 60% in 2015 naar 70% in 2019.

Aantal feiten per klasse in de gehele zone
Eigendom
Na 2017 sterke stijging: van 3.229 naar 3.888 in 2019.
Persoon en gezin
Zéér sterke stijging in 2018 (+12%) en 2019 (+22%)
Bijzondere wetten: groot aantal feiten en sterke stijging in 2018 en 2019.
2018: 2252 (+10%)
2019: 2.506 (+11%)
Voor alle (5) klassen een stijging na een relatief “goed” jaar 2017.
De ophelderingsgraad is het slechts voor misdrijven in de klasse eigendom: slechts 40% in 2019.

Misdrijven tegen eigendom in de gehele zone
Grootste aantal feiten: diefstal.
– Zonder VZO
2019: 1.824 (+4%)
– Met VZO:
2019: 650 (-1%)
Ophelderingsgraad in de 10 subcategorieën misdrijven tegen eigendom is laag. In 2016 was dat nog 50%. In 2019 slechts 26%.

Inbraken (alweer in de gehele zone)
In bedrijven en openbare gebouwen dalende tendens.
Maar sinds 2017 niet meer in woninginbraken.
2018: 290 (+10%). Opheldering: 32%
2019: 308 (+6%). Opheldering: 28%.

Winkeldiefstallen (in de zone)
Stijgen voortdurend sinds 2015. Maar minder snel in 2018 (333) en 2019 (347).
Opheldering: 86%.

P.S.
In een volgend stuk wat gegevens over ietwat meer “pikante” misdrijven.Coming soon: de criminaliteitcijfers 2019 (1)

Burgemeester Vincent Van Quickenborne is dit keer niet zeer scheutig met het vrijgeven van de criminaleitcijfers van vorig jaar voor de politiezone VLAS ( Kortrijk-Kuurne-Lendelede). Toen die vroeger nogal gunstig uitvielen kreeg de plaatselijke pers ze al spoedig in het jaar ter beschikking, zelfs nog eerder dan de raadsleden. En natuurlijk met dat traditioneel juichend commentaar.
VB-raadslid Wouter Vermeersch vraagt al maanden om cijfers maar kreeg die niet te pakken. En nog in de laatste gemeenteraad verwees men de vraag van raadslid Benjamin Vandorpe (CD@V) naar de politieraad van april.
Die cijfers zijn dus pas gisteren, net voor het begin van de politieraad, openbaar gemaakt, zodat van een echt debat geen sprake kon zijn.
Raadslid Vermeersch acht het nu zijn plicht om de gegevens publiek te maken, aangezien de website van de politiezone het (nog) niet doet.

Groeningeabdij wordt een kunst- en tentoonstellingssite en dat mag wat kosten (1)

Dat jarenlang aanslepend “verkennend traject” om te komen tot een nieuw stadsmuseum op de site van het vroeger “belevingscentrum” 1302 in het Begijnhofpark heeft niets dan veel gedoe en geleuter opgeleverd. En op zichzelf al veel geld gekost! (Dat project, genaamd Museum X, is zowat de grootste mislukking uit de cultuurpolitiek van de vorige tripartite, iets waarover men intussen liefst maar zwijgt.)

Vorig jaar heeft men er dan maar voor verkozen om te gaan “voor het realiseren van een inhoudelijke invulling van de Groeningeabdij tot een blijvend attractieve, innovatieve en creatieve kunst- en tentoonstellingssite rond – ja! – identiteit.
Het is de ambitie om de gehele site te herbekijken naar ruimtelijkheid, “een totaalaanpak die de ambitie van een creatieve regio recht aandoet, een tijdloos en duurzaam ontwerp waarbij architectuur, inrichting, scenografie en collectie één organisch geheel vormen waarbij respect voor het DNA van het verleden en een toekomstgerichte visie hand in hand gaan.” (Een bestek hebben we nergens gevonden…)

Kortrijkwatcher krijgt de krul van dit soort taaltje maar wil als positivo toch enige hoop koesteren op een degelijke uitkomst.
Ten eerste omdat er onnoemlijk veel geld wordt tegenaan gegooid: minstens 7 miljoen. (Daarover later meer.) Maar vooral omdat men voor de aanstelling van een ontwerpteam radicaal is afgestapt van al dat vroegere amateurisme en een beroep heeft gedaan op een ‘Open Oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck.
De opdracht werd op 28 juni 2019 gepubliceerd, en omwille van het grote bedrag dat ermee is gemoeid zowel Belgisch als Europees. Er liepen niet minder dan 119 aanvragen tot deelneming binnen en daarvan waren er 32 ontvankelijk.
Op 26 september 2019 vond een commissie van experten 5 geschikte kandidaten, allemaal Tijdelijke Verenigingen: 1 uit Barcelona, 1 uit Porto, 2 uit Gent en 1 uit Brussel.
Maar dan moest stad Kortrijk nog een keuze maken.
Dat ging gepaard met een sliert van briefings, offertes, presentaties, adviezen van stadsmedewerkers aan een beoordelingscommissie met 11 deelnemers, nog een jury met 7 leden en een financiële check- up van de firma Probam. (Kosten daarvan zullen wel onbekend blijven…)
En zo kon na veel vijven en zessen het schepencollege van 30 maart jongstleden een definitieve kandidaat voor de studieopdracht aanstellen.
Het werd de TV Barozzi/Veiga uit Barcelona, Koplamp-Architecten uit Roeselare en Tab Architects uit Gent.
In een volgende editie meer hierover, ook over het ‘kostenplaatje’

Zal vaartzwemmen al mogelijk zijn vanaf 1 mei?

Zoals hier eerder al gemeld heeft het schepencollege beslist dat het alleszins voor sportieve zwemmers moet mogelijk zijn om te kunnen zwemmen in de vaart (het kanaal) Bossuit-Kortrijk ter hoogte van de Abdijkaai tussen sluis 10 en 11.
Dit is besloten in overleg met de Vlaamse Waterweg (beheerder van het kanaal) en met de club vzw ‘Kortrijkse Triatlon en Duatlon’ (KTDC), meer speciaal met de subafdeling ‘AguaProtect3 Team‘. Of zoiets.
De politieverordening hieromtrent werd al goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 januari 2020.

In Vlaanderen is er echter een algemeen zwemverbod in bevaarbare waterlopen van kracht. Vandaar het vermoeden dat de Nationale Veiligheidsraad morgen in het kader van de corona-crisis hierover in het geheel geen maatregelen zal treffen. Niets over zal zeggen, tenzij misschien heel zijdelings en interpreteerbaar.

Ons schepencollege heeft zeer onlangs aan ons Kortrijks Staatsblad (zijnde de lokale editie van Het Laatste Nieuws) – en niet eerst aan de raadsleden – laten weten welke kleine en grote evenementen zoal tijdens komende (zomer)periode zeker niet kunnen doorgaan. Over zwemmen geen woord, ook niet over de mogelijke nieuwe opening van het Lagobad , noch over het open zwembad, en ook niet over dat ‘vaartzwemmen’.
Nochtans is dus beslist dat het gebruik van de vaart zou lopen over een periode van 9 jaar met ingang van 1 mei van dit jaar tot uiterlijk 30 september. Tijdens de periode mei/juni (bijv.) zou men alle dagen kunnen zwemmen van 18 uur tot 21 uur en op zondag zelfs vanaf 7 tot 21 uur

Om specifieke redenen van openbare orde, veiligheid of andere omstandigheden kan de burgemeester desgevallend verbieden om aldaar te zwemmen. De datum van 1 mei nadert met rasse schreden, maar van de burgemeester horen we tot op heden nog niets over een mogelijk uitstel van de toelating.

P.S.
Toen we vernamen dat vaartzwemmen mogelijk zou worden was onze positivo-redactie héél enthousiast daarover. Nu evenwel niet zo dol meer, sinds we wat nadere details over de overeenkomst met de vzw KTDC beginnen te kennen.
We komen daar bij gelegenheid nog op terug, als er enig uitzicht is op de werkelijke opening van de vaart.
Twee voorname objecties kunnen we nu reeds melden:
– Om in de vaart te zwemmen moet men absoluut lid zijn van de club KTDC. En dat kost geld!
– De club KTDC krijgt ongeveer alles gratis. Er is géén gebruiksvergoeding verschuldigd, en Stad staat in voor de instapplaats, de waterzuivering, de infrastructuur (enz, enz.).
Hier is waarlijk sprake van een ontoelaatbaar leeuwenbeding.

De Kortrijkse raadsleden lijden aan cognitieve dissonantie

U kent dat verschijnsel wel en hebt er ongetwijfeld ook al aan geleden.
Toch al meegemaakt?
Zo’n verstokte roker die je vertelt dat zijn opa heel zijn leven heeft gepaft als een Turk en toch 97 is geworden. Of die buurvrouw op dieet die toch maar eens een lekker slagroomtaartje lust met nog een of twee cava’s erbij, want zij gaat toch straks naar de fitness?

Mensen zijn geneigd om hun inconsistent gedrag goed te praten met redenen of redeneringen waarvan ze in hun diepste binnenste wel weten dat de argumentatie ervan geen steek houdt.
Dat soort gedragingen noemde de Amerikaanse psycholoog Leon Festinger al in de jaren vijftig ” de cognitieve dissonantie”.
De meeste politici lijden daar beroepshalve zéér sterk aan.

Gisteren zagen we daar weer een kras staaltje van, tijdens het verloop van de Kortrijkse gemeenteraad. Alleszins bij 36 van de 41 raadsleden, namelijk alle raadsleden min de 5 van het Vlaams Belang.
Om het even wat VB-fractieleider Wouter Vermeersch zei over de ongeldigheid van de richtlijnen va de lokale tripartite bij de digitale vergadering, van de (niet gehouden) raadscommissie, of van de politieverordening van de burgemeester, of meermaals aanklaagde dat zijn vragen niet werden beantwoord, – de raadsleden van de andere fracties (ook van de oppositie!) gingen met zijn bemerkingen niet akkoord. Ook door niks te zeggen. Terwijl ze ‘cognitief’ (innerlijk) dus wel degelijk (politiek gewetensvol, om het zo te zeggen!) beseften dat hij gelijk had.
Zo’n houding brengt toch wel een ongemakkelijke, onaangename inwendige psychologische spanning mee, aangezien men handelt in strijd met een innerlijke overtuiging. Men weet van zichzelf onderhuids echt wel dat er iets niet klopt.
Elkeen die zo’n cognitieve dissonantie ervaart, probeert die ietwat ongezellige gewaarwording te vermijden of minstens te verlichten. Men verzint er dan maar een (zogezegd) plausibel verhaaltje bij.
In de Kortrijkse gemeenteraad verwierp men de (gegronde) objecties van Vermeersch dus als zijnde “een politieke spelletje” of “een ballonnetje”, of een nodeloze “semantische discussie”. En in elk geval als iets dat absoluut niet passend of opbouwend was in deze barre periode van de corona-crisis.
En nood breekt toch wet zeker?
Met dit soort foefjes – door zichzelf iets wijs te maken – meenden de raadsleden dan dat hun gedrag weer cognitief consistent was gemaakt en kon men de schijn ophouden om rustig en tevreden huiswaarts te keren of te gaan slapen…
Ach, politiek bedrijven is niet echt bevorderlijk voor het psychologisch welbevinden. Ja, het is een harde stiel.

P.S.
Parlementariërs in Brussel die worstelen met een cognitieve dissonantie bij een stemming gaan in ‘plaspauze’. In de Kortrijkse gemeenteraad heeft onze watcher dat ook een enkele keer gezien.

Een historische gemeenteraad, ja ! Maar waarom?

Vandaag 20 april start er in Kortrijk over zowat een uur (19 uur) een historische gemeenteraad. Niet omdat die voor het eerst in de geschiedenis digitaal verloopt, maar wél omdat de gevolgde werkwijze volstrekt onwettig is. Illegitiem. Onrechtmatig. Ongeoorloofd. Wederrechtelijk. Rechteloos.
Woorden schieten tekort om de onfatsoenlijke wijze te beschrijven waarop de tripartite de gemeenteraad al reeds van te voren aan banden heeft gelegd.
Wie straks de livestream volgt (we hopen dat het lukt) moet ook eens in het bijzonder letten op de wijze waarop de voorzitter van de Raad de oppositie de mond zal snoeren, meer speciaal hoe zij (Tiene Castelein) het zal aan boord leggen om de uitgebreide interpellatie over de Corona-crisis van de fractieleider van het Vlaams Belang zal proberen te verijdelen.

Wat kosten de corona-tegemoetkomingen aan de stad?

De financiële impact van de maatregelen is natuurlijk nog niet exact te bepalen, want niemand weet hoelang de corana-crisis kan duren. Maar als antwoord op een vraag van raadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) krijgen we daar toch enigszins een voorlopig antwoord op.
– Het niet innen van de BID-belasting op basis van 397 handelszaken: ca. 100.000 euro.
– Opschorten logiestaks (52 belastingplichtigen): ca. 212.500 euro.
– Premies van 1.000 euro voor bepaalde cafés en restaurants (459 begunstigden): ca. 500.000 euro.
– Vrijstellen van marktkramers (105) van standgelden: 5.500 euro per maand (tot eind mei dan:13.500 euro).
– Later uitsturen van belasting: kohieren van belastingen op logiestaks, parkeren, filmvoorstellingen vertegenwoordigen een som van 193.753 euro.
(Maar uitstel is geen afstel, dus eigenlijk geen financiële impact.)
– Geen aanmaningen naar een 20-tal bedrijven. Ook dit is een betalingsuitstel en kan pas impact hebben al het betrokken bedrijf failliet gaat. Dan krijgen we te maken met oninbare vorderingen.

Al met al valt dit nogal mee.
Maar de noodtoestand verlamt de economie en brengt daarmee plaatselijk ook allerhande fiscale dalingen van ontvangsten mee, dalingen van retributies en omzetten bij stadsorganisaties, en anderzijds meeruitgaven voor corana-zorg. Raadslid Wouter Vermeersch (VB) deed daarover navraag.
Stad schat de directe financiële impact hiervan voor stad (tot eind mei dan) op 7,5 miljoen. Een significante aanpassing van het meerjarenplan zal nodig zijn.
Maar stad blijft optimistisch. Men zegt dat de jaarrekening 2019 positiever zal uitvallen dan gedacht (weerom minder verwezenlijkt dan gepland?) en er zijn in het meerjarenplan twee buffers ingeschreven ter waarde van 5 miljoen.


Een gemeenteraad ‘light’ geleid door een dominante meesteres (4)

Zoals reeds eerder gemeld heeft op 7 april een zgn. ‘Bureau van Fractieleiders’ de drastische (onwettige!) richtlijnen over virtuele raadscommissies en gemeenteraden voor de maand april besproken.
Dat bureau bestaat momenteel uit Tiene Castelein als voorzitter (Team Burgemeester), Wouter Allijns (Team Burgemeester), Nawal Maghroud (SP.A), Philippe Dejaegher (N-VA) en de fractieleiders uit de oppositie Hannelore Vanhoenacker (CD&V), David Wemel (Groen), en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Met daarbij Nathalie Desmet als algemeen directeur en Petra Verhenne als verslaggever. (Ambtenaren die overigens niet geneigd zijn om de burgemeester eventjes bij gelegenheid te corrigeren. Dit gezegd zijnde.)

Tiene Castelein, bijgenaamd “de sherpa van de burgemeester”, liet al onmiddellijk aan de pers (in elk geval aan “De Krant van West-Vlaanderen”) weten dat alle partijen (behoudens het VB) akkoord gingen met de voorgenomen maatregelen, min of meer vervat in een politieverordening van de burgemeester die evenwel nog moet bekrachtigd in de gemeenteraad van 20 april. (Benieuwd wie daar nu zal durven tegenstemmen.)
Zij had het dus over “partijen” en niet over fracties of fractieleiders. Een ietwat onzorgvuldige formulering, vanwege een juriste.


Natuurlijk hebben de fractieleiders of de partijvoorzitters hierbij hun besturen niet geraadpleegd, en ook niet alle raadsleden. We betwijfelen zelfs of alle fractieleiders contact kregen met al hun eigenste fractieleden.

Men dient goed te beseffen dat zo’n Bureau van Fractieleiders in feite door de tripartite gebruikt wordt als alweer een sluw machiavellistisch middel om mogelijke oppositiestemmen in de gemeenteraad in de kiem te smoren. De bedoeling is om – ver weg van de pers en het publiek – de lieve vrede tussen meerderheid en oppositie te bewaren en te streven naar een consensus over delicate materies die nog voor de gemeenteraad moeten komen. En dat lukt meestal, zeker met iemand als voorzitter Tiene Castelein. Zij kan zich voordoen als de redelijkheid zelve.

In het Bureau van 7 april was zij weerom in functie als voorzitter van de gemeenteraad. Welnu, indien toen nog Wouter Allijns had gefungeerd als voorzitter durven we met grote zekerheid stellen dat er een consensus zou gegroeid zijn om interpellaties en mondelinge vragen wél toe te staan in de virtuele Raad. Die Wouter is namelijk iemand die nog enig besef heeft van politieke deontologie en open staat voor diverse meningen. (Maar optornen tegen een vermomde autocratische burgemeester die zich daarenboven heeft omringd door een team van totaal nieuwe politiek- ondeskundige raadsleden – die hem vanuit hun totale politieke onwetendheid nog bewonderen ook – dat vraagt wel zeer veel tactische kunde.)
Dat is een eerste vaststelling die we willen maken bij het verloop van het Bureau van 7 april. Spreek ons maar eens tegen.

Dan is er een duidelijk en belangrijk feitelijk gegeven (geen veronderstelling) dat door Tiene Castelein als sherpa van de burgemeester niet wereldkundig werd gemaakt.
Op het Bureau heeft er één fractieleider waarlijk geen woord gezegd. Geen woord. En dat is toch wel betekenisvol, aangezien het gaat om Nawal Maghroud, fractieleider van de SP.A, een partij die nog wel behoort tot de regerende meerderheid. Wat wil dat zeggen? Was er onenigheid binnen de fractie? Of ging men zelfs geenszins akkoord met die voorgenomen onwettige regelingen en durfde (of kon of mocht) men daar niet voor uitkomen?
Dat is onze tweede vaststelling.
In de gemeenteraad van 20 april zou een en ander hieromtrent moeten duidelijk worden. Zal schepen Philippe De Coene zijn stem verheffen?
Kortrijkwatcher kan zich bijna niet voorstellen dat bijvoorbeeld iemand als SP.A-raadslid en Vlaams parlementariër Maxim Veys gelukkig is met de gang van zaken.

Een derde vaststelling.
– Dat de N-VA-fractie zich zonder morren en met enig traditioneel gesus naast de kwestie van medicus Philippe Dejaegher heeft geschaard achter de leidraad van de burgemeester wekt geen verbazing. De partij maakt deel uit van de triparite. Ja. Maar er dient wel aan toegevoegd dat het politiek bewustzijn bij de twee ‘gewone’ raadsleden van die partij ongeveer op het niveau ligt van dat van een cactus.
– Dat uiteindelijk de CD&V als oppositiepartij zich ook heeft neergelegd bij de voorgestelde procedure heeft ons tegelijk wél en niet verbaasd. (Wat zou iemand als Roel Deseyn daarvan denken? En de nieuweling Benjamin Vandorpe?) We zien het zo. De CD&V heeft nog wel eens de reflex om zich te gedragen als een verantwoordelijke (voormalige) bestuurspartij en heeft zich in dit geval als humanitair-christelijke partij een soort milde ‘nood-breekt-wetmodus’ aangemeten.
– De houding van Groen is wel degelijk onbegrijpelijk.
David Wemel was toch geen voorstander van het afschaffen van interpellaties? Wedden dat als Matti fractieleider was geweest dat er dan vanuit Groen een duidelijk en totaal njet was uitgesproken?

Vierde vaststelling.
We weten wat er uiteindelijk en au fond is gebeurd…
In het Bureau heeft er zich gaandeweg een soort (verkeerd begrepen) ‘cordon sanitaire’ ontwikkeld.
Toen algauw bleek dat de fractieleider van Vlaams Belang zich met man en macht keerde tegen de voorstellen over het verloop van virtuele raden (en wellicht klacht zou neerleggen!) hebben de andere fractieleden gemeend – rechtschapen als ze zijn! – dat zij het zich niet konden permitteren om als het ware akkoord te gaan met de opwerpingen van die partij.
En praktisch bekeken wou men het VB zeker niet gunnen dat de partij op de Raad van 20 april als eerste met een uitgebreide interpellatie aan bod zou komen.
Dat is politiek nietwaar?Een gemeenteraad ‘light’ geleid door een dominante meesteres (3)

De senior-writer van kortrijkwatcher, die minstens al een halve eeuw eerst indirect en dan jaren en jaren (30 al nu) heel direct de Kortrijkse gemeenteraad volgt, is de mening toegedaan dat het Kortrijkse stadsbestuur nu wel degelijk DE politiek-deontologische grens heeft overschreden. De rode streep.

Voor het eerst in de politieke geschiedenis van de stad organiseert men schaamteloos een gemeenteraad op een wijze die tegelijk volkomen ingaat tegen bepalingen van een decreet, een ministerieel besluit, de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en ook nog het eigenste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Maar onze senior-writer ziet onder het bewind van de eerste en vooral tweede tripartite (Team Burgemeester, SP.A en N-VA) een nefaste, totaal ondemocratische (modewoord: fascistoïde) evolutie waarbij de rechten van de gemeenteraad en individuele raadsleden steeds meer in een wurggreep geraken. In een lockdown, zou men nu ook kunnen stellen.
Breder gezien aarzelt onze senior-writer niet om te stellen dat de Kortrijkse politiek meer en meer onderhevig is aan despotisme, populisme, sluw macchiavellisme. Als gevolg van de plaatselijke slaafse, plus luie en niet helemaal politiek (des)kundige pers weet bijna geen Kortrijkzaan dat.
(Zo een lokale editie van HLN bijvoorbeeld begint men ten allen kante te beschouwen als DE stadskrant of DE moniteur van de tripartite. De Krant van West-Vlaanderen abdiceert volkomen. En WTV heeft enkel oog voor, -ja waarvoor?)

Onze burgemeester Vincent Van Quickenborne is gewoon een bijzonder getalenteerde, vermomde autocraat. Binnen zijn zgn. partij (het is een kiesvereniging!) legt hij op slinkse wijze zijn eigen wil op. Binnen zijn Team is er geen bestuurslid of zelfs schepen die hem durft counteren want de slimsten onder hen beseffen intussen wel dat hij rustig sluipend de tijd kan afwachten om zijn criticasters subtiel aan de dijk te zetten. (De besten trappen het op de duur wel zelf af.)
De twee partners binnen de coalitie anderzijds, laat hij zo nu en dan met het nodige snoepgoed (bepaalde budgetten) hun besognes soigneren, maar hij weet toch dat ze geen dwars of eigenzinnig beleid tegen hem zullen voeren, aangezien hun politieke toekomst (voortbestaan) volkomen afhangt van de electorale aanhang van de burgemeester zelf.
En zo komen we heel stilaan tot ons onderwerp: de wijze waarop hij de gemeenteraad – ook weer deze maand – naar zijn hand zet en de oppositie de mond snoert.

Een machtig wapen hiertoe (als personage dan) is niemand minder dan de gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein. We bestempelen haar intussen als de vrouwelijk sherpa van de burgemeester.
Als voorzitter zou zij systematisch moeten opkomen voor haar gemeenteraad en zich niet ipso facto scharen achter de standpunten van het schepencollege. (Vooral de wijze waarop zij als een SM-meesteres gelijk de tussenkomsten van het Vlaams Belang telkens opnieuw probeert te fnuiken is waarlijk hemeltergend.)
Bij de bespreking van de “leidraden voor de virtuele raden” heeft zij het weer steevast opgenomen voor de voorgestelde procedure van het College : (voorlopig) geen raadscommissie, en in de Raad geen interpellaties noch mondeling vragen.
Zij stelde zelfs voor om mee te gaan in de truc van de foor van het College om te beletten dat Wouter Vermeersch (VB) een uitgebreide interpellatie zou kunnen houden over de Kortrijkse aanpak van de corona-crisis. Zo krijgt Vermeersch niet het eerste woord. Zij wil namelijk dat de interpellatie van het VB wordt ingekapseld in het door het College nog vlug-vlug ingevoerde punt 3 over corona.
Tiene Castelein liet in de pers (die nergens weet van heeft) optekenen dat voor de rest alle partijen akkoord gingen met de voorgestelde gang van zaken in de virtuele raden.
Laat ons daar wat op ingaan.

(Wordt vervolgd.)