Breaking news: schepen Arne verwacht kindje !

“Het Nieuwsblad” was voor één keer het eerst met het ‘breaking news’.
Op 27 januari kopte de gazet: “Schepen wordt derde keer vader”. Beetje verwarrend, want de volgende dag meldde onze andere gazet “Het Laatste Nieuws” (toch ons lokaal Staatsblad!) als titel: “Schepen Arne Vandendriessche en vriendin verwachten tweede zoontje”.
Men moet al enigszins ingevoerd zijn in het privé-leven van de schepen om de wiskundige toedracht van deze berichten te verstaan. Onze senior-writer is dit wel hoor.
Maar nu zult u zich afvragen waarom uw elektronische krant “kortrijkwatcher” dit nieuws niet als eerste heeft gebracht. Niet dat we het niet wisten!
We vonden het gewoon te vroeg om erover te berichten.
Dat kindje verwachten schepen Vandendriessche (zeg maar: Arne) en zijn Valerie pas over vier maanden.
U hoort er hier nog wel van.

Het nieuwe KV Kortrijk-stadion zou ons toch geen cent kosten?

De studieopdracht voor de opmaak van een Ruimtelijk Structuurplan (RUP) voor de bouw van een nieuw voetbalstadion is door stad gegund aan de externe ontwerper Adoplan (Oudenaardsesteenweg 344 Kortrijk) voor 199.708 euro (incl. BTW). Het was het enige van de vijf aangeschrevenen bureaus dat een offerte indiende. Om toch maar aan de vereiste minimum vijf referenties te komen werkt Adoplan samen met onderaannemer M-Tech en zocht men voor 12.000 euro naar juridische steun bij het advocatenkantoor Publius. Dit alles maakt dat de offerteprijs 1/3de hoger ligt dan geraamd. Stad betaalt dit met geld uit de budgetpot “beleidsstudies”, gespreid over de periode 2012-2024 want men verwacht de vaststelling van dat RUP pas in februari 2024. Dat stadion is dus niet voor morgen.

Men zal zich herinneren dat zowel burgemeester Van Quickenborne als schepen Arne van Sport altijd hebben verkondigd dat Stad geen cent zou spenderen aan dat nieuwe stadion maar “het geheel wel zou “FACILITEREN”. We weten nu al voor een stuk wat dit betekent.

En wat als het stadion op het EVOLIS-terrein zal komen?
De grond daar is eigendom van Leiedal. Hoeveel zal de intercommunale vragen als grondprijs? Een soort symbolische euro als mogelijke erfpacht?
En wie zal de nodige aanpassingswerken aan de Oudenaardsesteenweg bekostigen?
Het hele project zal gebeuren onder de vorm van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst (PPS) tussen Leiedal en privé-investeerders.
Volgens Het Laatste Nieuws (31-10-2020) zouden die investeerders al gevonden zijn.

Nog ter info.
Leiedal krijgt jaarlijks een (oplopende) exploitatietoelage van stad. Dit jaar 212.830 euro. En “Kortrijk Voetbalt” (KVK) krijgt volgens het meerjarenplan dit jaar een investeringstoelage van 600.000 euro en volgend jaar 1,6 miljoen euro. Het nieuwe stadion zal toch ook – logisch bekeken – een jaarlijkse toelage krijgen??

Nog wat meer pakkans inzake GAS

Het aantal personen dat bevoegd is om inbreuken vast te stellen op de GAS-wet (gemeentelijke administratieve sancties) stijgt continu, maar het is echt moeilijk om de tel bij te houden. De aanstellingen gebeuren immers sporadisch in de besloten zitting van een gemeenteraad. (De drogreden is: het gaat om personen.)
(Wat bezielt er die mensen-ambtenaren eigenlijk om dat te willen worden? Als anonieme burger andere burgers betrappen? Daarvoor opleiding volgen? )
Met alle voorbehoud dus, menen we te weten dat er nu hier bij het Kortrijkse gemeentepersoneel 4 extra van die onbetamelijke voyeurs zijn bijgekomen, wat ons brengt op een totaal van 31 vaststellers.
Bij de parkeerwachters zou het gaan om 29 personen waarvan er 17 ook bevoegd zijn om specifieke inbreuken vast te stellen in verband met “stilstaan en parkeren”, negeren van verkeersborden als “verboden toegang” en “voetgangersgebied”.
Tel daar dan nog de agenten bij.

Schepencollege probeert gemeenteraad om de tuin te leiden


In zitting van 11 januari is er bij agendapunt 4 een heel serieus incident geweest, waar niettemin geen Kortrijkzaan weet van heeft aangezien de bevriende pers zich weer zo “embedded” heeft gedragen dat er met geen woord over is gerept.
Indien de gemeenteraad niet virtueel was geweest zou dit voorval zeker hebben geleid tot een schorsing van de zitting. Wellicht tot verdaging van het punt, wat het VB overigens heeft gevraagd.

Dat punt 4 ging om een voorstel tot wijziging van een gewaarborgde lening voor Leiedal. (Iets ongebruikelijk.) De gemeenteraad besliste namelijk al in december 2019 om zich voor een lening van 5 miljoen van de intercommunale Leiedal borg te stellen. Het bedrag zou dienen voor de aankoop van diverse panden in de binnenstad.
Op heden blijkt dat deze totale som niet nodig is voor het centrumproject. (Reden wordt niet aangegeven.) Leiedal stelt dus de vraag om het resterende bedrag van de lening (hoeveel is dat?) te mogen aanwenden voor een andere aankoop. Met name de aankoop van “de gronden van Elia” (hoogspanningsbeheerder) op het Beneluxpark, ten zuiden, langs de Elleboogstraat.
De gemeenteraad wordt dus expliciet gevraagd om de gewaarborgde lening nu ook te mogen aanwenden voor projecten buiten de binnenstad.
Om welke projecten het dan wel gaat wordt in dit agendapunt niets gezegd.
Ook over de oppervlakte van de gronden Elia en de prijs per m² : geen woord!

Gelukkig herinnerden er zich nog twee oppositieraadsleden (twee!) uit de CD&V en het Vlaams Belang een Collegebesluit van 21 december 2020 waarbij gekozen is voor een bepaald scenario inzake het ruimtelijk uitvoeringsplan genaamd RUP ‘t Hoge, waartoe al is besloten in juni 2018.
De RUP procedure bevindt zich nog altijd in fase ‘startnota’ maar er is intussen toch beslist om de reservegronden van het Beneluxpark niet aan te wenden voor kantoorontwikkeling (zoals oorspronkelijk bepaald in een ‘structuurschets’ van 2002).
Er is nu geopteerd om te kiezen voor een herbestemming naar recreatiegebied, meer speciaal een golfschool, een clubhuis, een hockeyterrein, in combinatie met een beperkt kantoorpark.

Om deze herbestemming mogelijk te maken is de verwerving van het perceel Elia nodig met een oppervlakte van 7.965 m². Leiedal zal instaan voor de aankoop van het perceel (65 euro/m²) en heeft daarom aan de gemeenteraad een gewijzigde waarborg van de vroegere lening van 5 miljoen aangevraagd.
Het schepencollege heeft de gemeenteraad van 11 januari daar niet over ingelicht en de Raad zou bij goedkeuring van het punt zonder het te beseffen ook akkoord gegaan zijn met de aanleg van een golf- en hockeyterrein op ‘t Hoge.
Zoals gezegd hadden raadsleden Benjamin Vandorpe (CD&V) en Wouter Vermeersch (VB) dat in de gaten gekregen. Fractieleider Hannelore Vanhoenacker (CD&V) moest weer eens uit haar krammen schieten.
Hevig protest en verontwaardiging natuurlijk!
Verantwoordelijke schepen Wout Maddens vond dat allemaal niet zo erg en reageerde als was hij een teflon-pan. In Nederland zou een wethouder daar niet gemakkelijk mee wegkomen. (In de gazet HLN van 13 januari doet hij alsof nog niets is beslist.)
Niemand van de SP.A-fractie nam het woord. (De partij was vroeger fel gekant tegen de aanleg van een golfterrein.) CD&V en Groen stemden tegen. VB onthield zich maar neemt zich voor om klacht neer te leggen bij de gouverneur omdat het College de Raad in het ootje wou nemen.

P.S.
Leiedal onderhandelt nu met de initiatiefnemers (de familie BERT?) over de verkoopprijs (er is planschade) en de verdeling van de infrastructuurkosten.
Wat betaalt stad voor de zwembaden ?

Een woordje vooraf.
Het nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide is gebouwd middels een PPS-constructie. Een publiek-private samenwerkingsovereenkomst met de NV S&R (commerciële benaming: Lago) waarbij Stad voor een termijn van 30 jaar een toelage uitbetaalt. Een geïndexeerde som van 1.437.112 euro die intussen in 2020 al 1.444.961,01 euro bedraagt. Volgens het meerjarenplan in 2021 geraamd op 1.489.000 euro en in 2022 loopt dit op tot 1.511.000 euro. En zo voort tot bijv. 1.578.000 euro in 2025.
Niettegenstaande is overeengekomen dat Lago met een open boekhouding zou werken, kennen we de bijdrage van S&R niet. Overigens ook niet de winsten of verliezen van het Lago-zwembad, noch hun werkingskosten en investeringen. (Vanaf dit jaar is Lago niet meer verplicht tot het houden van een open boekhouding want men zal de firma vergoeden volgens een “prijssubsidie”. Zie verder.)
Lago neemt ook (alleszins tot 2026) de exploitatie van het Heulse zwembad aan het Lagae-plein op zich en tevens van het open zwembad aan de Abdijkaai. Voor beide zwembaden samen krijgt Lago hiervoor een werkingstoelage van in principe 513.175 euro (beschouwd als zijnde 80 % van de kosten, de afrekening komt dan later) met daarnaast gratis energie (ook het water) plus de grote investerings- en grote onderhoudskosten.

Nu de reële uitkomst voor het jaar 2020.
– De jaarlijkse subsidie voor S&R (Lago): 1.444.961,01 euro.
– De exploitatietoelage voor Lagae-Heule en de Abdijkaai: 529.065,81 euro, (zijnde de vaste 513.175,12 euro en de afrekening van 2019, zijnde 147.612,32 euro).
– Terugbetaling van investeringen in Lagae en Abdijkaai: 306.836,75 euro (alleen al de restauratie van de betonluifel in het open zwembad kostte 159.224,43 euro).
– Vergoeding voor het gebruik van het zwembad voor zwemlessen: 51.208,54 euro (beperkt door Corona – normaal 7.950 euro/mnd).
– Tussenkomst Uitpas: 7.946,12 euro (kwartaal 4 nog te verrekenen).
TOTAAL: 2.340.018 euro
Ter info, heel even, voor de niet-zwemmers: dat is 30 euro per inwoner, baby’s inbegrepen.

Het spreekt vanzelf dat de kosten jaar na jaar verschillen.
In 2019 ging het om 2.232.501 euro.
En voor dit jaar 2021 is het bedrag werkelijk niet te voorspellen. Ook al omdat voor de exploitatie van Lagae-Heule en het open zwembad (zoals hier al een keer vermeld) een gans ander betalingssysteem in voege treedt.
S&R (Lago) zal nu geld krijgen onder de vorm van een “prijssubsidie” per zwembeurt. Bijvoorbeeld voor minder dan 45.000 zwembeurten 15 euro per beurt. Voor méér: 10 euro. En vanaf 50.000 zwembeurten 8 euro.
In het meerjarenplan is hiervoor jaarlijks 810.000 euro ingeschreven.

P.S.
In de laatste gemeenteraad van 11 januari kwam de vraag ter sprake wat er na 2026 zal gebeuren met de twee zwembaden Lagae en “den openen”. Zal stad bereid zijn om beide te exploiteren, daarvoor geld genoeg hebben?
Schepen Arne van Sport liet zich enkel ontvallen dat we met Lago op Kortrijk-Weide alleen niet genoeg “zwemwater” hebben vanwege een toename van het aantal zwemmers. We hebben alleszins nog één zwembad nodig…
Welk een??

De tripartite legt de gemeenteraad aan banden

Het loopt nu werkelijk de spuigaten uit.
Er is een nieuw huishoudelijk reglement in de maak voor de gemeenteraad, subsidiair voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

In het vorige reglement kon ieder raadslid een zogenaamde “uitgebreide interpellatie” indienen. Dat moest dan leiden tot een breed en grondig politiek of beleidsdebat.
Dat soort interpellatie is nu totaal afgeschaft en vervangen door wat wordt genoemd: een “themadebat”.
Maar volgens het nieuwe art. 4.2.1. is zo’n “themadebat” slechts tweemaal per jaar mogelijk (stel u voor!) en moet de vraag hiertoe ingediend door minstens 1/4de van de raadsleden, dat is nu dus minstens 11 raadsleden. Stel u (nogmaals) voor!
De oppositiepartijen CD&V met 7 leden en Groen met 4 leden kunnen samen nog net een voorstel tot themadebat indienen. En als een fractie van de tripartite dat ook nog een keer van plan is (om de lof te zwaaien over het beleid), dan is de kous af. Het Vlaams Belang met 5 raadsleden wordt helemaal monddood gemaakt.
Dat alles maakt dat het hele beleid van de tripartite (Team Burgemeester, SP.A en N-VA) in de praktijk hoogstens vier keer per jaar in de gemeenteraad zal aan bod komen: bij de bespreking van het budget (het meerjarenplan) en de jaarrekening en bij die twee themadebatten. En dan misschien nog een keer bij een aanpassing van het meerjarenplan.

Er zijn nog nieuwe artikels die de macht van de gemeenteraad willen fnuiken.
Art. 4.2.3. beperkt het aantal interpellaties (vragen) in een raadszitting tot twee per fractie.
Art. 4.2.4. beperkt het aantal “mondelinge vragen” tot twee per raadslid.
Art. 4.8.6. herleidt de spreektijd van raadsleden bij een discussiepunt of een voorstel tot beslissing van 6 naar 5 minuten. Bij een interpellatie van 4 naar 3 minuten.

Die censuurmaatregelen zijn een regelrechte aanval op de democratie.
Zij geschieden onder de mom van een poging om de duur van de zittingen in te perken. Dat raadszittingen soms lang duren ligt ten gronde aan het College zelf. 1) De opmaak van een overvolle agenda en 2) het irritante gedrag van schepenen die hun beleid (eerst) toelichten in de pers en in de raadszittingen de vragen niet of onvolledig beantwoorden. (Ze slepen soms meerdere zittingen lang aan!)Vorig jaar 2020 niet uitgevoerde investeringen (3)

Bent u nog mee?
Vorig jaar heeft ons zgn. investeringscollege met moeite de helft van het voorziene investeringsbudget kunnen vastleggen. Onze schepen van financiën (Kelly) evenals waarnemend burgemeester Ruthie leggen de schuld bij de uitbraak van het coronavirus, maar geven niet specifiek aan welke projecten er juist en enkel en alleen door Covid niet konden verwezenlijkt.
Wij hebben het meest recente (aangepaste) meerjarenplan (MJP) uitgeplozen, op zoek naar de meest importante maar niet uitgevoerde actieplannen waarbij (belangrijke) investeringensuitgaven zijn gemoeid.
Zoek nu zelf maar eens uit welke projecten volgens u wellicht werden geschrapt omwille van Covid, of misschien vanwege tekort aan bestuurskracht of door blunders of – stel u voor – uit bezuinigingsdrift.

In de rubriek “beleidsdomein ruimte” vinden op we op pag.7 een grappige vaststelling.
Van vier voornemens inzake stadsontwikkeling zijn – zo zegt men dat dan – de “transactiemomenten bijgesteld”. Dat betekent in gewone mensentaal dat de werken zijn uitgesteld. We vernoemen die even, maar weten niet goed waarover het gaat, noch hoeveel geld hiermee vorig jaar kon uitgespaard. Het gaat om: Goed te Bouvekerke, Spoorweglaan, Pluimstraat 86, Lange Brugstraat. Waarom dat zo is? Geen uitleg.

Actieplannen die waarlijk zijn geschrapt:
2.2.4. Fietsparking met 170 plaatsen bij museum Texture omdat er ook geen autoparking komt (bedrag?)
7.2.2. Nieuw groot containerpark (bedrag?)
9.1.8. Markthal op Veemarkt (4,3 miljoen)
9.1.12. Geen oversteekplaats ovr de Leie in Marke, want plots niet prioritair (bedrag?)

Enkele actieplannen van (veel) vroeger die wel zeker nog worden “opgevolgd” – maar, helaas – nog niet konden uitgevoerd:
(Tussen haakjes het saldo van de geraamde uitgaven en ontvangsten in 2020, voor zover we konden nagaan.)
2.3.1. Fietsambassade (100.000 euro)
2.3.3. Fietscrèche (80.000)
2.4.6. Verbinding met Hoog-Kortrijk (?)
2.5.2. Mobiliteitsplan (?)
2.5.2. Nieuwe ondergrondse parking (2,24 miljoen)
5.6.4. Deelfabriek in oude brandweerkazerne (?)
7.4.5. Nieuwe brandweerkazerne (?)
9.1.8. Stationsomgeving (?)
9.1.9. Aanleg park Groeningelaan (?)

Tot zover onze constructieve journalistieke bijdrage tot de juiste, de ware informatie voor de Kortrijkzanen over ons zogenaamd investeringscollege.
Nu nog minstens tot in mei wachten geblazen om te weten voor welk bedrag aan facturen er echt is aangerekend.Wat meer over de realisatiegraad van de investeringen in 2020 (2)

Even recapituleren.
Al bij het aantreden ervan in 2013 wierp de tripartite zich op als zijnde een investeringscollege zonder weerga. Enkel de Kortrijkzanen die deze elektronische krant lezen weten intussen dat men van de voorziene investeringsuitgaven in die eerste legislatuur (2013-2018) slechts 55,79 procent daadwerkelijk heeft gerealiseerd.
We bekijken nu even het voorbije jaar 2020.
Al halverwege het jaar zag de toestand er heel miserabel uit.
Een semesterieel rapport gaf aan dat er van de initieel geraamde uitgaven op 30 juni 2020 uiteindelijk slechts 29,69 % was verwezenlijkt.
Men stak dit toen op de corona-crisis die de bouwsector had verlamd. (Investeringen slaan nochtans niet uitsluitend op openbare “werken”, maar ook op leveringen en diensten.)
Sinds december vorig jaar kennen we het aangepaste meerjarenplan met daarin dus het budget voor het hele jaar 2020. Wat blijkt daar nu uit?
Op een oorspronkelijk budget van 61.781.987 euro is nu blijkbaar voor 35.905.955 euro investeringen vastgelegd. Dit is 58,11 procent.
Even iets voor specialisten. Dat procent is nog geflatteerd. Want als men er rekening mee houdt dat er nog overschotten bestaan uit het jaar 2019 (vanwege – weerom – niet verwezenlijkte uitgaven) is het beschikbaar investeringsbudget 2020 veel hoger. We menen iets van 70,86 miljoen. Dan bedraagt de realisatiegraad slechts 50 procent. De helft van wat was beoogd.

Schepen Kelly van Financiën blijft maar volhouden dat Covid-19 de grote schuldige is van dit alles maar vertikt het – ook na herhaaldelijk aandringen – nog altijd om een nauwkeurige, specifieke lijst op te maken van werken die door de crisis niet of met vertraging in 2020 konden uitgevoerd.
Ruthie, onze nieuwe burgemeester, gaf in een bevriende gazet wel een (1) voorbeeld. De bouw van de markthal op de Veemarkt is geschrapt. Geraamde kostprijs 4,7 miljoen. Bedoeling zou geweest zijn om dat geld voorlopig beter te besteden aan allerhande steunmaatregelen voor getroffen van de coronacrisis. Meer in het bijzonder voor extra investeringen in het winkelwandelgebied.
We geloven daar niets van. We bedoelen:
die markthal komt er in het geheel niet.
Voortschrijdend inzicht heeft het stadsbestuur doen besluiten dat die markthal (bovenop het al bestaande winkelcentrum K) de handelaars in het centrum nog meer zou doen lijden onder een bijkomende concurrentie.

Onze nieuwe financieel directeur Johan Dejonckheere is wat genuanceerder en vooral breder in zijn opsomming van redenen waarom het investeringsbudget danig is gewijzigd (verhoogd of gedaald).
We citeren de oorzaken van de vermindering van budgetten zoals aangegeven in het aangepaste meerjarenplan (pag. 173-174).
Ook Dejonckheere verwijst naar het stilleggen van de bouwsector, maar er is meer aan de hand:
– Door de lockdown is ook het “werkoverleg” bemoeilijkt.
– De “capaciteit” op het vlak van de projectieleiders was nog in opbouw in 2020.
– Selecties van nieuwe projectleiders werden vertraagd door Corona. (Dat betwijfelt onze gemeenteraadwatcher toch min of meer.)
– Sommige projecten gebeuren in partnerschap met anderen en dat leidt soms tot bijsturing van de raming of de timing (vb. de trambus).
– Nieuwe opportuniteiten en noden.

In het meerjarenplan kent Dejonckheere (?) nog een reden voor de lage realisatiegraad aangegeven die ons absoluut niet overtuigt. “We zitten aan het begin van de legislatuur met heel wat nieuwe projecten die nog in een voorbereidings- en opstartfase zitten.”
Nou zeg. We zouden dit argument nog aanvaarden als er in 2020 sprake was van een geheel nieuwe coalitie, met nog onervaren bestuurders, en dat is in het geheel niet het geval.
Komt daarbij dat het budget 2020 is opgesteld door de ongewijzigde, bestaande tripartite en dat het toch geen onbeslagen nieuwelingen zijn die besloten hebben om voor 2020 een onwaarschijnlijk investeringsbudget van niet minder dan 61,78 miljoen in te schrijven! Komaan zeg!

P.S.
In een volgende editie enkele flagrante niet-gedane investeringen.
Constructieve journalistiek!

Noodkreet van de redactie

Ons lang en treurig stuk van gisteren over de investeringsuitgaven in het voorbije jaar is spoorloos verdwenen. (Sommige laatavond-lezers hebben het nog wel net kunnen inkijken.)
Onhandigheid van de drukker? Van de eindredacteur? Geen idee.
We proberen het artikel terug op te vissen.
Desnoods maken we er een samenvatting van. Misschien wordt dat dan wellicht beter leesbaar en verteerbaar…
Cf. infra!