Begijnhofbewoners weten weer nergens van

Op 24 februari 2020 heeft het zogenaamd Vast Bureau van het OCMW de opmaak van een beheersplan voor het Sint-Elisabethbegijnhof gegund aan het architectenbureau Serck uit Gent voor een bedrag van 35.428 euro (incl. BTW). Dat beheersplan – dat slaat op een periode van komende 24 jaar (!) – is nu pas klaar en deze maand goedgekeurd door het schepencollege.
Tijdens de opmaak van het plan heeft de erfgoedconsulent (wie is dat?) evenwel aanbevolen om ook het gebied rondom het begijnhof bij het plan te betrekken, met name de woningen gelegen aan de Begijnhofstraat en heel het parkeerzone achter het begijnhof, zijde Abdijpark. Dat bracht een meerkost teweeg van 5.033 euro (incl. BTW). De opmaak van het plan kost dus nu 40.461 euro.
Noch de bewoners van het begijnhof, noch die van de Begijnhofstraat werden betrokken bij de opmaak van het beheersplan. Zij weten zelfs niet dat het bestaat, laat staan dat zij de inhoud ervan kennen.
Het plan moet nu nog goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen (Sint-Michiels).

We zouden aan dat Agentschap ietwat willen vragen.
1. Staat er in dat plan dat er op de parking Van het vroegere RVT Sint-Vincentius een compostpark komt? (De naaste bewoners van het begijnhof kregen daar geen melding van.)
2. Staat er in dat plan dat de voormalige parking van Sint-Vincentius weer volop in gebruik is? Waarschijnlijk gehuurd door een naburig hotel. (Bewoners weten weer nergens van, kregen zelfs ooit de stellige verzekering dat daar geen wagens meer zouden komen.)
3. Staat er in dat plan wanneer de parking Sint-Vincentius én de privé-parking van de bewoners van het begijnhof zullen verdwijnen en wat een mogelijk alternatief kan zijn? (Bewoners weten nergens van.)
4. Komt er een nieuwe conciërge in het begijnhof voor de volgende 24 jaar? (Begijnhofbewoners vielen van hun stokken toen ze per toeval vernamen dat de huidige – tegen hun zin – weg moest.)
5. Is het beheersplan conform aan de plannen tot heraanleg van het “Historisch Hart” van Kortrijk?

Belasting op geldautomaten

Bij het aantreden van de tripartite beloofde men in het bestuursakkoord “Plan Nieuw Kortrijk” dat er geen belastingverhoging zou komen, niet voor personen en ook niet voor bedrijven.
Promt werden al in 2013 drie geheel nieuwe bedrijfsonvriendelijke belastingen ingevoerd: op logies, op sampling en op geldautomaten. Die laatste belasting heet officieel “heffing op banken en financieringsinstellingen”.
In 2013 bedroeg die heffing 500 euro per automaat en bracht 50.500 euro op. 46 instellingen met 101 toestellen werden er toen door getroffen. Burgemeester Van Quickenborne gaf toen nog in alle ernst als reden voor de heffing aan dat er rond die automaten vaak moest gereinigd worden door de stadsdiensten (papier, peuken). De officiële reden luidt dat die automaten een veiligheidsrisico meebrengen.
In december 2019 werd de belasting voor de periode 2020-2025 hernieuwd met als tarief 550 euro per automaat.
Stemden voor: de triparite (dus ook de sossen). Stemden tegen: het Vlaams Belang, terwijl de CD&V en Groen zich onthielden.
In 2020 bedroeg de opbrengst 47.300 euro wat doet veronderstellen dat het nog om 68 toestellen ging.
We zeggen dit allemaal omdat Harelbeeks federaal parlementariër Melissa Depraetere (van Vooruit met de SP.A) pleit voor één geldautomaat in een straal van vijf kilometer. Zij zou dus best aan haar Kortijkse kameraden vragen om de belasting alhier op te heffen. Des te meer omdat er sinds 2020 alweer 24 automaten zijn verdwenen in Groot-Kortrijk.

Het schepencollege overtrad een ministerieel besluit

Maar dat kan titelvoerend burgemeester én Minister van Justitie, onze lefgozer Vincent Van Quickenborne, geen barst schelen.

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) was zeer vooruitziend en heeft al op 19 juli het programma (openingstijden) van het Alcatraz Hard Rock & Metal Festival goedgekeurd.
Daarin staat dat op vrijdag 13 augustus de optredens zullen mogen duren tot max. 02.00 uur en de bars ten laatste ook op dat uur moeten sluiten.
Op zaterdag 14 augustus mogen de bars open blijven tot 02.30 uur.
Op zondag 15 augustus eindigen de optredens om max. 01.30 uur en sluiten de bars ten laatste om 02.00 uur.

Hiermee lapte de Minister van Justitie als titelvoerend burgemeester het toen in voege zijnde Ministerieel Besluit van 23 juni (dat maatregelen treft om het coronavirus te “beperken”) gewoon aan zijn laars.
Meer speciaal ART. 12 §4 waarin letterlijk staat dat evenementen, culturele en andere voortellingen (enz.) mogen plaatsgrijpen tussen 05.00 uur en 01.00 uur.
De arrogantie van de tripartite in het CBS kent waarlijk geen grenzen.
Zal er een raadslid in de gemeenteraad van september meer speciaal de schepen van evenementen (Kelly Detavernier van N-VA) even confronteren met een motie van wantrouwen?
Zal raadslid Quickie (want dat is hij nog!) daarbij het woord nemen?

EVOLUTIE VAN DE SCHULD BIJ STAD EN OCMW-KORTRIJK

In een vorige editie van deze (niet-geaccrediteerde) stadskrant kreeg u de evolutie van de totale schuld te lezen.
Blijkt nu dat lezers wel eens willen weten hoeveel de schuldenlast bedraagt van de stad zelf als entiteit en ook van het OCMW apart. Men had ook graag de evolutie gezien over een pak jaren heen. (De tripartite dateert van 2013, na de machtsgreep van Quickie bij de verkiezingen van 2012.)
Merk op dat de schuldenlast bij stad na een eerste stijging wat is gedaald en au fond niet buitengewoon overmatig is gestegen.
Tja, als de realisatiegraad van de investeringen laag is (bijv. 50,2% in 2020), er een onderbesteding is bij de exploitatie-uitgaven (vorig jaar 5,1 miljoen), bepaalde ontvangsten beter meevallen dan geraamd, de opbrengsten hoger zijn de kosten (44 miljoen vorig jaar) dan moet je ook weinig gaan lenen

STAD
2014: 175.251.784 euro
2015: 181.309.611
2016: 173.910.938
2017: 156.203.634
2018: 154.715.781
2019: 159.706.308
2020: 147.016.934

OCMW
(Het OCMW neemt steeds meer hooi op zijn…vork.)
2014: 23.047.992
2015: 24.951.771
2016: 24.229.737
2017; 26.209.720
2018: 29.191.515
2019: 37.308.998
2020: 35.311.532

EVOLUTIE VAN DE TOTALE SCHULD, OOK PER INWONER

Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 gaat het om de “reële” schuld (aan het eind van het jaar) in die zin dat de bedragen steunen op de jaarrekeningen. Voor de volgende jaren is het een gebugetteerde schuld. Nog opmerken dat in die totale schuld ook de doorgeefleningen aan Parko, SOK, Politie, Kerk zijn vervat (die bedragen moeten we ooit een keer terugkrijgen) evenals de schuldenlast van het OCMW.

2018
195.868.069 euro
Per inwoner: 2.554

2019
199.713.010
2.603

2020
191.070.974
2.478
Maar als we hier enkel zouden kijken naar de eigen leningenen de doorgeefleningen en de boekhoudkundige zgn. Fluvius-schuld buiten beschouwing laten gaat het om een schuld van 147 miljoen hetzij 1.907 euro per inwoner.

2021
195.235.894
2.519

2022
220.066.931
2.826

2023
244.87.781
3.128

2024
251.454.593
3.197

Bulletins van vragen en antwoorden bevatten een schat aan informatie

Gemeenteraadsleden mogen (buiten de gemeenteraad om) schriftelijke vragen stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen over de meest uiteenlopende materies. De antwoorden verschijnen maandelijks op de website van Stad, soms wel heel laat als er nogal wat opzoekingswerk mee gemoeid is, of zeker als het stadsbestuur verveeld zit met de gestelde vraag. (Dat gebeurt nogal eens, zeker met vragen van VB-raadsleden.)

Ik begrijp nog altijd niet dat onze lokale pers nooit alludeert op bepaalde heel interessante aangesneden thema’s en daarover niet verder doorborduurt. Want mijn indruk is dat weinig Kortrijkzanen afweten van die Bulletins. (Overigens is het ook zo – en betreurenswaardig – dat de raadsleden zelf weinig of nooit in een of andere raadszitting verder ingaan op de antwoorden.)
De “bulletins” zijn gemakkelijk te vinden. Gebruik gewoon de zoekmachine op de webstek van Stad.
Voor de jaargang 2020 is een inhoudelijke tabel met de onderwerpen per maand beschikbaar.

Lezen, beste lezer! U gaat verschieten. Zoveel zaken (facts) die u niet wist, of waarover u een totaal verkeerde mening had.

Wat kregen de “verbonden entiteiten” van Stad en OCMW in 2020 ? (2)

ENTITEITEN VAN STAD

– OCMW: aandeel van stad niet te achterhalen want ingekapseld in de jaarrekening van stad.
De laatste ‘gemeentelijke bijdrage’ die ik ken dateert van 2018 en bedroeg toen 12.959.270 euro.
Er was een afspraak dat die bijdrage jaarlijks met 3 procent zou stijgen.
– Politiezone VLAS: 15.085.725 euro
– Brandweerzone Fluvia: 3.670.110 (plus investeringen: 503.010)
– NV Pandenfonds: ? (wordt niet vermeld)
– NV XOM: ?
– Marktverhuurkantoor vzw: 50.000
– Ajko vzw: 64.900 (Waarom is dat een verbonden entiteit?)
– 18 kerkfabrieken: de toelichting bij de jaarrekening heeft het over 1,2 miljoen, zonder investeringen. (De investeringen bedroegen 486.458 euro.)
– Intercommunale Leiedal: 209.983
– Intercommunale Imog: 3.440.567
– Intercommunale Psilon: ?
– Intercommunale Gaselwest: ?
– Zefier cvba: ? (nooit van gehoord)
– De Watergroep: ?
– Culturele Projectvereniging Zuidwest: 50.099

ENTITEITEN VAN HET OCMW

– Vereniging Ons Tehuis: 16.330 euro
– OCMW-vereniging W13: 124.671
– Vereniging Infohos in vereffening: ? (nooit van gehoord)
– Zusters Augustinessen vzw: ? (Soms krijgt het klooster een investeringstoelage.)
– Unie der Zorgelozen vzw: 14.000
– Mentor vzw: 45.000


Over de “verbonden entiteiten” van stad en OCMW (1)

Stad en OCMW kennen wat men noemt: verbonden entiteiten. Dat wil zeggen: instellingen, organisaties waarvoor een verplichting bestaat om rechtsreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.
In 2020 kende stad aldus 32 van die entiteiten en het OCMW er 6.
Volgens het meerjarenplan dat is goedgekeurd in 2020 gaat het om 31 entiteiten die aan stad zijn verbonden en 5 voor het OCMW. Het moet dus zijn dat het stadsbestuur toch enige speling heeft in de keuze van zijn zgn. verbonden entiteiten.
We bekijken even die entiteiten voor het jaar 2020 want van dat jaar kennen we de jaarrekening en kunnen we dus opzoeken hoeveel werkingssubsidies (exploitatietoelagen) en/of investeringstoelagen stad en OCMW veil hadden voor hun entiteiten.

In de gemeenteraad heeft men het wel eens over “satellieten”. Men bedoelt dan de meest belangrijke verbonden organisaties: het OCMW, de politiezone VLAS, de brandweerzone Fluvia en soms ook de vroegere autonome gemeentebedrijven SOK en Parko. Maar die laatste zijn – net als het OCMW – nu ook “ingekapseld” in Stad.
Als verbonden entiteiten bij stad horen nog de 18 kerkfabrieken, 4 intercommunales (Leiedal, Imog, Psilon, Gaselwest), de NV’s Pandenfonds en XOM. Verder nog sociale organisaties als de vzw Marktverhuurkantoor en de vzw Ajko, een culturele organisatie als de ‘Projectvereniging Zuidwest’ en tenslotte nog De Watergroep. Van een aantal van die organisaties hebben de meeste Kortrijkzanen nog nooit gehoord, maar van de hierna genoemde cvba zelfs kortrijkwatcher niet, met name de cvba Zefier.

Het OCMW kent in 2020 volgende entiteiten: de Vereniging Ons Tehuis, de OCMW-vereniging W13, de Vereniging Infohos (ons ook onbekend – is in vereffening), de vzw Zusters Augustinessen, de vzw Unie der Zorgelozen, de vzw Mentor.

In een volgende editie proberen we dus te achterhalen hoeveel geld die entiteiten van ons vorig jaar hebben gekregen.
Het is ons niet helemaal gelukt.
Po memorie misschien nog even zeggen wat Stad en OCMW zelf hebben uitgegeven in 2020.
Stad:
– Exploitatie: 116,52 miljoen
– Investeringen: 29,97 miljoen
OCMW:
– Exploitatie: 65,20 miljoen
– Investeringen: 1,04 miljoen.
Daar staan natuurlijk ontvangsten tegenover.


De verhouding loonkost versus de personeelsinzet (3)

Voor het aantal VTE als personeelsinzet per jaar, zie vorig stuk.

2020

Voor 2020 is er een jaarrekening beschikbaar, dus geen raming. De exploitatie-uitgaven bedroegen 181.7294.995 euro (veel minder dan gebudgetteerd). Voor de personeelsuitgaven vinden we eigenaardig genoeg enkel afgeronde uitgaven. Een totale loonkost van 95.247.000 euro. We overschrijden hier toch al meer dan de helft van de “gewone” uitgaven, namelijk 52.4 %. Terwijl we vroeger dachten dit dit later zou gebeuren.
Loonkost :
– Stad/OCMW: 68.725.000 euro
– VZW zorg: 23.523 euro
– OCMW sociaal: 2.999.000
De loonkost bij stad/OCMW bedroeg meer dan gedacht vanwege o.a bijkomende opdrachten door Corona, uitbreiding van de sociale dienst, telewerkvergoeding. Tevens door de klassieke indexverhoging, verhoging 2de pensioenpijler én aanwerving van “hogere profielen”. (Dit laatste valt al sinds enige tijd op.)
Ter info: de gemiddelde loonkost per VTE in dat jaar bedroeg 67,8K met onderling grote verschillen: zorginstellingen 62,6K, regulier (stad/OCMW) 72,4K).

2021
Exploitatie-uitgaven (raming): 198.404.104
Loonkost (raming): 102.024.592
Verhouding: 51,4 %

2022
Exploitatie: 198.404.104
Loonkost: 106.390.381
Verhouding; 53,6 %

2023
Exploitatie: 202.611.066
Loonkost: 106.855.983
Verhouding: 52,7 %

2024
Exploitatie: 207.213.717
Loonkost: 108.176.194
Verhouding: 52;2 %

2025
Exploitatie: 207.295.995
Loonkost: 109.621.706
Verhouding: 52,8 %