Gouverneur vernietigt inperking spreekrecht van gemeenteraadsleden in Kortrijk (2)

Waarlijk, de oppositiepartijen beginnen te lijden aan het stockholm-syndroom. In de raad van de maand juli hebben zowel de CD&V als Groen samen met de meerderheid (de tripartite) het nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd.
NIET TE GELOVEN !

Bijv. het punt (art.45) waarbij gesteld wordt dat er binnen een termijn van zes maanden geen tweemaal eenzelfde interpellatie over een eenzelfde onderwerp kan ingediend, tenzij er zich binnen die termijn nieuwe feiten hebben voorgedaan.
Welnu, wie regelmatig de gemeenteraad volgt weet dat voorzitter (nu leeuwentemster Helga Kint) wel eens interpellaties weigert of kan het gebeuren dat het antwoord of een repliek van een schepen of burgemeester volstrekt onbevredigend is. (Dan herhaalt een politiek bewust raadslid zijn vraag in een volgende zitting…)

Nog in art.45 staat dat het de voorzitter van de Raad is die de ontvankelijkheid van een interpellatie beoordeelt. Onze Helga is daar sterk in. Al wat de tripartite onwelgevallig is of een schepen in moeilijkheden kan brengen wordt door haar halsstarrig geweigerd.
Nu is het zo dat volgens de Raad van State de al dan niet toelaatbaarheid (opportuniteit)van een vraag of initiatief enkel door de gemeenteraad zelf kan worden beoordeeld.

Art.43 is ook weer een zeer illustratief voorbeeld van de wijze waarop de tripartite de Raad buiten spel wil zetten.
Er kan namelijk slechts tweemaal per jaar een themadebat (over een breed onderwerp) georganiseerd worden en het initiatief moet uitgaan en gesteund door minsten 11 raadsleden. (Het Vlaams Belang maakt dus geen kans. En Groen ook niet als de fractie (denk aan een revolutionair voorstel van Matti!) geen steun vindt.) Daarenboven geschiedt zo’n themadebat in een zgn. Verenigde Raadscommissie en niet in een gemeenteraad. Daar komt geen publiek of pers op af. De kiezer zal dus nergens weet van hebben. Komt daarbij dat in een Verenigde Raadscommissie niet kan gestemd worden.

Men moet waarlijk behept zijn met het politiek bewustzijn van een kwal om als raadslid bovenstaande ergerlijke, dictatoriale oekazen te aanvaarden.
Enkel het Vlaams Belang, bij monde van fractieleider Wouter Vermeersch, heeft op 7 juli klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat heeft op 30 augustus geleid tot twee vernietigingsbesluiten van de Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen.

Daarover meer in onze volgende editie.