O ja? Dat nieuwe mobiliteitsplan, komt er nog wat van?

Ja, ja hoor.
We weten dit uit een antwoord op een vraag van Matti Vandermaelen (Groen) in het ‘Bulletin van Vragen en Antwoorden’ van vorige maand februari. Schepen Van Mobiliteit Axel Weydts (van Vooruit met de SP.A) voorziet nu dat het nieuwe mobiliteitsplan (MoPL) eind dit jaar het licht zal zien, zo niet – dan toch uiterlijk begin volgend jaar. De oriëntatiefase is afgerond; we zitten nu tot in de herfst aan de beleidsfase.
Het is nu zowat twee jaar geleden dat er drie kandidaten werden geselecteerd om ijverig te werken aan dat nieuwe MPL. Te weten: Tractebel-Mint (Gent), Sweco-Buur (Brussel) en Traject NV- Omgeving (Gent). De raming gaf als “richtprijzen” (incl. BTW) 121.000 euro aan voor de “vaste onderdelen” (?) en 30.000 euro voor het “operationeel onderdeel”. (Het zal nog zeer lang duren eer we de afrekening zullen zien.)
Let wel, over dat nieuwe MoPL is al gepalaverd sinds de jaren 2015-2016 en het is duidelijk dat schepen Weydts intussen met zijn parkings, fietsstraten, eenrichtingsverkeer, snelheidsbeperkingen, fietsroutes (enz.) nogal wat cruciale ‘voorafnames’ heef ingevoerd, vooruitlopend op het komende MPL.

Zo’n MoPL moet – als ik het goed voor heb – om de vijf jaar opnieuw gemaakt.
Het vorige – uitgedacht door het bureau Tritel uit Gent – dateert van 2011 (ja zeg!) is nog tot stand gekomen onder de bevoegdheid van schepen Guy Leleu (CVP). Hij liet er zelfs nog een filmpje over maken. De voorgenomen actieplannen zouden vele, zeer vele miljoenen euroots kosten.
(Vb. de aanleg van de N328 – die er dus niet komt! – zou 7 miljoen kosten.) Het zou interessant zijn om na te gaan wat er van al die talloze plannen is terechtgekomen. Werkje voor een gedreven raadslid? De tekst is nog beschikbaar op de website van stad. 138 pag. en nog 40 pag. bijlagen.
Weet u wat we bijvoorbeeld totaal vergeten zijn?
– Er zou een haalbaarheidsstudie komen over een tramverbinding Kortrijk-Roeselare.
– De aanleg van een ondergrondse parking op de Houtmarkt werd afgeraden.

Een zeer delicate kwestie waarover de makers van het nieuwe plan zich toch eens duidelijk en op basis van gegronde redenen zouden moet uitspreken is de vraag of er al dan niet een lage-emissiezone (LEZ) moet (kan?) komen in Kortrijk.
In ons meerjarenplan 2020-2025 is daar immers sprake van: het actieplan 2.5.6 wil over het nut van een LEZ immers wel degelijk een onderzoek. Dit programmapunt is er gekomen onder auspiciën van de SP.a.
Niet vergeten!
Maar intussen is er uit het buikgevoel van schepen Weydts gebleken dat naar zijn mening Kortrijk te klein is voor een LEZ (gemeenteraad van december 2019). En op een nieuwjaarsreceptie van zijn partij (januari 2020?) was schepen Philippe De Coene om sociale reden ook al geen voorstander meer.
Tenslotte heeft toenmalig burgemeester op een gemeenteraad (februari 2020) categoriek gezegd dat er in Kortrijk geen LEZ komt. (De Coene zweeg toen in alle talen.)
Dat belet niet dat de drie studiebureaus in hun MoPL daar geen woordje zouden kunnen aan wijden.

P.S.
Een mobiliteitsplan is geen circulatieplan. Het is méér dan dat.