Hoeveel camera’s telt men op het grondgebied Kortrijk?

Hoera!
We hebben weer nieuwe cijfers! En ze zijn zo recent als mogelijk want verstrekt op een raadscommissie van 12 april en slaand op de situatie dd. 15/4/22.
– Veiligheidscamera’s (vast): 138
– ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning (vast): 66
– Flitscamera’s (vast): 14
– Flitscamera’s (mobiel): 1
– Publieke webcams (vast): 3
– Dronecamera’s (uiteraard mobiel): 1
– Sluikstortcamera’s in beheer IMOG (mobiel): 5
TOTAAL: 228
(Ons laatste bekende aantal, daterend van maart was 210 stuks.)

P.S.
Dat wisten we niet, en velen met ons ook niet.
Kuurne telt nu al 11 ANPR-camera’s en Lendelede 4.

Ja, er zijn kosten aan onze schepen Axel Weydts (5)

Nog maar eens een psychoanalytische benadering van de beleidsvoering van onze schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. Hoe men vanuit zijn ware Zijn van het Zijnde rechtstreeks de aard van zijn politieke daden (projecten) en gedragngen kan verklaren.
Zie bijv. de kenmerkende aandrang van een caractériel om in alles zowat de eerste te willen zijn, of dat in elk geval te pretenderen. Eind 2017 pakte hij – zoals altijd met veel tamtam en de nodige zelfportretten in de pers – uit met de eerste fietstelpaal in Kortrijk (Budastraat). Een pure gadget, afgekeken van wat al jaren bestond in Denemarken en Nederland. Vermoedelijke prijs (niet in de pers vermeld: 25.000 euro.)
In 2020 werd de paal evenwel aangereden. Geen nood: enkel de behuizing leek wat beschadigd en het herstel zou ons volgens de schepen niks kosten. De verzekering van de aanrijder zou wel alles betalen. Tot een firma met een bestek kwam aandraven: 37.207 euro. Nooit meer iets over gehoord, over de kosten voor stad. Weydts kan ook zwijgen als vermoord, als hij dat nodig acht. De nieuwe paal werd niet plechtig ingehuldigd.

Die “fietsambassade” (100.000 euro volgen het meerjarenplan) én die “fietscrèche” (80.000 euro) – wat is het verschil?) in het stadscentrum zijn nog van dit soort zotte plannen die al jaren meegaan. Er is een keer sprake geweest van een fietstalling in de Doorniksestraat maar die zou per jaar qua huur en exploitatie 67.000 euro kosten. Investeringskosten: 48.000. Nu loopt er een gerucht dat er “iets” komt in het ondernemerscentrum in de Leiestraat.

Ja, soms is onze Axel karakterieel wat overmoedig en moet hij “transactiemomenten” – zoals dat juridisch heet – bijstellen of zelfs schrappen.
De fietsenparking aan Texture komt er niet. De “oversteekplaats” aan de Leie in Marke ook niet.
En waar blijft dat mobiliteitsplan? Enkele jaren geleden werd als “richtprijs” voor de studie ervan aangenomen dat die 150.000 euro (voor de drie drie bureaus samen!) zou kosten. Wat zal het in de toekomst worden?
We kijken ook halsreikend uit naar dat dossier “Hoogwaardig Openbaar Vervoer” tussen het centrum en ‘t Hoge. Je weet wel: met de heraanleg van de Doorniksewijk en de inleg van een heuse trambus. Het stadsaandeel voor de studie (X20/N50.73 van februari 2020) bedroeg 650.000 euro.

Weet je waar we absoluut niet kunnen mee lachen?
Met het feit dat aanleg van het nieuwe Groeningepark netto één miljoen euro zal kosten (ontharding inbegrepen?). De site is al met al een voorschot groot. Waarom hadden we daar een studiebureau (Cnockaert) voor nodig en nog een landschapsarchitect ook (Katinka t’ Kindt)? Kon dat niet doorgaan in eigen beheer, met al onze eigen toch altoos bewierookte stadsmedewerkers?

En weet u waar wij, en velen met ons, absoluut niet meer tegen kunnen?
Dat de arrogante, pretentieuze schepen Weydts koppig en holderdebolder doorgaat met het uittekenen van circulatieplannen met bijhorende ‘knippen’, éénrichtingsverkeer, fietsstraten en fietszones, snelheidsbeperkingen e.d.m., zonder mobiliteitsplan en zonder uitgesproken draagvlak bij de bevolking.
En niet te vergeten: niettegenstaande zijn totaal geflopte referendum (26.000 euro) over autoloze zondagen.
Zijn plaats is, net als voorheen: in ‘ t leger.Helga Kints behoedt het schepencollege voor een pijnlijke schuldbekentenis

In de gemeenteraad van vorige dinsdag interpelleerden Wouter Vermeersch (VB) en Benjamin Vandorpe (C&V) het schepencollege over een – in meerdere opzichten – enorme blunder. (Indien die was voorgevallen in pakweg Brugge, of Mechelen, of Gent, dan was dat gebeuren opgetild tot nationaal nieuws. Maar onze lokale Kortrijkse persjongens hebben blijkbaar onvoldoende gezag of prestige bij hun redactionele bazen.)
Raadslid Vandorpe wou bovenal één antwoord krijgen op zijn vragen.
Wie is verantwoordelijk voor het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) op 21 maart 2021 instemde met de aanstelling van een advocatenkantoor ter behartiging van de belangen van de stad voor de klacht van een burger bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (over de onbestaande machtiging van stad om de identificatie van nummerplaten op te vragen bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen, bij het uitschrijven parkeerbonnen).
De schatting van de kostprijs voor aanstelling van een raadsman raamde het CBS op 8.500 euro (excl. BTW). De kostprijs van de prestaties van de advocaten (7 in aantal!) is intussen opgelopen tot 59.007,35 euro. En aangezien stad wenst in hoger beroep te gaan bij het Marktenhof kan dit bedrag volgens een ruwe schatting van het CBS zelf nog oplopen tot 35.000 euro, excl. BTW. Totaal dan: 101.357 euro.
Vandorpe stelde zijn vraag – WIE IS VERANTWOORDELIJK? – meerdere keren, nogmaals héél uitdrukkelijk aan het eind van het debat.
Er viel toen een bijna ondraaglijke, zeer gênante stilte.
Wie zou antwoorden? En wat precies?
Alle leden van het CBS keken roerloos en als verstijfd voor zich uit.
Vervangend burgemeester Ruth Vandenberghe zweeg als een sfynx gelijk, nochtans bevoegd voor “recht”.
En het was alsof schepen Axel Weydts, de potverteerder bevoegd voor mobiliteit, onder een overdosis van valium zat, want geheel tegen zijn gewoonte in verroerde hij voor geen vin.

En toen kwam de redding van Helga Kints, voorzitter van de gemeenteraad.
Doodgemoedereerd ging zij over naar het volgende agendapunt.
Zonder – zoals vaak, en ook ten onrechte – te opperen: “Zo, ik meen dat hierbij alle vragen zijn beantwoord.”
Helga heeft het nu wel als gemeenteraadsvoorzitter definitief verkorven. Zij vertegenwoordigt halsstarrig de belangen van het CBS, is absoluut niet de objectieve scheidsrechter tussen het schepencollege en de Raad. Er zijn nog altijd raadsleden die dat niet zien. Onbegrijpelijk. Vandaar ook dat het er niet beter zal op worden. En naarmate de verkiezingen zullen naderen ook niet. Men wil dan steeds meer lief zijn voor elkaar.

P.S.
Over de zaak Stad & advocatenkantoor Eubeleus versus de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit komen we heus nog terug. Veel facetten kwamen niet eens aan het licht.

Dat er echt nog kosten aan zijn, aan onze schepen Axel Weydts is duidelijk (4)

Als de publieke tribune van de gemeenteraad vandaag niet volloopt – ook met journalisten van de landelijke pers, dan weten we het niet meer. Raadsleden Wouter Vermeersch (VB) en Benjamin Vandorpe (CD&V) – wie anders, Groen doet niet mee – zullen de tripartite interpelleren over een ongelooflijk juridisch geklungel van onze stadsdiensten. Het stadsbestuur heeft het gepresteerd om zonder de vereiste machtiging bij het DIV-repertorium over te gaan tot identificatie van van nummerplaten van voertuigen ten einde parkeerboeten te kunnen uitschrijven. Een Kortrijkzaan M.C. heeft dit ontdekt en diende klacht in bij de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingingsautoriteit (de “privacycommissie”) wegens schending van de bescherming van zijn persoonsgegevens; Hij kreeg (op 4 maart) gelijk!
Dat grapje heeft Stad tot op heden aan advocatenkosten bij het bureau Eubelius 49.821,73 euro (incl. BTW) gekost. (We kregen een korting van 5.000 euro.) Met de kantoor- en dossierkosten erbij 59.007,35 euro. De raming bedroeg 8500 euro, excl. BTW. En Stad gaat in beroep! Dat zal ons volgens een ruwe schatting van het schepencollege nog bijkomend 35.000 euro kosten, en dit zonder BTW van 21 procent. Axel toch !
Het is passend en billijk om hierbij te memoreren dat Axel Weydts schepen van Mobiliteit is en gewezen voorzitter van het gemeentebedrijf Parko. Met andere woorden: verantwoordelijk is voor alles wat met parkeren heeft te maken. Benieuwd hoe hij zich vanavond zal zien te redden. Door als caractériel zijn gekend sofistisch repertoire van stal te halen? Zoveel schoten hagel afvuren dat de weerlegging van zijn betoog onevenredig veel werk vereist voor de interpellanten? Of zal hij iemand anders de kastanjes uit het vuur laten halen? De burgemeester? Toch geen ambtenarij? Jeetje! En waarnemend burgemeester Ruthie is daar ook niet echt geschoold genoeg in. Als zij het woord neemt – we zeggen ALS – zal zij er zich van afmaken met enkele goedkope kluitjes in het riet. Oei, dit is beeldspraak! (Quickie had het wel gekund, om iedereen plat te praten.)

P.S.
Dit was even een tussendoortje om bij de actualiteit te blijven.

Daar zijn nog kosten aan, aan onze schepen Axel Weydts (3)

In onze vorige edities hebben we aan de hand van een aantal karaktertrekken van onze Axel geprobeerd aan te tonen dat de aard van zijn beleidsdaden daar rechtstreeks mee te maken heeft. Zonder te wijzen op facetten van zijn persoonlijkheidsstructuur (zijn koppigheid, arrogantie, eigengereidheid, eigenwijsheid) kan men bepaalde van zijn optredens niet uitleggen of verklaren. Hij heeft zelfs iets lunatiek over hem. En toen we alle zelfcensuur al schrijvend (met een voortschrijdend inzicht) aan de kant schoven, kwamen we zelfs tot een harde, gedurfde kwalificatie: onze schepen van mobiliteit en openbare werken is een caractériel.
Los van zijn beleidsdaden is dit uiterst gemakkelijker (bewijsbaar) aan te tonen door te refereren naar zijn gedragingen in de gemeenteraad. Maar daarvoor hebben we beelden (foto’s, film) nodig. Iemand als raadslid Philippe Avijn zit in gemeenteraadszaal pal tegenover schepen Weydts is dus het best geplaatst om met een verborgen camera zijn optreden in beeld op te nemen. Maar dat zal hij niet durven. Jammer. Zo blijven de Kortrijkzanen verstoken van de wijze waarop de schepen reageert op tussenkomsten van raadsleden uit de oppositie. (Eén zaak doet hij wel niet meer: op zijn desk trommelen als iemand iets zegt dat hem wel bevalt.) Opzienbarend is hoe licht ontvlambaar hij kan zijn. Hoe misprijzend hij die tussenkomsten aanhoort, ook al gaan ze over een materie die niet tot zijn bevoegdheid behoort. Zijn mimiek spreekt dan boekdelen. De wijze waarop hij gesticuleert ook: met ongeziene, groteske wegwerpgebaren. Soms kan hij van ingehouden woede niet op zijn plaats blijven zitten en loopt als een driftkikker heen en weer. Ooit zagen we hem totaal geëxalteerd naar buiten lopen. En als iemand van het Vlaams Belang aan het woord komt is hij zodanig in alle staten dat we als gemeenteraadwatcher in paniek denken: hier zijn minstens twee mannen in witte kiel nodig om in te grijpen. Hij gebruikt dan scheldwoorden die de betekenis van ideologische termen als ‘fascist” of “nazist” van hun ware betekenis ontdoen. Uithollen. (In de volgende gemeenteraad van dinsdag eerstkomend kan dit weerom het geval zijn.)
Onze krant kan daar dus helaas geen beelden van tonen.
In een volgende editie van deze krant gaan we daarom door met het beschrijven van enkele van zijn beleidsdaden (projecten) die rechtsreeks voortspruiten uit zijn karakter en enkel hiermee zijn uit te leggen.

Daar zijn kosten aan, aan onze schepen Axel Weydts (2)

Laat ons een keer beginnen met een oude koe uit de gracht te halen, van toen Axel net schepen werd in de coalitie VLD-SP.a-N-VA.
In dat jaar 2015 werd de bouw van de ondergrondse parkings en de bovengrondse aanleg aan de Houtmarkt gegund voor een bedrag van 7,33 miljoen. (Die parkeergarage is er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van het WZC Sint-Vincentius.) Uiteindelijk werd het 8,38 miljoen. De oorspronkelijke raming bedroeg 6,55 miljoen euro. Soit. Meerwerken en zo, het moet allemaal kunnen. Maar die studiewerken zeg! De offerte uit 2012 had het over zowat 350.000 euro en dat liep uit naar niet minder dan ca. 700.000 euro. Het aandeel van stad en Parko in die kosten konden we met veel moeite achterhalen, maat dat van Sint-Vincentius niet. Wat we hier willen zeggen is dat de voorzitter van Parko, zijnde onze Axel, nooit uitblonk in transparantie over de financiële meerkosten van zijn projecten. Dat hangt samen met zijn autoritair karakter. We kennen waarlijk geen bestuurder (Quickie even daargelaten) wiens beleid zo volmaakt congruent samenvalt met de eigenaardigheden van zijn persoonlijkheidsstructuur.

En nu we het toch over ondergrondse parkings hebben: de story van de parking K onder het winkelcentrum K (voorheen Q Park geheten,- weet u het nog?) kunnen we niet zomaar laten verdwijnen in de nevelen van de geschiedenis. Dat is de enige ondergrondse parking in Kortrijk die nooit ofte nooit een batig saldo zal opbrengen.
Schepen Weydts heeft het in al zijn koppigheid, nog wel op grond nog van een zogezegd objectieve kosten-baten-analyse, altijd anders voorgesteld. De redenering was: huurprijs (geïndexeerd) en exploitatie zal stad iets van 1,22 miljoen per jaar kosten, maar de verwachte ontvangsten aan retributies zullen zeker oplopen tot 1,36 miljoen. Mis dus, – al sinds de huurovereenkomst van oktober 2017 lijdt die parking verlies. (In 2020: 817.347 euro.) Die huur loopt nog tot eind oktober 2032, en een vroegtijdige ontbinding is onmogelijk. Vandaar ook dat de oppositie het bij monde van Benjamin Vandorpe (Cd&V) altijd heeft over een wurgcontract. En om Weydts maar weer eens als eigengereid persoon te typeren: zijn Raad van Bestuur kon de intentie om die parking van het winkelcentrum te huren vernemen via de pers. En er waren 6 bestuursleden voor, en 5 tegen. En de overeenkomst werd in de gemeenteraad van oktober 2017 goedgekeurd, dat is: nadat de huur al in voege was. Een arrogant bewindsman als onze Alex stoort zich daar allerminst aan.

Hadden we het over parkings?
Gelukkig heeft de CD&V – en niet de bevoegde schepen Weydts – het bijtijds (februari 2021) uitgebracht.
Even kort. In 2016 werd na onderhandelingen tussen D. Kerckhof van de Roeselaarse NV Pans een principeakkoord gesloten rond de ontwikkeling van de site Texture. Dat ging over de erfpacht op het gebouw en terrein in het kader van een gezamenlijk nieuw project bestaande uit de bouw van een ondergrondse parking (ook voor fietsen), appartementen, de pleinheraanleg en een loods voor het nieuwe Vlasmuseum.
Maar op basis van een bespreking in het College aanvang 2019 werd niet meer geopteerd voor een publieke ondergrondse parking vanwege “nieuwe geactualiseerde inzichten”. Die eenzijdige beslissing van de eigenwijze schepen Weydts berustte op het inzicht dat er in de toekomst steeds minder gebruik zou gemaakt worden van koning auto en er dus in Kortrijk geen nood meer was (is) aan nog maar eens een bijkomende ondergrondse parkeergarage.
NV Pans eiste eind 2020 een totale schadevergoeding van 491.100 euro. En AGB Parko had intussen al voor 336.558 euro kosten betaald als ereloon voor de architect en indirecte personeelskosten afgerekend voor 144 werkdagen. Beetje lunatieke schepen Weydts aanziet die onkosten als een besparing! Immers: de kost voor de P Texture was geraamd op 9,3 miljoen euro. Omgerekend naar leninglasten betekent dit dus een uitsparing van 700.000 euro per jaar gedurende 15 jaar.
In dit verband willen we absoluut op een verbijsterend feit wijzen dat ons stilaan doet vermoeden dat we met schepen Weydts te maken hebben met een caractériel.
Het laatste aangepast meerjarenplan schrapt voor 2020 ook de geplande fietsparking (170 plaatsen) bij Texture, net omdat er aldaar geen autoparking komt…
Onze eigenwijze schepen van mobiliteit heeft dus nog als voortschrijdend inzicht dat minder autoverkeer gelijk staat aan minder fietsverkeer.
(Wordt zeker vervolgd, na deze diagnose.)

Daar zijn nog kosten aan, aan schepen Weydts (1)

Er is dezer dagen heel wat beroering ontstaan omtrent – laat ons zeggen – : een vergetelheid van het stadsbestuur, subsidiair van de voorzitter van het voormalige autonoom gemeentebedrijf Parko, nu (sinds 1 januari 2020) “ingekapseld” in de stadsadministratie.
Die voorzitter van het AGB Parko was schepen Axel Weydts (SP.A).
Blijkt nu dat Stad – alleszins gedurende een bepaalde periode in 2020 – niet beschikte over een machtiging om via de FOD Mobiliteit en Vervoer (Dienst Inschrijving Voertuigen) over te gaan tot de identificatie van een nummerplaat om zodoende overtreders van een parkeerreglement een belasting aan te smeren. (Voor GAS-boetes kan het wél!)
Een bekend Kortrijks (fout)parkeerder (die toch anoniem blijft) heeft hieromtrent klacht neergelegd bij de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, (de “privacycommissie”) en kreeg warempel gelijk.
VB-raadslid Wouter Vermeersch bracht uit dat die rechtszaak aan stad inzake advocatenkosten (bij het bureau Eubelius) alreeds 59.000 euro heeft gekost, terwijl de raming oorspronkelijk 8.500 euro bedroeg.
Verbijsterend. En de zaak is nog niet afgelopen want stad gaat obstinaat in beroep. Dat kan ons waarschijnlijk bovenop nog een keer 59.000 euro kosten. Hangt mede af van het aantal consultatierondes en van het soort en aantal advocaten dat Eubelius op de zaak zet. (We komen daar gegarandeerd op terug.)
Wij achten hierbij Weydts mede in het geding. Politiek verantwoordelijk.

Schepen Weydts staat op gebied van geldzaken bekend als een echte potverteerder.
Misschien werd hem dat losjes omspringen met geld dat niet van hem is spontaan aangeleerd toen hij als militair in de Balkan beschikte over gigantische hoeveelheden cash geld om de Belgische soldaten van de buitenlandse missie aldaar te bevoorraden met voedsel en drank. (Hij ging daarbij gewapend met baar geld gewoon winkelen bij de plaatselijke handelaars.)

Weydts is schepen van Mobiliteit en Openbare Werken en beheert me dunkt daarbij – in geld uitgedrukt – de grootste portefeuille van heel het College van Burgemeester en Schepenen.
Om u een idee te geven: voor zijn fietsbeleid alleen al beschikt hij voor dit jaar over 11 miljoen. Om de stad “wandel- en fietsvriendelijk” te maken: 13 miljoen. Stationsomgeving: 7 miljoen. Parkeren: 3 miljoen. Enzovoort. Allemaal reusachtige sommen geld, voor de schepen in dit jaar beschikbaar gesteld.
Maar er zijn waarlijk nog andere kosten – minder urgente dan – aan schepen Weydts verbonden. Namelijk die uitgaven louter te wijten aan blunders, arrogant en megalomaan beleid of aan sotternieën.
Daarover een volgende keer.

Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (5): stad weet waarlijk van geen ophouden !

Hier is al herhaaldelijk gewezen op het feit dat de (raam)overeenkomst met de firma RTS uit Ieper eind vorig jaar ten einde liep. Het stadsbestuur heeft dat nu ook gezien. Onze hoop dat de bewindvoerders nu eindelijk eens zouden ophouden met het uitbreiden van het “cameraschild” (en het daarbij horend verteren van miljoenen euro’s) is ijdel gebleken.
Dat was eigenlijk te verwachten. Bij de voorstanders van cameratoezicht op openbaar domein is de verleiding immers groot om het systeem uit te bereiden met bijkomende functionaliteiten. Desnoods vindt men die uit. Beleidsmakers zoeken – met behulp overigens van veiligheidsbedrijven – al te graag de grenzen op van alsmaar meer (betere) intelligente systemen. We weten niet wat ons nog te wachten staat. Denk bijv. aan geluids- en bewegingsdetectie. Aan koppeling van data met materies waarvoor cameratoezicht (de veiligheidsketen) eigenlijk niet was bedoeld. (Vanwaar komen die passanten? Is dit werkelijk hun domicilie? Ontduiken zij geen gemeentebelastingen?)
Dit sluipend gevaar staat bekend als de “function creep”. De beveiligingsindustrie bepaalt zelf met nieuwe technologische toepassingen van camerasystemen de strategie van de ordehandhavers, en niet omgekeerd. Zeg maar dat het waar is !
Het Kortrijks schepencollege heeft dus nu (28 maart) beslist om het bestek van een nieuwe “raamovereenkomst over de levering, de installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten” goed te keuren. “Men wenst de technologie in kwestie breder te gebruiken en de data om te zetten in kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die de beleidsvoering kunnen ondersteunen met o.m…crowd control.” (De lijst is niet limitatief.)

Wat mag dat kosten?
De raming voor de totale opdracht (over vier jaar) bedraagt 4 miljoen, incl. BTW. Stad Kortrijk wordt immers als “aankoopcentrale” gemandateerd om de procedure tevens te voeren in naam van het OCMW en andere besturen (die we niet kennen).
De raming voor het deel Kortrijk bedraagt 1.722.464,15 euro, incl. BTW. (De verwachte afnamen zijn die zoals geraamd in het meerjarenplan 2020-2025. Zie vorig stuk.)

P.S.
De firma RTS kreeg voor het laatste jaar van het afgesloten contract (2021) een waar cadeau. Er is voor dat jaar een historisch hoog bedrag geraamd: 504.285 euro !Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (4): wat zou dat kunnen kosten?

In de vorige bijdrage over dit taboe-onderwerp (waar “slechte Kortrijkzanen” zielsveel van houden) confronteerden we onze lezers al met een eerste belachelijk antwoord op de vraag wat die beveiligingscamera’s op openbaar domein ons kosten. Nog wel een antwoord geplukt uit de officiële website van stad. In het document “10 jaar cameraplan” had men het over een gemiddelde kost van 250.000 euro. Die item is nog wel bijgewerkt in maart 2021.
Een paar weken tevoren (18 februari van datzelfde jaar) kregen de makers van de VRT-documentaire “Privacy & Ik” na lang aandringen van het kabinet van de burgemeester een tabel met de voorziene jaarlijkse budgetten voor plaatsing, onderhoud, herstellingen, vervangingen… die er zo uitzag:
– 2013: 100.000 euro (eerste jaar van de nieuwe coalitie VLD, SP.A en N-VA);
– 2014 tot en met 2018: 200.000 euro;
– 2019 (tweede legislatuur) : 250.000 euro plus 150.000 voor een trajectcontrole Doornikserijksweg;
– 2020: 250.000 euro en 150.000 euro voor de trajectcontrole Rekkemsestraat;
– 2021: 250.000 euro.
In maart 2022 (dat is één jaar later) kreeg Groen raadslid Matti Vandemaele in het “Bulletin van Vraag en antwoord” net dezelfde tabel. Men was er na al die tijd dus nog niet altijd niet in geslaagd om de werkelijk gerealiseerde bedragen op te sommen. Het bleef bij ramingen, intenties.

Kortrijkwatcher heeft dan maar een keer onderzocht wat de ware, echt bestede kosten waren, aan de hand van de laatste drie jaarrekeningen (die van 2021 is nog niet gepubliceerd).
2018
– Initieel budget: (slechts) 140.000 euro;
– Aangepast, ook genoemd “eindbudget”: (niet minder dan) 391.953 euro;
– Gerealiseerd in dat jaar: 202.932 euro.
2019
– Initieel: 200.000 euro:
– Eindbudget: 385.930,23 euro (met cijfers na de komma!);
– Gerealiseerd: 191.576,65 euro.
2020
– Initieel: 250.000 euro
– Eindbudget: 359.370 euro
– Gerealiseerd: 126.985 euro
Aan de trajectcontrole zijn volgens de jaarrekening géén gelden besteed.

DE VRAAG BLIJFT WANNEER ONS STADSBETUUR DE KORTRIJKZANEN OVER DE GEHELE KOSTEN VAN HET CAMERANETWERK EEN KEER JUIST GAAT VOORLICHTEN. En sinds den beginne.
Laat ons eens kijken naar een ander officieel en uiterst belangwekkend document: de budgetten volgens het meerjarenplan (MJP) 2020-2025, zoals die (nog niet zolang geleden) zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 december vorig jaar.
Voor deze periode van zes jaar wil men nog in totaal voor 2.512.190 euro aan camerasurveillance besteden. Dat is een jaarlijks gemiddelde van 418.700 euro.
Daarvan is reeds VOOR het MJP 812.978 euro gerealiseerd (dat toch wel gigantisch bedrag wordt niet nader toegelicht) en alreeds tijdens het MJP 126.958 euro. Blijft nog voor 1.572.254 euro te realiseren.
Dat alreeds bestede bedrag klopt. In 2020 voorzag men een uitgave van 250.000 euro en daarvan is volgens de laatste bekende jaarrekening 126.958 euro uitgegeven.
We kijken verlangend uit naar uitslag van de jaarrekening van vorig jaar. Want dat moest een topjaar worden: men raamde voor 505.285 euro uit te geven aan het cameranetwerk. Een historisch bedrag.
Voor de geobsedeerden onder ons nog een overzicht van de ramingen voor de volgende jaren:
– 2022: 254.375 euro
– 2023: 250.875 euro
– 2024: 250.175 euro
– 2025: 321.544 euro.

Het blijft uitkijken naar een bestuur dat moedig zegt: EN NU IS HET GENOEG GEWEEST !
Want wat is de impact van al die miljoenen aan camera’s inzake het voorkomen en ophelderen van zgn. criminele figuren? Misschien kunnen we het daar ook nog een keer over hebben?