Onze Peter Caesens opnieuw in herinnering gebracht

Er was me dunkt eerst een andere datum voorzien (21 juli…), maar het eerbetoon aan wijlen Peter zal nu wel zeker gebeuren op vrijdagavond 1 juli vanaf 20 uur in de Pit’s (Sint Rochustraat 1) met allerhande “optredens”, van zo’n diverse disciplines als de vele waarin de markante Peter zelf in uitblonk of tenminste veel erudiete kennis over had. Die Vlaamse componisten !
Peter is in de nacht van 1 op 2 maart 2020 op een onmogelijk tragische manier omgekomen in een brand tussen zijn eigen onoverzichtelijke stapels papieren en boeken en documenten allerhande in zijn huis in de Vooruitgangstraat. Onvoorstelbaar: ten ondergaan tussen alles wat je jaren aan een stuk met een onverwoestbare ijver hebt verzameld. Peter kon waarlijk nergens een bedrukt papier laten liggen. (Hij sleepte zelfs de boeken mee die de bibliotheek in een smal straatje in de container had gegooid.)

Peter was bij het brede publiek bijna uitsluitend gekend als een bijzondere, onnavolgbare belleman.
Dat is jammer want de materies waarmee hij zich onledig hield waren legio.
Wij herinneren hem vooral als “letterkundige”.
We waren zelfs enige tijd zijn leraar nederlands. Uniek was dat hij na de les altijd een praatje kwam slaan (niet over het weer!) en mij ook vaak ter bespreking zijn eigenste gedichten liet lezen. We beoordeelden die met enige vorm van milde humor. En heel zijn leven lang is hij ons – ja! – ervoor dankbaar gebleven voor het simpele feit dat we hem de UDC leerden kennen… Zo kon hij tenminste een poging doen om zijn papieren wat te rangschikken…

Peter was beter in proza.
Zie zijn vaak ironisch getinte stukken op zijn webstek met die moeilijke URL “abibcaesens.blogspot.com“. ABIB stond voor “alles behalve ideale bibliotheek“. Schitterende naam voor die unieke warboel in zijn huis. (Tiens, ik heb nooit iemand ontmoet die ABIB kende, of beter: las.)
Peter is ook “politieker” geweest, onder meer als politiek secretaris (PASI) van Agalev en zelfs even kandidaat voor de SLP. Zijn verhalen (te lezen op ABIB) over zijn wedervaren in de politiek zijn waarlijk hilarisch.

Ik heb Peter ook jaren gekend als collega in het bestuur van de vzw Stedelijke Musea. Zijn voorstellen werden telkens heel minzaam aangehoord, maar er kwam nooit iets van terecht.
Jawel, sommigen beschouwden hem au fond als een soort hofnar…
Hij was een onafhankelijke en oorspronkelijke geest, een dissident, en als medewerker aan de bib (in de muziekkelder) had hij wel eens kritiek op het gevoerde beleid. Stad geeft nu een bescheiden subsidie voor de ‘tribute” van 1 juli aan Peter, maar wees er maar zeker van dat hij bij het bestuur niet echt op de bovenste plank lag.
Nog wat cijfers over onze studentenpopulatie (2)

Omdat het College nogmaals en voor eventjes het moratorium over de gunning van studentenkamers wou opheffen, moesten onze hogere onderwijsinstellingen wel een boekje opendoen over hun aantal ingeschreven studenten. En zo kon kortrijkwatcher ook eens – voor het eerst in zijn bestaan – kennis nemen van de evolutie van de studentenpopulatie alhier én de actuele stand van zaken.
We gaan niet alle cijfergegevens vermelden, dat zou teveel worden.

Eerst even de evolutie van de laatste zes academiejaren, van het inschrijvingsjaar 2015 naar het jaar 2021.
– Howest: van 2.472 naar 3.215
– UGent; van 576 naar 333
– Kulak: van 1.481 naar 1.522
Vives: van 5.219 naar niet minder dan 10.232
De totalen zijn dus in zes jaar opgelopen van 10.345 naar 15.302.
Zoals al gezegd was er wel een keer een achteruitgang – in het inschrijvingsjaar 2017 (min 5,5 %) – en is er voor dit academiejaar een kleine maar geheel onverwacht soort “stagnatie”: een daling van 1,1 % ten opzichte van vorig jaar. Nu ja. Het College blijft puur op demografische gronden (toename van het aantal jongelui) geheel optimistisch. Zuiver statistisch rekent men op 18.875 studenten in het jaar 2030. Tja, dat is durven zeg! Statistiek toepassen zonder de (plaatselijke) variabelen te kennen.

Wat waren in onze instellingen de meest succesvolle jaren, namelijk deze met het grootste stijgingspercentage?
Voor Howest gewoon dit jaar, voor Ugent 2017 (585 inschrijvingen!), 2020 voor de Kulak, en idem voor Vives.
En de “minst succesvolle” jaren?
Voor Howest in 2017, voor Ugent dit jaar, de Kulak in 2017 en Vives in 2015.

Uit bezetenheid voor cijfers (en acribie) geven we nu per instelling achtereenvolgens de aantallen in resp. de cruciale inschrijvingsjaren 2015 (het eerste waar we weet van hebben), het “inzinkingsjaar” 2017, het succesjaar 2019 en het recente inschrijvingsjaar 2021.
– Howest: 2472 / 2429 / 3082 / 3215
– UGent: 575 / 585 / 460 / 333
– Kulak: 1481 / 1339 / 1601 / 1522
– Vives: 5819 / 5681 / 9516 / 10232
Voor wat de totalen betreft is de grootste sprong voorwaarts gebeurd tussen 2017 en 2019: van 10.034 naar 14.778 ingeschrevenen.
Vives is waarlijk een geval apart en verdient (eerder dan de Kulak) een gedegen wetenschappelijk geschiedeniswerk, en dit terwijl Howest (dankzij de directeur?) bij het bestuur wel op een goed blaadje staat.
Kulak is zeker ook een heel bijzonder geval, om allerlei redenen. De ontstaansgeschiedenis en de (ideologische én megalomane) redenen daarvoor, de ultamontaanse Kortrijkse protagonisten van die tijd, het potsierlijke onderkomen in de beginjaren (het Vormingsinstituut!) de bemoeienis van de politieke families alhier, de kwaliteit van de eerste profs, de nog altijd pretentieuze lobby, de moeizame of eigenlijk ontbrekende groei.
De campus is opgericht in 1965 met 175 ingeschrevenen.
Wie weet er nog dat men ooit hoopte op 5.000 universiteitsstudenten, op een campus ter grootte van 80 hectare? (We moeten toch ooit eens het geschiedenisboek van Saartje Vanden Borre lezen: “Toga’s voor ‘t Hoge”. Heeft stad dat werk indertijd niet zwaar gesubsidieerd?)


Een tijdelijke stagnatie van het aantal studenten in onze studentenstad ? (1)

Het is onze plaatselijke pers uiteraard weer een beetje ontgaan, maar – overigens tot grote verbazing van het stadsbestuur – voor dit academiejaar 2021/22 is het aantal studenten in de hogescholen en universitaire campussen samen ietwat gedaald. Met – 1,1% van 15.471 naar 15.302.
De afname doet zich voornamelijk voor in de campussen UGent en de zgn. Kulak.
Toegeven, de afname is niet spectaculair maar verwondert toch elkeen. Immers, al zeker de laatste zes academiejaren is het aantal studenten gestegen met 48%, zijnde gemiddeld met 8% per jaar.
Er was in 2017 wel even een daling met 5,5%. Vooral de toename van het aantal studenten in 2019/20 was spectaculair: +27% – het meest te wijten aan de ongeziene groei bij de hogeschool Vives – ineens 2.500 studenten méér.
Tussen haakjes.
U hoeft er niet mee akkoord te gaan, en mag zeker van mening zijn (blijven) dat het stijgende succesverhaal te danken is aan de kwaliteit van het gegeven onderwijs ter stede. Volgens mij moeten we de reden van de groeiende studentenpopulatie eerder zoeken in de onvoorstelbare wildgroei aan bijkomende (vaak heel modieuze) studierichtingen alhier. Je kunt haast geen opleiding bedenken of die is wel ergens te vinden aan onze hogescholen of faculteiten. Tot in het absurde toe: je kunt in Kortrijk bijv. leren “mensen coachen met paarden“.
Het zou dus kunnen dat er een soort saturatie is opgetreden…IS HET MOGELIJK? Zou het kunnen dat men zo hier en daar de onnozelheid, de onzin van bepaalde vakken is gaan inzien?
Opvallend is nog dat Kortrijk absoluut geen “universiteitsstad” kan genoemd worden.
UGent met zijn 333 studenten is een lachertje.
En Kulak kan zijn pretenties nog altijd niet waar maken. Aantal inschrijvingen is weer wat gedaald: van 1.601 naar 1.523. (Maar goed ook: universitaire studies volg je niet tussen de velden, in een provinciestadje. met één wat kwaliteitsvolle boekhandel. En misschien één praatcafé.)

P.S.
Stad laat weer (tot 28 februari 2023) de gunning van nieuwe studentenkoten toe.
Om de opheffing van het moratorium te staven krijgen we eindelijk eens wat cijfergegevens te zien over onze studentenpopulatie. Daarover meer in volgend stuk.
De beroemde factor 1,15

Er komt wat schot in een prestigieuze project: de heraanleg van een belangrijk stuk van de binnenstad. Het gaat over het Casinoplein, het Conservatoriumplein, de Jan Palfijnstraat en de Graanmarkt.
De selectie van studiebureaus is nu gebeurd. Alle vier ingeschreven kandidaten zijn geslaagd (maar slechts één met onderscheiding). Komen allemaal uit Brussel: de NV’s Arcadis Belgium, Atelier Horizon, Evola en (VK) Engeneering. Prijsoffertes onbekend.
Zij moeten nu nog een inhoudelijk voorstel doen.( Het is dus niet voor morgen, dat project.)

Het Meerjarenplan voorzag het luttele bedrag van 870.000 euro voor 1) de gedeeltelijke heraanleg van het Casino- en Conservatoriumplein, 2) de opstart van de studie over de Graanmarkt en de Palfijnstraat.
Nu hanteert men plots (zonder inhoudelijk voorstel…) als globale raming voor het gehele project een bedrag van 5.720.000 euro (incl. BTW) mits toepassing van FACTOR 1,15 ten gevolge van de stijgende prijzen.
Een factor om te onthouden.

Samengevat:
– Uitvoeringsbudget: 5.175.000 euro
– Erelonen studieopdracht: 520.000
– Andere erelonen (bijv. archeologie): 25.000
P.S..
Binnen deze legislatuur te besteden:
– 660.000
– 185.000
– 25.000


Kortrijk vraagt mindere huurprijs voor zijn detentiehuis

Men is titelvoerend burgemeester Quickie (minister van Justitie) wat ter wille geweest zeker?
Volgens de oorspronkelijke huurovereenkomst vroeg het OCMW aan de Regie der Gebouwen voor het pand Lichtendal 420.000 per jaar of 35.000 euro per maand. Nu wordt dat 400.000 of 333….per maand.

Betrokkenen (huurders én omwonenden) weten waarschijnlijk weer nergens van. Gebruikers van het vroegere woonzorgcentrum zoals Home Bethanie en VIVES wisten niet eens dat daar een detentiehuis zou komen. (En dat was al in het diepste geheim beklonken in april 2021.)
In al zijn voortvarendheid heeft Quickie de aanvangsdatum nu moeten verschuiven naar 1 juli. Duur vijf jaar, dus tot 31/03/2027. Daarna zou het gebouw moeten in handen komen van de KULAK want die heeft het kunnen kopen voor 2,9 miljoen. Zonder aanbesteding.
Wat dan met het detentiehuis?

Er zijn nog wat kosten voor stad verbonden aan die verhuur:
– aanpassingswerken;
– heeft stad aan VIVES een vergoeding moeten betalen aan VIVES voor verbreking van het huurcontract?
Aangezien de meisjes van Home Bethanie van 1 juni t.m.t eind dit jaar er nog mogen blijven logeren is er in die periode een korting van 50% voorzien : 16.666 euro per maand.
Van 1 januari 2023 tot 31 maart 2017: 33.333 euro per maand (geïndexeerd).


Bestuurskracht meten kan vandaag aan de hand van één puntje…

Moet je nu een keer wat weten?
Op de gemeenteraad van vandaag staat als agendapunt 14 geboekstaafd dat men de voorwaarden en de wijze van gunnen wil bepalen en goedkeuren voor de ontharding van de parking in de Groeningelaan en de aanleg van een nieuw gezellig park. Er moet dus nog een aanbestedingsprocedure volgen en naar verluidt is de omgevingsvergunning nog lopende.
Hoeveel maal heeft kortrijkwatcher het al over dat project gehad? “Haast en spoed is zelden goed,” zeiden we de ene keer en tegelijk vonden we het dan een andere keer wel goed. Hoe langer werken worden uitgesteld, hoe duurder die worden, ja toch? En anderzijds: een goed en ietwat uitvoerig beraad kan nooit geen kwaad

We vergeten het nooit.
In augustus 2020 kondigde schepen Bert Herrewijn (S.P.a) de werken aan, nog wel op Facebook. Ook een manier van aankondiging waar we niet meer van opkijken. Dat werd dan voor het brede publiek enigszins ludiek overgedaan op 1 september van datzelfde jaar 2020. Schepen Bert zei toen ook hoeveel dat werk zou kosten: 450.00 euro. Geloof het of niet: dat bedrag staat NU nog altijd vermeld op de officiële website van stad. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? (Zie verder het werkelijke bedrag.)

Medio 2020 heeft men het studiebureau Cnockaert uit Wervik aangesteld om een ontwerp te maken. Dat bureau heeft nog een landschapsarchitect(e) uit Wielsbeke onder de arm genomen : Katinka t’Kindt. Met hoeveel het oorspronkelijke bepaalde ereloon intussen is gestegen weten we niet. In de toelichting voor de raadsleden geen woord daarover.

We herhalen de geschiedenis van de (studie)werkzaamheden niet meer.
Slechts dit: het eerste voorontwerp dateert van oktober 2021. Dat werd geraamd op 899.344 euro. Uitvoeringsprijzen (nieuwe term!) : 1.088.207 euro.
Welnu.
In de afgelopen maanden is de kost van het project gestegen tot 1.330.038 euro, onder meer door de inflatie. Haast en spoed is wel goed… (Stad laat niet na om te benadrukken dat we voor 250.000 euro Vlaamse subsidies krijgen. PZ VLAS wil nu ook twee camera’s installeren. (Wie betaalt dat?) En schepen Axel Weydts laat een buurtfietsparkeerplaats plaatsen, door Parko te bekostigen: 32.211 euro.

Hoeveel autoparkeerplaatsen er verdwijnen weten we niet. Voorheen waren er 118 en volgens de actuele website van stad zouden er nog 40 overblijven.
Dat klopt niet met wat nu in de toelichting van het agendapunt staat. Er is nu sprake van 4 kortparkeerplaatsen en 4 voor personen met een beperking aan het woonzorgcentrum. Daarbij nog 6 shop&go’s en 6 voor bewoners.

Heel dit project voor de aanleg van een nieuw park (van een voorschoot groot!) zal minstens drie jaar hebben aangesleept. Zeg dat aan geen Chinees!

Gemeentefinanciën in last

De pers heeft het probleem van een mogelijk nijpend tekort in de gemeentelijke budgetten ontdekt.
Dat geldgebrek zal al dit jaar voelbaar zijn op gebied van investeringen en diverse beleidsterreinen.
Er is een torenhoge inflatie met de daarbij oplopende loonkosten (vier indexeringen!). Ook Kortrijk zal zich geen zottigheden meer kunnen permitteren.
De energiekosten swingen de pan uit.
VB-raadslid Wouter Vermeersch heeft daar al in mei pertinente vragen over gesteld, maar zijn persbericht daarover (met de antwoorden van de dienst bestuurszaken) kon op geen enkele belangstelling rekenen bij onze lokale gazetten. (Vermeersch is dat gewoon maar houdt hardnekkig vol met zijn persberichten…)
Hierna enkele gegevens over onze energiefacturen van Stad voor dit jaar die de Kortrijkzanen wel moeten interesseren aangezien zij er de gevolgen zullen van dragen.

In 2022 voorzag het stadsbestuur een bedrag van 4.265.018 euro voor elektriciteit en 922.486 euro voor gas. Met water erbij komen we aan een geraamd budget van 5.810.770 euro.
Onze energieleveranciers verwachten voor dit jaar evenwel een stijging van de totale kosten met 82%, dat is +4,9 miljoen. Let wel: die prognose dateert van 25 april.
Stad heeft in de aanpassing van het meerjarenplan toch enigszins geanticipeerd op de meerkost voor energie door het budget te verhogen met 1 miljoen.
En wat zegt Stad nu (12-05-2022) ?
Die verhoging zal niet volstaan zodat er nieuwe maatregelen zullen genomen worden.
Zo, nu weet u het weer.

Mogelijke symposia voor ons Regenboogcafé (4)

Geachte schepenen,
Beste Axel en Philippe,

De openingsavond van 16 juli is dus al geregeld.
Zie ons voorstel van gisteren over de organisatie van een (geanimeerd) panelgesprek met een achttal illustere deelnemers over “genderinclusief handelen en denken” en alles wat daarmee kan gepaard gaan.
De volgende avonden moeten de kwaliteit en animositeit van de openingsavond minstens evenaren. We doen het nu met colloquia.

Een symposium over primaten
Daarom dachten we van op die tweede dag (20 augustus) van ons Regenboogcafé als sprekerd niemand minder uit te nodigen dan de beroemde Nederlands-Amerikaanse primatoloog Frans De Waal (een witte cisgender oudere heteroman) die over gender- en sekseverschillen bij mens en dier niet altijd even politiek correcte bevindingen weet te vertellen. (Zie zijn laatste boek: “Anders”.) Zo schrikt hij er niet voor terug om te opperen dat er (inconsistente) would-be experten zijn die doen alsof ‘gender’ een louter cultureel product is, iets wat we ons zelf aanleren, terwijl homo- en transmensen dan tegelijk wél graag zeggen dat zij (=die) zo geboren zijn. De Waal heeft ook bij pertinent, proefondervindelijk onderzoek waargenomen dat mannelijke apen over het algemeen liefst met autootjes spelen en de poppetjes bij de vrouwelijke exemplaren belanden. Hij staat er ook nog steeds versteld van dat mannelijke mensapen een prominente erectie krijgen van zodra een mensenvrouw voorbijloopt en nooit bij het zien van een man, zelfs al is die (ja: die) als vrouw is vermomd. Misschien kan de Vlaamse bioloog Dirk Draulans als machoman en groot kenner, subsidiair gebrandmerkt liefhebber van Afrikaanse N-vrouwen en bonobo’s, op diezelfde avond nog enig pittig weerwerk bieden.

Een juridisch symposium over regenboogsymbolen in het straatbeeld
De bekende Kortrijkse advocaat Jan Leysen nodigen we uit op de derde avond ( 17 september) in ons regenboogcafé. Strafrecht is zijn passie. Hij heeft ervaring als verdediger van zowel slachtoffers als van plegers van (zeden)misdrijven. Kenner van “La Flandre Provonde”, – denk aan de kasteelmoord.
Het mag wat kalmer aan nu in ons café, alhoewel…
Stel dat Leysen het onverhoeds over abortus heeft en van oordeel is dat niet alleen de vrouw baas is over haar eigen buik. Er zitten toch ook mannelijke zaadcellen in? En het is toch ook zijn kindje?
Stel dat hij vindt dat een homostel best geen kinderen heeft.
Stel dat hij beweert dat regenboogzebrapaden eigenlijk geheel onterecht gedoogd worden!
In dit verband is enige toelichting wellicht geboden. Er was ooit in maart 2018 een negatief advies van het Agentschap Wegen&Verkeer (AWV) over het aanleggen van dit soort gekleurde zebrapaden op gewestwegen. Méér nog. Volgens het agentschap zou zo’n markering in het algemeen bovendien in strijd zijn met het reglement van de wegbeheerder (de de artikelen 1, 1°, en 1,2° van het MB van oktober 1976) omdat die bepalingen het verbieden om verkeerstekens te gebruiken voor andere doeleinden dan aanwijzingen aan de weggebruiker te geven waarvoor zij bedoeld zijn. Verkeerstekens mogen geen boodschappen weergeven die niet verkeersgerelateerd zijn. (Zie Verslag van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, dd. 30 april 2020, Vlaams parlement.)

Een symposium met het Kenniscentrum RoSA uit Brussel
Op de vierde avond (15 oktober) in ons café krijgt Bieke Purnelle het woord. Zij is de directeur (v) van een kenniscentrum dat informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties én feminisme.
Via workshops en lezingen, video’s ook, gaat deze instelling geen onderwerp dat ons Kortrijks Regenboogplatform kan aanbelangen uit de weg: variaties in sexe en gender, seksisme, feminisme, grensoverschrijdend gedrag, genitale verminking, femi(ni)cide, gedwongen huwelijk, menstruatie, anticonceptie, abortus. Enz. Zelfs “interseksefobie”.
Dit wordt dus een soort afsluitende genderles voor dummies.
Is slechts geslaagd als geen persoon uit het publiek nog iemand “misgendert“, d.w.z. niet de juiste, geijkte genderinclusieve term gebruikt (bijv. iemand aanspreekt als ‘madam’) of “deadnaamt” (de oude naam gebruikt, bijv. Jules i.p.v. Julia).

Geachte schepenen,
Tot zover onze – al zeggen we het zelf – constructieve voorstellen voor een geslaagd eerste actiejaar in ons nieuw Regenboogcafé, dat mooie pand met tuin in Broelkaai 6.
Beste Axel en Philippe,
we zien u graag terug,

Uw,
kortrijkwatcher (m/v)Mogelijke evenementen voor ons Kortrijk Regenboogcafé (3)

Geachte schepenen,
Beste Axel en Philippe,

Kortrijkwatcher is het er volkomen mee u eens dat u het verfoeilijk binair denken dat de maatschappij drastisch verdeelt in man en vrouw – en daarbij ook nog die vrouw onderdrukt – in Kortrijk-centrumstad geen plaats gunt. Genderneutraliteit is op alle mogelijke vlakken geboden: in de opvoeding (het speelgoed), de toiletten, het taalgebruik, de aansprekingen, het schrijven, het onderwijs, de kledij, en dergelijke meer. Ja, het moet gedaan zijn met discriminatie van de LGBTI+, bij uitbreiding de LGBTTTQQIAA of nog beter (vollediger): de LGBTGQJP2SAA.
De voltallige redactie van kortrijkwatcher (inclusief onze floormanager – die we vroeger durfden betitelen als “kuisvrouw” (!), – staat dan ook pal achter de oprichting van een Regenboogplatform (23 juni) en de opening van een maandelijks Regenboogcafé (16 juli) in het stadsgebouw Broelkaai 6.
Die opening mag niet ongemerkt voorbijgaan, moet een knaller worden van formaat.
Vandaar dat we op de vrijwilligersvergadering van 10 juni ter voorbereiding van die opening zonder omwegen (vroeger zeiden we: ‘op de man af’) nu al enkele gedurfde evenementen willen voorstellen om van dit café een gebeuren te maken dat zijn weerklank zal vinden in alle RAINBOW CITIES van de wereld die zijn aangesloten bij dat netwerk dat homofobie en transfobie wil uitroeien.

DE OPENINGSAVOND: een ongeëvenaard panelgesprek
Hierbij nodigen we enkel een aantal gelijkheidsexperten uit die hun weerga niet kennen, terwijl we tegelijk en ruimdenkend alle discriminatie uit de weg gaan door ook personen het woord te verlenen van wie gekend is dat hun genderinclusief denken zeer controversieel is, of tenminste dubieus kan genoemd. We vernoemen: Jeff Hoeyberghs, Jean-Marie Dedecker, evenals Bart De Pauw, en Jan Fabre. Daarnaast kunnen (ter linkerzijde van de moderator) meer rechtschapen personen plaatsnemen: Anuna De Wever, Sam Bettens, Sarah Vandeursen, Jenna Boeve.
Als moderator kiezen we uiteraard en terecht onze schepen Axel Weydts. (Voor wie niet zou akkoord gaan met die keuze omwille van zijn kort lotje: om gesteggel te vermijden dienen we Weydts tien minuten op voorhand een Clozan van10 mg toe.)

Op die openingsavond kan het er heel geanimeerd aan toegaan.
Stel dat er iemand ironisch-sarcastisch uit de hoek wil komen.
Dat hij/zij/X zich afvraagt of het gendergelijkheidsprincipe al een heikel thema was in het neolithicum, bij de overgang van een samenleving van zwervers (jagers, verzamelaars) naar boeren (sedentairen).
Stel dat er iemand geleerd begint te bakkeleien over verschillen tussen man en vrouw en daar het boek van Soraya Chemaly bijhaalt: “Fonkelend van woede: de kracht van de boosheid van vrouwen“. De schrijfster (oei: de auteur) beweert daar bijvoorbeeld in dat boosheid zich bij vrouwen ‘zijwaarts’ beweegt: de emotie wordt omgezet in een ‘sociaal acceptabele vorm’, zoals fysiek ongemak of mentaal onbehagen. Zij ontwikkelen eerder copingmechanismen die zinvolle verandering in de weg staan.
Wat moet een moderator daarmee? Met zo’n vergadertijgers in de zaal is er geen tijd meer voor een nazit met een drankje.
Een waarschuwing is dus geboden.
Men mag (de nochtans veel voorkomende) verwarring niet laten ontstaan omtrent het concept ‘genderidentiteit‘. Heeft absoluut niets te maken met geslacht of sekse, – dat zijn biologische kenmerken. Aks je dat maar weet! ‘Genderidentiteit”‘ is een innerlijke beleving: men voelt zich of man of vrouw – tja – of geen van beiden.
Dit soort gebakkelei kan opgelost door het organiseren van symposia in de volgende maandelijkse vergaderingen in het Regenboogcafé.

Beste schepenen,
In een volgende editie geven we suggesties voor mogelijke sprekerds in drie colloquia want die data zijn al bekend gemaakt. (Misschien komt er daarna niets meer, het is een pop-up café…)

P.S.
Zondag 5 juni op NPO1 (de VPRO) in ‘Buitenhof’ om 12u10 is de befaamde primatoloog Frans De Waal te gast. Onderwerp: sekse en gender.
Beste allemaal, (2)

Geachte mevrouw, heer, en dergelijke meer,

Zoals gezegd bereidt de voltallige redactie van kortrijkwatcher zich voor op de vrijwilligersdag van 10 juni voor de planning van mogelijke evenementen op de opening van het Regenboogcafé.
Plannen zat. Zie onze volgende editie.
Maar we willen nu al onze verontwaardiging uiten over het feit dat de toiletten van de foyer in de stadschouwburg geheel niet meer genderneutraal zijn. Pas gisteren ontdekt.
We willen vragen aan de bevoegde schepenen (Weydts en De Coene) in de strijd tegen homofobie en transfobie om dit euvel nog voor 10 juni te herstellen. Onze andere Axel, de schepen van cultuur kan ongetwijfeld ook een handje helpen. Geen vernieuwing van de schouwburg zonder gender-neutrale WC’s én dito kleedkamers voor de artiesten! Geen discriminatie! Vrouwen moeten even vlug kunnen bediend worden als mannen.

Groeten,

Uw
LGBTTTQQIAA4’ers