Omgevingsvergunningen: gevelde bomen in januari-februari 2021 (3-B)


JANUARI: 45 in totaal geveld (mits 8 vergunningen)

Op 4 januari 2021 – zo kort na al die feestdagen – had het Schepencollege niet al te veel werk.
Men verleende 2 vergunningen voor “het vellen van bomen”, maar in het eerste geval ging het slechts om één berk in de tuin van een woning in de Watermolenwal 28. Motivering: heel rotte stam. Het moet toch wel een speciaal geval zijn geweest want de gevraagde compensatie luidt (en dat is uitzonderlijk) dat de nieuwe boom, eens volgroeid, minsten 12 meter hoog moet worden. (Is er al een keer iemand van de dienst “handhaving omgevingsvergunning” gaan kijken naar de stand van zaken”? Men is daar nu immers eindelijk met voltijdse en een halve medewerker in dienst.)
De tweede vergunning slaat op het vellen van 2 cederbomen in de Edmond Depraeterestraat 4.
Die zouden gevaar opleveren bij hevige wind. Waar hij stond is niet duidelijk. Privé-terrein, vlakbij openbaar domein? Men zal onmiddellijk na het vellen (ook dat is uitzonderlijk) een – slechts één?- zorgen voor een nieuwe boom ‘in de stadstuin’. (Normaal zegt men: bij het eerstvolgende plantseizoen.)

Het College van 18 januari moest zijn schade inhalen en had het immens druk.
Niet minder dan 6 vergunningen werden uitgereikt, en wel voor een totaal van niet minder dan 42 bomen. (We hebben het opgezocht!)
In Open Veld 19 ging het om 13 bomen: 3 wilgen, 6 berken, 3 sparren, en 1 Japanse noteboom, gelegen bij een huis in cottage-stijl. Alle genoemde bomen waren in slechte staat wegens stormschade. De gevraagde compensatie is vaag: men zal “in vervanging voorzien”.
In Walle 16 was 1 dennenboom stervende.
Bij een kasteel in de Patermolenstraat 4 zijn er 20 bomen gesneuveld: 3 beuken, 14 cipressen, 1 reuzelevensboom, 2 sparren. Ze waren alle stervende. Hier dwingt stad de bewoner tot een te bespreken lijst voor de heraanplanting. Ja, dat is ook mogelijke voorwaarde bij de toekenning van en omgevingsvergunning, dat men een beplantingsplan opvraagt ter bescherming van waardevolle bomen.
In de Groeningestraat 37 moeten er 2 bomen aan geloven. Een kastanjeboom is afgestorven en een esdoor is “in verminderde conditie”. Nieuwe aanplanting is verplicht. Maar stad vindt het wenselijk om op langere termijn een soort bomenstratenplan te ontwikkelen. Met verslag van de boomverzorger en straatviewfoto’s. (Is daar al iets van terecht gekomen?)
In de Wikings (Abdijkaai 15) werden 2 afgestorven paardenkastanjes wegens valgevaar geveld. Stad vraagt specifiek om een heraanplant van een “hoogstammige boom klasse 1”.
In Neder Mosscher 30 gaat het om 4 bomen: 1 esdoorn. en 1 berk (te dicht bij woning) en 2 esssen.
Hier stoten we voor het eerst op een weigering van vergunning ! De essen mogen gesnoeid maar niet geveld want ze zijn “beeldbepalend”.

Het Schepencollege van 25 januari heeft geen bomen laten vellen.

FEBRUARI : 50+ gevelde bomen (mits 12+ vergunningen)
Waarom dat + teken?
In het schepencollege van 22 februari 2021 is op het eerste gezicht geen vergunning voor het vellen van bomen uitgereikt. Maar er is wel sprake van de vergunning voor de afbraak van een woning op ‘t Hoge 6 waarbij blijkbaar “enkele hoogstammige bomen” moeten sneuvelen. Het aantal wordt niet vermeld en er is geen sprake van een aparte vergunning daarvoor. Men zegt wel dat die “enkele bomen” worden gecompenseerd….


College van 1 februari: 5 vergunningen voor 9 bomen.

– In de Loodwitstraat 20A moet er 1 spar in een ruime tuin aan geloven, want die is echt zeer groot geworden (stamomtrek 170 cm) en men vreest dat die bij hevige wind zal omver waaien. Bij het eerstvolgende plantseizoen moet er een nieuwe boom komen. En er is de klassiek dreiging: als niet voldaan wordt aan deze voorwaarde zal men dit beschouwen als een (bouw)misdrijf.
– Ook in Groen Dreef 32A moet 1 spar geveld.
– Erasmuslaan11: 3 zilverberken.
– Wolvendreef 12: 1 eik.
– Tarwelaan 6: 3 naaldbomen.
U merkt dat we geen commentaar leveren bij die gevallen.
We bedachten iets anders. Zullen een keer bij een eenvoudig geval (zoals dat van die spar in de Loodwitstraat) een zeer summier overzicht geven van de punten die te pas komen in zo’n verslag van de omgevingsambtenaar tot het verlenen van een velvergunning. Zo’n gewoon verslag telt algauw 4 bladzijden.


College van 8 februari: 3 vergunningen voor 16 bomen

– Maidenhaidlaan 1: 1 seguoia
Ja, die kunnen groot worden. Hij zorgde in elke geval voor overlast bij de buren. Stad wil wel dat er een inheemse boom komt. (Men noemt dit: eco-nationalisme.)
– Universiteitslaan 19: 12 sierpeerbomen.
De aanvrager is bereid om eenzelfde aantal bomen te planten en noemt zelfs de soorten op.
– President Kennedylaan 2: 3populieren.

College van 15 februari: 4 vergunningen voor 25 bomen

– Doorniksesteenweg (Blauwe Poort): 13 wilgen
Ze waren uitgegroeid, hadden dode toppen en leverden gevaar op voor de wandelaars langs de wandelpaden. Moeten vervangen door linden. (Gebeurd?)
– Albert Einsteinlaan 12: 2 knotwilgen.
Ze staan op een groene strook op openbaar domein. Stad is bereid om ze te vellen want de aanpalende bewoners willen hun tuin renoveren en vrezen overlast van de wortels van die bomen die trouwens later nog kunnen groeien over hun omheining heen. Stad zal voorzien in vervanging in de onmiddellijke omgeving. Altijd interessant om na te gaan of die belofte van stad is vervuld.
– Blauwhuisstraat: 2 esdoorns op openbaar domein. Aanvrager is dus stad zelf. De bomen brachten door waterzuiging grondverzakkingen aan en schade aan nabijgelegen woning. Interessant. Stad zou bij eerstvolgende plantseizoen nieuwe bomen aanplanten. (Gebeurd?)
– Leuzestraat 35: 8 lindebomen op openbaar domein. Eigenaardige motivering: waren verkeerd gesnoeid en vertoonden daarom “reactietakken“. Stad is dus verantwoordelijk. Er komt heraanplanting. (Gebeurd?)

College 22 februari.
Zoals gezegd: “verborgen” vergunning voor vellen van hoogstammige bomen in het kader van de sloop van een bestaande (natuurlijk) woning op ‘t Hoge.


Omgevingsvergunningen: lijst van vorig jaar gevelde bomen, tenminste dan in januari en februari 2021 (3-A)

Beloofd is beloofd.
In een vorige editie van deze alternatieve stadskrant stelden we vast dat er in 2021 bijna 1000 omgevingsvergunningen zijn toegekend. En in een overmoedige bui zeiden we toen dat het wel relevant zou zijn om een keer te gaan tellen hoeveel vergunningen er werden uitgereikt om één of meerdere bomen te vellen in onze stad, – particuliere maar ook bomen op openbaar domein.
Belofte maakt schuld. We gaan dat dus echt doen, maar het vergt wel wat werk, gescharrel in oude archieven.
Het begon al “slecht”.
Voor januari 2021 althans vermeldt de lijst van omgevingsvergunningen in totaal 8 vergunningen maar zegt helemaal niet om hoeveel bomen het gaat, noch vertelt men iets over het soort van gevelde bomen. En dat laatste interesseerde ons ook wel een beetje. We waren evenwel nog meer benieuwd om te weten waarom juist de vergunning gunstig werd geadviseerd en of er door Stad een of andere compensatie werd vereist.

Hierna gaan we met uw goedvinden dat alles een keer wat meer in detail na, voor de eerste twee maanden van het jaar althans. Voor de rest van het jaar zullen we later gewoon een pure optelsom maken zonder commentaar, tenzij het een keer om een zéér bijzonder, opvallende casus zou gaan.
We vermelden ook met opzet telkens de plaats (het adres) van het gebeuren.
Weet u waarom? Meer fanatieke groene jongens (m/v/x) zouden voor een aantal zeer bijzondere gevallen (bijv. een héél groot aantal bomen) eens kunnen nagaan of de werken wel werden uitgevoerd zoals vereist en of men heeft voldaan aan bijv. de gevraagde heraanplanting. Alleszins wanneer het gaat om vergunningen waarbij Stad zelf de aanvrager was, net omdat het ging over bomen op openbaar domein.

In dat verband nog iets wat misschien weinigen weten, of zijn vergeten.
Het College van 1 februari 2021 heeft een overheidsopdracht uitgeschreven tot het snoeien en vellen van bomen op openbaar domein door een externe firma. Het bestek voorzag hiervoor een uitgave van 67.372,80 euro maar we weten waarlijk niet op welke periode (één jaar of meerdere jaren?) dat slaat. Het ging om drie soorten domeinen: begraafplaatsen (7.126,90 euro), sportterreinen (26.364,69 euro), diverse locaties (33.881,21 euro). Stad heeft 7 firma’s aangeschreven, – en we kennen waarlijk de uitslag niet. Weten geeneens of – en zo ja, welke firma – die opdracht vervult.
Kan de fractie Groen daar een keer naar informeren?
Oei.
Dat stuk zal te lang worden. Beschouw het maar als een “woord vooraf”. U krijgt straks een stuk ‘3-B’…

P.S.
Wanneer heb je een vergunning nodig? De verordening dateert van 1977 !!
Als de stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte meer dan 30 cm is OF als de boom minstens 7 meter hoog is (fruitbomen uitgezonderd). En bij aanvraag drie kleurenfoto’s indienen, een plannetje en uw motivatie.

Zou Vincent Van Quickenborne nog kunnen autorijden?

Zoals u weet is onze titelvoerend burgemeester (nu raadslid in Kortrijk) niet enkel vice-eerste minister maar ook minister van Justitie én Noordzee. Hij heeft zich als een soort “vervanger” van premier Alexander De Croo toen die op reis was in Amerika ook opgeworpen als “zomerpremier“.
Dat is in de Wetstraat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Nu ja, als je nog een beetje de gazetten volgt krijg je de niet zo ingebeelde indruk dat hij minister is van alles.

Vandaar dat hij de enige minister en vice-premier is met niet minder dan vijf chauffeurs. Een record. Vijf ! Vandaar dus nog dat hij dagelijks op de meest verscheidene plaatsen opduikt. (Wie Quickie een beetje kent weet dat hij voornamelijk bestuurt – de touwtjes in handen houdt – via telefoon en e-mails en wellicht nog IT- tools die we niet kennen. Dag en nacht, dat is zeker. (Indertijd eindigden die mails steevast op “asap”, vandaar toen zijn bijnaam als burgemeester op het stadhuis.)
Vijf chauffeurs dus. Even vergelijken.
Alexander De Croo, de eerste minister namelijk houdt het bij drie.
En de collega-vice-premiers van Quickie?
– Pierre-Yves Dermagne (Economie en Werk): drie;
– Georges Gilkenet (Mobiliteit !): twee;
– Vincent Van Peteghem: (Financiën, Coördinatie Fraudebestrijding en Nationale Loterij): drie;
– Frank Vandenbroucke (Sociale Zekerheid, Volksgezondheid): twee;
– Petra De Sutter (Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post): één. Kan dus ook…

Nu nog iets belangrijks over het kabinet van onze Quickie dat momenteel geruisloos aan het passeren is.
Zijn kabinetschef algemeen beleid Karla Basselier is het aan het aftrappen. (Zij staat dd. 17 augustus wel nog vermeld op de lijst van medewerkers op de website van dat kabinet.)

En als Kortrijkzaan is het zeker nuttig te weten dat Quickie vanuit zijn kabinet als Kortrijks burgemeester twee medewerkers heeft “meegenomen” naar Brussel: Laurant Hoornaert (zijn vroegere kabinetschef alhier!) en Sander Maenhoudt. Wees maar gerust dat die twee gasten ook tot taak hebben om goed op te volgen wat er in Kortrijk zoal gebeurt.
In de Wetstraat noemt men nu medewerkers van ministers die (mede, of zelfs ongeveer geheel) tot taak hebben de plaatselijke belangen te behartigen van hun baas (zijn lokale kiescliëntele bijv., of de kiescampagne) SPOKEN. Ze zijn vaak niet of bijna niet in Brussel te vinden. (Vroegere term: onderzeeërs.)

Bijna 1000 omgevingsvergunningen (en/of meldingen) in 2021 (2)

“Omgevingsvergunningen” slaan niet enkele op de vroegere stedenbouwkundige vergunningen.
Ze gaan ook over milieu (exploitatie van activiteiten of inrichtingen klasse 1 of 2), verhardingen, kleinhandelsactiviteiten (de vroegere socio-economische vergunningen), vegetatiewijzigingen of wijzigingen aan kleine landschapsactiviteiten. Verder hebben we nog de “meldingen” van zgn. kleine werken.
Als we goed tellen (maar dat deden we niet, want veel te vlug) heeft ons stadsbestuur vorig jaar 982 van die vergunningen uitgereikt. Kan dus wat meer of minder zijn. (De getallen hierna – en in volgende edities – niet helemààl vertrouwen. We hadden er echt geen zin in, in al dat telwerk.)

Op de webstek van stad is er voor 2021 een lijst te vinden van al die vergunningen.
De medewerkers van schepen Wout Maddens hadden het zeker het hardst te verduren in de maanden maart (105 vergunningen), mei (112), juni (125).
Zeer merkwaardig en eigenlijk absoluut niet te verstaan is dat voor de maand december slechts één (1) vergunning is vermeld: gevel- en stabiliteitswerken in de Frascatilaan. (Idem trouwens voor januari 2022: bodemsanering in de Industrielaan.)

Wat interesseert ons in al die verleende vergunningen in het geheel niet?
Bepaalde zgn. ‘kleine werken’ zoals verbouwingen, wijzigen van raamopeningen, plaatsen van uithangborden, tuinhuisjes en poolhouses en carports, zwembaden, schilderen van gevels, bronbemalingen (hier moesten we zelfs opzoeken wat dat zijn!).

Welk soort vergunningen kunnen ons – en u, lezer – integendeel zeker wel interesseren?
Zaken zoals:
– het vellen, rooien, of ook verwijderen van dode bomen (dit vergt alweer lastig telwerk, en het zijn er vele!);
– het aantal fietsstallingen (een onvoldane obsessie van de stilaan roemruchte schepen Axel Weydts);
– het aantal studentenkamers;
– het aantal vergunde woningen, soms ook met loods;
– opvallende, voor stad én bestuur echt beeldvormende projecten (waarbij schepen Maddens bijna doet alsof hij zelf in persoon de bouwheer is).

In volgende editie(s) van uw elektronische krant geven we daar wat antwoorden op.

P.S.
Inzake het aantal vergunde zwembaden zijn we toch ietwat nieuwgierig.
Dat zit zo. Ooit in een vorig bestuur van deze tripartite heeft de N-VA-schepen van sport en cultuur (kent u haar nog?) geargumenteerd dat het open zwembad aan de Abdijkaai gerust mag verdwijnen, want : “wie heeft er nu nog geen zwembad ?”

Bijna 1000 omgevingsvergunningen, vorig jaar (1)

Eerlijk gezegd, we waren glad vergeten dat de website van stad Kortrijk zo’n lijst publiceert, en dan nog netjes chronologisch – en per maand – gerangschikt.
In deze hete zomerse dagen vond de thuisblijvende redactie van kortrijkwatcher volop de nodige tijd voor het volbrengen van een zeer vervelend karwei: heel die lijst van 2021 doorlopen, op zoek naar frappante omgevingsvergunningen, vroeger bouwvergunningen genaamd. Maar die term sloeg toch wel op iets anders. Zoek het maar op.
Als positivo wilde onze senior-writer eigenlijk vooral weten voor welke van die vergunningen stad eventueel een (doorslaggevende?) rol heeft kunnen spelen en de bevoegde schepen voor alles wat met bouwen heeft te maken Wout Maddens dientengevolge bij gelegenheid daarmee aan het pochen kan slaan. Want dat doet hij wel graag, en steeds meer, me dunkt. Wout wil in zijn laatste bestuurstermijn meer dan ooit zijn stempel drukken op onze stad.
Welke vergunningen waren in 2021 “beeldvormend” voor stad?

(Wordt vervolgd…)

Ja, en wat kost dat VTM-spelprogramma dan aan Stad (aan ons)? (3)

We hebben het natuurlijk over de serie afleveringen (24!) waarbij volwassen, bekende Vlamingen (96!) zich overleveren aan een spelletje, genaamd “Waarheid, durven of doen“. Een programma dat door VTM als “documentair” wordt bestempeld maar waarvan De Morgen bij het vorige seizoen ooit zei dat het bedacht is door een stel uitgebluste scoutsleiders net na hun jaarlijkse zomerkamp.

Het productiehuis “De Mensen” (de NV DPG Media) krijgt daarvoor van Stad (dus van ons) 25.960,10 euro.
De logistieke steun van het stadspersoneel (schoonmaken, schilderen, onderhoud, enz) niet meegerekend is dit cijfer samengesteld uit volgende componenten: de gratis tickets op parking Broel (710), overnachtingen voor de crew in hotel Ibis (130 maal 60 euro), de overnachtingen voor de gasten en de BV’s in de Damier of het Parkhotel ( 40 maal 115; maar kan meer zijn).

Is dat veel?
Natuurlijk niet, als je de reeks uitzendingen aanziet als een grote ‘commercial’ voor stad Kortrijk. Een TV-advertentie kan naar het schijnt zeer gemakkelijk bijv. 3.000 euro per seconde of meer kosten. En in de eerste aflevering kwam onze Kortrijkse ambassadrice (burgemeester Ruthie Vandenberghe) met enkele streekgerechten even in beeld. Verder zien we zo nu en dan een seconde of twee de Broeltorens opduiken en soms weten we niet eens waarom.
Bij hoeveel kijkers zou Kortrijk nu echt in de picture komen?
Weet er nog iemand in welke gemeente de eerste aflevering van het spel zich afspeelde? (Dat was Oostkamp. Daar nog geweest naar aanleiding van het zien van die serie?)

We moeten dat bedrag van afgerond 26.000 euro evenwel serieus corrigeren.
De site waar het programma zich afspeelt (Broelkaai 6 met de tuin en de Orangerie) was aanvankelijk voorzien voor de organisatoren en spelers van de “Musical 1302” op de Leieboorden. Die zijn met heel hun ‘hebben en houden’ moeten verhuizen naar bijv. containers. Daarvoor kreeg de organisatie niet minder dan 11.910 euro ter compensatie!
Het VTM-programma van DPG Media NV kost ons dus eigenlijk, in feite 25.960 plus 11.910 euro, dat is 37.870 euro.
Staat niet in de gazetten….

Heeft het programma succes?
Tot op heden waren er minder kijkcijfers dan bij het eerste seizoen van “Waarheid, Durven of Doen” in 2021. Het record was toen 386.903 kijkers, bij de eerste aflevering ervan. Met Astrid Coppens! Nu keken er 220.016 naar onze eerste Kortrijkse uitzending op 25 juli van dit jaar. Op 3 augustus laatsleden nog 161.958. Maar het kan zeker beter worden want de uitzending gaat verhuizen naar ‘prime time’.


En wat kost die Cowboy Henk aan Stad (aan ons)? (2)

Vandaag meldt de lokale editie van HLN (de stokebrand Peter Lanssens) dat de buste van Cowboy Henk op de rotonde van de Oudenaardsesteenweg (richting Zwevegem) helemaal toe is aan herstelwerkzaamheden, zelfs aan een “make-over”.
Tja, men zou weleens de passanten moeten tellen die in dat ding (dat gedrocht) van 6 meter hoog ook maar nog ietsje-pietje zien, laat staan de stripheld Cowboy Henk herkennen, bedacht door Herr Seele.
Volgens de krant zou een vervanging van al die tienduizenden plastiek-blaadjes 20.000 euro kunnen kosten. Maar de geraadpleegde ontwerper Peter van Heirseele vraagt zich nu wel af of men niet beter zou switchen van een plantaardige gedaante naar een echt standbeeld in plasticine. Kostprijs voorlopig onbekend, maar Peter is alvast bereid om geen honorarium te vragen.

Het beeld van Cowboy Henk is er gekomen onder auspiciën van Philippe De Coene (toen SP) en ingehuldigd aan de Spoorweglaan in juli 2004. Officiële kostprijs voor “leveren en plaatsen”: 22.421 euro.
Toen al was er bij de gemiddelde Kortrijkzaan voor dat toch wel originele kunstwerk – met klimop bekleed (!) – weinig enthousiasme te bespeuren en vroeg men zich af wat dat zou gaan kosten aan onderhoud bijvoorbeeld. De klimop was immers niet wintervast en zou dus jaarlijks moeten hernieuwd. Al in 2005 is men moeten overgegaan naar een klimopsoort ‘hedera helix – lady Kay’. Kostprijs: 5.342 euro.

Kortrijkwatcher is dat maar beginnen bijhouden wat dat alles “kost aan stad” (dus: aan ons) maar dat is niet echt goed gelukt, zeker niet vanaf het moment dat er zich behandelingen opdrongen omwille van optredende schimmelziekten. (Met de zoekmachine op deze elektronische krant vinden we nog een archiefstuk waarin sprake is van een – overigens mislukte – behandeling ter waarde van 10.698 euro.
We vinden in het Bulletin van Vraag en Antwoord van maart 2010 (in antwoord op een vraag van toenmalig VB- raadslid Maarten Seynaeve) dat het stadbestuur op dat moment 65.442 euro aanzag als de totale kostprijs van het project.
Maar op 29 maart 2011 heeft de ‘stoker’ van HLN (lps) het plots over een bedrag van 100.000 euro!
Vanwaar de gazet dat bedrag haalt weten we niet goed meer. (Honorarium Herr Seele? Misschien ook berekend inclusief de kost om de bekleding van de buste te “plastificeren” (11.599 euro). De kost van de verhuis naar de rotonde? Niet minder dan 15.382 euro !

Sinds tien jaar heeft kortrijkwatcher niet de minste informatie meer over wat Cowboy Henk ons allen kost.

Zo, beste lezer.
Nu weet u niettemin toch al iets over wat er zoal met uw belastinggeld gebeurt.
U hebt intussen wellicht nog een actuele, prangende vraag over wat u betaalt voor de serie VTM-uitzendingen van het infantiele amusementsprogramma “Waarheid, Durven of Doen”
, ineen gefoefeld op onze site Broelkaai 6?
Dat is voor een volgende keer.


En wat kost dat aan stad? (1)

Die vraag horen we of lezen we (op sociale media) iedere dag.
Tijd om enkele antwoorden te geven aan die slechte Qortrijkzanen.
P.S.
De juiste vraag is: wat kost dat aan ons? Want wij zorgen voor de inkomsten van stad middels het betalen van belastingen en retributies. Die zandbak en dat speelgoed op de Grote Markt – bijvoorbeeld – is niet zomaar uit de lucht gevallen. Dat is geen cadeautje van schepen Herrewyn.