Hoe ziet zo’n omgevingsvergunning er nu uit voor het vellen van een boom? (4)

Het stramien is hetzelfde als bij alle soorten van vergunningen.
Maar wat ons eigenlijk nog het meeste interesseert is de vraag hoe zo’n vergunning tot stand komt.
Hoeveel werk dat vraagt bijvoorbeeld.
Als aanvrager voor zo’n vergunning moet u natuurlijk alle juiste, accurate gegevens verstrekken opdat de ambtenaar zijn werk kan doen. De aanvraag kan digitaal (met uw e-ID) bij het “omgevingsloket”, maar daarvoor moet je al minstens een IT-cursus voor dummy’s hebben doorworsteld. Ga eerst even na of uw te vellen boom wel een minimum stamomtrek OF hoogte heeft. Maak ook een plannetje van de site waar die boom staat, geef de boom een soortnaam, maak drie duidelijke kleurfoto’s, geef de reden op waarom u die boom weg wil en zeg welke heraanplanting u overweegt. Stuur dat dan allemaal op met uw elektronische handtekening. Het kan gebeuren dat u een melding krijgt over een gebrek, een tekortkoming in uw aanvraag.
U kunt natuurlijk ook een afspraak maken in het stadhuis. Laat ons zeggen dat dit alles voor u én de ambtenaar die de aanvraag voor het eerst onder ogen krijgt alreeds een halve werkdag opeist.

Als alles goed is verlopen zal u dan een verslag krijgen van de omgevingsambtenaar.
En daarover willen we het nu even hebben aan de hand van een concrete, eenvoudige casus: de aanvraag betreft het vellen van een spar, ingeplant in de tuin van een woning langs een straat.
Dat verslag heeft een dossiernummer van het omgevingsloket én van de gemeente. Het zegt daarbij wanneer men uw aanvraag heeft ontvangen (bijv. op 03/11.2020) en waarvoor: bijv. het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen. Type van de handelingen? Stedenbouwkundige handelingen. Wanneer is de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard? In ons voorbeeld ongeveer een maand later: op 17/12/2020. Uiterste beslissingsdatum: 15/02/2021.
In ons voorbeeld viel de beslissing in het schepencollege van 1 februari 2021, dus ongeveer 3 maanden na de aanvraag. DE BOOM KON AL OMGEWAAID ZIJN INTUSSEN.

En nu komen we aan de klassieke onderdelen van het document.
Gegevens van de aanvrager
Naam en adres.
Gegevens van de ligging
Administratieve ligging (het adres)
Kadastrale ligging: afdeling, sectie, perceel.
Advies GOA
Volledig gunstig. (In principe.)
Verslag
1. Stedenbouwkundige basis gegevens
– Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen
Gewestplan (KB)
Gewestplan Kortrijk (bestemming: woongebied
Ruimtelijk uitvoeringsplan (datum goedkeuring)
– Overeenstemming met deze plannen
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.
– Verordeningen
(In ons voorbeeld: 8, met datum)
Algemene stedenbouwkundige, gewestelijke, provinciale, algemene bouwverordening, vellen van
hoogstammige bomen.
– Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Niet van toepassing.
– Andere zoneringsgegevens
Niet van toepassing.
2. Historiek
Stedenbouwkundige vergunningen (in os voorbeeld: bouwen tuinberging, garage, woonhuis)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
– De aanvraag (een spar dus in de tuin van een woning langs…)
– De bouwplaats (in ons voorbeeld: 6 regels)
(ruim perceel, alleenstaande woning, 1 bouwlaag, hellend dak, haag, verharde oprit, garage, ruime tuin,
boom op linkerperceelgrens, dicht tegen loods)
– De omgeving (7 regels)
(randstedelijk, menging van functies, kant van de straat heeft residentieel karakter met villawoningen, overkant eerder eenvoudige rijwoningen, oudere bedrijfshallen.)
4. Procedure
De aanvraag werd getoetst aan Besluit…Decreet…
De aanvraag moet niet openbaar gemaakt.
5. Adviezen
Gevraagd aan Kortrijk – omgevingsbeleid ruimtelijke planning en mobiliteit.
6. Project-MER
(Moet niet opgemaakt.)
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier
– Goede ruimtelijke ordening
(Hier geeft de aanvrager zijn motivering: de spar is zeer groot geworden, vrees voor omwaaien…)
Omwille van bovenstaande redenen is ons advies gunstig. Het aanplanten van een nieuwe boom is
vereist.
– Sectorale regelgeving
– Watertoets en verordening hemelwater (niet van toepassing.)
– Resultaat openbaar onderzoek / Standpunt aanpalenden (geen openbaar onderzoek)
– Bespreking adviezen
Volledig gunstig. Nieuwe boom aanplanten.)
– Voorstel van beslissing
Uit bovenstaande motivering…GUNSTIG, mits
Voorwaarden
Over duur van de werken, doorgang, enz.
(11 regels, met volkomen overbodige bemerkingen.)
Opmerkingen
Over geluidshinder, overlast, inname openbaar domein, enz.

P.S.
Hoeveel ambtenaren zijn daar nu mee bezig geweest?
Hoeveel uren zijn daaraan besteed?
Is er controle geweest over de handhaving van de vergunning, tijdens en na de werken?