Maar wat vinden de raadsleden eigenlijk zelf over dat Kortrijks “referendum”?

Sinds 28 november en tot en met 4 december (16 uur) kunnen Kortrijkzanen (+16 jaar) digitaal met “ja of nee” antwoorden op vier vragen in verband met het thema “nette stad”.
De vragen zijn dusdanig opgemaakt dat men bijna niet anders kan dan met een ‘ja’ antwoorden. Politiek bekeken zijn ze ook volstrekt onschuldig van aard. We hadden het daar al over: dit stadsbestuur durft geen “referenda” aan die controversiële thema’s ter sprake brengen, onderwerpen bijvoorbeeld die ook binnen de aan de macht zijn de tripartite onrust zouden kunnen teweegbrengen.
Wat u uit onze plaatselijk gazetten natuurlijk weer niet kon vernemen is hoe de raadsleden zelf stonden tegenover het houden van dat “referendum”, subsidiair het thema ervan.
Het ‘referendum’ met de vraagstelling wordt nu immers eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad alvorens de burgers ermee worden geconfronteerd. Dit is voor het huidige (derde) ‘referendum’ gebeurd in de raadszitting van 10 oktober (agendapunt 3) om 20u44. En de bespreking duurde tot 21u08, vooral omwille van een zonderling amendement van Groen.

Het is nog wel een raadslid uit de oppositie die dit gebruik (noodzakelijke goedkeuring) – na veel zagen en klagen – heeft kunnen bekomen, met name Jean de Béthune (CD&V). Des te verwonderlijk en onbegrijpelijk is dat net hij bij het begin van de bespreking stante pede en schaapachtig glimlachend de zitting verliet. Hij daagde pas terug op na de stemming over punt 4, een ander delicaat onderwerp dat handelde het al of niet toelaten van kansspelen.
De raadszaal verlaten bij een bepaald punt waarbij ook zal moeten gestemd, en weer opdagen na de stemming, – dat noemen we een “tactische plaspauze“.
Ongezien is ook dat zelfs een SCHEPEN van de coalitie dringend de zaal moest verlaten !
We vernoemen: de N-VA-schepen van cultuur, de heer Axel Ronse.
En wie moest er nog bijna in zijn broek doen?
Nog twee raadsleden uit de meerderheid, uit het zgn. ‘Team Burgemeester : de raadsleden Nicolas Beugnies en Dieter D’Alwein. Ja, het is zo stilaan een publiek geheim: het wordt raadsleden die deel uitmaken van het Team Burgemeester letterlijk verboden om hun mond open te doen in een gemeenteraad. (Bij “Vooruit” gaat het er ook uiterst kalm aan toe!)
Zo. Dat weet u dus alweer.
Over het discussiepunt zelf namen 35 raadsleden (op 41) deel. Noteer! Waren verontschuldigd: raadslid Vincent Van Quickenborne en schepen Bert Herrewijn.
Uit de meerderheid stemden dus 20 leden voor het houden van dit (derde) referendum.
Er waren 15 nee-stemmen.
Het is de moeite waard om ze een keer met naam en toenaam te vernoemen. Als een huldebetoon !
– Van de CD&V-fractie: M. Cattebeke, R. Deseyn, C. Leleu, P. Soens, B. Vandorpe, H. Vanhoenacker.
– Van het Vlaams Belang: C. Ryheul, C. Vannieuwenhuyze, L. Vercaemst, W. Vermeersch.
– Van Groen: P. Avijn, C. Matthieu, M. Vandemaele, D. Wemel.
– Onafhankelijk (voorheen VB): J. Demeersseman.

Bizar amendement

In die Raad van 10 oktober deed er zich eigenlijk een nogal komisch feit voor.
De Groen-fractie sprak zich bij monde Matti Vandemaele ten gronde uit tegen het houden van ‘referenda‘. Dat op zichzelf is uiteraard absoluut niet komisch, als men bijvoorbeeld mordicus voorstander is van een “representatieve democratie”, eventueel met “participatieve” inbreng.
Maar het alternatief tegenvoorstel was wel bizar-kluchtig.
Matti wou namelijk geheel dat ‘referendum’ gewoon schrappen, maar tegelijk vervangen door een ander:
“Vindt u het referendum een nuttig instrument om het beleid van stad Kortrijk mee vorm te geven?”
Matti wou dus referenda afschaffen via het houden van een referendum…Straf!
Dat toch wel enigszins absurd amendement werd – zoal dat overigens decretaal moet – ook ter stemming gebracht.
Opnieuw met deelname van 35 raadsleden.
Er waren nu 21 nee-stemmen: de aanwezige leden van de meerderheid plus het onafhankelijk raadslid Jacques Demeersseman.
De 4 VB-raadsleden onthielden zich.
En er waren 10 ja-stemmen: van Groen (4) en CD@V (6).

Noot
Het is de lezer wellicht opgevallen dat we hier de term “referendum” voorzien van aanhalingstekens.
Het is hier al meerdere malen ten treure gezegd, maar de juristen van de stadsadministratie – of het schepencollege? – willen obstinaat niet luisteren.
Op gemeentelijk vlak is een “referendum” een juridisch totaal onbestaand begrip. Het kan niet.
Een “volksraadpleging” op gemeentelijk niveau kan wel, maar dit vergt een omslachtige en dure organisatie, gelijkaardig aan die van een gemeenteraadsverkiezing.
Waarom gebruikt men eigenlijk niet simpelweg de term “bevraging”?
Schommelende subsidies (4): vervolg bokkesprongen

Gebruikte afkortingen, nogmaals.
MPL: meerjarenplan 2020-2025
MPL-0: het oorspronkelijke meerjarenplan, al opgemaakt in 2019
IN: het initieel bedrag van de subsidie zoals is voorgenomen in MPL-0.
AMPL-1 en -2, en -3: de aangepaste meerjarenplannen.
AMPL-3 moet nog goedgekeurd in gemeenteraad van december dit jaar
Als we het hebben over AMPL-2 en AMPL-3 slaat dit op geraamde bedragen voor dit lopende jaar. (Ze kunnen gelijk zijn of niet.)
Men mag wel aannemen dat de subsidies uit het AMPL-3 definitief zijn verworven.
JR: de werkelijke uitgekeerde bedragen zoals vastgelegd in de jaarrekeningen van 2020 en 2021

RUIMTE
Creatieve makers en retail
AMP-2 en AMPL-3: 38.500
IN: Idem.
Voor de volgende jaren: nul euro.
Dierenasiel “De Leiestreek”
AMPL-2: 41.258 en AMPL-3 plotseling: 47.049
IN: 39.310
JR 2020: 40.396
JR 2021: 40.655
Huursubsidie De Poort
Heel bizar is dit: over heel de periode van het MPL onveranderlijk: 279.390 euro.
“De Poort” krijgt nog een subsidie voor het “luik werk”: Ook over heel de periode een zelfde bedrag: 512.000 euro. (IN was slechts 279.390 euro.)
Dit kan toch onderwerp zijn voor een vraag in de gemeenteraad.
IMOG
(Het gaat over statutaire werkingskosten.)
AMPL-2:en AMPL-3: 3.287.222
IN: 3.440.568
JR 2020: idem
JR 2021: 3.461.194
KERKFABRIEK O.L.VROUW
AMPL-2: 131.029 en AMPL-3: 151.742
Volgend jaar wordt dit 250.781 euro. (Hoe kan men dit eigenlijk nu al weten?)
IN: 137.803
JR 2020: idem (We blijven dit merkwaardig vinden: initiële raming en rekening volkomen identiek.)
JR 2021: 151.641
KERKFABRIEK SINT-ELISABETH
(Krijgt ook traditionel veel geld.)
AMPL-2: 85.426 en AMPL-3 plots 101.247
IN: 86.220
JR 2020: idem
JR 2021: 107.760
INTERCOMMUNALE LEIEDAL
(Jaarlijkse subsidie hangt af van het aantal inwoners.)
AMPL-2en -3 dus gelijk: 213.900
IN: 211.770
JR 2020: 209.983
JR 2021: 210.783
MARKTVERHUURKANTOOR
Ieder jaar over heel het MPL: 50.000 euro. Leg dat maar eens aan iemand uit.
vzw MOBIEL
AMPL-2 en -3: 48.000
JR 2020: 42.500
JR 2021: 68.000
WILDE WESTEN
Blijkbaar ook een vast bedrag: 40.000 euro.
DURF2030
Geen Kortrijkzaan die weet waarover dit gaat, tenzij enkele betrokken en lezers van kortrijkwatcher.
Telkenjare vast bedrag van 40.000 euro.
PRIJSSUBSIDIE ZWEMBAD ABDIJKAAI EN LAGAE-HEULE
Voorheen ging het jaarlijks om een vast bedrag dat werd bijgesteld als de ware kosten waren gekend. Nu hangt de subsidie af van het aantal zwembeurten.
AMPL-2: 790.000 en AMPL-3: 675.000 euro
JR 2021: 590.000
CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN
Een basissubsidiereglement met een totaal van 141.000 euro. Raar beleid is dat toch.
Er zijn wel subsidies voor bijzondere projecten. Vast bedrag: 33.000 euro. JR 2020 was 14.250 en JR 2021 30.250 euro.
OPENLUCHTEVENEMENTEN
Telkenjare begroot op 45.000 euro.
JR 2020: nul euro
JR 2021: slechts 1.500 euro
Noot: voor de “Musical 1302” langs de Leieboorden werd apart voor 2021 30.000 euro gebudgetteerd en 75.000 in 2022
SEMI-PROFESSIONELE KUNST_EN CULTUURORGANISATIES
Heel de periode van het MPL jaarlijks begroot op 45.500 euro.
JR 2020: 27.000
Curieus: JR 2021 idem.
PRIVATE PROFESSIONELE PODIUMKUNSTEN
AMPL-2: 93.000 en AMPL-3: 105.000
Ook weer curieus: JR 2020 en 2021 telkens 57.200 euro.
JEUGDVERENIGINGEN – BASISTOELAGE
AMPL-2 en -3: 186.000
JR 2020: 128.838
JR 2021: 125.000
SPORTVERENIGINGEN
Volgens een basisregel telkenjare 240.000 euro.
Maar inzake sport zijn 11 reglementen van toepassing.
We namen de taak op ons om een keer alle sportsubsidies voor dit jaar samen te tellen, volgens AMPL-3. Totaal: 628.000 euro subsidies, dat wil zeggen: investeringen niet meegeteld.
(Een zware post is nog: “imagoversterkende sportevents”. Voor dit jaar 132.500 euro.)

Nog een beetje demagogie.
De cultuursector krijgt dit jaar 306.630 euro als subsidies. Maar in het kader van het streefdoel om van Kortrijk een Europese culturele hoofdstad te maken zijn er in de toekomst wel gigantische bedragen aan investeringen voorzien. Ongezien. Dat wel.


Schommelende en niet schommelende subsidies (3) volgens derde aanpassing meerjarenplan

Woord vooraf
Tot onze verbazing zijn er over bepaalde subsidies toch meer vraagjes te stellen dan men zou denken…

We volgen de lijst zoals gebruikt in het derde aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (pag. 33-36) en halen daar enkele subsidies uit met een enigszins merkwaardig verloop.
We geven eerst het geraamde bedrag weer voor dit jaar, volgens de eerste en tweede aanpassing.
Dus voor dit jaar 2022 telkens twee bedragen, of ze nu gelijk zijn of niet.

Daarna het verloop ervan, de wijzigingen in het verleden en eventueel andere voor de toekomst.

Hier gebruikte afkortingen:
– MPL-0: bedrag in het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 zoals goedgekeurd in december 2019.
– Dit is dus het IN: het initiële bedrag in het MPL-0 geraamd. Dit bedrag blijft in het MPL-0 bijna altijd, – over al de jaren heen – geheel hetzelfde. Men waagde zich in 2019 duidelijk niet aan een schatting voor de toekomstige zes jaren.
– AMPL-1, of -2, of -3: de drie opeenvolgende, aangepaste versies (dat zijn altijd nog wel geraamde, geschatte, voorgenomen, beloofde bedragen).
– JR: de reële, werkelijk toegekende bedragen volgens de vastgestelde jaarrekening, en dit voor de jaren 2020 en 2021.

Ter verduidelijking misschien even:
AMP-2: slaat op het bedrag van de subsidie voor dit jaar, zoals eerst geraamd in december vorig jaar.
Dat leest u dan samen met AMPL-3: het nieuwe bedrag, heel recent geraamd, wat ten andere nu zal goedgekeurd in de komende gemeenteraad van december.

Nog even opmerken dat in de lijst van “werkings- en investeringssubsidies” van het MPL de term “toelagen” heel vaak wordt gebruikt, terwijl dat strikt genomen onjuist is. (Een toelage is een bedrag dat bovenop een ander bedrag is toegekend.)
Cijfers hierna zijn in euro, vanzelfsprekend.

ALGEMENE DIENSTEN
Designregio (basisbedrag)
(Zoals eerder al is opgemerkt krijgt deze organisatie tot vijf verschillende soorten “toelagen”. We beperken ons hier tot twee ervan.)
AMPL-2: 85.000 / AMPL-3: 35.000
AMPL-3 voor de toekomst: 35.000
IN: 25.000
JR 2020: 25.000
JR 2021: 35.000
Designregio (vzw Interieur)
AMPL-2: 150.000 / AMPL-3: 50.000 (Tja, de zaak gaat niet meer door. Geen haan die ernaar kraait.)
IN: 150.000
JR 2020: 145.000
JR 2021: 150.000
Dorpskranten
Ja, sommige subsidies blijven merkwaardig onwrikbaar onveranderd, inflatie of niet.
Ieder jaar 30.000 euro, ook in de jaarrekeningen.
Wijkbudget
JR 2020 en 2021: nul euro want bestond nog niet.
AMPL-2: en -3: 25.000
Maar volgend jaar AMP-3: 50.000 (!)
Eén van de weinige wijzigingen inzake subsidiëring, te wijten aan beleid.

VEILIGHEIDSDIENSTEN
Brandweerzone Fluvia
AMPL-2 en AMPL-3: 3.893.670
IN: 3.670.110
JR 2020: 3.670.110 (merkwaardig gelijk)
JR 2021: 3.107.014
Politiezone VLAS
AMPL-2: 15.772.124 : AMPL-3: 17.940.375 (inflatie, lonen)
IN: 15.085.724
JR 2020: 15.085.725 (één euro verschil, wegens afronding zeker?)
JR 2021: 15.462.867
En volgend jaar? Volgens eerste raming AMPL-2: 16.166.472. Volgens AMPL-3: 18.334.678 (!)

DIENSTVERLENING EN SOCIAAL BELEID
CAW
AMPL-2 en -3: 205.000
IN: 180.000 (men dacht voor heel de periode)
JR 2020 en 2021: 180.000 (ok weer merkwaardig gelijk aan IN)
Volgende jaren blijven we het houden bij 205.000
De Poort (luik werk)
Dit begrijpen we niet.
Over al de jaren heen onveranderlijk: 512.100 euro…
Zeer zonderling is dat men het in het MPL-0 heeft over een huursubsidie van 279.300 euro, en dit over al de jaren heen.
Interlokale W13
AMPL-2 en -3: 127.568
IN: 124.671
JR 2020: 124.671 (weerom merkwaardig gelijk)
JR 2021: 125.530
Kanaal 127
Telkens 30.000 euro !
Maar niks meer vanaf volgend jaar. (Overigens kreeg de organisatie ooit eens een heel slechte evaluatie.)
Mentor- VORK
AMPL-2 en -3: 56.000
IN: (slechts)15.000
JR 2020: nul (?)
JR 2021: 28.538
Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT)
(Al van gehoord?)
AMPL-2: 50.000 maar AMPL-3: 70.000
IN: 50.000 (en voor ieder jaar aldus geraamd)
JR 2020: 49.999 (één euro verschil)
JR 2021: 70.000
Projecten leren en werken
AMPL-2: 295.250 en AMPL-3 ietwat meer: 300.250
IN: 295.250 (voor heel de periode)
JR 2020: 295.244
JR 2021: 295.243 (hoe kan men eigenlijk zo juist schatten?)
Quindo
Het is héél eenvoudig. 0ver heel de lijn hetzelfde bedrag, ongeacht de activiteiten of evaluaties. De organisatie krijgt jaar in jaar uit 75.000 euro.
vzw EFFECT
AMPL-2: 357.500, en AMPL-3 nogal wat minder : 313.875
IN: 380.000
JR 2020: 380.000
JR 2021: 335.000
Allemaal mooie ronde getallen.
MENTOR vzw
Raar allemaal.
AMPL-2: 45.000 en in AMPL-3: nul euro, ook zo geraamd voor volgende jaren…
JR 2020 en 2021 telkens 45.000 euro.
STADSARTIESTEN
Over heel de lijn netjes 15.000 euro, vanaf dit jaar. Ongeacht activiteiten of aantallen. Hoe kan dat nu??

(Wordt vervolgd. Stuk wordt te lang.)

Derde aanpassing meerjarenplan (2): aantal subsidies en daarvan enkele nogal rare gevallen

Stad verleent momenteel in totaal 187 subsidies allerhande (vaak verkeerdelijk “toelagen” genoemd, – zie voetnoot in vorig stuk) aan allerlei instanties. In het kader van dit bestek is het vanzelfsprekend onmogelijk of ondoenbaar om daar een volledig overzicht van te geven. We zullen ons hier in deze editie – voor de klucht – beperken tot enkele in ons ogen althans nogal opvallende, eigenaardige, zelfs grappig aandoende gevallen.
Onze keuze is dus zeer subjectief en vooringenomen. Toch denken we dat onze lezers content kunnen zijn om een keer iets te horen over die bedragen. (Moeten ze dan niet zelf opzoeken.)

Ooit, en lang geleden (vorige eeuw nog) hebben ijverige ambtenaren een keer veel tijd besteed aan een uitvoerige studie om na te gaan welke subsidies (en ‘toelagen’) er misschien wel een keer konden geschrapt worden. Daar is om electorale redenen natuurlijk helemaal niks van terecht gekomen.
In de opsomming hierna volgen we de rubrieken, zoals aangegeven in het meerjarenplan 2000-2025 (pag. 33-36).

Algemene financiering (1)
– Vrienden van Begijnhof: ieder jaar 1.500 euro.
(Tussen haakjes: die “vrienden” hebben zichzelf benoemd als dusdanig, en de bewoners van het Begijnhof weten daar niks van want overigens betalen zij tevens wel eens lidgeld aan dat ‘bestuur’.)
Waarom die subsidie net hier en als enige post in deze rubriek wordt vermeld is ons een raadsel.

Algemene diensten (12)
– Designregio krijgt niet minder dan vier soorten ‘toelagen’: voor Unesco, Creativity Week, Unesco Creative Cities Network en Interieur. Totaal dit jaar: 150.000 euro. (En de Designregio is in de rubriek ‘ruimte’ nog een keer vermeld.)
– Kortrijk IN: ieder jaar 5.000 euro. Waarover gaat dat? (Schijnt om een minuscuul groepje burgers te gaan die zichzelf belangrijk achten, nu en dan bijeenkomen om wat te eten en dan soms een voorstel doen aan het stadsbestuur, over ergens iets. Het is een soort “Kortrijk Spreekt” voor bobo’s.)
– Dorpskranten: 30.000 euro (bedrag blijft onveranderd over de jaren heen).
– Fractietoelagen: 6.500 euro (geen commentaar!)

Veiligheidsdiensten (3)
– Natuurlijk: Fluvia en de PZ Vlas. (Bedragen voor een volgende editie.)
– Maar ook voor een vzw: Instituut voor medische dringende hulpverlening (1.000 euro). Al van gehoord?

Dienstverlening en Sociaal Beleid (49)
Hier krioelt het van de vzw’s. Over de grote, bekende organisaties die véél geld krijgen hebben we het later nog.
– DYZO: nu 7.716 euro (Bedrag schommelt nogal. En waarop slaat dit?).
– Mayers of Peace: gewoonlijk 1.000 euro, nu plots slechts 50 euro gebudgetteerd.
– MSOC antenne Kortrijk: bedrag altijd begroot op 18.325 euro maar ietwat neerwaarts gesteld naar 16.825 euro. (Heeft iets met drugs te maken en gelieerd aan Oostende.)
– Quindo: onveranderlijk 75.000 euro. Radio of zoiets met jongeren. (Heel geliefd bij de Vooruit-schepenen.)
– Raad intercultureel samenleven: kan 500 euro krijgen maar in de praktijk NUL, want doet niks.
– Vergoeding begrafenis oud-strijders: 3.800 euro, al jaren en dat blijft maar doorgaan.
– Solidaire kinderopvang: nul euro. Maar voor “Ondernemers Kinderopvang”: 30.00 euro.

Ruimte (50)
Hier zitten hoge bedragen in: voor IMOG, De Poort, Leiedal, Mobiel, 18 kerkfabrieken. Dat is voor later.
– Stadsboerderij Kortrijk: in 2021 één keer 25.000 euro, nu niets meer. Is Doerak geworden zeker?
– Nog een keer Desingnregio vermeld! In 2020 voor ‘Unesco Spek 2.0’ met niet minder dan 30.000 euro. Is er een schepen die dat even kan uitleggen?
– Creatieve makers en retail: kregen in 2020 en 2021 zelfs telkens 38.500 euro. Geen idee waarvoor of waarom.
– Rozentuin: dit jaar 42.719 euro. (Van wie is die tuin eigenlijk?)
– SPEK: in 2020 één keer 208.645 euro. (Wie weet er waarop dit slaat?)
– Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen: 38.853 euro. Dat is nieuw.
– Koesterhuis: 2.000 euro (Wie of wat?)
– Corona-premies: 734.446 euro in 2020 wel te verstaan.
– Beschermde zwaluwnesten: 1.500 euro voorzien. (Er wordt nauwelijks duizend euro opgevraagd.)
– Luiers: 2.000 euro. (Hoogst opgevraagde som was in 2020: voor 2.633 euro.)
– Groenbemesters: dit jaar 6.250 euro ingeschreven en dat wordt ongeveer opgevraagd hoor !
– Start@K: nu 4.050 euro gebudgetteerd. In 2021: 179 euro uitgegeven. (Ik weet echt niet wat dit is.)

Vrije Tijd (72)
Hier vinden we ook enkele hoge budgetten: Lago Kortrijk Weide, Lago Abdij en Lagae-Heule, Be-Part, Budascoop, vzw Doerak. Voor later.
– Vzw Kortrijk Spurs: kreeg 15.000 euro in 2020. Nu niks meer gebudgetteerd. (Elitair groepje sporters zeker?)
– Ook sport: “Relance van het verenigingsleven”! : kreeg 54.298 euro in 2020. (Een noodfonds…)
– Nog twee noodfondsen…: Speel/sportruimte Sint-Amandscollege (15.000 euro), Specifieke huurondersteuning (34.000 euro).
– vzw Legato: kreeg een keer 11.634 euro. (?)
– En hoeveel heeft die Musical 1302 wel gekost aan Stad? In 2021 is 30.000 euro uitbetaald. Voor 2022 is 75.000 euro gebudgetteerd.
– Voor de “Rid Side” is ook geld voorzien: 10.000 euro.
– Straatnaamcommissie: 500 euro.
– Sonic City: 16.000 euro. (?)
– Vier specifieke ‘toelagen’ voor Jeugdverenigingen: basistoelage, infrastructuur, kadervorming, kampen: totaal dit jaar voorzien: 253.000 euro. (Wel ditmaal niets geraamd voor kadervorming en kampen.)
– Individuele sporters: onveranderlijk 2.400 euro voorzien.
– Uitpas sport: 27.000 euro. (Heeft succes!)
Derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025: de bokkesprongen inzake de subsidies (1): de totalen

(Zie nog voetnoot onderaan.)

Het oorspronkelijke meerjarenplan (MPL) is na goedkeuring gepubliceerd op 4 december 2019.
We kijken daar altijd het liefste naar om dan héél nieuwsgierig te vergelijken naar wat van die gebudgetteerde bedragen (voornemens) is terechtgekomen bij de vaststelling van de jaarrekeningen. Tevens is het interessant om weten hoe de budgetten bij iedere aanpassing (binnen het jaar, én jaar na jaar) kunnen veranderen.
We kunnen het niet laten
In een volgend stuk zullen we de evolutie van de geraamde bedragen inzake subsidies voor dit aflopend jaar bekijken, maar dan speciaal de meer opvallende wijzigingen of bokkesprongen. En voor zover we dat kunnen achterhalen ook de redenen daarvan.

Maar nu willen we toch eerst even een (meer vervelend) lijstje weergeven van de totale uitgaven van stad inzake werkings- en soms investeringssubsidies aan allerhande instellingen en organisaties. Tja, we doen het eigenlijk eerder voor onszelf, voor het actueel bijhouden van ons archief.
Dus, beste lezer, u mag deze editie en volgende gerust overslaan. Alhoewel. Er zitten bij die subsidies (zeker bij de wijzigingen) wellicht pittige bedragen die u kunnen interesseren. En wees gerust, over de grote investeringen voor diverse openbare werken en megalomane projecten hebben we het later nog wel.
Na het initiële MPL van 2019 is een eerste aanpassing gepubliceerd op 14 december 2020, een tweede op 16 december 2021 en heel recent kregen de raadsleden een derde aanpassing, – te bespreken in de raadscommissie van 6 december en de gemeenteraad van 12 december dit jaar. (Let wel, dit zal geenszins de laatste aanpassing zijn voor deze legislatuur, er kunnen er zelfs nog 5 of zelfs 6 “aangepaste” bijkomen!)

Van de jaren 2020 en 2021 kennen we intussen de jaarrekening, met andere woorden: de daadwerkelijk gedane uitgaven. De fameuze realisatiegraad. Inzake subsidies die hier nu ter sprake komen is die realisatiegraad traditioneel hoog want geen stadsbestuur haalt het in zijn hoofd om over te gaan tot helse schrappingen op dit gebied. De bevoegde schepenen willen natuurlijk om electorale redenen blijven scoren met hun cadeaus aan hun geliefkoosde clientèle.
Toegestane werkingssubsidies kunnen toenemen, gewoon omwille van de inflatie, of stijgende loonkost. Denk aan de politiezone. Anderzijds kunnen subsidies voor verenigingen enigszins verminderen omwille van aanpassingen van reglementen of voorwaarden, of gewoon wegens “onderaanbestedingen” (onvoldoende werking…)

Om de leesbaarheid toch een beetje in stand te houden laten we wat laatste cijfers van de bedragen vallen, – we hebben het over miljoenen. In het oudste MPL werd bijv. voor dit lopende jaar een uitgave geraamd van 33.167.213 euro. We noteren dit als 33,16 M. Oké?
Daar gaan we.

2020
– MPL-0: 32,19 M (initiëel)
– AMPL-1: 33,04 M (aangepast)
JR (jaarrekening): 32,82 M
(Dat laatste bedrag blijft nu natuurlijk gelijk voor de rest van de legislatuur, het is reëel en blijvend uitgegeven.)

2021
– MPJ-0: 32,66 M
– AMPJ-1: 33,37 M
JR: 32,49 M

2022
– MPJ-0: 33,16 M
– AMPJ-1: 33,85 M
– AMPJ-2: 32,65 M
– AMPJ-3: :32, 97 M
(Over dit jaar in een volgende editie enige bokkesprongen.)

U wou nog de prognose kennen voor volgende jaar?
2023
– MPJ-0: 33,72 M
– AMPJ-1: 34,37 M
– AMPJ-2: 34,21 M
– AMPJ-3: 36.55 M

P.S.
We halen soms de termen “subsidies” en “toelagen” door elkaar. (Stad doet dat ook!)
Dat zou niet mogen.
Subsidies hebben het karakter van een aansporing, willen een bepaald gedrag beïnvloeden. De toekenning ervan gaat dan ook gepaard met doelstellingen, richtlijnen, reglementen en slaat op personeel, werking, onderhoud.
Een toelating is een toeslag, een bedrag bovenop een ander en wel voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld. Fluvia krijgt dit jaar een (investerings)subsidie van 3,89 miljoen. Ja. Maar er komt een nieuwe brandweerkazerne. Kortrijk komt dit jaar daaraan tegemoet met een investeringstoelage van 1,1 miljoen. (Vorig jaar 2,23 miljoen.)
Dienstmededeling

De lokale pers heeft veel werk voor de boeg zeg !
De derde aanpassing van het meerjarenplan 2000-2025 is namelijk uit.
Kortrijkwatcher probeert de lokale persjongens (m/v/x) voor te zijn met enige opvallende vaststellingen. Dus, naar we hopen nog VOOR onze Kortrijkse “correspondenten” een voorgekauwde tekst ter publicatie krijgen van de bevoegde schepen en de financiële directeur.
Nou ja, het is ook mogelijk dat zij aan dat document tot aan de volgende gemeenteraad in december geen woord verspillen want – beste lezer van deze alternatieve stadskrant – weet goed dat die ‘journalisten’ waarlijk van mening zijn dat de Kortrijkzanen totaal geen interesse vertonen voor stadsfinanciën.

Geen copyright op die foto’s

Op deze elektronische stadskrant treft je heel zelden een of andere foto aan.
Foto’s moeten immers raak zijn en iets te vertellen hebben.
Op die foto’s van een bijgebouwd horeca-terras op onze Grote Markt (gisteren gepubliceerd) berust absoluut geen auteursrecht.
Ze mogen verveelvoudigd met alle mogelijke middelen, zonder toestemming.
Onze gazetten mogen die dus gerust overnemen in hun regionale katernen. Doen ! Moeten zelfs geen bron vermelden.

P.S.
Ook ons officieel Stadsmagazine kan de foto’s gebruiken, bijvoorbeeld ter illustratie van het gelukkige feit dat er hier in Kortrijk geen terrasbelasting meer bestaat.

Kostprijs om van Kortrijk een KO-CH2030 te maken (5): toch al iets over het projectbudget…

Al weken nu zijn we koortsachtig op zoek naar een antwoord op de vraag wat stad denkt te besteden aan pure ‘projectkosten’ (los van investeringen in culturele infrastructuur) om Kortrijk in 2030 te laten betitelen als een Europese Culturele Hoofdstad.
Via het Meerjarenplan 2020-2025 konden we enkel vinden dat stad 1) aan het platform DURF2030 een jaarlijkse bijdrage schenkt van 40.000 euro en 2) dat er een actieplan 6.6.20 bestaat om Kortrijk “warm te maken” voor het project. Voor dat actieplan vinden we de ene keer een som van bijna 10.000 euro, in een andere bron dan 122.339 euro (voor dit jaar nog) en 85.971 euro (voor volgend jaar).
Intussen is er onlangs en eindelijk een (Duits) gerenommeerd studiebureau van prof. Hanns-Dierich aangeduid om het “bidbook” (projectvoorstel, soort offerte) op te maken ter ondersteuning van onze kandidatuur. Gegund voor een totaalopdracht van 89.540 euro. (Er is daarvoor 24.000 euro gebudgetteerd in dit jaar, 35.000 euro in 2023 en 20.000 euro in 2024.)

Jawel, we vonden intussen – wonder boven wonder – sporen van een mogelijk projectbudget voor onze kandidatuursteling KO-CH2030 !
Voor de jaren 2022, 2023, 2024 achtereenvolgens: 163.00 euro, 255.000 euro, en 240.000 euro.
Totaal: 658. 000 euro.
Hierin steekt een bedrag van 178.000 euro voor communicatie en 480.000 euro voor personeel.
Welnu, van communicatie over het project nog geen spoor gezien. Zelfs niet in HLN en dat wil wat zeggen! En wat dat projectmanagement betreft weten onze trouwe lezers dat de coördinator of gangmaker van DURF2030 ontslag heeft genomen en dat het zgn. team CH2030 het nog altijd moet stellen zonder enig zakelijk en zonder enig programmatisch-inhoudelijk directeur.
Het project verloopt dus niet echt zoals het hoort.

We zullen bij onze kandidatuurstelling bij de EU in ons bidbook zeker uitgebreid moeten vertellen wat stad zoal bezit aan vaste materiële activa, zijnde onze culturele infrastructuur.
Kortrijkzanen beseffen dit niet altijd: deze centrumstad beschikt sinds het verdwijnen van het Vlas- en Broelmuseum niet eens over een museum !
Gelukkig is er nu toch een “kunst- en tentoonstellingssite” in het Begijnhofpark (ABBY) in de maak. Gegund voor 11,9 miljoen.
Wat moeten we nog aan infrastructuur verwachten ter versterking van onze kandidatuurstelling tegen 2030?
Een totaal hernieuwde schouwburg. Het voorontwerp masterplan van WIT-Architecten is klaar. Raming 14,3 miljoen. Verder zou er op de zgn. Buda-tip een “kennis- en belevingscentrum” (met een bibliotheek en congreszaal) moeten komen.
In “Het Laatste Nieuws” van vandaag 15 november (pag. 21) zegt Axel Ronse, onze N-VA-schepen van cultuur, eigenlijk iets onheilspellend over dat Buda-tip-plan. Het is de bedoeling dat er eind 2024 (in dat jaar moet ons ‘bidbook’ alleszins binnen) een “voorbereidend en afgewerkt dossier” is gemaakt. Maar, zo voegt hij er aan toe: “…zodat het volgend stadsbestuur het effectief kan uitrollen indien dat gewenst is.”
En weet u wat heel dat Buda-plan zou kunnen kosten? Volgens schepen Axel Ronse althans: 30 tot 40 miljoen. Zou de gazet een drukfout hebben begaan? Een nulletje teveel? Dat kan toch niet anders? Immers, weet dat héél ons cultuurbudget voor héél deze legislatuur 38,6 miljoen euro bedraagt…

P.S.
Nog eens nagekeken in het meerjarenplan.
Actie 6.6./6.6.1: “Ontwikkeling kennis- en beleveniscentrum Budatip”.
Investering in materiële vaste activa: 2.467.500 euro.
Investering in immateriële vaste activa: 282.500 euro.Natuurlijk, het zijn sigaren uit eigen doos

Lokale besturen krijgen vanwege hogere overheden meer extra-middelen dan ze graag toegeven of publiek maken. Jawel, we hebben via de fiscus uiteindelijk wel zelf voor die cadeaus (“de sigaren”) betaald maar het mag toch even gezegd worden, want diezelfde overheid had het evengoed niet kunnen doen. Had ons zuur verdiende belastinggeld kunnen potverteren.

Ook onze betrokken schepenen zeggen bij allerhande financiële tegemoetkomingen die zij kunnen uitkeren aan doelgroepen niet graag vanwaar het geld komt, zeker niet als de bevoegde (Vlaamse) minister niet behoort tot de eigen partij.
Schepen Philippe De Coene (van de beweging ‘Vooruit’) bijvoorbeeld vermeldt – in tegenstelling tot vroeger – totaal geen minister meer met naam en toenaam wanneer hij binnen zijn beleidsdomein weer eens wat geld kan rondstrooien of een groots, duur project kan opzetten.

– Zo krijgen onze Kortrijkse zgn. “OCMW-energiecellen” vanwege de Vlaamse overheid extra-middelen om te verhelpen aan de energiecrisis die bepaalde burgers harder treffen dan anderen. Voor onze stad gaat het om 23.210 euro (dit jaar), 99.572 euro (in 2023) en 99.572 euro (in 2024). Totaal: 222.353 euro.
– Kortrijk krijgt voor de e-inclusie van zijn digibeet-inwoners (allemaal digitaal !) van de verfoeide Vlaamse regering nu 321.667 euro, in twee schijven uitbetaald: 257.333,60 euro (80%) en 64.333,40 euro (20%).
En ons bestuur benadrukt graag hoe de personeelskosten (de inflatie) en de energiecrisis vreet aan ons stadsbudget, maar zal aan onze stadsverslaggever Peter Lanssens met zijn stadskrant HLN bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan (in december) vergeten te melden dat we ter compensatie van die mininkomsten 4.967.736 euro van hogerhand zullen krijgen. Te weten: 1.272.390 euro (2023), 1.678.472 (2024) en 2.016.874 euro (2025). (De middelen uit 2022 en 2023 worden uitbetaald in de loop van februari 2023.)
– Stad is ook jammerlijk geconfronteerd met mininkomsten inzake dividenden (Gaselwest). Compensaties? 644.885+647.285+491.002+458.238+247.329 = 2.488.739 euro in de periode 2022-2026.
– Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgen we ook nog steun, maar het kabinet van schepen De Coene heeft het wachtwoord in bezit om dit bedrag te kennen.

Ja, kortrijkwatcher is een ware positivo !