Over de framing of verlakkerij rondom dat nieuwe Groeningepark (3)

Even recapituleren.
Op 1 december hielden de schepenen van mobiliteit, stedenbouw en klimaat een persmoment over het feit dat de werken voor het nieuwe park aan de Groeningelaan starten, want men zou alras beginnen met de ontharding van de bestaande parking aldaar.
Het belangrijkste nieuws was wel dat het project 1.230.000 euro zou gaan kosten, maar ja – er zijn een aantal elementen uit dat project geschrapt omwille “budgettaire uitdagingen en grote prijsstijgingen van materialen”.
Onze gazettenschrijvers nemen daar dan notitie van.
In dat verband deed onze gemeenteraadwatcher al in een vorige editie een warme oproep naar die reporters toe om wat de bewindslieden als “alternatieve feiten” (framing) presenteren altijd eerst te factchecken met wat over het onderwerp eventueel is vermeld in de elektronische stadskrant “Kortrijkwatcher”. Dat bespaart de reporters veel werk.
Nog een keer een overzicht van de kostprijzen voor dat project, zoals te vinden is via officiële bronnen.
– Oorspronkelijke raming, openbaar gemaakt door schepen Bert Herrewijn in augustus 2020: 450.000 euro. (In werkelijkheid was het wat minder: 438.657,37 euro.)
– Voorontwerp (schepencollege, oktober 2021): 899.344,75 euro, of 1.088.207,15 euro, inclusief BTW.
– Raming (wijze van gunnen, gemeenteraad 13 juni 2022): 1.330.038,26 euro, inclusief BTW.
– Gunning van de werken (schepencollege 19 september 2022): 1.649.326,23 euro, inclusief BTW.

En nu moet u nog dit weten om helemaal van uw stoel te vallen.
Op 1 december verklaren drie schepenen op een open-lucht-persmoment zonder verpinken, zonder enige nadere toelichting dat het werk 1.230.000 euro zal kosten en, – luister goed: diezelfde schepenen hebben op 14 november de derde aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd met een aangegeven bedrag van 1.256.518 euro. Zij deden (bevestigden) dat bedrag uit het meerjarenplan nogmaals in de gemeenteraad van 5 december laatsleden.
Verschil met de persmededeling: 26.518 euro.
Kunnen we dat nog als “framing” bestempelen ? Kunnen we niet beter spreken over misleiding, verlakkerij, verneukerij?
Nu ja, we blijven coulant en hebben het even over…
De framing inzake de merkwaardig hoge prijs.
Die prijs is dus te wijten aan “budgettaire uitdagingen”.
Tja, om ons budget de komende jaren in evenwicht te houden moeten we alleszins 53 miljoen euro besparen, vooral inzake investeringen. Een hele serie projecten worden daarom opgedoekt of minstens uitgesteld. In het project Groeningepark is het aanbrengen van een luifel vanwege de dure prijs geschrapt. (Noteer: bij de gunning van de werken in september is geconstateerd dat het voorziene budget met 421.311 euro is overschreden! Staat allemaal niet in de gazetten.)
De schepen zeggen niet hoeveel hiermee wordt bespaard. Vergeten ook te vertellen aan de gazettenschrijvers dat er al een fameus onderdeel uit het project is verdwenen: de omgevingsaanleg rondom het standbeeld “De Maagd van Vlaanderen”.
Andere verontschuldiging die als ‘framing’ moet dienst doen om die gigantische kostprijs te verantwoorden is de opmerking dat men heeft op af te rekenen met grote prijsstijgingen inzake materialen.
Ja, weet u hoe dat komt?
Dat komt door de trage timing. Het voornemen om de parking in de Groeningelaan om te vormen tot een park (van een voetbalveldje groot) dateert al van augustus 2020 en verloopt in niet minder dan 7 fasen. De gunning van de werken is pas gebeurd in september van dit jaar en die werken zullen duren tot in de zomer van volgend jaar.
Een slakkengang van drie jaar is dat! Natuurlijk heeft men dan bij een dergelijk “malgoverno” af te rekenen met een vorm van volstrekt ‘nodeloze’ inflatie.

De framing inzake de inflatie
De schepenen vertellen dat niet.
Nu is iedereen is het daarover eens dat een aspect van een zaak verzwijgen in feite neerkomt op een vorm van liegen. Het gaat om méér dan framing.
We houden ons nu even aan de cijfers over de kostprijs, zoals daadwerkelijk en contractueel is overeengekomen bij de gunning van de werken (College van 19 september van dit jaar, agendapunt 7).
Zoals al aangestipt zijn de werken gegund aan de firma GROWEBO uit Gullegem voor 1.649.326,23 euro. (We hebben absoluut geen weet van enige contractuele wijziging van die offerte.)
Ten overstaan van de raming gaat het om een meerprijs van 309.657 euro oftewel 23,1 procent.
Die raming dateert van juni. Zo bekeken hebben we dus tussen juni en september als het ware te maken met een inflatie (het College heeft het wel eens over een ‘conjunctuurstijging’) van 23,1 procent !
Beschouw deze vaststelling maar als een vorm van demagogie. Jawel. Doe maar.
Maar gelieve u dan ook in herinnering te brengen dat schepen Bert Herrewyn in augustus 2020 het bij voorstelling van het project – met tromgeroffel – had over 450.000 euro.

Framing over de timing
Dat moeten we wel nog even vertellen, aangezien de schepenen dit gemakshalve ook weer vergaten te doen.
Van de Vlaamse regering krijgt stad een onthardingspremie van 250.000 euro.
Waarom is men nu eindelijk en te vierklauwen, nog vlug dit jaar in december, gestart met de werken? En waarom is de inhuldiging van het park voorzien in de zomer van volgend jaar?
Omdat men anders de onthardingspremie zou verliezen ! Men krijgt die namelijk pas als het gesubsidieerde werk nog dit jaar in 2022 van start gaat en afgerond wordt tegen juli 2023.
Zo, nu weet u dat alweer.

O ja.
Nog wat roddel over die kostprijs.
Die is wat hoger geworden dan oorspronkelijk voorzien ook al omdat men (twee?) camera’s gaat placeren. En de prijs van de fietsenstalling (32.211 euro, geraamd) is verschoven naar het PARKO-budget.

P.S.
Als het goede zeggen we het ook.
In die offerteprijs van GROWEBO van 1,6’4 miljoen euroots steken dus ook de kosten van een buurtfietsentalling (32.211,42 euro) en de heraanleg van een stukje Groeningelaan (60.169,14 euro).