Actualiteitsbericht over de Kortrijkse moskee Atakwa (1)

(Ja, weer even onze normale berichtgevingen onderbreken.)

In de media van vandaag kan men een zin lezen als bijvoorbeeld deze:
“de opluchting bij de moslimgemeenschap groot is omdat de Raad van Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de nieuwe moskee bevestigt.”
Of: dat er volgens die Raad “is beslist dat er een nieuwe moskee mag komen in de Brugsesteenweg 65″. Of: dat “de vergunning is goedgekeurd“.

Dat is alvast duidelijk (en kon men wel verwachten): onze lokale pers is niet geheel op de hoogte van de taak of de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB). En heeft vast en zeker het arrest waarvan sprake (dd. 16 februari) niet gelezen.

Laat het ons het even eenvoudig te stellen: de RvvB beoordeelt absoluut niet of een project dat is gegund (de moskee was gegund!) als ‘goed’ of ‘slecht’ kan beschouwd. Dat rechtscollege is niet bevoegd om eventuele eigen beoordelingen over de inhoud of de opportuniteit van een zaak in de plaats te stellen van wat een bestuur al heeft beslist. De RvvB gaat enkel na of het bestuur (hier de provincie, vertegenwoordigd door de Deputatie) zijn bevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend. Of het besluit van dat bestuur namelijk niet in strijd is met de wetgeving of met de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur.

Het is dus niet zo dat de RvvB de nieuwe moskee nu (definitief) heeft gegund.
Kijk. Een bewonerscomité opperde o.m. bezwaren over mogelijke geluidshinder en een nefaste mobiliteitsimpact van de nieuwe moskee.
Wel, wat zegt de Raad daar dan over (pag. 48)?
Dat dit middel is verworpen. En waarom? Niet omdat de RvvB er – net als de protesterende omwonenden – ook helemaal van overtuigd is dat er overlast dreigt. Neen. Wel omdat de protesterende burgers niet aantonen dat “de motivering van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening kennelijk onredelijk of manifest foutief is, noch dat m.b.t. deze aspecten niet afdoende zou zijn tegemoet gekomen aan het advies van de provinciale omgevingsambtenaar.”

Oké.
Waarover gaat het dus?
Een aantal bewoners uit de buurt waar een nieuwe moskee zal komen vorderden (op 17 februari 2022) bij de RvvB de schorsing en de vernietiging van de provinciale beslissing waarmee aan de Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk (ICVK) een omgevingsvergunning werd verleend voor het realiseren van een religieus en cultureel centrum in een bestaand handels- en kantorencomplex gelegen aan de Brugsesteenweg 65. (Dat is de voormalige winkel “Bio-Planet”.)

Ter info. Wat data.
– De vraag naar een omgevingsvergunning door de ICVK dateert van 30 december 2020.
– Er was een openbaar onderzoek lopende van 13 maart tot en met 11 april 2021. (806 bezwaarschriften.)
– Het Kortrijks schepencollege verleende op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning onder voorwaarden.
(Bij de oppositiepartijen betoonde Gedeputeerde en CD&V-raadsid Jean de Béthune zich in de gemeenteraad een opmerkelijk heftig voorstander.)
– Op 23 december 2021 verklaarde de Bestendige Deputatie het beroep ongegrond en verleende de omgevingsvergunning onder voorwaarden.
– Maar merk op dat de provinciale omgevingsambtenaar (POA) in zijn verslag van 29 oktober 2021 adviseerde om het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren!
– Vandaar dat de ICVK op 22 november nog vlug gewijzigde plannen en een addendum bij de mobiliteit- en parkeerstudie heeft ingediend. (De indieners van het beroep beweren dat dit gebeurde met actieve hulp van Stad !)

Nog even opmerken dat in heel dat arrest nooit letterlijk sprake is van “een moskee (Atakwa)”.
Men heeft het over het realiseren van een religieus en cultureel centrum. Men omschrijft het project zelfs als een “gemeenschapsvoorziening” met een gebedsruimte en diverse leslokalen (voor computerles, kookles, muziek, e.d.m.), een bibliotheek, cafetaria, sanitaire ruimtes, buitenruimtes (terras), plaats voor een conciërge en allerlei administratieve functies (onthaal, kantoorruimte, refter, vergaderstructuur).
In de moslimwereld is er wel een ‘fractie’ die dat soort complex niet wil, – die vindt dat een gebedsruimte volstaat: een moskee!

(Wordt vervolgd…)

Subsidies 2022 voor Kortrijk in het domein cultuur, jeugd, sport en media (2)

Woord vooraf
Gelukkig zijn er filters ingebouwd in dat subsidieregister 2022 van minister Diependaele, zopas is gepubliceerd op Tinternet.
De combinatie van thema’s waarvan hier sprake is gebruikelijk in de politiek. Ik geloof dat dit nog een erfenis is van Bert Anciaux die alles als cultuur aanzag.
We geven natuurlijk geen volledige opsomming van de uitgestrooide subsidies binnen deze beleidsdomeinen. In Kortrijk ging het om 71 begunstigden. We vernoemen naast een aantal verwachte, totaal normale uitkeringen enkel nog die gevallen die ons om een of andere reden opvallen. En waar u dientengevolge waarschijnlijk ook van zult opkijken. Er zijn ook gesubsidieerde instanties waar we nog nooit van hebben gehoord of waarvan we echt niet weten wat ze zo mogelijk uitrichten.
O ja, er zijn gevallen waarbij het uitgekeerde bedrag verschilt van het toegekende. Dat kan het gevolg zijn van het feit dat het ingediende het project bijv. nog niet helemaal voldoet aan de gestelde voorwaarden, of omdat er in schijven wordt uitbetaald. (Het ooit toegekende – maar niet uitbetaalde bedrag – staat indien nodig tussen haakjes, en cursief getypt.)
Nog iets. Het vergt waarlijk teveel tijd om telkens na te gaan waar het uitgekeerde geld concreet voor diende. Beste lezer, u zal zich moeten tevreden stellen met het pure kennen van de begunstigden.
Helemaal onderaan zijn we zo vrij geweest om één instantie binnen de hier behandelde sectoren te bestempelen als een subsidieslurper.

CULTUUR
Stad Kortrijk als aanvrager
Merkwaardig eigenlijk hoe weinig subsidies door Stad zelf zijn aangevraagd in dat jaar 2022. We tellen er zowat vijf. Is de schepen van cultuur een beetje lui geweest misschien? Gelukkig waren de culturele verenigingen wel nog alert en bij de pinken. Zie verder.
– In het kader van het Erfgoeddecreet: 112.014 euro ontvangen.
– Bovenlokale culturele werking: 12.000 euro. (Zou dat ook alweer om “Zuidwest” gaan?)
– Wist u iets van een ‘stimuleringsinstrument” voor “Kunst in Opdracht”? 32.000 euro uitbetaald (80.000 euro was het toegekende bedrag.)
– En daar is er eindelijk een investeringssubsidie: wel nog nul euro gekregen maar wél niet minder dan 725.725 euro toegekend.
Instanties waar stad connecties mee heeft
Wat me altijd opvalt is dat die verenigingen zo weinig pronken met de subsidies die zij bemachtigden. Het is echt alsof we (leden, betrokkenen) het niet mogen weten.
– Het Kunstencentrum Buda. Wordt een drietal keer vermeld, maar het hoogste bedrag dat we vinden is 1.075.344 euro (1.190.572)
– NEXT is ook een aanhangsel van Buda, maar dan grensoverschrijdend. 203.365 euro (225.232)
– ZUIDWEST. We weten waarlijk niet wat die bovenlokale culturele samenwerking inhoudt, maar die organisatie ontving in twee uitkeringen 350.436 euro (388.311).
– Antigone: 768.960 euro (851.644)
– Unie der Zorgelozen: 424.456 euro (470.096)
– Passerelle: een keer 21.820 euro, en een andere keer 261.152 euro (289.400)
– Designregio Kortrijk: 73.884 euro (81.829) Een keer 26.369 euro toegekend maar (nog) niet gekregen.
– Dat “Wilde Westen” (dat altijd zo karig is met informatie): 605.343 euro (670.434).
– “Perplex” (Marke): 296.266 euro (329.184)
Culturele Verenigingen die tegelijk ook wel ietwat aan welzijnswerk doen, of jeugdwerk
– “Wit.h” krijgt niet veel geld: 3.250 euro maar wel 17.060 toegekend.
– “De Stroate” (hiphop) doet het beter (en krijgt nu de Palace in handen). 9.848 euro en nog een keer 53.056 euro.
– “Bolwerk” boert ook goed (heeft nu een nieuwe bar). 104.998 euro plus 3.900. En beloofd: 36.825 en 250.000 euro.
– AVANSA is zéér welbesteld: 877.419 euro (969.918). Met die nieuwe naam nog weinig bekend.
Bijzondere gevallen
– Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) genoot ook van het Kunstendecreet: 290.783 euro.
– “De Pauw” kreeg voor taalcursussen 75.181 euro (83.313)
– “De Stroom” (voor gehandicapten): 74.671 euro en nog 19.848 toegekend.
Minder bekende begunstigden
(Dat wil zeggen dat Kortrijkwatcher niet weet waarover het gaat.)
– Divided: 7.000 euro
– On Repeat: 13.200 euro
– Reveil: 123.308 euro (154.135)
– Elders: 35.964 (39.960)
– Casa Blanca: 75.181 (91.042)

JEUGD
Stad Kortrijk (schepen Bert Herrewijn van ‘Vooruit’) besteed zéér veel geld aan jeugdwerking, maar we hebben het hier dus over externe subsidies. Voor bepaalde projecten kreeg Stad wel geld van de Vlaamse overheid:
– Jeugdverblijf (24.551 + 10.110 euro),
– Jeugdinfrastructuur (283.000 euro toegekend)
Over toelagen voor ‘De Stroate’, ‘Bolwerk’ hadden we het al.
Vermeldenswaardig zijn nog:
– Doerak (dat is eigenlijk de kinderboerderij): 25.339 euro.
– Jeugdwelzijnswerk (?): 32.000 (40.000)
– Quindo: 25.465 euro.
– ‘Zuidwest’ doet ook aan experimenteel jeugdwerk: 39.995 euro (49.998)

SPORT
Ook voor sportbeleid heeft Stad onnoemlijk veel geld over.
Maar wat kregen we aan externe subsidies?
– Stad zelf: 38.394 euro voor sportinfrastructuur in PPS-verband.
– Diverse subsidies voor G-sport, maar altijd heel weinig. 800 euro bijvoorbeeld…
– Olumpia (zwemmen) is er immer als de kippen bij om geld te schooien: 12.987 euro.
Bijzondere gevallen:
– Be-Optima: 1.396 euro.
– Gilde van de Edele Ridders St-Georges: nul euro uitbetaald maar wel 252.676 toegekend !
– De Waterkappers van Heule: 1.920 euro (2.390)

MEDIA
We vonden slechts één post: Quindo (radio) met 25.465 euro.

UITGEROEPEN TOT “SUBSIDIESLURPER” IN DIT HELE BELEIDSDOMEIN ?
De bovenlokale vereniging “Zuidwest”. Niet omdat dit samenwerkingsverband gigantische bedragen binnenrijft (toch genoeg!), maar omdat niemand weet wat dat samenwerkingsverband verwezenlijkt. Er de noodzaak van inziet, van dit soort intercommunale.
Subsidieregister voor Kortrijk (1)

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) heeft het lef gehad om zijn kabinet te laten onderzoeken hoeveel subsidies de Vlaamse Overheid heeft uitbetaald in 2022. En aan wie? Alle mogelijk openbare besturen, ondernemingen, (feitelijke) verenigingen.
Het zopas gepubliceerde register is voor iedereen te raadplegen. Van transparantie gesproken. (Niet iedere begunstigde zal daar gelukkig om zijn.)
Kortrijkwatcher zal voor onze lezers de lijst van de ontvangers in Kortrijk uitpluizen. Beschouw het als een vorm van dienstbetoon want het gaat om niet minder dan 961 begunstigden. Niet iedereen zal de tijd of de moed vinden om dat allemaal te turven.
We zullen in een volgende editie de meeste opvallende subsidies oplijsten, – zo besparen we u allen veel werk, beste lezers. Geef ons nog wat tijd.
Meest opvallende subsidies zijn voor ons bijv. de hoogste, of juist de kleinste. Ofwel de begunstigden die we nooit zouden verwacht hebben, of niet eens kenden (zo zijn er veel!). Of die aanvragen die niet of niet helemaal werden gehonoreerd, want die zijn ook aangegeven ! En wie zijn de grootste subsidieslurpers??

P.S.
Onze artikelenserie over het crematorium Uitzicht (de intercommunale Psilon) wordt wel degelijk vervolgd, later
dan.


Crematorium “Uitzicht” vraagt verlenging van de werking met 18 jaar (1)

Je moet hier waarlijk echt op alles letten.
Onze gemeenteraadwatcher had het wel degelijk gezien. Dat punt 2 van de laatste gemeenteraad (13 februari) ging over (het goedkeuren van) de agenda van een Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer, genaamd Psilon.
Ja, dat wist hij wel. Maar aangezien er op die gemeenteraad zelf geen mens daarover ook maar iets wenste te zeggen, en er ook niet om een stemming werd gevraagd, had hij er verder op zijn beurt geen acht op geslagen.
Maar ter gelegenheid van zijn zoveelste intreurig bezoek aan het crematorium (met dat uitzicht op de schouw voor de verbrandingsovens) kreeg hij van mede-rouwende vrienden op de plechtigheid de toch wel nuchtere vraag te horen of dat buurtcomité van indertijd nog altijd het crematorium weg wil. (Wie herinnert zich niet de talloze juridische procedures?)
Dat is duidelijk een opdracht voor onze onderzoeksjournalist van kortrijkwatcher !
Wat blijkt?
Dat geen mens er nog weet van heeft dat de intercommunale vereniging Psilon in 2005 werd opgericht, en wel pas voor een termijn van 18 jaar. En dat volgens de statuten die periode verstrijkt op 22 maart aanstaande.
Daarover ging dat gemeenteraadsbesluit dus ! De gazetten schreven er weer niks over.
Men vroeg aan stad Kortrijk, als mede-vennoot van de opdrachthoudende vereniging Psilon (22 gemeenten) om een verlenging van de bestaansduur toe te staan met een nieuwe termijn van 18 jaar. Die gaat dus in op 22 maart van dit jaar en verstrijkt op 22 maart 2041. En onze traditionele vertegenwoordiger, raadslid Mohamed Ahouna (liberaal, van het Team Burgemeester), wordt verzocht om die verlenging goed te keuren op de Algemene Vergadering van Psilon.
Geïnteresseerd? Die A.V. gaat door op dinsdag 21 maart om 19 uur en is voor iedereen publiek toegankelijk.
In afwachting zal deze elektronische alternatieve stadskrant “Kortrijkwatcher” in volgende edities aan onze lezers wat praktische gegevens bezorgen over de werking van Psilon.
De verbrandingsovens hebben succes hoor! Er is (overal in Vlaanderen) een toenemende crematiekeuze. In onze regio wordt bij vier op vijf overlijdens gekozen voor lijkverbranding. Volgens de laatst bekende gegevens (2021) scoort Harelbeke het best met 81,8 procent (cijfer van 2021). Gevolgd door Zwevegem (89,1 %), Kuurne (79,2 %), Kortrijk (73,7 %). In ZWVL haalt enkel Lendelede geen 50 procent: het dorp blijft steken op een schamele 25,5 %.

Wordt vervolgd hoor. We willen het nog over van alles hebben.
Kengetallen ! De beleidsuitdagingen (milieu) ! De financies (niet gemakkelijk) !
Zullen er vennoten weglopen?


Nul koosjerverklaarde hamburgers gegeten op Kortrijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de bevolking

Dit jaar ging de Kortrijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking door op zaterdag 7 januari, en niet meer op De Grote Markt maar aan de Leieboorden, vlakbij de Broeltorens.
Niettegenstaande het barre weer toch nog een relatief grote opkomst. Kortrijkzanen trakteren zichzelf immers graag (“met sigaren uit eigen doos”) en hadden voor het feest dan ook 50.672,50 euro veil. En zo gul als ze zijn, gooiden ze er nog voor 2.600 euro kosten méér bij dan budgettair voorzien.

De hamburgers zijn traditioneel zéér in trek.
Dit jaar hadden de Kortrijkzanen er voor zichzelf 3.000 besteld (effectieve kost: 13.686,40 euro) en de rundsburgers (1.200 in aantal) waren in een minimum van tijd niet meer te verkrijgen. De veggie- en veganhamburgers (samen 1.050) hadden maar voor de helft zoveel succes.
De 100 bestelde en pure halal-hamburgers (4,15 euro per stuk) geraakten allemaal op, in tegenstelling tot die hamburgers (50 in aantal) die voldeden aan de joodse spijswetten. De koosjer-hamburgers waren nochtans wel degelijk aangebakken op een aparte bakplaat en lagen daarna op een gastronorm plaat. Nul “verkocht”.
Ja, van een Joodse gemeenschap in Kortrijk of een synagoge en een rabbijn hebben we hier nog niet veel gehoord. Maar moslims zouden toch moeten toch weten dat het ze wél toegestaan is om ook koosjer voedsel te eten? Die 50 konden dus gerust ook door aanhangers van de Koran verorberd ! (De Joodse spijswetten zijn op dit gebied immers strenger dan die voor de moslims.)
Het stadsbestuur wil met het serveren van koosjer-hamburgers, naast die met een halal-certificaat (dat is er! ) natuurlijk getuigen van breeddenkendheid en tolerantie. Zeer woke !
Nochtans zijn we van mening dat de door Stad koosjerverklaarde hamburgers (de ‘hechsjeer‘ van een rabbijn ontbrak evenwel!) op een zaterdagavond te verkrijgen aan de Leieboorden nooit geen grote toeloop van Joodse medeburgers zullen veroorzaken. Op zaterdagavond (tot er drie middelgrote sterren te zien zijn aan de hemel) is de joodse SJABBAT nog altijd niet afgelopen. Dat betekent onder meer dat de praktiserende, orthodoxe jood op die dag hoogstens 1.200 meter zal stappen. En er is nog dat (vierde) avondgebed ook…Een opkomst van Joodse inwoners op Sjabbat verwachten is niet erg realistisch.

Tot daar ons constructief voorstel om alleszins op een zaterdagse nieuwjaarsreceptie geen aparte koosjer-hamburgers meer te bakken voor onze Joodse Kortrijkzanen. (Overigens vrijdagavond evenmin. De Sjabbat duurt zowat 25 uur.)

P.S.
Raadslid Wouter Vermeersch (VB) kreeg van stad een fotocopie toegestuurd van het halal-certificaat:
“Halal Slaughtering Shipment Certificate HAIE 12111200167”.
Afzender: “Control Office Of Halal Slaughtering and Halal Quality Control Ireland“.
Consignments Details:
– Net Weight: 6087,02 KG
– Producer: Ashbourne Meat Processors, Tipperary, Ireland
– Slaughtering Date: 20,21,22. 2022
– Expiry date: 02,03,01.2023 / 27.12.2024
Website: www.halaloffice.com


Gemeenteraadsvoorzitter krijgt opnieuw reprimande van de gouverneur (3)

Eigenlijk herinnert onze gemeenteraadswatcher zich (in heel zijn dertigjarige functie ) geheel niet dat een voorzitter van de Kortrijkse gemeenteraad al (zo vaak dan nog) fundamenteel door de hogere overheid werd terechtgewezen. We hebben het nu wel degelijk over klachten van raadsleden over het pure optreden van Helga Kints, haar manier van leiding geven in de zitting, en niet over een of ander opgeworpen juridisch geschil. De klachten komen er telkens weer op neer dat zij de controlerende rol van de raadsleden “op onaanvaardbare wijze” inperkt. (Zie nog ons vorig stuk over en met de gouverneursbrief van 5 juli 2022.)

In de laatste gemeenteraad van 13 februari was het weerom prijs.
Helga moest niet minder dan drie brieven van de gouverneur voorlezen als antwoord op klachten van de Groen-fractie, een burger, en het Vlaams Belang. Zoals gezegd, op die eerste twee klachten (overigens niet geweldig erg belangrijk) gaan we niet in omdat die handelden over technische procedurekwesties waarover men van mening kan verschillen, – niet over het politiek functioneren van de voorzitter. Helga in persoon als voorzitter is hier nu de punch-bal !
En even een detailkwestie tussendoor, om nog maar eens te illustreren hoe we van plan zijn om haar onaardig te behandelen.
Helga Kints leest die gouverneursbrieven traditioneel voor bij het begin van de zitting, en doet dit altijd zéér selectief, zeker als haar manier van optreden zelf hierbij in het gedrang komt. (Eigen commentaar laat zij voorzichtigheidshalve achterwege, en burgemeester Ruthie laat de kelk ook in rust en vrede aan haar voorbijgaan.) Daarbij komt het nog vaak voor dat de indiener van de klacht op de zitting nog niet eens zelf kon kennis nemen van de visie van de gouverneur, – dat het betrokken raadslid die brief nog moet opvragen. Toch niet te geloven?! Ook dat is natuurlijk tekenend voor de wijze waarop Helga omgaat met (de oppositie in) de gemeenteraad.

Allez, nu vlug over naar de laatste klacht, handelend over de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het bestuur van de Watergroep. Een agendapunt nr. 1 uit de gemeenteraad van 12 december vorig jaar.
De brief van 14/12/2022 (rechtstreeks gericht aan Vermeersch) komt van het Agentschap Binnenlands Bestuur (Afdeling Lokale Organisatie en Werking) en is ondertekend door Koen Surdiacourt, waarnemend gouverneur.
Aanklager is (wat dacht u?) fractieleider Wouter Vermeersch (VB) en het voorwerp van ongenoegen is tweeledig: 1° zijn tussenkomst bij dat punt werd door de voorzitter geweigerd, 2° alle informatie over de voorgestelde kandidaten ontbrak.
We citeren die brief van de toezichthoudende hogere overheid zo uitgebreid als precies nodig, en soms – cursief getypt – gevolgd door wat commentaar of uitleg van onzentwege.

M.b.t. de geweigerde tussenkomst
1. “Wanneer het gaat om een discussiepunt, is het evident dat raadsleden hierover het woord kunnen vragen – ook als zij zelf dit punt niet als discussiepunt hebben aangeduid. “
Ons Helga vond stellig dat dit niet kon en niet mocht.
2. “Het is niet duidelijk of u al dan niet het woord had gevraagd voordat de stemming geopend werd. (…) In elk geval probeerde u alsnog het woord te vragen bij handopsteking eens de stemming al geopend was. Wanneer de stemming al geopend is, kunnen raadsleden echter niet meer tussenkomen.”
Dat is juist en Helga wees daar ook op. Maar zie even verder.
“Het is voor mijn ambt niet mogelijk om uit te maken of u het woord al dan niet terecht werd geweigerd voordat de stemming geopend werd. Er was geen inleiding bij dit agendapunt vanuit het schepencollege zodat er heel snel tot de stemming werd overgegaan. Het is m.i. aan te bevelen dat (…) de voorzitster expliciet vraagt of er iemand wenst tussen te komen, alvorens de stemming effectief te openen (…)”
Ons Helga is een andere keer hierover ook al aangesproken. Wie het interesseert kan nog altijd de live-stream van de zitting bekijken. Vermeersch steekt zeker vier keer zijn hand op met de bedoeling om tussen te komen. Helga herhaalt dat dit niet kan, omdat de stemming nog loopt. Maar zij opent en sluit die stemmingen in een hels tempo zodat Vermeersch geeneens de kans krijgt. Het gaat allemaal bewust heel snel. Helga wil gewoon niet dat hij tussenkomt.

M.b.t. de informatie over de voorgestelde kandidaten die ontbrak
“Uit de informatie die de stad mij bezorgde, blijkt dat de raadsleden pas op het moment van de zitting zelf, bij het agendapunt in kwestie, wisten wie de kandidaten waren waarover zou gestemd worden.”
Dat is hier in Kortrijk immer zo, of toch ongeveer in 99,99 procent van de gevallen: de memorie van toelichting vermeldt wel wie ontslag neemt maar nooit wie de nieuwe kandidaat is. Tenzij het om een raadslid gaat. Het valt me dunkt evenwel te betwijfelen of de raadsleden van de meerderheid (of zeker hun fractieleiders!) niet weten om wie het gaat: het is toch altijd iemand uit hun midden, hun partij? Er zijn toch bestuursvergaderingen? En fractievergaderingen? Of niet soms??
“Het is dus maar logisch dat de gemeenteraadsleden ook effectief en tijdig weten wie de kandidaten zijn voor deze mandaten om een geïnformeerde en overwogen stem te kunnen uitbrengen. Zeker wanner het, zoals in casu, niet om gemeenteraadsleden gaat.”
De waarnemend gouverneur wijst nog ten overvloede naar een decreet en naar het huishoudelijk reglement waarin bepaald wordt wat er zoal in een agendapunt (een volledig dossier) moet omschreven worden.

P.S.
Naar aanleiding van die klachten en andere voorvallen wil raadslid Vermeersch dat het Bureau van Fractieleiders bijeenkomt om het functioneren van de gemeenteraadsvoorzitter te bespreken. Van ons Helga ! Nooit meegemaakt.
Kortrijkwatcher wil ook wel een duit in het zakje doen doen, maar dan om HEEL het functioneren van de gemeenteraad eens “in de groep” te gooien. Er doen zich waarlijk zaken en toestanden voor die echt niet meer kunnen. Om bloed te spuwen, jawel.
Nogmaals commentaar bij de verjaardagwensen voor de voorzitter van de Kortrijkse gemeenteraad (2)

Helaas moeten we nog een keer terugkomen op dat feest van vorige maandag.
Er kwam een kink in de kabel…Helga kreeg weeral klachten aan haar been.
Maar het stuk zal voor morgen zijn.
De burgemeester(es) gaat ook niet vrijuit, achteraf bekeken.
Het loopt werkelijk de spuigaten uit, met dit College, en met het verloop en de kwaliteit van de gemeenteraadszittingen.
Kortrijkwatcher is als gemeenteraadwacher dan in genen dele van plan om voortaan nog aan zelfcensuur te doen.
Teveel is teveel.

Bij de verjaardag van de Kortrijkse gemeenteraadsvoorzitter, Helga Kints

Vandaag alweer gemeenteraadszitting en toevallig tegelijk de verjaardag van Helga Kints die voorzitter werd van de gemeenteraad op de dag dat Ruthie vervangend (waarnemend) burgemeester werd. Dat was op 12 oktober 2020. Toeval bestaat niet.
Vanzelfsprekend zullen er vandaag vanuit alle fracties complimentjes worden uitgedeeld, Evenwel, door de fractieleider van het Vlaams Belang waarschijnlijk met een kleine toevoeging in de rand. Een kanttekening. Want er is waarlijk geen raadslid uit de oppositie dat door onze Helga vijandiger wordt behandeld dan Wouter Vermeersch. (Gazetten hebben het daar nooit over, dus weet u dat niet, beste lezer.)

Het spreekt dat ook kortrijkwatcher een bijdrage wil leveren bij de heilswensen die Helga straks om 19 uur zullen ten deel vallen.
We hadden het haar trouwens al beloofd, dat we haar ooit een keer zouden herinneren aan een berisping die zij als voorzitter van de Raad kreeg van onze West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé, nog wel een echte Kortrijkzaan. Helga nam toen duidelijk en luidop het voornemen om haar leven als voorzitter van de Raad te beteren. Ze bekende toen letterlijk: “U mag daarop rekenen“.
Die ootmoedige reactie kwam nadat zij fragmenten van een brief van de gouverneur had voorgelezen waarin onder meer deze alinea voorkwam:
“Aan de gemeenteraadsvoorzitter zal verzocht worden dat deze naar de toekomst toe zich er steeds uitdrukkelijk van vergewist of de betrokken fracties/raadsleden al dan niet afstand wensen te doen van de bespreking van een punt.”

Die missive van de gouverneur dateert van 5 juli 2022, en kwam er na de zoveelste klacht van Vermeersch, ditmaal aangaande het niet-houden van een stemming.
Over de zaak zelf zullen we nu niet hebben. Dit zou ons te ver leiden, op zo’n verjaardagsfeest.
Maar Helga heeft toen in de gemeenteraad die gouverneursbrief wel zeer selectief voorgelezen.
Wij doen nu hetzelfde.

Wat opperde de gouverneur zoal nog?
– “Voorafgaande handelswijze van de gemeenteraadsvoorzitter is niet verenigbaar met het huishoudelijk reglement.”
– “Door voorbij te gaan aan de bespreking, druist de voorzitter in tegen de artikelen 18 en 48 van het huishoudelijk reglement. (…) Bovendien wordt op deze wijze ook de controlerende rol van de betrokken raadsleden op onaanvaardbare wijze ingeperkt.”
– “Overigens dient uw klacht (dat is die van Vermeersch, N.V.D.R) ook te worden gevolgd in de stelling dat het betrokken agendapunt in een aanzienlijk tempo afgewerkt is geweest. (…) Daarbij wordt de indruk gewekt dat een reactie vanuit de Vlaams Belang-fractie niet wordt afgewacht en wordt het uitblijven van en snelle reactie geïnterpreteerd als een ‘nee’. Dat is onwenselijk.”

Ja zeg !
Wat een vermaning van hogerhand !
In dit verband is het wellicht nuttig om Helga Kint op dit feest ervan te verwittigen dat een nieuw decreet over lokaal bestuur aan de gemeenteraad de mogelijkheid zal toekennen om een individuele constructieve motie van wantrouwen aan te nemen tegen de voorzitter van de Raad.

Dag Helga !
En tot een volgende keer.
Uw,
kortrijkwatcher,
genegen.


REGIOVORMING (4): de stemming over de afbakening van de regio’s

Op 26 november 2020 ontvingen de West-Vlaamse Burgemeesters (en die van andere provincies ook, kan men zo vermoeden) een e-mail waarbij zij werden gevraagd om de lokale gesprekken over de regiovorming te faciliteren en er een advies over te formuleren. Een antwoord werd nog verwacht eind van dat jaar.

Zij kregen daarbij een zgn. kadernota van 9 oktober van dat jaar, goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Inhoudelijk had die niet zoveel om het lijf. Eigenlijk werd er nauwelijks gerept over wat er later aan bestuurlijke beslissingen zoal zou terecht komen in het decreet dienaangaande. (Een grove omissie was dat toch, zelfs een vorm van misleiding.) Men had het gewoon over het waarom en de noodzaak van een regiovorming: minder “verrommeling” van samenwerkingsverbanden, meer transparatie, minder mandaten, meer democratie. De punten die later in parlementaire besprekingen van het decreet voor heibel zouden zorgen komen niet aan bod.

In die kadernota van 2020 was er nog een kaart met 13 referentieregio’s opgenomen. (Het is pas op 4 februari 2022 dat er werd geopteerd voor één referentieregio in Limburg en bracht men het totale aantal in Vlaanderen toch op vijftien.)
Voor West-Vlaanderen voorzag de kadernota toen althans nog drie regio’s: Zuid-West-Vlaanderen; de Westhoek en de regio Brugge-Oostende-Midwest.
De gouverneurs kregen ook al op voorhand een invulformulier met drie voorgekauwde vragen te beantwoorden door de burgemeesters, en die handelden allemaal puur en enkel over de afbakening van de regio’s.
Kijk maar:
1. Kan uw bestuur zich vinden in de voor uw gemeente voorgestelde referentieregio’s?
2. Indien ja, wat zijn de aandachtspunten? Indien neen, welke wijzigingen of welk alternatief voor de voorgestelde referentieregio’s verkiest uw lokaal bestuur?
3. Uw aanvullende bemerkingen of suggesties.

Zoals hier al verteld is in ons Leiedal-gewest de adviesaanvraag besproken en voorbereid op een (fysieke) Conferentie van Burgemeesters op 13 november 2020.
Tot onze verbazing (nou, eigenlijk niet…) nam Vincent Van Quickenborne daar nog aan deel terwijl hij al op 1 oktober van dat jaar de eed als minister had afgelegd in handen van de Koning. Dientengevolge was hij op 12 oktober bijv. verhinderd op de gemeenteraad en is Ruth Vandenberghe nog diezelfde maandagochtend in allerijl als waarnemend burgemeester de eed gaan afleggen bij de gouverneur.
(Vond Quickie dat zijn Ruthie nog niet helemaal klaar was om het hoge woord te voeren op die Conferentie?)
Het verslag van die Conferentie is hier al ter sprake gekomen. Wat de afbakening van de regio’s betreft was het wel heel duidelijk en voorspelbaar dat men zou kiezen voor dezelfde 13 gemeenten van de intercommunale Leiedal. De referentieregio die trouwens was voorgesteld in de eerste kadernota van de Regering.

De definitieve beoordeling over de drie getelde vragen gebeurde in een “digitaal Overleg met de Conferentie van Burgemeester arr. Kortrijk en de gemeente Wervik” op 11 december 2020.
Hier mocht Ruthie wel aan deelnemen, hoogst waarschijnlijk met een oekaze van Quickie.
Het verslag concludeerde dat de meerderheid pleitte voor de provincieschaal als volwaardig model maar dat is wel enigszins anders uitgevallen bij de stemming. Enkel Anzegem, Deerlijk, Harelbeke en Wevelgem kozen resoluut voor de provincie als DE regio voor de organisatie van samenwerkingsverbanden. Weliswaar soms met de toevoeging: met subregio’s (het zgn. matroesjka-model).
En onze Ruthie was opnieuw een beetje verkeerd toen zij in een afzonderlijk e-mail aan ‘vlaanderen.be’ (“met vriendelijke groet en hou er de moed maar in”) liet weten dat er minstens vier gemeenten van onze dertien voor een opsplitsing waren van de regio Brugge-Oostende-Midwest, en dus een opdeling van de provincie in vijf regio’s verkozen. In werkelijkheid bepleitten slechts drie gemeenten voor het bestaan van vijf regio’s : Kortrijk, Zwevegem en Wervik. (Andere dan zij vermeldde.)
En we moeten helaas even nog een punt maken…
Onze waarnemend burgemeester stemde namelijk “ja” op de eerste vraag. Dat is dus een misser geweest. Een contradictie. Want zie maar eens. Hiermee ging zij akkoord met de voorgestelde regio’s zoals op de kaart aangegeven: namelijk drie in West-Vlaanderen. En dit terwijl zij zich tegelijk tot grote voorvechter voor vijf regio’s bekeerde, subsidiair de splitsing van de regio Brugge-Oostende-Midwest.

Ja, laten we het wat meer overzichtelijk houden. Hoe waren de stemuitslagen bij onze dertien burgemeesters?
– Van drie gemeenten kwam géén antwoord, en we weten waarlijk niet waarom: Kuurne, Lendelede, Spier-Helkijn.
– “Provincialisten” waren: Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Wevelgem.
– Voorstanders van vijf regio’s in de provincie: Kortrijk, Wervik, Zwevegem.
– Schaarden zich expliciet achter de voorgestelde drie regio’s: Avelgem, Menen, Waregem.

Waregem deed wel een beetje raar.
Van die gemeente liepen twee antwoorden binnen. Eén van de burgemeester natuurlijk. Die zegt zonder commentaar “ja” voor de drie regio’s, terwijl die gemeente toch wel in een rare positie verkeerd: zij ligt daar in een rare hoek, grenst aan meerdere andere regio’s…Maar zijn schepen Joost Kerkhove antwoordde zomaar met een “nee” op de eerste vraag. Hij vindt de aangeduide regio’s te groot en wil dat er “andere manieren bemoedigen om de krachten te bundelen”.

Misschien even een overzicht van de adviezen in de gehele provincie?
– 25 gemeenten gaven geen antwoord ! Enkele opvallende gevallen zijn kustgemeenten: De Haan, De Panne, Knokke-Heist, Nieuwpoort. Andere waar we toch even van opkijken: Heuvelland, Ingelmunster, Izegem, Meulebeke, Roeselare, Tielt.
– 12 (en slechts 12) gemeenten gaven een positief antwoord op de eerste enquêtevraag. Opvallend? Ieper, Torhout; (En Kortrijk!?)
– 26 gemeenten gaven een negatief antwoord op die eerste vraag. Vallen op: Brugge, Oostende (Tommelein was de voortrekker voor de vijf regio’s), Poperinge, Waregem (de schepen!)

Wat is nu de het advies geweest van onze gouverneur? Want dat was in feite de grondvraag van de Vlaamse regering.
We citeren letterlijk.
“Door mandatering aan voorzitters van Burgemeesteroverleg en als conclusie van het overleg met Burgemeesteroverleg Zuid-West-Vlaanderen en Westhoek spreken 39 gemeenten zich expliciet uit voor de West-Vlaamse provinciale schaal als referentieregio met daaronder de subregio’s.
Er is tevens een grote meerderheid voor de indeling naar vijf subregio’s: Oostende, Brugge, Midwest, Westhoek en Zuid-West-Vlaanderen.”


Die 39 “provincialisten”? Dat is overdreven. Uit de verslagen blijkt dat er zich een 15-tal expliciet over uitspreken.

P.S.
Op Tinternet kunt u een heel uitgebreid document vinden, getiteld “Advies Carl Decaluwé over de aanzet tot afbakening van de referntieregio’s”.
Dateert van 8 januari 2021. De eerste drie hoofdtukken zijn een warm – weliswaar ietwat verkapt – pleidooi voor één provinciale regio (zoals Limburg) met provinciale gebiedswerking.


Regiovorming (3): de besluitvorming bij de burgemeesters van ZWVL

Dus nog voor het digitaal overleg van de burgemeesters met de gouverneur (dat was op 11 december) is er op 13 november 2020 een fysieke “Conferentie van Burgemeesters Regio Kortrijk” geweest, nog wel puur gewijd aan het dossier Regiovorming.
Van de klassieke dertien in aantal was enkel de burgemeester van Spiere-Helkijn afwezig.
Ruthie was toen blijkbaar nog geen vervangend burgemeester? want Kortrijk was toen op die vergadering nog vertegenwoordigd door Quickie! Raar hoor. Vincent werd toch minister op 1 oktober 2020? Waren daar ook nog bij: F. Vanhaverbeke, de directeur van de intercommunale Leiedal en de secretaris F. Meuris.
(Leiedal is voluit de naam van de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk. Opgericht in 1960. Doet werkelijk alles, op alle mogelijke domeinen.)

Het verslag van die traditionele maar wel informele reünie van burgemeesters (dat anders nooit wordt gepubliceerd, maar voor deze materie uitzonderlijk wel te vinden is op Tinternet) omvat 15 punten. Daarvan zijn er in het kader van ons relaas wel enkele behartenswaardig. Zie verder.
De conclusie was verrassend pover: dat men de gouverneur nog zal contacteren om afspraken te maken voor een overleg. (Dat kunnen we wel geloven zeg ! De Vlaamse Regering wenste namelijk uiterlijk tegen eind van dat jaar 2020 een advies van die gouverneur over die regiovorming.)

In die conclusie staat nog een alinea die we u als lezer waarlijk niet willen onthouden, want volkomen onbegrijpelijk.
We citeren. Aan u, beste lezer, om die zinsnede te ontraadselen:
“De Conferentie neemt akte van de oefening die Vlinter samen met de VVSG houdt waarbij de streekintercommunales via een self-assessment ontwikkelingmatrix streekontwikkeling opmaakt. Deze zal op 11/12/2020 worden toegelicht op de bespreking van de informele punten van de raad van bestuur van Leiedal in afwezigheid van de burgemeesters.”
Punt.

Wat onthouden we nu uit dit verslag? (Cursief: onze commentaar.)

Punt 1.
De afbakening van de regio Zuid-West-Vlaanderen in de conceptnota van de Vlaamse regering komt overeen met de DNA en de historische samenwerking in de regio.
Men gaat dus akkoord met een regio van de traditionele 13 Leiedal-gemeenten.
Voor de goede orde sommen we ze nog eens op, met de burgemeesters: Anzegem (G.Devogelaere), Avelgem (L.Deseyn), Deerlijk (C.Croes), Harelbeke (A.Top), Kortrijk (V.Vanquickenborne), Kuurne (F.Benoit), Lendelede (C.Dewaele), Menen (E.Lust), Spiere-Helkijn (D.Walraet), Waregem (K.Vanryckeghem), Wevelgem (J.Seynhaeve), Wervik (Y.Casier), Zwevegem (M.Doutreluinge).

Punt 3.
Het is vooralsnog ook onduidelijk of er per Regio/Conferentie een gemeenschappelijk standpunt dient te komen. Het is tevens onduidelijk of een standpunt ook door de Colleges van Burgemeester en Schepenen gedragen moet zijn.
Bij ons weten heeft enkel de burgemeester van Zwevegem later te kennen gegeven dat zijn antwoord over de afbakening van de regio’s zal afhangen van een beraad binnen zijn schepencollege.

Punt 5.
(…) De algemene ervaring in ZWVL is dat het provincieniveau goed werkt en er goed wordt samengewerkt.
Hier zijn de “provincialisten” aan het woord. Een sterke lobby !

Punt 7.
De keuze om de regio te laten samenvallen met het werkingsgebied van Leiedal is logisch en verdedigbaar. Opmerkeljk omwille van verschillende redenen:
– Het grote werkingsgebied van de regio Brugge-Oostende-Midwest kan problematisch zijn. Het lijkt de Conferentie zinvol om Midwest en Brugge-Oostende als aparte regio’s te laten functioneren.
Later zal blijken dat enkel de burgemeesters van Kortrijk, Zwevegem en Wervik opteren voor 5 regio’s in de provincie in plaats van drie door de Vlaamse regering voorgesteld.
– Niet alle samenwerkingsverbanden van vandaag volgen de indeling van ZWVL.
W13 (een welzijnsorganisatie van OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, door schepen Philippe De Coene opgericht in 2015) bijvoorbeeld heeft ook Wielsbeke mee. Lendelede behoort tot de Eerstelijnszone samen met Izegem. Waregem werkt provincie-overschrijdend samen met Zulte. Wervik behoort tot ZWVL voor de Conferentie/Leiedal maar voor de brandweerzone tot de Westhoek. Idem wordt voor bepaalde domeinen en vraagstukken samengewerkt met gemeenten buiten de regio. (…) Deze hybride situatie is een dagelijkse realiteit. Men mag dit daarom niet te star bekijken.
In feite wordt in de nota van de Vlaamse regering (dd. 9 oktober 2020) die voorligt ter bespreking net hetzelfde gezegd, maar natuurlijk in andere bewoordingen. Het decreet zelf stelt dat gemeenten afwijkingen kunnen vragen om toch samenwerkingsverbanden te organiseren los van hun referentieregio. (art.6,§2).
Op te merken valt dat de Conferentie niet rept over Psylon, de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer. Telt 21 gemeenten, en heus niet enkel uit het arrondissement Kortrijk. En Gaselwest dan, de Intercommunale voor Gas en Elektriciteit, met een werkingsgebied van – als we goed tellen – 59 gemeenten, tot in Wallonië toe. En IMOG, de intercommunale voor Openbare Gezondheid met gemeenten als Kruishoutem en Wielsbeke?
Ja, ‘t is waar. Bepaalde intercommunales vallen niet onder het toepassingsgebied van regiovorming (art.4). Maar men kon daar toch een woordje over zeggen? Wat men daarvan vindt? En afval- en streekontwikkelingsverenigingen krijgen toch een overgangsregeling?

Punt 8.
(…) Afstemming met schepencollege en gemeenteraad is belangrijk.
Zie punt 3. Het gaat om de afbakening van de regio’s. In Kortrijk helemaal niet gebeurd in “afstemming met de gemeenteraad”. En met het College? Dat weten we niet…

Punt 10.
De Conferentie stelt zich de vraag naar het democratisch gehalte van een regio. De implicatie van de oefening is dat de burgemeester centraal staat. De (nooit beslechte) discussie over de democratische legitimiteit van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt nu geprojecteerd op de regio’s.
Tja. Volgens het decreet moet de regiowerking een vast maandelijks punt worden op de agenda van het schepencollege en minstens tweemaal per jaar op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. (Art.8.)

Punt 11.
(…) Vroeg of laat zal de vraag worden gesteld of Vlaanderen hiermee geen nieuw bestuursniveau invoert.
De voorliggende nota zegt zeer uitdrukkelijk dat het louter gaat om een “overlegmodel”, geen nieuwe bestuurslaag. De uiteindelijke beslissingen worden nog steeds binnen de basisbesturen genomen en uitgevoerd. Kortrijkwatcher persoonlijk meent dat zich eerder vroeg dan laat de vraag zal stellen wat voor nut de provincie nog heeft.

Punt 13.
De Conferentie vraagt zich af of de relatief beperkte schaal van ZWVL in vergelijking met de andere grotere referentieregio’s er niet zal voor zorgen dat de regio aan slagkracht zal verliezen ten opzichte van Vlaanderen.

Punt 14.
Verzwakt het vorige punt. Men verwijst naar “de levende krachten” en intense contacten alhier.
De relatief beperkte schaal is evenwel niet per definitie negatief.

In dat verband hebben we een keer opgezocht hoe relatief klein ZWVL dan wel is, met de vijf regio’s dan in onze provincie. (Aantal inwoners op 1 januari 2022.)
– regio ZWVL: 315.001 inwoners (13 gemeenten)
– regio Brugge: 283.405 (10
– regio Midwest: 250.691 (17)
– regio Westhoek: 201.765 (17)
– regio Middenkust: 158.149 (7)


P.S.
In een volgende editie van deze alternatieve stadskrant hebben we het over de antwoorden van de burgemeesters op de drie vragen die de gouverneur op 11 december 2020 heeft voorgelegd om tot een advies aan de regering te komen over de voorgestelde referentieregio’s.
Tot kijk !