Actualiteitsbericht over de Kortrijkse moskee Atakwa (1)

(Ja, weer even onze normale berichtgevingen onderbreken.)

In de media van vandaag kan men een zin lezen als bijvoorbeeld deze:
“de opluchting bij de moslimgemeenschap groot is omdat de Raad van Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de nieuwe moskee bevestigt.”
Of: dat er volgens die Raad “is beslist dat er een nieuwe moskee mag komen in de Brugsesteenweg 65″. Of: dat “de vergunning is goedgekeurd“.

Dat is alvast duidelijk (en kon men wel verwachten): onze lokale pers is niet geheel op de hoogte van de taak of de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB). En heeft vast en zeker het arrest waarvan sprake (dd. 16 februari) niet gelezen.

Laat het ons het even eenvoudig te stellen: de RvvB beoordeelt absoluut niet of een project dat is gegund (de moskee was gegund!) als ‘goed’ of ‘slecht’ kan beschouwd. Dat rechtscollege is niet bevoegd om eventuele eigen beoordelingen over de inhoud of de opportuniteit van een zaak in de plaats te stellen van wat een bestuur al heeft beslist. De RvvB gaat enkel na of het bestuur (hier de provincie, vertegenwoordigd door de Deputatie) zijn bevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend. Of het besluit van dat bestuur namelijk niet in strijd is met de wetgeving of met de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur.

Het is dus niet zo dat de RvvB de nieuwe moskee nu (definitief) heeft gegund.
Kijk. Een bewonerscomité opperde o.m. bezwaren over mogelijke geluidshinder en een nefaste mobiliteitsimpact van de nieuwe moskee.
Wel, wat zegt de Raad daar dan over (pag. 48)?
Dat dit middel is verworpen. En waarom? Niet omdat de RvvB er – net als de protesterende omwonenden – ook helemaal van overtuigd is dat er overlast dreigt. Neen. Wel omdat de protesterende burgers niet aantonen dat “de motivering van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening kennelijk onredelijk of manifest foutief is, noch dat m.b.t. deze aspecten niet afdoende zou zijn tegemoet gekomen aan het advies van de provinciale omgevingsambtenaar.”

Oké.
Waarover gaat het dus?
Een aantal bewoners uit de buurt waar een nieuwe moskee zal komen vorderden (op 17 februari 2022) bij de RvvB de schorsing en de vernietiging van de provinciale beslissing waarmee aan de Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk (ICVK) een omgevingsvergunning werd verleend voor het realiseren van een religieus en cultureel centrum in een bestaand handels- en kantorencomplex gelegen aan de Brugsesteenweg 65. (Dat is de voormalige winkel “Bio-Planet”.)

Ter info. Wat data.
– De vraag naar een omgevingsvergunning door de ICVK dateert van 30 december 2020.
– Er was een openbaar onderzoek lopende van 13 maart tot en met 11 april 2021. (806 bezwaarschriften.)
– Het Kortrijks schepencollege verleende op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning onder voorwaarden.
(Bij de oppositiepartijen betoonde Gedeputeerde en CD&V-raadsid Jean de Béthune zich in de gemeenteraad een opmerkelijk heftig voorstander.)
– Op 23 december 2021 verklaarde de Bestendige Deputatie het beroep ongegrond en verleende de omgevingsvergunning onder voorwaarden.
– Maar merk op dat de provinciale omgevingsambtenaar (POA) in zijn verslag van 29 oktober 2021 adviseerde om het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren!
– Vandaar dat de ICVK op 22 november nog vlug gewijzigde plannen en een addendum bij de mobiliteit- en parkeerstudie heeft ingediend. (De indieners van het beroep beweren dat dit gebeurde met actieve hulp van Stad !)

Nog even opmerken dat in heel dat arrest nooit letterlijk sprake is van “een moskee (Atakwa)”.
Men heeft het over het realiseren van een religieus en cultureel centrum. Men omschrijft het project zelfs als een “gemeenschapsvoorziening” met een gebedsruimte en diverse leslokalen (voor computerles, kookles, muziek, e.d.m.), een bibliotheek, cafetaria, sanitaire ruimtes, buitenruimtes (terras), plaats voor een conciërge en allerlei administratieve functies (onthaal, kantoorruimte, refter, vergaderstructuur).
In de moslimwereld is er wel een ‘fractie’ die dat soort complex niet wil, – die vindt dat een gebedsruimte volstaat: een moskee!

(Wordt vervolgd…)