Over de voortgang in het project Kortrijk Culturele Hoofdstad 2030 (6)

Er is dus een (tweede) stap gezet in het traject: we hebben eindelijk (opnieuw) een baas voor wat wel eens genoemd wordt “de experimenteerruimte” in Broelkaai 6, genaamd DURF2030. En men gaat nu ook op zoek naar een nieuwe “barman” (V) in dat pand BK6, eigenlijk naar iemand die van alle markten moet thuis zijn. Derde stap !
Over dat alles volgt later meer.
Maar omdat we zelf (tot onze schaamte) – eigenlijk net als ALLE Kortrijkzanen – het noorden kwijt zijn in gans dat dossier, recapituleren we even wat er hier in deze alternatieve elektronische stadskrant alreeds is gepubliceerd over dit bij de brede bevolkingslagen vergeten voornemen: van Kortrijk in 2030 één van de Europese culturele hoofdsteden maken. Een ECOC.
Tot op heden zijn hier al meerdere stukken gepubliceerd over deze doelstelling. Een overzicht van althans vijf publicaties daaromtrent. Om de draad weer op te nemen. En om de lokale pers te informeren.

1. Het dossier Kortrijk Culturele Hoofstad (K-CH2030) voor geopend verklaard. (gepubliceerd 23/01/2023)
Dit stuk klaagt aan dat er voor dit project geen draagvlak bij de bevolking bestaat, noch wordt opgebouwd. Dat tevens de pers het dossier (dat al is opgestart in 2020) totaal niet op voet volgt.
Zo is slechts in één krant vermeld dat Katrien Voet op 30 september 2022 ontslag nam als gangmaker/coördinator van DURF2030, een organisatie die dus niemand kent, maar wel geacht wordt om door allerhande acties de kandidatuur CH2030 via het BIDBOOK waar te maken. Om het project te doen slagen is, naast veel geld, een onvoorstelbare bestuurskracht nodig en een ongezien participatief vermogen van de gehele Kortrijkse bevolking.
De weblog ‘kortrijkwatcher’ neemt zich voor om de organisatorische gang van zaken van het project aandachtig te volgen. Voor zover dat kan, in deze transparante stad.

2. K-CH2030: De projectleider DURF2030 (en nog een “dienstenopdracht”) (gepubliceerd op 23/01/2023)
Het platform (ook genoemd: community, experimenteerruimte) DURF2030 is al sinds 2020 geleid door “projectleider” Katrien Voet (ook genoemd ‘trekker’, ‘gangmaker’, ‘coördinator’) Gegist bestek: een organisatie gekend bij ca. 500 Kortrijkzanen.
Zij nam als hoge ambtenaar van het Team Cultuurcentrum ontslag op 30 september 2020, volgens “De Krant van West-Vlaanderen” omdat zij “moeilijk kon matchen met de politieke context”. De schepen van cultuur en context Axel Ronse (N-VA) vond dit niet zo erg, want dit incident zou de gang van zaken voor de kandidatuur van stad niet belemmeren. (We weten intussen hoe lang het heeft geduurd. Tot nu, 6 februari 2023.)
De vacantverklaring met de toelatingsvoorwaarden kwam er evenwel pas op 14 november 2022. Kandidaten van A-niveau moesten onder meer minstens één jaar relevante beroepservaring hebben binnen professioneel cultuurbeleid. Op 12 december 2002 komt het College tot de vaststelling dat er slechts een beperkt aantal kandidaten in aanmerking kwamen zodat men besluit om (bovenvermelde) toelatingsvoorwaarde te schrappen én de selectieprocedure te wijzigen.
Nogal ongewoon in dit bestuur is dat er parallel op 7 november 2002 een “dienstenopdracht projectleiding” voor K-CH2030 wordt uitgeschreven. Op 8 januari 2023 toegekend aan Tom Hillewaere, de organisator van de roemrijke musical “1302”, en iemand die de schepen al van indertijd in het vizier had. Intussen met veel tamtam aan het publiek voorgesteld op 16 januari van dit jaar. Sindsdien niks meer van of over vernomen.
Ter info. De aankondiging van de opdracht (met openbare aanbesteding) geschiedde op 9 november vorig jaar, enkel op nationaal niveau. Offertes moesten ten laatste binnen op 29 november. De nog op te richten “Commanditaire Vennootschap Tom Hillewaere” was de enige inschrijver.

3. “Projectleider DURF2030” en “Dienstverlener-projectleiding” (25/01/2023)
In dit stuk merk je dat de redactie van Kortrijkwatcher helemaal de kluts kwijt is.
Men beschrijft enerzijds de uitgebreide taakstelling van de “Projectleider-DURF2030” (nu dus, heel recent: Jolle Desloover) en vergelijkt die met de tweevoudige opdracht van Tom Hillewaere, voluit omschreven als: de “externe projectleider Culturele Hoofdstad die de verschillende trajecten coördineert”.
Tom moet in fase 1 (nochtans is hij niet voltijds aan het werk) tegen 2024 het Bidbook realiseren en daarbij nog een artistiek “event” coördineren. (Zijn offerte bedroeg 175.000 euro voor de eerste fase.)
DURF 2030 heeft als (vijfde) taak de realisatie van het zgn. “bouwblok 1”, dat betekent via experimenten, projecten, samenwerkingen (met alles en iedereen) de basis leggen van het Bidbook.

4. De opmaak van het BIDBOOK (26/01/2023)
U acht het waarschijnlijk niet voor mogelijk.
In feite is ook nog op 24 oktober 2022 een studiebureau aangeduid om aan “projectbegeleiding” te doen voor het Bidbook. Gegund aan een Duits “Consortium P3 Power of 3 Consultancy” voor 47.190 euro (met BTW) in een eerste fase. Medewerker in dit consortium is de befaamde prof. dramaturg Hanns-Dietrich Schmidt, niet toevallig iemand die het klappen van de zweep kent voor steden die wensen mee te dingen om een “European Capital of Culture ” (ECOC) te worden.

5. K-CH2030: voortdoen a.u.b. !! (01/02/2023)
We vinden het een veeg teken dat het officieel Kortrijks Stadsmagazine van februari niet eens rept over de aanstelling van Tom Hillewaere als iemand die de projectleiding op zich heeft kunnen nemen voor de kandidaatstelling van Kortrijk als ECOC.
Ook op de website van Stad is over heel het project weinig of niks te vinden. (Wel wat over DURF2023.)
Men vergelijke met de info op de website van Gent, of op Tinternet. Zelfs een heel rapport van 145 bladzijden lang, opgemaakt door IDEA CONSULT. Gesneden brood.

6. (Dit stuk.)

7. ???
Dat stuk moet nog komen.
Zal gaan over de aanstelling op 6 februari van dit jaar van Jolle Desloover als voltijds “Projectleider DURF 2030” in contractueel verband voor onbepaalde duur bij de directie Vrije Tijd/Team Cultuurcentrum/BK6 met ingang na opzegperiode huidige werkgever. Jamaar! Onder voorbehoud van medische geschiktheid en blanco strafregister. Jolle is in het verleden ook geconnecteerd met “De Stroate”, met het muziekcentrum Track (Wilde Westen!), met Avansa. En ja, ook met de artistieke werking van de schouwburg. Van opleiding historicus !