Waarom verliet de CD&V-fractie de Kortrijkse gemeenteraad ? (2)

Vorige maandag 17 april verlieten de CD&V-raadsleden al vanaf het begin de raadszitting, iets wat op zichzelf al zeer ongewoon is aangezien fractieleider Hannelore Vanhoenacker bekend staat als een eerder coulant oppositielid en er in het verleden in feite al meerdere pijnlijke gelegenheden aanleiding konden geven tot enige verbolgenheid over de gang van zaken in de Raad. Het moet toch ergens een geval geweest zijn van de klassieke kruik die te lang te water ging en nu is gebarsten. Heel spijtig dat van dit incident net nu geen beelden bestaan want de apparatuur voor live-stream van de gemeenteraadszitting werkte op dit moment nog niet. Een panne van zowat 20 minuten.

Belangrijke aanvulling.
Intussen zijn de beelden van de eerste twintig minuten beschikbaar gesteld op de website van Stad..
Aan de inhoud van dit stuk moet gelukkig niets essentieel veranderd. Zal wel wat invloed hebben op onze latere commentaar achteraf.


Nu ja, hier een poging tot reconstructie van het gebeuren.
Hannelore vond wat haar fractie de week tevoren (“nog maar eens“) meemaakte hemeltergend. “Artificiële regeltjes” maken de raadsleden monddood. En wat het agendapunt over de aanstelling van bestuurders van de nieuwe woonmaatschappij Kortrijk-Wevelgem betreft wordt de Raad eigenlijk gevraagd om een verplicht nummertje op te voeren, een en al komedie.

Wat was er dan de week voor de gemeenteraad gebeurd?
0p donderdag 13 april bracht een ambtenaar via een e-mail – wél namens de gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints – de CD&V-fractie op de hoogte van het feit dat twee CD&V-raadsleden elk een interpellatie hadden ingediend die evenwel niet behoren tot de materie van het aangeduide, passende orgaan. Een procedure-fout dus.
– Raadslid Benjamin Vandorpe had namelijk voor agenda van de Raad van Maatschappelijk Welzijn een interpellatie ingediend met als titel “De Lijn zal knippen, maar hoe zal het stadsbestuur over de Kortrijkse noden waken?”
– Raadslid Mia Cattebeke op haar beurt diende een interpellatie in, voor de Gemeenteraad dan, met als titel “Het OCMW breekt’ uit én er komt een brede Eerstelijnspraktijk in Kortrijk. Dat heeft zo zijn consequenties.”
Volgens de ambtenaar (namens de voorzitter Helga Kints) konden die punten dus niet geagendeerd want ingediend bij de verkeerde vergadering. Zowel Vandorpe als Cattebeke moesten blijkbaar hun problemen net hebben toewezen aan het tegenovergestelde bestuur. Omgekeerd: Vandorpe bij de gemeenteraad en Cattebeke bij de welzijnsraad.
Over dat twistpunt gaan we hier geen inhoudelijke discussie aan. (Ja, de titels van de interpellaties zijn wel nogal misleidend, maar uit de vraagstelling blijkt toch ook dat daarover discussie mogelijk is.)
Véél interessanter als gespreksstof zijn de volgende bemerkingen.
Het is wel degelijk de voorzitter van de Raad die de agenda bepaalt en dat is Helga Kints.
– Heeft zij – of integendeel de ambtenarij – beslist dat de interpellaties in de verkeerde zitting werden geagendeerd?
– Waarom heeft zij de betrokken raadsleden niet onmiddellijk (vriendelijk als ze is) geattendeerd op een mogelijke (beetje domme?) procedure-fout? Daar had zij alle tijd voor. Vandorpe heeft zijn tekst ingediend op dinsdag 11 april om 11:02 en Cattebeke de hare (ook reglementair) op woensdag 12 april om 09:35.
Helga Kints had dus nog tot woensdagnacht 12 april om 24 uur de gelegenheid om even wat orde op zaken te stellen. Dat deed zij dus niet. Integendeel. De ambtenarij heeft (namens onze Helga…) pas op donderdag 13 april laten weten aan de betrokkenen dat hun tussenkomsten onontvankelijk waren. Een simpele correctie was volgens het huishoudelijk reglement dus niet meer mogelijk.

Ja, en dan was er nog die kwestie van wie zoal bestuurder zou worden van de nieuwe woonmaatschappij.
Ook over de aanpak van deze zaak was fractieleider Vanhoenacker niet te spreken. (In de Raadscommissie was hier trouwens ook veel herrie en verwarring over.)
Nog weinig Kortrijkzanen zijn daarvan op de hoogte maar er wordt dus nog dit jaar (9 juni) een woonmaatschappij opgericht met Kortrijk én Wevelgem als werkgebied. Op die gemeenteraad van 17 april zou gestemd worden over de kandidaat-bestuurders die Kortrijk (stad en OCMW) toekomen.
Nu moest Hannelore tot haar verbazing vaststellen dat haar partij niet snel genoeg kandidaten kon naar voor schuiven. Er kwamen tot drie aanmaningen toe om dat in één dag klaar te spelen. Geen enkele partij van de meerderheid had dit moeten doen. (Er waren strenge voorwaarden verbonden aan de kandidaturen: gendergelijkheid, bekwaamheid, expertise.) Uit de memorie van toelichting voor de gemeenteraad bleek dat op de (onduidelijke) deadline officieel slechts kandidaten van het VB en de CD&V waren binnengelopen. (Overigens werd het punt door schepen Maddens zonder enige motivering verdaagd en kreeg het VB vanwege voorzitter Helga Kints niet eens de kans om naar de reden ervan te vragen.)

P.S.
Hannelore vroeg ook om zo spoedig mogelijk het Bureau van de fractieleiders samen te roepen om de zaak uit te klaren. Probleem is wel dat het juist tot de bevoegdheid van Helga Kints behoort om dit te doen. Zij moet dus een vergadering bijeenroepen waarvan zijzelf het heikel onderwerp is…

(Wordt vervolgd.)