Kortrijkse gemeenteraad van mei is historisch te noemen, maar waarom? (1)

Uit de lokale edities van onze kranten HN (“Dichtbij”) en HLN (“Regio Kortrijk-Ieper”) zult u de reden(en) niet kunnen achterhalen waarom we die zitting als historisch bestempelen, want die gezagsgetrouwe gazettenschrijvers hebben het ook nooit gehad over de voorgeschiedenis, met name hoe het er echt aan toegaat in onze gemeenteraad.
Kortrijkwatcher zal het daar nu een keer in het lang en het breed over hebben.
We zullen dit hierna (en in volgende uitgaven van deze alternatieve stadskrant) exceptioneel doen – omdat het nodig is – door ongeveer in extenso de tussenkomsten weer te geven van 1) de voorzitter van de Raad, Helga Kints, 2) de VB-fractievoorzitter Wouter Vermeersch, 3) de CD&V fractievoorzitter Hannelore Van Hoenacker. Met daarna nog wat duiding van onzentwege over deontologie en subsidiair maar noodgedwongen voor de zoveelste keer overgaan tot het laken van het optreden van onze huidige gemeenteraadsvoorzitter (H.K.).


Maandag 8 mei dus, 18u45.
De camera voor de live-stream over de gemeenteraad is uitzonderlijk al opgestart en we zien H.K alreeds een beetje doelloos rondlopen in de nog compleet lege vergaderzaal in het oude stadhuis. Zij spuit een paar keer iets onbestemd rond de hals en is daarmee blijkbaar uitgerust om de zitting even na 19 uur op te starten.
Zonder enige toelichting (situering) opent zij de vergadering met een eigen toespraak. Dat is op zichzelf al zeer ongebruikelijk, maar blijkbaar moet haar iets heel ingrijpend van het hart. (Dit feit is uniek in onze politieke stadsgeschiedenis.) Een buitenstaander kan evenwel absoluut niet begrijpen waarover het gaat. Het lijkt wel een zondagspreek.

Beste raadsleden, beste collega’s,
Als raadsleden van deze mooie stad is het onze taak en ons voorrecht om te waken over het goed bestuur van deze stad en om goed en respectvol te communiceren met onze mede-inwoners. En dat begint hier in de gemeenteraad, met goed en respectvol communiceren onder elkaar.
De fractieleiders en ikzelf als voorzitter stellen vast dat dit de voorbije maanden niet goed zat.


– N.v.d.R. (1). Wat zat er dan wel niet goed? Helga heeft hier een zéér relevante zin uit haar oorspronkelijke tekst geschrapt, niet uitgesproken. Daarin stond: “Wat recentelijk heeft geleid tot twee klachten en een deontologische commissie.” We mogen dat dus niet weten.
Hierna komt dan wel een nieuwe, moralistische zin (zo geplukt uit de Bond zonder Naam) in haar toespraak. We parafraseren : “Vandaar mijn oproep. Laat ons ordelijk en volwassen met elkaar omgaan.”
“Ik ben ervan overtuigd dat elk raadslid hier zich oprecht inzet voor de stad en bereid is om op een respectvolle en constructieve manier het debat aan te gaan.”
– N.v.d.R. (2). Dit laatste is natuurlijk niet waar, zeker niet geldig voor de schepenen Weydts en Maddens. (Philippe De Coene beheerst zich zoveel als mogelijk. Hij prefereert een eerder denigrerende houding tegenover de oppositie. Soms op het randje af wel heel vernederend. Bijvoorbeeld in de trant van ‘als je dat nog niet weet’…)
Vandaar ook dat H.K. nu opnieuw een cruciale zin uit de originele versie van haar speech heeft weggelaten: “We roepen dan ook op om scheldwoorden of andere kwetsende woorden of gedragingen vanaf nu te laten in deze gemeenteraad.” Geen voorbeelden vermeld en ze liggen voor het rapen.
– N.v.d.R. (3). Net onze voorzitter Helga heeft altijd nagelaten om leden van het schepencollege tot de orde te roepen bij “onwelvoeglijkheden”. En dat is juist haar taak!
We lezen (luisteren) verder:
“Laten we ons richten op constructieve discussies en het nemen van weloverwogen beslissingen in het belang van onze stad en de inwoners.”
N.v.d.R. (4). Helga heeft hier een passage toegevoegd waar een objectieve waarnemer van de gemeenteraad kan van flauwvallen. Als er nu een keer iemand is die de democratische werking van de gemeenteraad uitholt en de oppositie boycot, dan is het wel onze GR-voorzitster. Zij werd daar trouwens al meerder keren voor op de vingers getikt door de gouverneur. Uniek in de geschiedenis!
Wat zegt zij nu? (We parafraseren even.)
“Laat ons niet verliezen in formalisme, de democratie doen ten ondergaan. Het moet voor de oppositie mogelijk zijn om suggesties en vragen in te dienen. Maar er moet een wisselwerking zijn: ook het College moet de mogelijkheid krijgen om debat te voeren en de vragen ordentelijk te beantwoorden.”
N.v.d.R. (5) Ja zeg. Het is duidelijk. Helga beseft zelf niet hoe zij functioneert. Zo’n schepenen als De Coene en Herrewyn bijv. mogen hun spreektijd (bij tijd en wijle) overschrijden. Ene Vermeersch daarentegen krijgt het woord niet. Helga presteert het om een nietszeggende repliek van de burgemeester als “voldoende” te beoordelen. Helga laat toe dat een schepen als Weydts weigert te antwoorden. Enz.

Nv.d.R. (5) Er komen nog twee alinea’s. Geen zin meer om die te citeren.
Allerlei flauwe kul passeert nog de revue over “verantwoordelijke vertegenwoordigers”, “vertrouwen tonen”, “met respect luisteren”, “van mening mogen verschillen”. Ach…

Helga krijgt geen applaus van de raadsleden.

(Wordt uiteraard vervolgd.)