Naar een nieuw bestuur van het AZ Groeninge met de “Nieuwe Private VZW”(3)

Er eerst even aan herinneren dat de VZW “Algemeen Ziekenhuis Groeninge” volgens de gecoördineerde statuten van 8 december 2004 bestaat uit niet minder dan zes VZW’s. (De facto al goedgekeurd in de gemeenteraad van september 1999.)
Van vier daarvan hebt u zeker een vermoeden want die verenigingen beheerden elk afzonderlijk een ziekenhuis.
We hebben het dus over:
– de vzw Sint-Niklaaskliniek, vroeger gelegen aan de Houtmarkt;
– de vzw Kliniek Maria’s Voozienigheid, bekend als die van de Loofstraat;
– de vzw Sint-Maarten, vroeger in de Burgemeester Vercruysselaan;
– de vzw Zusters Augustinessen die instonden voor “het hospitaal” in de Budastraat (volledige naam: Onze Lievevrouwehospitaal).

Minder bekend (en eigenlijk zo complex dat we er tureluurs van worden) is dat het AZ ook nog is opgericht door een vzw genaamd “Christelijk Algemeen Ziekenhuis Kortrijk Groeninge”, ook nog wel met zetel op de Houtmarkt. Het is in die vzw CAZK (die niemand kent) dat Marie-Dominique De Jaegere (aka Mine) ondervoorzitter was en zo door de jaren heen alternerend en traditioneel (bijv. met raadsleden als Marcel Waegemans of Francesca Verhenne of Philippe De Coene) voor- of ondervoorzitter kan (kon) zijn van het huidige AZ Groeninge.
En dan hebben we nog als stichtende vereniging het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) toendertijd vertegenwoordigd door voorzitter Frans Destoop, DE grote initiator van de fusie en de bouw van de nieuwe campus aan de President Kennedylaan. Het is zijn levenswerk geweest.

Fusies verlopen doorgaans niet van een leien dakje. (Het medisch bestuur bestond een bepaald moment uit vier directeurs.) Dat laat zich hier weerspiegelen in het grote aantal bestuurders.
– Statutair werd toen bepaald dat de Raad van Bestuur (benoemd door de Algemene Vergadering) zou bestaan uit 16 personen, waarvan 5 voorgedragen door het OCMW, 5 door die curieuze vzw CAZK, en telkens 2 door de vzw Sint-Niklaaskliniek, Maria’s Voorzienigheid en Sint-Maarten.
– De Algemene Vergadering werd toen ook weer samengesteld uit vertegenwoordigers van de bovengenoemde rechtspersonen en telde niet minder dan 48 leden: 15 van de vzw CAZK, 14 OCMW, telkens 6 van de “klinieken” en 1 van het “hospitaal”.

En hoe zit het nu? Of beter: wat wordt het?
Er is een zéér belangrijke statutenwijziging goedgekeurd in een buitengewone Algemene Vergadering van 20 december vorig jaar (tekst pas neergelegd ter griffie op 31 maart van dit jaar 2023).
Het is ingewikkeld. En een echt kantelmoment.
In afwachting van de inwerkingtreding en toetreding van een geheel nieuwe vzw met de onwaarschijnlijk bizarre naam “De Nieuwe Private VZW” zitten we nog tot 31 december 2024 met een overgangsbestuur met hetzelfde groot, onwerkbaar aantal bestuursleden. Daarbij beschikt het OCMW in de R.v.B. nog altijd over 5 bestuurders maar (zoals in de praktijk al in voege was) in de AV over 15 stemmen (die +1 van ‘t hospitaal).

De vereniging AZ Groeninge bestaat volgens de nieuwe statuten uit slechts twee rechtspersonen zijnde het OCMW en de “Nieuwe Private VZW”. (Die nieuwe vzw schaft dus de vroegere vzw’s gewoon af.)
– De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd. Benoemd door de AV. Samengesteld uit 10 personen, waarvan 3 voorgedragen door het OCMW en 7 door de “Nieuwe private VZW”. De R.v.B. kiest in zijn midden een voorzitter en één of meerdere vice-voorzitters. (Geen sprake meer van alternerend voorzitterschap. Maar zal het toch niet zo uitdraaien?)
– Binnen de Algemene Vergadering (20 personen) beschikt het OCMW over 6 stemmen en de Nieuwe Private vzw over 14 stemmen. De afgevaardigden van het OCMW zijn allen raadsleden van dit OCMW.
Voorzitter van de AV is de voorzitter van de R.V.B.

P.S.
Maakt Mine De Jaegere nog een kans? Zeker. Zij is nu al voorgedragen door de Nieuwe Private VZW.
En Philippe De Coene? Hangt van de gemeenteraadsverkiezingen af. Dus zeker; als hij er aan deelneemt.Naar nieuw bestuur voor het AZ Groeninge (2)

Dat kan hier met dit thema nogal saai worden, dus starten we dan maar met wat “petite histoire”. Twee verhaaltjes eigenlijk.
Wijlen parlementariër en Kortrijks raadslid Pierre Lano is er een keer in geslaagd om een tiental doktoren, allen werkzaam in een van Kortrijkse ziekenhuizen van die tijd, te verzamelen rond rijk gevulde tafelen. Dat moet begin van deze eeuw zijn geweest. De bedoeling was om te vernemen wat de heren zoal dachten over de fusie van de ziekenhuizen (Sint-Niklaas, Maria’s Voorzienigheid, Sint-Maarten, Onze Lieve Vrouwehospitaal) en aanvullend dan de bouw van een grote gloednieuwe campus aan de Kennedylaan. Ondergetekende mocht de notulist van dienst zijn. Ik heb in het geheel niets genotuleerd en met opperste verbazing geluisterd naar wat er in dit gezelschap zoal aan de orde kwam. De artsen hadden over de bij hen blijkbaar wel vertrouwde koetjes en kalfjes, een golfterrein (dat weet ik nog), vertelden een soort aangebrande seminaristenkluchten en hadden het voor wat het agendapunt betreft eigenlijk enkel over wat ze zoal zouden moeten afstaan aan erelonen om in die nieuwe kliniek te kunnen werken. Over mogelijke arbeidsvoorwaarden ook, meen ik me nog te herinneren. En dat was het. Enige opinie over de noodzaak van de fusie kwam geeneens aan bod.

En nu komt het tweede ‘klein verhaaltje’, in feite de aanleiding waarom we het een keer willen hebben over het komende nieuwe (niet-medisch, maar burgerlijk) bestuur van de vzw Algemeen Ziekenhuis Groeninge. Ondernemingsnummer 0472 222 625

Nog niet zo lang geleden (de juiste datum doet er niet toe) spitsten we wel even de oren toen schepen Philippe De Coene in een of andere raadszitting als het ware terloops (nou ja…) ter sprake bracht dat hij bestuurder is van het AZ Groeninge. Tegenwoordig (in deze lopende legislatuur) namelijk ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, volgens de regels in de oude statuten van het AZ als vertegenwoordiger van het OCMW, – dat in feite niet meer echt bestaat want “ingekapseld” in het stadsbestuur. (Gemeenteraadsleden zijn nu tegelijk “OCMW-raadsleden”.)
Enige verwondering was mijn deel. Was me toch wel niet helemaal meer bewust van het feit dat dit ouwerwetse, corporatistische systeem nog altijd in voege is, een systeem (gebaseerd op wantrouwen) waarbij de functie van voorzitter en ondervoorzitter van de R.v.B. afwisselend toekwam aan een vertegenwoordiger van het OCMW ofwel een afgevaardigde van wat men vroeger bestempelde als iemand van het ‘middenveld’.
We halen er even de gecoördineerde tekst van de statuten bij dd. 8 december 2004. (Voor het OCMW was Marcel Waegemans toen voorzitter en mevrouw Marie-Dominique De Jaegere vice-voorzitter.)
Dat is nodig om straks een treffende anekdote (“petite histoire!”) aan te halen.
Art.9 slaat op de Algemene Vergadering maar moet in deze context absoluut vermeld.
Daar staat: “De afgevaardigden van het OCMW zijn enerzijds de secretaris of de ontvanger van het OCMW en anderzijds de 13 raadsleden van dit OCMW.”
Art.19 nu. “De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
Het mandaat duurt zes jaar en wordt alternerend na elke zesjarige periode toegewezen aan een bestuurder voorgedragen door de OCMW-afgevaardigden en een bestuurder voorgedragen door de overige bestuurders.”
Wat er mij nog heel goed bijstaat is een gebeurtenis in een raadszitting bij de eerste ‘benoeming’ (in 2013, met de nieuwe tripartite) van De Coene als bestuurder van het AZ, nog wel als voorzitter. Men verweet hem dat hij teveel mandaten cumuleerde, onder meer dus ook zijn functie bij het AZ.
Verweer van de schepen?? Dat hij daar helemaal geen schuld aan had, dat het gewoon een logisch gevolg was van de statuten van het AZ. Wat dus niet juist was, meer geen raadslid zag dit in.
Een tweede verwijt was ernstiger.
De Coene werd dus in 2013 (tot 2018) voorzitter van het nieuwe ziekenhuis terwijl hij vroeger (samen met heel zijn SP-fractie) een onvoorstelbaar heftig tegenstander was van de fusie en de bouw van de nieuwe campus. Hij vond dat het ging om een megalomaan project met een mastodont als gebouw alwaar de ontelbare patiënten naamloze nummers zouden worden.
Hoe de schepen zich daar heeft uitgepraat weet ik niet meer.

Upcoming: het bestuur van het AZ evolueert (1)…

Het lijkt erop dat het bestuur van het Algemeen Ziekenhuis (het AZ) Groeninge ooit een keer zal gemoderniseerd worden. Minder corporatistisch. Minder ‘verpolitiekt’. En ook afgeslankt in aantal bestuursleden. Maar de gang van zaken vordert wel héél gestaag.

P.S.
Onze nieuwsgaring hieromtrent schiet waarlijk ook niet op. Niets te vinden de over de inwerkingtreding en toetreding van de zgn. “Nieuwe Private VZW” bij de Vereniging.Dienstmededeling

Even geduld.
Omstandigheden (zo zegt men dat) maken dat we onze werkzaamheden voor deze stadskrant wat moet onderbreken.
P.S.
Zie intussen misschien nog eens vorige stukken.
Kortrijkwatcher zegt dat Minister van Justitie en titelvoerend burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne LIEGT en kan dit ongestraft zomaar beweren. Overigens. Geen van de betrokkenen in de zaak reageren op mijn onthulling en aantijging.
Lokale journalisten zijn te laf.


Minister Vincent Van Quickenborne is terug thuis

Uit alles blijkt dat de minister met zijn gezin terug thuis is in zijn knusse woning langs de Leie, op de grens Kortrijk-Kuurne. Waarschijnlijk zelfs al een paar dagen want de was hangt al een tijdje te drogen in zijn tuin. En men kan er niet naast kijken: de minister is alweer superactief in de sociale media.
Maar waarom zeggen we dat nu? Zeker niet omwille van dat statement over huismoeders.

Ja, wel omdat we uit een lang interview in de weekend-uitgave van de gazet’ Het Laatste Nieuws’ konden men vernemen dat hij met vrouw in kindjes een tijdlang een appartement van zijn schoonouders kon betrekken in Cadzand. Op diverse foto’s in de krant zag men vader Vincent als een echte family-man spelen met zijn kindjes.
De minister van Justitie en tevens titelvoerend burgemeester van Kortrijk was ontegensprekelijk met verlof. Kon eindelijk eens genieten van enige zorgeloze dagen, zonder gestoord te worden door al die rimram op de sociale media, in telefoongesprekken, of SMS’en, WhatsApp’s, op Tinternet, enzovoort. Hij verdiende na een onvoorstelbaar rotjaar die heilige rust, elkeen zal dit beamen.
En nu ter zake.

Zo begrijpen we volkomen dat hij onze pertinente vraag in deze alternatieve elektronische stadskrant (van 7 augustus) “of hij al of niet heeft gelogen” – in de gazet HLN van 1 augustus van dit jaar – niet eens heeft gezien en dientengevolge ook niet kon beantwoorden.

Voor onze nieuwe lezers misschien even een heel korte toelichting. De minister van Justitie beweert NU NOG – dus 14 dagen geleden – dat hij op 11 juli 2012 geen schriftelijk voorakkoord heeft afgesloten met vertegenwoordigers van de N-VA, de Sp.A en zijn eigen partij om met die coalitie de gemeenteraadsverkiezingen te winnen en aldus in 2013 burgemeester te worden van centrumstad Kortrijk.
Kortrijkwatcher vindt dat dit niet waar is – dat er wél een schriftelijk voorakkoord was – , en dat de minister dus liegt.
Maar die heel recente leugenachtige verklaring van hem gebeurde buiten het parlement, derhalve begrijpen we voor een deel dat hij het niet echt opportuun vindt om te reageren op onze gewettigde betichting.
Voor een ander (humanitair getint) deel begrijpen we het evenwel niet. Eenvoudig gesteld, willen we het niet begrijpen. De leugen is méér dan deplorabel. Dat een mens (al weze het een politieker!) zomaar 11 jaren lang kan vasthouden aan een leugen, dat vinden we een belangrijk psychologisch aandachtspunt voor de persoon in kwestie en zijn entourage. Al weze het een politieker.

P.S.
Zo hier en daar vinden betrokkenen het gemakkelijk, comfortabel om te zwijgen, want oordelen dat het document kan beschouwd als “een oude koe”. Dat is het helemaal niet. Art.19 slaat op de voortzetting van de alliantie voor de huidige bestuursperiode 2019-2024. Ja, de tripartite is er nog.

Dat is nu toch nog even de hamvraag: liegt Vincent Van Quickenborne of niet? (1)

Hier hoorde u daar al over. Onze plaatselijke reporter Peter Lanssens (met de gevreesde pen) van “Het Laatste Nieuws” (dd. 01.08.23) kon ter gelegenheid van de 50-jarige verjaardag van ‘Q’ een gemoedelijk babbeltje slaan met de minister en titelvoerend burgemeester van Kortrijk. Onze Vincent. Herinner u de ongemeen grappige quote: Quickie vertelde dat hij alreeds als misdienaar besefte dat stad Kortrijk “ooit aan zijn voeten zou liggen“. Was me dat lachen geblazen zeg, bij die spontane, leuke bekentenis! Daar, ten huize van ‘Q’, met een portie sushi en een glaasje rode wijn erbij, voor de gezelligheid. (Peter en Vincent zijn goeie vriendjes. Schattig om ze samen te zien, bijv. in de buurt van een toog.)

We moeten waarlijk even terugkomen op het verslag van dat onderonsje.
Uiteraard kwamen de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ter sprake, aangezien Van Quickenborne bij die gelegenheid in Kortrijk – weliswaar met de hulp van nog twee andere partijen – een moeizaam soort meerderheid kon behalen en de begeerde burgemeestersjerp omgorden. Die gebeurtenis verwekte nogal wat commotie want werd echt door menigeen ervaren als een pure machtsgreep. Totaal niet als een verkiezingsoverwinning. Er was namelijk in het kader van de kiesstrijd binnen de publieke opinie en binnen de partijen toen een soort algemene overtuiging gegroeid waarbij men het maar billijk vond dat de kandidaat met de meeste stemmen burgemeester kon worden. En stel u voor, het was net Quickie die deze tweestrijd had bedacht. Stefaan De Clerck won dus het duel met 7.323 stemmen tegenover de uitdager ‘Q’ met 7.132 stemmen achter zijn naam. Kwam daarbij dat de CD&V 32,9% van de stemmen behaalde tegenover 21,3% voor Open VLD. Om een nipte meerderheid van zetels te behalen (22 op 41) moest de VLD de nogal onverwacht goed scorende N-VA (16,3%) en de SP.A (met slechts 14,%) erbij sleuren…
Erbij sleuren?
Was er dan in 2012 geen voorakkoord tussen de drie partijen gesloten?
Volgens Van Quickenborne, in gesprek met de reporter (met de scherpe pen) in HLN van 1 augustus dit jaar: NEEN. Nee hoor, er was hoogstens een mondelinge deal, nog wel op vraag van Philippe De Coene “die niet gelukkig was met zijn rol in de oppositie”. En toen Rudolphe Scherpereel (au fond een CD&V’er) lijsttrekker werd van de partij van de groeiende, succesvolle Bart De Wever werd ook met hem een gesprek aangeknoopt. (Het kan ook en vooral met Filip Daem uit Wevelgem zijn geweest, advocaat en voorzitter van het N-VA-arrondissementeel bestuur; maar dat is giswerk. Ander gerucht is dat de tekst tot stand kwam binnen een VLD-juridische dienst.)

Nu hebben wij hier op ons bureau de kopie van een document liggen, getiteld: “Akkoord tussen N-VA, Open VLD en sp.a voor het besturen van de stad Kortrijk in de legislatuur 2013-2018”.
En zo komen we tot de cruciale vraag die hierboven in de titel van dit stuk aan de orde kwam: liegt Quickie of liegt hij niet?
Dat getypte document beslaat drie pagina’s en omvat twintig artikels. Het is op woensdag 11 juli 2012 “voor akkoord” getekend door Marniek De Bruyne en Rudolf Scherpereel (namens de N-VA), Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens (namens Open VLD), en ten slotte Philippe De Coene en Axel Weydts (namens sp.a).
Het akkoord is duidelijk opgesteld door een dr. of lic. in de rechten, in een onberispelijk juridisch jargon.
Het is wel zo dat de kopie in ons bezit in dusdanig slechte staat is, en dat alleen de handtekeningen van De Bruyne, Scherpereel, Axel Weydts en De Coene vaag (maar toch duidelijk) zichtbaar zijn.
Aan twee ondertekenaars hebben we (meermaals) gevraagd of de tekst die we in bezit hebben wel authentiek is. ‘Ja’ of ‘neen’ was de eenvoudige vraag. Na dagenlang wachten en aandringen hebben we nog altijd geen antwoord gekregen.
We stellen de vraag nu via deze weg opnieuw, op goed geluk.
En om van onze kant even duidelijk aan te geven wat voor tekst we in handen kregen, citeren we bij wijze van exempel één artikel. Het voorlaatste, het art.19, en vilein als we zijn niet zonder reden net dit artikel.
Want wat lezen we daar nu?
“Jaarlijks worden de coalitie en de samenwerking geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie kunnen ook de nodige afspraken gemaakt worden met betrekking tot de verlenging van de samenwerking in de volgende legislatuur (2019-2024).”

P.S.
Indien we opnieuw geen enkel antwoord krijgen op onze simpele “ja-neen” vraag, publiceren we in een volgende editie van deze alternatieve stadskrant nog enige relevante uittreksels uit dat voorakkoord.
Dan gaan we er dus vanuit dat de tekst in ons bezit authentiek en betrouwbaar is en dat minister en titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne flagrant liegt als hij beweert dat “we (in 2012) geen voorakkoord tekenden”. Dat het enkel ging om een mondelinge “deal”.
Let wel: die “WE” die Quickie in de krant gebruikt is hier in de context absoluut geen ‘pluralis majestatis’, geen eerste persoon meervoud voor Van Quickenborne zelf en alleen voor hemzelf. Die WE slaat wel degelijk op drie personen: Quickie zelf, Rudolphe en Philippe.Een Hitlergroet moet nu mogelijk zijn in Kortrijkse gemeenteraad (2)…

Een samenvatting van het antwoord op de klacht van VB-raadslid Wouter Vermeersch (gericht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, in casu de gouverneur) is niet moeilijk te maken want die mail bestaat uit slechts elf korte regeltjes. Even nog benadrukken dat die reactie van de hogere overheid helemaal niet kwam van gouverneur Carl Decaluwé zelf aangezien hij min of meer toevallig niet thuis was. Hij waste bij vertrek zijn handen in onschuld en liet zijn vervangster Anne Martens (arrondissementscommissaris) het netelige, heel delicate karwei klaren.

Laat ons beginnen met de slotzin van de brief van Anne Martens, de wd. gouverneur.
Die klinkt op een ongemeen lachwekkende wijze toch vertroostend, voor wie op de hoogte is van de ware toedracht van de zaak. Letterlijk citaat: “Ik heb wel aan de voorzitter gevraagd blijvend te willen waken over de orde in de raadszittingen en dat er desgevallend kordaat wordt opgetreden.”
Dat is dus om te gieren.
De beginzin ook trouwens, en ja – laat ons maar zeggen: geheel de repliek op de klacht is van die aard dat men totaal onthutst, perplex achterblijft. Nogmaals: als men tenminste iets afweet van de zaak. Er valt dus een en ander uit te leggen.

De kernzin, en in feite dus het besluit van Anne Martens (in naam van de gouverneur) luidt waarlijk ongemeen laconiek: “MIJN AMBT KAN DAARIN VERDER NIET TUSSENKOMEN.”
Hoe wordt deze ongemeen flegmatieke, indifferente conclusie gemotiveerd?
Door (in de beginzin) te verwijzen naar het feit dat zij “enkel kan vaststellen” dat er in navolging van de klacht “bij de gemeente wel degelijk gepoogd werd om tot een overeenstemming te komen.” Er is namelijk een deontologische commissie samengekomen “om de klacht te bespreken en er zijn duidelijke inspanningen geleverd door de voorzitter daarbij.” Conclusie: haar ambt zal het hierbij maar laten…

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, in casu gouverneur Carl Decaluwé (bij monde van Anne Martens) is dus absoluut niet van plan om een oordeel of uitspraak te vellen over het volstrekt ongeoorloofde gedrag van schepen Wout Maddens (en Weydts).
U weet toch nog waarover het ging? In volle gemeenteraad (zowel in maart als in april!) heeft Maddens bij een interventie van VB-raadslid Wouter Vermeersch in gebaren de figuur van Hitler nagebootst. (Over Weydts’ uitlating hebben we het even niet meer.)
De wd.gouverneur Martens vindt dat zij (in haar ambt) daar niet kan in tussenkomen. De klacht wordt in feite geseponeerd.
Ewel ja. ‘t Is goed. We leggen er ons bij neer. VANDAAR dat wij op onze beurt vinden dat – als schepen Maddens dat kan en mag – hij voortaan voor ons part ook volkomen ongestoord de HITLERGROET kan uitbrengen als het VB-raadslid het nog een keer waagt om het woord te nemen.
Dat is dus duidelijk. In ons ambt als kortrijkwatcher zullen we daar verder niet in tussenkomen. Beloofd.

Kumbaya-moment
Maar wellicht wilt u nog enige toelichting over de verwijzing van Anne Martens naar een deontologische commissie die de klacht heeft besproken, zodat zij naar haar mening daar verder eigenlijk niets heeft aan toe te voegen. Die verwijzing is waarlijk een lachertje, – weer eens, voor wie op de hoogte is van de ware toedracht van de zaak. (Die is al uitvoerig behandeld in deze alternatieve stadskrant. We proberen dus om kort te zijn.)
Er heeft inderdaad op 26 april een deontologische commissie plaatsgevonden met de zes fractieleiders.
Bedoeling was onder meer om tot een gemeenschappelijke verklaring te komen over het (laakbaar) gedrag van de schepenen Weydts en Maddens in de gemeenteraad. Daar is niets van terechtgekomen. Niets. De fractieleiders hebben tijdens die bijenkomst gedaan alsof zij de olifant in de kamer niet zagen staan. Het werd een soort doofpotoperatie. In arren moede (weet de wd. gouverneur dat wel?) heeft Helga Kints als voorzitter van de Raad dan maar in zitting van mei – zonder enig mandaat en op eigen houtje – een soort zedenpreek gehouden, zonder enig feit te benoemen, of te beoordelen. Zij drong er gewoon op aan om voortaan “met respect naar elkaar te luisteren“. In het vervolg braaf zijn hé, jongens en meiskes !
Het scheelde niet veel of heel de Raad ging over tot een KUMBAYA-gezang.

Hitlergroet uitbrengen in Kortrijkse gemeenteraad moet nu ook mogelijk zijn (1)…

Denk nu vooral niet dat de kop van dit stuk zomaar van de pot is gerukt.
U zal daar in de plaatselijke gazetten natuurlijk niets over lezen (en derhalve ook niet in de landelijke pers) want onze lokale “journalisten” zijn ieder politiek bewustzijn kwijt geraakt, beschikken geeneens over het kaliber om te beseffen dat zij verzaken aan hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. Dus zou het kunnen, beste lezer, dat u denkt dat kortrijkwatcher aan waanideeën is ten prooi is gevallen. Ja, woedend en volledig onthutst is hij wel, zodat hij zich nauwelijks kan hoeden voor excessief taalgebruik.

Laat ons g.v.d. een paar feiten in herinnering brengen.
Dit weten – geloof ik – onze lezers gelukkig nog wel. Onze alternatieve stadskrant is het enige medium uit de regio dat het als zijn journalistieke plicht aanziet om hier telkens als dit nodig is verslag uit te brengen over de stuitende wijze waarop bepaalde Kortrijkse schepenen de fractieleden van het Vlaams Belang in volle gemeenteraad bejegenen. Meer speciaal dan VB-raadslid (en parlementariër) Wouter Vermeersch.
Termen als ‘fascist’, ‘racist’, ‘sukkelaar’ of ‘kemel’ (en dergelijke meer) zijn niet uit de lucht. Komt daar nog bij dat de voorzitter van de Raad (Helga Kint) hierbij nauwelijks of niet optreedt en over het algemeen de werking van de gehele VB-fractie zeer subjectief “modereert”. Om het zo te zeggen. Verdomd nog aan toe, zij kan Vermeersch niet uitstaan. Zij tikt dientengevolge niemand op de vingers die hem grensverleggend behandelt.

In de gemeenteraad van maart is er een bijzonder incident geweest. (Kortrijkwatcher bracht indertijd daar verslag over uit.)
Schepen Axel Weydts (van Vooruit met de SP.A) gedroeg zich weer eens als een ADHD’er en bestempelde gewoontegetrouw een VB’er als een ‘racist’, maar dat was niet alles. Schepen Wout Maddens (VLD) bestond het om richting raadslid Vermeersch met duidelijke handgebaren te laten gelijken op Adolf Hitler.
Hij beeldde hierbij – non-verbaal – de bles en de snor uit van Adolf. Daar bestaat een filmpje van. (Wie inmiddels ietwat afweet van de reputatie van familie Maddens uit WO II en de nasleep ervan in goed doordesemde flamingantische kringen begrijpt dat zoon Wout drommels goed op de hoogte is van de fysionomie van Hitler. )
We hebben hierbij dus met meer dan van een vorm van beledigingen te doen. Het gaat tevens om smaad, en dat is – net als een belediging trouwens – een misdrijf.
Raadslid Vermeersch heeft dus klacht ingediend bij de gouverneur, zijnde ‘vertegenwoordiger’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat is gebeurd op 10 mei 2023.
De reactie van het Agentschap (zonder datum!) kwam er pas begin deze maand augustus.
De gouverneur heeft er dus twee en een halve maand over gedaan om een oordeel te vellen over het klachtdelict.

Wij hadden daar waarlijk een voorgevoel bij, dat Carl Decaluwé met zijn antwoord zou wachten tot de verlofperiode. Dan gaat hij traditioneel op reis naar het zuiden, en laat hij zich zoals gewoonlijk vervangen door de zgn. “waarnemend gouverneur”, zijnde ANNE MARTENS. (Anne is de dochter van Wilfried Martens en is in 2009 voor het leven aangesteld als “arrondissementscommissaris”, een overbodige functie, en een puur politiek benoeming ook nog.)
Carl Decaluwé zat natuurlijk zeer verveeld met de kwestie, niet enkel omdat hij zelf een Kortrijkzaan is.
De zaak die voorlag ging duidelijk om méér dan over een eenvoudige niet-naleving van een artikel uit een deontologische code van een gemeenteraad, gepaard met een niet-optreden van de voorzitter, Helga Kint. Het ging in se om een klachtmisdrijf.
De gouverneur heeft dan maar Pontius Pilatus gespeeld en gewacht tot hij het uiterst netelig karwei kon overlaten aan zijn vervangster, de arme Anne Martens.
Zie volgend stuk. Het komt onmiddellijk, nog in onze avondeditie.


Quote van de dag: “Quicky grapt”…

Voor zover er nog lezers zouden zijn die niet over alles op de hoogte zijn: “Quicky” (of gewoonweg “Q“) is de troetelnaam die huidig minister en Kortrijks titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne ooit eens voor zichzelf heeft bedacht, toen hij nog in zijn wilde jaren verkeerde. (Heeft daar een tijdje spijt van gehad, maar nu weer niet meer.)
Maar een vos verliest zijn streken niet.
Nu hij 50 is geworden heeft hij vorige zondag in een bekend café alhier Kortrijkse en andere burgers van dezelfde leeftijd met een gratis pint bedacht. Een electorale, beproefde tactiek die in de dorpspolitiek zeker al dateert van begin vorige eeuw, traditioneel toegepast door de plaatselijke brouwer die burgemeester wou worden.
Onze trouwe lezers kijken er niet van op dat de 0,00%-journalist Peter Lanssens (lps) van “Het Laatste Nieuws” daar uitvoerig aandacht heeft aan besteed, zelfs nog voor het evenement plaatsgreep.
Die verjaardag heeft de 0,00%-journalist in een uitermate vriendschappelijk getinte samenspraak (Lanssens is een poesjenel van Q, geen journalist) met Quicky er mede toe gebracht om een uitgebreide terugblik op “50 jaar Q” te publiceren in zijn gazet van vandaag, dinsdag 1 augustus. Een volledige pagina (p.21) met twee foto’s in het regionale katern “Kortrijk-Ieper”. Beide prenten belichten quasi-toevallig voor de onderscheiden doelgroepkiezer een bepaald aspect van de minister-politieker: een café- en een familiefoto.
In dat stuk staat nog een flagrante leugen, maar dat is iets voor later. En Vincent zou geen Quicky zijn als hij niet weer eens uitpakt met een onnavolgbare, politieke doelstelling: “Kortrijk moet een stad van 300.000 inwoners worden”. Dat is meteen de goed bedachte, wervende kop van het stuk.

Maar we willen het nu eigenlijk houden bij een zéér typische Q-quote, een andere gewaagde hyperbool die men normaliter als onthutsend kan beschouwen. Quickie geeft blijkbaar al van in zijn jeugd door dat hij geen last heeft of zal hebben van een imposter-syndroom.
We citeren.
“Toen ik misdienaar was, besefte ik al dat de katholieke stad Kortrijk ooit aan mijn voeten zou liggen,grapt Quickie.
Lanssens schrijft dus niet – wat hij normaal wel doet bij dit soort uitspraken – : “knipoogt” Quicky.
P.S.
Een bekende spreuk luidt: “vertel mij een grap, en ik zal zeggen wie je bent.”