Geconcerteerde onderzoekactie (!) over de voorbije Kortrijkse bevragingen van de bevolking (2)

Stad heeft op 10 juli zijn akkoord betuigd om mee te werken aan een onderzoek door een werkgroep van de Universiteit Gent aangaande de drie zgn. “referenda” (juiste term: BEVRAGINGEN) die alhier al zijn gehouden in de jaren 2019, 2021 en 2022. (In 2020 is niets gebeurd, zogezegd omwille van corona.)
In het samenwerkingsakkoord met de univ belooft stad om mee te werken aan het onderzoek door de survey te verspreiden die zal gericht worden aan de burgers. We zijn benieuwd om te weten wat die bijgaande nieuwbrieven en mailings vanuit Gent ons nog zullen vragen of vertellen. Moest eigenlijk al gebeurd zijn want de dataverzameling was nog tijdens deze zomer voorzien. De analyse ervan komt nog dit najaar en de “terugkoppeling” naar stad toe in het voorjaar 2024.

Kortrijkwatcher is helemaal bereid om een duit (of méér dan één) in het zakje te doen door nog een keer in een of meerdere volgende edities zijn licht te laten schijnen op de kwaliteit (en nog zo een en ander) van die bevragingen.
In afwachting eerst nog wat over die voorgenomen Gentse studie, de herkomst ervan en de mogelijke doelstellingen. (Wie herinnert zich niet hoe schepen Weydts zijn bevraging over autovrije zondagen zelf helemaal verknoeide? En weet u nog dat we met zijn allen een keer mochten kiezen wat voor kunstwerk we zouden kopen?)
Wel.
Het gaat om een interdisciplinair GOA-project van de UGent (instituut alwaar enkelen – niettegenstaande alles – enigszins vermoeden dat onze burgemeester Ruthie daar nog school heeft gelopen!) hier in het bijzonder over het modieuze begrip “participatieve democratie“.

Maar wat zijn GOA-projecten precies? (We wisten het zelf niet, nooit van gehoord.)
Het gaat om zgn. Geconcentreerde OnderzoeksActies (over alles en nog wat) waarvan elk lid van het consortium een eigen essentiële expertise aanbrengt. DIe leden moeten wel complementair zijn en/of wederzijds versterkend, elkaar nodig hebben om het innovatief project in synergie te kunnen uitvoeren.
In het Kortrijkse GOA-project over “veranderende lokale democratie” (hier door het organiseren van bevragingen) komen de Gentse vertegenwoordigers uit het onderzoeksteam ‘sociale psychologie’. Het gaat om doctorandus Ruben Van Severen en prof. Arne Roets. Contactpersoon is Liese Berkvens, doctoraal onderzoeker uit de vakgroep ‘Bestuurskunde en Publiek Management’ van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. In Kortrijk zelf is de contactpersoon Lize Meert.

Op de website van de (39) lopende GOA-projecten vinden we ongeveer uitsluitend studies vanuit de hoek van de exacte wetenschappen. De titels ervan zijn voor de leek al niet te begrijpen. Wat politieke wetenschappen betreft treffen we als 10de studie iets aan met als titel: “The changing face of local democracy? The impact of citizen participation on attitudes, roles, relationships ande legitimacy perceptions of democratic insitutional stakeholders.” (Tja, in de GOA-projecten is Engels verplicht…)
Toch vinden we in de website genaamd “Burgerparticipatie & Democratie” dat er regelmatig “events” worden georganiseerd en ook geregeld nieuw onderzoek gepubliceerd. Een heel lange lijst. Meer in het bijzonder zou schepen Weydts daar een keer kennis kunnen van nemen.
De laatst gepubliceerde nieuwsbrief (april) van het onderzoeksproject ‘Burgerparticipatie en Onderzoek’ van de UGent vinden we een lezenwaardig artikel getiteld: “Power to the people! Maar wat denkt de burger eigenlijk zelf over burgerparticipatie?”
Hopelijk komen juist die vragen die in dit stuk gesteld worden aan bod bij het GOA-project waarbij de Kortrijkse bevragingen onder de loupe worden genomen.
Nog een P.S.
Het onderzoek kost stad niemendal. Goedgekeurde Gentse G0A-projecten worden zeer gul gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
En mag ik het Gentse onderzoeksteam alvast nu al een raad geven? U zal van stad ongetwijfeld het laatste (participatie)reglement over die zgn. referenda ter info krijgen. Vraag ook maar de oude versie op want er zijn op een geruisloze manier enkele subtiele wijzigingen aangebracht.