Wat nu met de zwembaden van ‘Lago’ in Kortrijk en Zwevegem? (3)

Misschien is er hier en daar een lezer die zich afvraagt waarom de alternatieve stadskrant ‘Kortrijkwatcher’ zo lang wegblijft met het vervolgverhaal over de financiële toestand bij de NV S&R Kortrijk-Zwevegem.
Dat komt gewoon zo: we krijgen te weinig zicht op wat er juist aan het gebeuren is.
We dachten dat de zaak zou geagendeerd worden op de gemeenteraad van deze maand (13 december), – wat eigenaardig genoeg niet het geval is.
Naar het schijnt is er op vraag van stad door een accountorganisatie (BDO) een doorlichting gemaakt van de financiële toestand en operationele werking van de vennootschap S&R die de zwemcomplexen in Kortrijk en Zwevegem uitbaat. Een verslag daarvan konden we tot op heden niet in handen krijgen. In vorige stukken alhier hebben we dan maar zelf de voorbije jaarrekeningen doorploegd en vonden we tot onze verbazing dat het met ‘Lago’ dusdanig erg is gesteld dat zelfs het eigen vermogen negatief is geworden.
Naar verluidt is onder druk van de VB-fractie op 24 oktober een intern auditcomité bijeengekomen waarop ook de fractieleiders aanwezig waren. Ook daarvan konden we nog geen verslag op de kop tikken. (Bestaat er wel een??)
Nu ja, voortgaand op de gazetten zou de NV aan Kortrijk en Zwevegem bijkomende steun gevraagd hebben om tekorten (kasposities?) bij Lago-Zwevegem (1,2 miljoen) en bij Lago-Kortrijk (2,2 miljoen) bij te passen. Waarschijnlijk – maar we weten het niet – via het verstrekken van een achtergestelde lening. Volgens CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe (HLN van 2 november) is het namelijk zo dat de banken (Belfius?) niet meer bereid zijn om nog één eurocent te lenen aan de S&R Kortrijk-Zwevegem. En nog volgens raadslid Vandorpe staat Stad garant voor 30 miljoen euro aan leningen mocht de NV S&R failliet gaan. Wat god verhoede!

Openbaarheid van bestuur
Hierboven is al allusie gemaakt op het feit dat het zo lastig is om aan informatie te geraken over de financiële situatie bij de werking van de zwembaden. Dat is al altijd wél zo geweest. In dit verband willen we even een anekdote vertellen die weinig is geweten en zeer tekenend is voor het tekort aan openbaarheid van bestuur in zaken rondom de twee zwemcomplexen.
In juli 2019 is er een keer een Zwevegems burger zo ver gegaan om een afschrift te vragen van de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de S&R Group over de bouw en de exploitatie van het zwembad aldaar, de Lago Club Fit. Geweigerd door het gemeentebestuur. De Zwevegemnaar – een echte onverlaat – ging in beroep bij de ‘Beroepsinstantie Openbaarheid Bestuur’. Gevolg? Het gevraagde bestuursdocument kan openbaar worden gemaakt, jawel, maar – luister goed ! – met uitzondering van volgende bijlagen van de opdrachtnemer S&R: de offerte, het financieel plan, het managementplan, de uitvoeringsplannen, het onderhoudsplan, de projectplanning.
Wat blijft er dan nog over? De verplichtingen van de gemeente(n)? Die kent Kortrijkwatcher! Bij verlies moet de NV maar zijn plan trekken! Op zoek gaan naar een kapitaalverhoging. Stad is toch geen automatische financieringsbron?!
Hoe wilt u dus dat Kortrijkwatcher hier een beetje gaat vertellen wat er staat in het auditverslag van de accountorganisatie BDO over de NV S&R?? Erger nog: hebben de gemeenteraadsleden er wel (volledig) zicht op?

Vroegere tegemoetkomingen
Schepen van Sport Wouter Allijns is naar het schijnt nogal geneigd om in te gaan op vragen van Lago tot financiële steun. (Me dunkt is hij in dat opzicht coulanter dan Arne Vandendriessche, de vorige schepen van Sport). Allijns vindt dat we er ook oog moeten voor hebben dat 2023 voor Lago pas voor het eerst een “normaal jaar” kent.
Ja zeg. In een vorige editie van onze stadskrant gingen we ook na hoe het in de voorbije jaren gesteld was met de andere S&R-ondernemingen waar de S&R Group belangen in heeft. Mogen we schepen Allijns verzoeken om daarvan kennis te nemen? Hoeveel beter zij het er hebben van afgebracht?
Bij de barre situatie van onze Lago-zwemcomplexen wordt telkens gewezen op drie tegenvallers uit het verleden.
1. Voor het zwembad op het Nelson Mandelaplein refereert men zelfs nog naar de brand in het jaar 2019.
Daar moeten we toch iets over navragen.
– Is de oorzaak van die brand al gevonden?
– Is er een verantwoordelijke instantie aansprakelijk gesteld?
– Is het verzekeringsdossier al afgesloten, en zo ja: hoeveel kreeg Lago als schadeloosstelling?
Zolang over die vragen geen uitkomst wordt gegeven is dat argument zonder betekenis.
2. Corona.
Hier zijn ongetwijfeld grote verliezen geleden, net als in de andere S&R-vennootschappen die het nochtans hebben overleefd.
De vraag is hoeveel steun (subsidies) S&R- Kortrijk-Zwevegem heeft genoten van zowel hogere overheden als van Stad én van Zwevegem.
Hier weten we iets meer over.
De totale corona-impact werd (dd. 29 augustus 2022) geraamd op 2.533.054 euro.
In concreto bedroeg de éénmalige bijkomende gemeentelijke subsidie toen 557.224 euro voor het jaar 2021 en en bedrag van 92.015 euro voor de eerste helft van 2022. Totaal: 649.289 euro. Andere subsidies van de federale of gewestelijke overheid kennen we niet.
3. De stijging van de energieprijzen.
Hier weten we ook iets meer over.
Op een Bijzonder Overleg Comité van 15 juni 2022 is de impact ervan geschat op een extra tekort van 830.000 euro voor dat jaar 2022. Hierbij stelde S&R voor om een tijdelijke energietoeslag toe te passen in de vorm van een stijging van de publiekstarieven. Dat is gebeurd, uitgezonderd voor schoolzwemmen clubwerking. Daarmee beoogde men een verlichting van de gestegen energiekost voor 300.000 euro.
Iedereen heeft nu vergeten dat die toeslag zou vervallen zodra de jaarlijkse energiefactuur minder zou zijn dan 135% van het budget.

P.S.
Gaan we nog eens kijken hoe het gesteld is met de financiële toestand bij S&R Group?
Kan die vennootschap geen handje toesteken als financieringsbron?
In de oprichtingsakte van onze S&R (verleden op 9 december 2016) lezen we dat het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal 2 miljoen bedraagt met evenveel aandelen. De S&R Group is ingeschreven in geld met 1.999.999 aandelen en de NV Innopa met één aandeel.