Nog een laatste vervolg van dat moeizame verslag over de laatste gemeenteraad (3)

U weet wel, de raad van 15 januari waarbij Tiene Castelein weer eens moest optreden als vervangster van de verontschuldigde Hela Kints.
Tiene is nog geen haar veranderd.
Zij was al een keer bij voordracht tot gemeenteraadsvoorzitter gebombardeerd op 3 januari 2019, de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, inclusief de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Eén jaar en 10 maanden heeft ze die Raad op de meeste dictatoriale wijze geleid. Bij brief van 1 oktober 2020 diende ze haar ontslag in, vanwege teveel werk. En dat hebben we inderdaad intussen de facto kunnen vaststellen want sindsdien volgt ze als “gewoon” raadslid de zittingen terwijl ze op haar tools (smartphone en tablet) dusdanig continu en geconcentreerd aan het tokkelen is dat (bij haarzelf dan) alle horen en zien vergaat.
Al van bij het prille begin van haar voormalig voorzitterschap stonden we verbaasd over de draconische wijze waarop zij de Raad leidde, als een strenge juffrouw gelijk, voor een bende stoute leerlingen. Geheel naïef dachten we in den beginne dat zij gewoon de bedoeling had om aan die stoute belhamels te laten blijken dat er met haar niet te sollen viel. Dat ze de touwtjes in handen had. Maar algauw bleek dat zij in wezen – politiek gezien althans – een bijzonder harde tante is. Bezit alle kwaliteiten als nodig voor een SM-meesteres. Wordt daarenboven door kenners gepercipieerd als een streberige carrièreplanner. (Nuttig om te weten dat zij er ooit in slaagde om kabinetsmedewerker te worden bij de schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Wout Maddens.)

Inzake positieve vooringenomenheid ten voordele van het College van Burgemeester en Schepen (CBS) was Tiene nog erger dan haar voorganger Piet Lombaerts. Indertijd durfde zij het zelfs aan om een discussie drastisch af te sluiten met de mededeling dat ze vond dat “de schepen voldoende had geantwoord”. En natuurlijk pikte zij de kritische, gefundeerde tussenkomsten van meer speciaal het VB niet, die interpellaties namelijk die het Schepencollege in verlegenheid konden brengen. Zo nodig sloot ze de micro af van bijv. raadslid en fractieleider Wouter Vermeersch. Of schrapte een ingediende interpellatie. (Helga Kints doet het haar intussen na.) Of zij herleidde een zgn. “uitgebreide” interpellatie tot een “beperkte”. (Kon toen nog.)
Zo. Genoeg inleiding tot de volgende paragraaf.

Tiene muilkorft Wouter Vermeersch
We springen even over tot de behandeling van de agendapunten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Op de klok is het dan 19u48. Hannelore Vanhoenacker “interpelleert” het CBS met de vraag: “Hoe gaan we er als OCMW mee om?” Want volgens haar “Beweegt er wat in het sociaal wonen in Vlaanderen”
(Beetje rare titel voor een “interpellatie”, eerder literair dan juridisch.).
Na haar exposé wil raadslid Vermeersch nog iets vragen. Om zeker te zijn dat Tiene het merkt, steekt hij al van te voren en goed op tijd zijn arm omhoog en maakt dan de bemerking dat er in Vlaanderen slechts iets van 2 procent sociale woningen zijn voor mensen met een beperking. En als hij zich daarbij wil afvragen hoe het in dit verband zit met de stand in Kortrijk wordt de gemeenteraadsvoorzitter al onmiddellijk merkbaar korzelig. Er ontstaat een moeilijk te verstaan twistgesprek. Kampoverste Castelein vindt dat die vraag ongepast is, “buiten het bestek valt” van het door Hannelore aangesneden onderwerp.
Niets aan te doen. Tiene (een juriste van opleiding) is van oordeel dat Vermeersch die vraag maar per email moet stellen. Incident gesloten.

Carmen Ryheul wordt door collega’s berispt ! Tweemaal !
Het VB-raadslid houdt de eerste interpellatie. Zeven vragen over de vervelende complicaties waar stad en deelgemeenten van ten prooi zijn sinds de recente invoering van de “basismobiliteit” door De Lijn. Tot onze verbazing is de vragenlijst dit keer niet geweigerd door de gemeenteraadsvoorzitter. Bevoegd schepen Axel Weydts is afwezig en de vragen kon men al even goed verwerpen als zijnde te technisch, net als een serie vragen over het onderwerp die zij in een vorige Raad indiende.
In feite is het best dat Weydts er niet was, want die durft het aan om bij een vraag van het VB letterlijk aan de voorzitter de toestemming te vragen om niet te antwoorden. Ruthie antwoordt nu in zijn plaats. Maar Matti van Groen maakt zich boos, alleen al – en gewoon – omdat Carmen het waagt om in nog wel in een nieuwjaarszitting over te gaan tot een interpellatie.
Beste lezer, u weet dat wellicht niet. Al jaren geleden vonden een aantal door het volk verkozen raadsleden dat het ongepast is om op een of ander wijze uitgerekend in de eerste zitting van het nieuwe jaar enige tussenkomst te doen, van welke aard ook. Die mening is intussen een stilzwijgende overeenkomst geworden tussen de fractieleiders. We kennen nog de instigator van dit voorstel. Behoorde tot die cohorte raadsleden waarvan we toen al dachten dat die beter tijdens geheel de zitting in de Raadskelder zouden blijven plakken. Ja, men wenste de duur van de zitting zo kort mogelijk te houden om aldus zo vlug mogelijk af te zakken naar de nieuwjaarsreceptie, benden in de Raadskelder.
Matti, een van de grootste progressieve democraten die we ooit in ons leven tegenkwamen, is dus ook nog van gedacht dat men in de zitting van de maand januari best enige democratische verworvenheden even opschort. Matti heeft als cabinetard van minister Queen P. altijd veel werk, en het is hem waarschijnlijk ontgaan dat er zelfs nog vier interpellaties (ook “voorstellen tot beslissing”, waarbij een stemming nodig is) door de CD&V waren ingediend. (In elk geval heeft hij het niet meer gewaagd om bij die collegiale tussenkomsten nog een keer van zijn tak te maken.)

In haar tussenkomst kon de vileine Carmen van het VB het niet laten om tussendoor aan te klagen dat toenmalig voorzitter van de Vervoerregioraad Kortrijk (Ruth Vandenberghe) vorig jaar op één van de vier vergaderingen aanwezig was, en de schepen van Mobiliteit Axel Weydts daar nooit kwam opdagen. Behoudens één keer. Daar komt van de kant van Ruthie geen reactie op. Ze heeft het niet gehoord.
Tijd voor raadslid en Vlaams parlementariër Maxim Veys om zijn kennis te etaleren. Hij wil wel een keer de puntjes op de i zetten! (En Tiene heeft niets liever als het maar om het VB gaat.)
Alstublieft zeg! Weet Ryheul (die ook parlementslid is) dan niet dat er in die Regioraad per gemeente slechts één raadslid per gemeente mag deelnemen? Kent zij als parlementslid dan het desbetreffende decreet Basisbereikbaarheid niet? Awel merci! Ze zou beter wat correcter zijn in haar tussenkomsten! Haar dossiers kennen!

Kortrijkwatcher zal nu maar even correct zijn, als het mag.
– Als raadslid Veys een keer de verslagen had gelezen van de Vervoerregioraad (één of twee is genoeg), dan had hij gezien dat er aan die vergaderingen door de meeste gemeenten telkens twee personen worden afgevaardigd, zijnde de burgemeester en een schepen.
– En als raadslid en parlementariër een keer goed het decreet (B.S. 12 juni 2019) had gelezen, dan had hij gemerkt dat het decreet – via een huishoudelijk reglement van een vervoersregio – het ook mogelijk maakt dat meer dan één persoon per gemeente wordt afgevaardigd. Het reglement van onze Vervoerregio laat dit toe.
Veys !

P.S.
We zetten de verslaggeving van de gemeenteraad van 15 januari hier maar stop.
We haken af. Het is teveel voor Corneel.
Teveel onnozelheden, teveel zaken louter voor de tribune die anders kunnen afgehandeld. Foutieve meningen ! En kortrijkwatcher heeft belangrijker nieuws op het oog.
Nog een vertellingske? Toch? Op zeker moment had Cathy van Groen ook een vraag. Zij moet ergens vernomen hebben dat er een grote klok van de O.L.Vrouwekerk buiten gebruik is. Dat het gebinte er niet tegen bestand is om het gevaarte te laten schommelen.
Ewel, deze weblog “kortrijkwatcher” heeft het daar als alternatieve stadskrant al uitvoerig over gehad. Op 14 december 2014. We herhalen: 2014.
Schepen Philippe De Coene zal het even navragen. Ter info: het gaat om de klok met de naam Marie Bourdon in de zuidertoren. Diameter 230. Gewicht: 6.100 kg.
Vervolg van een moeizaam verslag over de gemeenteraad (2)

Vervangend voorzitter Tiene berispt een raadslid
Zoals gebruikelijk somt gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein helemaal bij het begin van de zitting (15 januari) de lijst op van de te behandelen agendapunten. Het eerste punt is een zgn. interpellatie van raadslid Carmen Ryheul over “de uitrol van de nieuwe dienstregeling van De Lijn in onze stad”. (Even tussendoor: waarom men hier een serie vragen van informatieve aard nog altijd als een ‘interpellatie’ beschouwt is mij een raadsel.)
Goed. De zitting is dus nauwelijks enkele minuten begonnen en ik kan gelukkig maar niet van mijn stoel vallen aangezien die zeer comfortabel voorzien is van ergonomische leuningen aan beide zijden. Het is nauwelijks te zien op de livestream, maar men vertelt mij dat Carmen bij het aanhoren van haar naam Tiene er even schuchter wou op wijzen hoe die moet uitgesproken worden. Ze krijgt er niet eens de kans toe. (Ik zie Carmen en buur een fractie van een seconde bewegen.) Kampoverste Castelein reageert berispend. Is waarlijk ontstemd. Vraagt aan Carmen of ze zich als voorzitter wel even ongestoord mag uitspreken over de agenda ! Raadt Carmen streng aan om aandachtig te luisteren ! (Let op de andere raadsleden. Niemand luistert.)
Onze lezers die al geruime tijd heel degelijk op de hoogte zijn van het gedrag van Castelein als ‘gewoon’ raadslid vallen nu zeker van hun stoel. Dat is dus dezelfde madam die tijdens de raadszittingen van het begin tot het einde bezig is met tokkelen op haar smartphone en tablet. En als ze even haar thuiswerk moet opschorten (moet wachten op een repliek) dan maar in interactie treedt met de tools van haar buurvrouw.
Zo.
We zijn pas van start gegaan met de (nieuwjaars)zitting en loco-voorzitster Tiene heeft de sfeer voor de rest van de avond al grondig verknoeid.

Duiding
Tiene is een harde tante.
(Wordt NOG vervolgd.)


Een geruststellende mededeling van de redactie

Het vervolg op het moeizame verslag over de laatste gemeenteraad komt nog hoor.
Geef ons nog wat tijd om driemaal het liveverslag te herbekijken. De nieuwjaarszitting duurde gelukkig slechts 109 minuten. Om de werkzaamheden van raadsleden en meer speciaal de gedragingen van vervangende voorzitter in de gaten te houden moeten we soms overgaan tot een flashback…
En loco-voorzitter Tiene hield er een geweldig tempo op na zodat we soms niet kunnen volgen.

Moeizaam verslag van een gemeenteraad (1)

Die laatste gemeenteraad van 15 januari hebben we met nog méér lede ogen bekeken dan gewoonlijk.
Het is allemaal zo ontluisterend qua sfeer en inhoud met als gevolg dat ons onbehagen zo groot is dat we zelfs betwijfelen of we de verslaggeving ervan vandaag nog tot het eind zullen volhouden.
Weet je wat? We gaan losweg in enkele paragrafen enige zaken aanstippen die weerom onze bekommernissen omtrent de kwaliteit van de gemeenteraad hebben gewekt, en dan maar zien tot waar we komen.

Ja, die sfeer…
Het gaat er echt niet meer aan toe zoals vroeger.
Beste lezer, u moet waarlijk een keer enige fragmenten uit de livestream bekijken. Hoe lusteloos de raadsleden erbij zitten (vooral naar het eind toe). Hoe zij eigenlijk totaal niet bezig zijn met het verloop van de zitting. Wél met hun smartphone en laptop. Zie bijvoorbeeld onze Lien, onze Véronique en Niels ook, en nog vele anderen. (Tip: als je op hun computerscherm bovenaan geen smal rood bandje kunt waarnemen, dan is dit gewis een teken dat die raadsleden niet zitten te kijken op de website van stad, de dossiers van de Raad.)
Die zitting van 15 januari was daarbij nog de eerste van het nieuwe jaar.
Als veteraan-gemeenteraadwatcher viel het mij in tegenstelling tot vroeger weer op hoe weinig amicaal de raadsleden elkaar begroeten. Geen handjes schudden, geen schouderklopjes, geen kusjes. (Moniek Gheysens gaf wel enige zoentjes, zij is nog van de oude stempel. Koen B. – ook een ouwe rot – kon enkel een babbeltje slaan met Tiene, ditmaal zonder traditioneel kusje op de wang, want als voorzitter ad interim zat zij wel te ver verwijderd op de schepenbank.) Eigenlijk gedroegen de raadsleden zich globaal genomen alsof ze vreemden zijn van mekaar.
Ik heb trouwens vernomen dat de traditionele nieuwjaarsreceptie achteraf ook maar een trieste bedoening was. Cadeautje was ook nog niet beschikbaar. Naar verluidt daagde zelfs zowat de helft van de schepenen niet eens op in de Beatrijszaal. Dat was dus vroeger geheel ondenkbaar. De Raadskelder zat tot in de vroege uurtjes stampvol.

Het Kumbaya-moment
Ja, daar werd wel een poging voor gedaan.
Helga Kints was verontschuldigd wegens ziekte en liet zich als voorzitter vervangen door raadslid Tiene Castelein. (Later meer daarover.) Helga had alreeds tevoren de raadsleden aangeschreven met een nieuwjaarsbrief, maar Tiene vond het nodig om die missive voor de “verzamelde pers” en “de grote schare” (ironie) online-kijkers nog eens voor te lezen. Want ook zij onderschreef die (hoogstaande) bewoordingen. Wie hier uit onze alternatieve stadskrant al van vroeger kon vernemen hoe hoog we Castelein in ons vaandel dragen, zal het moeilijk beamen dat ook zij vindt dat raadsleden “respect moeten vertonen voor elkaars standpunten” en die “met aandacht beluisteren”. Dat men “ruimte moet laten voor diversiteit van meningen”, voor open communicatie, voor constructieve dialogen. Dat strookt allemaal in het geheel niet met haar stijl, met haar “zijn”.

Tiene
Tiene is juriste en vennoot bij het bureau “Bonusadvocaten”. Van politiek belang – jawel! – is het raadzaam om te weten dat zij deskundig is in materies zoals omgevingsrecht, bodemsanering, vastgoed, wonen. Als je aan politiekers vraagt waarom zij zich geroepen voel(d)en tot de politiek, geloof van hun antwoord daar dan ongeveer de helft van.
Even uitleggen waarom het politiek optreden van Tiene Castelein niet erg opvalt. Haar politieke tussenkomsten zijn in de gemeenteraad quasi onbestaande, evenwel in de raadscommissie ietwat talrijker MAAR zeer opvallend altijd beperkt tot korte werkgerelateerde opmerkingen. Van technisch-juridische aard.
Zij heeft het bij de bespreking over stadsprojecten bijvoorbeeld over planschaderegelingen of wil weten of er ergens al een aanbesteding is gebeurd. Vandaar ook dat zij zich lid heeft gemaakt van de tweede (meest belangrijke) raadscommissie aangezien die zich in het bijzonder inlaat met ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.
Dus, we onthouden: Tiene doet wel degelijk aan politiek, maar het gebeuren is tegelijk herleid tot haar werk. Beroep én politiek: volkomen congruent. Dus: zij blijft raadslid, ook al heeft ze veel “werk”.
En zo kunnen we tevens begrijpen waarom zij in de gemeenteraadszittingen van de eerste tot de laatste seconde bezig is met thuiswerk. (De voorlaatste gemeenteraad was ze niet eens klaar daarmee toen de zitting ten einde liep. Ook is het al voorgekomen dat haar buurvrouw er vlug moest op wijzen dat er een stemming aan de gang was.) Tiene weet immers reeds alles wat zij als gespecialiseerde juriste moet weten. Als raadslid heeft zij natuurlijk ook wekelijks kennis genomen van de Collegebesluiten, namelijk specifiek de vele pagina’s gewijd aan omgevingsvergunningen.

De Raadscommissies
Iedere gemeenteraad gaat een week tevoren gepaard met (drie) voorbereidende raadscommissies. Gelukkig maar. Zo heeft het aanwezige raadslid (250 euro presentiegeld) tenminste weet van de agendapunten uit zijn commissie die zullen ter sprake komen in de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad van 15 januari gingen die vergaderingen door op 9 januari.
Het is goed om daar nu een keer kennis van te nemen.
– De eerste Raadscommissie moest drie punten behandelen en dat heeft 15 minuten geduurd, van 19u05 tot 19u20.
Er was een punt gewijd aan ” de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de vzw Kompas inzake de uitvoering van de forensische zorg i.h.k.v. de opdrachten van de justitiehuizen, binnen het globaal plan alternatieve gerechtelijke maatregelen”. Gelukkig vroeg er toch iemand waar de vzw Kompas was gevestigd. Over de evaluatie van de “Stadsartiesten in het jaar 2023 en het reglement 2024” nam niemand het woord.
– De tweede Raadscommissie duurde zéér uitzonderlijk méér dan uur. Tot 20u20 ! Acht punten.
Die lange duur was vooral te wijten aan het feit dat er gewerkt werd met lichtbeelden, en omdat een ambtenaar toelichting kwam geven. Weet u wat WORG is? WaterGevoelig OpenRuimteGebied. Nu te vinden in Rollegem. Het ging ook nog over Parko, verkoop van een stuk stadsgrond, kosteloze overnamen van gronden. Geen noemenswaardige bemerkingen. Het is wel hier dat Tiene iets te berde bracht over planschade. En er was een vervelende VB’er die zich afvroeg waarom er (weer eens) nog geen advies voorlag van Gecoro.
– De derde Raadscommissie was na tien minuten afgelopen.
Waarschijnlijk geheel aan ‘wachten’ gewijd, tot iedereen aanwezig was. (250 euro presentiegeld.)
Eén punt te behandelen: over schenkingen aan de Stedelijke Musea, terwijl we in feite geen musea hebben!
De schepen van cultuur Axel Ronse was afwezig.
P.S.
Weinigen weten dat de raadscommissies openbaar zijn. Er komt geen kat, laat staan een journalist.
Kortrijkwatcher heeft er lang geleden enkele gevolgd en dat bracht consternatie teweeg.


Genoeg voor vandaag, terwijl het net leuk zou kunnen worden.
Zie maar
volgende, mogelijke nog te behandelen paragrafen:
Toegevoegde punten die niet kunnen met nieuwjaar
Beetje raar voorstel tot beslissing
Tiene berispt een raadslid
Tiene muilkorft een raadslid
Matti VDM luistert niet en maakt zich beetje boos
Maxim Veys corrigeert een collega
Stemmingen in een hels tempo

Dat wisten we niet, over die verplichte rapportages inzake financiën

Gemeentebesturen (en nog andere ook) moeten drie soorten (digitale) rapporteringen bezorgen over hun financiële situatie aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).
En, wat meer is, die informatie via verschillende publicaties en tools beschikbaar maken voor geïnteresseerden. Dat laatste geldt dus zeker voor raadsleden maar dat gebeurt alhier niet, of toch niet over alles. (Nu ja, de echt geïnteresseerde raadsleden over deze materie zijn uiterst gemakkelijk met twee handen te tellen…)
– Dat ten eerste de beleidsrapporten zoals meerjarenplannen, de aanpassingen ervan, en de jaarrekeningen moeten toegestuurd aan het ABB is vanzelfsprekend. Dat wisten we.
– Dat men tevens vraagt om een stand van zaken van het meerjarenplan door te sturen is ook te begrijpen, maar wat we al veel minder wisten is dat dit moet gebeuren na de overdrachten van de gedeelten van de kredieten voor investeringen die opgenomen waren voor het vorige boekjaar, maar niet zijn aangewend. (Me dunkt vernemen raadsleden die bedragen pas bij de bespreking van de zoveelste aanpassing van het meerjarenplan of bij de jaarrekening.)
En hierover waren we geheel onwetend:
– De lokale besturen dienen ook een kwartaalrekening te bezorgen aan het ABB. (Wij kennen hier enkel een semesterrapport.) Inhoudelijk moet dit document een gedetailleerde, volledige weergave zijn van zowat alles over de verrichte transacties: uitgaven en ontvangsten, debet- en creditbedragen. Met andere woorden: de toestandsopgave van de budgettaire en algemene boekhouding van het betrokken kwartaal.
En wat meer is, politiek gezien: de aanlevering van de gegevens over (bijv.) het vierde kwartaal van 2023 moet uiterlijk gebeuren tegen aanstaande dinsdag 20 februari. En zie: wat de (eerste) kwartaalrekening van dit jaar betreft, die moet ten laatste beschikbaar zijn tegen 31 april.
En, beste raadsleden, herinner u – voor het geval u niet weet wat te doen – al deze ACTUELE informatie is publiek beschikbaar voor de geïnteresseerden. Wacht dus niet op aanpassingen van het meerjarenplan of op jaarrekeningen om navraag te doen.

En val nu niet omver.
Er is nog een andere, verplichte EUROPESE rapportering waarvan we waarlijk geen jota van wisten.
Ja, dat de Europese Commissie het betaalbedrag van lokale besturen wil in kaart brengen om te weten te komen hoe het zit met de globale schuld in de lidstaten, dat verwondert niemand.
Maar dat gemeenten dus via een e-formulier per semester aan Europa verslag moeten uitbrengen over betalingstermijnen en betalingsachterstanden, – wie had dit gedacht? Ter info: voor de tweede semester van 2023 moet dit gebeuren tegen vrijdag 16 februari aanstaande.
Die Europese bevraging peilt naar de (nog) te betalen facturen aan de leveranciers op basis van de ontvangst van de factuur.
Interessant zeg.
Men wil het aantal betaalde facturen én het bedrag ervan kennen. Het gemiddeld aantal dagen achterstand inzake de betaling van de openstaande facturen. Het bedrag ervan. De eventueel betaalde rente aan de schuldeisers. Men vraagt zelfs of de eventuele betalingsachterstand is verbeterd of verslechterd. En wat heeft men zoal getroffen aan maatregelen ?

Beste raadsleden, u weet weer wat te doen op 16 februari aanstaande. Is Stad Kortrijk een goede betaler?
(Vraag tegelijk eens hoe het zat in de eerste trimester van vorig jaar.)

Neen, we zijn de schaamte nog niet voorbij…

We gaan nog tweemaal de live-stream van de voorbije gemeenteraad van maandag 15 januari bekijken.
Die zitting was in diverse opzichten dusdanig lamentabel dat we willen zeker zijn dat, wat we zoal hebben gezien en gehoord, geen begoocheling was, geen hallucinatie.
De leiding van plaatsvervangend voorzitter, raadslid Tiene Castelein, in het bijzonder was zo ongelooflijk schaamteloos dat we nog moeten bekomen. We gaan dat dus een keer moeten uitleggen en staven, alleszins voor de meer occasionele lezer van onze alternatieve stadskrant.
Globaal bekeken verliep de zitting daarbij nog volkomen lusteloos.
En navraag leert ons dat zelfs de traditionele receptie achteraf maar een trieste bedoening was. Er ontbraken zelfs een aantal schepenen. Het is waarlijk niet meer plezant, allemaal.
P.S.
Onze gemoedsgesteltenis als aloude gemeenteraadwatcher heeft daarenboven vandaag nog een knauw gekregen. We vernamen zopas iets inzake de (verplichte) rapportage over de gemeentefinanciën dat we absoluut niet wisten. Dat onderwerp gaan we dan maar eerst even behandelen want me dunkt zijn ook raadsleden hierover onwetend.
Politiek volgen als pure observator, zelfs dat is een hondenstiel.

Spoedbericht: Tiene leidt de gemeenteraad !

Vandaag, maandag 15 januari, terug gemeenteraadsdag. Zoals gewoonlijk vanaf 19 uur.
Voorzitter Helga Kints laat zich vervangen. En een oude traditie wil dan dat de vervanger indien mogelijk het raadslid is dat ooit eens voorzitter is geweest.
Laat dit nu toch niet Tiene Castelein zijn zeker?
Het raadslid dat nu al jaren ostentatief en gedurende geheel de zitting (van de eerste tot de laatste seconde!) zonder schaamte bezig is met THUISWERK op haar laptop en smartphone.
We hebben dit al meermaals aangeklaagd. Er zijn nog raadsleden die weinig aandachtig de Raad volgen, maar zij slaat alle records.
En diezelfde Tiene is nu plaatsvervangend voorzitter !
Maar neen! Zij is niet beschaamd !

P.S.
We volgden intussen de Raad van vandaag. Is afgelopen om 20u29.
Iedereen nu vlug naar de nieuwjaarsreceptie.
Nog nooit zoveel verstrooide en onverschillige raadleden bezig gezien.
Verslag volgt nog.
Voorzitster Tiene Castelein had zelfs het lef om al vanaf de eerste minuut een VB-raadslid (uiteraard) te berispen omdat die (volgens haar dan) niet oplette. En een vraag van een ander VB-raadslid werd afgewimpeld.
Wat een TRIENE is me dat !


Gaan we met Quickie en Ruthie naar een “bolletjeskermis” bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen?

Voor de jongere lezers onder ons vergt de term “bolletjeskermis” ongetwijfeld enige toelichting.
In Kortrijk heeft de CVP gedurende vele decennia (vanaf 1946) lang de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. Het College van Burgemeester (Stefaan De Clerck) en Schepenen van het CVP-bastion is pas in 2000 tot een coalitie ‘gedwongen’. Maar is wel feitelijk aan de macht gebleven tot aan de beruchte staatsgreep in 2012-2013 van Vincent Van Quickenborne met zijn tripartite, – gebaseerd op een geheim voorakkoord dd. 11 juli 2012, en wel degelijk door hemzelf ondertekend, samen met vertegenwoordigers van de SP.A (De Coene) en de N-VA (Scherpereel).
(Quickie loochent die schriftelijke overeenkomst nu nog altijd, bijv. in de gazet HLN op 1 augustus vorig jaar!)

Een reden voor de jarenlange absolute hegemonie van de CVP is – electoraal-technisch althans – te wijten aan een meermaals toegepaste, ware tjeventruc: de bijzondere goed bedachte lijstsamenstelling van hun kandidaten. Ook niet-aanhangers van de christen-democratie, of mede de eeuwige twijfelaars, stemden uiteindelijk toch voor de CVP-lijst omdat die partij de verkiezingen bewust herleidde tot een soort van volksraadpleging, met name over de vraag of er nu iemand van ‘het werkvolk’ oftewel van de ‘burgerij’ kon Kortrijks burgemeester worden.
De CVP was nog een echte standenpartij en trok dus kiezers aan van enerzijds “De Gilde” (arbeiders) als anderzijds van “De Patria” (burgerij, middenstanders, patronaat, boeren). Meer officiële benamingen waren lang geleden: de “Christen Werkliedenpartij” en als ‘concullega’s’ dan “De Verenigde Katholieken” voor de burgerij.
Maar de kiesoverwinning was verzekerd toen men na WOII een “eenheidspartij” vormde!
In de historiek van de verkiezingen (tussen haakjes, ooit uitgebreid behandeld in deze alternatieve stadkrant) is de lijstvorming van de CVP in 1958 het meest flagrante voorbeeld van de toegepaste tjeventactiek, puur om stemmen uit alle sociale geledingen van de maatschappij aan te trekken. De samenstelling van de lijst verliep telkens niet zonder ruzie, maar de drang om te winnen tegen de sossen en liberalen oversteeg de tegenstellingen en zelfs de wederzijdse haat. (Soms moest de dekenij een handje toesteken.)
De “Gildemannen” kregen in dat jaar 1958 (naweeën van de schoolstrijd ook nog: “de ziel van het kind”) 11 plaatsen op 23 toebedeeld, netjes gerangschikt op de pare plaatsen. En waarlijk, zij werden allemaal verkozen. Op alle mogelijke manieren maakte de ACW-vleugel van de partij propaganda met de leuze dat er moest gestemd worden op de 11 bolletjes. Op de pare plaatsen. Jozef Lambrecht riep op om “de 11 bollekes nen dop te geven“. En zie: bijna de helft van de Kortrijkse kiezers deed dat! Niet minder dan 47 procent! Vandaar de historische beschrijving benaming van deze uitslag: er was een een bolletjeskermis doorgegaan. Kandidaten als Albert De Clerck of Jozef De Jaegere maakten geen kans in deze stammenoorlog. Maar de partij in haar geheel had gewonnen!

Een gelijkaardige tactiek werd zéér duidelijk nog een keer aangewend in 1982.
“De Gilde” verspreidde echte modellijsten met een specifieke aanduiding van de 21 ACW-kandidaten.
En alle kandidaten van die ACW-lijst propageerden dezelfde slogan: ” Stem voor mij en voor mijn 20 vrienden.” Terwijl de NCMV’ers riepen: “Stem, voor de twintig!” Heerlijk verwarrend. (De stammenoorlog ging toen tussen Jozef De Jaegere en Antoon Sansen.)

Wat wordt het nu voor een wedstrijd?
Dreigt er iets gelijkaardigs te gebeuren?
We vernemen dat Ruth Vandenberghe van het Team Burgemeester op eigen houtje 15.000 nieuwjaarskaartjes heeft rondgestuurd. Airplay! Ongezien, en de campagne is pas gestart. Zij was drie jaar waarnemend burgemeester en heeft het nooit verheeld dat zij in 2024 zelf “VOL zou gaan voor het burgemeesterschap“. Mettertijd liet Ruthie tevens publiekelijk weten dat zij er steeds meer zin in had. En daar ook de gepaste en nodige kwaliteiten voor bezat. Zei ze zelf hoor! Haar aanwezigheidspolitiek kende geen grenzen en dat alleen al heeft haar ongemeen populair gemaakt. Tenslotte is er haar onmiskenbare representativiteit. Haar bekendheid als Miss Kortrijk overschrijdt intussen de regio.
Naar aanleiding van een “fotootje” met een massa mensen op de Grote Markt eindigt haar boodschap op de voorkant van het nieuwjaarskaartje met een antwoord op de vraag “Waar is Ruth?” als volgt: “Tot binnenkort ergens, u vindt me wel.” Ja, ergens? Met wie nog?
Nog niet gezocht of Quickie tussen het volk staat op dat kaartje.
Dat is dus de vraag van tien miljoen:
Zal Ruth Vandenberghe als kandidaat op dezelfde (kartel)lijst prijken waar Vincent Van Quickenborne lijsttrekker van wordt? (Want dat wil hij absoluut: lijsttrekker worden! Dan kan hij en hij alleen een coalitie vormen.)
Zo ja, dan past men de trukendoos toe als die van de CVP indertijd. Dan wordt de gemeenteraadsverkiezing van oktober eigenlijk een plebisciet. Het wordt een gepersonaliseerde campagne. Wie wordt onze burgervader of – moeder?? Dat wordt de (in politiek opzicht een ongelukkige) vraag. Als Quickie met zijn Team (blijft de naam?) de grootste fractie wil worden heeft hij absoluut Ruthie nodig.
Zoals Quickie zelf zei, na zijn terugkeer uit Brussel: “Ik heb veel goed te maken.”
Zal zijn vaandelvlucht hem nog parten spelen? Kan hij zijn kiezers uit het jaar 2018 doen vergeten dat zij net voor hem stemden omdat hij halsstarrig (en tweemaal) beloofde van – in tegenstelling tot de ‘hypocriete’ Stefaan De Clerck- de termijn van zes jaar helemaal uit te zitten?
Hij is al ongelooflijk naarstig bezig met zijn aanwezigheids- en uitgekiende doelpolitiek, maar hoogstwaarschijnlijk blijft het zo dat Quickie zijn Ruthie hard nodig heeft en niet omgekeerd.
Voor de meer bewuste kiezer stelt er zich een wel een probleem. Het gaat om een keuze tussen “inhoud” en “vorm”.
Tijdens haar waarnemend burgemeesterschap gaf Ruthie niet veel blijk van visie, van een inspirerend fantasierijk beleid, noch van brede dossierkennis. (Vooral als voorzitter in de politieraad was dit gebrek aan ‘content’ schrijnend.) En van voortschrijdend inzicht (politiek bewustzijn) in die drie jaar (2020-2023) was ook al niet veel te bespeuren. Een soort imposter-syndroom dreef er haar dan maar toe om een en ander te compenseren, te camoufleren door overal goed te doen, want “wie goed doet, goed ontmoet”. Ewel ja, daar hebben Kortrijkzanen ook behoefte aan.


Overzicht investeringen OCMW in eerste bestuursperiode 2013-2018

In onze vorige editie kreeg u een overzicht van de investeringen van de tripartite in de beide legislaturen.
Daarbij werd gewezen op een feit dat wel eens vergeten wordt. In de eerste bestuursperiode 2013-2018 is de stadsbegroting afgescheiden van die van het OCMW. In de tweede bestuursperiode (2019-2024) niet meer, d.w.z. dat althans vanaf het jaar 2020 de OCMW-begroting is “ingekapseld” in die van stad. Overigens ook die van de twee vroegere Autonome Gemeentebedrijven (de AGB’s Parko en SOK) en de vroegere zeven gemeentelijke VZW’s (zoals Stedelijke Musea, Bruisende Stad, Sport, enz.).
In komende debatten ter gelegenheid van de gemeenteverkiezingen mag dit niet uit het oog worden verloren. Mag de tripartite niet de bedrieglijke indruk wekken dat de investeringsuitgaven op de huidige, op zijn eind lopende bestuursperiode plotseling immens zijn verhoogd.
De burgemeester heeft al een keer het gerucht verspreid dat we dit keer – in deze legislatuur dan – niet minder dan 363,2 miljoen zullen geïnvesteerd hebben. Dit is, zoals we al opmerkten, een perfect goede machiavellistische benadering van de feiten. Hij mag dat niet meer doen! Quickie mag ons niet als dom kiesvee beschouwen zoals zijn leermeester hem voorhoudt in zijn lijfboek “Il Principe”.
– Ten eerste slaat dat vermeende bedrag (klakkeloos overgenomen door de pers) helemaal niet op deze legislatuur, maar komt namelijk uit het laatste meerjarenplan en dat slaat op de jaren 2020 tot en met 2025.
– Ten tweede – en dat maakt de bewering totaal zinloos: de legislatuur is nog niet gedaan! Hoe kan Quickie dan nu reeds opperen wat er zal geïnvesteerd worden?
– En ten derde is de meest wijze en juiste manier van (laat ons zeggen) waarheidsvinding om het te hebben over de werkelijke vastleggingen (contracten) of aanrekeningen. Zo zagen we bijvoorbeeld dat in de eerste vier jaren van deze legislatuur door Stad plus “satellieten” voor 55 procent is gerealiseerd, in vergelijking met de initiële ramingen. We moeten dus nog de jaarrekening voor 2023 afwachten, – en dat wordt waarlijk wachten geblazen tot in de maand mei. Terwijl we de werkelijke investeringsuitgaven van dit jaar 2024 zelfs pas zullen kennen in de lente van 2025, dus lang na de verkiezingen…
Dat alles maakt een accurate financiële beoordeling van de gehele investeringspolitiek van de tripartite nogal twijfelachtig.

Nu, om bij vergelijking tussen de eerste en tweede legislatuur de debatten zuiver te houden geven we hierna op algemene aanvraag ook kennis van de OCMW-uitgaven in 2013-2018. (In vorige editie niet gedaan.)
Netto-bedragen? In het totaal 47.577.188 euro. Dat bedrag kunnen we dan – later dus, in 2025!) optellen bij de netto- investeringsuitgaven van stad zelf en komen we tot een totaal van de werkelijk bestede uitgaven van de tripartite in haar totale bestuursperiode vanaf 2013.
De realisatiegraad voor alle OCMW-uitgaven kunnen we u helaas niet meegeven want we konden niet achterhalen wat men in het jaar 2013 juist heeft geraamd aan uitgaven. Zullen nog eens zoeken… Of misschien kan een voormalig OCMW-raadslid ons daar aan helpen? (Het BBC-systeem was toen nog niet in voege.)
U zal intussen merken dat de OCMW-investeringen in het verkiezingsjaar 2018 onvoorstelbaar stegen, met zelfs een realisatiegraad van 86 procent.
Er werden toen gigantische sommen uitgegeven voor de restauratie van de woningen 3 tot 9 in het begijnhof (budget 2,2 miljoen), aan de flats in Bellegem (9,5 M) en aan de verbouwing van het pand Gheysens tot volksrestaurant (2,6 M).

Hierna in de eerste kolom de geraamde uitgave, in de tweede de werkelijke bestede uitgave en daaruit volgend de realisatiegraad.
2013
………………..? / 6.968.559 / …. %
2014
11.803.824 / 6.369.619 / 53,9%
2015
9.214.900 / 6.862.422 / 74,0%
2016
9.482.341 / 6.152.327 / 64,8%
2017
13.071.439 / 6.277.807 / 48,0%
2018
17.964.454 / 14.946.454 / 86,4%
TOTAAL
………………… / 47.577.188 / …..%

Zo. Nu weten we ongeveer genoeg.
Klaar voor de debatten !Overzicht investeringsuitgaven van de tripartite in de twee legislaturen

Woord vooraf
Dit overzicht dient als bijlage (toelichting) bij ons vorig stuk over de onware en foute (machiavellistische) berichtgeving die burgemeester Vincent Van Quickenborne ons via de lokale “embedded press” voorschotelt.


BESTUURSPERIODE 2013-2018
In het bestuursakkoord “Plan Nieuw Kortrijk” luidde het dat stad Kortrijk zou overspoeld worden door een ware, historisch nooit geziene investeringsgolf. Het bestuur van de coalitie VLD, SP.A en N-VA riep zich uit tot een “investeringscollege”.
Hierna volgt een overzicht van de jaarlijkse investeringsuitgaven van stad in die eerste bestuursperiode. (OCMW niet meegerekend.)
– Het eerste bedrag slaat op wat initieel is begroot. Dat is de (bruto)uitgave, geraamd nog voor het jaar begon. Naderhand is het wel zo dat de raming in de loop van het jaar om allerlei feiten wordt bijgesteld tot een zgn. eindbedrag. (Nogal eens kleiner dan oorspronkelijk gedacht.) Maar toch blijven we bij het berekenen van de realisatiegraad ons houden aan de oorspronkelijke raming, want dat bedrag is uiteindelijk altijd datgene waarmee het College van Burgemeester en Schepen ons mee om de oren slaat, ons overdondert!
– Het tweede bedrag slaat op wat er in werkelijkheid, daadwerkelijk is uitgegeven (aangerekend). En zo komen we tot de vaststelling van de realisatiegraad in procent uitgedrukt. Let even op het feit dat de tripartite in 2013 moeizaam op gang is gekomen maar dat er bij het naderen van de verkiezingen in 2017 en 2018 een ware inhaalbeweging is gebeurd.

2013
28.517684 euro / 11.837.162 euro / 41,5%
2014
39.939.619 / 21/779.285 / 54,5%
2015
48.666.211 / 17.561.061 / 36,0%
(Dieptepunt o.a. te wijten aan vertragingen projecten Kortrijk Weide en Muziekcentrum.)
2016
35.076.916 / 18.596.389 / 53,0%
2017
38.927.323 / 31.237.351 / 80,2%
2018
36.812.978 / 26.161.987 / 71,0%
Totaal
227.940.731 euro / 127.173.835 euro / 55,79% gerealiseerd.

BESTUURSPERIODE 2019-2024
In deze tijdspanne wil Kortrijk “de beste stad van Vlaanderen” worden.
Burgemeester Vincent Van Quickenborne verspreidt over deze periode een bericht waarvan het College zou zeggen dat het om een “alternatief feit” gaat. Dat betekent eigenlijk: een totaal misleidend bericht. Een verkapte leugen. Quickie beweert namelijk ongestraft dat Stad in deze lopende legislatuur 50 procent méér zal investeringen dan in de vorige bestuursperiode. Op het eerste gezicht lijkt dat zo, alleszins voor de kiezer die niet helemaal is ingevoerd in gemeentefinanciën.
Men dient evenwel te beseffen dat vanaf 2020 het stadsbudget OOK de investeringsuitgaven omvat van het ‘ingekantelde’ OCMW. Vandaar die twee bedragen voor het jaar 2019.
Voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn de jaarrekeningen gekend. Daarom dat we in het overzicht voor die eerste vier jaren een tussensom berekenen.
In hierna volgend overzicht slaat het eerste getal slaat weerom op het geraamde initieel budget, het tweede op de reële uitgave.

2019
Stad: 38.916.234 / 20.278.531
OCMW: 14.876.198 / 10.395.556
Samen: 53.792.432 / 30.674.087 / 57,0%
2020
61.781.987 / 31.022.793 / 50,2%
2021
61.248.929 / 37.317.194 / 60,9%
2022
71.919.094 / 59.530.679 / 82,7% (inhaalbeweging na coronacrisis)
Totaal voor deze eerste vier jaren:
248.742.441 euro / 158.544.753 euro / 63,7%

Geraamd budget voor 2023: 85.017.250 euro
Geraamd budget voor 2024: 98.711.811 euro
Samen maakt dit 183.729.061 euro.
Dat zou betekenen dat we in twee jaar tijd meer kunnen investeren dan in de vorige vier jaren!
Onzin.


DE SALDO’s (netto-uitgaven)
Gewoon voor de aardigheid hebben we een keer berekend wat wijzelf, Kortrijzanen, uit onze eigenste portemonnee hebben uitgegeven inzake investeringen. Want we kregen bij allerlei projecten ook subsidies van hogere overheden, zelfs wel eens van Europa.
2019: 21.548.146 (waarvan 6.511.929 voor het OCMW)
2020: 20.492.006
2021: 20.693.015
2022: 28.869.871
Samen: 91.603.038 euro zelf betaald ! Uit eigen zak.

BELASTINGEN
Altijd opnieuw beweert de burgemeester dat we al die investeringen bekostigen zonder enige belastingverhoging. Ja zeg. Dat is weer zo’n “alternatief feit”. Het is wel zo dat de tarieven voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffingen al die jaren ongewijzigd bleven. Oké. Maar wat iedereen natuurlijk nu heeft vergeten (ook de burgemeester?) is dat de tripartite onmiddellijk bij haar aantreden in 2013 drie totaal NIEUWE gemeentelijke belastingen heeft ingevoerd en twee wel degelijk heeft verhoogd. En natuurlijk zijn allerlei tarieven van de retributies wél verhoogd of – zo heet dat dan – puur ‘geïndexeerd’. Overigens stijgen de belastingontvangsten op ‘een natuurlijke wijze’, al was het maar omdat we meer verdienen. Om u een idee te geven. In 2019 bedroegen de fiscale ontvangsten zowat 70 miljoen. Nu, in 2024, ronden we de kaap van 80 miljoen. Maar daar kunnen we niets aan doen, tenzij dan de belastingen…verlagen.