Moeizaam verslag van een gemeenteraad (1)

Die laatste gemeenteraad van 15 januari hebben we met nog méér lede ogen bekeken dan gewoonlijk.
Het is allemaal zo ontluisterend qua sfeer en inhoud met als gevolg dat ons onbehagen zo groot is dat we zelfs betwijfelen of we de verslaggeving ervan vandaag nog tot het eind zullen volhouden.
Weet je wat? We gaan losweg in enkele paragrafen enige zaken aanstippen die weerom onze bekommernissen omtrent de kwaliteit van de gemeenteraad hebben gewekt, en dan maar zien tot waar we komen.

Ja, die sfeer…
Het gaat er echt niet meer aan toe zoals vroeger.
Beste lezer, u moet waarlijk een keer enige fragmenten uit de livestream bekijken. Hoe lusteloos de raadsleden erbij zitten (vooral naar het eind toe). Hoe zij eigenlijk totaal niet bezig zijn met het verloop van de zitting. Wél met hun smartphone en laptop. Zie bijvoorbeeld onze Lien, onze Véronique en Niels ook, en nog vele anderen. (Tip: als je op hun computerscherm bovenaan geen smal rood bandje kunt waarnemen, dan is dit gewis een teken dat die raadsleden niet zitten te kijken op de website van stad, de dossiers van de Raad.)
Die zitting van 15 januari was daarbij nog de eerste van het nieuwe jaar.
Als veteraan-gemeenteraadwatcher viel het mij in tegenstelling tot vroeger weer op hoe weinig amicaal de raadsleden elkaar begroeten. Geen handjes schudden, geen schouderklopjes, geen kusjes. (Moniek Gheysens gaf wel enige zoentjes, zij is nog van de oude stempel. Koen B. – ook een ouwe rot – kon enkel een babbeltje slaan met Tiene, ditmaal zonder traditioneel kusje op de wang, want als voorzitter ad interim zat zij wel te ver verwijderd op de schepenbank.) Eigenlijk gedroegen de raadsleden zich globaal genomen alsof ze vreemden zijn van mekaar.
Ik heb trouwens vernomen dat de traditionele nieuwjaarsreceptie achteraf ook maar een trieste bedoening was. Cadeautje was ook nog niet beschikbaar. Naar verluidt daagde zelfs zowat de helft van de schepenen niet eens op in de Beatrijszaal. Dat was dus vroeger geheel ondenkbaar. De Raadskelder zat tot in de vroege uurtjes stampvol.

Het Kumbaya-moment
Ja, daar werd wel een poging voor gedaan.
Helga Kints was verontschuldigd wegens ziekte en liet zich als voorzitter vervangen door raadslid Tiene Castelein. (Later meer daarover.) Helga had alreeds tevoren de raadsleden aangeschreven met een nieuwjaarsbrief, maar Tiene vond het nodig om die missive voor de “verzamelde pers” en “de grote schare” (ironie) online-kijkers nog eens voor te lezen. Want ook zij onderschreef die (hoogstaande) bewoordingen. Wie hier uit onze alternatieve stadskrant al van vroeger kon vernemen hoe hoog we Castelein in ons vaandel dragen, zal het moeilijk beamen dat ook zij vindt dat raadsleden “respect moeten vertonen voor elkaars standpunten” en die “met aandacht beluisteren”. Dat men “ruimte moet laten voor diversiteit van meningen”, voor open communicatie, voor constructieve dialogen. Dat strookt allemaal in het geheel niet met haar stijl, met haar “zijn”.

Tiene
Tiene is juriste en vennoot bij het bureau “Bonusadvocaten”. Van politiek belang – jawel! – is het raadzaam om te weten dat zij deskundig is in materies zoals omgevingsrecht, bodemsanering, vastgoed, wonen. Als je aan politiekers vraagt waarom zij zich geroepen voel(d)en tot de politiek, geloof van hun antwoord daar dan ongeveer de helft van.
Even uitleggen waarom het politiek optreden van Tiene Castelein niet erg opvalt. Haar politieke tussenkomsten zijn in de gemeenteraad quasi onbestaande, evenwel in de raadscommissie ietwat talrijker MAAR zeer opvallend altijd beperkt tot korte werkgerelateerde opmerkingen. Van technisch-juridische aard.
Zij heeft het bij de bespreking over stadsprojecten bijvoorbeeld over planschaderegelingen of wil weten of er ergens al een aanbesteding is gebeurd. Vandaar ook dat zij zich lid heeft gemaakt van de tweede (meest belangrijke) raadscommissie aangezien die zich in het bijzonder inlaat met ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.
Dus, we onthouden: Tiene doet wel degelijk aan politiek, maar het gebeuren is tegelijk herleid tot haar werk. Beroep én politiek: volkomen congruent. Dus: zij blijft raadslid, ook al heeft ze veel “werk”.
En zo kunnen we tevens begrijpen waarom zij in de gemeenteraadszittingen van de eerste tot de laatste seconde bezig is met thuiswerk. (De voorlaatste gemeenteraad was ze niet eens klaar daarmee toen de zitting ten einde liep. Ook is het al voorgekomen dat haar buurvrouw er vlug moest op wijzen dat er een stemming aan de gang was.) Tiene weet immers reeds alles wat zij als gespecialiseerde juriste moet weten. Als raadslid heeft zij natuurlijk ook wekelijks kennis genomen van de Collegebesluiten, namelijk specifiek de vele pagina’s gewijd aan omgevingsvergunningen.

De Raadscommissies
Iedere gemeenteraad gaat een week tevoren gepaard met (drie) voorbereidende raadscommissies. Gelukkig maar. Zo heeft het aanwezige raadslid (250 euro presentiegeld) tenminste weet van de agendapunten uit zijn commissie die zullen ter sprake komen in de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad van 15 januari gingen die vergaderingen door op 9 januari.
Het is goed om daar nu een keer kennis van te nemen.
– De eerste Raadscommissie moest drie punten behandelen en dat heeft 15 minuten geduurd, van 19u05 tot 19u20.
Er was een punt gewijd aan ” de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de vzw Kompas inzake de uitvoering van de forensische zorg i.h.k.v. de opdrachten van de justitiehuizen, binnen het globaal plan alternatieve gerechtelijke maatregelen”. Gelukkig vroeg er toch iemand waar de vzw Kompas was gevestigd. Over de evaluatie van de “Stadsartiesten in het jaar 2023 en het reglement 2024” nam niemand het woord.
– De tweede Raadscommissie duurde zéér uitzonderlijk méér dan uur. Tot 20u20 ! Acht punten.
Die lange duur was vooral te wijten aan het feit dat er gewerkt werd met lichtbeelden, en omdat een ambtenaar toelichting kwam geven. Weet u wat WORG is? WaterGevoelig OpenRuimteGebied. Nu te vinden in Rollegem. Het ging ook nog over Parko, verkoop van een stuk stadsgrond, kosteloze overnamen van gronden. Geen noemenswaardige bemerkingen. Het is wel hier dat Tiene iets te berde bracht over planschade. En er was een vervelende VB’er die zich afvroeg waarom er (weer eens) nog geen advies voorlag van Gecoro.
– De derde Raadscommissie was na tien minuten afgelopen.
Waarschijnlijk geheel aan ‘wachten’ gewijd, tot iedereen aanwezig was. (250 euro presentiegeld.)
Eén punt te behandelen: over schenkingen aan de Stedelijke Musea, terwijl we in feite geen musea hebben!
De schepen van cultuur Axel Ronse was afwezig.
P.S.
Weinigen weten dat de raadscommissies openbaar zijn. Er komt geen kat, laat staan een journalist.
Kortrijkwatcher heeft er lang geleden enkele gevolgd en dat bracht consternatie teweeg.


Genoeg voor vandaag, terwijl het net leuk zou kunnen worden.
Zie maar
volgende, mogelijke nog te behandelen paragrafen:
Toegevoegde punten die niet kunnen met nieuwjaar
Beetje raar voorstel tot beslissing
Tiene berispt een raadslid
Tiene muilkorft een raadslid
Matti VDM luistert niet en maakt zich beetje boos
Maxim Veys corrigeert een collega
Stemmingen in een hels tempo