Nog een laatste vervolg van dat moeizame verslag over de laatste gemeenteraad (3)

U weet wel, de raad van 15 januari waarbij Tiene Castelein weer eens moest optreden als vervangster van de verontschuldigde Hela Kints.
Tiene is nog geen haar veranderd.
Zij was al een keer bij voordracht tot gemeenteraadsvoorzitter gebombardeerd op 3 januari 2019, de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, inclusief de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Eén jaar en 10 maanden heeft ze die Raad op de meeste dictatoriale wijze geleid. Bij brief van 1 oktober 2020 diende ze haar ontslag in, vanwege teveel werk. En dat hebben we inderdaad intussen de facto kunnen vaststellen want sindsdien volgt ze als “gewoon” raadslid de zittingen terwijl ze op haar tools (smartphone en tablet) dusdanig continu en geconcentreerd aan het tokkelen is dat (bij haarzelf dan) alle horen en zien vergaat.
Al van bij het prille begin van haar voormalig voorzitterschap stonden we verbaasd over de draconische wijze waarop zij de Raad leidde, als een strenge juffrouw gelijk, voor een bende stoute leerlingen. Geheel naïef dachten we in den beginne dat zij gewoon de bedoeling had om aan die stoute belhamels te laten blijken dat er met haar niet te sollen viel. Dat ze de touwtjes in handen had. Maar algauw bleek dat zij in wezen – politiek gezien althans – een bijzonder harde tante is. Bezit alle kwaliteiten als nodig voor een SM-meesteres. Wordt daarenboven door kenners gepercipieerd als een streberige carrièreplanner. (Nuttig om te weten dat zij er ooit in slaagde om kabinetsmedewerker te worden bij de schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Wout Maddens.)

Inzake positieve vooringenomenheid ten voordele van het College van Burgemeester en Schepen (CBS) was Tiene nog erger dan haar voorganger Piet Lombaerts. Indertijd durfde zij het zelfs aan om een discussie drastisch af te sluiten met de mededeling dat ze vond dat “de schepen voldoende had geantwoord”. En natuurlijk pikte zij de kritische, gefundeerde tussenkomsten van meer speciaal het VB niet, die interpellaties namelijk die het Schepencollege in verlegenheid konden brengen. Zo nodig sloot ze de micro af van bijv. raadslid en fractieleider Wouter Vermeersch. Of schrapte een ingediende interpellatie. (Helga Kints doet het haar intussen na.) Of zij herleidde een zgn. “uitgebreide” interpellatie tot een “beperkte”. (Kon toen nog.)
Zo. Genoeg inleiding tot de volgende paragraaf.

Tiene muilkorft Wouter Vermeersch
We springen even over tot de behandeling van de agendapunten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Op de klok is het dan 19u48. Hannelore Vanhoenacker “interpelleert” het CBS met de vraag: “Hoe gaan we er als OCMW mee om?” Want volgens haar “Beweegt er wat in het sociaal wonen in Vlaanderen”
(Beetje rare titel voor een “interpellatie”, eerder literair dan juridisch.).
Na haar exposé wil raadslid Vermeersch nog iets vragen. Om zeker te zijn dat Tiene het merkt, steekt hij al van te voren en goed op tijd zijn arm omhoog en maakt dan de bemerking dat er in Vlaanderen slechts iets van 2 procent sociale woningen zijn voor mensen met een beperking. En als hij zich daarbij wil afvragen hoe het in dit verband zit met de stand in Kortrijk wordt de gemeenteraadsvoorzitter al onmiddellijk merkbaar korzelig. Er ontstaat een moeilijk te verstaan twistgesprek. Kampoverste Castelein vindt dat die vraag ongepast is, “buiten het bestek valt” van het door Hannelore aangesneden onderwerp.
Niets aan te doen. Tiene (een juriste van opleiding) is van oordeel dat Vermeersch die vraag maar per email moet stellen. Incident gesloten.

Carmen Ryheul wordt door collega’s berispt ! Tweemaal !
Het VB-raadslid houdt de eerste interpellatie. Zeven vragen over de vervelende complicaties waar stad en deelgemeenten van ten prooi zijn sinds de recente invoering van de “basismobiliteit” door De Lijn. Tot onze verbazing is de vragenlijst dit keer niet geweigerd door de gemeenteraadsvoorzitter. Bevoegd schepen Axel Weydts is afwezig en de vragen kon men al even goed verwerpen als zijnde te technisch, net als een serie vragen over het onderwerp die zij in een vorige Raad indiende.
In feite is het best dat Weydts er niet was, want die durft het aan om bij een vraag van het VB letterlijk aan de voorzitter de toestemming te vragen om niet te antwoorden. Ruthie antwoordt nu in zijn plaats. Maar Matti van Groen maakt zich boos, alleen al – en gewoon – omdat Carmen het waagt om in nog wel in een nieuwjaarszitting over te gaan tot een interpellatie.
Beste lezer, u weet dat wellicht niet. Al jaren geleden vonden een aantal door het volk verkozen raadsleden dat het ongepast is om op een of ander wijze uitgerekend in de eerste zitting van het nieuwe jaar enige tussenkomst te doen, van welke aard ook. Die mening is intussen een stilzwijgende overeenkomst geworden tussen de fractieleiders. We kennen nog de instigator van dit voorstel. Behoorde tot die cohorte raadsleden waarvan we toen al dachten dat die beter tijdens geheel de zitting in de Raadskelder zouden blijven plakken. Ja, men wenste de duur van de zitting zo kort mogelijk te houden om aldus zo vlug mogelijk af te zakken naar de nieuwjaarsreceptie, benden in de Raadskelder.
Matti, een van de grootste progressieve democraten die we ooit in ons leven tegenkwamen, is dus ook nog van gedacht dat men in de zitting van de maand januari best enige democratische verworvenheden even opschort. Matti heeft als cabinetard van minister Queen P. altijd veel werk, en het is hem waarschijnlijk ontgaan dat er zelfs nog vier interpellaties (ook “voorstellen tot beslissing”, waarbij een stemming nodig is) door de CD&V waren ingediend. (In elk geval heeft hij het niet meer gewaagd om bij die collegiale tussenkomsten nog een keer van zijn tak te maken.)

In haar tussenkomst kon de vileine Carmen van het VB het niet laten om tussendoor aan te klagen dat toenmalig voorzitter van de Vervoerregioraad Kortrijk (Ruth Vandenberghe) vorig jaar op één van de vier vergaderingen aanwezig was, en de schepen van Mobiliteit Axel Weydts daar nooit kwam opdagen. Behoudens één keer. Daar komt van de kant van Ruthie geen reactie op. Ze heeft het niet gehoord.
Tijd voor raadslid en Vlaams parlementariër Maxim Veys om zijn kennis te etaleren. Hij wil wel een keer de puntjes op de i zetten! (En Tiene heeft niets liever als het maar om het VB gaat.)
Alstublieft zeg! Weet Ryheul (die ook parlementslid is) dan niet dat er in die Regioraad per gemeente slechts één raadslid per gemeente mag deelnemen? Kent zij als parlementslid dan het desbetreffende decreet Basisbereikbaarheid niet? Awel merci! Ze zou beter wat correcter zijn in haar tussenkomsten! Haar dossiers kennen!

Kortrijkwatcher zal nu maar even correct zijn, als het mag.
– Als raadslid Veys een keer de verslagen had gelezen van de Vervoerregioraad (één of twee is genoeg), dan had hij gezien dat er aan die vergaderingen door de meeste gemeenten telkens twee personen worden afgevaardigd, zijnde de burgemeester en een schepen.
– En als raadslid en parlementariër een keer goed het decreet (B.S. 12 juni 2019) had gelezen, dan had hij gemerkt dat het decreet – via een huishoudelijk reglement van een vervoersregio – het ook mogelijk maakt dat meer dan één persoon per gemeente wordt afgevaardigd. Het reglement van onze Vervoerregio laat dit toe.
Veys !

P.S.
We zetten de verslaggeving van de gemeenteraad van 15 januari hier maar stop.
We haken af. Het is teveel voor Corneel.
Teveel onnozelheden, teveel zaken louter voor de tribune die anders kunnen afgehandeld. Foutieve meningen ! En kortrijkwatcher heeft belangrijker nieuws op het oog.
Nog een vertellingske? Toch? Op zeker moment had Cathy van Groen ook een vraag. Zij moet ergens vernomen hebben dat er een grote klok van de O.L.Vrouwekerk buiten gebruik is. Dat het gebinte er niet tegen bestand is om het gevaarte te laten schommelen.
Ewel, deze weblog “kortrijkwatcher” heeft het daar als alternatieve stadskrant al uitvoerig over gehad. Op 14 december 2014. We herhalen: 2014.
Schepen Philippe De Coene zal het even navragen. Ter info: het gaat om de klok met de naam Marie Bourdon in de zuidertoren. Diameter 230. Gewicht: 6.100 kg.