Wat kostte de “Lago” ons tot op heden ?

Eerst dit. We hebben het gemakshalve over “Lago”, maar dat is de commerciële benaming voor de NV S&R Kortrijk-Zwevegem waarmee onze stad en de gemeente Zwevegem in 2016 een PPS-overeenkomst heeft gesloten voor de bouw en exploitatie van twee zwembadencomplexen. Tegelijk kwam onze stad overeen dat “Lago” dus ook zou instaan voor de exploitatie van de bestaande zwembaden Lagae in Heule en “den openen” aan de Abdijkaai in Kortrijk.
Voor het nieuwe complex aan Kortrijk-Weide zou stad ipso facto instaan voor een jaarlijks bedrag van 1,5 miljoen en voor de andere twee bestaande zwemkoms voor de exploitatiekosten (onderhoudskosten, initieel zowat geraamd op een half miljoen) en de noodzakelijke grote investeringen. (We hebben ons daar deerlijk aan misgrepen; – zie infra.)

De normale vergoedingen voor Lago (Kortrijk-Weide) volgens de jaarrekeningen
2019: 1.073.314 euro
2020: 1.444.961
2021: 1.450.607
2022: 1.513.012
(De vergoeding voor 2023 kennen we nog niet, maar dat zal wel 1,6 miljoen worden.)
Ter compensatie van de dalende omzet vanwege Corona kon de NV-S&R bij stad nog geld afschooien zodat het totaal van de toelage in het jaar 2022 neerkwam op 2.162.301 euro. Eénmalig.
(Voor de toename van de energiekost bedong de NV dat de tarieven eventjes tijdelijk mochten verhoogd worden. Men heeft dat nu vergeten.)
Totale bijdrage van Stad voor de vier jaren (2019-2022) voor het complex Kortrijk-Weide: 6.131.183 euro.
(Nog 26 jaar te gaan. Dan is het complex van ons.)

De NV S&R Kortrijk-Zwevegem kampt met een liquiditeitsprobleem en moet ook nog een en ander investeren. U moet weten dat het vermogen van de NV S&R negatief is (in 2021: min 2.321.504 euro, en dat is méér dan het maatschappelijk kapitaal) zodat een klein kind kon raden dat Belfius niet meer zou bereid zijn om het thesaurieprobleem van de NV S&R Kortrijk (meer speciaal) op te lossen met een nieuwe lening.
(Te rade gaan bij een andere bank kan niet.)
Na veel vijven en zessen heeft zowel stad Kortrijk als de gemeente Zwevegem toegestemd om een zgn. doorgeeflening toe te kennen aan de NV-S&R. In Kortrijk is dat gebeurd in de laatste gemeenteraad van 19 februari. 32 stemmen voor op 40 uitgebrachte stemmen. (De CD&V heeft sinds het feit dat de partij een alliantie zal sluiten met het Team Burgemeester zijn felle tegenstand omgezet in enige “bezorgdheden”.)
De NV kreeg wat men vroeg: een achtergestelde lening ter waarde van 3.673.578 euro. Aandeel stad Kortrijk: 2.136.375 euro.) Let wel: het is een zgn. doorgeeflening. Over tien jaar krijgen we dat geld terug, misschien met wat uitstel. En de NV is wel gedwongen om zelf enige tegemoetkomingen te doen.)

Onze werkingstoelagen (en investeringen) voor Lagae-Heule en “den openen” aan de Abdijkaai.
(Helaas kennen we de bedragen niet voor de zwemkoms afzonderlijk.)
2018: 462.013 euro
2019: 1.766.912
2020: 2.174.709
2021: 2.248.594
2022: 2.831.227
Totaal voor die beide zwembaden: 9.483.555 euro.
De sprong van een half miljoen naar 1 en dan 2 miljoen kunnen we niet uitleggen. Het enige wat we weten is dat er in “den openen” wel altijd iets kapot was, of moest vernieuwd.
In 2021 is de forfaitaire werkingstoelage veranderd en kreeg “Lago” voor de exploitatie een vergoeding van 15 euro per zwembeurt. Intussen is deze “prijssubsidie” door de indexering 18,5 euro geworden.)

ZO.
Bedankt voor het kijken.Een eerste gemeenteraad, de facto zonder tripartite

Vorige maandag 19 februari ging de eerste raadszitting door met een College van Burgemeester en Schepenen (CBS) dat de facto niet meer bestaat of niet meer functioneert als een hechte tripartite met leden van het Team Burgemeester, de beweging “Vooruit” en de N-VA.
Immers, op 29 januari al deed de N-VA-schepen Awel Ronse onverschrokken kond dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat-burgemeester zou zijn. En op 5 februari stelde Vincent van Quickenborne al een eerste serie kandidaten voor van zijn zgn. Stadslijst; een alliantie van het Team Burgemeester met de CD&V.
Die zitting van afgelopen maandag verliep toch nog rimpeloos. Maar voor de nauwgezette waarnemer vielen niettemin enkele zaken op.

De lichaamstaal !
Bij de aanvang van de zitting sijpelden de raadsleden van de fracties binnen, net alsof ze mekaar niet eens kenden. Geen kusjes, geen schouderklopjes, geen onderonsje. Schepenen begroetten elkaar niet. En toen de burgemeester aanschoof achter de ruggen van de Vooruit-schepenen keek er niet één van hen even op.

Bij de behandeling van de agendapunten waren ook wel enkele verdachte subtiliteiten te bespeuren. Het geluid van hondenfluitjes, zou men kunnen zeggen. Niet voor elkeen waarneembaar.
Een actueel en toch wel belangrijk punt als de (ronduit) slechte uitslag voor de stad Kortrijk bij de recente bevragingen door de Stadsmonitor bleef door zowel Groen als de CD&V onbesproken. Wouter Vermeersch van het VB kon het natuurlijk niet laten van erop te wijzen dat 71% van de respondenten geen vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Niemand pikte daar op in. Nochtans significant.
Ja, Pieter Soens (CD&V) in zekere (veel betekende) zin wél. Na de VB-interpellatie van Vermeersch startte hij zijn populistische tussenkomst over het gratis gebruik van de sportinfrastructuur met deze vorm van ridicule terechtwijzing: ” Laat ons teruggaan tot de essentie en de inhoud.” Dat is dan sport.
Pff.
Benjamin Vandorpe (CD&V) is blijkbaar gekalmeerd. Hij uitte soms wel wat “bezorgdheden“. Bijvoorbeeld over die toegekende miljoenenlening voor de exploitatie van de LAGO-zwembaden. Iedere vorm van fulmineren bleef ditmaal achterwege, integendeel: voor bepaalde punten is men namelijk tegemoet gekomen aan zijn bezwaren (GAS). Zodus.
Over de inrichting van de noord-zuidas met éénrichtingsverkeer en een HOV-verbinding (die trambus!) is CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker duidelijk: men zou best een beetje meer streven naar meer “draagvlak” bij de bewoners-handelaars van de betrokken Doorniksewijk. Ja, ja, dat is ook waar…
Tegen zijn gewoonte in nam Jean de Bethune het woord, nog wel gebruik makend van het spreekgestoelte. Uitgebreide felicitaties voor de toekomstige medewerking van Stad bij het organiseren van de Special Olympics. Voor hem mag dat een een permanent wederkerend gebeuren zijn in de stad.
Schepen Wouter Allijns (Team Burgemeester) gaat nu al akkoord om het voorstel welwillend te bekijken.
(Kan er mij intussen iemand helpen? Iemand die bedreven is met steno-schrift? Ik zou hier graag die speech van Jean geheel en letterlijk citeren. Een en al zoetsappigheid, meligheid, wolligheid, tsjeverigheid. Maar plechtig, moreel hoogstaand. Adellijk.)

Een Freudiaanse verspreking
Op zeker ogenblijk had Hannelore Vanhoenacker het over schepen David Wemel Gelach ! (Iedereen vermoedt nu reeds dat er – indien nodig – een coalitie komt met Groen.)

Bepaalde uitslagen bij de stemmingen kunnen ons doen opkijken.
In het licht van de komende Stadslijst was één ervan waarlijk niet te begrijpen. Siska Buysschaert kreeg slechts 7 stemmen voor en nog wel 31 stemmen tegen als kandidaat-vertegenwoordiger bij de SW+, de nieuwe sociale woonmaatschappij. Nu moet u weten dat Siska tegenwoordig (de zoveelste) voorzitter is van de lokale CD&V-partij. En kandidaat op de Stadslijst !

Cruciale data
Al met al zijn de zaken deze maand dus zonder veel animositeit verlopen. (Zoals in iedere zitting werd de fractieleider van het Vlaams Belang door Quickie voor leugenaar uitgescholden, daar niet van.)
Maar het kan verkeren.
– Niet minder dan nog zeven (7!) raadszittingen te gaan met de huidige constellatie. (De installatie van de nieuwe gemeenteraad valt nu op 6 december.) Intussen komen de verkiezingscampagnes volop op gang, met mogelijk spitante debatten.
– Op zondag 9 juni zijn er verkiezingen voor de Kamer en voor het Vlaams Parlement. En op maandag 10 juni is er gemeenteraad. De naamstemmen van meer speciaal Quickie en van Ruth Vandenberghe zal men wel duchtig in de gaten hebben gehouden.
– En dan. Op zondag 13 oktober: gemeenteraadsverkiezingen. Maandag 14 oktober? De volgende dag? Gemeenteraad!
– Ten slotte, tot overmaat van ramp: op 18 november nog budgetbespreking !! Voor het volgende bestuur…Men belooft het “technisch” te houden.

Trammelant blijft mogelijk.


Raadslid Mia Cattebeke verwart de gemeenteraad met soort gezondheidscentrum

Woord vooraf
We willen eerst nog even, en opnieuw dit zeggen, iets wat ons al jaren enigszins ergert inzake de werking van de gemeenteraad. We hebben het nog meegemaakt( (in de vorige eeuw) dat raadsleden waarlijk dachten dat er in een gemeenteraad geen plaats was voor ietwat diepgaande vragen, en nog minder voor het indienen van voorstellen.
Dat is intussen dus veranderd. Zeker tijdens de laatste twee bestuursperiodes regent het een stortvloed aan mondelinge en schriftelijke vragen, interpellaties en voorstellen. Zelfs de raadscommissies eindigen nu met een soort punt dat men zou kunnen bestempelen als varia.
Wat is nu onze grief?
– Sommige raadsleden dienen tussenkomsten in met de hoop om aldus in de pers te komen. Dat lukte vroeger wel eens maar sinds onze lokale gazetten nog nauwelijks rapporteren over de gemeenteraad (of de plaatselijke politiek in het algemeen) is die kans uiterst miniem geworden. Nu moet er per se heibel bij te pas komen, wil men de pers halen.
– Andere raadsleden dienen tussenkomsten over een materie die ze toevallig wat kennen, of omdat een of andere bewoner dit heeft gevraagd. Of het gaat om iets in hun buurt.
– Nog andere raadsleden dienen een vraag in, of stellen een simpele mondelinge vraag om te bewijzen dat zij toch nog ietwat functioneren als raadslid. Zij zijn te lui om de bestaande agendapunten te bestuderen of ze vinden dat allemaal veel te moeilijk.
– En dan zijn er ook raadsleden die punten opwerpen die eenvoudig kunnen opgelost door een belletje naar 1777 of naar het kabinet van een schepen.
– En er zijn zelfs raadsleden die een zaak te berde brengen, omdat zij niet eens weten dat die al is afgehandeld. Niet weten dat de oplossing al is te lezen in een of ander Collegebesluit, bijvoorbeeld.

Tot daar.
Mia Cattebeke is ongetwijfeld een naarstig en bekwaam raadslid.
Maar vanwege haar verleden is zij dusdanig gefocust op alles wat met (bijzondere) zorg, welzijn, jongerenproblematiek (en zo) heeft te maken dat zij nog enkel oog heeft voor dit soort zaken. Nu, op zich is het niet slecht natuurlijk dat een raadslid zich bekommert om een eigen “portefeuille”. Dat gebeurt zelfs te weinig – of helemaal niet – in onze gemeenteraad.
Maar Mia gaat met haar “voorstellen tot beslissing ” zodanig de technische toer op dat men zich kan afvragen of die voorstellen (in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn) nog wel tot de taak of zelfs de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.
Lees nu maar een haar voorstel (of beluister de gemeenteraad live), ingediend voor de aanstaande gemeenteraad van 19 februari, meer speciaal als agendapunt voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. (Waarom moet dat nu weer een “interpellatie” genoemd worden?)
Mia wil dat er in onze woonzorgcentra een “optimalisatieprogramma” wordt geïmplementeerd met als doel de medicatielijsten van de bewoners kritisch te bekijken. In de praktijk om te komen tot een “medicatieschema” dat correct en volledig is, afgestemd op de individuele noden van de patiënt/bewoner”.
In een weeral veel te lange toelichting (met voetnoten!) verwijst Mia hierbij naar een project genaamd IOMB, dat wil zeggen: Intersectoraal Overleg Medicatie Bewoners.

Ik kan me zo inbeelden dat een directie van de woonzorgcentrum zich afvraagt: waar bemoeit die Mia, of die gemeenteraad zich mee?
(En is er is een dokter in de zaal!)

P.S.
De volgende gemeenteraad van maandag 19 februari is de eerste sinds bekend is geraakt dat de bestaande tripartite (coalitie VLD, Vooruit, N-VA) uiteenvalt en er een nieuwe Stadslijst in de maak is, een “alliantie” tussen CD&V en Team Burgemeester.
Spannend.

Nog te nemen hindernissen voor de nieuwe “Stadslijst” (2)

Misschien eerst even een hint voor fractieleidster Hannelore Vanhoenacker, door Peter Lanssens van ‘Het Laatste Nieuws’ nu al uitgeroepen tot “leading lady” van de CD&V. Aangezien de gazettenschrijver (LPS) zowat de woordvoerder van Quickie kan genoemd worden maakt zij grote kans om eind dit jaar schepen te worden, ten minste als de “Stadslijst” de verkiezingen wint. In ‘De Morgen’ lazen we een typering van de Antwerpse politieker Tom Meeuws die evenzogoed passend lijkt voor onze burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Als je niet oplet charmeert hij je broek af.”
Eigenlijk is het al een keer gebeurd, gewoon door het feit dat Hannelore vorig jaar vele maanden hard heeft meegewerkt aan het project om samen met Team Burgemeester te komen tot één Stadslijst.
Zoals in ons vorig stuk is geopperd heeft zij hiervoor alreeds een offer gebracht, te weten dat de antagonist, het Team Burgemeester dus, niet – én nooit – zal dulden dat CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe bij de gemeenteraadverkiezing van oktober een kandidaat wordt op de Stadslijst.
Een opperste vernedering is dat voor de CD&V-leiding, en misschien komen er nog. Nu moet Hannelore nog de hindernis nemen dat de leden van het lokale partijcongres én de lokale partijraad bij de stemming over de lijstsamenstelling het royement van Vandorpe gaan slikken.
Een eventuele scheuring binnen de partij moet ten allen prijze verhinderd. Vergeet niet dat 1/3de van de partijraad de vorming van een Stadslijst niet genegen waren. Hoe dan ook, de partij heeft af te rekenen met een onderhuids schisma. Voor zo’n verregaande alliantie met een andere partij is toch een groter draagvlak nodig dan die 66,6 procent, zou men denken.

De “leading lady” zal bij een kiesoverwinning van de Stadslijst tevens moeten dulden dat de lijsttrekker (Quickie toch?) exclusief beslist met welke partij men een coalitie zal aangaan om binnen de gemeenteraad een meerderheid te behalen.
Nee, we zij nog niet thuis. De verdeelde CD&V komt verzwakt aan de startlijn. Om nu een keer elke seksistische uitlatingen achterwege te laten (zoals supra), maken we een andere typering van Vincent Van Quickenborne: als Hannelore niet oplet, zal Quickie met haar een kat-en-muis spel spelen.

De opmaak van de grote lijnen van een programma voor de komende legislatuur lijkt me geen al te grote grote hindernis te worden. De CD&V zal grotendeels teruggrijpen naar haar CD&V 0.4 programma uit 2018 ter gelegenheid van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Wie herinnert zich nog de 41 filmpjes met de 40 actiepunten rondom de krachtlijnen ‘buurt’, ‘zorg’, ‘mobiliteit’ en – ja – ‘transparantie‘?
De Stadslijst heeft bij zijn eerste voorstelling al een glimp gegeven van het programma met zijn drie principes en een 9-puntenplan. Dat zit snor. Er staat niets desastreus in.
Als positivo wil de hoofdredacteur van ‘kortrijkwatcher’ hierbij wel even duidelijk stellen dat door het wegvallen van de sossen als beleidspartij veel expertise verloren gaat ten aanzien van ‘zorg en welzijn’ (Philippe De Coene), ‘mobiliteit en openbare werken’ (Axel Weydts) en ‘milieu’ (Bert Herrewyn).

De grote hindernis die te nemen valt is natuurlijk de lijstvorming. Geloof dat nu toch een keer zeg! Partijen beweren altijd wel ongegeneerd dat het programma voor de postjes gaat, maar wees gerust dat bij beide partijcenakels daar binnenkamers al ferm is over gebakkeleid.
(Doet me even denken aan wat voor potsierlijke situatie er zich voordeed binnen de CD&V bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen: er drongen zich drie boegbeelden tegelijk op als lijsttrekker. Een trio: Hannelore, Roel Deseyn en Christine Depuydt.)
Het Team Burgemeester zal zeker of minstens 22 plaatsen opeisen van de 43 op de lijst. Maar op welke plaatsen? Wordt het een bolletjeskermis?
En welke procedure zal men toepassen bij de keuze van de lijsttrekker? Dat wordt dus zonder enige twijfel bij een soort van consensus bepaald: Vincent Van Quickenborne. En daarna? Hannelore op de tweede plaats? WAAR ZIT RUTHIE? En hoe worden de schepenambten opgevuld, met welke bevoegdheden? (Er zijn 8 schepenen mogelijk.)
Wacht men in dit verband voor de opmaak van een samenwerkingsakkoord op de uitslag van verkiezingen van 9 juni aanstaande? Die zullen ongetwijfeld met arendsogen worden bekeken. Meer speciaal hoe succesvol Van Quickenborne het er vanaf brengt. Doet hij het opvallend beter of slechter dan toendertijd op 26 mei 2019?
We bekijken even zijn score bij de Kamerverkiezingen van 2019.
Wil hij de Grote Leider blijven in Kortrijk, dan moeten zijn naamstemmen en die van zijn partij toch in dezelfde orde van grootte blijven. En die van Ruth Vandenberghe (bij de Vlaamse verkiezingen) blijven dan best redelijk ver weg uit de buurt.
In stad Kortrijk telde men bij die Kamerverkiezingen 51.165 neergelegde stemmen.
– Daarvan kreeg Quickie 5.652 naamstemmen achter zich. Dat is 11 procent van het totaal aantal Kortrijkse kiezers. Behaalt hij dit jaar nog dit procent? Hebben de Kortrijkzanen zijn woordbreuk vergeven en vergeten? (Zowel bij de gemeenteraadsverkiezingen als bij die van de Kamer beloofde hij burgemeester te blijven voor gans de legislatuur. Het was zijn beste troef om stemmen binnen te halen.)
– Binnen zijn eigen partij was zijn penetratiegraad 64 procent. ( 8.760 Kortrijkzanen stemden voor Open VLD.) Ook een belangrijk gegeven ! Hoe populair is Quickie binnen zijn partij intussen gebleven?
– De VLD behaalde toen in stad 17,8 % van de stemmen. De CD&V 14,5 procent. Welke partij houdt stand?

Hannelore !
Hoe meet u dus, na 9 juni aanstaande, in welke mate de macht van Quickie al of niet tanende is?
– Kozen er meer of minder dan 11 procent van de Kortrijkzanen alsnog voor hem?
– Kozen er meer of minder dan 64 procent pure VLD’ers voor hem?
Weerd u maar !
Nog te nemen hindernissen voor de nieuwe “stadslijst” (1)

Woord vooraf
Onderstaand stuk laat zich niet lezen zonder kennis van het vorige van 7 februari over de “valse start” van de Stadslijst.

Voor het schrijven van dit stuk slaagden we er toch enigszins in om in de buurt te komen van het antwoord bepaalde vragen, bijv. over de drie klassieke: 1)hoe, 2)waarom en 3)wanneer men binnen de CD&V tot het besluit is gekomen dat het nodig was om over te gaan tot één lijstvorming met de waarlijk verfoeide Vincent Van Quickenborne en zijn Team. Het moet vorige zomer zijn gebeurd en definitief beslist ergens in oktober. Nog wel met o.m. raadslid Alain Cnudde als onderhandelaar en een oudgediende als Dirk V. Een partijraad van CD&V-Kortrijk heeft achteraf de vorming van een stadslijst goedgekeurd met 22 voor en 11 tegenstemmen. (Fractieleidster Van Hoenacker noemt dat een ruime 2/3de meerderheid.)
Tja, we zijn nu eenmaal geen Peter Lanssens…De 0,00%-journalist van ‘Het Laatste Nieuws’ is er namelijk maar weer eens in geslaagd om binnen de kortste keren ook als “embedded” gazettenschrijver binnen te geraken in CD&V-middens.
Met stijgende verbazing – en op de duur geheel verstomd, geheel perplex- lazen we in zijn gazet van 10 februari hoe Hannelore Vanhoenacker, nota bene fractieleidster, zich in een interview (gesprek) ertoe leende om een collega-raadslid publiekelijk de grond in te boren. Het gaat om Benjamin Vandorpe, tegen wie zij snoeihard uithaalt. Stokebrand Lanssens (lakei van het Team Burgemeester) maakt er meteen gretig de kop van, in zijn stuk: Heb je problemen? “VERTREK DAN, HIER IS GEEN PLAATS VOOR RUZIEMAKERS”.
Die uitroep verraadt intussen de mate van politieke bewustzijn, het politiek denken van Vanhoenacker. Politiek is voor haar geen georganiseerd meningsverschil, het is: ‘kumbaya momenten’ scheppen. Andersdenkenden zijn in haar visie gewoon ruziemakers.
Let wel. Vandorpe is niet gekant tegen het project “Stadslijst”, maar vindt nu eenmaal dat Quickie niet integer genoeg is om opnieuw burgemeester te worden, – en dan nog wel met behulp van de CD&V.

Zie in dit verband maar eens hoe Hannelore het kiesbedrog van 2012 kwalificeert. Dat geheim schriftelijk akkoord van Quickie met de SP.A en de N-VA (11 juli 2012) om een tripartite te vormen (zelfs voor twee legislaturen), terwijl zowat was afgesproken en het de logica zelf was dat de winnende partij en lijsttrekker automatisch burgemeester zou worden. Stefaan De Clerck dus. Quickie loochent nu nog altijd dat Machiavellistisch maneuver, loochent NU NOG dat hij een akkoord heeft ondertekend, of vindt het toch maar een simpel voorval uit de prehistorie. En onze flexibele Hannelore gaat daarin mee, ook zij beschouwt heel het gebeuren als een bagatel, gewoon een “persoonlijk verhaal” tussen Quickie en Stefaan De Clerck. En de driejarige vlucht van Van Quickenborne naar Brussel (een zelden geziene woordbreuk) is totaal vergeten, komt niet eens ter sprake in het onderhoud tussen Hannelore en de schrijvende slaaf van het Team.

Quickie zal de uitlatingen van Hannelore in HLN van 10 februari met stijgend genoegen hebben gelezen. Waarschijnlijk kon hij ook zijn ogen niet geloven. Het is mogelijk dat hij bepaalde zinsneden heeft uitgeknipt en ingekaderd. Peter Lanssens heeft intussen Hannelore al uitgeroepen tot de “leading lady” van de Kortrijkse CD&V (niet Siska, de voorzitster) en notuleerde natuurlijk gretig wat zij zoal dacht over het optreden van collega-raadslid Benjamin Vandorpe (B.D.).
Voor de historie vindt onze redactie het goed om te citeren hoe Hannelore openlijk de samenhang (cohesie) binnen haar partij te grabbel gooit door het beste raadslid van de fractie totaal en en plein public te desavoueren, Het is totaal ondenkbaar dat Quickie, of om het even welke “leading lady” dan van het Team Burgemeester, dit soort van denigrerende uitspraken zou doen over een mogelijke kandidaat bij de verkiezingen.
En indien er toch een dissident zou zijn bij dat Team, is het ook volstrekt onmogelijk dat Peter Lanssens daar één woord zou aan besteden. (Kan hij niet een keer Moniek Gheysens op de praatstoel krijgen?)
Bon. Lees maar mee.
“Hij (B.D.) zal er de kans niet toe krijgen om deel uit te maken van die stadslijst. Wat Benjamin Vandorpe doet, is niet correct. Door op zo’n manier te reageren , neem je niet langer deel aan het project.”
Dit is dus een Sinees-communistisch getint ROYEMENT, tevens een flagrante overtreding van de statuten van de partij (Congres van 12 juni 2021.) Het lokale partijcongres en de partijraad beslissen over de samenstelling van de CD&V-lijst en de selectie van de politieke mandaten. Niet Hannelore.
Peter Lanssens kan het niet laten om er nog een schepje bij te doen.
Hij citeert namelijk een niet nader genoemd “boegbeeld” van het Team Burgemeester zelf. Die verwoordt het als volgt, over de kwestie B.D.: “Die man staat in geen 100 jaar op de stadslijst. Voor ruziemakers is er geen plaats.”
Dit betekent dat Hannelore (en heel de CD&V) er zich zal moeten bij neerleggen dat een andere partij (zeg maar Quickie!) beslist wie er op haar lijst mag komen.
Wat een vernedering.
Maar Hannelore heeft daar heus het karakter voor om ook deze humiliëring te doorstaan. Kumbaya !
Komt Roel Deseyn ook nog aan de beurt??

Wat drijft de CD&V er eigenlijk toe om een lijst te vormen met het jarenlang gehate Team Burgemeester?
B.D. zegt in een persmededeling (7 februari) dat de stadslijst voor Quickie het laatste redmiddel is om aan de macht te blijven. Ja, misschien wel, maar voor de CD&V is de stadslijst ook een laatste middel om niet helemaal gedecimeerd te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zeg mij eens, hoeveel Kortrijkzanen kennen bijv. Hannelore, of Sien, of Siska? Zeg mij eens, hoeveel Kortrijkzanen herinneren zich uit de bijna voorbije legislatuur ook maar één evenement, één optreden, één voorstel van de CD&V?

Ja, de CD&V is genetisch bepaald een beleidspartij.
Men is het danig beu om te blijven sudderen in de oppositie.
En daarvoor heiligt het doel te middelen. De eigen partij verdrinken.

Dat is dus de eerste hindernis die de Stadslijst moet nemen: één partij moet zich deemoedig laten fnuiken. Laatste redmiddel: CD&V’ers kiezen voor Ruthie. Zij hoort bij de stal.
Wat met de lijstvorming?
Wat met de samenwerkingsovereenkomst?

(Wordt vervolgd.)
Er komt een nieuwe rubriek op ‘kortrijkwatcher’: stadslijst

Vandaag nog een eerste specifiek stuk te verwachten.
Maar er zijn hier al berichten gewijd aan die nieuwe samenwerking (één lijst, geen kartel) tussen de beweging genaamd “Team Burgemeester” en de CD&V-partij. Te vinden onder de categorieën ‘actualiteitsbericht’ en ‘verkiezingen’ en ‘partijen’. Met een satirisch bedoelde proeve van ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en een commentaar over de (wat wij beschouwen als) een valse start.

SORRY.
Stuk is voor morgenavond.
Moet nog informatie inwinnen. Niet gemakkelijk.
Ben geen Peter Lanssens aan wie bepaalde CVP’ers nu ook te biechte gaan. Onvoorstelbaar is dat.

Tja, die “Stadslijst voor Kortrijk” van Quickie kent wel een valse start…

Benjamin Vandorpe is binnen de CD&V-fractie ongetwijfeld het beste raadslid, met de nodige dossierkennis en hij is daarbij nog ijverig ook. Heeft ongetwijfeld de capaciteiten om het in een volgende legislatuur tot schepen te schoppen, bijv. van Financiën.
Vandaar dat het toch bevreemdend overkwam dat hij vorige maandag niet aanwezig was op de voorstelling van de nieuwe lijst (geen kartel!), – bizar populistisch-electoraal genoemd “Team Burgemeester Stadslijst voor Kortrijk”. Door ons voortaan afgekort tot TBSK.
Nog vreemder was dat de naam Vandorpe niet eens voorkwam in de voorlopige, eerst gepubliceerde lijst van 19 kandidaten.
Het andere bekwame fractielid van de CD&V-fractie, met name Roel Deseyn, was wel bewust afwezig op de presentatie van de nieuwe stadslijst. In een persbericht liet hij weten dat het absoluut niet zo is – wat fractieleidster Hannelore Vanhoenacker nochtans blijft beweren – dat gans de fractie achter de “alliantie” staat. Roel is compleet in dubio, is helemaal niet enthousiast dat de CD&V als het ware als partij verdwijnt. Hij vindt het allemaal maar een raar maneuver. Hij wacht het “ontwerpakkoord” af alvorens stelling te nemen.

Vandaag verspreidde Benjamin Vandorpe een persbericht waarin hij stelt dat zijn afwezigheid op de voorstelling van de nieuwe lijst (compleet in regie van Quickie) geenszins betekent dat hij de handdoek in de ring heeft gegooid. Die geruchten deden de ronde, zelfs op de redactie van uw alternatieve stadskrant “kortrijkwatcher”. Neen, het project “ligt hem te nauw aan het hart om het op te geven.” En nu komt het: “Ik laat het niet kapen door iemand die enkel in zijn eigen overleven geïnteresseerd is.” De titel van zijn persbericht ligt er ook niet om: “Voor Quickie waren we het laatste redmiddel om aan de macht te blijven, voor Ruth zijn we de eerste keuze.”
Vandorpe ziet het zo: “Het dynamisme dat Team Burgemeester de afgelopen jaren onder leiding van Ruth getoond heeft, gecombineerd met “de serieus” van ons als beleidspartij is een winnend recept voor een nieuw project voor Kortrijk.”
En jawel: “Quickie mist elk moreel gezag om een nieuwe ploeg te leiden.”
Al bij de voorstelling van de stadslijst heeft Quickie (Vandorpe hanteert continu die bijnaam) ons allen bedrogen door alle gemaakte afspraken vanaf de start aan zijn laars te lappen. Zo luidt het. Voorwaar, een goed begin. Het lag in de bedoeling om bij de bekendmaking van de ‘het gezamenlijk project’ in eerste instantie de nadruk te leggen op “Stadslijst voor Kortrijk” als werktitel, en nog meer: Hannelore en Ruth zouden als verpersoonlijking van de samenwerking naar voor geschoven worden.
Maar ja, Quickie bestond het om een openingsspeech van 10 minuten te houden met als achtergrond een logo met Team Burgemeester” in opvallend grote letters, en daaronder, als een minuscule baseline ook nog, als het ware terloops, de toevoeging “Stadslijst voor Kortrijk”.

Benjamin toch !…
En de lijstvorming moet nog gebeuren! En de procedure zou nog niet vastliggen. (Beide partijen moeten hierbij hun statuten overtreden. Voor Quickie maakt dat niets uit.)
Vincent Van Quickenborne doet nu alsof zijn neus bloedt, maar het is wel degelijk zo dat hij absoluut ambieert om lijsttrekker te worden. Dan moet er normaal gezien een CD&V’er op de tweede plaats komen. En waar zit Ruth dan?
Neen; we zijn nog niet thuis.
Een proeve van samenwerkingsakkoord tussen “Team Burgemeester” en CD&V-Kortrijk (2)

1.
De Kortrijkse afdelingen van de beweging “Team Kortrijk” enerzijds en “de CD&V-partij” anderzijds , vertegenwoordigd door de hieronder ondertekenende – nog te bepalen – resp. voorzitters sluiten een samenwerkingsovereenkomst om één lijst genaamd “Team Burgemeester Stadslijst voor Kortrijk” (afgekort TBSK) te vormen om Kortrijk (inclusief alle deelgemeenten, min Kuurne) te besturen gedurende volgende vele jaren.
De TBSK-lijst kan geenszins beschouwd als een kartel aangezien er geen afzonderlijke CD&V-lijst Kortrijk bestaat noch een afzonderlijke Team-lijst. Kan juridisch wel gekwalificeerd als een bolletjeskermislijst.
2.
Het akkoord treedt in werking indien de lijst TBSK bij de verkiezingen van 13 oktober 2024 voor de samenstelling van de gemeenteraad samen 21,5+1 (43 gedeeld door 2 plus 1) of meer zetels behaalt.
Zelfs indien de lijst TBSK de meerderheid behaalt, wordt het niet uitgesloten dat er een coalitie wordt gevormd met Groen als partner en tot nader order, met name een wilsgebrek, niet met het Vlaams Belang.
3.
Indien de TBSK-lijst geen 21,5+1 zetels behaalt, maar dit zetelaantal wel kan behaald door een coalitie met de partij Groen, verbindt de TBSK-lijsttrekker er zich toe om Groen in de persoon van David Wemel (maar zoals beraadslaagd niet met Matti Vandemaele) uit te nodigen ten einde samen een coalitie met bestuursakkoord af te sluiten, gebaseerd op de principes die in onderhavig akkoord expliciet en impliciet worden vastgelegd.
4
Indien de TBSK-lijst niet in de mogelijkheid verkeerd om – zoals in punt 2 en 3 gesteld – een meerderheid te vormen, onderhandelt de lijsttrekker van TSBK (en niemand anders) voor een coalitievorming tevens met de dissidenten van de N-VA.
5.
Voor de verdeling van de mandaten in het bestuur wordt een proportionele berekening gemaakt op basis van de ingebrachte zetels. Voorbeeld: als de beweging ‘Team Burgemeester’ 22 zetels incidenteel inbrengt binnen een meerderheid van 22,5 zetels, heeft de beweging recht op 22/22,5sten van de bestuursmandaten.
Het aandeel wordt uitgedrukt in een puntenaantal, te bekomen door het totaal aantal punten toegekend aan de bestuursmandaten (cfr. infra punt 6) te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het aantal behaalde zetels van een partij of beweging is, en de noemer het totaal aantal zetels waarover de lijst TSBK beschikt.
Elk resultaat wordt afgerond naar boven, tenzij anders bepaald.
6.
De bepalingen in punt 4 leiden er in geen geval toe (tenzij bij overmacht) dat ofwel ‘de partij’ of ‘de beweging’ alleen een numerieke meerderheid heeft in het College van Burgemeester en Schepenen.
7.
Bij een scenario zoals beschreven in punt 3 of punt 4 wordt het principe zoals beschreven in punt 5 toegepast. Goed opletten.
8.
Voor de verdeling van de mandaten brengen ‘de beweging’, resp. ‘de partij’ binnen TBSK-lijst elk om beurt hun punten in, in de volgorde van het aantal behaalde zetels. Bij gelijk aantal zetels primeert de beweging ‘Team Burgemeester’. De eventuele coalitiepartner(s) krijgen telkens de mogelijkheid tot voorstelling van mogelijke opvolgers.
9.
Het stadsbestuur telt 1 burgemeester en de toegelaten 7 schepenen. Een openvallend schepenmandaat wordt ingevuld door iemand van het Team Burgemeester. Het mandaat van burgemeester telt voor vier punten, een schepenmandaat voor 1 punt. Het mandaat van gemeenteraadvoorzitter telt voor nul punten want de voorzitter wordt door de gemeenteraad verkozen uit een lijst van raadsleden, uitsluitend voorgedragen door de oppositie.
In dit scenario worden dus 11 punten verdeeld, tenzij anders bepaald. Van dit scenario kan evenwel afgeweken worden om de verhoudingen tussen ‘de partij’ en ‘de beweging’ beter te respecteren, indien ‘de beweging’ uit traditionele overwegingen als ondervertegenwoordigd zou kunnen beschouwd door algemene directeur.
10.
De mandaten in alle instellingen en samenwerkingsverbanden waar Stad in vertegenwoordigd is, worden tussen ‘de partij’ en ‘de beweging’ van de TSBK verdeeld evenredig volgens het aantal behaalde zetels, tenzij anders bepaald. Het mandaat van voorzitter van de intercommunale Leiedal komt evenwel toe aan de beweging ‘Team Burgemeester’, ook als dit “Team” het burgemeesterschap binnenhaalt. Dit is uitdrukkelijk contractueel bepaald. Pacta sunt servanda.
11.
De beweging én de partij én de eventuele coalitiepartners binnen de lijst TBSK stellen elk afzonderlijk een document op met de inhoudelijke oriëntaties van het bestuur. Voor het opstellen van het bestuursprogramma wordt op basis van die documenten voorafgaandelijk een ‘ronde van Kortrijk’ gehouden waarop alle inwoners worden uitgenodigd. Dat bestuursprogramma wordt dan (met timing én financieringswijze) ten laatste door de gemeenteraad van oktober 2025 goedgekeurd.
Het programma omvat als enige restrictie in geen geval een verhoging van de belastingvoeten Onroerende Voorheffing en Aanvullende Personenbelasting, maar geheel nieuwe belastingen behoren tot de mogelijkheden, tenzij anders bepaald.
12.
Jaarlijks worden de coalitie en de samenwerking binnen de lijst-TBSK geëvalueerd door een nog nader te bepalen commissie van notabelen. Daar wordt dan een verslag van opgemaakt.
13.
De ondertekenaars en contractanten van dit samenwerkingsakkoord waarborgen “rebus sic stantibus” geen geheimhouding.
Dit samenwerkingsakkoord wordt na ondertekening ten spoedigste (asap) bezorgd aan ‘Het Laatste Nieuws’.

Voor akkoord, gelezen,
de anonieme voorzitters van de besturen van Team Burgemeester en CD&V-Kortrijk en tevens de CD&V-nationaal, vertegenwoordigd door…

Getekend op…


Naar een proeve van samenwerkingsakkoord tussen “Team Burgemeester”en de CD&V-Kortrijk (1)

Woord vooraf
Op 11 juli 2012 sloten de Open VLD, de N-VA en de SP.A een (geheim) akkoord voor het besturen van de stad Kortrijk in de legislatuur 2013-2018. Namens de N-VA is dat ondertekend door Marniek De Bruyne en Rudolf Scherpereel. Voor de SP.A door Philippe De Coene en Axel Weydts. Namens de VLD door Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens.

Nog op 1 augustus vorig jaar heeft Quickie in “Het Laatste Nieuws” ontkend dat hij zo’n akkoord ooit heeft ondertekend. Een staalharde leugen. (Copie van het akkoord is in ons bezit.) Intussen vindt de burgemeester dat heel die zaak behoort tot de prehistorie, dus ook die leugen van vorig jaar. Daar moeten we nog aan toevoegen dat art. 19 van het document uit 2012 uitdrukkelijk stipuleerde dat de tripartite na evaluatie kon verlengd worden voor de bestuursperiode 2019-2024. Dat is al geen prehistorie meer, zo kan men stellen.
Maar het is eigen aan de manier van denken bij de machiavellistische Van Quickenborne dat hij het verleden laat voor wat het is, evenwel pas van zodra hij daar niet de minste baat bij heeft om dingen weer op te rakelen.

Het is heel goed denkbaar (vaststaand) dat huidig CD&V-fractievoorzitter Hannelore Vanhoenacker en Quickie zelf (en wie nog?) al een samenwerkingsakkoord hebben gesloten waarbij zij zich voor het gemak hebben gebaseerd op de tekst van 2012. Was toen immers opgesteld door twee juristen van de N-VA, dus moet men zich nu niet meer moe maken om nieuwe, juridisch-sluitende artikels te formuleren.
In volgend stuk geven we de tekst weer van zo’n mogelijke samenwerkingsakkoord.
Gewoon een parafrasering van het vroegere geheim akkoord van de tripartite.
We zullen het daarbij zeker ook hebben over de verdeling van de mandaten.

P.S. (1)
In de voorlopige “Stadslijst” met 19 kandidaten staan we verbaasd over het feit dat Benjamin Vandorpe er (nog?) niet bij behoort. We beschouwden hem als de ‘coming man’ van de CD&V. In de gemeenteraad overvleugelde hij onmiskenbaar zijn eigenste fractieleider. (Achteraf bekeken: het verwonderde ons al dat hij in de laatste gemeenteraad van januari geen enkele tussenkomst hield.)
We hadden ook niet echt verwacht dat raadslid Koen Byttebier nog zou opkomen en dachten daarbij nog dat schepen Wout Maddens nu welverdiend zou gaan rentenieren. Een goed teken is dat Tiene Castelein voorlopig ontbreekt.
P.S. (2)
De sfeer in het schepencollege op vandaag maandag?
Moet huiveringwekkend geweest zijn.
Wat intussen ietwat aan de aandacht is ontsnapt, is dat de bevoegde schepen van Cultuur (nu ook kandidaat-burgemeester) vindt dat er teveel geld gaat en ging naar zijn beleidsdomein !! Zoiets kan enkel iemand als Axel Ronse bedenken. Zeg! Gaat dat project “Kortrijk culturele hoofdstad” nog door? Heeft er ook al ongelooflijk veel geld doorgejaagd, en we horen er niets meer van.


Gemeentemonitor en schuld per inwoner (2)

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) publiceerde laatstleden 24 januari zijn derde editie van de gemeente- en stadsmonitor. Daarmee wordt via een rist van honderden indicatoren (laat ons zo zeggen) de “staat” van steden en gemeenten in kaart gebracht door bevraging (maart vorig jaar) van een representatieve cohorte aan burgers.
Al die mensen kunnen dan hun percepties over de meest verscheidene toestanden en beleidsdomeinen in hun woonplaats weergeven.
Lang geleden behoorde ondergetekende ook eens toevallig tot de respondenten. Dat gebeurde toen ook nog telefonisch en de mevrouw aan de lijn stond stomverbaasd dat ik op vele vragen repliceerde dat ik niet in staat was om daarop te antwoorden, oftewel anderzijds graag een woordje commentaar wou geven. Vraag was bijv. of ik vond dat er wel genoeg speelpleintjes waren te vinden in onze stad. Wist ik veel…
Nu, naast die bevragingen naar indrukken van bewoners verstrekt de monitor ook puur statistische gemeentelijke gegevens, afkomstig uit diverse databanken. Zo bijvoorbeeld over de schuld per inwoner.
(Zie nog onze vorige editie.)
Kranten wijden veel aandacht aan die Monitor, en geven daar jammer genoeg weinig duiding bij. Zeg maar: geen. (En als ze bij bepaalde onderwerpen vergelijken met andere gemeenten houden ze er geen rekening me dat de foutenmarges mekaar kunnen overlappen en de mogelijke verschillen bij de indicatoren dus niet significant zijn. Daar weet zo’n journalist niks van. Waren altijd gebuisd voor statistiek.)

En zo kunnen we ons goed inbeelden hoe menig Kortrijkzaan duchtig werd opgeschrikt toen hij/zij vernam dat er voor niet minder dan 2.382 euro aan schulden op zijn hoofd en op de capita’s van zijn kindjes berust. Zo’n dingen staan nooit in onze plaatselijke gazetten en worden ook nooit toegelicht.
Is dat even schrikken!
Het is een ongeveer onuitroeibaar misverstand (zelfs bij politiekers): een gemeente wordt niet bestierd als een huishouden. De leningen aangegaan door overheden zijn namelijk productief. (Of horen dat toch te zijn.) Aflossingen spreiden zich daarom ook over generaties.

De in de Monitor aangegeven schuld per inwoner van 2.381,97 euro (per 31/12.22) is – zonder enig commentaar – tevens misleidend.
Maar mogen we als een Pietje-Precies weerom (zie vorige editie) en eerst even wijzen op cijfergegevens die we niet goed kunnen thuiswijzen.

Volgens de jaarrekening 2022 van de stadsadministratie bedraagt de totale openbare schuld (op 31 december 2022) 185.176.471 euro. De Monitor berekent de schuld per inwoner aan de hand van 78.944 inwoners. Welnu, dat geeft 2.345,66 euro op per inwoner. Dat is dus een ander bedrag dan wat de Monitor ons meent te moeten leren (2.381,97 euro).

Met welke bevolkingstelling houdt de monitor (en stad) eigenlijk rekening? De meest logische datum lijkt ons toch die van 1 januari 2023 te zijn. Volgens het bevolkingsregister telde Kortrijk toen 78.841 inwoners. Dat levert dan een schuld per inwoner aan van 2.348,73 euro.
We krijgen dus drie mogelijke uitkomsten als schuld per inwoner….
Lijkt u dat allemaal pietluttig? Mij niet. We vinden dat véél erger dan een d-t-fout in een officieel document.
Bon. We geloven dus ofwel het Agentschap Binnenland Bestuur, ofwel Stad NIET.
En nu voegen we aan onze commentaar een uiterst belangrijke reflectie toe.
Waarom is het schuldbedrag per inwoner van het ABB misleidend voor de gemiddelde lezer?
Zo’n gewone Kortrijkzaan denkt in al zijn onschuld dat het puur gaat om een schuld van de Stad.
Maar neen !
We moeten een opsplitsing maken.
– Stad zelf had eind 2022 een eigen schuld (eigen leningen) voor een bedrag van 111.020.959 euro.
– Het OCMW droeg een schuld van 30.614.580 euro.
TOTAAL VOOR HEEL HET STADSGEBEUREN: 141.635.538 euro.
PER INWONER: 1.822 euro.
Dat zijn de cijfers aangegeven door het stadsbestuur in de jaarrekening 2022.
We krijgen het weer op de heupen. Blijkt dat bestuur nog een ander bevolkingsaantal hanteert (77.736).
Dat is niet zo niet zonder belang.
Kijk maar eens naar Middelkerke. Torenhoge schuld van 4.047 euro (vanwege de bouw van een casino) voor- ja, een klein aantal inwoners (19.755).

Hoe komt men dan aan de schuld zoals de Monitor aangeeft?
Men telt bij de zuivere Stadschuld ook nog de zgn. doorgeefleningen erbij (bijv. aan Fluvius): dat is 37.178.441 euro. Ooit krijgt men die terugbetaald). En de puur “boekhoudkundige schulden” van 6.362.492 euro waarmee geen kasstroom gepaard gaat.
En zo komt men natuurlijk aan een totale openstaande schuld van 185,2M hetzij 2.382 EUR per inwoner.

We zouden nu nog een boom kunnen opzetten over de evolutie van de schuld. Het is ooit erger geweest.
Schulden enkel voor stad en OCMW in 2015: 181.309.611 euro, hetzij 2.410 per inwoner.
Voorts zouden we dat bedrag nog kunnen relativeren, nuanceren, SITUEREN.
Zoals gezegd: stad is geen gezin. We lenen toch niet voor pure consumpties?
En hoe minder leningslasten, hoe minder een stad doet aan investeringen. Dat kan ook niet goed zijn.
Voorts moeten we zaken in het oog houden als het netto-actief, de autofinancieringsmarge, het werkkapitaal, ratio’s als die van de solvabiliteit en liquiditeit.
We gaan dat dan wel een keer doen….