Een proeve van samenwerkingsakkoord tussen “Team Burgemeester” en CD&V-Kortrijk (2)

1.
De Kortrijkse afdelingen van de beweging “Team Kortrijk” enerzijds en “de CD&V-partij” anderzijds , vertegenwoordigd door de hieronder ondertekenende – nog te bepalen – resp. voorzitters sluiten een samenwerkingsovereenkomst om één lijst genaamd “Team Burgemeester Stadslijst voor Kortrijk” (afgekort TBSK) te vormen om Kortrijk (inclusief alle deelgemeenten, min Kuurne) te besturen gedurende volgende vele jaren.
De TBSK-lijst kan geenszins beschouwd als een kartel aangezien er geen afzonderlijke CD&V-lijst Kortrijk bestaat noch een afzonderlijke Team-lijst. Kan juridisch wel gekwalificeerd als een bolletjeskermislijst.
2.
Het akkoord treedt in werking indien de lijst TBSK bij de verkiezingen van 13 oktober 2024 voor de samenstelling van de gemeenteraad samen 21,5+1 (43 gedeeld door 2 plus 1) of meer zetels behaalt.
Zelfs indien de lijst TBSK de meerderheid behaalt, wordt het niet uitgesloten dat er een coalitie wordt gevormd met Groen als partner en tot nader order, met name een wilsgebrek, niet met het Vlaams Belang.
3.
Indien de TBSK-lijst geen 21,5+1 zetels behaalt, maar dit zetelaantal wel kan behaald door een coalitie met de partij Groen, verbindt de TBSK-lijsttrekker er zich toe om Groen in de persoon van David Wemel (maar zoals beraadslaagd niet met Matti Vandemaele) uit te nodigen ten einde samen een coalitie met bestuursakkoord af te sluiten, gebaseerd op de principes die in onderhavig akkoord expliciet en impliciet worden vastgelegd.
4
Indien de TBSK-lijst niet in de mogelijkheid verkeerd om – zoals in punt 2 en 3 gesteld – een meerderheid te vormen, onderhandelt de lijsttrekker van TSBK (en niemand anders) voor een coalitievorming tevens met de dissidenten van de N-VA.
5.
Voor de verdeling van de mandaten in het bestuur wordt een proportionele berekening gemaakt op basis van de ingebrachte zetels. Voorbeeld: als de beweging ‘Team Burgemeester’ 22 zetels incidenteel inbrengt binnen een meerderheid van 22,5 zetels, heeft de beweging recht op 22/22,5sten van de bestuursmandaten.
Het aandeel wordt uitgedrukt in een puntenaantal, te bekomen door het totaal aantal punten toegekend aan de bestuursmandaten (cfr. infra punt 6) te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het aantal behaalde zetels van een partij of beweging is, en de noemer het totaal aantal zetels waarover de lijst TSBK beschikt.
Elk resultaat wordt afgerond naar boven, tenzij anders bepaald.
6.
De bepalingen in punt 4 leiden er in geen geval toe (tenzij bij overmacht) dat ofwel ‘de partij’ of ‘de beweging’ alleen een numerieke meerderheid heeft in het College van Burgemeester en Schepenen.
7.
Bij een scenario zoals beschreven in punt 3 of punt 4 wordt het principe zoals beschreven in punt 5 toegepast. Goed opletten.
8.
Voor de verdeling van de mandaten brengen ‘de beweging’, resp. ‘de partij’ binnen TBSK-lijst elk om beurt hun punten in, in de volgorde van het aantal behaalde zetels. Bij gelijk aantal zetels primeert de beweging ‘Team Burgemeester’. De eventuele coalitiepartner(s) krijgen telkens de mogelijkheid tot voorstelling van mogelijke opvolgers.
9.
Het stadsbestuur telt 1 burgemeester en de toegelaten 7 schepenen. Een openvallend schepenmandaat wordt ingevuld door iemand van het Team Burgemeester. Het mandaat van burgemeester telt voor vier punten, een schepenmandaat voor 1 punt. Het mandaat van gemeenteraadvoorzitter telt voor nul punten want de voorzitter wordt door de gemeenteraad verkozen uit een lijst van raadsleden, uitsluitend voorgedragen door de oppositie.
In dit scenario worden dus 11 punten verdeeld, tenzij anders bepaald. Van dit scenario kan evenwel afgeweken worden om de verhoudingen tussen ‘de partij’ en ‘de beweging’ beter te respecteren, indien ‘de beweging’ uit traditionele overwegingen als ondervertegenwoordigd zou kunnen beschouwd door algemene directeur.
10.
De mandaten in alle instellingen en samenwerkingsverbanden waar Stad in vertegenwoordigd is, worden tussen ‘de partij’ en ‘de beweging’ van de TSBK verdeeld evenredig volgens het aantal behaalde zetels, tenzij anders bepaald. Het mandaat van voorzitter van de intercommunale Leiedal komt evenwel toe aan de beweging ‘Team Burgemeester’, ook als dit “Team” het burgemeesterschap binnenhaalt. Dit is uitdrukkelijk contractueel bepaald. Pacta sunt servanda.
11.
De beweging én de partij én de eventuele coalitiepartners binnen de lijst TBSK stellen elk afzonderlijk een document op met de inhoudelijke oriëntaties van het bestuur. Voor het opstellen van het bestuursprogramma wordt op basis van die documenten voorafgaandelijk een ‘ronde van Kortrijk’ gehouden waarop alle inwoners worden uitgenodigd. Dat bestuursprogramma wordt dan (met timing én financieringswijze) ten laatste door de gemeenteraad van oktober 2025 goedgekeurd.
Het programma omvat als enige restrictie in geen geval een verhoging van de belastingvoeten Onroerende Voorheffing en Aanvullende Personenbelasting, maar geheel nieuwe belastingen behoren tot de mogelijkheden, tenzij anders bepaald.
12.
Jaarlijks worden de coalitie en de samenwerking binnen de lijst-TBSK geëvalueerd door een nog nader te bepalen commissie van notabelen. Daar wordt dan een verslag van opgemaakt.
13.
De ondertekenaars en contractanten van dit samenwerkingsakkoord waarborgen “rebus sic stantibus” geen geheimhouding.
Dit samenwerkingsakkoord wordt na ondertekening ten spoedigste (asap) bezorgd aan ‘Het Laatste Nieuws’.

Voor akkoord, gelezen,
de anonieme voorzitters van de besturen van Team Burgemeester en CD&V-Kortrijk en tevens de CD&V-nationaal, vertegenwoordigd door…

Getekend op…