Cultuurschepen Ronse en cijfers: de nieuw schouwburg (3)

Vervolg van vorig stuk waarin we nagaan in hoeverre de bedragen die schepen Axel Ronse voor de renovatie en nieuwbouw van de schouwburg kloppen met wat we terugvinden in het dossier van het project.
3. De gemeenteraad beslist over de voorwaarden en de wijze van gunnen van de algemene bouwaanneming (13 maart 2023)
De algemene aanneming slaat o.a. op sloopwerken, ruwbouwwerken, dakwerken, gevelwerken, binnenafwerking, omgevingswerken, elektriciteit, HVAC, sanitair, brandbeveiliging, en natuurlijk de nieuwbouw.
Van belang is op te merken dat de theatertechnieken en de inrichting van de keuken in het cultuurcafé nog verder moeten uitgewerkt in het uitvoeringsdossier. (Zou dat die fase 2 kunnen zijn?)
In dit stadium van het dossier maken de raadsleden voor het eerst kennis van wat de totale projectkost zou kunnen zijn. Men wijst er wel op dat het maken van een accurate raming vanwege onvoorspelbare prijsstijgingen geen sinecure is.
Hierna volgende bedragen zijn altijd incl. BTW.
De totaal geraamde projectkost bedraagt op dat moment 18.974.558 euro, met de optionele kosten inbegrepen.
Hierin onderscheiden we onder meer:
– algemene aanneming: 14.038.962 euro;
– theatertechnieken: 1.187.352 euro;
– erelonen (incl. veiligheidscoördinator): 1.744.174 euro;
– operationele kosten: 249.393 euro.
Misschien herinnert u zich dat het AMJP3 slechts voorzag in een uitgave van 14.383.483 euro en een subsidie van 7. 800.00 euro, zodat de netto-kost dan kwam op 6.583.483 euro.
Voor deze gunning is er dus op het projectbudget een onvoldoende bedrag beschikbaar ten belope van 4,2 miljoen euro. Maar dit moet op te lossen zijn door gebruik te maken van een “conjunctuurfonds” en een nog een te verwachten subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed subsidie (210.000 euro).
De gemeenteraad beslist om als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure. (Zoals al gezegd: de CD&V en het VB onthouden zich.) Offertes moeten binnen in mei. De gunning aan een aannemer wordt verwacht tegen half juli 2023.
4. De gunning via openbare procedure gaat niet door (gemeenteraad 3 juli 2023)
Op de aanbesteding zijn slechts twee inschrijvingen ontvangen. En tot overmaat van ramp zijn die offertes onaanvaardbaar omwille van een ongekende overschrijding van het ramingsbedrag. In een raadscommissie laat schepen Ronse zich ontvallen dat het gaat om een meerkost van 5 miljoen.
Naar verluidt zijn de inschrijvers zelf verrast dat de gunning niet doorgaat. Schepen Ronse wijt dit alles niet aan een verkeerde raming van zijn diensten, maar wel aan de hoogconjunctuur. (Aannemers hebben overal te lande te veel werk vanwege de komende verkiezingen met de vele openbare aanbestedingen vanwege publieke besturen.) Niettemin worden enkele terechte opmerkingen van de inschrijvers meegenomen in het dossier.
Het ontwerp blijft hetzelfde evenals het financiële luik. Het toewijzen van de optionele posten en het ereloon van de ontwerpers wordt ietwat verhoogd.
Totaal bedrag: 18.850.161 euro.
Algemene aanneming: 14.038.962 euro.
Er moet dus een nieuwe plaatsingsprocedure gekozen worden. De gemeenteraad staat toe dat er zal gewerkt worden volgens de “mededingingsprocedure met onderhandeling“. Dit keer met instemming van de CD&V. (De geheime onderhandelingen over de opmaak van een nieuwe stadslijst voor de verkiezingen zijn al bezig?)
5. Definitieve gunning van de algemene aanneming (CBS 8 januari 2024)
(Het niet toewijzen van de openbare procedure bracht dus een verschuiving van de start van de werken met zich mee.)
Na selectie van 12 inschrijvers werden er drie offertes ontvangen.
Het bouwbedrijf FURNIBO nv uit Veurne wordt geselecteerd met een offerte van 16.461.844 euro EXCL. BTW.
(Een ander bedrijf was lichtjes goedkoper en het derde bedrijf trok zich terug.) Vergelijk met de raming bij de mededingingsprocedure: die was 11,5 miljoen EXC. BTW.)
Na maandenlange onderhandelingen (“besprekingen”) tussen oktober en december 2023 kwamen twee partijen met een “best and final offer”. De ‘BEFO’ van de nv FURNIBO bedroeg uiteindelijk EXCL. BTW15.151.182 euro, dus zowat 1,3 miljoen euro minder dan de hun oorspronkelijke offerte.
(Het is over die zgn. besparing dat schepen Axel Ronse het zo trots heeft in zijn persmededeling.)
Mét BTW kost de algemene aanneming van de stadschouwburg dus 17.632.946 euro.

6. Totaal nieuwe raming van de projectkost (toelichting CBS van 8 januari 2024)
Ter gelegenheid van de gunning van de algemene aanneming aan de nv Furnibo heeft “men” een nieuwe raming opgemaakt van de totale projectkost.
Je schrikt je een hoedje.
Onze lezers vernamen hierboven al dat men het in juli 2023 had over een bedrag van 18.850.161 euro.
Hoeveel is dat nu geworden? We gaan het u een keer zeggen! 24.570.214 euro, incl. BTW.
De details van de verhoogde posten laten we hier nu achterwege. (U kunt ze opvragen bij onze redactie.)
Het gaat er ons om dat we maar weer eens aantonen hoe verkeerd de Kortrijkzanen worden voorgelicht.
En hoe de pers niet in staat is om dit te doorgronden
.

HOE IS DAT NU TOCH MOGELIJK??
Schepen Ronse heeft het in een persmededeling (én op de website van Stad) over een bedrag van 13,3 miljoen. Het gaat in de offerte voor de algemene aanneming van het bouwbedrijf Furnibo om 17,6 miljoen.
De schepen geeft ook de indruk dat het gaat om een totaal projectbedrag. In werkelijkheid is dat nu gebudgetteerd op 24,5 miljoen, en vorig jaar ging het nog om 18,8 miljoen.

Voorts heeft men het in de budgetten zoals vermeld in de aangepaste meerjarenplannen continu over een fase 1, zijnde het publieksgedeelte. Komt er nog wat??
SAMENVATTING EN BESLUIT
De communicatie van cultuurschepen Axel Ronse over de ko

Cultuurschepen Ronse en cijfers: de vernieuwde schouwburg (2)

U hebt het allemaal kunnen lezen in HLN van gisteren 28 maart: de ingrijpende renovatie van de stadschouwburg is aangevat, met als blikvangers de nieuwe theaterzaal en het cultuurcafé. Stond ook allemaal tevoren al te lezen op de website van stad. In feite gaat het om meer dan een renovatie: er is ook restauratie en nieuwbouw opgenomen in het masterplan.
We beperken ons hier tot wat de N-VA- schepen van cultuur Axel Ronse te berde brengt inzake financiering van het project (dat we genegen zijn, – al positivo haasten we ons voortaan altijd om dit uitdrukkelijk te poneren).
Schepen zegt:
– het totaalbudget bedraagt 13,3 miljoen van de stad en 7,8 miljoen euro Vlaamse subsidies;
– vergeleken met het oorspronkelijk budget had men af te rekenen met een prijsstijging van 25 procent maar door een nieuwe onderhandelingsprocedure (en extra financiering) kon men 1 miljoen besparen.
Voorts vertelt Axel nog dat er bij zijn debuut als schepen in 2019 plannen op tafel lagen om enkel een eerste fase van het zogenaamde masterplan te verwezenlijken maar dat men nu vanwege de steun van Vlaanderen aan de slag kon gaan om het volledige masterplan te realiseren.

Over dit laatste punt moeten we toch even bekennen dat we er niks van begrijpen. Eerste fase? Wat is dan de tweede?
In alle meerjarenplannen (we zijn gekomen aan de vierde aanpassing) van de lopende bestuursperiode is steeds en NOG STEEDS sprake van een masterplan fase 1, en dat slaat op het “publiekgedeelte”.
In het oorspronkelijke meerjarenplan (MJP) van december 2019 gaat het nog om een luttel investeringsbudget (raming!) van 8.110.000 euro en een subsidies ter waarde van 750.000 euro. Netto gaat het dus toch wel om een stadsuitgave van 7.360.000 euro.
In december 2020 krijgen we volgens het eerste aangepast meerjarenplan (AMJP1) plots een subsidie van niet minder dan 8.300.000 euro, zodat het masterplan nu slaat op een bedrag van – jawel – 14.377.168 euro (icl. BTW). Maar netto blijft de kost voor stad dus toch binnen de perken: 6.077.68 euro.
Ter info zeggen we er nog even bij dat de netto-uitgave in zowel het AMJP2 (2021) als in AMJP3 (2022) steeds cirkelt rond 6,5 miljoen. En de uitgaven (ramingen) blijven ook constant: 14,3 miljoen.
Maar dan gebeurt er iets waar de schepen niet over rept.
En let wel, men maakt nog steeds gewag van budgetten voor een fase 1 van het masterplan.
In het AMJP4 van 8 december 2023 is er plots een budgetwijziging met een stijging van meer dan 10 miljoen en een verhoging van het subsidiebedrag met ca. 200.000 euro. Het netto-bedrag stijgt met 9,9 miljoen.
Het budget (een raming) bedraagt dus nu, en onthoud dat maar even:
– een uitgave van 24.513.483 miljoen;
– subsidie: 8.010.000 euro:
– netto-uitgave voor stad: 16.503.483 euro.
ZO.
Herlees nu maar eens wat de schepen vertelt in de gazet en op de website van stad.


Tot op heden hadden we het over ramingen.
Laten we nu even de aanbestedingen bekijken, met andere woorden de contractuele, reëel aangegane uitgaven.
Een chronologie van de feiten. (De gazetten mogen deze gegevens gerust overnemen.) Laten we beginnen bij het begin:
1. De gunning van de studieopdracht (CBS van 14 juni 2021)
Het bureau WIT Architecten uit Leuven mag een ontwerp maken voor de nieuwbouw en renovatie/restauratie van de stadschouwburg. Ereloon 11 procent van de bouwkost. Offerte van het bureau bedroeg 1.246.500 euro (incl. BTW). In mei 2021 werd de bouwkost volgens het wedstrijdontwerp nog geraamd op 11.425.444 euro. (Bouwkost wil zeggen: zonder voorstudie, erelonen, bijkomende projectkosten)
2. Voorontwerp goedgekeurd (CBS van 31 januari 2022)
(Schepen Ronse is verontschuldigd.)
Volgens een geactualiseerde prijsraming wordt de bouwkost nu geraamd op 12.829.506 euro.
De verhoging is te wijten aan een “hoogconjunctuur van de bouwprijzen”. Er is een gemiddelde prijsstijging te bespeuren van 8,72 procent sinds april 2021, wat een meerkost geeft van ca. 1 miljoen.
Komt daarbij dat er een nieuwe regelgeving is voor de ventilatie van de zalen. Een vernieuwing van het ventilatiesysteem in de grote zaal is geboden. Meerkost ca. 453.000 euro.
In de toelichting bij dat voorontwerp is niet uitdrukkelijk sprake van een fase 1 en 2. Wel heeft men het over enerzijds het “architecturale ontwerp” en daarnaast over studies in verband met technieken (HVAC, sanitair, akoestiek,…)
3. Algemene bouwaanneming, voorwaarden en wijze van gunnen (gemeenteraad 13 maart 2023)
Even wat politiek.
In het kader van de komende nieuwe stadslijst van het Team Burgemeester én de CD&V past het hier om om er aan te herinneren dat de oppositie (ook de CD&V dus ) zich heeft onthouden.
In een stemverklaring wijst Hannelore Vanhoenacker (fractieleider CD&V) op de serieuze prijsverhoging terwijl een evenredige stijging van de subsidiëring achterwege blijft. In een repliek zegt schepen Ronse dat hij nog zal proberen om extra middelen te verkrijgen van hogere overheden en hoopt hij dat de CD&V hem hierbij zal steunen. Maar in de raadscommissie is net door de projectleider geopperd dat men een aanvraag tot meer steun heeft ingediend en dat de uitkomst was dat zoiets niet kon !

(Wordt vervolgd.)

Kan cultuurschepen Ronse wat nauwkeuriger zijn? (1)

Oei.
Zo nu en dan vinden we dat onze N-VA-schepen van cultuur Axel Ronse niet nauwkeurig omspringt met de feiten, meer speciaal in zijn omgang met cijfers.
Maar ja, om dat aan te tonen is het vanzelfsprekend nodig dat we zelf over de juiste gegevens beschikken… En om die te vinden in dossiers die soms jaren oud zijn, dat is niet simpel. Het cultuurbeleid op gebied van investeringen is ook niet altijd heel transparant.

Axel is ook Vlaams parlementariër.
In een politiek rapport over het functioneren van de leden van het Vlaams parlement – vandaag gepubliceerd in “Het Nieuwsblad” – komt hij er goed uit. (Zijn humor wordt wel niet erg gesmaakt.)
Het wordt tijd dat ook in onze stadslog zo nu en dan een bedenking wordt geformuleerd over de gedragingen onze N-VA-schepen van cultuur. Eind januari al heeft hij zichzelf uitgeroepen tot kandidaat burgemeester bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee is de facto de tripartite in duigen gevallen.
Bij die gelegenheid maakte Ronse een waarlijk verbijsterend statement over zijn eigenste cultuurbeleid, zo uniek dat het een vermelding verdient in de geschiedenis van het Kortrijkse politiek gebeuren. In Facebook liet hij – nota bene als bevoegd schepen van het beleidsveld – weten dat er in de bijna voorbije bestuursperiode (2019-2024) teveel geld is gespendeerd aan cultuur! (Denk aan de renovatie van de schouwburg.) Hij wil (als toekomstig burgemeester) meer geld voor zorg en welzijn.
(Dat FB-bericht is niet meer terug te vinden.)

Het is in het hierboven geschetst kader dat we dus wat meer aandacht gaan besteden aan het optreden van schepen Ronse in de aanloop naar de verkiezingen.
We gaan nu op zoek naar wat juistere gegevens dan deze die we van hem gewoon zijn over twee belangrijk culturele projecten: 1) de renovatie van de schouwburg en 2) de bouw van een nieuwe site Abby.
Tot morgen, of wordt het overmorgen?

P.S.
In de gazetten lees je maar weer wat er staat… Och ja.

Las u al een keer een masterproef met rode oortjes?

Wij wel. Maar niet helemaal, want veel te geleerd geformuleerd en te moeilijk, terwijl de verhalende beschrijving van de “queer porno” toch wat begon te vervelen. Nu ja, je bent nu eenmaal hetero of niet,- alhoewel de scriptie van een studente aan de UGent waarover het hebben dit nogal betwijfelt.
Wat is me dat nu?
Zal kortrijkwatcher het over porno hebben? Is er enig verband met (Kortrijkse) politiek?
Jawel. We leggen het uit, straks.
De aanleiding is een stuk van onze sterreporter Peter Lanssens in zijn gazet van vandaag.

——
Onze HLN-reporter (lps) maakt vandaag weer verkapte reclame voor een zaak (Maison Mariage) en bijhorende vriendinnetjes. Titel van het stuk: “Wie wordt bruidegom of bruid van Margot?” (Merk op: ‘bruiden’ kunnen ook.)
Het zit zo.
Seda Virabian van de nieuwe trouwbeurs ‘Maison Mariage” pakt uit met een stunt, geïnspireerd op het spraakmakend televisieprogramma ‘Blind getrouwd”. Zij doet een oproep. Wie voor één dag de man of vrouw wil worden van de gekende Kortrijkse ‘urban influencer’ MARGOT DEMEULEMEESTER kan zich daarvoor kandidaat stellen met een email gericht aan ‘sedasbloemenaterlier@outlook.com’.
Pas op, dat moet vlug gebeuren want het kan nog slechts tot morgen, vrijdag 22 maart. (Het stuk van Lanssens is blijkbaar te laat gepubliceerd.)
De gelukkige, uitverkoren kandidaat (of kandidate dus) wordt dan op zondag 23 maart om 17 uur verwacht op de ‘eventlocatie’ Maison Parazar in de Voorstraat 37 en krijgt daar al het benodigde (een jurk, een maatpak, een boeket) om dan met de genodigden in stoet naar het historisch stadhuis te trekken, alwaar eerste schepen het Ruth Vandenberge het koppel (dat mekaar dus voor het eerst ziet) zal huwen.
Dat is dus een politieke kant van de zaak, een reden waarom we aan heel deze bedoening aandacht willen aan besteden.
Er dringen zich wat vraagjes op.
1. Waarom leent een zgn. eerste superschepen én kandidaat-burgemeester van een centrumstad zich tot zulke onnozelheden?
2. Kan een schepen voor dit soort van triviale reclamestunt gebruik maken van een openbaar gebouw, daarenboven nog de statige trouwzaal van het historisch stadhuis? En op dat uur, én op een zondag?
3. Betalen de organisatoren de retributie voor het gebruik van de zaal voor dit ronduit belachelijke schijnhuwelijk? (Er is toch stadspersoneel nodig, al was het maar om de deur te openen en licht te maken?)

Laat het ons even hebben over Margot Demeulemeester.
Reporter Lanssens is er stapelgek op: “ze heeft de beauty en de brains.”
Margot is een ideale partner voor wie op zoek is naar een verrijking van het leven, vol zotte avonturen. Een waar gevoelsmens ook, waar je diepe gesprekken mee kunt voeren, ook over wereldproblemen die onze tijd bezwaren zoals oorlogen en klimaatverandering. Tenslotte: Margot is een overtuigd vegetariër.
Wees gerust, ook al vermoedt u dat Lanssens hier de ironische toer opgaat: hij meent dat.
Van belang (ook politiek!) is hier dat de 0,00%-journalist (lps) het beroepshalve verzwijgt dat Margot Demeulemeester een concullega is! Zij is voor wat het Kortrijkse nieuws betreft de lokale reporter van het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen”. Kan daarbij niet verbergen dat zij van het puberale modieus-linkserige-progressief soort “journalistengilde” is.
Over gemeentepolitiek is ze nog altijd niet helemaal goed ingevoerd, maar we vergeten nooit een van haar eerste bijdragen over de gemeenteraad, die van februari vorig jaar. Een uitermate journalistiek smerig stuk dd. 3 maart 2023 waarbij zij over méér dan één pagina de mantel uitveegt van de VB-fractieleider Wouter Vermeersch. Niet op grond van eigen observatie, maar op basis van wat zijn vijanden haar vertellen. Journalistiek! (We weten dat de hoofredacteur van het weekblad achteraf danig verveeld zat met dat rapport en er alles heeft aan gedaan om de zaak “in der minne ” te regelen met Vermeersch.)

Maar nu wordt het toch tijd om de titel van ons stuk even uit te leggen.
We kennen Margootje niet enkel als reporter van HET WEEKBLAD van West-Vlaanderen, maar ook als “Master in de richting van de communicatiewetenschappen”, meer speciaal film en televisie. UGent, academiejaar 2016-2017.
Volledige titel van haar masterproef: “The Crash Pad Series: een segmentanalyse van cultureel verzet tegen normaliteit aan de hand van queer pornografie.”
Vandaar onze rode oortjes. Vooral bij het lezen van de bijlagen. Daarin beschrijft zij over vele bladzijden geheel in detail (close up) een aantal afleveringen uit de vier (wat we noemen: harde porno) films van de “Crash Pad Series”, gemaakt door Pink&White Productions.
U kunt haar masterscriptie nog altijd vinden op Tinternet. (Ghent University Library.) Behoudens die beschrijvingen van een aantal saillante scènes uit de films (met de juiste terminologie) is de teneur van de dissertatie pas na herhaalde lectuur bijna te begrijpen.
We verstaan nu wel waarom Margot in de gazet HLN van vandaag “knipoogt” als ze zegt nog niet te weten wat er na de bruiloft nog zou kunnen geburen in de huwelijksnacht. En dat een bruid als partner niet ipso facto is uitgesloten.

EINDE

Onze sterreporter (lps) maakt een opnieuw een bilan op van het beleid (2)

Ja, onze 0,00%-journalist Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” maakte online dan op 15 maart opnieuw “een duik in het bestuursakkoord “Kortrijk Beste Stad van Vlaanderen”. Gelukkig dat we het gezien hebben. De printversie is nog niet gepubliceerd in de papieren gazet. We wezen er al een keer op dat de reporter online op 4 maart aan de hand van 10 punten heeft uitgezocht wat er nu gerealiseerd werd, en vooral wat niet. Ook met behulp van de leden van het schepencollege. Dat werkstuk kon men op papier pas lezen op dinsdag 12 maart. En wat bleek. Van die tien punten is er één uitgevoerd (het digitaal referendum) , en de andere negen actiepunten zijn nog in het stadium van de uitvoering. Maar ze zitten wel op schema. Twee grote projecten zullen zelfs nog dit jaar worden voltooid: de tentoonstellingssite Abby en de verlaging van de Leieboorden van de Dolfijn- en Kasteelkaai. Met andere woorden: de facto (op de keper beschouwd) is er geen enkel punt te vinden dat niet is gerealiseerd.
Burgemeester Van Quickenborne kon toen concluderen dat “ruim 80 procent van de beloftes is waargemaakt” en voegde er zelfs nog aan toe dat er dit jaar nog twaalf openingen zijn gepland.
Quickie keek ook naar de toekomst en verwees naar drie cruciale dossiers “die weer op de rails zijn gezet”. (Eigenlijk dossiers van het Vlaams Gewest: de trambus naar Hoog-Kortrijk, het nieuwe station, het nieuwe tracé voor het kanaal Bossuit-Kortrijk.)
In de gazet van 12 maart verwees de burgemeester tevens naar nieuwe plannen: een Groene Gordel en en nieuwe politiepost aan het Stationsplein.
En dan komt er nog een zinnetje dat in de gazet niet nader wordt toegelicht, maar in de online-versie wél.
Burgemeester voegt er nog aan toe dat hij ook “qua events naar een hogere versnelling wil schakelen”.
In de oorspronkelijke versie (die enkel abonnees konden lezen via Tinternet) gaf hij als voorbeeld dat hij de officiële start van de koers genaamd “Kuurne-Brussel-Kuurne” ook naar Kortrijk-stad wil overbrengen.
Die toelichting is dus in de gazet weggevallen, geschrapt. Normaliter noemt men in de perswereld zoiets: censuur. Het is duidelijk dat Quickie op vandaag, in de aanloop naar de verkiezingen geen slapende honden in Kuurne wil wakker maken.

Zo.
Intussen heeft onze sterreporter – van Quickie zelf natuurlijk – de wenk gekregen om zich nog wat beter te informeren over belangrijke lopende projecten. De spreekbuis van Q kreeg er zeven voorgeschoteld, met de nodige inside informatie. De voor Quickie dan gratis kiespropaganda gaat over:
1. Start van de omgevingsaanleg boven de nieuwe Appeltunnel.
2. Werken voor een groener winkelwandelgebied. (Er is minder leegstand!).
3. Opmaak van een plan-MER in verband met de locatie van een nieuw voetbalstadion.
4. Bijkomende trajectcontroles.
5. De aanstelling van een “jongerenflik” binnen het politiekorps en een samenwerkingsverband met het Oranjehuis. Naam: JU.WEL.
6. Opwaardering van “de kop van de Veemarkt”.
7. Sinksenfeesten in het kader van het project Kortrijk Culturele Hoofdstad.

Nadere informatie?
Iedere dag de krant kopen, op hoop van zegen.

P.S.
Wie HLN leest kan op geen enkele wijze ook maar enigszins vermoeden dat de tripartite niet meer bestaat. Of toch wél: geen enkel schepen van “Vooruit” of de N-VA wordt geciteerd.
En voor de sterreporter (lps) is absoluut duidelijk dat Quickie opnieuw burgemeester wordt.


Wat krijgen we nu? Een masterplan parking Broeltorens-Dam

Wat krijgen we nu? Het schepencollege tovert nu plots een plan tevoorschijn dat dateert van 2011, terwijl zelfs Peter Lanssens van ‘Het Laatste Nieuws’ er niet over rept. Bewoners uit de omgeving weten dus ook van toeten noch blazen.

Het moet zijn dat er ergens promotoren zijn die het op de heupen krijgen en eindelijk uitsluitsel willen krijgen in bepaalde verkoopdossiers langs de Dam.
Bij één van die stedenbouwkundige handelingen is de omgevingsaanvraag van Ciril NV intussen zeer recent (4 maart) geweigerd, met name voor de bouw van 62 appartementen en 7 woningen op Dam 71. Het project kreeg een ongunstig advies, onder andere omdat het niet kadert in een “vastgesteld masterplan” voor de ruimtelijke omgeving van de site tussen de IJzerkaai en Damkaai.
Dat masterplan “parking Broeltorens & Dam” is eigenlijk pas goedgekeurd in het CBS van 4 maart jongstleden maar kadert in een zgn. “Ontwikkelingskader Leieboorden”, ooit in lang vervlogen tijden (2011) opgemaakt door Leiedal in samenwerking met HUB-architecten en als “bindend beleidsinstrument” goedgekeurd door de gemeenteraad van mei 2011.

Lezer, u bent dat waarschijnlijk ook vergeten.
Maar “de site Broelparking” is slechts één van de 12 sites die Leiedal in 2011 heeft opgenomen in zijn “visiedocument”. In die tijd was er geen aanleiding om met dat specifieke ontwikkelingskader iets te doen, maar – zo vindt Stad- op vandaag is deze omgeving in beweging en is het nodig “om bepaalde ambities te formuleren om het openbaar domein tussen de verlaagde Leieboorden en ‘Buda Beach’ op te waarderen door de groenstructuur en de fiets- en wandelverbindingen te versterken”.
Beste lezer, het nu goedgekeurde masterplan telt elf bladzijden en is geschreven in dat typische en bijwijlen onuitstaanbaar jargon van pas afgestudeerde masters in Ruimtelijke Ordening.
We pikken er verkort enkele zaken uit die u kunnen interesseren.

Site Dam 18
Voor de nostalgici onder ons en erfgoedfetisjisten citeren we al onmiddellijk wat gezegd wordt over “Site Dam 18”, dat bekende, lieflijke, charmante (dokters)huisje langs de platanen van de Dam. “De site van de solitaire villa en de aanpalende garageboxen komt in beweging.” Ja, zo drukt men uit dat het eigenlijk wordt gesloopt. Reden? “Het vormt een unieke opportuniteit om de dubbele beplantingsstructuur van de Dam te herstellen.” Er komen appartementen en kantoorfuncties (4 bouwlagen) met volledig ondergrondse parking.

Parking Broel
– Er komen “leesbare” en logische fiets- en wandelverbindingen verbindingen tussen de kant oude en echte Leie.
– Er komt een centrale groenruimte, de facto twee parkings.
– Het actueel parkeeraanbod bedraagt 284 plaatsen en kan verminderd worden met 40 plaatsen (bij ontwikkeling van de kant Dam) en met 34 plaatsen bij volledige ontwikkeling van de centrale groenzone.

Kalkovenbrug
Komt in lijn met de Kleine Leiestaat

Site Dam
P.S. Voor niet-Kortrijkzanen: “Dam” is een straat, een laan.
(Hier verwijst men nog naar een workshop uit 2017 van Leidal met Josi Farrando.)
– De rijweg tussen IJzerkaai en Damkaai wordt op de noordelijke kant geconcentreerd (kant parking Dam en ‘Grooten Broel”). Kan eventueel over enkelrichting in het kader van een ruimer mobiliteitsplan.
– De andere rijweg (kant Buda) krijgt de vorm van een woonerf.
– De ruimte tussen de bomenrijen kan omgevormd tot een lineair park met de sfeer van een woonerf.
– De Dam heeft op vandaag 123 parkeerplaatsen. Door het weghalen van de parking onder de platanen verdwijnen er ca. 73 plaatsen. In de nieuwe inrichting blijven er ca. 50 plaatsen beschikbaar (40 aan de kant van de rijweg). Zij kunnen een specifiek statuut krijgen als kortparkeren of bewonersparkeren.

Site Dam 71
Zoals gezegd is de huidige omgevingsaanvraag tot de bouw van appartementen en woningen geweigerd.
In het hier toegelichte masterplan benoemt men deze site als “bouwveld ‘- Westelijke Zone (Dam)” en somt men een hele rij criteria op.
Een vergelijking van deze voorwaarden met de motivering van de weigering van de omgevingsaanvraag valt buiten het bestek van ons verhaal.

P.S.
Nog even opgezocht.
Wat zouden de raadsleden hebben gezegd over dat “Ontwikkelingskader Leieboorden” (12 sites) in de gemeenteraad van mei 2011. NIETS !Helga toch, ge laat u doen door Quickie ! Dat mag niet hoor !

Helga Kints is onze gemeenteraadsvoorzitter, en het is waarlijk met enorme tegenzin dat we weer eens moeten zagen over de wijze waarop zij de raadszittingen leidt. En er zijn nog vijf zittingen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen…Dat houden we niet meer vol.
Ja, haar optreden als voorzitter in de laatste gemeenteraad van vorige maandag 11 maart was voor de zoveelste keer niet om aan te zien. (Beseft zij dat niet, of hoe zit dat?) En natuurlijk ging het opnieuw om de wijze waarop zij Wouter Vermeersch bejegende, de fractieleider van het Vlaams Belang.
Uniek ditmaal was dat zij zich bij haar taak – het handhaven de orde – opvallend visueel zichtbaar gedroeg als een slaafse uitvoerder van richtlijnen die ze ter plekke kreeg van de burgemeester. Quickie zit namelijk pal naast haar en kan aldus met één enkel woord of zelfs een klein gebaar in één seconde opleggen wat haar te doen staat.

Vorige maandag is dat tweemaal zeer opzichtig gebeurd.
Voor wie zin geeft om nog een keer de live stream van de zitting te bekijken: kijk naar de digitale klok op het scherm in de raadszaal en let een eerste maal op wat er zich voordoet op de schepenbank zo tussen 19u22 en 19u26. Op bevel van de burgemeester (je ziet Helga letterlijk ja-knikken) moet Vermeersch zijn interpellatie over “de spiraal van geweld” in onze stad stopzetten en weigert zij tot tweemaal toe om in te gaan op zijn vraag om de zitting te schorsen. (Zo’n vraag wordt uiterst zelden genegeerd.)
Tweede geval doet zich voor rond 20u32.
Na een merkwaardig lange stilte (de reden ervan ontgaat ons) onderbreekt Vermeersch een interpellatie over een nieuwe politieverordening inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om te melden dat iemand uit het publiek een obsceen gebaar heeft gemaakt richting VB-raadslid Carmen Ryheul. Vermeersch vraagt de schorsing van de zitting want wil dat die persoon stante pede uit de raadzaal wordt gezet. Alweer duidelijk na een ultrakorte richtlijn van de burgemeester, weigert Helga Kints om op dat verzoek in te gaan.
Ter info: het is de alom bekende stadsgek Tony Decruyenaere die een middelvinger heeft opgestoken naar raadslid Ryheul. (‘Den Tony’ doet zich in het openbare leven voor als stadsfotograaf en als een prominent lid van de kiesvereniging ‘Team Burgemeester’ én de Open VLD. Hij bestempelt zichzelf trouwens ook nog als een goede, persoonlijke vriend van onze burgemeester.)

Laat ons als positivo maar weer eens eindigen met een constructief voorstel.
Tussen Quickie aan de ene kant en Helga aan de andere kant laten we Carlo Daelman, de algemeen directeur, plaatsnemen.

De gemeenteraad is weer met wat bezig…

Volgende maandag 11 maart alweer gemeenteraadsdag. (De tweede met een uiteengevallen tripartite.)
En vijf raadsleden zagen zich genoodzaakt om (zes) bijkomende agendapunten in te dienen.
Twee van die punten worden alweer “interpellaties” genoemd, terwijl in feite enkel de tussenkomst van Wouter Vermeersch (VB) die naam verdient. Hij wil het hebben over de toename (“een spiraal”) van geweld in onze stad en vraagt zich af hoe het bestuur daar een eind wil aan stellen. (Dat wordt ongetwijfeld voor burgemeester Quickie een uitstekende aanleiding om theatraal van leer te trekken. Voor de komende verkiezingen wordt dit immers opnieuw één van zijn beleidsprioriteiten. Hij krijgt hierbij eindelijk de gelegenheid om uiteen te zetten hoe men die combi-pissers aan zijn deur intussen heeft geïdentificeerd en streng bestraft.)
De andere “interpellatie” is uiteindelijk te beschouwen als een doodgewone vraag met een voorstel als aanhangsel.
Liesbeth Maddens (N-VA) zou graag hebben dat er – zeker voor senioren – voor wat meer comfort wordt gezorgd in de stemhokjes: stoelen en drinkwater moeten ter beschikking gesteld. En meer stembureaus dichtbij de woonzorgcentra.

Tot daar de zogenaamde interpellaties.
Nu de voorstellen die dus per definitie moeten ter stemming gebracht.
– Eén daarvan kunnen we wel appreciëren. Benjamin Vandorpe (nog altijd CD&V’er) wil dat kinderen niet meer verstoken blijven van zwemlessen omdat die te duur zijn geworden. Hij stelt hierbij alle hoop op een convenant tussen de scholen, het Lago-zwembadcomplex en Stad.
– Matti Vandemaele (Groen) pakt uit met het voorstel om voortaan het maken van pasfoto’s voor paspoorten mogelijk te maken in het stadhuis. Onze plaatselijke fotografen (en zeker die van de O.L.Vrouwstraat) zullen het graag horen. Misschien was Matti nog niet geboren en kan hij dus niet weten dat het College van Burgemeester en Schepen al eind 2008 van plan was om een fotocabine te laten installeren in de toenmalige Dienst Bestuurszaken, gelegen in de Leiestraat. Er waren al twee leveranciers in de run, maar de zaak stierf een stille dood.
– Carmen Ryheul (VB) is ook Vlaams parlementslid en heeft dus weet van een nieuw decreet uit februari in verband met begraafplaatsen. Een zeer bijzondere bepaling (ook voor Kortrijk met zijn “Uitzicht” van groot belang) luidt dat er best geen nieuwe crematoria meer bijkomen. (Ze krijgen geen subsidies meer.) De bestaande zijn voldoende “gebiedsdekkend”.
Maar Carmen wil het over iets anders hebben. Iets meer diervriendelijk.
Ten eerste zou zij graag hebben dat Stad zorgt voor een soort dierenkerkhof. Een “dierenrouwpunt”. Passons.
Belangrijker nog is dat zij voorstelt dat de gemeenteraad voorziet in de mogelijkheid om de urne met de as van een of meerdere al overleden gezelschapsdieren samen met de urne van de overledene (een mens dus) in het columbarium wordt geplaatst.
Indien het College als dusdanig nog bestaat als tripartite kunnen meer speciaal de “Vooruit”-schepenen zich verzetten tegen het voorstel-Ryheul, los van het feit dat zij een VB’er is. Het desbetreffende (amendement nr.13 bij art.10 van het decreet) is immers in het Vlaams Parlement door geen enkele sos ingediend. Het is er gekomen gekomen op initiatief van een VLD-parlementslid, met name Stephanie D’Hose, en mede ingediend door Paul Van Miert (NV-A), Katrien Schryvers (CD&V), Kris Van Dijck (NV-A), Brecht Warnez (CD&V), en Nadia Sminate (NV-A).

We willen wat punten ter zake verduidelijken, want Carmen laat dit enigszins na in haar toelichting. (Maar misschien zegt zij het nog wel in de gemeenteraad.)
* Het gezelschapsdier moet wel te verstaan al overleden zijn! (Mag dus niet achteraf doodgegaan zijn van verdriet.)
* Een gezelschapsdier is elk dier dat tam is en traditioneel in huis voor gezelschap of voor emotionele steun gehouden wordt. (Geen vlinders of slangen. Maar wat met bijv. tamme kanariepietjes?)
* Het is niet toegelaten dat de as van het overleden gezelschapsdier wordt uitgestrooid op de strooiweide.
* De gemeenteraad moet ook bij reglement toestaan dat de urne met de as van de eerder overleden echtgenoot (of persoon waarmee de overleden een feitelijk gezin vormde) mee kan worden begraven of bijgeplaatst in een crematorium.
P.S.
Ons crematorium is toch beheerd door een intergemeentelijk samenwerkingsverband? Psilon met name, een “intercommunale” van 22 gemeenten uit Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. Vandaar: het voorstel van raadslid Ryheul moet uiteindelijk door het bestuur, gemandateerd door 22 gemeenteraden, worden goedgekeurd.

Peter Lanssens (HLN) over de verkiezingsbeloftes uit 2018: een bilan ! (1)

Het stuk zal hoogst waarschijnlijk pas morgen in druk verschijnen in de gazet “Het Laatste Nieuws”, ten minste als er geen overvloed is van dringend te publiceren (verdoken) advertenties. (Dat horeca-gebeuren!)
Het nogal lang uitgevallen artikel was online al te lezen op 4 maart, gepubliceerd om 15u49′, met een laatste update op 5 maart om 4u21′.
De 0,00%-journalist (lps) stelt zich de vraag welke verkiezingsbeloftes uit 2018 er zijn gerealiseerd en welke niet.
Interessante vraag, en we geven al onmiddellijk het antwoord zodat u de gazet morgen woensdag niet hoeft te kopen. Peter selecteerde welgeteld tien beloftes op basis van een eerdere evaluatie van begin 2022, en waarlijk: geen enkele daarvan is in feite totaal NIET gerealiseerd. Moet kunnen. Van die tien voornemens is er zelfs één helemaal waargemaakt (de jaarlijkse ‘referenda’) terwijl de andere negen volop “in uitvoering” zijn. Zéér ver gevorderd ook. Soms raakt er zelfs een project nog dit jaar voltooid (de verdere verlaging van de Leieboorden).
(Intermezzo: komt er in dit verkiezingsjaar echt waar nog een ‘referendum’ ??)

Als 0,00%-journalist heeft Peter Lanssens natuurlijk dat bilan niet zelf opgemaakt, op basis van eigen onderzoek, met gebruikmaking van de enige objectieve en accurate bron die er toe doet: de jaarrekeningen. (Die van 2013 is er nog niet!). Peter heeft voor iedere behandelde verkiezingsbelofte (het gaat ongeveer enkel om investeringen) trouwhartig de bevoegde schepenen geraadpleegd. Zodus.
Aan het eind van het stuk volgt nog een globale evaluatie. Niet opgemaakt door Peter zelf hoor, maar komende van de burgemeester (!) en van de fractieleiders Wouter Vermeersch (VB) en David Wemel (N-VA). Van de CD&V (Hannelore Vanhoenacker) kreeg Lanssens geen reactie. Begrijpelijk, nu die fractie niet meer bestaat als oppositiepartij.
De burgemeester maakte intussen een nauwkeurige berekening: 80 procent is waargemaakt. Rond getal, zoals altijd. En hij maakt gewag van “12 openingen”, nog dit jaar.

JOURNALISTIEK.

P.S.
De burgemeester verraadt een voornemen dat kan doen stof opwaaien. Hij wil de officiële start van Kuurne-Brussel-Kuurne naar Kortrijk halen.