De gemeenteraad is weer met wat bezig…

Volgende maandag 11 maart alweer gemeenteraadsdag. (De tweede met een uiteengevallen tripartite.)
En vijf raadsleden zagen zich genoodzaakt om (zes) bijkomende agendapunten in te dienen.
Twee van die punten worden alweer “interpellaties” genoemd, terwijl in feite enkel de tussenkomst van Wouter Vermeersch (VB) die naam verdient. Hij wil het hebben over de toename (“een spiraal”) van geweld in onze stad en vraagt zich af hoe het bestuur daar een eind wil aan stellen. (Dat wordt ongetwijfeld voor burgemeester Quickie een uitstekende aanleiding om theatraal van leer te trekken. Voor de komende verkiezingen wordt dit immers opnieuw één van zijn beleidsprioriteiten. Hij krijgt hierbij eindelijk de gelegenheid om uiteen te zetten hoe men die combi-pissers aan zijn deur intussen heeft geïdentificeerd en streng bestraft.)
De andere “interpellatie” is uiteindelijk te beschouwen als een doodgewone vraag met een voorstel als aanhangsel.
Liesbeth Maddens (N-VA) zou graag hebben dat er – zeker voor senioren – voor wat meer comfort wordt gezorgd in de stemhokjes: stoelen en drinkwater moeten ter beschikking gesteld. En meer stembureaus dichtbij de woonzorgcentra.

Tot daar de zogenaamde interpellaties.
Nu de voorstellen die dus per definitie moeten ter stemming gebracht.
– Eén daarvan kunnen we wel appreciëren. Benjamin Vandorpe (nog altijd CD&V’er) wil dat kinderen niet meer verstoken blijven van zwemlessen omdat die te duur zijn geworden. Hij stelt hierbij alle hoop op een convenant tussen de scholen, het Lago-zwembadcomplex en Stad.
– Matti Vandemaele (Groen) pakt uit met het voorstel om voortaan het maken van pasfoto’s voor paspoorten mogelijk te maken in het stadhuis. Onze plaatselijke fotografen (en zeker die van de O.L.Vrouwstraat) zullen het graag horen. Misschien was Matti nog niet geboren en kan hij dus niet weten dat het College van Burgemeester en Schepen al eind 2008 van plan was om een fotocabine te laten installeren in de toenmalige Dienst Bestuurszaken, gelegen in de Leiestraat. Er waren al twee leveranciers in de run, maar de zaak stierf een stille dood.
– Carmen Ryheul (VB) is ook Vlaams parlementslid en heeft dus weet van een nieuw decreet uit februari in verband met begraafplaatsen. Een zeer bijzondere bepaling (ook voor Kortrijk met zijn “Uitzicht” van groot belang) luidt dat er best geen nieuwe crematoria meer bijkomen. (Ze krijgen geen subsidies meer.) De bestaande zijn voldoende “gebiedsdekkend”.
Maar Carmen wil het over iets anders hebben. Iets meer diervriendelijk.
Ten eerste zou zij graag hebben dat Stad zorgt voor een soort dierenkerkhof. Een “dierenrouwpunt”. Passons.
Belangrijker nog is dat zij voorstelt dat de gemeenteraad voorziet in de mogelijkheid om de urne met de as van een of meerdere al overleden gezelschapsdieren samen met de urne van de overledene (een mens dus) in het columbarium wordt geplaatst.
Indien het College als dusdanig nog bestaat als tripartite kunnen meer speciaal de “Vooruit”-schepenen zich verzetten tegen het voorstel-Ryheul, los van het feit dat zij een VB’er is. Het desbetreffende (amendement nr.13 bij art.10 van het decreet) is immers in het Vlaams Parlement door geen enkele sos ingediend. Het is er gekomen gekomen op initiatief van een VLD-parlementslid, met name Stephanie D’Hose, en mede ingediend door Paul Van Miert (NV-A), Katrien Schryvers (CD&V), Kris Van Dijck (NV-A), Brecht Warnez (CD&V), en Nadia Sminate (NV-A).

We willen wat punten ter zake verduidelijken, want Carmen laat dit enigszins na in haar toelichting. (Maar misschien zegt zij het nog wel in de gemeenteraad.)
* Het gezelschapsdier moet wel te verstaan al overleden zijn! (Mag dus niet achteraf doodgegaan zijn van verdriet.)
* Een gezelschapsdier is elk dier dat tam is en traditioneel in huis voor gezelschap of voor emotionele steun gehouden wordt. (Geen vlinders of slangen. Maar wat met bijv. tamme kanariepietjes?)
* Het is niet toegelaten dat de as van het overleden gezelschapsdier wordt uitgestrooid op de strooiweide.
* De gemeenteraad moet ook bij reglement toestaan dat de urne met de as van de eerder overleden echtgenoot (of persoon waarmee de overleden een feitelijk gezin vormde) mee kan worden begraven of bijgeplaatst in een crematorium.
P.S.
Ons crematorium is toch beheerd door een intergemeentelijk samenwerkingsverband? Psilon met name, een “intercommunale” van 22 gemeenten uit Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. Vandaar: het voorstel van raadslid Ryheul moet uiteindelijk door het bestuur, gemandateerd door 22 gemeenteraden, worden goedgekeurd.