Cultuurschepen Ronse en cijfers: de vernieuwde schouwburg (2)

U hebt het allemaal kunnen lezen in HLN van gisteren 28 maart: de ingrijpende renovatie van de stadschouwburg is aangevat, met als blikvangers de nieuwe theaterzaal en het cultuurcafé. Stond ook allemaal tevoren al te lezen op de website van stad. In feite gaat het om meer dan een renovatie: er is ook restauratie en nieuwbouw opgenomen in het masterplan.
We beperken ons hier tot wat de N-VA- schepen van cultuur Axel Ronse te berde brengt inzake financiering van het project (dat we genegen zijn, – al positivo haasten we ons voortaan altijd om dit uitdrukkelijk te poneren).
Schepen zegt:
– het totaalbudget bedraagt 13,3 miljoen van de stad en 7,8 miljoen euro Vlaamse subsidies;
– vergeleken met het oorspronkelijk budget had men af te rekenen met een prijsstijging van 25 procent maar door een nieuwe onderhandelingsprocedure (en extra financiering) kon men 1 miljoen besparen.
Voorts vertelt Axel nog dat er bij zijn debuut als schepen in 2019 plannen op tafel lagen om enkel een eerste fase van het zogenaamde masterplan te verwezenlijken maar dat men nu vanwege de steun van Vlaanderen aan de slag kon gaan om het volledige masterplan te realiseren.

Over dit laatste punt moeten we toch even bekennen dat we er niks van begrijpen. Eerste fase? Wat is dan de tweede?
In alle meerjarenplannen (we zijn gekomen aan de vierde aanpassing) van de lopende bestuursperiode is steeds en NOG STEEDS sprake van een masterplan fase 1, en dat slaat op het “publiekgedeelte”.
In het oorspronkelijke meerjarenplan (MJP) van december 2019 gaat het nog om een luttel investeringsbudget (raming!) van 8.110.000 euro en een subsidies ter waarde van 750.000 euro. Netto gaat het dus toch wel om een stadsuitgave van 7.360.000 euro.
In december 2020 krijgen we volgens het eerste aangepast meerjarenplan (AMJP1) plots een subsidie van niet minder dan 8.300.000 euro, zodat het masterplan nu slaat op een bedrag van – jawel – 14.377.168 euro (icl. BTW). Maar netto blijft de kost voor stad dus toch binnen de perken: 6.077.68 euro.
Ter info zeggen we er nog even bij dat de netto-uitgave in zowel het AMJP2 (2021) als in AMJP3 (2022) steeds cirkelt rond 6,5 miljoen. En de uitgaven (ramingen) blijven ook constant: 14,3 miljoen.
Maar dan gebeurt er iets waar de schepen niet over rept.
En let wel, men maakt nog steeds gewag van budgetten voor een fase 1 van het masterplan.
In het AMJP4 van 8 december 2023 is er plots een budgetwijziging met een stijging van meer dan 10 miljoen en een verhoging van het subsidiebedrag met ca. 200.000 euro. Het netto-bedrag stijgt met 9,9 miljoen.
Het budget (een raming) bedraagt dus nu, en onthoud dat maar even:
– een uitgave van 24.513.483 miljoen;
– subsidie: 8.010.000 euro:
– netto-uitgave voor stad: 16.503.483 euro.
ZO.
Herlees nu maar eens wat de schepen vertelt in de gazet en op de website van stad.


Tot op heden hadden we het over ramingen.
Laten we nu even de aanbestedingen bekijken, met andere woorden de contractuele, reëel aangegane uitgaven.
Een chronologie van de feiten. (De gazetten mogen deze gegevens gerust overnemen.) Laten we beginnen bij het begin:
1. De gunning van de studieopdracht (CBS van 14 juni 2021)
Het bureau WIT Architecten uit Leuven mag een ontwerp maken voor de nieuwbouw en renovatie/restauratie van de stadschouwburg. Ereloon 11 procent van de bouwkost. Offerte van het bureau bedroeg 1.246.500 euro (incl. BTW). In mei 2021 werd de bouwkost volgens het wedstrijdontwerp nog geraamd op 11.425.444 euro. (Bouwkost wil zeggen: zonder voorstudie, erelonen, bijkomende projectkosten)
2. Voorontwerp goedgekeurd (CBS van 31 januari 2022)
(Schepen Ronse is verontschuldigd.)
Volgens een geactualiseerde prijsraming wordt de bouwkost nu geraamd op 12.829.506 euro.
De verhoging is te wijten aan een “hoogconjunctuur van de bouwprijzen”. Er is een gemiddelde prijsstijging te bespeuren van 8,72 procent sinds april 2021, wat een meerkost geeft van ca. 1 miljoen.
Komt daarbij dat er een nieuwe regelgeving is voor de ventilatie van de zalen. Een vernieuwing van het ventilatiesysteem in de grote zaal is geboden. Meerkost ca. 453.000 euro.
In de toelichting bij dat voorontwerp is niet uitdrukkelijk sprake van een fase 1 en 2. Wel heeft men het over enerzijds het “architecturale ontwerp” en daarnaast over studies in verband met technieken (HVAC, sanitair, akoestiek,…)
3. Algemene bouwaanneming, voorwaarden en wijze van gunnen (gemeenteraad 13 maart 2023)
Even wat politiek.
In het kader van de komende nieuwe stadslijst van het Team Burgemeester én de CD&V past het hier om om er aan te herinneren dat de oppositie (ook de CD&V dus ) zich heeft onthouden.
In een stemverklaring wijst Hannelore Vanhoenacker (fractieleider CD&V) op de serieuze prijsverhoging terwijl een evenredige stijging van de subsidiëring achterwege blijft. In een repliek zegt schepen Ronse dat hij nog zal proberen om extra middelen te verkrijgen van hogere overheden en hoopt hij dat de CD&V hem hierbij zal steunen. Maar in de raadscommissie is net door de projectleider geopperd dat men een aanvraag tot meer steun heeft ingediend en dat de uitkomst was dat zoiets niet kon !

(Wordt vervolgd.)