Cultuurschepen Ronse en cijfers: de nieuw schouwburg (3)

Vervolg van vorig stuk waarin we nagaan in hoeverre de bedragen die schepen Axel Ronse voor de renovatie en nieuwbouw van de schouwburg kloppen met wat we terugvinden in het dossier van het project.
3. De gemeenteraad beslist over de voorwaarden en de wijze van gunnen van de algemene bouwaanneming (13 maart 2023)
De algemene aanneming slaat o.a. op sloopwerken, ruwbouwwerken, dakwerken, gevelwerken, binnenafwerking, omgevingswerken, elektriciteit, HVAC, sanitair, brandbeveiliging, en natuurlijk de nieuwbouw.
Van belang is op te merken dat de theatertechnieken en de inrichting van de keuken in het cultuurcafé nog verder moeten uitgewerkt in het uitvoeringsdossier. (Zou dat die fase 2 kunnen zijn?)
In dit stadium van het dossier maken de raadsleden voor het eerst kennis van wat de totale projectkost zou kunnen zijn. Men wijst er wel op dat het maken van een accurate raming vanwege onvoorspelbare prijsstijgingen geen sinecure is.
Hierna volgende bedragen zijn altijd incl. BTW.
De totaal geraamde projectkost bedraagt op dat moment 18.974.558 euro, met de optionele kosten inbegrepen.
Hierin onderscheiden we onder meer:
– algemene aanneming: 14.038.962 euro;
– theatertechnieken: 1.187.352 euro;
– erelonen (incl. veiligheidscoördinator): 1.744.174 euro;
– operationele kosten: 249.393 euro.
Misschien herinnert u zich dat het AMJP3 slechts voorzag in een uitgave van 14.383.483 euro en een subsidie van 7. 800.00 euro, zodat de netto-kost dan kwam op 6.583.483 euro.
Voor deze gunning is er dus op het projectbudget een onvoldoende bedrag beschikbaar ten belope van 4,2 miljoen euro. Maar dit moet op te lossen zijn door gebruik te maken van een “conjunctuurfonds” en een nog een te verwachten subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed subsidie (210.000 euro).
De gemeenteraad beslist om als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure. (Zoals al gezegd: de CD&V en het VB onthouden zich.) Offertes moeten binnen in mei. De gunning aan een aannemer wordt verwacht tegen half juli 2023.
4. De gunning via openbare procedure gaat niet door (gemeenteraad 3 juli 2023)
Op de aanbesteding zijn slechts twee inschrijvingen ontvangen. En tot overmaat van ramp zijn die offertes onaanvaardbaar omwille van een ongekende overschrijding van het ramingsbedrag. In een raadscommissie laat schepen Ronse zich ontvallen dat het gaat om een meerkost van 5 miljoen.
Naar verluidt zijn de inschrijvers zelf verrast dat de gunning niet doorgaat. Schepen Ronse wijt dit alles niet aan een verkeerde raming van zijn diensten, maar wel aan de hoogconjunctuur. (Aannemers hebben overal te lande te veel werk vanwege de komende verkiezingen met de vele openbare aanbestedingen vanwege publieke besturen.) Niettemin worden enkele terechte opmerkingen van de inschrijvers meegenomen in het dossier.
Het ontwerp blijft hetzelfde evenals het financiële luik. Het toewijzen van de optionele posten en het ereloon van de ontwerpers wordt ietwat verhoogd.
Totaal bedrag: 18.850.161 euro.
Algemene aanneming: 14.038.962 euro.
Er moet dus een nieuwe plaatsingsprocedure gekozen worden. De gemeenteraad staat toe dat er zal gewerkt worden volgens de “mededingingsprocedure met onderhandeling“. Dit keer met instemming van de CD&V. (De geheime onderhandelingen over de opmaak van een nieuwe stadslijst voor de verkiezingen zijn al bezig?)
5. Definitieve gunning van de algemene aanneming (CBS 8 januari 2024)
(Het niet toewijzen van de openbare procedure bracht dus een verschuiving van de start van de werken met zich mee.)
Na selectie van 12 inschrijvers werden er drie offertes ontvangen.
Het bouwbedrijf FURNIBO nv uit Veurne wordt geselecteerd met een offerte van 16.461.844 euro EXCL. BTW.
(Een ander bedrijf was lichtjes goedkoper en het derde bedrijf trok zich terug.) Vergelijk met de raming bij de mededingingsprocedure: die was 11,5 miljoen EXC. BTW.)
Na maandenlange onderhandelingen (“besprekingen”) tussen oktober en december 2023 kwamen twee partijen met een “best and final offer”. De ‘BEFO’ van de nv FURNIBO bedroeg uiteindelijk EXCL. BTW15.151.182 euro, dus zowat 1,3 miljoen euro minder dan de hun oorspronkelijke offerte.
(Het is over die zgn. besparing dat schepen Axel Ronse het zo trots heeft in zijn persmededeling.)
Mét BTW kost de algemene aanneming van de stadschouwburg dus 17.632.946 euro.

6. Totaal nieuwe raming van de projectkost (toelichting CBS van 8 januari 2024)
Ter gelegenheid van de gunning van de algemene aanneming aan de nv Furnibo heeft “men” een nieuwe raming opgemaakt van de totale projectkost.
Je schrikt je een hoedje.
Onze lezers vernamen hierboven al dat men het in juli 2023 had over een bedrag van 18.850.161 euro.
Hoeveel is dat nu geworden? We gaan het u een keer zeggen! 24.570.214 euro, incl. BTW.
De details van de verhoogde posten laten we hier nu achterwege. (U kunt ze opvragen bij onze redactie.)
Het gaat er ons om dat we maar weer eens aantonen hoe verkeerd de Kortrijkzanen worden voorgelicht.
En hoe de pers niet in staat is om dit te doorgronden
.

HOE IS DAT NU TOCH MOGELIJK??
Schepen Ronse heeft het in een persmededeling (én op de website van Stad) over een bedrag van 13,3 miljoen. Het gaat in de offerte voor de algemene aanneming van het bouwbedrijf Furnibo om 17,6 miljoen.
De schepen geeft ook de indruk dat het gaat om een totaal projectbedrag. In werkelijkheid is dat nu gebudgetteerd op 24,5 miljoen, en vorig jaar ging het nog om 18,8 miljoen.

Voorts heeft men het in de budgetten zoals vermeld in de aangepaste meerjarenplannen continu over een fase 1, zijnde het publieksgedeelte. Komt er nog wat??
SAMENVATTING EN BESLUIT
De communicatie van cultuurschepen Axel Ronse over de ko