Naar een screening van de nieuwe kandidaten-gemeenteraadsleden (1)

In Kortrijk (en elders) kijkt men uit naar mogelijke kandidaten voor de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezing op grond van twee essentiële criteria: 1) kan hij of zij wel lezen en schrijven? 2) beschikt hij of zij over een voldoende kennissenkring om zich heen om talrijke voorkeurstemmen aan te trekken? (Vandaar dat frituristen, cafébazen, marktkramers, bakkers, brouwers, drummers zeer gegeerd worden.)

Kortrijkwatcher wil met deze ouderwetse traditie volledig breken en pakt daarom uit met een positief voorstel om een ander soort van valabele kandidaten bijeen te sprokkelen.
We onderwerpen potentiële kandidaten aan een toelatingsproef. Een serie van eenvoudige, maar wel fundamentele vragen om uit te vissen of die personen voldoende geïnformeerd zijn om te gaan zetelen als waardige vertegenwoordiger van de Kortrijkse kiezers. Bijvoorbeeld kunnen we zo’n neofiet (mondeling) polsen of hij/zij bij voorkeur beoogt lid te worden van de gemeenteraad, dan wel van de OCMW-raad. Of vragen we of hij/zij er weet van heeft wie zoal mag deelnemen aan een geheime stemming. Of nog: mag je gaan plassen bij een aangekondigde stemming? Essentiële, geijkte kennisvragen dus.

Maar nog vooraleer we kandidaten toestaan om deel te nemen aan onze selectieproef dient hij/zij zich te onderwerpen aan hiernavolgende één enkele schiftingsvraag. (We willen nu ook niet een teveel aan kandidaten.)

Is hiernavolgende (vaak geuite) bewering juist of niet juist?
“De BBC van de lokale besturen volgt wel de ESK-benadering, in die zin dat de registratie van de verrichtingen gebeurt op transactie-basis in navolging van het algemeen principe in IPSAS.
Juist of niet juist? Waar of niet waar? Slechts één antwoord mogelijk. Geen discussie !
Wie goed antwoordt is geacht waardig te zijn bevonden om deel te nemen aan onze volgende, nu definitieve selectieproef.

(Wordt vervolgd.)