De finale toets voor de nieuwe kandidaten-raadsleden (3)

Kiezers willen serieus genomen worden, willen dientengevolge zeker zijn of de kandidaten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel over voldoende basiskennis beschikken om te pretenderen dat zij het waard zijn om ons te vertegenwoordigen.
In ons eerste stuk omtrent dit legitiem criterium hebben we de “pretenders” daarom onderworpen aan een voorafgaandelijks screening, net om na te gaan zij wel de kwaliteiten hebben om überhaupt te mogen deelnemen aan onze toets.
Daarna gingen we middels telkens drie vragen na of de geslaagden wel geschikt zijn om te prijken op de lijst van ofwel “De Blauwen” of die van “De Oranjisten”. We willen het toch niet meemaken dat er raadsleden zijn die zelfs niet eens beseffen tot welke ideologische strekking zij behoren? Het wordt bijvoorbeeld tijd dat onze christen-democratische Ruthie Vandenberge eindelijk eens tot het inzicht kan komen dat zij als doorbakken ‘communitarist‘ geenszins lijsttrekker kan zijn van een lijst met een liberaal-machiavellistisch programma !

Bon. Genoeg gepraat.
Hierna de definitieve toetsing. Met strikvragen! Eigenlijk is dit soort van vragen niet echt geoorloofd in een ernstig examen, maar politiek is een harde wereld, vol leugens en bedrog. We drijven het zelfs zover dat er valstrikken zijn ingebouwd in onze toets. Wie in zo’n valkuil trapt wordt verzocht om zich als kandidaat-raadslid onmiddellijk terug te trekken.
We starten met enkele eerder moeilijke vragen ten einde zwakke kandidaten te ontmoedigen om verder deel te nemen aan de toelatingsproef.

1. Vanaf welk uur neemt de entropie geweldig toe in de zitting van gemeenteraad?
2. Hoeveel bedraagt de terrasbelasting per m²?
3. Wat is het verschil tussen een begroting en een budget?
4. Moet in een rekening het ‘resultaat op kasbasis’ groter zijn dan het ‘beschikbaar budgettair resultaat’?
5. Kan een schepen tegelijk raadslid zijn?
6. Moet u bij afwezigheid in een zitting een doktersbriefje voorleggen aan de algemeen directeur? Of aan de voorzitter van de gemeenteraad?
7. Noem minstens drie van de elf gemeentebedrijven.
8. Waar kunt u de dossiers vinden die behoren tot de agendapunten van een gemeenteraad?
9. Staat de algemeen directeur boven de stadsecretaris?
10. Bent u van plan om nog voor de aanstaande verkiezingen gedurende enkele minuten een zitting van de gemeenteraad te volgen? (Indien wel: hoeveel?)

Geslaagd?
Dat bent u als u alle vragen juist heb beantwoord.

Wat is de standaardvariatie in de tussenkomsten bij hetzelfde agendapunt?