Category Archives: actualiteitsbericht

De HVZ Fluvia moet nog deze legislatuur onder de loupe ! (4)

Excuseer beste lezer, maar dit vierde stukje in mijn vervolgverhaal zal wanordelijk verlopen. Wij zijn namelijk zo boos over het beleid van de hulverleningszone (HVZ) dat we er gewoon niet willen en niet kunnen toe komen om hier op een beetje deftige manier onze bedenkingen te ordenen.
We schrijven er maar op los dus, naargelang wat ons te binnen valt.
En we hopen dat er nog een Kortrijks raadslid is te vinden dat in de laatste gemeenteraad voor de komende verkiezingen (zitting op 9 september) onze burgemeester wil interpelleren over de Fluvia-organisatie. Aanleiding is natuurlijk dat ongelooflijk geklungel rondom de bouw van een nieuwe hoofdzetel voor de HVZ én een nieuw onderkomen voor de brandweerposten Zwevegem en Kortrijk op het Evolis-bedrijventerrein. Ten slotte is Kortrijk zowat de grootste participant in de kosten van het project en overigens in de gehele werking van de HVZ. (Zie de verdeelsleutels vermeld in ons vorig stuk.)
Maar het gaat om meer. Wat ons in het bijzonder tegen de borst stoot is de volkomen ondoorzichtigheid van het beleid. Zoals eerder vandaag nog gezegd, het is kortrijkwatcher nog nooit overkomen dat hij de meest voor de hand liggende informatie over een bepaald onderwerp praktisch geheel en al moet opzoeken via Google en – nog erger- door als een hopeloze, onkundige domoor vragen moest gaan stellen aan die chatbot “gemini”. (Met betrekking tot een onderwerp als een publiek, openbaar bestuur ervaren we deze manier van informatievinding als een grove vernedering. Kortrijkwatcher is een obstinate fan van officiële bronnen.)

Fluvia is niet zomaar een organisatietje hoor. De intercommunale (dat is het toch?) omvat 14 gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen met 15 brandweerposten voor meer dan 700 medewerkers (waarvan 6o beroepskrachten) en dit ter algemene beveiliging van 300.00 inwoners en 24.000 ondernemingen. Denk ook aan wespennesten.
De ontwerpbegroting van de zone voor dit eigen dienstjaar 2024 voorziet voor 20,74 miljoen euro aan uitgaven in ‘”gewone dienst” en daartegenover 19,45 miljoen euro aan ontvangsten. Personeelskosten: 15,67 miljoen. In “buitengewone dienst” raamt men zowel de uitgaven als de ontvangsten op 5,8 miljoen. De investeringen en overdrachten (subsidies) worden nergens toegelicht.

En zie, er valt ons nu onverwacht iets te binnen, iets wat we zeker niet mogen vergeten.
Fluvia mag volgens de bestemmingsvoorschriften van het bedrijventerrein Evolis aldaar eigenlijk geen hoofdzetel bouwen. Maar op een speciale ‘projectvergadering”‘ van 9 november 2023 hebben 10 Kortrijkse ambtenaren, 3 medewerkers van Fluvia, 3 architecten en 1 zaakvoerder van het project en 2 Kortrijkse kabinetsleden beslist dat wel degelijk kan worden gesteld dat de gevraagde plannen een afwijking op de bestemmingsregels van Evolis toelaten. (Merk op: geen enkele burgemeester of schepen was aanwezig op die vergadering, zelfs niemand van Leiedal, en ook niet de voorzitter van Fluvia.)
Hoe heeft men dat gefixt?
Wel, het gaat om een project, een handeling van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact. En jawel: bij nader toekijken omvat het project niet louter en alleen zomaar het optrekken van een klassieke brandweerkazerne. Men beoogt een multifunctioneel gebouw met een administratief luik, een logistiek centrum, een crisiscentrum en een belevingscentrum.
Na veel zoeken vonden we de projectomschrijving van de ‘Open Oproep’ (OO 4001) van de Vlaamse Bouwmeester tot het selecteren van kandidaten-architecten voor de studieopdracht. Daaruit vernemen we dat voor de toekomst nog is gedacht aan de realisatie van een facility center én een mobipunt.
En weet je wat? Dat algemeen belang kan daarom ook gemotiveerd door het feit dat het een ambitie is om bepaalde ruimten en functies te delen met (niet nader genoemde) derden. Een ‘breed gebruik’ nastreven is het doel. Méér: het is een principe !

En hier komt nu de kat op de koord.
U zal zich herinneren dat Fluvia-voorzitter Francis Benoit onlangs met de verrassende mededeling op de proppen kwam dat de ingediende offertes bij de aanbesteding véél te duur waren. Zeker 4,5 miljoen. Het aanbestedingsdossier moet nu helemaal “herwerkt”. Ja zeg.
– Moet er dan niet een geheel nieuwe plaatsingsprocedure opgestart?
– Probleem is dat men wil besparen op de kosten door een aantal lokalen te “herschikken”. Misschien een verdieping supprimeren? Dat wil zeggen (maar men zegt het niet, althans niet publiek) dat het principe van “deelbaarheid door derden” wordt “gereduceerd”. Tast dit dan de aanname niet aan van het ‘algemeen belang’ van het project?

Beste lezer,
u denkt nu waarschijnlijk: hoe weet die gast (kortrijkwatcher) dat allemaal?
Hewel, door rondom zijn oren urenlang te googlen bij alle mogelijke instanties. En dat maakt ons juist zo boos.
De hvz Fluvia wordt bestuurd door een zoneraad van burgemeesters en een zonecollege. Het is een politiek orgaan, een rechtspersoon. De verslagen ervan moeten (decretaal verplicht) publiek gemaakt.
De zoneraad is zelfs openbaar, maar geen mens, waarschijnlijk ook geen pompier die dat weet.
Ik heb alle (in principe maandelijkse) verslagen sinds januari 2018 tot nu doorgemaakt. Daar staat dus niks substantieel in. De zgn. verslagen zijn inhoudelijk praktisch identiek aan de agendapunten. Je verneemt dan bijv. zaken als: “het zonecollege (of de zoneraad) neemt kennis van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester van het studieproject van de realisatie van de hoofdkazerne te Kortrijk.”
Om de haverklap lezen we dat men ‘kennis neemt van de stand van zaken‘ van het kazerneproject.
Om ons tot dit thema te beperken geven we even een opsomming van de ‘verslagen’ over dat kazerneproject op Evolis.
– In januari 2020 verschijnt het eerste bericht hierover : men keurt de afsprakennota met Leiedal goed. (Welke, dat moet men dan maar raden.)
– Maart 2020: men gaat akkoord met het voorbereidingsproject Evolis met de Vlaamse Bouwmeester.
– Mei 2020: men neemt kennis van de kaderovereenkomst van 28 april met een stappenplan om tot een finale overeenkomst te komen. A ja ! Geen tekst van een kaderovereenkomst gevonden. (Zit in de bijlagen van een gemeenteraad, maar als eenvoudige burger zien we die niet.)
– November 2020: men neemt kennis van de selectie van de Vlaamse Bouwmeester. (Zeer goed.)
– December 2020 en januari 2021: (idem.)

In januari 2021 blijkt er iets verdacht aan de hand. Er is een vordering van een architect in verband met de selectie van studiebureaus. Een rechtszaak! (Geen nadere informatie.)
Voor de rest van dit jaar 2021 in de verslagen of agenda’s niets meer te merken over het kazerneproject. (Des te meer over de uitgave van een brandweerkalender.)

2022 nu.
– Januari: de gereserveerde’ grondpositie’ op Evolis is effectief ter beschikking gesteld. (Geen oppervlakte, geen koper, geen prijs aangegeven.)
– April: er is een architect aangesteld. (Wijzelf hebben die gevonden!)
Op 24 juni 2022 een bizar en nog wel een ongewoon concreet bericht.
Het ereloon van de architect is bepaald op 9,23 procent. Dit staat er werkelijk te lezen: 1.524.122,55 euro, of met BTW dan: plus 320.085,32 euro. (Kunnen we hier de prijs uit afleiden van het kazerneproject?? Er valt ons weer iets te binnen. De Vlaamse Bouwmeester had het over een project van 15 miljoen, zonder BTW.)

2023
– Oktober: geconstateerd wordt dat het activiteitenverslag voor dat jaar een uitleg bevat over het uitvoeringsplan, de timing, de financiering van het kazerneplan. (Niets van te merken!)
– Mei: er is een schrijven gericht aan de 14 gemeenteraden met de vraag om een ‘feed back’ over de financiering. (In de Kortrijkse gemeenteraad niets van terug gevonden.)

2024
Nou zeg. Op 8 juni is in het zonecollege en in de zoneraad de aanbesteding ter sprake gekomen.
Punt 11. Waarschijnlijk is dat het moment waarop men inzag dat de kosten veel te hoog opliepen.
Punt 12 gaat over het opstalrecht. (Ergens hebben we vernomen dat dit recht nu toekomt aan Fluvia zelf, en niet aan de gemeente Kortrijk of Zwevegem.)

(Wordt vervolgd. Met nog een verslag over de wijze waarop we als infantiel worden bejegend. )

Kortrijkwatcher is boos op Fluvia (3)

Dat dat kan, werkelijk boos zijn op een bestuur.
We zullen dit wel even moet uitleggen.
Er is iets wat ons nog nooit is overkomen. Om info over Fluvia op te zoeken hebben we ons in opperste wanhoop moeten wenden tot…vragen stellen aan Gemini !
Vandaar dat u wat moet wachten op ons vervolgverhaal over die hulpverleningszone.
We zijn niet treurig, maar woedend.

Over de financiering van de nieuwe Fluvia-kazerne op Evolis (2)

Kortrijkwatcher kent uit deze bestuursperiode geen enkel groots project dat zo knullig verloopt en bemeesterd wordt als dat van de bouw van een nieuwe hoofdkazerne (hoofdzetel) voor de hulpverleningszone (HVZ) Fluvia op het bedrijventerrein Evolis in Kortrijk. Bij gelegenheid krijgt u daar nog wat staaltjes van te horen. Volstrekt ergerlijk is ook nog dat de publieke informatie over heel dat kazerneringsplan volkomen ondermaats is. Soms nihil. Zo hebben we een serie vragen in petto waar we geeneens een antwoord op vinden, zelfs niet in die officiële maar volstrekt inferieure verslagen van het zonecollege en de zoneraad van de HVZ. (We hebben AL die maandelijkse verslagen gelezen van januari 2018 tot juni van dit jaar. Een verschrikking!..)

Wat kost dat nieuwe hoofdkwartier (én multidisciplinair veiligheidscentrum)? Wie bekostigt dat allemaal?
Helaas moeten we ons baseren op wat de gazetten ons voorschotelen, en dit op basis van wat HVZ-voorzitter Francis Benoit (Kuurnes solo-slim burgemeester) kwijt wil. En die lokale reporters hebben niet het lef noch de kennis om bij de ontwerpers of de bouwfirma te polsen om ietwat nadere informatie.
Documenten over de wijze van gunnen, de kandidaten, de aanbesteding, de offertes voor de bouwopdracht hebben we nergens gevonden. Het activiteitenverslag van het jaar 2023 – ook gelezen! – vermeldt nochtans dat van alles is besproken in de zoneraad van oktober van dat jaar. Dus zijn we stante pede gaan kijken naar dat rapport. Het punt staat niet eens geagendeerd!

Beste lezer,
als slechte Qortrijkzaan wilden we niet opgeven en in onze zoektocht ten minste te weten komen hoeveel stad Kortrijk (dat zijn wij!) financieel bijdraagt in het project.
Hoewel de zaak zeker al aansleept sinds het jaar 2019 kon de voorzitter van Fluvia pas op 7 februari van dit jaar de plannen van de nieuwe hoofdkazerne en (toebehoren) wereldkundig maken. Totale kostprijs iets van 20 miljoen. Dat was hoogstwaarschijnlijk het geraamde bedrag want op 11 juli laatstleden moest Francis Benoot toegeven dat men zich wat had misrekend. Het project zou 26,5 miljoen kosten en de voorzitter vond dit (zonder nadere toelichting) toch 4,5 miljoen euro te duur. Hij liet ook uitschijnen dat meer speciaal stad Kortrijk daar geen vrede zou kunnen mee nemen. Waarom?
Reden genoeg voor kortrijkwatcher om met verdubbelde ijver op zoek te gaan naar de manier waarop dat project eigenlijk wordt gefinancierd. Gevonden, en heus niet in de verslagen van de zoneraad. Wel in een Kortrijks Collegebesluit van 20 november 2023. De 14 gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone participeren wel degelijk in de kosten. We vonden zelfs de verdeelsleutel, maar weten helemaal niet waarop die is gebaseerd.
En zie nu een keer waarom stad Kortrijk niet echt kan gecharmeerd worden door de meerkost van – in feite – 6,5 miljoen.

Het Kortrijkse aandeel bedraagt niet minder dan 37,26 procent. En dat van Zwevegem (waarvan het korps ook onderdak zal vinden in het nieuwe hoofdkwartier) slechts 6,84 procent, dat is nu in geld omgezet ‘slechts” 288.379,55 euro.
In geld uitgedrukt betaalt onze stad voor dit jaar 2024 een investeringstoelage voor de kazerne ter waarde van 1.570.909,66 euro. Vorig jaar was dat nog 1.232.775,73 euro.
De financiering verloopt overigens heel grillig. (Wij zeggen dat niet, wel de schepen van Financiën.)
In het jaar 2020 heeft Fluvia voor zijn Evolis-kazerneringsplan niets opgevraagd zodat we in 2021 dan het dubbele hebben betoelaagd: 2.235.600 euro. In 2022 ging het om het “normale” bedrag van 1.117.800 euro.
Totaal aandeel van Kortrijk voor de periode 2020-2024: 6.157.084 euro.
Maar voor hoeveel jaren moet Kortrijk (en de andere gemeenten) nog een investeringssubsidie uitbetalen? Dat we het niet weten! Maar volgens het laatste Kortrijkse meerjarenplan (vierde aanpassing) moet ‘het ergste’ nog komen.
– In 2025 verwacht Fluvia van ons nog 2.554.010 euro.
– In 2026 niet minder dan 5.666.745 euro en (ten slotte??)
– In 2027 terug dat ‘basisbedrag’ van 1.117.800 euro.
Reken maar uit.

Stand van zaken volgens ons meeste recente Kortrijkse meerjarenplan?
Kortrijk heeft reeds voor 3.353.400 euro “gerealiseerd”, moet in de periode van dit meerjarenplan nog 5.357.696 euro realiseren, en daarna nog een keer 6.784.545 euro. Onze eigenste bijdrage (zonder die van de 13 andere gemeenten) zou dus in het totaal 15.495.641 euro bedragen.

Het is nog niet gedaan.
Stad Kortrijk heeft aan Leiedal (eigenaar van het bedrijventerrein Evolis) de nodige grond gekocht voor de kazerne: 1 ha 49 a 66 ca. Aan 145 euro per m² geeft dat 2.170.070 euro. (Goedgekeurd in de gemeenteraad van november 2022.) Het Zwevegemse korps moet daar 1/3 van betalen bij middel van een erfpacht met een jaarlijkse canon van 14.467 euro, te indexeren, en met ingang van 1 januari 2023.
Dat zou dus gaan om een som van 723.357 euro, te spreiden over…50 jaar.

P.S. (1)
Voor dit jaar betalen de 14 gemeenten samen een investeringstoelage van 4.216.075,30 euro voor de kazerne.
Nog gemeenten met een hoge verdeelsleutel zijn Waregem (10,83% = 456.600,96 euro), Menen (9,95% = 419.499,49 euro), Wevelgem (8,06% = 339.815,67 euro).
P.S. (2)
Diezelfde verdeelsleutel geldt ook voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan Fluvia en voor andere, “gewone” investeringen. Zo betaalt Kortrijk dit jaar nog als exploitatiedotatie 4.191.750 euro en voor doordeweekse investeringen 596.160 euro.

En nu de perikelen omtrent de nieuwe Fluvia-kazerne (1) – een woord vooraf

Ja, het gaat hier wel degelijke nog om een woord vooraf.
We zijn namelijk al zowat twee halve dagen aan het zoeken naar wat meer informatie over dat project van de hulpverleningszone (HVZ) Fluvia om op het bedrijventerrein Evolis een nieuw hoofdkwartier te bouwen. Eenvoudiger, volkser gesteld: een gloednieuwe brandweerkazerne voor de korpsen Kortrijk en Zwevegem, evenwel met van alles erop en eraan. Later meer daarover.
Met pompiersprojecten heb je altijd last.
U kan (zum beispiel) niet geloven hoeveel moeite ons dat indertijd gekost heeft om de gang van zaken te volgen bij de restauratie en de ombouw van de oude Kortrijkse kazerne naar een zgn. deelfabriek. Meer speciaal de duur van het project en de bijgaande evolutie van de kostprijs. (Ja, die studieopdracht dateerde al van in april 2020 en de kostprijs is intussen opgelopen van ca. 3,8 miljoen naar 6,7 miljoen.)

Hoewel de huidige voorzitter van de HVZ Fluvia tegenwoordig niemand minder is dan de Kuurnse burgemeester, hebben we alweer te maken met een ongelooflijk staaltje van typisch Kortrijkse, geheel onbeschaamde aankondigingspolitiek.
Weet u wel dat al in het jaar 2020 de Vlaamse bouwmeester verzocht werd om Fluvia bij te staan in het zoeken naar een ontwerper van de nieuwe “hoofdzetel” van de HVZ? Na een selectieprocedure (52 kandidaten!) heeft men dan op 22 oktober 2020 vier bureaus weerhouden. De laureaat werd “Archiles Architectenbureau, Compagnie O”. Overigens werd door het Kortrijkse College al op 24 januari 2020 een afsprakennota met Leiedal goedgekeurd om op het Evolisterrein van de intercommunale een kazerneproject op te zetten. (Dat was wel tegen alle bestemmingsregels van het bedrijventerrein in, maar men vond dat een en ander sloeg op een zaak van algemeen belang.)

Aankondigingspolitiek !
– Over het project is uiteraard al eind het jaar 2019 gepalaverd.
– Op 7 februari van dit jaar 2024 worden met de klassieke bombarie (op radio en TV en in de gazetten) de plannen en foto’s van het nieuwe Fluvia-hoofdkwartier voorgesteld. Politiekers preus lijk veertig. Kostprijs 20 miljoen euroots. Eind van de werken al zeker in 2026.
– Op 11 juli (ook van dit jaar) vindt de voorzitter van Fluvia plots dat de aanbestedingsprijs te duur uitvalt. Een offerte van 26,5 miljoen, en dat lijkt Francis Benoit waarlijk 4,5 miljoen (géén 6,5 M!) teveel. De grootse plannen moeten herwerkt, geminimaliseerd. (Het aandeel van Kortrijk in de kostprijs wordt zeker te hoog.)

(Wordt vervolgd maar we weten nog niet wanneer. Dat begrijpt u wel, beste lezer.)


Kortrijkwatcher zit in een dipje, teveel frieten en ijsjes.


Gelukkig vertoeven we voor een poosje aan zee en moeten we de gebeurtenissen in Kortrijk niet lijfelijk meemaken.
Kan het eigenlijk nog zotter?
De nieuwe partij (met nog altijd in grote letters: “Team Burgemeester” als logo) die het als vanzelfsprekend vindt dat ze de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal winnen – en daarmee via de voorkeurstemmen voor een bepaalde kandidaat de burgemeester wil leveren – heeft vorige donderdag de kiescampagne gestart door in de wijk Sint-Elisabeth met frieten en ijsjes te gaan leuren. En op een foto zagen we dat de nieuwe lijsttrekker Ruthie (kandidaat-burgemeester) zich in een bakfiets liet vervoeren. Een kruiwagen gelijk. WAT EEN LEUTE ALOM. Ik moet opletten of begin nog te wenen.
Kortrijk is een centrumstad, weet u wel !
Als dat zo doorgaat (men gaat nog in andere wijken colporteren) maken de kandidaten van de lijst Van Quickenborne onze stad Kortrijk helemaal belachelijk.
Die nieuwe partij pakte bij dit onnozel evenement van donderdag zelfs uit met twee nieuwe kandidaten, twee frituristen nog wel. En we hebben al een chocolatier en een cafébaas die niet eens weten of beseffen wat politiek is.

Quickie, de leider van die nieuwe partij heeft zich nu herdoopt tot lijstduwer maar stel u absoluut niet voor dat lijsttrekker Ruthie Vandenberghe het daarom voor het zeggen heeft. En nog véél minder de “leading lady” van de CD&V, de volstrekt onbekende Hannelore Vanhoenacker. ZIj beseft totaal nog niet wat ze met machiavellist Vincent Van Quickenborne nog zal meemaken. Zelfs niet wat zij al heeft meegemaakt !
Voor Hannelore moet de gemeenteraad overigens een soort gezellig kampvuur zijn alwaar de deelnemers toneeltjes opvoeren, grapjes maken en liedjes zingen. Over een maatschappelijk-politiek onderwerp een grondig meningsverschil hebben, dat bestempelt zij als “ruzie maken”.
Raadslid Benjamin Vandorpe van de CD&V beseft dat allemaal wel, en heeft ontslag genomen. Een historisch feit dat van moed en politiek-ethisch besef getuigt. Integriteit.
Daarmee verliest de Kortrijkse gemeenteraad zijn beste raadslid. Blijft nog één over, en dat is Wouter Vermeersch, VB-fractieleider. De toekomstige, nieuwe gemeenteraad zal meer dan ooit bestaan uit politieke non-valeurs want in het nieuwe systeem (om het burgemeesterschap in de wacht te slepen) komt het er meer dan ooit op aan om stemmentrekkers op de lijst te krijgen. Frituristen dus.
Wat staat er ons nog allemaal te wachten?
Nog 112 dagen tot aan de verkiezingen van 13 oktober. Quickie kan nog veel stommiteiten uithalen.
Fratsen die het serieus van zijn lijst nog meer ondermijnen.

P.S.
Stel dat de lijsttrekker van ‘Team Burgemeester/Stadslijst’ een coalitie moet vormen, en dit doet zonder de steun van de schepenen van de fractie “Vooruit” doet, dan gaat er in de volgende legislatuur veel expertise verloren inzake woonbeleid, zorg en welzijn, jeugd- en natuurbeleid.
Denk daar maar eens goed over na !

Prachtig weer vandaag. Ik ga een terrasje doen. Naar ‘Le Touquet” op de plage, in Oostende; niet in Frankrijk. Geen ijsje.


Kortrijkwatcher heeft een glazen bol !

Vorige zaterdag hadden we het hier nog over de interne en externe populariteit van Vincent Van Quickenborne. Zijn penetratiegraad, die bij de vorige Kamerverkiezingen van vijf jaar geleden best meeviel. Toen stemden namelijk 1 op 10 Kortrjjkzanen op zijn naam.
Maar wat schreven we daar toen nog bij, nog wel cursief gedrukt?
Dat ons buikgevoel nog altijd zei dat er nog rare dingen kunnen gebeuren.
Quickie wordt dus géén lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op die nog te vormen Stadslijst. Op eigen houtje heeft hij zomaar beslist om lijstduwer te worden. En hij gaat er daarbij duidelijk van uit dat hij nog verkozen geraakt ook…

Jawel, vandaag 10 juni alweer gemeenteraad !

Nog wel daags na al die verkiezingen van gisteren ! (Hetzelfde toeval zal zich nog voordoen de dag na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober.)
Wie nog nooit een zitting van de gemeenteraad heeft bijgewoond, zou nu toch een keer kunnen proeven van dit gebeuren. Je moet er niet eens je huis voor verlaten: heel het evenement kun je volgen via Tinternet. Zoekterm : live-stream gemeenteraad Kortrtijk. (Kan ook via de website van Stad.)

Het wordt zeker al van in den beginne een spektakel.
Er is namelijk weerom een interpellatie (een vraag) van de VB-fractieleider Wouter Vermeersch geweigerd. Op het laatste nippertje nog wel, pas vorige zaterdag 8 juni om 17u20. Dat punt stond intussen al sinds vorige donderdag geagendeerd op de website van Stad en was overigens ook al op 6 juni zonder poespas of ander gedonder medegedeeld aan de raadsleden.
Absoluut meester van de agenda van een gemeenteraad is de voorzitter ervan, bij onze trouwe lezers de bekende Helga Kints.
Nu werd in haar naam de interpellatie van Vermeersch “bij nader toezien” middels een late email van een ambtenaar (Petra Verhenne) onontvankelijk verklaard want inhoudelijk niet behorend tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Beste lezer, u kan zonder veel twijfel veronderstellen dat de schrapping van de interpellatie is gebeurd op bevel van de burgemeester.
Vermeersch wou namelijk weten hoe het “stadsbestuur” de uitslag van de verkiezingen van gisteren evalueert. Met andere woorden: meer speciaal de score van burgemeester Van Quickenborne himself (en zijn partij) en tegelijk die van schepen Axel Ronse, die zich al sinds begin dit jaar ook opwerpt als kandidaat-burgemeester (en daarmee de bestaande tripartite binnen het College voortijdig heeft gekelderd.) Die uitslag kan uiteraard niet zonder gevolgen blijven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijstvorming bijvoorbeeld.
Kortrijkzanen die nog nooit de gemeenteraad hebben gevolgd kunnen er bij die gelegenheid nog even op toezien hoe de leden van het schepencollege elkaar bejegenen bij het binnenkomen. Begin daarom de live-stream al tien minuten voor 19 uur te bekijken.
Ga ook eens na of Tiene Castelein en haar buurvrouw Lien Claassen (en nog andere raadsleden) weer veel thuiswerk hebben te verrichten op hun laptop of smartphone. Maar misschien houden ze zich ditmaal allemaal braaf bij de les, wetende dat er veel digitale kijkers zijn en waarschijnlijk ook nogal wat volk zit in de publiek tribune.


Een machiavellist vermijdt pertinente vragen (3)

Het is niet dat wij nog wilden doordrammen over PIPIGATE.
Maar als de VLD-lijstrekker voor de Kamer in de kieskring West-Vlaanderen het noodzakelijk vindt om in een open brief terug te komen op dat plasincident, dan zien we ons genoodzaakt om nog wat onbeantwoorde vragen te stellen.
Als een gespogen machiavellist doet Vincent Van Quickenborne dat immers niet. Ook dat behoort tot het manipulatief gedrag, eigen aan het machiavellisme. Vervelende feiten ontwijken.

Vincent Van Quickenborne vertelt in zijn open brief van 3 juni dat hij pas tien dagen na de feiten (als het ware per toeval) op de hoogte is gebracht van het incident dat drie van zijn gasten tot driemaal toe tijdens zijn verjaarsdagsfeest zijn gaan plassen tegen een politiecombi. Politiek is dat natuurlijk een belangrijke vaststelling, want als hij dat wél had geweten én daarbij tegelijk was gebleken dat hij niet was opgetreden, – ja, dan betekende dat toen al het einde van zijn ministerschap.
Er zijn natuurlijk meerdere personen die meer feiten kennen over de zaak. Ze zwijgen als vermoord.
Een eerste pertinente vraag is dus waarom NIEMAND- maar dan ook niemand – getuigt over wat hij weet over heel de affaire. Geen persoon die beaamt of niet beaamt wat Quickie beweert. Of dat waar is of niet waar. Juist of niet juist.
Maar los daarvan rijzen nog andere bedenkingen, bijna raadsels.
1.
Er zijn niet minder dan drie van die plasbeurten geweest. Om 20u39, om 22 uur en rond middernacht.
De woning werd (wordt) door een of meerdere politiecamera’s vanuit het politiecommissariaat permanent in de gaten gehouden.
Waarom is de politie niet onmiddellijk gaan optreden? Waarom is er die avond vanuit de controlekamer blijkbaar geeneens een telefoontje geweest naar Quickie om hem van een en ander op de hoogte te brengen? Lag men daar te slapen? Of wou de politie bewust het feest niet gaan storen? Wou men geen PV’s gaan opmaken ten huize van een minister? Nog wel tegen zijn vrienden?
2.
Heeft het parket een onderzoek opgestart voor smaad aan de politie?
Is Van Quickenborne daarvan op de hoogte gebracht?
Is het onderzoek intussen afgerond?
Waarom lezen we daar niets over in de gazetten?
3.
Waarom heeft Van Quickenborne de beelden van de politie niet opgevraagd? (Nu doet hij alsof hij daar geen toegang toe had. Alsof dat niet kon.)
4.
Een vaststelling. Van Quickenborne had er in feite alle belang bij om geen inzage te vragen van die video-beelden van de politie. Nu kan hij geheugenverlies voorwenden over wat er zich heeft afgespeeld toen hij met één van zijn gasten (of waren het meerdere?) gedurende een uur lang buiten stond te wachten op een taxi. Met zijn luchtgitaar.
5.
De luttele beelden gemaakt door zijn eigen bewakingscamera (die Quickie publiek heeft gemaakt) zijn strafbaar. Ze tonen openbaar domein. Mag niet. Is daar enig gevolg aan gegeven?

P.S.
Machiavelli had nog een les voor ‘de heerser’. “Het is veel beter medelijdend, trouw, menselijk, eerlijk en godsdienstig te schijnen dan het in werkelijkheid te zijn.”
Dat was toch een deugniet !
Een machiavellist vraagt om vergiffenis, nog voor een tweede feit (2)

In zijn excuus-brief ” van 3 juni, gericht aan alle West-Vlamingen, drukt Vincent Van Quickenborne, VLD-lijsttrekker voor de Kamer, ook nog zijn spijt uit over wat is voorgevallen tijdens zijn uit de hand gelopen verjaardagsfeest op 15 augustus vorig jaar. Zijn PIPIGATE. Drie van zijn (zichtbaar dronken) gasten plasten toen tegen een lege politiecombi die in zijn straat geparkeerd stond als afschrikkingsmiddel na een verijdelde poging tot ontvoering van de minister.
In die bewuste publieke brief laat Quickie nog weten dat hij dat gebeuren pas 10 dagen later kon vernemen van een journalist en daarbij zeer “geshockeerd” was. Dat hij nog steeds boos is op de daders en dat een van hen een goede vriend was waar hij uiteraard sindsdien niet meer mee heeft gesproken.
In de rand van die brief meldt Quickie nog in een video op de ‘social media’ dat hij “daar niet bij was” en dat de journalisten (meervoud) die dat wél beweerden daarbij werden “veroordeeld” door de Raad voor de Journalistiek.
Over beide uitlatingen van VVQ willen we als kortrijkwatcher toch even ons licht laten schijnen.
Maar niet zonder daarbij eerst even te verwijzen naar een bijpassende opmerking van Machiavelli , toch de ‘maître à penser’ van de politieker Van Quickenborne. In zijn werk “De vorst” merkt de politicoloog van die tijd alweer zeer gevat op hoe men een “vorst” (een heerser, desnoods een burgemeester) kan leren kennen.
Citaat: “De eerste gissing die men kan maken omtrent het karakter van een vorst: kijken naar de mensen die hij om zich heeft”.

Nu eerst iets over die zogenaamde “veroordeling” van journalisten (meervoud) met hun ‘valse insinuatie’ dat Van Quickenborne het plasincident heeft gezien of er minstens van op de hoogte zou zijn geweest. Dat stond te lezen in een artikel van 23 augustus 2023 in Het Nieuwsblad. Via een mail van 25 augustus diende VVQ daar tegen klacht in bij de Raad van Journalistiek. En uitspraak kwam er pas op 18 april van dit jaar. Er kwam in die tussenperiode nogal wat briefwisseling bij te pas en op 22 februari 2024 zelfs een hoorzitting (middels een videoconferentie) bijgewoond door Q zelf en één journalist (Dirk Coosemans), een vertegenwoordiger (redactiemanager) van het Mediahuis, en een coördinator van de justitiecel.
Over dit alles is op Tinternet een uitgebreid verslag verschenen dat natuurlijk door geen mogelijke kiezer van VVQ is gelezen en achteraf door geen enkele gazet is weergeven. Ook niet door Peter Lanssens van Het Laatste Nieuws, vriend van Quickie en aanwezig op het feest.
Vooreerst is het van uiterst groot belang te weten dat de Raad voor Journalistiek zéér uitdrukkelijk stelt dat men “niet kan uitmaken of klager (VVQ) de plasincidenten aanschouwd heeft, of ervan op de hoogte was of helemaal van niets wist.” Verder: “de Raad kan daar geen uitspraak over doen“.
Is die journalist (enkelvoud) dan “veroordeeld”?
De Raad voor Journalistiek zegt in dit verband dat de journalist in kwestie onvoldoende aannemelijk maakt dat hij extra kritisch heeft omgesprongen met zijn bronnen. En daarbij hun verklaringen als zou VVQ het tafereel “aanschouwd hebben” onvoldoende omzichtig en correct heeft weergegeven. Dat diezelfde journalist later zijn artikel heeft aangepast door te zeggen dat VVQ “op de hoogt zou zijn geweest” had hij expliciet moeten vermelden. Ten slotte heeft de journalist niet duidelijk gemaakt of hij aan klager heeft gevraagd of hij het plasincident heeft wel heeft ‘aanschouwt’.
Met andere woorden: zijn aanpak van het gebeuren strookt niet met de artikels 1, 2, 6 en 20 van de Code voor Journalistiek. Dat noemt Q een “veroordeling”. Nu ja.
We blijven zitten met een aantal raadselachtige vragen die nog altijd niet zijn beantwoord.
Tot straks.


Een machiavellist vraagt om vergiffenis (1)

De ultieme brief van burgemeester en voormalig minister Vincent Van Quickenborne in een verkiezingskrant van 3 juni (en alle mogelijke andere media) gericht aan alle West-Vlamingen eindigt met volgende uitsmijter: “Politiek Is mensenwerk, en mensen maken soms fouten. Ik hoop dat jullie mij kunnen vergeven.”
In die historische missive komt hij terug op twee zaken “waar mensen zich terecht vragen over stelden“:
1) de belofte dat hij altijd (6 jaar aan een stuk) trouw Kortrijks burgemeester zou blijven en 2) het berichte plasincident (pipigate) op zijn verjaardagsfeest van augustus 2023. Als kortrijkwatcher willen we daar ook welwillend nog eens op op terugkomen, vandaag dan over die dure eed om gedurende de gehele bestuursperiode burgervader te blijven van zijn “beminde Kortrijkzanen”. Tussen haakjes, die belofte deed hij tweemaal, ook als argument in zijn kiescampagne: hij was namelijk niet van plan om zoals Stefaan De Clerck indertijd verraad te plegen door…Minister van Justitie te worden.
Op 24 januari 2019 vroeg men in de krant ‘De Tijd “wat hij zeker niet zou doen?” Antwoord: “Ik zal geen minister worden. Ik ben niet beschikbaar. Ik heb mijn woord gehouden. Zal dit de komende 6 jaar ook doen.”
Maar ja, de plicht riep. Men kan niet blijven aan de zijlijn staan, zeker niet in crisistijden. En die keuze om toch naar Brussel te vertrekken was zeker niet evident want u kan niet geloven hoe graag hij Kortrijk ziet.
Zijn afscheidspeech in het Kortrijkse stadhuis (oktober 2020) zou Aristoteles hemelhoog hebben geprezen. Werkelijk alle register uit de Ars Rhetorica werden aangewend. Bij kortrijkwatcher stond het huilen zéér nader bij het lachen.
De regelmatige bezoekers van deze alternatieve stadskrant weten dat Vincent een machiavellist is van de bovenste plank. Quickie zegt het overigens zelf: “Il Principe” (de heerser, de vorst) is zijn bijbel, al heel zijn politiek leven lang. Niccolo is waarlijk zijn ‘maître à penser’.

Vandaar dat wij hier graag even een van de mooiste citaten weergeven uit dat werk van Machiavelli.
” De mensen zijn zo dom
en zo gemakkelijk te misleiden
dat een heerser (bijv. een burgemeester, noot van de redactie)
die hen één keer heeft bedrogen
altijd op hen kan vertrouwen
om hetzelfde te doen.”


Dat Quickie geen uitblinker is in waarachtigheid is hij zelfs nu alweer aan te bewijzen.
In een interview in HLN van 9 februari zei hij letterlijk dat “het niet meer aan mij is om minister te worden”. Idem in ‘De Morgen’. (Plaats voor de jeugd.)
En in hetzelfde laatste nieuws, maar nu op 3 juni laatsleden, vraagt men hem hoever zijn persoonlijke ambities reiken, mocht zijn partij deelnemen aan een regering. Parlementslid? Minister? Of nog meer?
In zijn antwoord sluit Vincent ditmaal absoluut NIET uitdrukkelijk uit dat hij geen minister meer wil worden. Hij zegt dat het bijzonder arrogant zou zijn om nu al grote ambities uit te spreken. Hij heeft de gezonde goesting om een goed parlementslid te zijn. (Over het burgemeesterschap rept hij niet.)

(Wordt vervolgd.)