Category Archives: actualiteitsbericht

Tja, die “Stadslijst voor Kortrijk” van Quickie kent wel een valse start…

Benjamin Vandorpe is binnen de CD&V-fractie ongetwijfeld het beste raadslid, met de nodige dossierkennis en hij is daarbij nog ijverig ook. Heeft ongetwijfeld de capaciteiten om het in een volgende legislatuur tot schepen te schoppen, bijv. van Financiën.
Vandaar dat het toch bevreemdend overkwam dat hij vorige maandag niet aanwezig was op de voorstelling van de nieuwe lijst (geen kartel!), – bizar populistisch-electoraal genoemd “Team Burgemeester Stadslijst voor Kortrijk”. Door ons voortaan afgekort tot TBSK.
Nog vreemder was dat de naam Vandorpe niet eens voorkwam in de voorlopige, eerst gepubliceerde lijst van 19 kandidaten.
Het andere bekwame fractielid van de CD&V-fractie, met name Roel Deseyn, was wel bewust afwezig op de presentatie van de nieuwe stadslijst. In een persbericht liet hij weten dat het absoluut niet zo is – wat fractieleidster Hannelore Vanhoenacker nochtans blijft beweren – dat gans de fractie achter de “alliantie” staat. Roel is compleet in dubio, is helemaal niet enthousiast dat de CD&V als het ware als partij verdwijnt. Hij vindt het allemaal maar een raar maneuver. Hij wacht het “ontwerpakkoord” af alvorens stelling te nemen.

Vandaag verspreidde Benjamin Vandorpe een persbericht waarin hij stelt dat zijn afwezigheid op de voorstelling van de nieuwe lijst (compleet in regie van Quickie) geenszins betekent dat hij de handdoek in de ring heeft gegooid. Die geruchten deden de ronde, zelfs op de redactie van uw alternatieve stadskrant “kortrijkwatcher”. Neen, het project “ligt hem te nauw aan het hart om het op te geven.” En nu komt het: “Ik laat het niet kapen door iemand die enkel in zijn eigen overleven geïnteresseerd is.” De titel van zijn persbericht ligt er ook niet om: “Voor Quickie waren we het laatste redmiddel om aan de macht te blijven, voor Ruth zijn we de eerste keuze.”
Vandorpe ziet het zo: “Het dynamisme dat Team Burgemeester de afgelopen jaren onder leiding van Ruth getoond heeft, gecombineerd met “de serieus” van ons als beleidspartij is een winnend recept voor een nieuw project voor Kortrijk.”
En jawel: “Quickie mist elk moreel gezag om een nieuwe ploeg te leiden.”
Al bij de voorstelling van de stadslijst heeft Quickie (Vandorpe hanteert continu die bijnaam) ons allen bedrogen door alle gemaakte afspraken vanaf de start aan zijn laars te lappen. Zo luidt het. Voorwaar, een goed begin. Het lag in de bedoeling om bij de bekendmaking van de ‘het gezamenlijk project’ in eerste instantie de nadruk te leggen op “Stadslijst voor Kortrijk” als werktitel, en nog meer: Hannelore en Ruth zouden als verpersoonlijking van de samenwerking naar voor geschoven worden.
Maar ja, Quickie bestond het om een openingsspeech van 10 minuten te houden met als achtergrond een logo met Team Burgemeester” in opvallend grote letters, en daaronder, als een minuscule baseline ook nog, als het ware terloops, de toevoeging “Stadslijst voor Kortrijk”.

Benjamin toch !…
En de lijstvorming moet nog gebeuren! En de procedure zou nog niet vastliggen. (Beide partijen moeten hierbij hun statuten overtreden. Voor Quickie maakt dat niets uit.)
Vincent Van Quickenborne doet nu alsof zijn neus bloedt, maar het is wel degelijk zo dat hij absoluut ambieert om lijsttrekker te worden. Dan moet er normaal gezien een CD&V’er op de tweede plaats komen. En waar zit Ruth dan?
Neen; we zijn nog niet thuis.
Een proeve van samenwerkingsakkoord tussen “Team Burgemeester” en CD&V-Kortrijk (2)

1.
De Kortrijkse afdelingen van de beweging “Team Kortrijk” enerzijds en “de CD&V-partij” anderzijds , vertegenwoordigd door de hieronder ondertekenende – nog te bepalen – resp. voorzitters sluiten een samenwerkingsovereenkomst om één lijst genaamd “Team Burgemeester Stadslijst voor Kortrijk” (afgekort TBSK) te vormen om Kortrijk (inclusief alle deelgemeenten, min Kuurne) te besturen gedurende volgende vele jaren.
De TBSK-lijst kan geenszins beschouwd als een kartel aangezien er geen afzonderlijke CD&V-lijst Kortrijk bestaat noch een afzonderlijke Team-lijst. Kan juridisch wel gekwalificeerd als een bolletjeskermislijst.
2.
Het akkoord treedt in werking indien de lijst TBSK bij de verkiezingen van 13 oktober 2024 voor de samenstelling van de gemeenteraad samen 21,5+1 (43 gedeeld door 2 plus 1) of meer zetels behaalt.
Zelfs indien de lijst TBSK de meerderheid behaalt, wordt het niet uitgesloten dat er een coalitie wordt gevormd met Groen als partner en tot nader order, met name een wilsgebrek, niet met het Vlaams Belang.
3.
Indien de TBSK-lijst geen 21,5+1 zetels behaalt, maar dit zetelaantal wel kan behaald door een coalitie met de partij Groen, verbindt de TBSK-lijsttrekker er zich toe om Groen in de persoon van David Wemel (maar zoals beraadslaagd niet met Matti Vandemaele) uit te nodigen ten einde samen een coalitie met bestuursakkoord af te sluiten, gebaseerd op de principes die in onderhavig akkoord expliciet en impliciet worden vastgelegd.
4
Indien de TBSK-lijst niet in de mogelijkheid verkeerd om – zoals in punt 2 en 3 gesteld – een meerderheid te vormen, onderhandelt de lijsttrekker van TSBK (en niemand anders) voor een coalitievorming tevens met de dissidenten van de N-VA.
5.
Voor de verdeling van de mandaten in het bestuur wordt een proportionele berekening gemaakt op basis van de ingebrachte zetels. Voorbeeld: als de beweging ‘Team Burgemeester’ 22 zetels incidenteel inbrengt binnen een meerderheid van 22,5 zetels, heeft de beweging recht op 22/22,5sten van de bestuursmandaten.
Het aandeel wordt uitgedrukt in een puntenaantal, te bekomen door het totaal aantal punten toegekend aan de bestuursmandaten (cfr. infra punt 6) te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het aantal behaalde zetels van een partij of beweging is, en de noemer het totaal aantal zetels waarover de lijst TSBK beschikt.
Elk resultaat wordt afgerond naar boven, tenzij anders bepaald.
6.
De bepalingen in punt 4 leiden er in geen geval toe (tenzij bij overmacht) dat ofwel ‘de partij’ of ‘de beweging’ alleen een numerieke meerderheid heeft in het College van Burgemeester en Schepenen.
7.
Bij een scenario zoals beschreven in punt 3 of punt 4 wordt het principe zoals beschreven in punt 5 toegepast. Goed opletten.
8.
Voor de verdeling van de mandaten brengen ‘de beweging’, resp. ‘de partij’ binnen TBSK-lijst elk om beurt hun punten in, in de volgorde van het aantal behaalde zetels. Bij gelijk aantal zetels primeert de beweging ‘Team Burgemeester’. De eventuele coalitiepartner(s) krijgen telkens de mogelijkheid tot voorstelling van mogelijke opvolgers.
9.
Het stadsbestuur telt 1 burgemeester en de toegelaten 7 schepenen. Een openvallend schepenmandaat wordt ingevuld door iemand van het Team Burgemeester. Het mandaat van burgemeester telt voor vier punten, een schepenmandaat voor 1 punt. Het mandaat van gemeenteraadvoorzitter telt voor nul punten want de voorzitter wordt door de gemeenteraad verkozen uit een lijst van raadsleden, uitsluitend voorgedragen door de oppositie.
In dit scenario worden dus 11 punten verdeeld, tenzij anders bepaald. Van dit scenario kan evenwel afgeweken worden om de verhoudingen tussen ‘de partij’ en ‘de beweging’ beter te respecteren, indien ‘de beweging’ uit traditionele overwegingen als ondervertegenwoordigd zou kunnen beschouwd door algemene directeur.
10.
De mandaten in alle instellingen en samenwerkingsverbanden waar Stad in vertegenwoordigd is, worden tussen ‘de partij’ en ‘de beweging’ van de TSBK verdeeld evenredig volgens het aantal behaalde zetels, tenzij anders bepaald. Het mandaat van voorzitter van de intercommunale Leiedal komt evenwel toe aan de beweging ‘Team Burgemeester’, ook als dit “Team” het burgemeesterschap binnenhaalt. Dit is uitdrukkelijk contractueel bepaald. Pacta sunt servanda.
11.
De beweging én de partij én de eventuele coalitiepartners binnen de lijst TBSK stellen elk afzonderlijk een document op met de inhoudelijke oriëntaties van het bestuur. Voor het opstellen van het bestuursprogramma wordt op basis van die documenten voorafgaandelijk een ‘ronde van Kortrijk’ gehouden waarop alle inwoners worden uitgenodigd. Dat bestuursprogramma wordt dan (met timing én financieringswijze) ten laatste door de gemeenteraad van oktober 2025 goedgekeurd.
Het programma omvat als enige restrictie in geen geval een verhoging van de belastingvoeten Onroerende Voorheffing en Aanvullende Personenbelasting, maar geheel nieuwe belastingen behoren tot de mogelijkheden, tenzij anders bepaald.
12.
Jaarlijks worden de coalitie en de samenwerking binnen de lijst-TBSK geëvalueerd door een nog nader te bepalen commissie van notabelen. Daar wordt dan een verslag van opgemaakt.
13.
De ondertekenaars en contractanten van dit samenwerkingsakkoord waarborgen “rebus sic stantibus” geen geheimhouding.
Dit samenwerkingsakkoord wordt na ondertekening ten spoedigste (asap) bezorgd aan ‘Het Laatste Nieuws’.

Voor akkoord, gelezen,
de anonieme voorzitters van de besturen van Team Burgemeester en CD&V-Kortrijk en tevens de CD&V-nationaal, vertegenwoordigd door…

Getekend op…


Naar een proeve van samenwerkingsakkoord tussen “Team Burgemeester”en de CD&V-Kortrijk (1)

Woord vooraf
Op 11 juli 2012 sloten de Open VLD, de N-VA en de SP.A een (geheim) akkoord voor het besturen van de stad Kortrijk in de legislatuur 2013-2018. Namens de N-VA is dat ondertekend door Marniek De Bruyne en Rudolf Scherpereel. Voor de SP.A door Philippe De Coene en Axel Weydts. Namens de VLD door Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens.

Nog op 1 augustus vorig jaar heeft Quickie in “Het Laatste Nieuws” ontkend dat hij zo’n akkoord ooit heeft ondertekend. Een staalharde leugen. (Copie van het akkoord is in ons bezit.) Intussen vindt de burgemeester dat heel die zaak behoort tot de prehistorie, dus ook die leugen van vorig jaar. Daar moeten we nog aan toevoegen dat art. 19 van het document uit 2012 uitdrukkelijk stipuleerde dat de tripartite na evaluatie kon verlengd worden voor de bestuursperiode 2019-2024. Dat is al geen prehistorie meer, zo kan men stellen.
Maar het is eigen aan de manier van denken bij de machiavellistische Van Quickenborne dat hij het verleden laat voor wat het is, evenwel pas van zodra hij daar niet de minste baat bij heeft om dingen weer op te rakelen.

Het is heel goed denkbaar (vaststaand) dat huidig CD&V-fractievoorzitter Hannelore Vanhoenacker en Quickie zelf (en wie nog?) al een samenwerkingsakkoord hebben gesloten waarbij zij zich voor het gemak hebben gebaseerd op de tekst van 2012. Was toen immers opgesteld door twee juristen van de N-VA, dus moet men zich nu niet meer moe maken om nieuwe, juridisch-sluitende artikels te formuleren.
In volgend stuk geven we de tekst weer van zo’n mogelijke samenwerkingsakkoord.
Gewoon een parafrasering van het vroegere geheim akkoord van de tripartite.
We zullen het daarbij zeker ook hebben over de verdeling van de mandaten.

P.S. (1)
In de voorlopige “Stadslijst” met 19 kandidaten staan we verbaasd over het feit dat Benjamin Vandorpe er (nog?) niet bij behoort. We beschouwden hem als de ‘coming man’ van de CD&V. In de gemeenteraad overvleugelde hij onmiskenbaar zijn eigenste fractieleider. (Achteraf bekeken: het verwonderde ons al dat hij in de laatste gemeenteraad van januari geen enkele tussenkomst hield.)
We hadden ook niet echt verwacht dat raadslid Koen Byttebier nog zou opkomen en dachten daarbij nog dat schepen Wout Maddens nu welverdiend zou gaan rentenieren. Een goed teken is dat Tiene Castelein voorlopig ontbreekt.
P.S. (2)
De sfeer in het schepencollege op vandaag maandag?
Moet huiveringwekkend geweest zijn.
Wat intussen ietwat aan de aandacht is ontsnapt, is dat de bevoegde schepen van Cultuur (nu ook kandidaat-burgemeester) vindt dat er teveel geld gaat en ging naar zijn beleidsdomein !! Zoiets kan enkel iemand als Axel Ronse bedenken. Zeg! Gaat dat project “Kortrijk culturele hoofdstad” nog door? Heeft er ook al ongelooflijk veel geld doorgejaagd, en we horen er niets meer van.


Spoedbericht: Tiene leidt de gemeenteraad !

Vandaag, maandag 15 januari, terug gemeenteraadsdag. Zoals gewoonlijk vanaf 19 uur.
Voorzitter Helga Kints laat zich vervangen. En een oude traditie wil dan dat de vervanger indien mogelijk het raadslid is dat ooit eens voorzitter is geweest.
Laat dit nu toch niet Tiene Castelein zijn zeker?
Het raadslid dat nu al jaren ostentatief en gedurende geheel de zitting (van de eerste tot de laatste seconde!) zonder schaamte bezig is met THUISWERK op haar laptop en smartphone.
We hebben dit al meermaals aangeklaagd. Er zijn nog raadsleden die weinig aandachtig de Raad volgen, maar zij slaat alle records.
En diezelfde Tiene is nu plaatsvervangend voorzitter !
Maar neen! Zij is niet beschaamd !

P.S.
We volgden intussen de Raad van vandaag. Is afgelopen om 20u29.
Iedereen nu vlug naar de nieuwjaarsreceptie.
Nog nooit zoveel verstrooide en onverschillige raadleden bezig gezien.
Verslag volgt nog.
Voorzitster Tiene Castelein had zelfs het lef om al vanaf de eerste minuut een VB-raadslid (uiteraard) te berispen omdat die (volgens haar dan) niet oplette. En een vraag van een ander VB-raadslid werd afgewimpeld.
Wat een TRIENE is me dat !


Wanneer zal dit stadsbestuur nu een keer ophouden met liegen??? (1)

Verdorie, we zitten op een doorregende, rustige vrijdagnacht wat kranten te lezen en stootten op de lokale berichten over Kortrijk alweer op flagrante politieke leugens, zo flagrant dat we niet begrijpen dat men die durft publiekelijk debiteren.
Het gaat over de investeringen voor dit jaar, meer speciaal over wat onze burgemeester Quickie weerom op machiavellistische wijze wijsmaakt aan de onze plaatselijke reporters (en dus aan de Kortrijkzanen) over de gedane investeringsuitgaven tijdens deze en vorige legislatuur.
Wat er ons daarenboven stilaan waarlijk hondsdol maakt is dat die persjongens en meisjes dat allemaal slikken. Dat ze niet de moeite doen om ook maar één cijfer (een dossier) te checken. Zelfs pure onzin uitkramen.
Ons weekend is naar de knoppen.
We moeten het weer allemaal zelf doen.
Wordt dus vervolgd…

Quote van de dag: “kanttekening”

We zijn nog altijd aan het dubben of we wel zullen verhalen over de laatsleden gemeenteraad van 4 december die een “koninginnedebat” moest worden, gewijd aan het nieuwe, aangepaste meerjarenplan 2020-2027. We zijn er nog altijd niet goed van. De inhoudelijke kwaliteit en het formele verloop van de gemeenteraad heeft namelijk een dieptepunt bereikt. En we hebben redenen om te betwijfelen of de raadsleden dat zelf beseffen.
Nu, intussen kunnen we het niet laten om te verwijzen naar de “quote van de dag”, ditmaal te vinden in ‘Het Laatste Nieuws” van vandaag 7 december op pag.23 en geuit door – wie anders – onze 0.00%-journalist Peter Lanssens.
Het Schepencollege pakt maar weer eens uit met een triomfantelijke aankondigingspolitiek. (Weer komisch om te zien hoe de schepenen Maddens en Weydts in de gazetten proberen om de eer naar zich toe te trekken.)
Het gaat erom dat de stad Kortrijk, én De Lijn én het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op sinterklaasdag een samenwerkingsovereenkomst hebben “bekrachtigd” om tegen 2029 nog wel te zorgen voor de sinds lang beloofde nieuwe, betere verbinding tussen het centrum en Hoog Kortrijk.
(De vorige generatie had het er al over.) Nu met dat – ook al lang geleden bedachte, unieke Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), nl. de elektrische trambus. Voorts is er nog sprake van een tweede stelplaats voor De Lijn, een P&R parking, een bredere brug over de E17, en natuurlijk een totale heraanleg (‘omvorming’) van de Doorniksewijk. Dat moet een Champs-Elysées worden! (We hebben altijd gedacht dat hiermee een andere straat was bedoeld: die tussen de Grote Markt en het Casinoplein.)
Bij wijze van inleiding schrijft reporter (lps) nog dat “alle neuzen nu in dezelfde richting staan en er ook een tijdspad” is uitgetekend.
En dan komt het. Volgende laconieke zin, letterlijk: “Kanttekening: er is nog geen budget.”

Ja zeg, KANTTEKENING !! Wie houdt men hier voor de gek?
We mogen dus veronderstellen dat De Lijn (net als AWW?) geen geld heeft, net zoals vroeger al is gemeld. Wie weet dat nog? In februari 2020 heeft De Lijn aan stad laten weten dat de studie X20/N50.73/ ‘on hold’ werd gezet. Er was nog nergens geld voor. (Het stadsaandeel bedroeg toen 650.000 euro!)

P.S.
We hebben ook een kanttekening. Gazetteschrijvers (en schepenen) moeten op hun woorden letten.
Wie aandachtig het bericht leest over de zaak op de website van Stad leest daar dat de samenwerkingsovereenkomst nog moet geconcretiseerd.


Naschrift
Gewoon uit een onoverkomelijke, ziekelijke nieuwsgierigheid hebben we een keer de jaarlijkse aangepaste Meerjarenplannen (MJP) doorploegd op zoek naar de begrote uitgaven voor het actieplan 2.4.6. Dat slaat op de post “heraanleg Doorniksewijk en Doorniksesteenweg i.f.v. trambus“.
Hierna dus de jaarlijks geraamde uitgaven van Stad voor dit project. De bedragen zoals voorzien in het oorspronkelijke MJP goedgekeurd eind 2019 tot en met de recente, vierde aangepaste (A)MJP. Dus achtereenvolgens krijgt u de begrote uitgaven voor de vijf meerjarenplannen van 2020 t/m 2025. Zie eens wat een absurde schommelingen er zich hebben voorgedaan.
– Oorspronkelijk MJP van 2020: over heel de periode tot 2025 nog géén uitgaven voorzien.
– Eerste AMJP: nul/80.000/10.000/24.694/24.594
– Tweede AMJP: 300.000/96.000/40.000/25.306
– Derde AMJP: 300.000/99.200/48.000/96.000/101.850
– Vierde AMJP: 3.200.000/24.800/88.060/90.045/90.045
– Vijfde AMJP: 2.200.000/nul/113.940/63.955/63.955

Dat waren geraamde bedragen.
Nu nog eens kijken wat men reëel heeft uitgegeven?
Voor de lopende bestuursperiode komen twee (gekende) rekeningen in aanmerking.
– In 2021 dachten we dus initieel om 80.000 euro uit te geven, maar dat vonden we aan het eind van het jaar teveel en begrootten we slechts 10.000 euro. Uiteindelijk gaven we toch 24.694 euro uit.
– 2022 dan. Initieel begroot: 40.000 euro. Dat werd herleid tot 25.306 euro. Werkelijk besteed: 20.656 euro.
We gaven dus voor dat project in twee jaar tijd 45.350 euro uit. Waaraan juist? Dat weten we niet.
De jaarrekening 2023 is nog niet gekend. Hiervoor is het wachten geblazen tot mei volgend jaar.P.S.


De aandeelhouders van onze beide Lago-zwembaden “vragen” nu zelfs 3.673.578 euro van ons (5)

Onze regionale gazetten hebben nog geen tijd gevonden om het te berichten, gezien de wateroverlast.
Een drietal weken geleden konden ze wel melden dat “Lago” (dat is de commerciële benaming voor de NV S&R Kortrijk-Zwevegem) met stad onderhandelde (sinds wanneer?) over een financiële steun voor het opvullen van een kastekort van 3,4 miljoen. Dat is dus nu 3,6 miljoen geworden en we weten niet waarom, net zoals we nog altijd niet weten hoe dat management zo’n liquiditeitstekort heeft kunnen opbouwen. We zeiden het hier al: volgens de jaarrekening van 2022 bedraagt het eigen vermogen van de NV S&R
2.321.504 euro (MIN!) en het maatschappelijk kapitaal slechts 2 miljoen. Nettoverlieskapitaal volgens eigen berekening: – 1.424.447 euro. Schulden aan kredietinstellingen: 43.902.421 euro. Wat liquiditeit betreft berekenden we voor 2022 ook even de ‘current ratio’ en de ‘quick ratio’: resp. 0,69% en 0,68%. Dat is dus bar slecht.

In een raadscommissie ter gelegenheid van en voorafgaand aan de gemeenteraad van 13 december vroeg CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe (goed ingevoerd in deze materie) zich af waarom de steunaanvraag en de belabberde kastoestand van de Lago-zwembadcomplexen niet was geagendeerd op die zitting. Zelf heeft hij wel geen interpellatie ter zake ingediend om de lopende onderhandelingen niet te storen. (In de media heeft hij wel een opvallende alarmkreet geslaakt.)
Een andere kenner van de materie (de stouterik!), VB-fractieleider Wouter Vermeersch, deed dat wel.
Hij had een viertal vragen.

In al zijn eenvoud wou Vermeersch het nu eindelijk eens weten: “Hoeveel vraagt Lago?
En het laconieke antwoord van Wouter Allijns, de schepen van Sport (!) luidde: 3.637.578 euro, te verdelen in 2.136.375 euro voor het Kortrijkse complex, en 1.537.203 euro voor dat van Zwevegem. Punt. De schepen van sport had geen zin om daarover wat uit te weiden. (Wij ook niet want beschikken niet over de nodige informatie over de zaak, die men als vertrouwelijk beschouwt. We kennen enkel de jaarverslagen van de S&R-Group en die van de andere ondernemingen-aandeelhouders. En daarover hadden we het hier al uitvoerig.)
Wat dat “vragen” van Lago inhoudt, dat weten we dus niet precies. Om wat voor soort ‘injectie’ gaat het eigenlijk? Wat we wél weten is dat “Lago” ook belust is op een vorm van additionele steun op lange termijn, maar de schepen van sport repte daar niet over.

Tweede, simpele vraag van de VB-fractieleider: “Kunnen de ‘partners’ van Lago dan geen inspanning leveren?”
Ja zeg, waarom zou Stad en Zwevegem moeten opdraaien voor een (adembenemende) liquiditeitsnood van de NV S&R Kortrijk-Zwevegem? En op lange termijn zelfs voor een permanente financiële tussenkomst?
De schepen van Sport negeert die problematiek. Wie een beetje het zgn. DBFMO-contract van Stad met de S&R GROUP (dd. 8 augustus 2016) betreffende de bouw en exploitatie van de twee zwembaden kent, weet zeer goed dat Lago eigenlijk geen juridische poot heeft om een steunvraag in te dienen omwille van bijvoorbeeld een energie- of een Covid-crisis, of nog wat anders. In die overeenkomst is zelfs sprake van een mogelijke winstverdeling! En bij verliezen moet de S&R Group maar zelf instaan voor een kapitaalsverhoging.
Ewel ja, dat wordt dan waarlijk een eindoplossing: S&R kan aan stad vragen om aandeelhouder te worden. Zou dat niet kunnen via een converteerbare lening?

Hier past wellicht even een overzichtje van de groepsstructuur van ‘Lago’.
De S&R Kortrijk-Zwevegem (onze Lago dus) kent twee aandeelhouders: de moedermaatschappij S&R Group (met 99,90% van de twee miljoen) en Innopa als beheerder (0,10%). De S&R Group omvat dan nog een consortium van aandeelhouders als daar zijn: de aannemers ACH Build en Lotec, de bouwmaatschappij Vanhout, Cegelec – nu overgenomen door VINO (voor hvca en elektra), én… Innopa (exploitatie).
Hebben die vennootschappen wel geld?
Wat we enkel kunnen vaststellen is dat het boekjaar van de S&R Group met een winst is afgesloten van 137.349 euro, maar Innopa kende als consoliderende vennootschap dan wel een verlies van 2.132.993 euro.
Nu, de schepen van Sport gaf in antwoord op de vraag van Vermeersch de indruk dat Stad (en Zwevegem??) overwoog om een lening (welke?) te verstrekken. Hij zei, heel kort: “Indien we een lening verstrekken moeten zij (sic) ons op enige wijze de zekerheid bieden dat zij die kunnen terugbetalen. We geven niet zomaar een blanco cheque!”
Waarvan akte.

Als derde bezorgdheid wou raadslid Vermeersch nog wat info over het aantal bezoekers, meer speciaal in de Kortrijkse Lago. Het is namelijk zo dat algemeen geoordeeld wordt dat de slechte resultaatcijfers te wijten zijn te kleine bezoekersaantallen, te hoge tarieven, slabbakkende horaca.
De vraag was: “Is het aantal bezoekers vorig jaar niet gedaald met 43 procent?”
De schepen van Sport beaamt: voor het zwembad Kortrijk ligt het bezoekersaantal 42% lager dan gebudgetteerd. (Over Zwevegem heeft men het niet.) Maar schepen Allijns heeft als lobbyist goed nieuws. Men mag niet vergeten dat dit jaar 2023 het eerste jaar is waarbij men kan spreken van een normaal exploitatiejaar. We zullen dit jaar de targets en het aangepaste budget halen!
Nog Allijns: “Lago wordt ten onrechte als slecht aanzien hé. Maar het is niet allemaal slecht hé! De cijfers van dit jaar zullen het bewijzen.”
Als antwoord op een tussenkomst van CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe – die bezwaren had over de dure tickets – zei de schepen van Sport nog dat de tarieven zullen dalen als de energieprijzen dalen.
(Ha ja! Dat is juist…Kortrijkwatcher wees daar vroeger al op. De (enorm) verhoogde tarieven worden geacht tijdelijk te zijn, als compensatie voor de stijgende energiekost. Bedoeling was om die kost met 300.000 euro te verlichten.)
Vandorpe wijst ook graag op de “onderbenutting” van de horeca, het restaurant in het Kortrijkse zwembad. De schepen van Sport gaf hem onrechtstreeks groot gelijk: “We gaan daar betere mensen op zetten.”

Tot slot wou raadslid Vermeersch nog weten “hoe het nu verder moet“.
Schepen Allijns: “Als Lago de afspraak bevestigt zetten we volgende week de onderhandelingen verder.”
(Heb je me nou? Als Lago bevestigt!…)

Om af te ronden nog dit.
Matti Vandemaele van Groen wees er nog op dat het weerom zo is dat alle lasten voor Stad zijn en de baten voor de onderneming. Een structurele oplossing is nodig.

P.S.
Onze gazetten citeren nooit de operationele manager van Lago. Dat is niemand minder dan Tom Hillewaere, dezelfde die projectleider is van “Kortrijk, culturele hoofdstad van Europa”.
Wat nu met de Lago-zwembadcomplexen ? Toch een vraag in de gemeenteraad ! (4)

In een vorig stuk stonden we nog verbaasd over het feit dat de financiële situatie van de zwembadcomplexen op Kortrijk Weide en op de site Sportpunt in Zwevegem niet was geagendeerd in de komende gemeenteraad van maandag aanstaande. De problematiek is immers al een tijdje aan de orde. Stad bestelde zelfs maanden geleden (wanneer?) een audit over de problemen bij de accountorganisatie BDO.
En de gazetten schrijven er intussen maar op los. Veel onzin, en een journalistiek misdrijf, met name ‘schuldig verzuim’ (zaken verzwijgen).
Laatst nog (gisteren) in “De Krant van West-Vlaanderen” dacht zo’n reporter van het onderste knoopsgat dat de S&R Group het vanwege corona en de energiecrisis het moeilijk heeft. (Andere S&R ondernemingen van de groep hadden daar blijkbaar minder onder te lijden.)
Maar de schrijvelaar van dienst kent het verschil niet tussen de NV S&R Group uit Leuven (ondernemingsnummer 0834 561 867) en de NV S&R Kortrijk- Zwevegem met zetel in Kortrijk, op het Nelson Mandelaplein nog wel. Ondernemingsnummer 0667 791 649. Weet hij wel de betekenis van de letter S en R?? Zelfs dat is onzeker. Kent hij de aandeelhouders (ook vennootschappen!) van beide vennootschappen? Weet hij wat ze doen? Las hij hun balansen?
We zochten het voor de gazettenschrijver even uit hoe moeilijk die S&R “GROUP” het dan wel heeft, want ja, – in al onze naïviteit over bedrijfsboekhouding – vroegen we ons in een onbewaakt ogenblik ook wel eens af of die S&R Group (als moederbedrijf) niet in staat zou zijn om de kaspositie van S&R-Kortrijk Zwevegem op orde te stellen. (Het zou gaan om een te financieren bedrag van 3,4 miljoen in 2023. En het management van de Lago-zwembaden zou bij Stad tevens om een langlopende financiële steun smeken.)
Kijk.
– Die Group (met vijf vennootschappen als aandeelhouder) had volgens de jaarrekening 2022 een eigen vermogen van 11,5 miljoen. Dat vermogen is al sinds 2019 groter dan 10 miljoen. Bij Lago (Kortrijk-Zwevegem) – laat ons nu die commerciële naam gebruiken – is het eigen vermogen zelfs negatief (min 2,3 miljoen) en dat is al zo sinds 2020.
– Nog bij de Group bedroeg de overgedragen winst vorig jaar 2,45 miljoen. Telkens méér dan 2 miljoen sinds 2020. Corona- of energiecrisis of niet. De NV Kortrijk-Zwevegem leed vorig jaar een verlies van 1,76 miljoen. (Onze lezers kennen de cijfers sinds 2017. En weten daarenboven hoe de andere S&R-ondernemingen van de Group het er in al die jaren vanaf gebracht hebben. )

En zo kunnen we doorgaan, met het overlopen van de winstcijfers van de Group.
En ons in dat kader afvragen of het dan wel enkel Stad is die zou moeten instaan voor een financiële injectie bij de Lago- zwembadcomplexen.

Dat en nog zowat zal dus toch aan bod komen op de aanstaande gemeenteraad van 13 november.
Evenwel NIET geagendeerd door het CBS, het College van Burgemeester en Schepenen. Wat dacht u wel?
Het punt is ingediend als interpellatie door – het wordt stilaan vanzelfsprekend – VB-fractieleider Wouter Vermeersch. Ongetwijfeld zal hij hierbij deskundig bijgestaan worden door een andere ‘luis in de pels’ van het CBS, het ijverige CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe.
Benjamin en Wouter, het zijn waarlijk de enige twee raadsleden die het dossier Lago kennen en beheersen.
Schepen Wouter Allijns zal dus voor hete vuren staan, als schepen “bevoegd” voor Sport. Het gaat namelijk om zwembaden, en dat is sport nietwaar? Is dat niet een beetje potsierlijk? Wat moet een sportschepen nu afweten over stadsfinanciën (bevoegd: schepen Kelly Detavernier), energiekosten en economie (nu bevoegd: schepen Ruth Vandenberge), recht (bevoegd: Vincent Van Quickenborne).

We vrezen nu al enigszins te weten hoe het debat zal aflopen.
Waarschijnlijk zal de burgemeester de zaak naar zich toe trekken.
En zal men zich beroepen op het vertrouwelijk karakter van heel wat commerciële en industriële informatie. Zeggen dat de openbaarmaking van bepaalde gegevens een gelegitimeerd economisch belang van de S&R Group zou kunnen aantasten.
En zeggen ‘dat men ermee bezig is’, dat is ook een altijd een goede reden om een interpellant met een kluitje in het riet van de zwemvijver te sturen.

P.S.
Ter info.
Het contract van Stad en Zwevegem met de S&R Group over het “ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden én uitbaten” van de zwembadcomplexen dateert van 8 augustus 2015. Het geldt voor 30 jaar na de beschikbaarheid, concreet tot 22 september 2049 voor beide zwembaden. Daarna is alles van ons. Al die jaren heeft zowel Zwevegem als Kortrijk natuurlijk werkingsvergoedingen betaald en toelagen.
Voorafnamen van subsidies toegestaan. (Kortrijk betaalt aan de S&R geïndexeerd jaarlijks 1,5 miljoen. Dat staat los van de subsidies voor de exploitatie van Lagae-Heule en het open zwembad Abdijkaai.)

Wat nu met de zwembaden van ‘Lago’ in Kortrijk en Zwevegem? (3)

Misschien is er hier en daar een lezer die zich afvraagt waarom de alternatieve stadskrant ‘Kortrijkwatcher’ zo lang wegblijft met het vervolgverhaal over de financiële toestand bij de NV S&R Kortrijk-Zwevegem.
Dat komt gewoon zo: we krijgen te weinig zicht op wat er juist aan het gebeuren is.
We dachten dat de zaak zou geagendeerd worden op de gemeenteraad van deze maand (13 december), – wat eigenaardig genoeg niet het geval is.
Naar het schijnt is er op vraag van stad door een accountorganisatie (BDO) een doorlichting gemaakt van de financiële toestand en operationele werking van de vennootschap S&R die de zwemcomplexen in Kortrijk en Zwevegem uitbaat. Een verslag daarvan konden we tot op heden niet in handen krijgen. In vorige stukken alhier hebben we dan maar zelf de voorbije jaarrekeningen doorploegd en vonden we tot onze verbazing dat het met ‘Lago’ dusdanig erg is gesteld dat zelfs het eigen vermogen negatief is geworden.
Naar verluidt is onder druk van de VB-fractie op 24 oktober een intern auditcomité bijeengekomen waarop ook de fractieleiders aanwezig waren. Ook daarvan konden we nog geen verslag op de kop tikken. (Bestaat er wel een??)
Nu ja, voortgaand op de gazetten zou de NV aan Kortrijk en Zwevegem bijkomende steun gevraagd hebben om tekorten (kasposities?) bij Lago-Zwevegem (1,2 miljoen) en bij Lago-Kortrijk (2,2 miljoen) bij te passen. Waarschijnlijk – maar we weten het niet – via het verstrekken van een achtergestelde lening. Volgens CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe (HLN van 2 november) is het namelijk zo dat de banken (Belfius?) niet meer bereid zijn om nog één eurocent te lenen aan de S&R Kortrijk-Zwevegem. En nog volgens raadslid Vandorpe staat Stad garant voor 30 miljoen euro aan leningen mocht de NV S&R failliet gaan. Wat god verhoede!

Openbaarheid van bestuur
Hierboven is al allusie gemaakt op het feit dat het zo lastig is om aan informatie te geraken over de financiële situatie bij de werking van de zwembaden. Dat is al altijd wél zo geweest. In dit verband willen we even een anekdote vertellen die weinig is geweten en zeer tekenend is voor het tekort aan openbaarheid van bestuur in zaken rondom de twee zwemcomplexen.
In juli 2019 is er een keer een Zwevegems burger zo ver gegaan om een afschrift te vragen van de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de S&R Group over de bouw en de exploitatie van het zwembad aldaar, de Lago Club Fit. Geweigerd door het gemeentebestuur. De Zwevegemnaar – een echte onverlaat – ging in beroep bij de ‘Beroepsinstantie Openbaarheid Bestuur’. Gevolg? Het gevraagde bestuursdocument kan openbaar worden gemaakt, jawel, maar – luister goed ! – met uitzondering van volgende bijlagen van de opdrachtnemer S&R: de offerte, het financieel plan, het managementplan, de uitvoeringsplannen, het onderhoudsplan, de projectplanning.
Wat blijft er dan nog over? De verplichtingen van de gemeente(n)? Die kent Kortrijkwatcher! Bij verlies moet de NV maar zijn plan trekken! Op zoek gaan naar een kapitaalverhoging. Stad is toch geen automatische financieringsbron?!
Hoe wilt u dus dat Kortrijkwatcher hier een beetje gaat vertellen wat er staat in het auditverslag van de accountorganisatie BDO over de NV S&R?? Erger nog: hebben de gemeenteraadsleden er wel (volledig) zicht op?

Vroegere tegemoetkomingen
Schepen van Sport Wouter Allijns is naar het schijnt nogal geneigd om in te gaan op vragen van Lago tot financiële steun. (Me dunkt is hij in dat opzicht coulanter dan Arne Vandendriessche, de vorige schepen van Sport). Allijns vindt dat we er ook oog moeten voor hebben dat 2023 voor Lago pas voor het eerst een “normaal jaar” kent.
Ja zeg. In een vorige editie van onze stadskrant gingen we ook na hoe het in de voorbije jaren gesteld was met de andere S&R-ondernemingen waar de S&R Group belangen in heeft. Mogen we schepen Allijns verzoeken om daarvan kennis te nemen? Hoeveel beter zij het er hebben van afgebracht?
Bij de barre situatie van onze Lago-zwemcomplexen wordt telkens gewezen op drie tegenvallers uit het verleden.
1. Voor het zwembad op het Nelson Mandelaplein refereert men zelfs nog naar de brand in het jaar 2019.
Daar moeten we toch iets over navragen.
– Is de oorzaak van die brand al gevonden?
– Is er een verantwoordelijke instantie aansprakelijk gesteld?
– Is het verzekeringsdossier al afgesloten, en zo ja: hoeveel kreeg Lago als schadeloosstelling?
Zolang over die vragen geen uitkomst wordt gegeven is dat argument zonder betekenis.
2. Corona.
Hier zijn ongetwijfeld grote verliezen geleden, net als in de andere S&R-vennootschappen die het nochtans hebben overleefd.
De vraag is hoeveel steun (subsidies) S&R- Kortrijk-Zwevegem heeft genoten van zowel hogere overheden als van Stad én van Zwevegem.
Hier weten we iets meer over.
De totale corona-impact werd (dd. 29 augustus 2022) geraamd op 2.533.054 euro.
In concreto bedroeg de éénmalige bijkomende gemeentelijke subsidie toen 557.224 euro voor het jaar 2021 en en bedrag van 92.015 euro voor de eerste helft van 2022. Totaal: 649.289 euro. Andere subsidies van de federale of gewestelijke overheid kennen we niet.
3. De stijging van de energieprijzen.
Hier weten we ook iets meer over.
Op een Bijzonder Overleg Comité van 15 juni 2022 is de impact ervan geschat op een extra tekort van 830.000 euro voor dat jaar 2022. Hierbij stelde S&R voor om een tijdelijke energietoeslag toe te passen in de vorm van een stijging van de publiekstarieven. Dat is gebeurd, uitgezonderd voor schoolzwemmen clubwerking. Daarmee beoogde men een verlichting van de gestegen energiekost voor 300.000 euro.
Iedereen heeft nu vergeten dat die toeslag zou vervallen zodra de jaarlijkse energiefactuur minder zou zijn dan 135% van het budget.

P.S.
Gaan we nog eens kijken hoe het gesteld is met de financiële toestand bij S&R Group?
Kan die vennootschap geen handje toesteken als financieringsbron?
In de oprichtingsakte van onze S&R (verleden op 9 december 2016) lezen we dat het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal 2 miljoen bedraagt met evenveel aandelen. De S&R Group is ingeschreven in geld met 1.999.999 aandelen en de NV Innopa met één aandeel.“Lago” zit in de problemen en wil daarom weer wat van ons (2)

Stad Kortrijk, de gemeente Zwevegem en anderzijds de NV S&R Kortrijk-Zwevegem sloten op 8 augustus 2016 een zgn. DBFMO-overeenkomst voor het ontwerpen, het bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw zwembadcomplex in Kortrijk én Zwevegem. (Toenmalig burgemeester Van Quickenborne dacht er nog aan om bij deze publiek-private samenwerking (PPS) nog enkel naburige gemeenten mee te sleuren in het bad, maar dat is niet gelukt.)

Nu het management van de Naamloze Vennootschap S&R (sport en recreatie) Kortrijk-Zwevegem zegt te worstelen met liquiditeitsproblemen en (opnieuw) aanklopt bij Stad vond de redactie van de alternatieve stadskrant ‘kortrijkwatcher’ het nuttig om een keer de jaarverslagen van de NV te doorploegen. Ondernemingsnummer 0 667 791 649.
Want rechtuit gezegd, dat is vroeger (bij vorige risicoverdelingen) merkwaardig genoeg nooit bij ons opgekomen, en bij de gemeenteraadsleden ook niet.
Ja, de financiële toestand bij “Lago” (commerciële benaming) ziet er alleszins niet goed uit. Er is geen audit nodig om dat in te zien.
– Er is nog geen enkel jaar geweest zonder verlies.
– Vanaf het jaar 2020 is zelfs het eigen vermogen negatief.
Maar hierna willen we tegelijk wel eens kijken hoe het vanaf 2019 dan gesteld is met de andere ondernemingen waarin de S&R Group maatschappelijke rechten bezit van ten minste 10 procent van het geplaatste kapitaal. Immers, die andere S&R-entiteiten hebben toch ook moeten worstelen met de gevolgen van de Covid-epidemie en de energiekosten? (En zouden die evenveel steun gekregen hebben van hun gemeentebestuur als het geval was met onze Lago-zwembaden?)
We sommen nog eens die andere Sport en Recreatie-lokaliteiten op, die met het hoogste eigen vermogen eerst: Lier, Gent, Brugge, Mons, Beveren, Pelt, Sint-Truiden.

2017: het eerste boekjaar – nog zonder exploitatie
Dat werd al meteen met een (over te dragen) verlies afgesloten van – 50.736,67 euro. (Het bedrijfsverlies bedroeg -77.481 euro.)
Balans: 19.064.949 euro. Eigen vermogen: 949.262 euro. Geen schulden op meer dan één jaar, wel op ten hoogste één jaar: 17.863.073 euro. Personeelskosten: 73.969 euro, wel te verstaan voor één werknemer.
De exploitatie in dat jaar is nog niet opgestart, dat is pas gebeurd eind juli 2018 voor de Lago Club Zwevegem en begin maart 2019 voor Lago Kortrijk. De Raad van Bestuur is optimistisch. Men is van mening dat men de risico’s in voldoende mate beheerst en beheert door de ervaring van de S&R Group in de sector. Er zijn dan ook géén gepaste voorzieningen opgenomen. (Maar dat is een klassieke zin in jaarverslagen.)

2018: het jaar van de stijgende schulden
Het boekjaar werd afgesloten met een verlies van -569.341 euro. Het over te dragen verlies bedraagt nu al meer: 620.078 euro.
Balans: 47.939.046 euro. Bedrijfsverlies nu -885.530 euro. Eigen vermogen gedaald: 379.921 euro. Personeelskosten uiteraard gestegen: 816.821 euro (Zwevegem is gestart). Schulden op ten hoogte één jaar nu naar 31 miljoen. Op meer dan één jaar: 16 miljoen.

2019: het jaar van de brand
Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van -657.799 euro. Over te dragen verlies voor het eerst meer dan 1 M, het wordt 1.277.878 euro.
Balans: 52.311.999 euro. Bedrijfsverlies: -1.694.146 euro. Eigen vermogen: 222.121 euro. Personeelskosten: 2.357.183 euro. Schulden op ten hoogste één jaar 4 miljoen en op meer dan één jaar 47 miljoen. (Vergelijk met het eigen vermogen.)
Belangrijke gebeurtenis in dat jaar: brand! Op 29 februari worden de glijbaantoren en de glijbanen van het zwembad op Kortrijk-Weide in de as gelegd. De initiële opening moet uitgesteld en zal in diverse fasen gebeuren.
Op financieel gebied is het nuttig om vast te stellen dat het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot onder 1/4de van het geplaats kapitaal van 2 miljoen bij een maatschappelijk kapitaal van 1,5 miljoen.
De Raad van Bestuur houdt rekening met de groeiperspectieven en is niettemin van oordeel dat een ontbinding van de vennootschap voorbarig is de continuïteit is verzekerd.


Ja, het wordt tijd nu wel tijd om na te gaan hoe het is gesteld met de andere zeven S&R-entiteiten waar de S&R Group belangen in heeft. Welnu: enkel Kortrijk-Zwevegem vertoont een negatief nettoresultaat !
Weet u wat we ons nu afvragen? Iets héél gedurfd. Is de verzekeri dan niet tussen gekomen? (Overigens: weet er nu al iemand wie verantwoordelijk is voor het incident?)

Het jaar van de Covid-epidemie: 2020
Ten gevolge van de epidemie zijn de zwembaden niet volledig open. (Op 31 maart volgt er zelfs een sluiting.) De vennootschap maakt wel optimaal gebruik van de steunmaatregelen van de overheid. En Stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem voorzien in bijkomende Covid-steun voor het jaar 2020 en 2021.
Het boekjaar sluit niettemin af met een verlies van -585.012 euro. Over te dragen verlies: 1.862.890 euro.
Balans wat gedaald: 50.591.250 euro. Bedrijfsverlies: -1.904.995 euro. Eigen vermogen: MIN 362.890 euro.
Personeelskosten gedaald (sluitingen): 1,4 miljoen. Schulden op ten hoogte één jaar 3,4 miljoen en op meer dan één jaar niet minder dan 47 miljoen.
Er is dus voor het eerst een negatief vermogen. En het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot onder het wettelijk minimum geplaatst kapitaal. En onder 1/2de van het maatschappelijk kapitaal.
Maar de Raad van Bestuur vindt opnieuw dat ontbinding voorbarig is.

In dit fatale jaar is het alleszins weer nuttig om de S&R van Kortrijk-Zwevegem te vergelijken met andere S&R-ondernemingen.
Welke andere Sport & Recreatie-lokaliteiten kennen niettegenstaande alles géén negatief nettoresultaat?
Pelt en Mons. Maar het is wel zo dat S&R Kortrijk-Zwevegem tegelijk een negatief eigen vermogen heeft en een negatief resultaat. Overigens zijn de verliezen bij Mons, Gent en Sint-Truiden niet catastrofaal.

2021: het jaar van Oekraïne
Het boekjaar wordt afgesloten met en verlies van -683.216 euro. Over te dragen verlies: 2.546.107 euro.
Balanstotaal: 50.058.778 euro. Bedrijfsverlies: -3.194.160 euro. Eigen vermogen blijft negatief: -546.107 euro. Personeelskosten: 1,9 miljoen. Schulden op ten hoogste één jaar 4,7 miljoen en op meer dan één jaar 45 miljoen.
De oorlog van Oekraïne heeft een impact op de economie (het aantal bezoekers?) en kan leiden tot een inflatie-risico. Cf. vraag naar verhoging van e tarieven.
En hoe zit het nu met de andere S&R-entiteiten? Sluiten met een verlies: Brugge, Sint-Truiden, Lier.

2022: het jaar zonder belangrijke gebeurtenissen of noemenswaardige omstandigheden maar met een gigantisch verlies
Het boekjaar sluit wel met het hoogste verlies sinds het bestaan van de vennootschap: -1.766.397 euro.
Over te dragen verlies fel verhoogd: -4.321.504 euro. Balanstotaal: 47.138.723 euro. Bedrijfsverlies: – 3.398.438 euro. Eigen vermogen nog altijd – en zwaar – negatief: – 2.312.504 euro.
Personeelskosten: 2,0 miljoen. (Ter info: het gaat om 48,8 VTE.) Schulden stagneren zowat. Op ten hoogste één jaar 4.680.855 euro en op meer dan één jaar 43.902.420 euro.

Bij de andere deelnemingen van de S&R-Group doet Beveren het slecht met een negatief nettoresultaat dat zowat de heft bedraagt van het eigen vermogen. En Sint-Truiden scoort ook tegelijk negatief met het eigen vermogen en het nettoresultaat.

P.S.
Rest nog het probleem of we aan de vijf aandeelhouders van de S&R Group niet kunnen vragen of zij willen opdraaien voor de liquiditeitsproblemen van onze lokale S&R? Zeker aan de grote baas van Innopa Nv, de ‘moedermaatschappij’ die de helft van de aandelen bezit. De heer Jan De wit uit Wilsele.
Tijd om een keer te kijken naar de winstcijfers van de S&R Group?
Ondernemingsnummer 0 834 561 967.