Category Archives: borat

Herinneringen aan Lieven Lybeer, alias Borat (2)

Een stemmenkanon was hij ongetwijfeld. Zowel op gemeentelijk als op provinciaal vlak behaalde hij na lijsttrekkers als Stefaan De Clerck of Jean de Béthune telkens wel de meeste naamstemmen. Dat was te danken aan de populariteit die zijn vele mandaten (huisvestingsmaatschappijen!) hem opleverden.
Zijn politieke erfenis is te herleiden tot het oprichten of “besturen” van vzw-tjes als ‘Makkie’, ‘Mentor’, ‘Mobiel’, de ‘Buurt- en Nabijheidsdiensten’ met als grote electoraal doel het verwerven van naambekendheid. (Hoeveel Kortrijkzanen wisten eigenlijk nog wel dat hij ook nog provincieraadslid was?)

Zijn doortocht als waarnemend burgemeester laat geen sporen na, tenzij dan de waarlijk opvallende, – nee, de opzienbarende vaststelling dat hij in het bezit was (is) van het politieke bewustzijn gelijkaardig aan dat van een cactus. (Zo typeerden we hem altijd in deze krant, eenvoudig gesteld.)
We herinneren ons een door hem geleide “hoorzitting” waar hij al op voorhand de toehoorders verwittigde dat hij op geen enkele vraag zou antwoorden want “een hoorzitting dient – zoals het woord het zelf zegt – om te horen, om te luisteren, niet om te antwoorden.”
En savoureer nu maar eens volgende uitlating van hem, gedaan in “Het Laatste Nieuws” (13 mei 2009):
“Mocht ik het meemaken dat een gewoon (sic) gemeenteraadslid belangrijke informatie in de pers bracht, zonder dat ik daarvan op de hoogte was, dan zou ik die toch even bij mij roepen.
Zo’n uitspraak mag als politiek statement vreemd klinken voor een burgemeester, maar dat is het al wat minder als men de persoonlijkheidsstructuur van Lybeer wat beter kent, mede zijn verleden als vechtersbaas.
Misschien denkt u nu wel, beste lezer, dat we hier een beetje versimpeld beeld scheppen van de persoon Lybeer, of dat we hem in onze alternatieve stadskrant in het verleden al te laatdunkend hebben behandeld. We halen er daarom uit arren moede een gezagsargument bij, met name het alom gerespecteerde weekblad “Knack”.
In de editie van 20 maart 2007 is een uniek artikel verschenen over onze stad, eenvoudig getiteld als “Knack covert Kortrijk“. Welnu op pag. 31 stond dit te lezen over Lieven Lybeer, – en schrik nu even niet:
” Iedereen bij het ACW erkent dat hij veel te licht weegt.”
Bij het ACW nog wel, niet bij “De Middenstand”. Voor wie de geschiedenis van politiek Kortrijk een beetje kent is dit méér dan significant, het is een doodsteek. Al in 2007. En toch is hij tot op heden politiek blijven leven.
Borat is wel degelijk verbazingwekkend getalenteerd !


Herinneringen aan Lieven Lybeer, bijgenaamd Borat (1)

Gewezen raadslid, schepen en waarnemend burgemeester (ook voormalig provincieraadslid) Lybeer is dus in aanraking gekomen met het gerecht, een strafrechtbank in Brugge nog wel. Het is niet aan ons om een oordeel te vellen over de aangebrachte aantijgingen. Op heden past het enkel om onze verbazing uit te spreken over het feit dat de zaak over vermeend gesjoemel met onkostenvergoedingen van zijnentwege pas nu in de publiciteit komt.
Als senior-writer van deze alternatieve stadskrant vonden we het wel vanzelfsprekend om een keer na te gaan wat er hier op “kortrijkwatcher” zoal over hem in het verleden is verteld, vooral dan ten tijde dat Lieven waarnemend burgemeester was van onze stad (2008-2011) en in de wandelgangen van het stadhuis “Borat” als koosnaam kreeg. (Hij geleek toen nogal frappant op de komiek.)

Van één zinsnede uit een stuk alhier, getiteld “Lybeer kandidaat burgemeester in 2012” (editie van 27.02.2011), stonden we helemaal versteld. We schreven toen letterlijk dat Lieven Lybeer “qua deontologie in zijn ambt niet heel sterk is“. Met daarbij onmiddellijk gevolgd door de onvoorstelbare, gedurfde uitspraak: “Komt nog wel een keer uit. Let maar op.” (Dat laatste zinnetje was toen ook al cursief gedrukt.)

Wat zijn de meest gedenkwaardige wapenfeiten uit het politieke leven van Lieven Lybeer?
We memoreren er enkele die zouden passen in een politieke biografie.
– Hij was een onvoorstelbare verzamelaar van mandaten, subsidiair en vooral dan een fervente liefhebber van de bijgaande bezoldigingen. Hoogtepunten waren de jaren 2007-2010: van 32, over 33, tot 34 mandaten waarvan zo’n 13 of 14 betalend.
– Vandaar dat hij lokaal beroemd werd vanwege zijn algehele aanwezigheidspolitiek. Borat was overal.
In zijn laatste jaar als waarnemend burgemeester (2011) is hij een keer wekenlang buiten strijd geweest, geheel vermist. Niemand wist waar hij was, of wat er aan de hand was. Men bleef discreet. Het gerucht deed de ronde dat een en ander te wijten was aan oververmoeidheid, het gevolg van een overvolle agenda. Hij beloofde toen van zijn mandaten wat af te bouwen, maar dat is er niet van gekomen.
– De meest gedenkwaardige beleidsdaad die hij als burgemeester heeft gesteld was wel deze: hij liet in de winter van 2009-2010 een soepkar rondrijden in de “kansarme” wijk Lange Munte. (Het experiment werd later stopgezet.)
– In 2018 raakt hij gebrouilleerd met zijn partij. Hij vond dat men hem “onrespectvol” behandelde door hem een onverkiesbare plaats te bezorgen op de (provincie?)lijst voor de komende verkiezingen. Liet al van in maart van dat jaar uitschijnen dat hij de politiek vaarwel zou zeggen en van plan was om met zijn zoon (Niels) propaganda zou voeren voor de lijst van het Team Vincent Van Quickenborne. Niettemin bleef hij tot het eind van datzelfde jaar onverdroten en onbeschaamd zetelen in de gemeenteraad als lid van de CD&V-fractie. Het zegt iets over zijn karakter. (Dat de partij hem niet heeft buitengezet heb ik nooit begrepen.)
– Op 14 september 2011 kopte “Het Laatste Nieuws” dat de burgemeester had “gelogen“. En “Het Nieuwsblad” vond dat zijn verklaringen “moeilijk waren te vatten”. (De gazetten waren toen wat gedurfder en meer waarheidsgetrouw dan heden te dage.) Ja, Borat heeft bij ons weten tweemaal gelogen in de gemeenteraad. Het zou ons nu te ver voeren om heel de verhalen hieromtrent op te dissen. Maar weer eens volstaat het om zijn persoonlijkheid te leren kennen als we zeggen dat hij een eerste maal vond dat hij een “leugentje om bestwil” had verkondigd, en een tweede maal beweerde dat hij was “voorgelogen” door zijn eigen diensten.

(Wordt vervolgd.)
Lieven Lybeer: de schaamteloosheid ten top gedreven (2)

Toen Lybeer waarnemend burgemeester werd kreeg hij in de coulissen van het stadhuis algauw BORAT als bijnaam vanwege een nogal frappante gelijkenis met de beroemde komiek uit Kazakhstan.

We herinneren ons nog één project van de (poco) loco-burgemeester Borat.
Eén wapenfeit.  In de winter van 2009-2010 heeft hij een soepkar laten rondrijden in de toen kansarme wijk Lange Munte.  Het project is roemloos ten onder gegaan.
We hebben ook nog weet van een hoorzitting waarbij hij zich ontpopte als volksetymoloog.  Hij weigerde om op vragen van de aanwezigen te antwoorden.  Want, zo zei hij:  “het woord zegt het zelf – een hoorzitting  dient om te horen, om te luisteren, en niet om te antwoorden.”

In de gemeenteraad heeft hij tweemaal compleet gelogen.
Een keer toen hij beweerde geen weet te hebben van de vele criminele feiten rond de dancing Da Shake op de Pottelberg.  Later heeft hij in de gemeenteraad met bevende handen een politieverslag moeten  voorlezen waaruit bleek dat hij wel degelijk meerdere rapporten kreeg over de incidenten die zich daar afspeelden.
Maar dat was volgens hem “een leugentje om bestwil”.
Een andere keer loog hij over het statuut van café “De Dingen”. (VZW of niet?)
Maar dat  was volgens hem gewoon te wijten aan de diensten.  “Zij hebben mij voorgelogen.”
Tja.  In andere landen zou zo’n burgemeester die zijn Raad moedwillig “niet correct inlicht” of zijn administratie beticht moeten ontslag nemen.

In het laatste jaar (2011) van zijn tijdelijk burgemeesterschap is Borat enkele weken buiten strijd geweest, en zelfs enige tijd vermist.  Hijzelf vond dat het te maken had met “een overvolle agenda”.  Dat kan waar zijn, want zijn aanwezigheidspolitiek op alle mogelijke vergaderingen en evenementen was totaal.  (Hij had dan  ook meer dat 30 cumulaties.)
Maar sta ons toe om tegelijk te vragen of hij niet het slachtoffer was van het Peter-principe.

Lieven Lybeer vindt dus nu dat zijn partij hem onheus, “onrespectvol” behandelt door hem geen goede plaatsen toe te kennen bij de lijstvorming voor de voorbije verkiezingen.  Meteen heeft hij zich fervent (militant) bekend tot een aanhanger van het crypto-liberale “Team Burgemeester”.  Wat een gotspe!

Volgend jaar in februari wordt hij 60.
Zou Lybeer er niet een keer beter aan doen om ietwat te mijmeren over het feit dat hij waarlijk heel zijn leven, heel zijn bestaan puur te danken heeft aan de CVP/ACV?  Zijn studies, zijn beroep, zijn status, zijn mandaten en emolumenten, zijn snoepreisjes ook al.

Mogen we hopen dat hij de envergure opbrengt om zich bij de volgende Vlaamse en federale verkiezingen helemaal koest te houden?

.

Lieven Lybeer: de schaamteloosheid ten top gedreven (1)

Raadslid Lieven Lybeer is tot en met de laatste gemeenteraad van 10 december doodgemoedereerd blijven zitten op de banken van zijn collega’s van de  CD&V-fractie.  Hij heeft geen ontslag genomen uit de partij, heeft zich niet uitgeroepen tot onafhankelijk raadslid en behield zijn bestaande mandaten.

Dit alles terwijl hij eind maart via de pers (dus niet via de geijkte kanalen zoals de plaatselijke voorzitter van de partij of de fractieleider) kond deed dat hij geen kandidaat meer zou zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen en volgend jaar zou stoppen met de politiek.   Aan HLN liet hij weten dat de partij hem  onrespectvol behandelde door hem geen ‘bijzondere’ plaats (lijsttrekkerschap?) te geven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en slechts een zevende (onverkiesbare) plaats voor de provincie.  (Lybeer was namelijk al provincieraadslid, maar geen mens die dat wist.)

Op 5 mei was hij de schaamte volledig voorbij.
Alweer via de krant HLN liet hij zonder blikken of blozen  aan de Kortrijkzanen weten dat hij de kandidatuur van zijn zoon Niels in diens campagne voor de crypto-liberale kiesvereniging “Team Burgemeester” zou steunen.  (Weet wel dat Lybeer een gewezen kajotter is en altijd al een fervente aanhanger van het  ACV. )

In oktober dan liet hij nog ten overvloede weten dat hij  zich volledig, maar dan ook volledig achter het “Team Burgemeester” schaarde en openlijk samen met zijn zoon op straat en met brieven (6.000) campagne zou voeren voor het “Team”.
Maar zoals gezegd bleef hij al die maanden trouw komen naar de gemeenteraad en ging daarbij telkens onverstoord zetelen tussen de CD&V-collega’s.  Om spelletjes te spelen op zijn smartphone en het presentiegeld op te strijken.

Stetsonia Coryne

Lybeer heeft het politiek bewustzijn van een reuzencactus genaamd Stetsonia Coryne, zo schreven we hier een keer.   In Knack (21 maart 2007) werd hij zelfs in ACW-middens als “te licht” bevonden!  Geen mens weet dit nog.
Toen Stefaan De Clerck minister werd had de cactus de  eer om hem te vervangen als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad.  We herinneren ons niet dat Stad er toen is op vooruit gegaan.

(Wordt vervolgd.)

Geen paniek: onze stadskrant “KW” is er morgen weer!

Zat u er ook al mee in?
Een week lang geen enkele editie van kortrijkwatcher?
Sinds het bestaan ervan (2005!) nog nooit gebeurd, zelfs niet in verlofperiodes.
We waren bezig met de opruiming van het archief, en de herschikking van wat nog overblijft.  Een hels karwei.
Morgen zijn we er dus weer.
Wat dacht u over een stukje gewijd (geen hommage!) aan uittredend en gewezen CD&V-raadslid Lieven Lybeer, ooit als vervangend burgemeester bekend geraakt met als koosnaam BORAT.   Met zijn bolrond buikje zou die naam nu niet wel niet meer passend zijn.

Durft raadslid Lieven Lybeer zich nog vertonen op CD&V-banken?

Aanstaande maandag 14 mei is er ter stede opnieuw gemeenteraadsdag.
Raadslid Lieven Lybeer (59) liet intussen via de pers weten dat hij bij de volgende verkiezingen geen kandidaat meer is voor de CD&V en dat hij eind dit jaar stopt met de politiek.  Hij vindt zich namelijk “onrespectvol” behandeld door zijn partij.
Kreeg geen bijzondere plaats op de lijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en voor de volgende lijstvorming voor de provincie verwees men hem naar in zijn ogen een onverkiesbare 7de plaats.

Lybeer (ooit een jonge turk) keert zijn partij dus resoluut de rug toe.
Méér nog.
Zijn zoon Niels heeft gekozen voor de lijst (‘het team’) van VLD-burgemeester Vincent Van Quickenborne.  Dat mag en kan.  Daar niet van.
Maar de ultra-christen-democratische ACV-vader liet daarbij intussen alweer via de pers (HLN van 9 mei) zonder blikken of blozen weten dat hij de kandidatuur van zijn zoon op die andere lijst onvoorwaardelijk zal steunen en zelfs wil meewerken aan diens campagne.  Op die pure andere crypto-liberale lijst van Q.

Hiermee plaats Lybeer senior zichzelf de facto buiten de eigen partij. 
Vandaar onze vraag:  komt hij volgende maandag wel naar de Kortrijkse Raad, en zal hij daarbij zonder verpinken plaats nemen tussen zijn (voormalige) partijgenoten?  Handjes schudden in de rij??
Of komt hij zich voortaan aandienen als onafhankelijk raadslid?

Lieven Lybeer (die van ACV-strekking is) heeft alles, maar dan ook alles, in alle hoeken en kanten van zijn (ook meer verborgen) bestaan en leven te danken aan zijn partij.
In alles wat hij is of was.
In zijn studies, zijn beroep(en) en al zijn mandaten, met de bijhorende inkomens en emolumenten.  (Hij was zelfs geruime tijd even waarnemend burgemeester.)
In het verleden was hij tevens in de geschiedenis van Kortrijk de grootste mandatenkampioen.
In de jaren 2008-2009 bijvoorbeeld sleepte hij 34 mandaten uit de brand, waarvan niet minder dan 13 bezoldigd.
In 2016 (2017 is nog niet officieel gekend) kreeg hij als lid van de oppositie niettemin toch nog altijd 13 mandaten, waarvan 8 bezoldigd. (Dat zal nu nog wel ongeveer het geval zijn, behoudens de eengemaakte huisvestingsmaatschappijen.)
Hierna het lijstje van zijn betaalde mandaten in 2016: hij is raadslid,  provincieraadslid,  raadslid van de politiezone VLAS, bestuurder van IMOG, van HOWEST en van drie huisvestingsmaatschappijen.

Voorts is hij beroepshalve nog directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij.
Niet te vergeten. Zal hij die functie wel opgeven eind dit jaar?

Quote van de dag: “afbouwen”

Volgens de meest recente mandatenlijst van politiekers bekleedde schepen Lieven Lybeer vorig jaar 30 mandaten, waarvan 12 bezoldigd. Nog vorig jaar was Borat (zijn koosnaam op het stadhuis) een aantal weken out door oververmoeidheid, wat volgens hem niets te maken had met dat hoge aantal mandaten maar wel met het feit dat hij zijn schepenambt bleef uitoefen terwijl hij daarnaast nog waarnemend burgemeester was. Kan gebeuren, als je een centrumstad verwart met een wijk. Over het algemeen nergens een idee over hebt, waar naartoe.

(Volgens onze gemeenteraadwatcher had het alles te maken met het feit dat Lybeer overal wil bij zijn. Zijn aanwezigheidpolitiek is legendarisch.)

“Dat was teveel hooi op mijn vork. Ik zou dat ook niet meer doen, ik heb mijn les geleerd,” aldus de schepen in “Het Laatste Nieuws” van vandaag.
Vervolgens sluit hij niet uit dat hij de komende legislatuur wat zal afbouwen.
“Het begin van een legislatuur is immers een goed moment om eens te bezinnen: ‘Gaat het me de komende jaren nog allemaal lukken?’ Veel hangt af van de verkiezingsuitslag, maar een mandaat opgeven is moeilijk.”

Ja, Lieven. Toen je begin 2009 waarnemend burgemeester werd, heb je ook het plan opgevat om af te bouwen. Om je alzo des te beter te kunnen wijden aan het tijdelijke burgemeesterschap.

P.S.
Op internet vind je op de website van Lieven Lyneer al sinds 2009 deze éne zin: “Momenteel wordt aan mijn site gewerkt. Tot binnenkort.”

Overzicht aantal mandaten van Lybeer met tussen haakjes aantal bezoldigd
2004: 23 (2)
2005: 22 (2)
2006: 32 (5)
2007: 32 (13)
2008: 34 (11)
2009: 34 (13)
2010: 33 (14)
2011: 30 (12)

Geabonneerd op vier kranten: BORAT !

Sinds hij opnieuw gewoon weer patjepeeër schepen is, heeft lapzwans Lieven Lybeer zich op kosten van Stad (dat zijn wij) geabonneerd op Het Nieuwsblad (270 euro), Het Laatste Nieuws (322 euro), De Morgen (298 euro) en het Kortrijks Handelsblad (119 euro). Totaal op onze kosten: 1.009 euroots. Borat wil nu OPNIEUW “immers op de hoogte blijven van wat zowel regionaal als wereldwijd gebeurt“. De kwaliteitskranten De Tijd en De Standaard zijn er dus niet bij.
(Tussen haakjes: een jaarabonnement op HLN is al te krijgen voor 284 euro.)

We vragen ons af of die gazetten bij Lybeer thuis worden bezorgd, en/of niet eerder dienen als gratis leesvoer voor de gehele familie. Heeft Lybeer met zijn 32 mandaten wel voldoende tijd om al die kranten even door te nemen?
Ander vraagje is of die jaarabonnementen al zijn beginnen lopen in deze maand januari. Dat zou niet mogen. Het gaat hier om een niet verplichte stadsuitgave. Zoiets kan pas vanaf maart want de stadsbegroting komt pas in februari in de gemeenteraad.

P.S.
Vanaf heden is Borat de hevigste krantenlezer van geheel het Kortrijkse schepencollege. Proficiat.
Hier is vroeger al gemeld dat schepen Wout Maddens op onze kosten is geabonneerd op drie kranten (847 euro), schepen Alain Cnudde op twee (660 euro) en schepen Filip Santy op één (De Tijd voor 390 euro).
Zeg, in een bestuursperiode van zes jaar loopt dat wel op hoor, in tijden van bezuinigingsmaatrgelen.

Hoe speelt Lieven Lybeer dat eigenlijk klaar ? (2)

(Vorig stuk dateert van 14 augustus 2010.)

De mandatenlijst 2010 van politici is nu ook te lezen via de site van het Rekenhof. Dat deed er ons bij KW aan denken dat onze waarnemende burgemeester (sinds januari 2009) ooit een keer van plan was om een aantal mandaten af te bouwen. Aldus doende zou hij zich beter kunnen wijden aan zijn tijdelijk burgemeesterschap (en niet oververmoeid geraken?).

In 2008 bekleedde schepen Lybeer 34 mandaten waarvan 11 bezoldigd en 23 niet.
In 2009 bekleedde hij nog altijd 34 mandaten waarvan 13 bezoldigd en 21 onbezoldigd.
In 2010 gaat het om 33 mandaten waarvan evenwel 14 bezoldigd en 19 onbezoldigd.

Hierna de lijst van 2010. Merk op hoe hij geheel de sociale welzijnssector en dienstensector overheerst. (En met bestuursleden van dit soort niveau heeft hij het niet lastig.)

Bezoldigde bestuursfuncties:

Provincieraadslid (Ja! Iedereen vergeet dat, telkens opnieuw. Hij soms ook.)
Burgemeester
IMOG
Crematorium
Leiedal
PWA
WIVO (vroeger aangeduid als niet bezoldigd)
Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (2 mandaten)
Makkie cvba
Mentor
Eigen Gift Eigen Hulp
Federatie van Beschutte Werkplaatsen
Hoge School West-Vlaanderen (vroeger aangegeven als niet bezoldigd)

Onbezoldigde bestuursfuncties

Politiezone VLAS
Werkwinkel (2 mandaten)
Politieschool
Kanaal 127
Constructief
Jongerenatelier
Karweibedrijf
BUSO De Kouter
Buurt- en Nabijheidsdienst
Cesie
Conferentie van burgemeesters
Samenwerkingsfonds ter reductie van de globale energiekost (??)
Mobiel
Resoc (2 mandaten)
Vriendenkring Stad
Speel-O-kee/ Skateconstruct

P.S.
Misschien even opmerken dat schepen Guy Leleu dat goed speelt. Hij heeft “slechts” 14 mandaten, maar daarvan zijn er wel 13 bezoldigd.
Jean de Bethune doet het financieel ook goed: 11 betaalde mandaten op een totaal van 28. (Maar hij geeft ook van alles en nog wat aan: bestuurder bij een volleybalclub, een muziekvereniging, parochiale werken, een stichting van zijn vader.)

Borat verloor maar weer eens de pedalen, plus iets veel erger

Voor wie het nog niet wist: Borat is bij de stadsadministratie de koosnaam voor Lieven Lybeer. De loco-burgemeester aanziet dit als een geuzennaam.
Op de laatste gemeenteraad droeg raadslid Marc Lemaitre (SP.a) een voorstel van resolutie voor betreffende het prijzenbeleid (de nettarieven) van Gaselwest. En schepen Guy Leleu deed mondeling een tegenvoorstel. Wie er meer wil over weten leze de weblog van Lemaitre: “kortrijklinksbekeken”.

Het was nog niet echt heel laat (bijna 20 uur) maar toch waren een aantal raadsleden reeds aan een dutje toe, en voorzitter Lybeer had de touwtjes niet meer in handen.
Bij een eerste stemming leek het alsof het voorstel een meerderheid zou halen. Maar eigenlijk wist niemand goed wat voor voorstel ter tafel lag. Waarschijnlijk dachten velen dat het om het tegenvoorstel van Leleu ging. (De schepen zou het tarievenstelsel ter sprake brengen bij Gaselwest.)

Voorzitter Lybeer heropende de stemming met de melding dat die eerste stemming ongeldig was daar hij de stemming nog niet had geopend. (Ja, zo gaat dat: de voorzitter opent de stemming met een advies om voor of tegen te stemmen, anders raken de raadsleden niet wakker en weten ze niet wat te doen.)
Onze verkozen des volks weten gewoon niet altijd op welk knopje te drukken. (Daar zijn er drie van.) Ja, ge moet er een keer geweest zijn om het te geloven.

De tweede stemming ging duidelijk over de resolutie-Lemaitre.
Er werden 36 stemmen uitgebracht. Voor: 15 leden, waaronder Patrick Jolie en Antoon Sansen, leden van de meerderheid! Methusalem Sansen dacht waarschijnlijk dat het nog om het voorstel-Leleu ging. Vijf raadsleden hebben niet gestemd omdat ze afwezig waren. Burgemeester Stefan De Clerck was weer eens eventjes naar buiten gegaan. Maar schepen Filip Santy heeft ook niet gestemd?? Wat wou hij daarmee zeggen?

Raadslid Philippe De Coene opperde intussen nog dat het voorstel Leleu niet mocht ter stemming komen aangezien dit niet was geagendeerd. Voorzitter Lybeer sprak hem niet tegen, terwijl wat De Coene zei gewoon niet juist is. Staande de zitting mag men bij ieder agendapunt vragen stellen, opmerkingen maken, commentaar geven en OOK voorstellen doen. Dat laatste moet zelfs niet schriftelijk gebeuren, ook al iets dat Borat verkeerdelijk denkt.

Zeg. Iets anders. Erg hoor.
Het was vorige maandag alweer een gedenkwaardige gemeenteraad. Lieven Lybeer werd betrapt op grove leugens. Raadslid Carl Decaluwé bestempelde collega Lemaitre als een simplist, een populist die daarenboven zijn dossiers niet kent.
Maar het ergste van al was dat er alweer over diverse belangrijke punten geeneens iets werd gezegd. Enkele voorbeelden.
De subsidie voor Sinergiek, een organisatie die niets uitricht. (En die misschien niet meer bestaat?)
Het verslag van het overlegcomité OCMW-Stad. (Niemand leest dat.)
De overeenkomst met de federale staat inzake de bemiddelingsambtenaar. De juridisch-financiële constructie om de jeugdherberg te financieren (vijf miljoen euro).
De aanpassing van het subsidiereglement ter ondersteuning van feesten in de stad.
De herinrichting van de schoolomgeving in de Pottelberg (182.000 euro).
Proces-verbaal van het onderzoek van de stadskas (30 miljoen beleggingen).
Gezamenlijke aankoop van brandstof voor het wagenpark van Stad, OCMW, de politie en Parko (2,1 miljoen).
Zonnenergie voor de site Callens. (484.000 euro, maar voor 557.000 euro inkomsten verwacht over een periode van 20 jaar.)
Subsidiereglement voor gevelrenovatie van handelspanden. (Geheel nieuw is dat, maar Stad krijgt daar geld voor.)
Premiereglement voor de renovatie van sociaal woonpatrimonium.
Leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven. (35 miljoen. Opnieuw bij Dexia?)

Wat er ook erg is?
Als de raadsleden niet tussenkomen bij een bepaald agendapunt reppen de gazetten er ook niet over. En zo weten de Kortrijkzanen nergens van.
EN DAT IS GEWOON ZO.
EN DAAR IS NIETS AAN TE DOEN.
Het is: gewoon Kortrijk