Category Archives: cultuur

Abby heeft al een eerste curator, voor een eerste tentoonstelling

Even nog vlug toelichten dat “Abby” de nieuwe naam is voor de in opbouw zijnde “kunst- en tentoonstellingssite” in het Begijnhofpark. Daar waar vroeger het “museum” 1302 was, de Groeningeabdij en het toeristisch centrum.
De hoop is nog altijd dat Abby eind 2024 luisterrijk kan openen, en dan moet men natuurlijk kunnen uitpakken met een evenement. Dat wil hier zeggen: een innovatieve en dynamische collectie-presentatie van ‘Kortrijkse’ iconische stukken in dialoog met hedendaagse kunst die – nu ja, onze cultuurschepen Axel Ronse is nu eenmaal van de N-VA – “verbanden en verhalen belicht over het brede thema “identiteit”.

Het gaat om een tweejaarlijkse (2024-2026) veranderende gebeurtenis met de naam “ReCollectie (I)”.
Nog opgezocht wat die term in het algemeen kan betekenen. We vonden bijv.: herinnering, geestelijke oefening, bezinning, en zelfs ‘retraite’. Vandaar dat de ReCollectie niet enkel zal steunen op bijv. stukken uit het vroegere stadsmuseum “Broel” of “1302”, maar ook is opgevat als een hedendaagse herneming van de historische traditie van de Kortrijkse Kunstwerkstede de Coene, waarin kunstenaars, designers en makers samenwerken aan vernieuwende “totaalinterieurs-slash-kunstinstallaties“.
De collectiepresentatie zal in het zgn. Dormitorium (‘de living’) geënsceneerd zijn als een artistieke huiskamer die tegelijk dienst doet als café, informeel onthaal, shop, ticket office en ruimte voor lezingen, debatten en salongesprekken. Voorts wordt ReCollectie ook een “structurele tool voor collectie-uitbreiding” want na afloop komt tenminste één nieuw werk uit de installatie in onze stedelijk collectie.

Dat wordt dus hoogst waarschijnlijk een werk van Rinus Van de Velde, aangezien deze geconsacreerde, bij het groot publiek gekende en geliefde kunstenaar als curator zal instaan voor de installatie en presentatie van de eerste ReCollectie. Als dusdanig aangesteld op 26 juni laatstleden. (Staat nog niet in de gazetten.)
Volgens het Team van Abby ligt de keuze voor Rinus voor de hand. Het is een gerenommeerd totaalkunstenaar (verbind hem in gedachten zeker niet uitsluitend met zijn reuzegrote houtskooltekeningen!) met productionele ervaring (zie zijn ‘props’) en behept met een onderzoeksmentaliteit.
Persoonlijk zijn we in principe geen grote voorstander van een curator die tegelijk kunstenaar is, maar in het geval van Rinus Van de Velde wekt het waarlijk vertrouwen dat hij een alumnus is (2010) van het elitaire Hoger Instituut van Schone Kunsten (het HISK). Dat wil wat zeggen! Hij kent dus nogal wat internationale ‘concullega’s’, docenten, galeristen, museumdirecteurs, kunstcritici. En het HISK heeft zelfs een curatorieel opleidingsprogramma !

P.S.
Leden van het team Abby?
– Sarah Keymeulen (programmatie, artistiek directeur)
– Thiana Van Den Bussche (community builder)
– Klara Rowaert (tentoonstellingsmaker)
– Bernard Pauwels (de vertrouwde Kortrijkse erfgoedwerker)Gevonden ! De subsidie van 7,5 miljoen voor Abby (3)

In een vorige editie kon onze gemeenteraadwatcher zich danig ergeren (zo is hij wel) over het feit dat hij nergens een document vond dat erop wees dat de nieuwe “kunst- en tentoonstellingssite Abby” echt zou genieten van een subsidie ter waarde van 7.500.000 euro.
Kwam daar nog bij dat de officiële website van Stad het had over 7.580.000 euro, geschonken door het Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI). En als je wat verder leest in de website over het project, dan zie je zelfs ergens een getal verschijnen met een nul teveel: 7.5800.000 euro. (Er is overigens ook nog een meerjarenplan te vinden dat het heeft over 7 miljoen. Onze stadswebsite getuigt traditioneel van veel diversiteit als het om getallen gaat. We verschieten daar niet meer van! )
We weten intussen dat het in werkelijkheid gaat om een investeringssubsidie van 7.500.000 euro, en dat die niet komt van FOCI.
Inmiddels nog ontdekt waarom het juist om 7,5 M gaat. Want dat vroegen we ons ook af.
Dat is te kaderen in een toepassing van een Besluit van de Vlaamse Regering (dat al dateert van 16 november 2012) over het toekennen van investeringssubsidies voor “het uitbreiden, verbouwen of verwerven van culturele infrastructuur met uitzonderlijke omvang”. Het artikel 6 daarvan zegt dat die subsidie van de Vlaamse Regering maximaal 60% kan bedragen, en dat de rest van de kostprijs moet gedragen worden door een andere overheid, hier in dit geval dus onze Stad. (Ter info: dit reglement wordt nog deze zomer gewijzigd.)
Als “totaal budget” (blijkbaar de totale kostprijs) voor Abby vermeldt de Kortrijkse website 12.501.487 euro, een andere keer één euro meer: 12.501.488 euro. (Ja, zo gaat dat hier.) Nou, 60 procent van het afgerond getal 12.500.000 euro geeft wel degelijk als uitkomst 750.00 euro.
(Intussen hebben we hier al gemeld dat de totale prijsraming van het project (met erelonen, marges, mogelijke herzieningen en meerwerken) geschat wordt op 14.472.324,66 euro. Zullen we daar 60% van krijgen?)

Uren en uren heeft onze gemeenteraadwatcher veil gehad om uit te vissen in welke officiële bron die subsidie zou kunnen terug te vinden zijn. (Zo is hij wel.) Die verwijzing naar FOCI heeft ons misleid.
We zijn dan maar gaan kijken of er in het relanceplan genaamd “Vlaamse Veerkracht” soms geen investeringssubsidies voor cultuur zijn voorzien. En jawel hoor. Dat investeringsplan wil fundamenteel een serieuze impuls geven aan duurzame economische ontwikkeling maar in het speerpunt “infrastructuur’ bestaat er ook een cluster voor culturele TOPinfrastructuur. En ja, na veel geploeter in digitale papieren op Tinternet vonden we op pag. 429-430 van een document genaamd “Monitoring Relanceplan, – Voortgangsrapport en covernota, meetmoment december 2022” toch een project met de code VV 080 die gaat over een Groeningeabdij in Kortrijk. Met een vastleggingskrediet (VAK) van 7,5 miljoen, waaronder alreeds een vereffeningskrediet (VEK) van 1.242.000 euro.
Zo. We zijn weer op ons gemak.
Hoog tijd (eer de gazetten er een keer over beginnen) om het te hebben over de eerste tentoonstelling die er – naar we hopen – al eind 2024 komt in Abby met als curator Rinus Van de Velde, beeldend kunstenaar.

Wat zou Abby wel kunnen kosten? (2)

Zoals gezegd, gelet op het feit dat er al een curator is aangesteld voor een eerste evenement (genaamd ReCollectie1) in de toekomstige kunst- en tentoonstellingssite ABBY, begonnen we wat te mijmeren over de voorgeschiedenis van dit grootste project. En tot de tribulaties die met die historie gepaard gingen behoorde ook de – laat het ons maar zo zeggen – een wonderlijke prijsvorming.
Gewoon om ons archief een beetje op punt te stellen, maar vooral om de financiële gang van zaken elektronisch te vereeuwigen op deze alternatieve stadskrant (het gebeurt anders nergens) zijn we gaan snuisteren in alle mogelijke bronnen.

Wat is het eerste wat een normale mens doet die de geraamde kostprijs voor de bouw van ABBY wil kennen?
Dat is toch de meeste officiële bron raadplegen die er op dit gebied bestaat? De website van stad toch? En wat zegt die daarover, als men de zoekterm Abby invoert? Twee regeltjes, die we hier letterlijk weergeven:
– Totaal budget: 12.501.487 euro.
– Foci subsidies: 7.580.000 euro.

Een normale mens moet dan nog even opzoeken wat FOCI is. Staat voor “Fonds Culturele Infrastructuur”.
Als Kortrijkwatcher moet ik er wel een commentaar aan toevoegen. In een ander officieel document – het meerjarenplan – is wel eens sprake van een subsidie van 7 M en ook een keer van 7,50 M . Zonder enige toelichting. En in een raadscommissie van april 2022 zei schepen Ronse dat de subsidie is toegekend in het kader van “Vlaamse Veerkracht”. Overigens heeft Kortrijkwatcher nog nergens een expliciete nota gevonden waarbij de Vlaamse Overheid kond doet dat er voor dat Kortrijks project een investeringstoelage beschikbaar is. Ook op Foci niets te vinden. Dit alles even terzijde, maar het toont toch aan hoe slordig een en ander is gedocumenteerd.
Maar die prijs nu, zoals aangegeven op de Kortrijkse website.
Is die 12,5 M nu wel de kostprijs zelf, of wil men daarmee gewoon zeggen dat het het gaat om het budgettair bedrag dat Stad ter beschikking heeft? En een datum is niet aangegeven, dus concluderen we daaruit dat het vermelde bedrag vastligt en het wel degelijk als actueel moet beschouwd. Maar is dat nu excl. of incl. btw? Geen idee.

Budgetten (ramingen) vindt men in de meerjarenplannen (MJP)
Onze gemeenteraadwatcher heeft daar alle tijd voor, en wil die boeken wel eens raadplegen.
– Het oorspronkelijke MJP van december 2019 stelt dat het gaat om 6.780.000 euro, zonder enige ontvangsten.
– Het MJP van december 2020 heeft plots een uitgave van 13.836.050 ter beschikking want er is nu een ontvangst voorzien van 7 miljoen.
– Het MJP van december 2021 voorziet ietwat meer: 14.482.922 euro, en ook de subsidie is nu gestegen naar 7,5 miljoen. (De verhoging van het bedrag was nodig omdat de oppervlakte van de ondergrondse tentoonstellingsruimte in het voorontwerp is gemaximaliseerd.)
– Het meest recente MJP nu, van december 2022. Zelfde bedragen. We onthouden 14,48 M. (Schepen Ronse zegt wel 14,47 M maar daarover gaan we nu niet vallen.)

Zouden we niet best eens opzoeken wat het College van Burgemeester en Schepenen (het CBS) daadwerkelijk en concreet als RAMING heeft goedgekeurd?
We kunnen dat als gewone burger vinden door de notulen van de gemeenteraad te raadplegen (niet de gazetten!) die “de voorwaarden en wijze van gunnen” moest goedkeuren voor bouwaanneming van de site in de Groeningeabdij. Dat gebeurde in de GR van april 2022.
De uitgave voor het bouwdossier wordt geraamd op 9.869.770,87 euro of 11.942.422,75 euro inclusief BTW. Om redenen van besparing zal men aan de kandidaten-inschrijvers voorstellen om hun offertes op te splitsen in een gedeelte ‘basisposten’ en een gedeelte ‘optionele posten’.
De totale projectkost (met btw, erelonen, marges voor meerwerken en herzieningen) wordt evenwel geraamd op 14.472.324,66 euro.
(Wat de erelonen betreft voor de drie bureaus die we hier altijd ironischerwijze bestempelen als de TV “Sentimentele Monumentaliteit” betreft vlug nog zeggen dat die 12,5 procent bedraagt en nu geraamd wordt op 1.471.108,38 euro.)

Vergelijk dat bedrag van daarnet, de 14,47 M maar even – al was het maar in gedachten – met de oorspronkelijk geraamde prijs en ook met wat de website van stad nog altijd durft te beweren.
Maar we zij er nog niet.
De werken moeten nog gegund !
Die gunning is gebeurd op 29 augustus 2022, in volle vakantie en kreeg geen aandacht.
Er waren acht kandidaten. De winnaar was die firma met de laagste offerte, de TM Artes Depret-Artes Roegiers.
Het offertebedrag bedroeg 10.174.330,85 euro oftewel 12.310.940,33 inclusief btw. (Een overschrijding van slechts 8% in de prijzen zonder btw.)
Ten opzichte van de raming valt dat bedrag dus wel mee. En dat is géén raming meer !
Maar eigenlijk vroeg de TM Artes wel degelijk 13,0 miljoen voor alle opties. Bepaalde opties werden evenwel niet gegund (bijv. de herinrichting van het administratief gebouw). Het bedrag werd dus naar beneden herleid met zowat 169.000 euro, maar die werken zullen toch eenmaal moeten uitgevoerd. (Stad doet hier aan zelfbedrog.)
Voorts rekent stad erop dat er een btw-aftrek mogelijk is (geen 21,69 % maar 16,45 %).
(En voor de volledigheid, het ereloon stijgt nu naar 1.639.537,26 euro. Het ontwerpteam, de TV “Monumentale Sentimentaliteit” heeft nog 214.948,90 euro te goed van Stad.)

Hierboven hebben we ons zorgvuldig gehouden aan de bedragen zoals die te vinden zijn in de officiële documenten.
Kortrijkwatcher zou Kortrijkwatcher niet zijn als we niet een keer – om te lachen – zouden nagaan wat “secundaire bronnen” zoal vermelden over de kostprijzen.
Maar dit vinden we wel niet echt om te lachen: de website van de firma Artes zelf heeft het over 10.100.000 euro. Hoe is dat in godsnaam mogelijk?
De gazetten nu ! De beeldmedia!
– Het Nieuwsblad (28 november 2022): 16,7 miljoen.
– Het Laatste Nieuws (1 februari 2022): tweemaal 7,5 miljoen (deel stad en deel subsidie).
– WTV (28 november 2022) ook 16,7 miljoen.
Kan het nog gekker??

P.S.
Als je de notulen van de gemeenteraad van april 2022 leest zie je dat er 25 ja hebben gestemd (de leden van de tripartite) en er 6 onthoudingen waren (Groen en VB). De CD&V was er nochtans maar hun stemgedrag wordt niet vermeld. Geen nee-stemmen te bekennen ! Hebben die raadsleden dan moedwillig NIET gestemd?? Ik herinner mij daar niks van…


We wilden eigenlijk iets anders vertellen, – maar wat kan ABBY wel kosten? (1)

Ja, we wilden het toch wel hebben over een recent cultureel gebeuren: er is alreeds een (eerste) kunstcurator aangesteld om een tentoonstelling te organiseren in Abby. En het gaat nog wel om iemand met een grote renommée, met name om Rinus Van de Velde. Onze gazetten hebben het met al die feesten en pop-up bars en dat warm weer veel te druk om met dit nieuwtje uit te pakken. Er is in het kader van Abby ook al een kunstwerk aangekocht. (Voor buiten.) Ook dit feit verdient enige aandacht voor wie begaan is met het culturele leven in onze centrumstad.
Maar terwijl we wat aan het mijmeren waren over hoe we al dat culturele nieuws redactioneel zouden aanpakken, vroegen we ons plots af of het niet eerder van pas zou komen om voorafgaand, allereerst nog wat basale gegevens te verstrekken over die nieuwe site genaamd ABBY, gelegen in het Groeningepark.

De term “Abby” is waarschijnlijk nog niet zo goed ingeburgerd bij de modale Kortrijkzaan.
Hij heeft het wellicht nog over de “Groeningeabdij”, of misschien zelfs nog over “museum 1302”. Het in opbouw zijnde Abby kun je intussen geen museum meer noemen (het is méér), en liefst ook geen “belevingscentrum”. (Er is al genoeg te beleven.) De site gewoon en eenvoudigweg bestempelen als “stadsmuseum” zouden we ook niet al te best vinden. De ambitie moet mettertijd grootser zijn.
We houden het dus voorlopig maar bij de benaming: “kunst- en tentoonstellingssite“, wel met de hoop dat het woord Abby – zowel in als buiten Kortrijk – ooit als vanzelf de betekenis ervan oproept. Een begrip wordt. Zoals bijv. het MAS in Antwerpen. (Wat is het MAS? Antwoord: het Mas.)
Velen (ook het schepencollege) associëren de term Abby met ‘abdij’, gezien de site dezelfde is als die van de vroegere Cisterciënzerabdij aan het Groeningepark. Daar is niets op tegen, laat ons maar in die waan. Maar het woord “abby” komt eigenlijk van het Hebreeuws ‘Abigaïl‘, en dat is een meisjesnaam die zoiets betekent als “de vreugde van de vader”. Zo, dat is dus rechtgezet.

Kortrijkwatcher zou kortrijkwatcher niet zijn als hij het niet een keer zou hebben over de voorgeschiedenis van het project. Het hele traject is er een van het soort waarbij men ooit zal verzuchten ‘eind goed, al goed‘. Onze hoofdredacteur haast zich hierbij alweer om (bij zijn traditioneel vijandig geaarde lezers) niet weerom over te komen als een onverbeterlijke negativo, en benadrukt kwistig dat hij volkomen achter het project ABBY staat, zowel achter de bouw (die piramide! die ondergrondse ruimte!) als het concept (die ‘living’!). Zelfs de kostprijs is voor Kortrijkwatcher géén heikel punt, tenzij dan de wispelturigheid ervan en de vage communicatie errond. En staat die subsidie wel vast?(Daar hebben we het nog over.)
Wat de voorgeschiedenis betreft kan men samenvattend stellen dat die abominabel is geweest. Diep treurig. Het parcours is op een onverklaarbare wijze onder de vorige schepen van cultuur (Ann! Ook van N-VA-signatuur!) al van in het begin volledig verkeerd gestart en vervolgens totaal ontspoord.
De tripartite besliste namelijk al bij zijn entree (in 2013!) om het stadsmuseum Broelkaai 6 te sluiten. Zonder enig serieus bedongen alternatief voor dat pand. (Raakte niet verkocht, noch verhuurd.) Er zou wel een nieuw museum komen (werktitel: ‘museum X’) in wat toen nog “1302” heette. En we zouden dat nu een keer zelf uitwerken, met eigen ambtenaren. Jongens, jongens, werd dat een jarenlang, moeizaam gepruts met onnoemelijk veel vergaderingen (workshops!) en studiereisjes. Kosten van heel dat eindeloos gedoe zijn voor altijd en eeuwig in nevelen gehuld.
Het is misschien wel de floper-defloper-deflop van de vorige bestuursperiode geweest.

Het nieuwe project onder schepen Axel Ronse (N-VA) is in feite ook al lopende van in het vorige decennium. Maar ditmaal is er absoluut geen uitzichtloosheid, integendeel.
Die complexe zoektocht naar ontwerpers, onder leiding van de Vlaamse Bouwmeester; Kortrijkwatcher heeft er bladzijden voor over en nodig gehad. Uiteindelijk viel na oneindig veel gepalaver eind maart 2020 de beslissing om het ontwerp te gunnen aan een trio, een Tijdelijke Vereniging van de bureaus Barrozzi en Veiga (Barcelona), Koplamp-Architecten (Roeselare) en Tab Architects (Gent). Nog bijgestaan door allerlei firma’s met specialisten voor scenografie, akoestiek, licht, enz. Belangrijkste ontwerper van de TV is naar het lijkt een zekere Tom Debaere. Voor het inhoudelijke was er nog “het team-curator Gautier Platteau”, meen ik althans want veel hoort men daar niet van.

Kortrijkwatcher had en heeft de gewoonte om binnenshuis heel de kliek gemakshalve te benoemen als de TV “Sentimentele Monumentaliteit”, want dat was in de motivatietekst van de groep DE uitdrukking waarmee men het nog te ontwerpen bouwwerk typeerde. (Een zin uit die motivatietekst die we ook nooit zullen vergeten: “De context bepaalt de ingreep en de ingreep versterkt de context.” Het is met dit soort van uitlatingen dat ontwerpers een wedstrijd winnen.)

Het wordt tijd dat we ons uitlaten over de kostprijs van het project.
Dus NIET omdat we die buitensporig zouden vinden (daar zijn we totaal niet deskundig voor), maar wel omdat 1) geen Kortrijkzaan daar ook maar weet van heeft en 2) er onvoorstelbaar diverse of/en onjuiste bedragen circuleren. Een ongeziene, zelfs lachwekkende warboel van cijfergegevens.
Voorlopig alreeds om te onthouden: de TV “Sentimentele Monumentaliteit” raamde oorspronkelijk de bouwkost op 8,76 miljoen euro (exclusief btw) en bedacht voor zichzelf een ereloon van 12,5 procent.

(Wordt vervolgd.)

Kaartershuisje Astridpark? Weg! Schuilhuisje G.Gezellepad? Weg!

Wel ja, we aanzien dit allemaal als een droevig teken des tijds, met name de teloorgang van alle mogelijke vormen van sociale cohesie. Treur maar mee. En oordeel mee over de motieven voor de sloop.

1.
Het schepencollege heeft al een maand geleden beslist dat een eventuele verkoop van het kaartershuisje in het Astridpark niet is aangewezen. (Wij ook! Waarom zou men het verkopen?) Tja, het ligt in een openbaar park. En daarbij: stond het niet bekend als het “vechtershuisje“? Het voorstel is dan ook: AFBRAAK van het “Magnolia-huisje” (want het werd ook zo genoemd).
Tien jaar geleden is er al een keer een poging geweest om het kaartershuisje een nieuw leven te schenken. Buurtbewoners en vrijwilligers van het wijkcentrum Overleie hebben het met medewerking van Stad (toenmalig schepen Koen Byttebier) in een nieuw kleedje gestoken.
En vanaf de herfst van 2021 maakte het zgn. Magnolia-collectief er gebruik van om daar allerhande sociaal-artistieke evenementen te organiseren. Voor 50 euro huur per maand. Dat collectief bestond uit een internationale, multiculturele groep van een 15-tal vrouwen van verschillende disciplines. (Eén ervan moet u ongetwijfeld kennen: Margot Demeulemeester, zelfverklaarde ‘urban influencer’ en sterreporter bij “De Krant van WVL”.) De groep wilde het kaartershuisje nog verder gebruiken tot eind dit jaar maar dat gaat niet door. Contractbreuk, maar minnelijk geschikt met stad. De groep zou geen tijd meer hebben wegens heel wat opdrachten met de bib en andere organisaties.
Stad vindt dat er grote investeringen nodig zijn om een langdurige invulling te voorzien in het kaartershuisje. Men vindt het van geen enkel nut meer, “en het kost alleen maar geld om het in stand te houden”.

2.
En nu dat schuilhuisje aan het Guido Gezellepad. (Een echt vrijerskotje. Dichtgetimmerd.) Wordt ONTMANTELD.
Een CBS-beslissing van halfweg juni.
Het schepencollege was nochtans halfweg maart zeker nog van plan om het huisje voor een termijn van niet minder zes jaar (3 maal 2 jaar) in concessie te geven, tot april 2029. Het zou namelijk van heel groot nut zijn voor de ondersteuning van lokale vertrek en aankomsten bij diverse “water-recreatie-activiteiten” aan de oude Leie-arm. Instelprijs: 125 euro per maand. (Er is wel geen toilet voorzien.)
Er liep tijdens de inschrijvingsperiode (tot 11 april) evenwel slechts één kandidatuur binnen, van het (internationale) verhuurbedrijf voor watersportartikelen, de zgn. Sup Sup Club.
We dachten eigenlijk al een tijdje dat de zaak niet zou doorgaan want er waren aanhoudende klachten van één (?) aanpalende eigenaar vanwege voortdurende overlast. Het klachtdossier kon verdacht lang aanslepen zodat de Sup Sup Club al in mei een alternatieve locatie kreeg aangeboden aan de Handelskaai.
Gezien voorafgaande afspraken (die we niet kennen, – waarschijnlijk gaat het om subsidies) moet Westtoer akkoord gaan met de ontmanteling. Deadline: 10 juli aanstaande !! (Hou ‘Het Laatste Nieuws’ in de gaten.)
En dan moet er nog een sloopvergunning komen.
P.S.
Wat zou bootverhuurder De Keper (6 boten) hierover allemaal kunnen denken?
Dankzij de goodwill van stad mag hij een toilet van de Broeltorens wel gebruiken
.


Kortrijkzanen kennen nu al twee ‘gangmakers’ voor het project K-CH2030, – dat is toch al iets (7)

De editie van deze maand maart van ons Stadsmagazine laat ons voor het eerste ietwat concreet kennismaken met “de twee enthousiastelingen die Kortrijk in poleposition moeten brengen om straks die erkenning” van stad als Europese Culturele Hoofdstad (CH) 2030 binnen te halen.
Onze lezers konden al kennis maken met de (externe) “gangmaker” Tom Hillewaere. De N-VA-schepen van Cultuur Axel Ronse wou hem al in de zomer van vorig jaar “strikken” en dat is pas op 9 januari gelukt, na een openbare aanbesteding waarbij waarbij de nog op te richten “Comm.V. Tom Hillewaere, Project Constancy” de enige inschrijver was. Toeval bestaat niet, zegt men.
Officieel gaat het om een tijdelijke “dienstenopdracht projectleiding” voor het project Kortrijk-CH in twee fasen. In de eerste fase (tot 2024) moet de firma (want dat is het) instaan voor de realisatie en jurering van het BIDBOOK nr.1 (de motivering of argumentatie van de kandidatuurstelling) plus – volgend jaar ook nog – de coördinatie van een CULTUREEL EVENT voor het grote publiek. Naar verluidt zou het thema van dit “event” slaan op “mentaal welzijn”. (Even zijdeling aanstippen dat 2024 een verkiezingsjaar is! Dat betekent dat het gebeuren niet politiek kan “geïnstrumentaliseerd” worden door de tripartite!) De firma krijgt voor al dat werk 175.450 euro (incl. btw). In geval van selectie van stad Kortrijk door de externe Europese jury komt er een tweede deelopdracht voor de periode 2024-2025. In deze fase moet de firma een tweede bidbook realiseren met het oog op een definitieve selectie.

Voor de goede orde: bovenstaande toelichting staat helemaal niet te lezen in het pas verschenen Stadsmagazine. De aankondiging van het artikel in de inhoudstafel van het magazine was nochtans veelbelovend: de twee gangmakers zouden een keer “de strategie (voor de kandidatuur van K als CH2030) ontvouwen”.
Niks daarvan. Alleen maar wat gelul over het opsporen van creatief talent, de ‘vibe’ die er zeker is, het opentrekken van “het verhaal”, mentaal welzijn van de Kortrijkzanen (mensen bij elkaar brengen), en het feit dat Kortrijk al jaren “durft”.

Jolle Desloover, de tweede ‘gangmaker’ voor het ambitieuze project, wordt ook nauwelijks voorgesteld. Of althans krijgen we ook van hem nul-komma-nul te horen over zijn “strategie”.
Ja, hij draait al jaren mee in de Kortrijkse muziekscène en heeft artiesten zien opkomen en doorgroeien. En hij vindt trouwens dat DURF2030 de aangewezen manier is om nieuw creatief talent op te sporen en extra kansen te geven.
Onze lezers weten dat er al vier maanden gezocht werd naar een nieuwe directie voor de organisatie genaamd DURF2030. Eind september vorig jaar nam de adjunct-directeur Cultuur Katrien Voet immers ontslag omdat zij niet kon “matchen met de politiek context”. Meer weten we er ook niet over, maar het lijkt er wel danig op dat zij het niet heeft afgetrapt “in goed onderling overleg” met de schepen van Cultuur. Axel Ronse zou binnen de kortste keren een opvolger aanduiden. En waarlijk, op 14 november vorig jaar is er een selectieprocedure opgestart voor een voltijdse functie van “projectleider DURF2030” in de Directie Vrije Tijd. (Een ambtenaar dus, binnen de generieke functie ‘projectleider met de graad “expert”.) Maar toen bleek dat er niet zoveel kandidaten opdaagden – of tenminste geen waar men veel heil in zag – werden de toelatingsvoorwaarden versoepeld en de wijze van selecteren aangepast. (Onder andere met een “thuisproef”!) Uiteindelijk daagden er eind vorig jaar 21 kandidaten op, waarvan 18 toegelaten. Na een laatste (mondelinge) proef in januari bleven er twee geslaagden over en besloot het College van 6 februari om Jolle Desloover aan te stellen als voltijds “Projectleider Durf2030 (A1a-A3a) in contractueel verband van onbepaalde duur bij de Directie Vrije Tijd/Team Cultuurcentrum/BK6.
Wat Jolle concreet gaat doen of geacht wordt te doen zullen we proberen te achterhalen en te vertellen in volgende edities van deze stadskrant. Er zijn nu immers ook officiële websites van stad te vinden over het project: www.kortrijk2030.be en www.durf2030.be.
Jolle is van opleiding historicus maar uit zijn ‘beroepsleven’ blijkt alleszins dat hij goed thuis is in het wat meer alternatieve wereldje van artistiek aangelegde tieners en adolescenten.

In het artikel van de Stadsmagazine over het Project K-CH2030 is een merkwaardige omissie geslopen.
Is dat nu een vergetelheid, laksheid, een vorm van onachtzaamheid? Onkunde??

Al sinds augustus vorig jaar is gezocht is naar een studiebureau ter “projectbegeleiding” voor de opmaak van het Bidbook. Op 24 oktober 2022 dan is die taak gegund aan een zgn. “Consortium P3 Power of 3 Consultancy” uit DE-94527 Aholming. Voor een deelopdracht 1 bedroeg de offerte 47.190 euro en voor deel 2 nog eens 42.350 euro.
Ongelooflijk. Alleen hondentrouwe lezers van ‘kortrijkwatcher’ weten hiervan.
De gangmakers Tom en Jolle nu ook zeker?? Hebben zij (en het zgn. kernteam) daar al werk van gezien?

P.S.
Over de kosten voor het project zullen we meer weten binnen X aantal jaren.
Over de voortgang in het project Kortrijk Culturele Hoofdstad 2030 (6)

Er is dus een (tweede) stap gezet in het traject: we hebben eindelijk (opnieuw) een baas voor wat wel eens genoemd wordt “de experimenteerruimte” in Broelkaai 6, genaamd DURF2030. En men gaat nu ook op zoek naar een nieuwe “barman” (V) in dat pand BK6, eigenlijk naar iemand die van alle markten moet thuis zijn. Derde stap !
Over dat alles volgt later meer.
Maar omdat we zelf (tot onze schaamte) – eigenlijk net als ALLE Kortrijkzanen – het noorden kwijt zijn in gans dat dossier, recapituleren we even wat er hier in deze alternatieve elektronische stadskrant alreeds is gepubliceerd over dit bij de brede bevolkingslagen vergeten voornemen: van Kortrijk in 2030 één van de Europese culturele hoofdsteden maken. Een ECOC.
Tot op heden zijn hier al meerdere stukken gepubliceerd over deze doelstelling. Een overzicht van althans vijf publicaties daaromtrent. Om de draad weer op te nemen. En om de lokale pers te informeren.

1. Het dossier Kortrijk Culturele Hoofstad (K-CH2030) voor geopend verklaard. (gepubliceerd 23/01/2023)
Dit stuk klaagt aan dat er voor dit project geen draagvlak bij de bevolking bestaat, noch wordt opgebouwd. Dat tevens de pers het dossier (dat al is opgestart in 2020) totaal niet op voet volgt.
Zo is slechts in één krant vermeld dat Katrien Voet op 30 september 2022 ontslag nam als gangmaker/coördinator van DURF2030, een organisatie die dus niemand kent, maar wel geacht wordt om door allerhande acties de kandidatuur CH2030 via het BIDBOOK waar te maken. Om het project te doen slagen is, naast veel geld, een onvoorstelbare bestuurskracht nodig en een ongezien participatief vermogen van de gehele Kortrijkse bevolking.
De weblog ‘kortrijkwatcher’ neemt zich voor om de organisatorische gang van zaken van het project aandachtig te volgen. Voor zover dat kan, in deze transparante stad.

2. K-CH2030: De projectleider DURF2030 (en nog een “dienstenopdracht”) (gepubliceerd op 23/01/2023)
Het platform (ook genoemd: community, experimenteerruimte) DURF2030 is al sinds 2020 geleid door “projectleider” Katrien Voet (ook genoemd ‘trekker’, ‘gangmaker’, ‘coördinator’) Gegist bestek: een organisatie gekend bij ca. 500 Kortrijkzanen.
Zij nam als hoge ambtenaar van het Team Cultuurcentrum ontslag op 30 september 2020, volgens “De Krant van West-Vlaanderen” omdat zij “moeilijk kon matchen met de politieke context”. De schepen van cultuur en context Axel Ronse (N-VA) vond dit niet zo erg, want dit incident zou de gang van zaken voor de kandidatuur van stad niet belemmeren. (We weten intussen hoe lang het heeft geduurd. Tot nu, 6 februari 2023.)
De vacantverklaring met de toelatingsvoorwaarden kwam er evenwel pas op 14 november 2022. Kandidaten van A-niveau moesten onder meer minstens één jaar relevante beroepservaring hebben binnen professioneel cultuurbeleid. Op 12 december 2002 komt het College tot de vaststelling dat er slechts een beperkt aantal kandidaten in aanmerking kwamen zodat men besluit om (bovenvermelde) toelatingsvoorwaarde te schrappen én de selectieprocedure te wijzigen.
Nogal ongewoon in dit bestuur is dat er parallel op 7 november 2002 een “dienstenopdracht projectleiding” voor K-CH2030 wordt uitgeschreven. Op 8 januari 2023 toegekend aan Tom Hillewaere, de organisator van de roemrijke musical “1302”, en iemand die de schepen al van indertijd in het vizier had. Intussen met veel tamtam aan het publiek voorgesteld op 16 januari van dit jaar. Sindsdien niks meer van of over vernomen.
Ter info. De aankondiging van de opdracht (met openbare aanbesteding) geschiedde op 9 november vorig jaar, enkel op nationaal niveau. Offertes moesten ten laatste binnen op 29 november. De nog op te richten “Commanditaire Vennootschap Tom Hillewaere” was de enige inschrijver.

3. “Projectleider DURF2030” en “Dienstverlener-projectleiding” (25/01/2023)
In dit stuk merk je dat de redactie van Kortrijkwatcher helemaal de kluts kwijt is.
Men beschrijft enerzijds de uitgebreide taakstelling van de “Projectleider-DURF2030” (nu dus, heel recent: Jolle Desloover) en vergelijkt die met de tweevoudige opdracht van Tom Hillewaere, voluit omschreven als: de “externe projectleider Culturele Hoofdstad die de verschillende trajecten coördineert”.
Tom moet in fase 1 (nochtans is hij niet voltijds aan het werk) tegen 2024 het Bidbook realiseren en daarbij nog een artistiek “event” coördineren. (Zijn offerte bedroeg 175.000 euro voor de eerste fase.)
DURF 2030 heeft als (vijfde) taak de realisatie van het zgn. “bouwblok 1”, dat betekent via experimenten, projecten, samenwerkingen (met alles en iedereen) de basis leggen van het Bidbook.

4. De opmaak van het BIDBOOK (26/01/2023)
U acht het waarschijnlijk niet voor mogelijk.
In feite is ook nog op 24 oktober 2022 een studiebureau aangeduid om aan “projectbegeleiding” te doen voor het Bidbook. Gegund aan een Duits “Consortium P3 Power of 3 Consultancy” voor 47.190 euro (met BTW) in een eerste fase. Medewerker in dit consortium is de befaamde prof. dramaturg Hanns-Dietrich Schmidt, niet toevallig iemand die het klappen van de zweep kent voor steden die wensen mee te dingen om een “European Capital of Culture ” (ECOC) te worden.

5. K-CH2030: voortdoen a.u.b. !! (01/02/2023)
We vinden het een veeg teken dat het officieel Kortrijks Stadsmagazine van februari niet eens rept over de aanstelling van Tom Hillewaere als iemand die de projectleiding op zich heeft kunnen nemen voor de kandidaatstelling van Kortrijk als ECOC.
Ook op de website van Stad is over heel het project weinig of niks te vinden. (Wel wat over DURF2023.)
Men vergelijke met de info op de website van Gent, of op Tinternet. Zelfs een heel rapport van 145 bladzijden lang, opgemaakt door IDEA CONSULT. Gesneden brood.

6. (Dit stuk.)

7. ???
Dat stuk moet nog komen.
Zal gaan over de aanstelling op 6 februari van dit jaar van Jolle Desloover als voltijds “Projectleider DURF 2030” in contractueel verband voor onbepaalde duur bij de directie Vrije Tijd/Team Cultuurcentrum/BK6 met ingang na opzegperiode huidige werkgever. Jamaar! Onder voorbehoud van medische geschiktheid en blanco strafregister. Jolle is in het verleden ook geconnecteerd met “De Stroate”, met het muziekcentrum Track (Wilde Westen!), met Avansa. En ja, ook met de artistieke werking van de schouwburg. Van opleiding historicus !Actualiteitsbericht over de mobiliteitsproblematiek bij de nieuwe moskee Atakwa (6)

Toen de “Islamitische en Culturele Verenging van Kortrijk” (ICVK) op 30/12/2020 een aanvraag indiende tot realisatie van “een religieus en cultureel centrum” (via functiewijziging van de ‘Bio-planet’ vestiging aan de Brugsesteenweg) liepen er al vlug 825 bezwaarschriften binnen waarvan 806 ontvankelijk.
Een belangrijke grief sloeg op de mogelijkheid dat de komst van de moskee zou kunnen leiden tot een toenemende verkeersdrukte (met zoekverkeer), gepaard met een aanzienlijke parkeerdruk op de omgeving.

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) wuifde (op 26/06/2021) die bezwaren weg met een nogal uitvoerige repliek die we hierna ietwat geparafraseerd maar ongeveer geheel weergeven.
– In de omgeving zijn ca. 400 parkeerplaatsen beschikbaar. Bij de gebedsmomenten zullen maximaal een 50-tal gelovigen naar het centrum trekken, waarbij de parkeerdruk ruimschoots kan opgevangen worden op de eigen (bestaande) parking met plaats voor 56 wagens. Op piekmomenten zoals het vrijdagavondgebed kan het bezoekersaantal oplopen tot 650 personen. Uit tellingen blijkt dat ca. 115 parkeerplaatsen in de buurt worden ingenomen door bewoners. Dit betekent dat er nog 200 à 250 parkeerplaatsen beschikbaar blijven.
– Grootschalige activiteiten (Suikerfeest) die de bezetting van 650 personen overschrijden kunnen niet op de site ingericht worden. Hiervoor moet uitgeweken worden naar een andere locatie, bijv. Xpo.
– Wat betreft het fietsparkeren wordt in een ruime overdekte fietsenstalling voorzien. Op piekmomenten zal dit aanbod echter niet volstaan maar de aanvrager geeft aan bijkomende (tijdelijke) fietsenstallingen te plaatsen.
– Het voorzien van stewards zal een vlot verloop van het parkeren bevorderen. Zij hebben immers tot taak om het ‘zoekverkeer’ in goede banen te leiden.

We bekijken nu even wat over die mobiliteitsimpact zoal is gezegd naar aanleiding van de vordering tot schorsingen en vernietiging van enkele buurtbewoners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) van de goedgekeurde omgevingsvergunning, verleend door de provincie.
In het arrest van RvvB komt die verkeersproblematiek ook zijdelings ter sprake, meer speciaal omdat de Raad wil nagaan of de opmerkingen van de Provinciale Omgevingsambtenaar door de Bestendige Deputatie juridisch naar behoren werden afgehandeld. (Vergeet niet dat die POA adviseerde om de vergunning te weigeren!)
– Om de parkeerdruk te onderzoeken heeft de aanvrager (de ICVK) twee verkeerstellingen laten uitvoeren (de eerste werd door de beroepers betwist). Hieruit werd besloten dat tijdens het piekmoment van het vrijdagavondgebed de parkeerdruk slechts licht toeneemt in de omliggende straten met een globale stijging van 3-4 procent.
– Er wordt in een mobiliteitsnota (die kortrijkwatcher niet kent) verwezen naar een wat verder gelegen parkeermogelijkheid ter hoogte van de Weverstraat , namelijk de parking van de jeugdacademie van KV Kortrijk (68 plaatsten). (Ja, die is niet privé.)
– In die mobiliteitsnota wordt ook aangehaald dat er stewards zullen ingezet worden op piekmomenten.
Van zodra de parking vol loopt zullen zij de bijkomende bezoekers naar die KVK-parking verwijzen.
– De fietsstalplaatsen zijn aangepast. De aanvraag voorziet binnen in het gebouw 100 plaatsen en buiten 25 stalplaatsen. Er is ook sprake van tijdelijke fietsenrekken.

P.S. (1)
Tot slot willen we er nog even op wijzen dat VLD-raadslid Mohamed Mahouna, die als insider helemaal op de hoogte is van het dossier, er niet in geslaagd is om ons het advies te bezorgen van de Provinciale Omgevingsambtenaar. En dit niettegenstaande hij ons stellig de raad gaf om hem te contacteren indien we “vragen of twijfels” zouden hebben over het project.
Zo weet kortrijkwatcher niet echt goed waarom de POA de Bestendige Deputatie als advies meegaf om de vergunning te weigeren. Waar en waarom bepaalde aspecten in strijd zijn (waren) met het Omgevingsdecreet of zelfs met stedenbouwkundige verordeningen.
Uit het arrest van de RvvB kan men evenwel vermoeden of afleiden dat er vanwege de POA bezwaren oprezen of verduidelijkingen nodig waren omtrent de inzet van stewards, de oppervlakte van de fietsenstallingen, de fietsrekken. Er haperde waarschijnlijk ook iets omtrent de conciërgewoning en de inritten.
P.S. (2)
We willen geenszins suggereren dat partijen in een juridisch geschil hun advocaten niet mogen kiezen.
Maar het is wel pikant om te zien dat de Islamitische partij advocaten kon strikken van het befaamde kantoor Publius. Bijvoorbeeld Steve Ronse als vertegenwoordiger. Mr. Ronse is (samen met mr. Dirk Van Heuven) van hetzelfde bureau al vele jaren zowat DE stadsadvocaat bij ernstige juridische zaken waarin het stadsbestuur is betrokken.
P.S. (3)
Op de gemeenteraad van maandag 13 maart aanstaande wordt gevraagd om “Attaqwa” te erkennen islamitische lokale geloofsgemeenschap.

Actualiteitsbericht, nu over mogelijke geluidshinder in de buurt van de nieuwe moskee (5)

De site van de nieuwe moskee aan de Brugsesteenweg wordt wel degelijk ontwikkeld als “een multifunctioneel cultureel gemeenschapscentrum” waar tal van activiteiten kunnen plaatsvinden. Het gaat dus niet enkel om een gebedsruimte. Er is bijv. ook onthaalruimte voorzien, een bibliotheek, een knutselatelier, een computerlokaal, leslokalen, een cafetaria, en nog een en ander.

De “beroepers” (zijnde omwonenden) bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) vrezen dan ook voor enige geluidshinder.
Bij de beoordeling van het effect geluid dienen we hier wel onmiddellijk aan te stippen dat er géén minaret komt (wel een niet al te hoge koepel boven de gebedsruimte) en dat er geen gebruik zal gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek bij de oproep tot gebed.
Enige opmerkingen over eventuele geluidsoverlast in het kader van de mogelijke nevenactiviteiten in het multicultureel centrum vinden we in het arrest van de RvvB niets terug. Men constateert gewoon dat de activiteiten achter gesloten deuren plaatsgrijpen. Voor wat het dakterras betreft geldt dat het hoogstens als een stille ruimte voor bezinning zal worden gebruikt. En de tuin palend aan de cafetaria kan geen dienst doen als een soort buitenterras.
(De Bestendige Deputatie stelt vast dat de Provinciale Omgevingsambtenaar geen inhoudelijk standpunt inneemt omtrent de geluidshinder!)

Des te meer gaat het over de (vijf) gebedsmomenten, en meer speciaal dat “nachtgebed”.
De “Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk” (ICVK) merkt in dat verband laconiek op dat een nachtgebed niet betekent dat dit ‘s nachts gebeurd. Dat gaat gewoon door “als het donker is”. De gebedstijden zijn afhankelijk van de stand van de zon: voor het nachtgebed 17 graden onder de horizon.
In de zomermaanden kan dat dus wat later worden. En weet u wat? “Doordat het nachtgebed voornamelijk voor de oudere bezoekers belangrijk is, vindt dat gebed vaak plaats voor het theoretische nachtgebed.”

Overigens zijn gebedsstonden “momenten om te bezinnen en tot rust te komen”.
We citeren: “Dit heeft zodus tot gevolg dat de mensen zelf ook rustig (zullen) zijn. Het nachtgebed kan met andere woorden niet vergeleken worden met enige andere avondactiviteit. (Daarenboven) zijn er in realiteit maximaal een tiental personen (“de oudere garde” van de leden van de gemeenschap) die wensen om het nachtgebed te houden in de moskee zelf. En na afloop hebben zij niet de behoefte om na te blijven.” (De cafetaria zal trouwens op dat ogenblik niet open zijn.)
De opgeworpen mogelijk geluidshinder kan volgens de Bestendige Deputatie enkel slaan op op het aankomen en vertrekken van de bezoekers. Een overdreven, onaanvaardbare hinder van tien bezoekers (zelfs tussen 22 en 23 uur) valt niet te verwachten.
Dit brengt ons tot een volgend ingediend bezwaar van de omwonenden: de mobiliteitsproblematiek en de parkkeerbehoefte. Daar is veel om te doen geweest.

Actualiteitsbericht nr. zoveel over de nieuwe Kortrijkse moskee Atakwa

Aangezien we er niet in slagen om via raadslid Mohamed Ahouna (VLD) inzage te krijgen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) met zijn bezwaren en opmerkingen over de omgevingsvergunning van de nieuwe moskee aan de Brugsesteenweg (een verbouwing van het vroeger complex Bio-Planet) moeten we het stellen met wat we daar nog over vinden in een arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen (RvvB) dd. 16 februari van dit jaar.

De ‘beroepers’ (protesterende buurtbewoners) stelden dat de moskee (met al zijn annexen) qua schaalgrootte niet thuis hoort in een woonwijk. Moet naar een buitengebied! Zo vrezen zij op die site een belastende toename van de mobiliteit en in het bijzonder een bijkomende parkeerdruk en zelfs geluidshinder. Daarover later meer.

Maar hoe groot wordt die islamitische “gemeenschapsvoorziening” eigenlijk?
(N.B. Er komt géén minaret en geen geluidsversterkende installatie om op te roepen tot gebed.)
Een plan is nog nergens te vinden op de website van de vzw “Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk” (ICVK). Maar in het arrest lezen we dat de totaal bebouwde oppervlakte van het (bestaande, gekochte?) pand 5.165 m² bedraagt en dat wordt na uitvoering van de vergunning 4.820 m². (In de gazetten staan andere cijfers. Ook over het aantal bezwaarschriften heeft men het mis: 825 zijn er ingediend en 806 ontvankelijk verklaard.)
Naast de eigenlijke gebedsruimte (masjad) wordt immers ook voorzien in diverse soorten leslokalen, een bibliotheek, cafetaria, sanitaire ruimtes, aantrekkelijke (sic) buitenruimtes, een conciërgeplaats, allerhande administratieve ruimtes en nog een refter ook. (Dat is de ‘markaz‘, de ontmoetingsruimte, wat wij zouden noemen ‘de parochiezaal’.)

Blijkbaar heeft men in een repliek op het advies (de bezwaren) van de POA gewijzigde plannen ingediend. Concreet zou het gaan om “10 verduidelijkende plannen”. We vernoemen er enkele:
– een herziening van de fietsenstallingen: 48 binnen, 73 buiten en nog 30 optioneel;
– herziening van de toegang waardoor er een inrit komt beperkt tot 4 meter, met centrale groenstrook;
– een uitrit voor auto’s van 2,5 meter met groenstrook;
– een toegang van 1,5 meter voor voetgangers.
Wat de functionele inpasbaarheid van het project in het gebied aangaat stelde de POA dat de inplanting aldaar “niet evident” is, waardoor zij (het is een vrouw) verwacht dat er afdoende garanties moeten worden geboden om de hinderaspecten tot een aanvaardbaar niveau te herleiden.
Volgens wat we lezen in het arrest van de RvvB is een multifunctioneel gebouw in dat betreffende centrumgebied beter inpasbaar dan in een buitengebied (wat de ‘beroepers’ vroegen). Tenslotte gaat het om een loutere functiewijziging van een reeds bestaand gebouw dat vergund is als handels- en kantoorruimte. Overigens stelt de ICVK dat het gebed op zich een rustgevende activiteit is die niet buiten de constructie is te horen. De ICVK vindt nog dat wat de bezoekersaantallen betreft het niet is bewezen, noch aannemelijk is gemaakt, dat de nieuwe moskee een heuse boost zal meebrengen aan deelnemers van nachtelijke gebeden en/of het vrijdaggebed. Trouwens, in realiteit (we citeren!) “zijn er maximaal een tiental personen – de iets oudere garde van de leden van de gemeenschap – die het nachtelijk gebed wensen te houden in de moskee zelf. Dit is uiteraard een verwaarloosbaar aantal. En na afloop van dit nachtgebed hebben mensen niet de behoefte om na te blijven.”

Hiermee zitten we al in de problematiek van de mogelijke geluidshinder.
Dat is voor een volgende keer. Dan hebben we het ook over het mobiliteitsvraagstuk en de parkeerdruk.