Category Archives: gemeentebedrijven

Crematorium “Uitzicht” vraagt verlenging van de werking met 18 jaar (1)

Je moet hier waarlijk echt op alles letten.
Onze gemeenteraadwatcher had het wel degelijk gezien. Dat punt 2 van de laatste gemeenteraad (13 februari) ging over (het goedkeuren van) de agenda van een Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer, genaamd Psilon.
Ja, dat wist hij wel. Maar aangezien er op die gemeenteraad zelf geen mens daarover ook maar iets wenste te zeggen, en er ook niet om een stemming werd gevraagd, had hij er verder op zijn beurt geen acht op geslagen.
Maar ter gelegenheid van zijn zoveelste intreurig bezoek aan het crematorium (met dat uitzicht op de schouw voor de verbrandingsovens) kreeg hij van mede-rouwende vrienden op de plechtigheid de toch wel nuchtere vraag te horen of dat buurtcomité van indertijd nog altijd het crematorium weg wil. (Wie herinnert zich niet de talloze juridische procedures?)
Dat is duidelijk een opdracht voor onze onderzoeksjournalist van kortrijkwatcher !
Wat blijkt?
Dat geen mens er nog weet van heeft dat de intercommunale vereniging Psilon in 2005 werd opgericht, en wel pas voor een termijn van 18 jaar. En dat volgens de statuten die periode verstrijkt op 22 maart aanstaande.
Daarover ging dat gemeenteraadsbesluit dus ! De gazetten schreven er weer niks over.
Men vroeg aan stad Kortrijk, als mede-vennoot van de opdrachthoudende vereniging Psilon (22 gemeenten) om een verlenging van de bestaansduur toe te staan met een nieuwe termijn van 18 jaar. Die gaat dus in op 22 maart van dit jaar en verstrijkt op 22 maart 2041. En onze traditionele vertegenwoordiger, raadslid Mohamed Ahouna (liberaal, van het Team Burgemeester), wordt verzocht om die verlenging goed te keuren op de Algemene Vergadering van Psilon.
Geïnteresseerd? Die A.V. gaat door op dinsdag 21 maart om 19 uur en is voor iedereen publiek toegankelijk.
In afwachting zal deze elektronische alternatieve stadskrant “Kortrijkwatcher” in volgende edities aan onze lezers wat praktische gegevens bezorgen over de werking van Psilon.
De verbrandingsovens hebben succes hoor! Er is (overal in Vlaanderen) een toenemende crematiekeuze. In onze regio wordt bij vier op vijf overlijdens gekozen voor lijkverbranding. Volgens de laatst bekende gegevens (2021) scoort Harelbeke het best met 81,8 procent (cijfer van 2021). Gevolgd door Zwevegem (89,1 %), Kuurne (79,2 %), Kortrijk (73,7 %). In ZWVL haalt enkel Lendelede geen 50 procent: het dorp blijft steken op een schamele 25,5 %.

Wordt vervolgd hoor. We willen het nog over van alles hebben.
Kengetallen ! De beleidsuitdagingen (milieu) ! De financies (niet gemakkelijk) !
Zullen er vennoten weglopen?


De vaste inkomsten van IMOG (3)

In een vorige editie van deze alternatieve stadskrant las u wat Kortrijk per jaar bijdraagt aan de de kosten van Imog. Gemakkelijk te onthouden: dezer dagen zowat 45 euro per inwoner.
En – eerlijk gezegd – we wisten waarlijk niet dat het grootste deel van wat IMOG jaarlijks ontvangt van zijn (11) deelnemende gemeenten eigenlijk statutair (vast) is bepaald.
Hoe dan?
We zochten de meest recente gecoördineerde tekst van die statuten op. Dat is dan de 19de wijziging, vastgelegd in de Algemene Vergadering van 17 mei 2022 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20.09.2022.
Ja, om te beginnen bepaalt art. 10 van die statuten al dat het eigen vermogen van de “opdrachthoudende vereniging” ooit is vastgelegd op 247.893,92 euro en bestaat uit nominatieve aandelen van 24,79 euro.
Art.12 zegt dat de inbreng per inwoner bij de oprichting (9 september 1969) 2,4789 euro bedroeg.
Wat Kortrijk betreft is het aantal aandelen A bepaald op het aantal inwoners op 1 januari 2019: 76.701 in aantal. Stad is de grootste aandeelhouder met 127.356 stuks op een totaal van 407.802. Onze “onbeschikbare” inbreng bedraagt 80.706,65 euro en het variabele gedeelte 3.076.498,17 euro.

Maar nu, dat art. 17.
Daarin lezen we dat de deelnemende gemeenten er zich toe verbinden om ieder jaar aan de vereniging een bijdrage te storten ter dekking van de werkingskosten, en daarin zijn begrepen de financiële lasten van de leningen, de kosten van algemeen bestuur en de exploitatiekosten.
Wat zijn dan de normen?
1. Kosten van algemeen bestuur, bestuurskosten:
– 35% gelijk te verdelen tussen de aangesloten gemeenten;
– 65% te verdelen pro rato van de bevolking van elke gemeente.
Dit alles met dien verstande dat de maximumbijdrage van deze voornoemde kosten is vastgesteld op een gemiddelde van 1,75 euro per inwoner.
2. Exploitatiekosten:
2.1. Exploitatiekosten voor andere activiteiten dan de huisvuilverbranding.
Deze kosten worden verdeeld in verhouding tot de geleverde prestaties, aan de hand van eenheidsprijzen die jaarlijks door de Raad van Bestuur worden vastgelegd. En die prijs mag gemiddeld niet groter zijn dan 0,15 euro per kilo afval dat door de vereniging in haar eigen installaties wordt opgenomen en verwerkt of afgevoerd naar andere installaties. Voor het klein en gevaarlijk afval (KGA) is de maximumprijs 2,25 euro per kilogram.
2.2. Exploitatiekosten specifiek voor huisvuilverbranding.
Even opletten: de financiële en leningslasten zijn hier inbegrepen !
De maximumbijdrage voor de huisvuilverbranding is voor iedere gemeente vastgesteld op 31 euro per inwoner en per jaar.
De verdeling van deze kosten is wel ingewikkeld.
Ja, die verdeling gebeurt per gemeente op basis van de bediende bevolking én is natuurlijk afhankelijk van de voor verbranding aangeboden hoeveelheden van restafval. Maar wat is brandbaar restafval? Alle afval volgens de meest recente Vlarea en zijn aanpassingen. (Maar er is toch ook restafval dat wordt gedeponeerd? Deponie !)
En wat zijn de hoeveelheden restafval? Dat zijn de werkelijk voor verbranding aangevoerde hoeveelheden tijdens het eerste semester van het werkingsjaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, te vermenigvuldigen met twee. Wat raar hé? En wat er dan gebeurt bij begrotingswijzigingen, daar wagen we ons niet aan.

O ja.
– Er zijn ook nog heffingen en/of belastingen op de afvalverwerking in eigen installaties die Imog moet innen (NIET zelf betalen!) in opdracht en ten gunste van de hogere overheid. Die worden – per inwoner en per gewogen hoeveelheid of getelde eenheid – supplementair aangerekend.
– Noteer ook nog dat de aangegeven plafondbedragen per aanvang van een nieuwe legislatuur worden geïndexeerd.
– Imog heeft nog inkomsten uit commerciële activiteiten. (Daar kunnen we het nog over hebben.)
– Wat gebeurt er met de te bestemmen winst? (In 2021 niet minder dan 2,24 miljoen!) Die gaat naar de beschikbare reserves OF wordt geheel of gedeeltelijk overgeboekt. De vennoten krijgen geen dividenden uitgekeerd.
Eventueel verlies wordt afgenomen van de reserves, en als die ontoereikend zouden zijn gaat dat negatief saldo naar het volgende boekjaar.

Zo.
We weten nu wat meer om een keer een balans te bekijken.

Wanneer krijgen we de jaarrekening 2022 te zien en het budget 2023?Niet vergeten !

Morgen, dinsdag 20 december om 19u30 (voor veel lezers is het al vandaag zeker?) is er Buitengewone Algemene Vergadering van ons aller afvalbedrijf IMOG met verbrandingsoven in Harelbeke. Locatie: Kortrijksesteenweg 264. (In de streek hier heeft men het over de “Gentse Boane“.)
Belangrijke punten op de agenda:
– Strategisch plan, beleidsplan, actieplan voor volgend jaar;
– Budget (= begroting) 2023.

In tegenstelling met wat velen nog altijd denken is zo’n Algemene Vergadering van een intercommunale publiek! Iedereen mag daar naartoe, je moet absoluut geen raadslid zijn of zo.
Als u gaat, let er dan eens op of onze Kortrijkse gemeentelijke en gemandateerde afgevaardigden er wel aanwezig zijn, wat ze al of niet zeggen en wat hun stemgedrag is.
Immers als zij bijv. onverkort het beleidsplan of – nog beter – het budget goedkeuren, dan houdt dat in dat zij aanvaarden dat ons restafval ergens vanaf volgend jaar pas om de twee weken zal gebeuren. En andere besparingen !

P.S.
In een volgende editie hebben we het even over IMOG.
Budgettaire omzet van de ondergrondse parking: shoppingscentrum K in Kortrijk (2)

In een vorige editie van deze stadskrant kreeg u een overzicht van de budgettaire omzet van een aantal parkings ter stede. Alweer zo’n bericht dat volgens onze lokale pers de gemiddelde Kortrijkzaan niet interesseert, terwijl diezelfde Kortrijkzaan al jaren foetert over het gemeentebedrijf Parko, met zijn naheffingen (de “pakmadams”), verhoogde tarieven en het groeiend aantal fietsstraten.

Het meest opvallende in de lijst was de discrepantie tussen de verhoopte inkomsten (1.200.000 euro) en de gerealiseerde omzet (805.812 euro) van de parking “K in Kortrijk” in 2019.
In dit verband moeten we een aantal oude koeien uit de gracht halen, want het stadsbestuur en de verantwoordelijke schepen Axel Weydts (SP.A) voor het parkeerbeleid houden daar absoluut niet van. (Hierbij geholpen door de pers verdoezelt de tripartite telkens opnieuw zijn malgoverno uit het verleden.)

– De parking K is géén eigendom van stad.
We hebben die site in 2017 gehuurd op vraag van de toenmalige eigenaar van het shoppingcentrum (de N.V. ‘K in Kortrijk’ met zetel in Zaventem) vertegenwoordigd door de N.V. Group Hugo Ceusters-SCMS met zetel in Antwerpen. De parking was toen geëxploiteerd door de wereldberoemde groep Q Park.
– De huurovereenkomst met stad nam een aanvang op 1 oktober 2017 en kreeg een looptijd van 15 jaar, maar Parko zelf kan een huurhernieuwing aanvragen.
– De leden van de toenmalige Raad van Bestuur van Parko hebben de intentie van stad (schepen Weydts?) om Q Park te huren kunnen vernemen via de pers. Zij hebben dan op 19 september 2017 de overeenkomst goedgekeurd met een ongezien krappe meerderheid van 6 tegen 5 stemmen. De afgevaardigden van CD&V, Groen en Vlaams Belang waren tegen.
– De huurovereenkomst werd pas in op 9 oktober 2017 door de tripartite goedgekeurd in de gemeenteraad, dus nadat de huur al een aanvang had genomen.
– De jaarlijks te indexeren basishuurprijs bedraagt 1 miljoen, en wel exclusief BTW. (Parko is uiterst karig over financiën, – we vermoeden dat de huurprijs nu 1.060.000 euro bedraagt.) Stad staat in voor een huurwaarborg van 250.000 euro (3 maanden huur).

Het malgoverno
De huurlast van meer dan 1 miljoen is sinds 2017 nog geen enkel jaar gedragen door de gegeneerde inkomsten van de gebruikers van de parking.
De bazen van Parko hebben nochtans altijd het tegenovergestelde geponeerd. Of ze mikten alleszins minstens op een break-even financieel resultaat.
Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van een kosten-baten analyse van de exploitatie van de parking voor 2018 en die vergeleken met die van Q-Park uit 2014.
Volgens dat document uit een raadscommissie van 3 oktober 2017 (niet in de pers verschenen) zouden de totale kosten – met inbegrip van de huurprijs, het onderhoud, de energie – 1.226.598 euro bedragen. En de baten geleverd door de gebruikers: 1.364.040 euro. Een positief saldo dus van: 137.451 euro. (In 2014 maakte Q-Park integendeel een verlies van 189.313 euro.)
In 2019 boekte parking K dus een tekort van 394.180 euro.

P.S.
Parko vertikt het om op de website informatie te geven over begrotingen en rekeningen. En de jaarrekening 2019 is nog niet gepubliceerd op de balanscentrale van de Nationale Bank.

De drie directeurs van vroeger zijn nu heus allemaal weg

Maandag 1 april stemt de gemeenteraad over een nieuw (ingewikkeld) organogram voor Stad.
Even van de gelegenheid gebruik maken om nog iets te zeggen wat de gazetten alweer hebben nagelaten te vertellen. Gewoon vergeten.
In de vorige reorganisatie (die van zomer 2013) hadden we simpelweg drie directies.
– “Mens en Samenleving” was geleid door Nils Vanantwerpen. Hij is nu ook weg.
– “Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling” had als directeur Frederik Chanterie. Weg!
– “Bedrijfsvoering” was geleid door Domien Desseyn. Weg!
De lokale “embedded press” vond dat blijkbaar allemaal normaal. Geen vragen, geen berichten. Geen vuiltje aan de lucht. Ook niet na een interpellatie hieromtrent. (Het is nochtans algemeen geweten dat het schepencollege zich ongaarne laat omringen door meer kritische ambtenaren.)

In de nieuwe organisatie gaan we naar meer dan 1.800 medewerkers want de onderdelen OCMW, de autonome gemeentebedrijven (Parko en SOK) én de gemeentelijke vzw’s worden geïntegreerd.
Voor de publiekswerking zijn er vier zgn. clusters.
1. Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ordening. De AGB’s PARKO en SOK vallen hieronder.
2. Sport, Cultuur, Leren en Beleven. Hier vinden we vzw’s zoals Sportplus, Warande, AjKo, Cultuurcentrum (schouwburg en muziekcentrum), FIK, en Musea terug.
3. Dienstverlening, Sociaal Beleid en Werk. Met o.a. het OCMW, de bibliotheek, de Ontmoetingscentra.
4. Zorg en Innovatie. Omvat bijv. de 5 WZC’s en VORK.

Wat ons verbaast is dat men een selectieprocedure heeft opgestart om te zoeken naar een manager voor de cluster “Sport, Cultuur, Leren en Beleven”. De loonkost bedraagt 91.755 euro (incl. de extra’s) en wordt opgevangen doordat Nils Vanantwerpen werd weggedrumd.
Zijn de managers van de andere clusters dan al gekozen?
Zullen ze braaf zijn?
parkeertarieven

Tot onze verbazing (we zien dat in de statistieken) is een nog altijd veel gelezen stuk op “kortrijkwatcher” er een dat handelt over de ‘nieuwste tarieven’ van de ondergrondse parking van het Schouwburgplein.
Dat stuk is natuurlijk compleet verouderd want het dateert van november 2005. Ging trouwens over de opvallende verschillen met de prijzen die toen golden voor de parking Veemarkt.

Momenteel hanteert de parking Schouwburg acht verschillende tarieven gaande van gratis voor het eerste uur (dat was in 2005 ook zo, – het is géén uitvinding van de huidige tripartite) over 1 euro (voor max. 1u20) tot 7 euro (voor 3u30 tot max. 12 uur).  De nachttarieven zijn veel goedkoper.
De parking Veemarkt hanteert net dezelfde tarieven.

En nu we toch bezig zijn.
Volgens de laatst gekende rekening van Parko  (van het jaar 2016) bedraagt de omzet van de P Schouwburg 750.289 euro en de kosten 895.734 euro.  Verlies: -145.445 euro.
De P Veemarkt had in dat jaar een omzet van 446.225 euro, maar wel een kost van 1.341.669 euro. Verlies: – 885.444 euro.
Dit soort financiële gegevens (het jaarverslag) zal je niet vinden op de website van Parko, nochtans een gemeentebedrijf.  (Over de huidige en toekomstige winsten hebben we het nu even niet.  Noch over de boeten.)

P.S.
Probeer eens op de website van stad of Parko de parkeertarieven te vinden.

Twee allerbeste rapporten over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De afgelopen maanden woedde er een breed debat over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,- meer speciaal over de veelheid van structuren, de non-transparantie ervan, de talloze mandaten die politici in deze structuren opnemen en de vergoedingen die ze hiervoor ontvangen. De al of niet vermeende  “graaicultuur”.

Op 15 februari hield het Vlaams Parlement hierover een actualiteitsdebat waarbij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht gaf het volledige landschap van de (inter)gemeentelijke participaties  in kaart te brengen.

Er zijn intussen al twee lijvige rapporten verschenen:
– “Inventaris gemeentelijke en intergemeentelijke participaties” (25 april);
–  “Gemeentelijke en intergemeentelijke participaties. Analyse in de diepte” (20 juni).
Allebei te vinden op Tinternet, de website binnenland.vlaanderen.be. of op http://lokaalbestuur.vlaanderen.be
Het eerste rapport laat je vooral versteld staan over het aantal “intercommunales”.  Het tweede is  op talloze gebieden heel relevant.  Verplichte lectuur voor onze raadsleden als die nog iets zouden willen zeggen over de materie.
Bij gelegenheid zal kortrijkwatcher wel dankbaar gebruik maken van deze studies.

Het huurcontract van Parko met het shoppingcentrum K is toch geagendeerd op de gemeenteraad

Aanvankelijk bestond daar enige twijfel over of dat wel moest:  of de huur van de ondergrondse parking van het winkelcentrum door Parko wel moest goedgekeurd door de Raad?  (Door ons, Kortrijkzanen, tegen deze voorwaarden.  En zonder inspraak.)

Of integendeel een doodgewone aktename  van dat contract (van 19 september) misschien niet volstond?
Hier op kortrijkwatcher bleek algauw dat een pertinente goedkeuring  van de gemeenteraad wel degelijk noodzakelijk  was.  Stad verbindt er zich  namelijk toe om de huurwaarborg van 250.000 euro  (drie maanden huur!) te garanderen.
Er is nog een reden om het punt te agenderen op de gemeenteraad.
De huurovereenkomst heeft een looptijd van (minstens) 15 jaar en overschrijdt hiermee de duur van de bestaande beheersovereenkomst die Stad ooit heeft gesloten met het autonome gemeentebedrijf  Parko.  Stad is daarmee de rechtsopvolger van het AGB voor alle aangegane verbintenissen.

Mogen we intussen en alweer nog even wijzen op het deontologische gehalte van dit stadsbestuur?
–  De leden van de Raad van Bestuur van Parko konden via de pers vernemen dat hun bedrijf de parking van K in Kortrijk zou huren.
– De huurovereenkomst is pas  daarna op 19 september officieel goedgekeurd door de RvB van Parko.  Met een ulra-krappe meerderheid van 6 tegen 5.   Zowel de vertegenwoordigers van CD&V als die van Groen en van het Vlaams Belang stemden tegen.
– De huur start al op 1 oktober.  En de komende  gemeenteraad van 9 oktober moet die nog goedkeuren.

Parko heeft een interne studie gemaakt omtrent de bouwtechnische, electro-mechanische en financiële aspecten van de overeenkomst.
Daarnaast  heeft het bedrijf extern juridisch én financieel advies opgevraagd.
Benieuwd of alle deze DRIE documenten ter beschikking zijn gesteld van de gemeenteraadsleden.  Steken ze wel in het dossier?

Op de komende zitting zouden de raadsleden ook nog de financiële toestand van Parko  kunnen ter sprake brengen.
Bepaalde ratio’s uit de jaarrekening 2016 zijn immers niet echt rooskleurig .
–  Het werkkapitaal is laag (678.076 euro).
–  De current ratio die de liquiditeit meet van de onderneming is ook niet echt schitterend  (1,18)
–  De solvabiliteit haalt de minimum norm van 0.20 niet (0.19).
–  De schulden zijn opgelopen tot 21,4 miljoen euro.  (Eigen vermogen: 3,9 miljoen.)

En aan grootse projecten voor de toekomst ontbreekt het intussen niet.
Hoeveel bedraagt het aandeel van Parko in de ondergrondse parking van het stationsproject? En in die ondergrondse parking aan het museum Texture?

Het  geld kan niet op, bij Parko.

 

 

Nog over de huurovereenkomst van Parko met de NV “K in Kortrijk” (2)

 

GEWOON TER INFO
(De  printperse mag het overnemen.)

Bestemming van de verhuurde ruimten (art.3)
De verhuurde ruimten worden gehuurd door Parko om te gebruiken als parkeerplaats voor auto’s (1050 plaatsen) en als staanplaats voor fietsen en bromfietsen in twee stallingen.
Deze bestemming is een essentiële voorwaarde van de huurovereenkomst.
Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de overeenkomst  niet onderworpen is aan de handelshuurwet.

Duur en aanvang van de huur (art.4)
De huur wordt gesloten voor een duur van 15 jaar die begint te lopen vanaf 1 oktober 2017 om een einde te nemen op 30 september 2032.
Er is absoluut geen mogelijkheid tot vroegtijdige ontbinding.
Hernieuwing kan  door de verhuurder voor een periode van 15 jaar gevraagd worden.  Het aantal hernieuwingen is beperkt tot 3.

Huurprijs (art.5)
De jaarlijkse all-in basishuurprijs is bepaald op 1.000.000 euro, excl. BTW.
Maandelijks in twaalfden te betalen.  Huuraanpassingen buiten de wettelijk voorziene indexatie  kunnen niet.

Garantie (art.6)
De huurder zal als waarborg  een bedrag gelijk aan 3 maand huur of 250.000 euro stellen.  Stad stelt zich daar via een gemeenteraadsbeslissing garant voor  en dit uiterlijk tegen 1 november 2017.

Lasten en belastingen (art.7)
Alle belastingen, taksen of vergoedingen die door de overheid worden geheven op de activiteit va de uitbating van een een parkeergarage vallen ten last van de huurder.  Het gaat ondermeer om de onroerende voorheffing.
De huurder staat in voor de kosten van zijn persoonlijk verbruik,  in het bijzonder – doch niet beperkt – tot het verbruik van water, elektriciteit, telefoon, klimatisatie, verwarming.
De huurder zal ook instaan voor de kosten verbonden aan toezicht, beveiliging, brandbeveiliging, bewaking, behoud van de orde, ventilatie, bewegwijzering, uithangborden.
(Op FB beweert schepen Weydts dat er geen extra personeel zal nodig zijn.)

Deelname van de verhuurder (art.8)
Parko voert publiciteit voor het parkeren in Kortrijk en biedt tevens faciliteiten  aan de eindgebruikers: parkeergeieidings-systemen, website, flyers, digitaal toegangs- en betaalcomfort.
Als deelname in deze kosten zal de verhuurder voor de volledige duur van de overeenkomst jaarlijks 75.000 euro excl. BTW participeren.

Verzekeringen te onderschrijven door de huurder (art.11.2)
Voertuigen en koopwaar verzekeren tegen bedrijfschade FLEXA, alsook tegen storm, hagel, druk van sneeuw en ijs, waterschade, glasbreuk, sprinkler lekkage, overstromingen, aardbevingen, instortingen, overlopen van rioleringen, natuurrampen, verval van onroerende goederen, stakingen, oproer, betogingen, vandalisme, andere handelingen met kwaad opzet, exploitatieverliezen ten gevolge van deze risico’s.

Onderhoud en herstellingen (art.12)
De huurder verbindt er zich toe om de verhuurde ruimten in goede staat te onderhouden en ze te betrekken als een goede huisvader.    Hij zal instaan voor onderhouds- en huurdersherstelling voor zover deze niet door ouderdom of overmacht zijn ontstaan.  Aandacht voor voortdurende  netheid en goede werking van de installaties is essentieel.

 

 

 

 

 

Over de huurovereenkomst van Parko met de NV K in Kortrijk (1)

Dat het gemeentebedrijf PARKO de ondergrondse parking van het winkelcomplex K in Kortrijk (drie niveaus) zou huren hadden de burgemeester en schepen Axel Weydts (voorzitter van het parkeerbedrijf) al via de pers bekend gemaakt, nog voor de Raad van Bestuur kon kennis nemen van het contract.
Dat is intussen op 19 september gebeurd.
De huurovereenkomst is in de RvB goedgekeurd met een wel  zéér nipte meerderheid: 6 tegen 5. 
STAAT ALLEMAAL NIET IN DE GAZETTEN.

De zes stemmen kwamen van de vertegenwoordigers van de VLD (Mohamed Ahouna en Marie-Claire Vandenbulcke),  de N-VA (Christian Verdin en Michel De Wandel),  de Sp.a (Marc Lemaitre en Axel Weydts).  De vijf tegenstemmers waren die van de CD&V (Luc Colman , Guy Leleu, Daisy Vervenne), Groen (Alexandra Gjurova) en Vlaams Belang (Wilfried Depauw).
De zaak moet nu nog voorgelegd aan de gemeenteraad van oktober. Er moet daar alleszins gestemd worden over de huurgarantie.

In een volgend stuk brengen we enkele artikels uit de huurovereenkomst ter sprake. 

P.S.
In het contract is de NV “K in Kortrijk” vertegenwoordigd door de Group Hugo Ceusters-SCMS uit Antwerpen.