Category Archives: gemeenteraad

Jawel, vandaag 10 juni alweer gemeenteraad !

Nog wel daags na al die verkiezingen van gisteren ! (Hetzelfde toeval zal zich nog voordoen de dag na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober.)
Wie nog nooit een zitting van de gemeenteraad heeft bijgewoond, zou nu toch een keer kunnen proeven van dit gebeuren. Je moet er niet eens je huis voor verlaten: heel het evenement kun je volgen via Tinternet. Zoekterm : live-stream gemeenteraad Kortrtijk. (Kan ook via de website van Stad.)

Het wordt zeker al van in den beginne een spektakel.
Er is namelijk weerom een interpellatie (een vraag) van de VB-fractieleider Wouter Vermeersch geweigerd. Op het laatste nippertje nog wel, pas vorige zaterdag 8 juni om 17u20. Dat punt stond intussen al sinds vorige donderdag geagendeerd op de website van Stad en was overigens ook al op 6 juni zonder poespas of ander gedonder medegedeeld aan de raadsleden.
Absoluut meester van de agenda van een gemeenteraad is de voorzitter ervan, bij onze trouwe lezers de bekende Helga Kints.
Nu werd in haar naam de interpellatie van Vermeersch “bij nader toezien” middels een late email van een ambtenaar (Petra Verhenne) onontvankelijk verklaard want inhoudelijk niet behorend tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Beste lezer, u kan zonder veel twijfel veronderstellen dat de schrapping van de interpellatie is gebeurd op bevel van de burgemeester.
Vermeersch wou namelijk weten hoe het “stadsbestuur” de uitslag van de verkiezingen van gisteren evalueert. Met andere woorden: meer speciaal de score van burgemeester Van Quickenborne himself (en zijn partij) en tegelijk die van schepen Axel Ronse, die zich al sinds begin dit jaar ook opwerpt als kandidaat-burgemeester (en daarmee de bestaande tripartite binnen het College voortijdig heeft gekelderd.) Die uitslag kan uiteraard niet zonder gevolgen blijven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijstvorming bijvoorbeeld.
Kortrijkzanen die nog nooit de gemeenteraad hebben gevolgd kunnen er bij die gelegenheid nog even op toezien hoe de leden van het schepencollege elkaar bejegenen bij het binnenkomen. Begin daarom de live-stream al tien minuten voor 19 uur te bekijken.
Ga ook eens na of Tiene Castelein en haar buurvrouw Lien Claassen (en nog andere raadsleden) weer veel thuiswerk hebben te verrichten op hun laptop of smartphone. Maar misschien houden ze zich ditmaal allemaal braaf bij de les, wetende dat er veel digitale kijkers zijn en waarschijnlijk ook nogal wat volk zit in de publiek tribune.


Helga toch, ge laat u doen door Quickie ! Dat mag niet hoor !

Helga Kints is onze gemeenteraadsvoorzitter, en het is waarlijk met enorme tegenzin dat we weer eens moeten zagen over de wijze waarop zij de raadszittingen leidt. En er zijn nog vijf zittingen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen…Dat houden we niet meer vol.
Ja, haar optreden als voorzitter in de laatste gemeenteraad van vorige maandag 11 maart was voor de zoveelste keer niet om aan te zien. (Beseft zij dat niet, of hoe zit dat?) En natuurlijk ging het opnieuw om de wijze waarop zij Wouter Vermeersch bejegende, de fractieleider van het Vlaams Belang.
Uniek ditmaal was dat zij zich bij haar taak – het handhaven de orde – opvallend visueel zichtbaar gedroeg als een slaafse uitvoerder van richtlijnen die ze ter plekke kreeg van de burgemeester. Quickie zit namelijk pal naast haar en kan aldus met één enkel woord of zelfs een klein gebaar in één seconde opleggen wat haar te doen staat.

Vorige maandag is dat tweemaal zeer opzichtig gebeurd.
Voor wie zin geeft om nog een keer de live stream van de zitting te bekijken: kijk naar de digitale klok op het scherm in de raadszaal en let een eerste maal op wat er zich voordoet op de schepenbank zo tussen 19u22 en 19u26. Op bevel van de burgemeester (je ziet Helga letterlijk ja-knikken) moet Vermeersch zijn interpellatie over “de spiraal van geweld” in onze stad stopzetten en weigert zij tot tweemaal toe om in te gaan op zijn vraag om de zitting te schorsen. (Zo’n vraag wordt uiterst zelden genegeerd.)
Tweede geval doet zich voor rond 20u32.
Na een merkwaardig lange stilte (de reden ervan ontgaat ons) onderbreekt Vermeersch een interpellatie over een nieuwe politieverordening inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om te melden dat iemand uit het publiek een obsceen gebaar heeft gemaakt richting VB-raadslid Carmen Ryheul. Vermeersch vraagt de schorsing van de zitting want wil dat die persoon stante pede uit de raadzaal wordt gezet. Alweer duidelijk na een ultrakorte richtlijn van de burgemeester, weigert Helga Kints om op dat verzoek in te gaan.
Ter info: het is de alom bekende stadsgek Tony Decruyenaere die een middelvinger heeft opgestoken naar raadslid Ryheul. (‘Den Tony’ doet zich in het openbare leven voor als stadsfotograaf en als een prominent lid van de kiesvereniging ‘Team Burgemeester’ én de Open VLD. Hij bestempelt zichzelf trouwens ook nog als een goede, persoonlijke vriend van onze burgemeester.)

Laat ons als positivo maar weer eens eindigen met een constructief voorstel.
Tussen Quickie aan de ene kant en Helga aan de andere kant laten we Carlo Daelman, de algemeen directeur, plaatsnemen.

De gemeenteraad is weer met wat bezig…

Volgende maandag 11 maart alweer gemeenteraadsdag. (De tweede met een uiteengevallen tripartite.)
En vijf raadsleden zagen zich genoodzaakt om (zes) bijkomende agendapunten in te dienen.
Twee van die punten worden alweer “interpellaties” genoemd, terwijl in feite enkel de tussenkomst van Wouter Vermeersch (VB) die naam verdient. Hij wil het hebben over de toename (“een spiraal”) van geweld in onze stad en vraagt zich af hoe het bestuur daar een eind wil aan stellen. (Dat wordt ongetwijfeld voor burgemeester Quickie een uitstekende aanleiding om theatraal van leer te trekken. Voor de komende verkiezingen wordt dit immers opnieuw één van zijn beleidsprioriteiten. Hij krijgt hierbij eindelijk de gelegenheid om uiteen te zetten hoe men die combi-pissers aan zijn deur intussen heeft geïdentificeerd en streng bestraft.)
De andere “interpellatie” is uiteindelijk te beschouwen als een doodgewone vraag met een voorstel als aanhangsel.
Liesbeth Maddens (N-VA) zou graag hebben dat er – zeker voor senioren – voor wat meer comfort wordt gezorgd in de stemhokjes: stoelen en drinkwater moeten ter beschikking gesteld. En meer stembureaus dichtbij de woonzorgcentra.

Tot daar de zogenaamde interpellaties.
Nu de voorstellen die dus per definitie moeten ter stemming gebracht.
– Eén daarvan kunnen we wel appreciëren. Benjamin Vandorpe (nog altijd CD&V’er) wil dat kinderen niet meer verstoken blijven van zwemlessen omdat die te duur zijn geworden. Hij stelt hierbij alle hoop op een convenant tussen de scholen, het Lago-zwembadcomplex en Stad.
– Matti Vandemaele (Groen) pakt uit met het voorstel om voortaan het maken van pasfoto’s voor paspoorten mogelijk te maken in het stadhuis. Onze plaatselijke fotografen (en zeker die van de O.L.Vrouwstraat) zullen het graag horen. Misschien was Matti nog niet geboren en kan hij dus niet weten dat het College van Burgemeester en Schepen al eind 2008 van plan was om een fotocabine te laten installeren in de toenmalige Dienst Bestuurszaken, gelegen in de Leiestraat. Er waren al twee leveranciers in de run, maar de zaak stierf een stille dood.
– Carmen Ryheul (VB) is ook Vlaams parlementslid en heeft dus weet van een nieuw decreet uit februari in verband met begraafplaatsen. Een zeer bijzondere bepaling (ook voor Kortrijk met zijn “Uitzicht” van groot belang) luidt dat er best geen nieuwe crematoria meer bijkomen. (Ze krijgen geen subsidies meer.) De bestaande zijn voldoende “gebiedsdekkend”.
Maar Carmen wil het over iets anders hebben. Iets meer diervriendelijk.
Ten eerste zou zij graag hebben dat Stad zorgt voor een soort dierenkerkhof. Een “dierenrouwpunt”. Passons.
Belangrijker nog is dat zij voorstelt dat de gemeenteraad voorziet in de mogelijkheid om de urne met de as van een of meerdere al overleden gezelschapsdieren samen met de urne van de overledene (een mens dus) in het columbarium wordt geplaatst.
Indien het College als dusdanig nog bestaat als tripartite kunnen meer speciaal de “Vooruit”-schepenen zich verzetten tegen het voorstel-Ryheul, los van het feit dat zij een VB’er is. Het desbetreffende (amendement nr.13 bij art.10 van het decreet) is immers in het Vlaams Parlement door geen enkele sos ingediend. Het is er gekomen gekomen op initiatief van een VLD-parlementslid, met name Stephanie D’Hose, en mede ingediend door Paul Van Miert (NV-A), Katrien Schryvers (CD&V), Kris Van Dijck (NV-A), Brecht Warnez (CD&V), en Nadia Sminate (NV-A).

We willen wat punten ter zake verduidelijken, want Carmen laat dit enigszins na in haar toelichting. (Maar misschien zegt zij het nog wel in de gemeenteraad.)
* Het gezelschapsdier moet wel te verstaan al overleden zijn! (Mag dus niet achteraf doodgegaan zijn van verdriet.)
* Een gezelschapsdier is elk dier dat tam is en traditioneel in huis voor gezelschap of voor emotionele steun gehouden wordt. (Geen vlinders of slangen. Maar wat met bijv. tamme kanariepietjes?)
* Het is niet toegelaten dat de as van het overleden gezelschapsdier wordt uitgestrooid op de strooiweide.
* De gemeenteraad moet ook bij reglement toestaan dat de urne met de as van de eerder overleden echtgenoot (of persoon waarmee de overleden een feitelijk gezin vormde) mee kan worden begraven of bijgeplaatst in een crematorium.
P.S.
Ons crematorium is toch beheerd door een intergemeentelijk samenwerkingsverband? Psilon met name, een “intercommunale” van 22 gemeenten uit Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. Vandaar: het voorstel van raadslid Ryheul moet uiteindelijk door het bestuur, gemandateerd door 22 gemeenteraden, worden goedgekeurd.

Raadslid Mia Cattebeke verwart de gemeenteraad met soort gezondheidscentrum

Woord vooraf
We willen eerst nog even, en opnieuw dit zeggen, iets wat ons al jaren enigszins ergert inzake de werking van de gemeenteraad. We hebben het nog meegemaakt( (in de vorige eeuw) dat raadsleden waarlijk dachten dat er in een gemeenteraad geen plaats was voor ietwat diepgaande vragen, en nog minder voor het indienen van voorstellen.
Dat is intussen dus veranderd. Zeker tijdens de laatste twee bestuursperiodes regent het een stortvloed aan mondelinge en schriftelijke vragen, interpellaties en voorstellen. Zelfs de raadscommissies eindigen nu met een soort punt dat men zou kunnen bestempelen als varia.
Wat is nu onze grief?
– Sommige raadsleden dienen tussenkomsten in met de hoop om aldus in de pers te komen. Dat lukte vroeger wel eens maar sinds onze lokale gazetten nog nauwelijks rapporteren over de gemeenteraad (of de plaatselijke politiek in het algemeen) is die kans uiterst miniem geworden. Nu moet er per se heibel bij te pas komen, wil men de pers halen.
– Andere raadsleden dienen tussenkomsten over een materie die ze toevallig wat kennen, of omdat een of andere bewoner dit heeft gevraagd. Of het gaat om iets in hun buurt.
– Nog andere raadsleden dienen een vraag in, of stellen een simpele mondelinge vraag om te bewijzen dat zij toch nog ietwat functioneren als raadslid. Zij zijn te lui om de bestaande agendapunten te bestuderen of ze vinden dat allemaal veel te moeilijk.
– En dan zijn er ook raadsleden die punten opwerpen die eenvoudig kunnen opgelost door een belletje naar 1777 of naar het kabinet van een schepen.
– En er zijn zelfs raadsleden die een zaak te berde brengen, omdat zij niet eens weten dat die al is afgehandeld. Niet weten dat de oplossing al is te lezen in een of ander Collegebesluit, bijvoorbeeld.

Tot daar.
Mia Cattebeke is ongetwijfeld een naarstig en bekwaam raadslid.
Maar vanwege haar verleden is zij dusdanig gefocust op alles wat met (bijzondere) zorg, welzijn, jongerenproblematiek (en zo) heeft te maken dat zij nog enkel oog heeft voor dit soort zaken. Nu, op zich is het niet slecht natuurlijk dat een raadslid zich bekommert om een eigen “portefeuille”. Dat gebeurt zelfs te weinig – of helemaal niet – in onze gemeenteraad.
Maar Mia gaat met haar “voorstellen tot beslissing ” zodanig de technische toer op dat men zich kan afvragen of die voorstellen (in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn) nog wel tot de taak of zelfs de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.
Lees nu maar een haar voorstel (of beluister de gemeenteraad live), ingediend voor de aanstaande gemeenteraad van 19 februari, meer speciaal als agendapunt voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. (Waarom moet dat nu weer een “interpellatie” genoemd worden?)
Mia wil dat er in onze woonzorgcentra een “optimalisatieprogramma” wordt geïmplementeerd met als doel de medicatielijsten van de bewoners kritisch te bekijken. In de praktijk om te komen tot een “medicatieschema” dat correct en volledig is, afgestemd op de individuele noden van de patiënt/bewoner”.
In een weeral veel te lange toelichting (met voetnoten!) verwijst Mia hierbij naar een project genaamd IOMB, dat wil zeggen: Intersectoraal Overleg Medicatie Bewoners.

Ik kan me zo inbeelden dat een directie van de woonzorgcentrum zich afvraagt: waar bemoeit die Mia, of die gemeenteraad zich mee?
(En is er is een dokter in de zaal!)

P.S.
De volgende gemeenteraad van maandag 19 februari is de eerste sinds bekend is geraakt dat de bestaande tripartite (coalitie VLD, Vooruit, N-VA) uiteenvalt en er een nieuwe Stadslijst in de maak is, een “alliantie” tussen CD&V en Team Burgemeester.
Spannend.

Nog een laatste vervolg van dat moeizame verslag over de laatste gemeenteraad (3)

U weet wel, de raad van 15 januari waarbij Tiene Castelein weer eens moest optreden als vervangster van de verontschuldigde Hela Kints.
Tiene is nog geen haar veranderd.
Zij was al een keer bij voordracht tot gemeenteraadsvoorzitter gebombardeerd op 3 januari 2019, de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, inclusief de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Eén jaar en 10 maanden heeft ze die Raad op de meeste dictatoriale wijze geleid. Bij brief van 1 oktober 2020 diende ze haar ontslag in, vanwege teveel werk. En dat hebben we inderdaad intussen de facto kunnen vaststellen want sindsdien volgt ze als “gewoon” raadslid de zittingen terwijl ze op haar tools (smartphone en tablet) dusdanig continu en geconcentreerd aan het tokkelen is dat (bij haarzelf dan) alle horen en zien vergaat.
Al van bij het prille begin van haar voormalig voorzitterschap stonden we verbaasd over de draconische wijze waarop zij de Raad leidde, als een strenge juffrouw gelijk, voor een bende stoute leerlingen. Geheel naïef dachten we in den beginne dat zij gewoon de bedoeling had om aan die stoute belhamels te laten blijken dat er met haar niet te sollen viel. Dat ze de touwtjes in handen had. Maar algauw bleek dat zij in wezen – politiek gezien althans – een bijzonder harde tante is. Bezit alle kwaliteiten als nodig voor een SM-meesteres. Wordt daarenboven door kenners gepercipieerd als een streberige carrièreplanner. (Nuttig om te weten dat zij er ooit in slaagde om kabinetsmedewerker te worden bij de schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Wout Maddens.)

Inzake positieve vooringenomenheid ten voordele van het College van Burgemeester en Schepen (CBS) was Tiene nog erger dan haar voorganger Piet Lombaerts. Indertijd durfde zij het zelfs aan om een discussie drastisch af te sluiten met de mededeling dat ze vond dat “de schepen voldoende had geantwoord”. En natuurlijk pikte zij de kritische, gefundeerde tussenkomsten van meer speciaal het VB niet, die interpellaties namelijk die het Schepencollege in verlegenheid konden brengen. Zo nodig sloot ze de micro af van bijv. raadslid en fractieleider Wouter Vermeersch. Of schrapte een ingediende interpellatie. (Helga Kints doet het haar intussen na.) Of zij herleidde een zgn. “uitgebreide” interpellatie tot een “beperkte”. (Kon toen nog.)
Zo. Genoeg inleiding tot de volgende paragraaf.

Tiene muilkorft Wouter Vermeersch
We springen even over tot de behandeling van de agendapunten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Op de klok is het dan 19u48. Hannelore Vanhoenacker “interpelleert” het CBS met de vraag: “Hoe gaan we er als OCMW mee om?” Want volgens haar “Beweegt er wat in het sociaal wonen in Vlaanderen”
(Beetje rare titel voor een “interpellatie”, eerder literair dan juridisch.).
Na haar exposé wil raadslid Vermeersch nog iets vragen. Om zeker te zijn dat Tiene het merkt, steekt hij al van te voren en goed op tijd zijn arm omhoog en maakt dan de bemerking dat er in Vlaanderen slechts iets van 2 procent sociale woningen zijn voor mensen met een beperking. En als hij zich daarbij wil afvragen hoe het in dit verband zit met de stand in Kortrijk wordt de gemeenteraadsvoorzitter al onmiddellijk merkbaar korzelig. Er ontstaat een moeilijk te verstaan twistgesprek. Kampoverste Castelein vindt dat die vraag ongepast is, “buiten het bestek valt” van het door Hannelore aangesneden onderwerp.
Niets aan te doen. Tiene (een juriste van opleiding) is van oordeel dat Vermeersch die vraag maar per email moet stellen. Incident gesloten.

Carmen Ryheul wordt door collega’s berispt ! Tweemaal !
Het VB-raadslid houdt de eerste interpellatie. Zeven vragen over de vervelende complicaties waar stad en deelgemeenten van ten prooi zijn sinds de recente invoering van de “basismobiliteit” door De Lijn. Tot onze verbazing is de vragenlijst dit keer niet geweigerd door de gemeenteraadsvoorzitter. Bevoegd schepen Axel Weydts is afwezig en de vragen kon men al even goed verwerpen als zijnde te technisch, net als een serie vragen over het onderwerp die zij in een vorige Raad indiende.
In feite is het best dat Weydts er niet was, want die durft het aan om bij een vraag van het VB letterlijk aan de voorzitter de toestemming te vragen om niet te antwoorden. Ruthie antwoordt nu in zijn plaats. Maar Matti van Groen maakt zich boos, alleen al – en gewoon – omdat Carmen het waagt om in nog wel in een nieuwjaarszitting over te gaan tot een interpellatie.
Beste lezer, u weet dat wellicht niet. Al jaren geleden vonden een aantal door het volk verkozen raadsleden dat het ongepast is om op een of ander wijze uitgerekend in de eerste zitting van het nieuwe jaar enige tussenkomst te doen, van welke aard ook. Die mening is intussen een stilzwijgende overeenkomst geworden tussen de fractieleiders. We kennen nog de instigator van dit voorstel. Behoorde tot die cohorte raadsleden waarvan we toen al dachten dat die beter tijdens geheel de zitting in de Raadskelder zouden blijven plakken. Ja, men wenste de duur van de zitting zo kort mogelijk te houden om aldus zo vlug mogelijk af te zakken naar de nieuwjaarsreceptie, benden in de Raadskelder.
Matti, een van de grootste progressieve democraten die we ooit in ons leven tegenkwamen, is dus ook nog van gedacht dat men in de zitting van de maand januari best enige democratische verworvenheden even opschort. Matti heeft als cabinetard van minister Queen P. altijd veel werk, en het is hem waarschijnlijk ontgaan dat er zelfs nog vier interpellaties (ook “voorstellen tot beslissing”, waarbij een stemming nodig is) door de CD&V waren ingediend. (In elk geval heeft hij het niet meer gewaagd om bij die collegiale tussenkomsten nog een keer van zijn tak te maken.)

In haar tussenkomst kon de vileine Carmen van het VB het niet laten om tussendoor aan te klagen dat toenmalig voorzitter van de Vervoerregioraad Kortrijk (Ruth Vandenberghe) vorig jaar op één van de vier vergaderingen aanwezig was, en de schepen van Mobiliteit Axel Weydts daar nooit kwam opdagen. Behoudens één keer. Daar komt van de kant van Ruthie geen reactie op. Ze heeft het niet gehoord.
Tijd voor raadslid en Vlaams parlementariër Maxim Veys om zijn kennis te etaleren. Hij wil wel een keer de puntjes op de i zetten! (En Tiene heeft niets liever als het maar om het VB gaat.)
Alstublieft zeg! Weet Ryheul (die ook parlementslid is) dan niet dat er in die Regioraad per gemeente slechts één raadslid per gemeente mag deelnemen? Kent zij als parlementslid dan het desbetreffende decreet Basisbereikbaarheid niet? Awel merci! Ze zou beter wat correcter zijn in haar tussenkomsten! Haar dossiers kennen!

Kortrijkwatcher zal nu maar even correct zijn, als het mag.
– Als raadslid Veys een keer de verslagen had gelezen van de Vervoerregioraad (één of twee is genoeg), dan had hij gezien dat er aan die vergaderingen door de meeste gemeenten telkens twee personen worden afgevaardigd, zijnde de burgemeester en een schepen.
– En als raadslid en parlementariër een keer goed het decreet (B.S. 12 juni 2019) had gelezen, dan had hij gemerkt dat het decreet – via een huishoudelijk reglement van een vervoersregio – het ook mogelijk maakt dat meer dan één persoon per gemeente wordt afgevaardigd. Het reglement van onze Vervoerregio laat dit toe.
Veys !

P.S.
We zetten de verslaggeving van de gemeenteraad van 15 januari hier maar stop.
We haken af. Het is teveel voor Corneel.
Teveel onnozelheden, teveel zaken louter voor de tribune die anders kunnen afgehandeld. Foutieve meningen ! En kortrijkwatcher heeft belangrijker nieuws op het oog.
Nog een vertellingske? Toch? Op zeker moment had Cathy van Groen ook een vraag. Zij moet ergens vernomen hebben dat er een grote klok van de O.L.Vrouwekerk buiten gebruik is. Dat het gebinte er niet tegen bestand is om het gevaarte te laten schommelen.
Ewel, deze weblog “kortrijkwatcher” heeft het daar als alternatieve stadskrant al uitvoerig over gehad. Op 14 december 2014. We herhalen: 2014.
Schepen Philippe De Coene zal het even navragen. Ter info: het gaat om de klok met de naam Marie Bourdon in de zuidertoren. Diameter 230. Gewicht: 6.100 kg.
Vervolg van een moeizaam verslag over de gemeenteraad (2)

Vervangend voorzitter Tiene berispt een raadslid
Zoals gebruikelijk somt gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein helemaal bij het begin van de zitting (15 januari) de lijst op van de te behandelen agendapunten. Het eerste punt is een zgn. interpellatie van raadslid Carmen Ryheul over “de uitrol van de nieuwe dienstregeling van De Lijn in onze stad”. (Even tussendoor: waarom men hier een serie vragen van informatieve aard nog altijd als een ‘interpellatie’ beschouwt is mij een raadsel.)
Goed. De zitting is dus nauwelijks enkele minuten begonnen en ik kan gelukkig maar niet van mijn stoel vallen aangezien die zeer comfortabel voorzien is van ergonomische leuningen aan beide zijden. Het is nauwelijks te zien op de livestream, maar men vertelt mij dat Carmen bij het aanhoren van haar naam Tiene er even schuchter wou op wijzen hoe die moet uitgesproken worden. Ze krijgt er niet eens de kans toe. (Ik zie Carmen en buur een fractie van een seconde bewegen.) Kampoverste Castelein reageert berispend. Is waarlijk ontstemd. Vraagt aan Carmen of ze zich als voorzitter wel even ongestoord mag uitspreken over de agenda ! Raadt Carmen streng aan om aandachtig te luisteren ! (Let op de andere raadsleden. Niemand luistert.)
Onze lezers die al geruime tijd heel degelijk op de hoogte zijn van het gedrag van Castelein als ‘gewoon’ raadslid vallen nu zeker van hun stoel. Dat is dus dezelfde madam die tijdens de raadszittingen van het begin tot het einde bezig is met tokkelen op haar smartphone en tablet. En als ze even haar thuiswerk moet opschorten (moet wachten op een repliek) dan maar in interactie treedt met de tools van haar buurvrouw.
Zo.
We zijn pas van start gegaan met de (nieuwjaars)zitting en loco-voorzitster Tiene heeft de sfeer voor de rest van de avond al grondig verknoeid.

Duiding
Tiene is een harde tante.
(Wordt NOG vervolgd.)


Moeizaam verslag van een gemeenteraad (1)

Die laatste gemeenteraad van 15 januari hebben we met nog méér lede ogen bekeken dan gewoonlijk.
Het is allemaal zo ontluisterend qua sfeer en inhoud met als gevolg dat ons onbehagen zo groot is dat we zelfs betwijfelen of we de verslaggeving ervan vandaag nog tot het eind zullen volhouden.
Weet je wat? We gaan losweg in enkele paragrafen enige zaken aanstippen die weerom onze bekommernissen omtrent de kwaliteit van de gemeenteraad hebben gewekt, en dan maar zien tot waar we komen.

Ja, die sfeer…
Het gaat er echt niet meer aan toe zoals vroeger.
Beste lezer, u moet waarlijk een keer enige fragmenten uit de livestream bekijken. Hoe lusteloos de raadsleden erbij zitten (vooral naar het eind toe). Hoe zij eigenlijk totaal niet bezig zijn met het verloop van de zitting. Wél met hun smartphone en laptop. Zie bijvoorbeeld onze Lien, onze Véronique en Niels ook, en nog vele anderen. (Tip: als je op hun computerscherm bovenaan geen smal rood bandje kunt waarnemen, dan is dit gewis een teken dat die raadsleden niet zitten te kijken op de website van stad, de dossiers van de Raad.)
Die zitting van 15 januari was daarbij nog de eerste van het nieuwe jaar.
Als veteraan-gemeenteraadwatcher viel het mij in tegenstelling tot vroeger weer op hoe weinig amicaal de raadsleden elkaar begroeten. Geen handjes schudden, geen schouderklopjes, geen kusjes. (Moniek Gheysens gaf wel enige zoentjes, zij is nog van de oude stempel. Koen B. – ook een ouwe rot – kon enkel een babbeltje slaan met Tiene, ditmaal zonder traditioneel kusje op de wang, want als voorzitter ad interim zat zij wel te ver verwijderd op de schepenbank.) Eigenlijk gedroegen de raadsleden zich globaal genomen alsof ze vreemden zijn van mekaar.
Ik heb trouwens vernomen dat de traditionele nieuwjaarsreceptie achteraf ook maar een trieste bedoening was. Cadeautje was ook nog niet beschikbaar. Naar verluidt daagde zelfs zowat de helft van de schepenen niet eens op in de Beatrijszaal. Dat was dus vroeger geheel ondenkbaar. De Raadskelder zat tot in de vroege uurtjes stampvol.

Het Kumbaya-moment
Ja, daar werd wel een poging voor gedaan.
Helga Kints was verontschuldigd wegens ziekte en liet zich als voorzitter vervangen door raadslid Tiene Castelein. (Later meer daarover.) Helga had alreeds tevoren de raadsleden aangeschreven met een nieuwjaarsbrief, maar Tiene vond het nodig om die missive voor de “verzamelde pers” en “de grote schare” (ironie) online-kijkers nog eens voor te lezen. Want ook zij onderschreef die (hoogstaande) bewoordingen. Wie hier uit onze alternatieve stadskrant al van vroeger kon vernemen hoe hoog we Castelein in ons vaandel dragen, zal het moeilijk beamen dat ook zij vindt dat raadsleden “respect moeten vertonen voor elkaars standpunten” en die “met aandacht beluisteren”. Dat men “ruimte moet laten voor diversiteit van meningen”, voor open communicatie, voor constructieve dialogen. Dat strookt allemaal in het geheel niet met haar stijl, met haar “zijn”.

Tiene
Tiene is juriste en vennoot bij het bureau “Bonusadvocaten”. Van politiek belang – jawel! – is het raadzaam om te weten dat zij deskundig is in materies zoals omgevingsrecht, bodemsanering, vastgoed, wonen. Als je aan politiekers vraagt waarom zij zich geroepen voel(d)en tot de politiek, geloof van hun antwoord daar dan ongeveer de helft van.
Even uitleggen waarom het politiek optreden van Tiene Castelein niet erg opvalt. Haar politieke tussenkomsten zijn in de gemeenteraad quasi onbestaande, evenwel in de raadscommissie ietwat talrijker MAAR zeer opvallend altijd beperkt tot korte werkgerelateerde opmerkingen. Van technisch-juridische aard.
Zij heeft het bij de bespreking over stadsprojecten bijvoorbeeld over planschaderegelingen of wil weten of er ergens al een aanbesteding is gebeurd. Vandaar ook dat zij zich lid heeft gemaakt van de tweede (meest belangrijke) raadscommissie aangezien die zich in het bijzonder inlaat met ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.
Dus, we onthouden: Tiene doet wel degelijk aan politiek, maar het gebeuren is tegelijk herleid tot haar werk. Beroep én politiek: volkomen congruent. Dus: zij blijft raadslid, ook al heeft ze veel “werk”.
En zo kunnen we tevens begrijpen waarom zij in de gemeenteraadszittingen van de eerste tot de laatste seconde bezig is met thuiswerk. (De voorlaatste gemeenteraad was ze niet eens klaar daarmee toen de zitting ten einde liep. Ook is het al voorgekomen dat haar buurvrouw er vlug moest op wijzen dat er een stemming aan de gang was.) Tiene weet immers reeds alles wat zij als gespecialiseerde juriste moet weten. Als raadslid heeft zij natuurlijk ook wekelijks kennis genomen van de Collegebesluiten, namelijk specifiek de vele pagina’s gewijd aan omgevingsvergunningen.

De Raadscommissies
Iedere gemeenteraad gaat een week tevoren gepaard met (drie) voorbereidende raadscommissies. Gelukkig maar. Zo heeft het aanwezige raadslid (250 euro presentiegeld) tenminste weet van de agendapunten uit zijn commissie die zullen ter sprake komen in de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad van 15 januari gingen die vergaderingen door op 9 januari.
Het is goed om daar nu een keer kennis van te nemen.
– De eerste Raadscommissie moest drie punten behandelen en dat heeft 15 minuten geduurd, van 19u05 tot 19u20.
Er was een punt gewijd aan ” de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de vzw Kompas inzake de uitvoering van de forensische zorg i.h.k.v. de opdrachten van de justitiehuizen, binnen het globaal plan alternatieve gerechtelijke maatregelen”. Gelukkig vroeg er toch iemand waar de vzw Kompas was gevestigd. Over de evaluatie van de “Stadsartiesten in het jaar 2023 en het reglement 2024” nam niemand het woord.
– De tweede Raadscommissie duurde zéér uitzonderlijk méér dan uur. Tot 20u20 ! Acht punten.
Die lange duur was vooral te wijten aan het feit dat er gewerkt werd met lichtbeelden, en omdat een ambtenaar toelichting kwam geven. Weet u wat WORG is? WaterGevoelig OpenRuimteGebied. Nu te vinden in Rollegem. Het ging ook nog over Parko, verkoop van een stuk stadsgrond, kosteloze overnamen van gronden. Geen noemenswaardige bemerkingen. Het is wel hier dat Tiene iets te berde bracht over planschade. En er was een vervelende VB’er die zich afvroeg waarom er (weer eens) nog geen advies voorlag van Gecoro.
– De derde Raadscommissie was na tien minuten afgelopen.
Waarschijnlijk geheel aan ‘wachten’ gewijd, tot iedereen aanwezig was. (250 euro presentiegeld.)
Eén punt te behandelen: over schenkingen aan de Stedelijke Musea, terwijl we in feite geen musea hebben!
De schepen van cultuur Axel Ronse was afwezig.
P.S.
Weinigen weten dat de raadscommissies openbaar zijn. Er komt geen kat, laat staan een journalist.
Kortrijkwatcher heeft er lang geleden enkele gevolgd en dat bracht consternatie teweeg.


Genoeg voor vandaag, terwijl het net leuk zou kunnen worden.
Zie maar
volgende, mogelijke nog te behandelen paragrafen:
Toegevoegde punten die niet kunnen met nieuwjaar
Beetje raar voorstel tot beslissing
Tiene berispt een raadslid
Tiene muilkorft een raadslid
Matti VDM luistert niet en maakt zich beetje boos
Maxim Veys corrigeert een collega
Stemmingen in een hels tempo

Spoedbericht: Tiene leidt de gemeenteraad !

Vandaag, maandag 15 januari, terug gemeenteraadsdag. Zoals gewoonlijk vanaf 19 uur.
Voorzitter Helga Kints laat zich vervangen. En een oude traditie wil dan dat de vervanger indien mogelijk het raadslid is dat ooit eens voorzitter is geweest.
Laat dit nu toch niet Tiene Castelein zijn zeker?
Het raadslid dat nu al jaren ostentatief en gedurende geheel de zitting (van de eerste tot de laatste seconde!) zonder schaamte bezig is met THUISWERK op haar laptop en smartphone.
We hebben dit al meermaals aangeklaagd. Er zijn nog raadsleden die weinig aandachtig de Raad volgen, maar zij slaat alle records.
En diezelfde Tiene is nu plaatsvervangend voorzitter !
Maar neen! Zij is niet beschaamd !

P.S.
We volgden intussen de Raad van vandaag. Is afgelopen om 20u29.
Iedereen nu vlug naar de nieuwjaarsreceptie.
Nog nooit zoveel verstrooide en onverschillige raadleden bezig gezien.
Verslag volgt nog.
Voorzitster Tiene Castelein had zelfs het lef om al vanaf de eerste minuut een VB-raadslid (uiteraard) te berispen omdat die (volgens haar dan) niet oplette. En een vraag van een ander VB-raadslid werd afgewimpeld.
Wat een TRIENE is me dat !


Wat doen we met de raadsleden die niets doen? (4)

In vorige edities van deze alternatieve stadskrant spraken we ons ongenoegen uit over het laakbaar gedrag van een tamelijk groot aantal raadsleden, met name die verkozenen des volks die het zich veroorloven om gedurende de zitting aan ‘thuiswerk’ te doen, of in elke geval niet bezig zijn met de gemeenteraad.
Wat valt er met die mensen aan te vangen?
Wel, als zij nog een beetje zelfrespect kunnen opbrengen zouden ze de guts moeten hebben om op de volgende raadscommissie van dinsdag 9 januari aanstaande hun ontslag aan te bieden, zodat er op de gemeenteraad van maandag 15 januari 2024 dan alreeds een potentieel waardige partijgenoot de eed als opvolger kan afleggen. Zo vlug kan dat gaan. Die opvolger kan zich dan gedurende de volgende gemeenteraden van het komende jaar grondig bekwamen in zijn/haar taak als gemeenraadslid.
Wellicht op de installatiezitting van de nieuwe Raad (6 december!) optreden als volwaardig, pas verkozene des volks.

Maar wat doen we met raadsleden die vinden dat zij hun zitpenningen niet kunnen missen en zich aan hun zetel vastklampen?
(Parenthesis. Het presentiegeld bedraagt hier momenteel 250 euro per zitting. Het maximum dat is toegestaan. Het is niet zonder reden dat we hier weinig te klagen hebben over absenties bij onze raadsleden. Wie in één maand één raadscommissie, één gemeenteraad en nog één politieraad volgt strijkt dus 750 euro op, voor – naar mijn schatting – een gemiddeld totaal van zowat 6,5 uren “zitten te zitten”. Resp. 1/2+4+2 uren)
Hier stellen we een echt alternatieve, nog niet in voege getreden gemeenteraad voor.
We maken vooreerst in het stadhuis vanuit de Beatrijszaal een toegangstrap naar de Raadskelder. (Dat is ooit een project geweest!) Zo kunnen al die raadsleden die zich steendood vervelen of overmand zijn door thuiswerk zich op ieder ogenblik – zonder op straat te komen – naar beneden spoeden. Net alsof ze even naar het toilet moeten. Als we in die kelder nog een videoscherm installeren met beelden uit de Raadszaal kunnen we al die kelder-raadsleden als aanwezig beschouwen. (Een ambtenaar kan rondgaan met de absentielijst.)
Wat met de stemmingen bij bepaalde agendapunten? Om aan het noodzakelijke aantal stemmen te komen groeperen we die agendapunten waarvoor een quorum vereist is allemààl aan het eind van de zitting. De gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints begeeft zich dan met enkele amfora’s wijn naar beneden om de stemmen te tellen. Voor wie dat wil is er dan nog gelegenheid tot napraten, net als vroeger het geval was. (We zagen ooit een burgemeester diep in de nacht op handen en voeten uit de Raadskelder kruipen.)

Maar er dient zich nog een geheel ander probleem aan, wellicht diepgaander. De vraag dient gesteld wat we te doen met de raadsleden die waarlijk van goede wil zijn, trouwhartig de raadszitting volgen en het zelfs wagen om voorstellen of interpellaties in te dienen, maar er niets van kennen. Gewoon het métier niet beheersen.
Dit soort incompetentie willen we aanpakken (opvangen) door de invoering van een alternatieve EPISTOCRATISCHE gemeenteraad.

(Wordt vervolgd.)

Op naar een nieuwe, alternatieve gemeenteraad (3)

Wat werkt er op het eerste gezicht dan zo ontluisterend bij het volgen van de Kortrijkse gemeenteraad? Algemeen bekeken: de suffe, schoolse, verveelde sfeer die er heerst, tenzij schepen Weydts of Maddens weer eens de leden van de VB-fractie aan het uitschelden zijn, of als Quickie zich puur theatraal probeert boos te maken. De weinige raadsleden die toch nog een woordje placeren, zeggen hun lesje op zoals kindjes hun nieuwjaarsbrief. En wie het bijv. waagt om een vraag te stellen over een materie die schepen Philippe De Coene aanbelangt mag zich aan een dusdanig ellenlange exposé verwachten dat niemand nog geneigd is om in te haken. Spontane, pittige dialogen heen en weer zijn er totaal niet meer. Een steekspel tussen meerderheid en oppositie is de facto onmogelijk gemaakt door het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Een spreker onderbreken? Kan niet. Waar is de tijd van de ‘Jonge Turken’ bij de CVP, en van de ‘Verenigde Oppositie’ die burgemeesters als Tone Sansen of Manu De Béthune konden op stang jagen. (En nu ons dit te binnen valt: Manu had zelfs af te rekenen met een rebel in eigen rangen: schepen Stefaan Bral in zijn eigenste College. Die moest hij zo nu en dan de mond snoeren!)

De komst van Tinternet en de smartphone heeft veel kapot gemaakt.
We klaagden het al enkele keren aan: zelfs een gewezen gemeenteraadsvoorzitter als Tiene Castelein schrikt er niet voor terug om letterlijk van de eerste tot de laatste seconde bezig met zijn met ‘thuiswerken’. (Recent geraakte zij zelfs zichtbaar niet op tijd klaar.) Véroniqué Decaluwé, haar overbuurvrouw van Team Burgemeester, kent er bijwijlen ook iets van. Werken voor eigen rekening.
Tip voor de kijker die de live stream van de zittingen volgt: als je een raadslid ziet met een computerscherm dat bovenaan geen smalle rode band vertoont, dan gaat het om een raadslid dat onledig is met websites, of mails, of dossiers die niets met de gemeenteraad hebben te maken. (Bij Mohamed Ahouna gaat het dan over voetbal.)
Weet je wie het wonderlijk genoeg presteert om gedurende een hele raadszitting – urenlang dus – met zijn hoofd naar beneden zit te kijken? Niemand minder dan schepen De Coene! We vermoeden dat hij onder de bank continu bezig is met zijn smartphone (of laptop?) op de knieën. Dat hij er geen nekpijn van krijgt is een medisch wonder.
We kunnen niet alle raadsleden opnoemen die zich graag onledig houden met ‘buitengemeentelijk’, persoonlijk werk. Lien Claassen (Team Burgemeester) is ook een erg geval, alhoewel zij zich de laatste tijd wat meer bij de les houdt.
Er zijn daarnaast ook raadsleden die het eerder bij tijd en wijle (soms) geweldig druk hebben met hun thuiswerk. Niels Lybeer bijvoorbeeld is zo’n vaste waarde, ook weer iemand van Team Burgmeester. Dieter D’Alwein? Laat zich kennen als een fervente GSM’er. Nicolas Beugnies? Is iemand die geen enkele tool gebruikt. Niet nodig. Hij zit daar maar te zitten. (Nochtans, samen met D’Alwein was hij destijds beschouwd als een nieuwkomer waar we vast niet zouden kunnen naast kijken, maar de neofietenijver is bij beiden al vlug uitgeblust.)
Dat we tot nog toe enkel leden van het Team Q hebben geviseerd gebeurde heus zonder enig opzet. Zij zijn nu eenmaal met veel (15) en het is hen zowat – al of niet uitdrukkelijk – verboden om tussen te komen. Of ze zijn zo verstandig om te weten dat zelfcensuur geboden is. Bedenk daarbij dat de nieuwe acolieten van Quickie (de niet-VLD’ers) puur voor hun potentieel als stemmentrekker werden aangezocht om zich kandidaat te stellen, en niet omdat zij fel geïnteresseerd waren in Kortrijkse politiek.
Bij ‘Vooruit’ is het niemand minder dan Nawal Maghroud (nog wel de fractieleider!) die het ter zitting al te bruin bakt. Elektronische tools zijn bij haar helemaal overbodig. Voor Nawal is een gemeenteraad gewoon een lang, gezellig babbelavondje met haar buurvrouw. Over een partijgenoot van haar, een parlementariër als Maxim Veys willen we nog onze ontgoocheling uitspreken: hij is – tegen onze verwachting in – niet het boegbeeld geworden van de fractie. (De grote schoenen van De Coene vullen, dat gaat nu eenmaal niet.)
“Groen” dan. Matti Vandemaele is tegenwoordig als cabinetard druk bezig met ‘whatsappen’ met zijn Petra. Cathy Matthieu correspondeert graag met franstaligen op Tinternet, als het in de gemeenteraad niet gaat over de soorten fietsen en beesten.
Bij de CD&V-fractie zou men best raadslid Jean De Bethune op non-actief zetten, want hij zegt toch niets (meer). Roel Deseyn bekruipt ook al te vaak de neiging om voor zijn werk overuren te kloppen.
Bij het Vlaams Belang is het grote probleem dat heel de fractie schatplichtig is aan een bovengemiddeld werkzame en deskundige fractieleider: Wouter Vermeersch. Andere VB’ers kunnen er evenzogoed niet zijn. (Carmen Ryheul stelt wel veel schriftelijke vragen maar doet daar dan niks mee.)
We zijn ongeveer rond. Raadsleden over wie we geen aantijgingen in voorraad hebben moeten het daar maar mee doen.
O ja. De politieraad! Voor Kortrijk telt die 17 leden. Wie komt daar in beeld? Twee raadsleden. Twee! Met name Wouter Vermeersch (VB) en Pieter Soens (CD&V).

Dit alles gezegd zijnde: hoe zou een alternatieve gemeenteraad er kunnen uitzien?
Wordt vervolgd…Naast het laakbare gedrag van raadsleden vraagt immers ook de aanpak van hun ondeskundigheid om een oplossing. Niet gemakkelijk. Ik denk zelfs dat er niets anders opzit dan een toegang maken van de Raadszaal via de Beatrijszaal naar de Raadskelder. Dat is overigens ooit een bestaand, gebudgetteerd project geweest.