Category Archives: hersenscheet

Mogelijke symposia voor ons Regenboogcafé (4)

Geachte schepenen,
Beste Axel en Philippe,

De openingsavond van 16 juli is dus al geregeld.
Zie ons voorstel van gisteren over de organisatie van een (geanimeerd) panelgesprek met een achttal illustere deelnemers over “genderinclusief handelen en denken” en alles wat daarmee kan gepaard gaan.
De volgende avonden moeten de kwaliteit en animositeit van de openingsavond minstens evenaren. We doen het nu met colloquia.

Een symposium over primaten
Daarom dachten we van op die tweede dag (20 augustus) van ons Regenboogcafé als sprekerd niemand minder uit te nodigen dan de beroemde Nederlands-Amerikaanse primatoloog Frans De Waal (een witte cisgender oudere heteroman) die over gender- en sekseverschillen bij mens en dier niet altijd even politiek correcte bevindingen weet te vertellen. (Zie zijn laatste boek: “Anders”.) Zo schrikt hij er niet voor terug om te opperen dat er (inconsistente) would-be experten zijn die doen alsof ‘gender’ een louter cultureel product is, iets wat we ons zelf aanleren, terwijl homo- en transmensen dan tegelijk wél graag zeggen dat zij (=die) zo geboren zijn. De Waal heeft ook bij pertinent, proefondervindelijk onderzoek waargenomen dat mannelijke apen over het algemeen liefst met autootjes spelen en de poppetjes bij de vrouwelijke exemplaren belanden. Hij staat er ook nog steeds versteld van dat mannelijke mensapen een prominente erectie krijgen van zodra een mensenvrouw voorbijloopt en nooit bij het zien van een man, zelfs al is die (ja: die) als vrouw is vermomd. Misschien kan de Vlaamse bioloog Dirk Draulans als machoman en groot kenner, subsidiair gebrandmerkt liefhebber van Afrikaanse N-vrouwen en bonobo’s, op diezelfde avond nog enig pittig weerwerk bieden.

Een juridisch symposium over regenboogsymbolen in het straatbeeld
De bekende Kortrijkse advocaat Jan Leysen nodigen we uit op de derde avond ( 17 september) in ons regenboogcafé. Strafrecht is zijn passie. Hij heeft ervaring als verdediger van zowel slachtoffers als van plegers van (zeden)misdrijven. Kenner van “La Flandre Provonde”, – denk aan de kasteelmoord.
Het mag wat kalmer aan nu in ons café, alhoewel…
Stel dat Leysen het onverhoeds over abortus heeft en van oordeel is dat niet alleen de vrouw baas is over haar eigen buik. Er zitten toch ook mannelijke zaadcellen in? En het is toch ook zijn kindje?
Stel dat hij vindt dat een homostel best geen kinderen heeft.
Stel dat hij beweert dat regenboogzebrapaden eigenlijk geheel onterecht gedoogd worden!
In dit verband is enige toelichting wellicht geboden. Er was ooit in maart 2018 een negatief advies van het Agentschap Wegen&Verkeer (AWV) over het aanleggen van dit soort gekleurde zebrapaden op gewestwegen. Méér nog. Volgens het agentschap zou zo’n markering in het algemeen bovendien in strijd zijn met het reglement van de wegbeheerder (de de artikelen 1, 1°, en 1,2° van het MB van oktober 1976) omdat die bepalingen het verbieden om verkeerstekens te gebruiken voor andere doeleinden dan aanwijzingen aan de weggebruiker te geven waarvoor zij bedoeld zijn. Verkeerstekens mogen geen boodschappen weergeven die niet verkeersgerelateerd zijn. (Zie Verslag van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, dd. 30 april 2020, Vlaams parlement.)

Een symposium met het Kenniscentrum RoSA uit Brussel
Op de vierde avond (15 oktober) in ons café krijgt Bieke Purnelle het woord. Zij is de directeur (v) van een kenniscentrum dat informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties én feminisme.
Via workshops en lezingen, video’s ook, gaat deze instelling geen onderwerp dat ons Kortrijks Regenboogplatform kan aanbelangen uit de weg: variaties in sexe en gender, seksisme, feminisme, grensoverschrijdend gedrag, genitale verminking, femi(ni)cide, gedwongen huwelijk, menstruatie, anticonceptie, abortus. Enz. Zelfs “interseksefobie”.
Dit wordt dus een soort afsluitende genderles voor dummies.
Is slechts geslaagd als geen persoon uit het publiek nog iemand “misgendert“, d.w.z. niet de juiste, geijkte genderinclusieve term gebruikt (bijv. iemand aanspreekt als ‘madam’) of “deadnaamt” (de oude naam gebruikt, bijv. Jules i.p.v. Julia).

Geachte schepenen,
Tot zover onze – al zeggen we het zelf – constructieve voorstellen voor een geslaagd eerste actiejaar in ons nieuw Regenboogcafé, dat mooie pand met tuin in Broelkaai 6.
Beste Axel en Philippe,
we zien u graag terug,

Uw,
kortrijkwatcher (m/v)Mogelijke evenementen voor ons Kortrijk Regenboogcafé (3)

Geachte schepenen,
Beste Axel en Philippe,

Kortrijkwatcher is het er volkomen mee u eens dat u het verfoeilijk binair denken dat de maatschappij drastisch verdeelt in man en vrouw – en daarbij ook nog die vrouw onderdrukt – in Kortrijk-centrumstad geen plaats gunt. Genderneutraliteit is op alle mogelijke vlakken geboden: in de opvoeding (het speelgoed), de toiletten, het taalgebruik, de aansprekingen, het schrijven, het onderwijs, de kledij, en dergelijke meer. Ja, het moet gedaan zijn met discriminatie van de LGBTI+, bij uitbreiding de LGBTTTQQIAA of nog beter (vollediger): de LGBTGQJP2SAA.
De voltallige redactie van kortrijkwatcher (inclusief onze floormanager – die we vroeger durfden betitelen als “kuisvrouw” (!), – staat dan ook pal achter de oprichting van een Regenboogplatform (23 juni) en de opening van een maandelijks Regenboogcafé (16 juli) in het stadsgebouw Broelkaai 6.
Die opening mag niet ongemerkt voorbijgaan, moet een knaller worden van formaat.
Vandaar dat we op de vrijwilligersvergadering van 10 juni ter voorbereiding van die opening zonder omwegen (vroeger zeiden we: ‘op de man af’) nu al enkele gedurfde evenementen willen voorstellen om van dit café een gebeuren te maken dat zijn weerklank zal vinden in alle RAINBOW CITIES van de wereld die zijn aangesloten bij dat netwerk dat homofobie en transfobie wil uitroeien.

DE OPENINGSAVOND: een ongeëvenaard panelgesprek
Hierbij nodigen we enkel een aantal gelijkheidsexperten uit die hun weerga niet kennen, terwijl we tegelijk en ruimdenkend alle discriminatie uit de weg gaan door ook personen het woord te verlenen van wie gekend is dat hun genderinclusief denken zeer controversieel is, of tenminste dubieus kan genoemd. We vernoemen: Jeff Hoeyberghs, Jean-Marie Dedecker, evenals Bart De Pauw, en Jan Fabre. Daarnaast kunnen (ter linkerzijde van de moderator) meer rechtschapen personen plaatsnemen: Anuna De Wever, Sam Bettens, Sarah Vandeursen, Jenna Boeve.
Als moderator kiezen we uiteraard en terecht onze schepen Axel Weydts. (Voor wie niet zou akkoord gaan met die keuze omwille van zijn kort lotje: om gesteggel te vermijden dienen we Weydts tien minuten op voorhand een Clozan van10 mg toe.)

Op die openingsavond kan het er heel geanimeerd aan toegaan.
Stel dat er iemand ironisch-sarcastisch uit de hoek wil komen.
Dat hij/zij/X zich afvraagt of het gendergelijkheidsprincipe al een heikel thema was in het neolithicum, bij de overgang van een samenleving van zwervers (jagers, verzamelaars) naar boeren (sedentairen).
Stel dat er iemand geleerd begint te bakkeleien over verschillen tussen man en vrouw en daar het boek van Soraya Chemaly bijhaalt: “Fonkelend van woede: de kracht van de boosheid van vrouwen“. De schrijfster (oei: de auteur) beweert daar bijvoorbeeld in dat boosheid zich bij vrouwen ‘zijwaarts’ beweegt: de emotie wordt omgezet in een ‘sociaal acceptabele vorm’, zoals fysiek ongemak of mentaal onbehagen. Zij ontwikkelen eerder copingmechanismen die zinvolle verandering in de weg staan.
Wat moet een moderator daarmee? Met zo’n vergadertijgers in de zaal is er geen tijd meer voor een nazit met een drankje.
Een waarschuwing is dus geboden.
Men mag (de nochtans veel voorkomende) verwarring niet laten ontstaan omtrent het concept ‘genderidentiteit‘. Heeft absoluut niets te maken met geslacht of sekse, – dat zijn biologische kenmerken. Aks je dat maar weet! ‘Genderidentiteit”‘ is een innerlijke beleving: men voelt zich of man of vrouw – tja – of geen van beiden.
Dit soort gebakkelei kan opgelost door het organiseren van symposia in de volgende maandelijkse vergaderingen in het Regenboogcafé.

Beste schepenen,
In een volgende editie geven we suggesties voor mogelijke sprekerds in drie colloquia want die data zijn al bekend gemaakt. (Misschien komt er daarna niets meer, het is een pop-up café…)

P.S.
Zondag 5 juni op NPO1 (de VPRO) in ‘Buitenhof’ om 12u10 is de befaamde primatoloog Frans De Waal te gast. Onderwerp: sekse en gender.
Beste allemaal, (2)

Geachte mevrouw, heer, en dergelijke meer,

Zoals gezegd bereidt de voltallige redactie van kortrijkwatcher zich voor op de vrijwilligersdag van 10 juni voor de planning van mogelijke evenementen op de opening van het Regenboogcafé.
Plannen zat. Zie onze volgende editie.
Maar we willen nu al onze verontwaardiging uiten over het feit dat de toiletten van de foyer in de stadschouwburg geheel niet meer genderneutraal zijn. Pas gisteren ontdekt.
We willen vragen aan de bevoegde schepenen (Weydts en De Coene) in de strijd tegen homofobie en transfobie om dit euvel nog voor 10 juni te herstellen. Onze andere Axel, de schepen van cultuur kan ongetwijfeld ook een handje helpen. Geen vernieuwing van de schouwburg zonder gender-neutrale WC’s én dito kleedkamers voor de artiesten! Geen discriminatie! Vrouwen moeten even vlug kunnen bediend worden als mannen.

Groeten,

Uw
LGBTTTQQIAA4’ers

Beste, onthoud deze data en plaatsen ! (1)

Beste geachte,
U weet dat Kortrijk als bijna geen andere stad een positieve, georganiseerde strijd voert VOOR gender- en seksuele gelijkheid. (In heel België – niet in Wallonië – zijn er op dat gebied 6 geëngageerde steden: Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Oostende, Brussel.)

Allemaal herinneren we ons als de dag van gisteren de viering van de Internationale Dag TEGEN Homofobie en Transfobie op dinsdag 17 mei. Het vlaggenvertoon, de inhuldiging van nieuwe regenboogzebrapaden. Niet zonder reden liet schepen Axel Weydts al op 11 mei via alle (ook de sociale) media weten dat hij op straat werd uitgescholden als zijnde een “vuil” soort LGBTI + er. Dat bericht gold als een adequate, knallende vuurpijl om ter gelegenheid van die internationale dag nogmaals te benadrukken dat stad geen discriminatie tolereert op basis van “gelijke welke grond ook” , maar meer in het bijzonder toch niet op basis van 1) inkomen, 2) leeftijd, 3) sociaal-economische positie, 4) huidskleur, en jawel ook 5) geaardheid.
Beste,
Geaardheid slaat hier niet op uw karakter, uw gedragingen of zo, maar wel op de tot op heden alreeds volgende bestaande categorieën, genaamd : LGBTI+.
Geachte Kortrijkza(a)n(e) of plusser,
We mogen er fier op gaan dat niet minder dan twee schepenen (Philippe De Coene en Axel Weydts) instaan voor de uitvoering van een actieplan met vijf punten. We verwijzen naar de officiële website, maar memoreren wel even dat Kortrijk als één van 42 steden (elders leest men 34) in 19 meestal West-Europese landen (het zijn er 20) actief lid is van het alom bekende ‘Rainbow Cities Network‘.
Wat op de internationale dag van 17 mei in de pers minder uit de verf is gekomen is dat stad nu een nieuwe website heeft gecreëerd, genaamd “Over je grens“. U vindt daar alle mogelijke gegevens over wat u kan overkomen en wat u te doen staat als slachtoffer of getuige van discriminatie vanwege enige “geaardheid”.
Onze lokale pers heeft ter gelegenheid van de internationale dag via onze twee bevoegde schepen wel gemeld dat er een Kortrijks Regenboogplatform komt en een (pop-up) Regenboogcafé.
Beste,
Hierna de noodzakelijke nadere gegevens.
* Het Regenboogplatform gaat dus door op donderdag 23 juni om 19u30 in het pand Broelkaai 6 (BK6 was vroeger ons Broelmusem).
* Bij wijze van voorbereiding kan men reeds op vrijdag 10 juni om 19u30 deelnemen aan een “vrijwilligersvergadering“. Die gaat door in het zgn. ‘Dakcafé’ van het stadhuis, te bereiken via de ingang in de Papenstraat. U kunt daar laten weten of u enige rol wenst te spelen in het Regenboogcafé.
* Dat Regenboogcafé zal vanaf juli iedere derde zaterdag van de maand te vinden zijn in Broelkaai 6. Vier data (zonder uur) zijn al bekend gemaakt: 16 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober. Of er daarna nog iets staat te gebeuren (het is een pop-up gebeuren) weten we niet.
Voor al deze activiteiten kan men zich inschrijven via een formulier, te vinden op de Kortrijkse website.

Geachte gewone lezer(es) of gender-non-conformerende lezer van kortrijkwatcher,
We hopen u zeker te zien (iedereen is welkom!) op de “Vrijwilligersvergadering” van 10 juni.
Intussen kunt u immers uitkijken of er in een volgende editie van uw elektronische krant geen suggesties komen te staan, onderwerpen dienstig om te behandelen in het Regenboogplatform of om voor wat animo te zorgen in het Regenboogcafé.

P.S.
De Kortrijkse website heeft het over LGBTI+ terwijl LGBTQ+ meer gebruikelijk is.
Bij ons op de redactie prefereren we de meer accurate afkorting LGBTTTQQIAA.
Onze nieuwe stagiair hanteert evenwel obstinaat de letterreeks met een cijfer: LGBTQQIP2SAA.

Verrassende zoekopdracht voor de ware kunstliefhebber onder onze lezers.

In het kader van het Kortrijkse kunstenfestival (een triënnale, dit jaar “Paradise” genoemd) prijkt er ook binnen in het Begijnhof (op de zgn. bleekweide) een monumentaal kunstwerk van de hand van de Zweed Jacob Dahlgren.
U hebt het wellicht al in het echt of op foto gezien want het blijkt een succesnummer te zijn in het parcours van het festival, alleszins bij de kindjes. Het gaat om een metershoge nogal brede cilinder die letterlijk volhangt met lange, kleurige linten. Men kan er dwars doorheen lopen, maar doe dit maar best gemaskerd want die tent lijkt me wel een mogelijke broeihaard van coronavirussen.
Het werk draagt als titel “The World of Abstraction” en was in 2016, weliswaar in kubusvorm, al een keer te zien in Grenoble.
Eind vorige eeuw was een zéér gelijkaardig kinetisch kunstwerk ook al gemaakt.
En dat is nu onze zoekopdracht.
Tik in Google de naam in van de bekende (kinetische) Parijse kunstenaar (met roots in Zuid-Amerika) Jesus Rafael Soto.
Rechts op de website zult u bij zijn biografie zien staan “afbeeldingen”. Tik daar op en kijk bijvoorbeeld op de eerste rij naar de afbeeldingen 4 en 6 en 7.
Zoek de verschillen met het werk van Jacob Dahlgren en meld die gerust aan de curatoren van “Paradise”: Hilde Teerlinck en Patrick Ronse. Breng ook de cultuurschepen Axel Ronse (N-VA) even op de hoogte. van uw merkwaardige vondst.
Wat een toeval !Kortrijkse editie van Het Laatste Nieuws nu openlijk midscheeps geraakt (2)

We hebben de clou van de aanval van Groen fractieleider David Wemel op HLN van Peter Lanssens (lps) nog niet verteld.
Wemel eindigt zijn tirade met het volgende drastische voornemen: “Er wordt geen persbericht meer verstuurd naar HLN; de krant wordt geschrapt van de verzendlijst.”
Me dunkt is dit niet enkel een uniek feit in de annalen van de Kortrijkse (politieke) geschiedenis, maar is dit elders in het land in andere gemeenten nog weinig of helemaal niet gebeurd.
Méér nog: naar het schijnt heeft de plaatselijke CD&V dit jaar hetzelfde besluit genomen. En het Kortrijkse VB is van plan om uitsluitend nog via de sociale media te communiceren.
Ja zeg!
Dit moet de hoofd- of eindredactie van HLN in Kobbegem toch enige zorgen baren? Heeft de redactionele regiochef aldaar al wel weet van dit gebeuren? Dat kan toch bijna niet anders? Is de eindverantwoordelijke voor de editie “Leiestreek” nog altijd Philippe Moerman? In contact met de belaagde P.L.? Zijn er beroepshalve enige conclusies??

De klacht van Wemel (en ‘off the record’ ook van andere – meer schichtige- raadsleden) is natuurlijk gegrond. “Hoor en wederhoor” is een grondregel die men al aanleert in de kleuterklas van de journalistiek. In de Kortrijkse “embedded press” wordt die code eenzijdig – of zelfs niet – toegepast. Als een schepen of burgemeester een of ander statement maakt, dan is geen journalist alhier (het gaat niet enkel om Lanssens!) hevig geneigd om even te rade te gaan bij iemand van de oppositie.
(Of bij kortrijkwatcher!…Vroeger wel.)

HERSENSCHEET

Weet u?
Deze BEROEPSETHISCHE verwerpelijke houding kan ook een heel triviale reden of oorzaak hebben.

We durven het bijna niet zeggen. Het is nu eenmaal onze “hersenscheet”.
Onze journalisten hebben nauwelijks weet van enig dossier. Het gevolg is dat zij 1) noch aan de bewindvoerders, 2) noch aan de oppositie een feitelijke, pertinente vraag kunnen stellen. Ja, zo erg is dat gesteld!
Met de beste wil van de wereld: zij zijn gewoon niet in staat om ons correct te informeren. Dat men dat nu een keer beseft, Kortrijkzanen. (Maar hoe?)

Zij kunnen de waarachtigheid van de informatie die ze van de meerderheid krijgen geeneens checken en daardoor ook niet de nodige onafhankelijk gegevens vergaren en aan ons verstrekken.
(Zie hoe slaafs ze het nieuwe meerjarenbudget 2020-2025 hebben voorgesteld aan de Kortrijkzanen. Een en al lof en peis en vrede. Iedere schepen is de beste van Vlaanderen, met het hoogste budget aller tijden en in heel het land. Sport! Cultuur! Wegen! Fietsbeleid! Handel! Armoedeplan! En wat nog? Veiligheid! Bossen! Maar geen belastingverhoging hoor!)

Laten we dus niet al te meedogenloos hard zijn voor onze plaatselijke scribenten. Anderzijds is het toch goed voor de mentale gezondheid van de print dat onze politiekers steeds minder kruiperig, onderdanig en vleierig omgaan met onze persjongens.

Een asverstrooiing met kosten voor Stad

Op maandag 15 september overleed Bernardo Secchi in Milaan. De architect en urbanist heeft al sinds 1990 nogal wat grootse projecten in onze stad begeleid of beïnvloed. Tot onlangs nog? We vernoemen Buda-kunsteneiland, de Grote Markt, het Schouwburgplein, de nieuwe begraafplaats bij het crematorium (niet het gebouw zelf).
Hij heeft de wens geuit dat zijn as zou worden uitgestrooid op zijn begraafplaats op Hoog Kortrijk.
De plechtigheid vond plaats op zondag 28 september om 14 uur (en kreeg wonderlijk weinig aandacht in de pers).

Aangezien Secchi ereburger is van de Stad ging het bestuur ermee akkoord om sommige kosten op zich te nemen:
– Retributie voor de asuitstrooing: 75 euro
– Raming lunch (in Nata): 600 euro
– Raming kosten begrafenis: 1.632 euro (gedenkplaat en gravure, bloemen, foto, sierurne, celliste, begrafenisondernemer)
– Raming kosten concessie voor 30 jaar: 637,50 euro.

Een schoon gebaar, maar het blijft wel een precedent.
Wat als andere ereburgers de wens te kennen geven om ook begraven te worden op een Kortrijks kerkhof?
Hugo Vandamme bijvoorbeeld? Chris Lomme? Johan Leman? Luc Huyse? Mia Doornaert? Luc Glorieux?

P.S.
Op de gemeenteraad van aanstaande 13 oktober dienen de raadsleden Stefaan De Clerck (CD&V) en Arne Vandendriesche (VLD) een voorstel in om een straat of plein of park te vernoemen naar Secchi.

Bij het tienjarig bestaan van de premie voor herbruikbare luiertjes

Daar mag wel een keer aan herinnerd worden, dat Stad al sinds 2004 de aankoop van herbruikbare luiers subsidieert. Overigens ook het gebruik van herbruikbaar incontinentiemateriaal. (Dat laatste op initiatief van ere-raadslid Tone Sansen.)
Waarom doet de stad dat? Om de hoeveelheid restafval te beperken. Volgens OVAM bedraagt het aandeel van wegwerpluiers in de afvalberg ca. 8,5 procent, wat voor Kortrijk zou neerkomen op zowat 980 ton aan pampers. De vuistregel is dat een kindje gedurende de gehele luierperiode (twee en half jaar) een afvalberg van 1 ton aan wegwerpluiers produceert.

Het Kortrijkse reglement stipuleert dat men een startaankoop van minstens 150 euro moet kunnen bewijzen, en dan krijgt men daarop een subsidie van 50 procent met een maximum van 100 euro. (Men loopt daar niet ver mee. Men heeft minsten 18 luiers nodig, of zelfs 25 wil men enig was-comfort hebben.)

Misschien een randbemerking over dat reglement. Er moet dringend iets aan gewijzigd worden. Men heeft het uitdrukkelijk over een premie bij de aankoop van katoenen luiers, terwijl er nu ook herbruikbaar luiertjes zijn, gemaakt uit bamboe, of hennep of microvezel.

Hierna een overzicht van het aantal aanvragen per jaar en de toegekende subsidie. Bepaalde decimalen intrigeren wel. En let eens op de jaren 2009-2010.

2004: 18 aanvragen – 1.753 euro
2005: 7 – 700 euro
2006: 12 – 1.183,50 euro
2007: 18 – 1.773,94 euro
2008: 14 – 1.325,18 euro
2009: 22 – 2.138,19 euro
2010: 22 – 2.163,05 euro
2011: 13 – 1.494,46 euro
2012: 10 – 1.000 euro
2013: 16 – 1.549,20 euro.

Zo.
Bedankt voor het lezen.

Afrikaanse Valentijnsdag in Kortrijk !

Voor dit soort reclame inzake diversiteit staat kortrijkwatcher als krant altijd open.

Op de vooravond van Valentijnsdag (dus 13 februari) hoeft u niet depri te zijn.
Il faut rigoler! Vanaf 15 uur start er in het cafeetje van Mama Marie (Bueli Mayala) in de Recolletenstaat 104 een Afrikaanse party met koffie en taartjes. Vanaf 19 uur – zo niet vroeger want stipt zijn die Congolezen niet – volop Afrikaanse ambiance met DJ Christiaan.
Veel plaats is er niet bij Mama Marie, dus reserveer nu al een krat als zitplaats bij Toyim Akaba (0486-83 24 23) of bij Mama zelf (0475-27 86 77).
Kaarten in VVK 10 euro. ADD 12 euro. Henna inbegrepen.

Laat uw haar vlechten door Mireille!
Volg voorafgaandelijk een lachcursus of les buikdans bij de vzw van Marie, de ” Afrikaanse Solidariteit van Kortrijk” (ASK-SAC).
E-mail: v.a.m.v@hotmail.com. Of: 0498-31 15 23.
Als u nog niet helemaal bent ingevoerd in de zwart-afrikaanse cultuur een tip. Een vrouw aanspreken met “madamme”. (Niet: “gazelle”, dat is meer maghrebiaans). Mannen met “chef” of “docteur”. En: il faut rigoler!