Category Archives: infotainment

Moeizaam verslag van een gemeenteraad (1)

Die laatste gemeenteraad van 15 januari hebben we met nog méér lede ogen bekeken dan gewoonlijk.
Het is allemaal zo ontluisterend qua sfeer en inhoud met als gevolg dat ons onbehagen zo groot is dat we zelfs betwijfelen of we de verslaggeving ervan vandaag nog tot het eind zullen volhouden.
Weet je wat? We gaan losweg in enkele paragrafen enige zaken aanstippen die weerom onze bekommernissen omtrent de kwaliteit van de gemeenteraad hebben gewekt, en dan maar zien tot waar we komen.

Ja, die sfeer…
Het gaat er echt niet meer aan toe zoals vroeger.
Beste lezer, u moet waarlijk een keer enige fragmenten uit de livestream bekijken. Hoe lusteloos de raadsleden erbij zitten (vooral naar het eind toe). Hoe zij eigenlijk totaal niet bezig zijn met het verloop van de zitting. Wél met hun smartphone en laptop. Zie bijvoorbeeld onze Lien, onze Véronique en Niels ook, en nog vele anderen. (Tip: als je op hun computerscherm bovenaan geen smal rood bandje kunt waarnemen, dan is dit gewis een teken dat die raadsleden niet zitten te kijken op de website van stad, de dossiers van de Raad.)
Die zitting van 15 januari was daarbij nog de eerste van het nieuwe jaar.
Als veteraan-gemeenteraadwatcher viel het mij in tegenstelling tot vroeger weer op hoe weinig amicaal de raadsleden elkaar begroeten. Geen handjes schudden, geen schouderklopjes, geen kusjes. (Moniek Gheysens gaf wel enige zoentjes, zij is nog van de oude stempel. Koen B. – ook een ouwe rot – kon enkel een babbeltje slaan met Tiene, ditmaal zonder traditioneel kusje op de wang, want als voorzitter ad interim zat zij wel te ver verwijderd op de schepenbank.) Eigenlijk gedroegen de raadsleden zich globaal genomen alsof ze vreemden zijn van mekaar.
Ik heb trouwens vernomen dat de traditionele nieuwjaarsreceptie achteraf ook maar een trieste bedoening was. Cadeautje was ook nog niet beschikbaar. Naar verluidt daagde zelfs zowat de helft van de schepenen niet eens op in de Beatrijszaal. Dat was dus vroeger geheel ondenkbaar. De Raadskelder zat tot in de vroege uurtjes stampvol.

Het Kumbaya-moment
Ja, daar werd wel een poging voor gedaan.
Helga Kints was verontschuldigd wegens ziekte en liet zich als voorzitter vervangen door raadslid Tiene Castelein. (Later meer daarover.) Helga had alreeds tevoren de raadsleden aangeschreven met een nieuwjaarsbrief, maar Tiene vond het nodig om die missive voor de “verzamelde pers” en “de grote schare” (ironie) online-kijkers nog eens voor te lezen. Want ook zij onderschreef die (hoogstaande) bewoordingen. Wie hier uit onze alternatieve stadskrant al van vroeger kon vernemen hoe hoog we Castelein in ons vaandel dragen, zal het moeilijk beamen dat ook zij vindt dat raadsleden “respect moeten vertonen voor elkaars standpunten” en die “met aandacht beluisteren”. Dat men “ruimte moet laten voor diversiteit van meningen”, voor open communicatie, voor constructieve dialogen. Dat strookt allemaal in het geheel niet met haar stijl, met haar “zijn”.

Tiene
Tiene is juriste en vennoot bij het bureau “Bonusadvocaten”. Van politiek belang – jawel! – is het raadzaam om te weten dat zij deskundig is in materies zoals omgevingsrecht, bodemsanering, vastgoed, wonen. Als je aan politiekers vraagt waarom zij zich geroepen voel(d)en tot de politiek, geloof van hun antwoord daar dan ongeveer de helft van.
Even uitleggen waarom het politiek optreden van Tiene Castelein niet erg opvalt. Haar politieke tussenkomsten zijn in de gemeenteraad quasi onbestaande, evenwel in de raadscommissie ietwat talrijker MAAR zeer opvallend altijd beperkt tot korte werkgerelateerde opmerkingen. Van technisch-juridische aard.
Zij heeft het bij de bespreking over stadsprojecten bijvoorbeeld over planschaderegelingen of wil weten of er ergens al een aanbesteding is gebeurd. Vandaar ook dat zij zich lid heeft gemaakt van de tweede (meest belangrijke) raadscommissie aangezien die zich in het bijzonder inlaat met ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.
Dus, we onthouden: Tiene doet wel degelijk aan politiek, maar het gebeuren is tegelijk herleid tot haar werk. Beroep én politiek: volkomen congruent. Dus: zij blijft raadslid, ook al heeft ze veel “werk”.
En zo kunnen we tevens begrijpen waarom zij in de gemeenteraadszittingen van de eerste tot de laatste seconde bezig is met thuiswerk. (De voorlaatste gemeenteraad was ze niet eens klaar daarmee toen de zitting ten einde liep. Ook is het al voorgekomen dat haar buurvrouw er vlug moest op wijzen dat er een stemming aan de gang was.) Tiene weet immers reeds alles wat zij als gespecialiseerde juriste moet weten. Als raadslid heeft zij natuurlijk ook wekelijks kennis genomen van de Collegebesluiten, namelijk specifiek de vele pagina’s gewijd aan omgevingsvergunningen.

De Raadscommissies
Iedere gemeenteraad gaat een week tevoren gepaard met (drie) voorbereidende raadscommissies. Gelukkig maar. Zo heeft het aanwezige raadslid (250 euro presentiegeld) tenminste weet van de agendapunten uit zijn commissie die zullen ter sprake komen in de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad van 15 januari gingen die vergaderingen door op 9 januari.
Het is goed om daar nu een keer kennis van te nemen.
– De eerste Raadscommissie moest drie punten behandelen en dat heeft 15 minuten geduurd, van 19u05 tot 19u20.
Er was een punt gewijd aan ” de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de vzw Kompas inzake de uitvoering van de forensische zorg i.h.k.v. de opdrachten van de justitiehuizen, binnen het globaal plan alternatieve gerechtelijke maatregelen”. Gelukkig vroeg er toch iemand waar de vzw Kompas was gevestigd. Over de evaluatie van de “Stadsartiesten in het jaar 2023 en het reglement 2024” nam niemand het woord.
– De tweede Raadscommissie duurde zéér uitzonderlijk méér dan uur. Tot 20u20 ! Acht punten.
Die lange duur was vooral te wijten aan het feit dat er gewerkt werd met lichtbeelden, en omdat een ambtenaar toelichting kwam geven. Weet u wat WORG is? WaterGevoelig OpenRuimteGebied. Nu te vinden in Rollegem. Het ging ook nog over Parko, verkoop van een stuk stadsgrond, kosteloze overnamen van gronden. Geen noemenswaardige bemerkingen. Het is wel hier dat Tiene iets te berde bracht over planschade. En er was een vervelende VB’er die zich afvroeg waarom er (weer eens) nog geen advies voorlag van Gecoro.
– De derde Raadscommissie was na tien minuten afgelopen.
Waarschijnlijk geheel aan ‘wachten’ gewijd, tot iedereen aanwezig was. (250 euro presentiegeld.)
Eén punt te behandelen: over schenkingen aan de Stedelijke Musea, terwijl we in feite geen musea hebben!
De schepen van cultuur Axel Ronse was afwezig.
P.S.
Weinigen weten dat de raadscommissies openbaar zijn. Er komt geen kat, laat staan een journalist.
Kortrijkwatcher heeft er lang geleden enkele gevolgd en dat bracht consternatie teweeg.


Genoeg voor vandaag, terwijl het net leuk zou kunnen worden.
Zie maar
volgende, mogelijke nog te behandelen paragrafen:
Toegevoegde punten die niet kunnen met nieuwjaar
Beetje raar voorstel tot beslissing
Tiene berispt een raadslid
Tiene muilkorft een raadslid
Matti VDM luistert niet en maakt zich beetje boos
Maxim Veys corrigeert een collega
Stemmingen in een hels tempo

Wat te denken over een gemeenteraad die zichzelf marginaliseert? En over een schepencollege dat raadsleden ook nog ridiculiseert? En daarenboven nog een onkundige en “embedded” pers die de Kortrijkzaan onwetend houdt?

Ja, wat een titel…
De toelichting bij die vragen én het antwoord erop blijft maar uit.
Het is te merken. Kortrijkwatcher heeft het daar allemaal niet graag over. Stelt een stuk over al die miserie alsmaar uit. Altijd dat gezeur.
Het laat zich raden dat we ons gaan moet intomen.
Er is nu al een raadslid te bespeuren dat in volle zitting prominent boterhammen zit te eten. Gelukkig waren die al op voorhand voorzien van broodbeleg.
We moeten voor het laatste jaar van deze bestuursperiode zelf absoluut nog een ander soort van gemeenteraad bedenken. Zodat we weer blijgemoed verslag kunnen uitbrengen over de wijze waarop Kortrijk steeds meer de beste stad van Vlaanderen aan het worden is.


Quote van de dag: “Quicky grapt”…

Voor zover er nog lezers zouden zijn die niet over alles op de hoogte zijn: “Quicky” (of gewoonweg “Q“) is de troetelnaam die huidig minister en Kortrijks titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne ooit eens voor zichzelf heeft bedacht, toen hij nog in zijn wilde jaren verkeerde. (Heeft daar een tijdje spijt van gehad, maar nu weer niet meer.)
Maar een vos verliest zijn streken niet.
Nu hij 50 is geworden heeft hij vorige zondag in een bekend café alhier Kortrijkse en andere burgers van dezelfde leeftijd met een gratis pint bedacht. Een electorale, beproefde tactiek die in de dorpspolitiek zeker al dateert van begin vorige eeuw, traditioneel toegepast door de plaatselijke brouwer die burgemeester wou worden.
Onze trouwe lezers kijken er niet van op dat de 0,00%-journalist Peter Lanssens (lps) van “Het Laatste Nieuws” daar uitvoerig aandacht heeft aan besteed, zelfs nog voor het evenement plaatsgreep.
Die verjaardag heeft de 0,00%-journalist in een uitermate vriendschappelijk getinte samenspraak (Lanssens is een poesjenel van Q, geen journalist) met Quicky er mede toe gebracht om een uitgebreide terugblik op “50 jaar Q” te publiceren in zijn gazet van vandaag, dinsdag 1 augustus. Een volledige pagina (p.21) met twee foto’s in het regionale katern “Kortrijk-Ieper”. Beide prenten belichten quasi-toevallig voor de onderscheiden doelgroepkiezer een bepaald aspect van de minister-politieker: een café- en een familiefoto.
In dat stuk staat nog een flagrante leugen, maar dat is iets voor later. En Vincent zou geen Quicky zijn als hij niet weer eens uitpakt met een onnavolgbare, politieke doelstelling: “Kortrijk moet een stad van 300.000 inwoners worden”. Dat is meteen de goed bedachte, wervende kop van het stuk.

Maar we willen het nu eigenlijk houden bij een zéér typische Q-quote, een andere gewaagde hyperbool die men normaliter als onthutsend kan beschouwen. Quickie geeft blijkbaar al van in zijn jeugd door dat hij geen last heeft of zal hebben van een imposter-syndroom.
We citeren.
“Toen ik misdienaar was, besefte ik al dat de katholieke stad Kortrijk ooit aan mijn voeten zou liggen,grapt Quickie.
Lanssens schrijft dus niet – wat hij normaal wel doet bij dit soort uitspraken – : “knipoogt” Quicky.
P.S.
Een bekende spreuk luidt: “vertel mij een grap, en ik zal zeggen wie je bent.”Quote van de dag: “vijftig procent minder fietsongevallen”

Het quotum komt (wat dacht u anders?) uit het regionale katern van ‘Het Laatste Nieuws’ (pag. 19) van vrijdag 14 juni. De volledige, heel grote kop in vette letters luidt: “KORTRIJKSE FIETSZONE ZORGT VOOR VIJFTIG PROCENT MINDER ONGEVALLEN”. De bijgaande ‘ondertitel’ geeft een mogelijke verklaring: “Bestuurders zijn alerter door toenemend aantal fietsers”.
Het stuk is gepubliceerd door de bekende 0,00%-journalist Peter Lanssens (lps).
Hij vertelt dat de cijfers over de evolutie van de fietsongevallen (in de fietszones) zopas zijn vrijgegeven door de lokale politiezone VLAS, maar die zult u op de website van die PZ evenwel niet terugvinden. In werkelijkheid zijn die cijfers bij onze (lps) natuurlijk ingefluisterd door zijn idool, schepen Axel Weydts.
De opgegeven cijfers over de afname van het aantal fietsongevallen durven we bijna niet overschrijven, ZO BELACHELIJK zijn die. Zij zijn dus bijna gehalveerd, niettegenstaande het stijgend aantal fietsers.
Zie maar eens hier:
– In 2018 (het jaar VOOR de invoering van de eerste fietszone) ging het om 16 ongevallen. En nu, zo vraagt u zich ongeduldig af?
– We gaan het u onmiddellijk vertellen: in 2022 (dus vorig jaar) is dat fataal aantal gezakt naar 9 (negen) ongevallen.
Dat is dus wel degelijk “een quasi halvering”, zo concludeert onze 0,00%-reporter (met zijn scherpe pen), niettegenstaande het om “relatief kleine cijfers gaat”. En, zoals schepen Weydts het zegt, vindt ook (lps) dat dit alles gewoon te wijten is aan “de verbeterde verkeersveiligheid in onze binnenstad”. (Elders niet?). “De fietszone mist zijn doel niet.”

Peter Lanssens zal ons niet gek maken met zijn geschrijf !
Als 0,00-jounalist is hij natuurlijk niet in staat om wat nader in te gaan op die cijfers.
Ten eerste geeft hij geen enkele aanduiding over het aantal fietsongevallen per jaar, in die beschouwde periode 2018-2022. Misschien is er wel een jaar geweest met een recordcijfer? Wie weet.
Ten tweede komt het bij hem niet op om zich af te vragen in hoeverre het toch uiterst kleine aantal genoteerde fietsongevallen wel correspondeert met de officiële statistieken daaromtrent voor heel de stad. Als 0,00-journalist kent hij die gegevens per definitie niet, en is tegelijk niet in staat om die op eigen kracht op te zoeken. Hij vraagt ze ook niet op aan schepen Axel Weydts. Dat doet men niet !

Het artikel wekt in elk geval de ene keer (in de aanvang) de indruk dat de ongevallencijfers gelden voor de binnenstad, maar wat verderop toch misschien wel slaan op de drie fietszones, namelijk die van heel het centrum (75 aaneengesloten straten) én de zones in het centrum van de deelgemeenten Heule en Marke. (In de titel van het stuk staat de term “fietszone” in het enkelvoud !)
Welnu, wij kennen de officiële aantallen fietsongevallen in de stad dan wél, voor heel de periode, zelfs al van in het jaar 2012 tot 2021. Merk dan hierbij even de ongelooflijke onevenredigheid tussen de aantallen die Weydts constateert (voor de fietszones) en de aantallen uit de officiële statistieken die slaan op heel de stad.
2018: 188 (nog geen fietszone)
2019: 160 (er is wel een fietszone nu, in het centrum)
2020: 126 (nu bestaan er tevens fietszones in Heule en Marke en vanaf 13 juni ook in de Overleiestraat)
2021: 135 (de drie fietszones zijn in functie)
Voor het jaar 2022 kennen we jammer genoeg het aantal fietsongevallen in de stad nog niet.
Maar Weydts moet ons maar eens die onwaarschijnlijke discrepantie uitleggen tussen het aantal fietsongevallen in de fietszones (met de oppervlakte ervan en de verkeersdrukte) en die in de hele stad of de rest van de stad.
Het zou heel goed kunnen dat de snelheidsbeperking in de fietszones (30 km) als een plausibele reden kan worden beschouwd. Ja. Jawel. Maar er zijn in stad en in de deelgemeenten toch ook buiten die zones snelheidsbeperkingen of andere veiligheidsmaatregelen getroffen? (Drempels, rijbaankussens, verkeerslichten, fietspaden, plateaus, wegmarkeringen, schoolstraten, éénrichtingsverkeer,enz.)

Overigens zou het zéér interessant zijn indien schepen Weydts een keer aangaf wat de concrete oorzaak is van die NEGEN geconstateerde ongevallen van vorig jaar in de (alle drie?) fietszones. Is dat uiterst klein aantal enkel en alleen te danken aan het loutere bestaan van de fietszone? Of ligt het aan de slachtoffers zelf, bijv. aan het gebruik van een smartphone, slechte zichtbaarheid, onoplettendheid, een valpartij, een aflopende ketting, een slechte rem, een pure onhandigheid?
Zijn er wel altijd auto’s bij betrokken? (Of heeft men het hier juist louter en alleen om die gevallen??)

P.S. (1)
Wij zijn fervente voorstanders van de 30 km-norm, maar niet van fietsstraten.
Als een fietser net voor uw wagen valt, wat dan? Alleen al daarom. En natuurlijk zijn slabakkende of trage fietsers heel irritant. (Sommigen zijn zo beleefd dat ze spontaan stoppen en u laten voorgaan…)

P.S. (2)
Cijfers over het aantal fietsongevallen (2012-2021) te vinden in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van februari 2022. Antwoord op een vraag van Groen raadslid Matti Vandemaele.
2012: 155
2013: 147
2014: 158
2015: 169
2016: 128
2017: 133
2018: 188 (+41 %)
2019: 160
2020: 126
2021: 135Lanssens van HLN berispt hoofdredacteur van “Kortrijkwatcher” ! (2)

Hoe is het in godsnaam toch zover kunnen komen?
Niemand in het wereldje van de journalistiek heeft ooit maar durven denken noch voorspellen dat er ooit één iemand uit de reguliere journalistiek het in zijn hoofd zou halen om een icoon van de Vlaamse elektronische burgerjournalistiek als Kortrijkwatcher (KW) te vermaledijnen. En dan nog iemand van HLN!
Even recapituleren.
Bij een online-verslag van Peter Lanssens (lps) over de ludieke opening van het nieuwe Groeningepark dichtbij de Veemarkt (dd. 21 juni) had de méér dan roemruchte gemeenteraadwatcher van KW de ploerterige vraag gesteld of de reporter van HLN het wel gewaagd had om in zijn verslag over dit gebeuren 1) ook eens de kostprijs van het project kenbaar te maken (een “verdrievoudiging” van de raming) evenals 2) de onwaarschijnlijk lange duur zou memoreren waarbij dat park(je) uiteindelijk kon aangelegd.
KW stelde die vragen omdat hij redelijk gegronde redenen heeft om dat te betwijfelen. Kortrijkwatcher is namelijk al sinds jaren van oordeel dat Lanssens allerminst een “journalist” kan genoemd worden. Dat drastische oordeel berust op vele feiten, al van twee decennia ver. Politiek gezien is hij gewoon de volkomen kritiekloze woordvoerder (lakei zeg maar) van het Kortrijks College van Burgemeester en Schepenen (het CBS). Voor het overige vult hij zijn Kortrijkse pagina in het HLN met onbelangrijke berichten over cafés en zomerbars die open- en dichtgaan (winkels ook) of met totaal onnozele faits divers die men her en der in zijn oor fluistert.
Kortrijkwatcher werd door Lanssens evenwel betrapt op een grove beroepsfout !
De meerprijs van het project werd – in tegenstelling tot KW’s infame verwachting – in het onlinestuk van lange Peter WEL netjes vermeld! Niet zonder reden riposteerde Lanssens met de strenge vermaning dat KW best eerst zijn artikel (achter een betaalmuur) had gelezen vooraleer te gaan fulmineren.
Dat stuk over het Groeningepark hebben we intussen gelezen, in de geprinte versie (dd. 22 juni). (KW is immers noodgedwongen – beroepshalve -geabonneerd op HLN.) Of die print verschilt met de versie op de ‘social media’ weten we niet. HLN antwoordt niet op mijn vraag hierover. Overigens is dat hier in dit kader van mijn (KW) wederwoord niet echt van belang.
– Jawel, Lanssens heeft het opgebracht om de onwaarschijnlijk gigantische meerprijs te berde te brengen, maar hoe? Netjes?? Volkomen onjuist ja, met daarbij nog een twijfelachtige uitleg van schepen Wout Maddens die hij (zoals het een 0,00 % journalist betaamt) kritiekloos overnam. Cf. infra in dit stuk.
– Over de tevens onwaarschijnlijk lange duur van de werkzaamheden, waarbij men uiteindelijk het project(je) kon verwezenlijken : geen woord. (Dat was nochtans onze tweede vraag.)

Laten we het daar dus nu eerst even over hebben. Over de timing van het project.
* De aankondiging van het actiepunt (in het Meerjarenplan te vinden onder nr. 9.19, dit ter info beste Peter) gebeurde door schepen Bert Herrewyn, al begin augustus 2020, met enorm bazuingeschal. De buren praten er nog over…
* Een eerste voorontwerp van de site, na veel gedoe opgemaakt door het studiebureau Cnockaert (Wervik), werd geagendeerd in een CBS van oktober 2021.
* De gunning van de werken is aan de firma Growebo (Gullegem) toegewezen in het CBS van 19 september 2022. Twee jaar na de aankondiging.
* Om nog nipt te kunnen genieten van een Vlaamse onthardingspremie is men inderhaast eind 2022 gestart met de werken.
* En om die subsidie niet te missen moesten de werken wel voltooid zijn tegen juli 2023. Dat is dus nipt gelukt.
Beste lezer,
Vertel dat NOOIT aan een Chinees. Hoe het hier ter stede kan het dat er tussen de aankondiging van een plan en de uitvoering ervan (ontharding van een stukje grond, een beetje straat opkalefateren en een parkje aanleggen in de orde van grootte van een klein voetbalveld) bijna drie jaar verloopt. (31 maanden.)
Daar bestaat een passend woord voor in de politiek: MALGOVERNO.


Die ultralange tijdspanne tussen aankondiging en het eind van de werken had onvermijdelijk gevolgen voor de kostprijs van het project.
Daarover willen we nu ook een keer bakkeleien, aangezien Lanssens wel degelijk – heel gedurfd is dat! – vertelde over die ongelooflijke meerprijs. Die zgn. “verdrievoudiging” ten opzichte van het oorspronkelijk budget.
Reporter (lps) hield het bij dit onderwerp qua content zoals altijd gewoon bij wat men hem heeft verteld, in plaats van het dossier te raadplegen (of ‘kortrijkwatcher’ te lezen), zoals het een ware beroepsjournalist betaamt.
Het budget dat schepen Herrewyn in augustus 2020 naar voren bracht was 450.000 euro. Ja zeg. Een journalist die naam waardig had evenwel kunnen uitvissen dat in het dossier (én in de stadskrant “kortrijkwatcher”) wel degelijk sprake was van 438.657,37 euro. Zeer opmerkelijk is dat het bedrag van 450.000 euro (de “Herrewyn-prijs”) waarlijk is blijven staan op de website van stad tot in maart 2022, terwijl in de diverse meerjarenplannen al lang sprake was van 1 miljoen, later 1.022.517 euro en nog later die 1.256.517 euro. Dat is – toeval bestaat niet – pas gecorrigeerd nadat KW in zijn alternatieve stadskrant daarover is gaan fulmineren. En wat er nu staat is nog altijd niet juist…Echt niet te geloven.
We nemen het de gerenommeerde, gezaghebbende én tegelijk populaire (wat zelden voorkomt) “journalist” Peter L. niet kwalijk dat hij het nu houdt bij een kostprijs van 1,25 miljoen euro. Bevoegd schepen Maddens zegt immers net hetzelfde… Alleen is het wel ietwat verbazingwekkend dat de website van stad het nog altijd heeft over 1,1 miljoen. Maar dat is zonder BTW, om ons te troosten.
Wat we nu toch nog absoluut willen vertellen aan onze trouwe abonnees vergt waarlijk een inspanning om nog verder te lezen. En aan de vermeende journalist (lps) enige beroepsijver.
Hoe komt dat toch dat hij nog altijd niet heeft ontdekt (en dus niet schrijft) dat de werken van het project op 19 september 2022 werden gegund aan de firma GROWEBO voor netjes 1.649.325,23 euro.
HET GAAT DUS OM EEN “VERVIERVOUDIGING” VAN DE OORSPONKELIJKE HERREWYN-PRIJS.

Vraag 1.
Wat is het kenmerk van een journalist, die naam waardig?
Dat hij een bewindvoerder die een onjuistheid verkondigt kort maar beleefd terechtwijst. Dat Groeningepark kost dus geen 1,25 M (zoals Maddens zegt) maar NETJES 1,64 M.
Vraag 2.
En wat is het kenmerk van de betere journalist?
Dat hij het aandurft om symptomen van MAlGOVERNO openlijk en onvervaard te signaleren. Durft publiceren. (Lanssens vindt van zichzelf dat hij gevreesd is om zijn “scherpe pen”.)
Die kostprijs van 1,64 M omvat daarenboven een overschrijding van het geraamde bedrag met netjes 309.657,87 euro. Dat is een onderschatting van netjes 23,1 procent. (En het beschikbare budget werd daarbij ook al netjes overschreden met 421.311,03 euro.) Dat is allemaal niet voor de gemeenteraad gekomen. Lanssens weet dat niet, en als hij daarvan toch op de hoogt zou zijn, zou hij het nog verzwijgen ook. Zo zit dat bij hem, als persjongen ten dienste van de tripartite, vooral schepen Weydts.
De zogenaamde “journalist” (lps) weerspreekt (berispt) schepen Maddens ook in het geheel niet wanneer die beweert dat de meerprijs (die van 1,25 M dan…) te wijten is aan het feit dat het geplande projectgebied in de loop van de tijd steeds groter werd. Daar is ons heus niets van bekend, integendeel. Het opknappen van de Groeningelaan kost slechts 60.169,14 euro, – als de schepen het misschien over dat gebied zou kunnen hebben. Het projectgebied is zelfs kleiner geworden! De site rond de Maagd van Vlaanderen werd geschrapt uit het project! En het aanbrengen van een grote luifel ook. De fietsenstalling zou als camouflage (verdoken) op rekening komen van Parko in plaats van op die van stad. En ik meen, maar ben dat niet zeker – dat men ook heeft afgezien van een groter aantal voorziene camera’s. Dat allemaal om de kostprijs toch nog maar in toom te houden. Lanssens weet dat allemaal niet en – nogmaals – zou er ook niet over reppen als hij het wel wist.
De grote oorzaak van de prijsstijgingen is gewoon te wijten aan “malgoverno”: in dit geval de traagheid van bestuur en onnodige drukdoenerij (die 7 fasen!) die de voortschrijdende inflatie met de jaren (bijna drie) vrij spel gaf. De materialen kostten op de duur steeds meer…
Tenslotte kunnen we ons nog afvragen waarom het bureau Cnockaert het nodig vond om een landschapsarchitecte (Katinka) in te schakelen ter verwezenlijking van dat parkje. Lanssens vernoemt haar niet eens. (Hij vernoemt wel Marie-Amélie Cnockaert als ontwerper.)
Beste Peter.
Probeer het nu toch eens klaar te spelen om ons netjes en onvervaard te informeren over de juiste kostprijs van het geheel.
Bovenop die 1,64 M voor de werken moeten we namelijk nog het honorarium voor het studiebureau Cnockaert tellen. Indertijd liet schepen Weydts aan u in eigen persoon nog wel weten (via uw rode telefoonlijn) dat het zou gaan om 66.516,73 euro. Dat bedrag zal nu ook wel zijn opgelopen zeker?
Beste Peter, hou ons zo spoedig mogelijk (netjes hé) op de hoogte. Later ook over de definitieve afrekeningen.
Zorg er nu eens voor dat Kortrijkwatcher in het vervolg niet meer moet fulmineren want dat doet hij allerminst graag hoor.
Jeetje.

P.S.
Merkwaardig is dat HLN (Maddens ook niet) géén gewag maakt van een onthardingssubsidie (250.000 euro) die we zouden krijgen van de Vlaamse overheid. Men heeft er zelfs de naam van het project voor gewijzigd. In plaats van “heraanleg” van de site ging het over een “ontharding”. We missen die subsidie toch niet? Of staat dat wel aangestipt in de online-versie van de reportage? (HLN geeft ons geen uitsluitsel.)


Peter Lanssens van HLN berispt hoofdredacteur van alternatieve stadskrant ‘kortrijkwatcher’ ! (1)

Helaas moet onze senior writer hier zijn serieuze berichtgeving over het Kortrijkse politieke gebeuren (nu de miljoenentransacte van de voetbalclub KVK) onderbreken voor een persoonlijk feit.
We kunnen deze onverhoedse journalistieke rel tussen de gewone gazet HLN en de elektronische stadskrant KW niet aan ons laten voorbijgaan. De redactie van “kortrijkwatcher” wil haar reputatie als objectieve verslaggever en factchecker van de minder bekende feitelijkheden uit de Kortrijkse politiek niet zomaar laten aantasten of ondermijnen door een vermeend journalist, nog afkomstig uit Sint-Denijs-Helkijn ook. (Dat laatste doet er nergens aan toe, maar we zijn nu eenmaal verbolgen.)
Tussen (lps) – dat is zijn nom de plume – en de baas van KW is er al vele jaren een koude oorlog gaande die pas nu volop is losgebarsten in fulminerend geweld. Het komt nimmer nog goed.
Dat komt omdat de genaamde (lps) heeft gemeend dat hij de concurrerende elektronische stadsblog ‘kortrijkwatcher’ sinds zijn bestaan (2005!) eindelijk eens kon betrappen op een al te voortvarende beschuldiging van de eenzijdige berichtgeving in de regionale bladzijden van HLN.

Het zit zo, – voor wie houdt van “paranoia querulans” vertellen we wel even de aanleiding van de strenge vermaning van lange Peter, met vanzelfsprekend in repliek een als een boemerang terugkerende, zoveelste standje vanwege kortrijkwatcher. (Dat wordt een tweede deel, ten bewijze dat Lanssens geen journalist is.)

Woensdag (21/06) publiceerde reporter Peter Lanssens “van Het Laatste Nieuws van Kortrijk” op facebook een verslag over de blijde opening van het nieuwe Groeningepark(je) in de Groeningelaan te Kortrijk (vlakbij de Veemarkt en langsheen het wooncentrum Sint-Carolus).
Titel was: ” Een verademing! Wat vinden jullie?
In zijn functie van ‘zuurpruim’ reageert Kortrijkwatcher hierop nog dezelfde dag met een uitval van jewelste. Hij vindt dat Lanssens weer eens dit soort vraagstelling voor de zoveelste keer puur gebruikt als een vulgair trucje om lezers aan te trekken. En voegt daaraan toe dat (lps) zelf dat vraagje niet moet beantwoorden aangezien hij als lokaal geaccrediteerd “journalist” toch maar alles goed vindt van wat de het stadsbestuur doet. Hij is als het ware de woordvoerder van het huidige stadsbestuur, meer speciaal en opvallend van schepen Weydts.
Intussen is Kortrijkwatcher niet te beroerd om nog een keer (ook online) uitdrukkelijk te zeggen dat hij volledig achter het parkproject staat, maar dat hem dit vanzelfsprekend niet belet om op journalistieke wijze (en deontologische plicht) kritische bedenkingen te uiten over de uitzonderlijk hoge kostprijs van dat project (een “verdriedubbeling” van de raming) en de onvoorstelbaar lange termijn die men nodig had om dat park(je) klaar te krijgen.
En vilein als Kortrijkwatcher is, vraagt hij zich af of Peter Lanssens dat wel zal durven schrijven, aangezien hij (ook in dit verband) nog nooit een kwaad woord heeft geuit over het beleid van de tripartite.
Wonder boven wonder (dat gebeurt immers nooit) komt er op FB al vlug een triomfantelijke repliek van HLN.
De anonieme schrijver (dus lange Peter) laat weten dat de “driedubbele prijs” wel degelijk netjes in het stuk vermeld staat. En dan komt als een donderslag de uitbrander: “Gelieve eerst het artikel te lezen, vooraleer te fulmineren.”
Zo’n schrobbering, die zit natuurlijk.
Artikels achter een betaalmuur lezen we niet, hoewel we (noodgedwongen, als kortrijkwatcher) geabonneerd zijn op HLN.
(Je weet nooit of Lanssens iets weet wat wij niet weten. Jawel hoor. Hij krijgt primeurs. Anderzijds ontbreken zowat om de week stukken – over belangrijke onderwerpen – waarover KW het wél heeft en HLN verzwijgt.! Hij neemt die niet over, alhoewel dit hem soms op een spoor brengt om er véél later iets over te zeggen, wel te verstaan: na raadpleging en de zegen van het schepencollege.)
Intussen lazen we de geprinte versie van de reportage, in de krant van donderdag 22 juni, op pag. 21 van het katern “Regio Kortrijk-Ieper”. Met mooie foto van de in aantocht zijnde kindelijk blije burgemeester Ruthie, geflankeerd door de al even blijde schepenen Herrewyn, Weydst en Maddens op de eerste rij. Een foto die op zichzelf al kan dienen voor een kiescampagne.

(Wordt vervolgd, voor wie weer alles wil weten.)Nul koosjerverklaarde hamburgers gegeten op Kortrijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de bevolking

Dit jaar ging de Kortrijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking door op zaterdag 7 januari, en niet meer op De Grote Markt maar aan de Leieboorden, vlakbij de Broeltorens.
Niettegenstaande het barre weer toch nog een relatief grote opkomst. Kortrijkzanen trakteren zichzelf immers graag (“met sigaren uit eigen doos”) en hadden voor het feest dan ook 50.672,50 euro veil. En zo gul als ze zijn, gooiden ze er nog voor 2.600 euro kosten méér bij dan budgettair voorzien.

De hamburgers zijn traditioneel zéér in trek.
Dit jaar hadden de Kortrijkzanen er voor zichzelf 3.000 besteld (effectieve kost: 13.686,40 euro) en de rundsburgers (1.200 in aantal) waren in een minimum van tijd niet meer te verkrijgen. De veggie- en veganhamburgers (samen 1.050) hadden maar voor de helft zoveel succes.
De 100 bestelde en pure halal-hamburgers (4,15 euro per stuk) geraakten allemaal op, in tegenstelling tot die hamburgers (50 in aantal) die voldeden aan de joodse spijswetten. De koosjer-hamburgers waren nochtans wel degelijk aangebakken op een aparte bakplaat en lagen daarna op een gastronorm plaat. Nul “verkocht”.
Ja, van een Joodse gemeenschap in Kortrijk of een synagoge en een rabbijn hebben we hier nog niet veel gehoord. Maar moslims zouden toch moeten toch weten dat het ze wél toegestaan is om ook koosjer voedsel te eten? Die 50 konden dus gerust ook door aanhangers van de Koran verorberd ! (De Joodse spijswetten zijn op dit gebied immers strenger dan die voor de moslims.)
Het stadsbestuur wil met het serveren van koosjer-hamburgers, naast die met een halal-certificaat (dat is er! ) natuurlijk getuigen van breeddenkendheid en tolerantie. Zeer woke !
Nochtans zijn we van mening dat de door Stad koosjerverklaarde hamburgers (de ‘hechsjeer‘ van een rabbijn ontbrak evenwel!) op een zaterdagavond te verkrijgen aan de Leieboorden nooit geen grote toeloop van Joodse medeburgers zullen veroorzaken. Op zaterdagavond (tot er drie middelgrote sterren te zien zijn aan de hemel) is de joodse SJABBAT nog altijd niet afgelopen. Dat betekent onder meer dat de praktiserende, orthodoxe jood op die dag hoogstens 1.200 meter zal stappen. En er is nog dat (vierde) avondgebed ook…Een opkomst van Joodse inwoners op Sjabbat verwachten is niet erg realistisch.

Tot daar ons constructief voorstel om alleszins op een zaterdagse nieuwjaarsreceptie geen aparte koosjer-hamburgers meer te bakken voor onze Joodse Kortrijkzanen. (Overigens vrijdagavond evenmin. De Sjabbat duurt zowat 25 uur.)

P.S.
Raadslid Wouter Vermeersch (VB) kreeg van stad een fotocopie toegestuurd van het halal-certificaat:
“Halal Slaughtering Shipment Certificate HAIE 12111200167”.
Afzender: “Control Office Of Halal Slaughtering and Halal Quality Control Ireland“.
Consignments Details:
– Net Weight: 6087,02 KG
– Producer: Ashbourne Meat Processors, Tipperary, Ireland
– Slaughtering Date: 20,21,22. 2022
– Expiry date: 02,03,01.2023 / 27.12.2024
Website: www.halaloffice.com


Dat “Tijdloze” VRT-evenement van hieruit gemaakt en uitgezonden brengt stad Kortrijk “de facto” geld op !

De gazetten reppen daar weer niet over, maar als ‘t goed is zeggen wij het ten minste ook !
In het stadspark ‘t Plein verzorgt Studio Brussel in de week van 26 tot en met 30 december zijn befaamde uitzending genaamd “De Tijdloze Countdown” van de 100 “beste” muzikale stukken. Een muzikale eindejaarslijst. Digitaal te beluisteren. Canvas wijdt er van uit de Budafabriek ook (zes) live TV-uitzendingen aan (wel op de dag na de opname).
De inbreng van Stad voor van alles en nog wat (bijv. hotelkosten, catering) zou 120.000 euro bedragen.
Maar daar staat heel wat tegenover. Reclame voor het evenement en dus ook voor Stad.
TV-campagnes (commerciële spots op Canvas en VRT MAX), integratie van Kortrijk in trailers en generieken, nieuwsbrieven van Studio Brussel) en niet te vergeten de uitzendingen – in prime time dan nog – vanuit Kortrijkse locaties.
De totale commerciële waarde van dit alles wordt geschat op 320.000 euro.
Goed zo !
Zo zien we het graag ! Virtueel is eigenlijk “de facto”.