Category Archives: media

Journalisten en gemeentefinanciën, dat gaat niet samen

Het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” pakt vandaag – een jaar voor de verkiezingen – uit met een antwoord op de vraag “hoe doet jouw gemeente het?”. Exclusief! De redactie gaat daar heel fier over. Dat zij dat kan, voor 64 gemeenten.
Voor Kortrijk is er naast het rapport om een onbekende reden nog een apart stukje speciaal gewijd aan de domeinen “zorg” en “onderwijs”. Beide gestoffeerd met cijfergegevens van resp. schepen Philippe De Coene (Vooruit) en Kelly Detavernier (N-VA). We gaan daar nu inhoudelijk niet op in maar beperken ons louter tot het lezen van de introductie bij dat artikel. Die is getiteld: “80 miljoen euro voor de zorg” en geschreven (in feite: genoteerd) door ene Jules Fremaut.
– Eerste zin:
“Sinds de stadscoalitie in 2019 zijn tweede legislatuur begon, spendeert ze jaarlijks gemiddeld 275,7 miljoen.”
Vanwaar komt dat cijfer? denkt kortrijkwatcher dan.
– Tweede zin:
Dat blijkt uit een dataonderzoek van ‘De Tijd’.”
OEI. Dat onderzoek kennen we niet. Onze Jules geeft geen nadere details. Datum onbekend. Wat ons echter perplex doet staan is dat Jules dat gemiddelde van wat Kortrijk ‘spendeert’ niet zelf een keer heeft uitgerekend. Zou Jules niet op de hoogte zijn van het loutere bestaan van meerjarenplannen (budgetten) en jaarrekeningen? Dat die documenten open en bloot te raadplegen zijn op de Kortrijkse website? We achten dat dus heel goed mogelijk, het bedroevende niveau kennende van onze lokale pers.
Als hij dan toch zijn taak niet aankon, waarom heeft hij het bedrag niet opgevraagd aan de financieel directeur? Of heeft onze Jules misschien geen weet van het bestaan van Johan Dejonckheere? Zou waarlijk best kunnen. We kijken nergens meer van op, als we die plaatselijke “journalisten” aan het werk zien.
– Derde zin dan:
De uitgavenposten zijn divers: van mobiliteit over vrije tijdsbesteding tot zorg en opvang.”
Het is goed dat Jules dat weet, dat er meerdere “posten” zijn. Nu moet hij nog leren wat beleidsdomeinen zijn. In het laatste meerjarenplan onderscheidt men bijv. volgende domeinen: algemene financiering (met belastingen en boetes), algemene en veiligheidsdiensten, ruimte, vrije tijd, dienstverlening, sociaal beleid, zorg. (In het oorspronkelijke meerjarenplan veel meer: sport, cultuur, ondernemen, klimaat, enz.)

Kijk. Zo’n introductie als die van Jules ondermijnt al meteen de kwaliteit van die gemeente-rapporten in zijn krant.
Als cijferfetisjist konden we het niet laten om na te gaan of dat geciteerde bedrag dat Kortrijk gemiddeld jaarlijks spendeert wel juist is. Waar dat op slaat. Gaat het om de meest recente gegevens? Jules legt ook niet uit wat de krant ‘De Tijd’ eigenlijk bedoelt met de term “spenderen”.
Gemakshalve gaan we ervan uit dat die krant doelt op wat stad zoal daadwerkelijk uitgeeft inzake gewone werking (‘exploitatie’ genoemd) plus ‘investeringen’ anderzijds. Tevens hopen we dat men in ‘De Tijd’ wel degelijk het onderscheid in acht nam tussen het budget (de raming) en de rekening (de reële uitgave). Want dat kan nogal verschillen.
We nemen bijv. even de investeringsuitgaven van het jaar 2019 onder ogen, het eerste jaar dus van de tweede legislatuur van de tripartite.
– Het initiële budget bedroeg 38.916.234 euro. (Dat was dus wat de coalitie had bedacht te “spenderen” aan projecten, en dat was overigens ook het bedrag waarmee men de Kortrijkzaan om de oren sloeg.)
– Het aangepaste bedrag, het zgn. eindbudget: 28.035.303 euro (De ambities zijn bijgesteld.)
– Het reële bedrag: 20.278.531 euro (Gespendeerd dus.)

We hebben dus met volle moed de jaarrekeningen van 2019 tot en met 2022 doorploegd en komen tot de vaststelling dat stad in die periode van vier jaar voor 148.149.197 euro aan investeringen spendeerde en 148.149.197 euro aan exploitatie-uitgaven.
Totaal: 863.608.449 euro.
Gemiddeld tot op heden is dus: 215.902.112 euro per jaar. 215,9 M per jaar

BIJLAGE (1) over exploitatie-uitgaven
2019: 123.565.653
2020: 181.724.995
2021: 197.779.471
2022: 212.389.133

BIJLAGE (2) over investeringsuitgaven
2019: 20.278.531
2020: 31.022.793
2021: 37.317.194
2022: 59.530.679

Jules! Signaleer dat eens aan ‘De Tijd’. Dat je die bedragen hebt gevonden op de alternatieve stadskrant genaamd “Kortrijkwatcher”.

BIJLAGE (3) OVER DE AMBITIES INZAKE INVESTERINGEN

In de jaren 2019 t/m 2022 heeft stad dus in werkelijkheid 148.149.197 euro geïnvesteerd. UItgegeven.
Wat valt er nog te doen volgens het laatste, aangepaste meerjarenplan? Heel veel !
In 2023 gebudgetteerd: 81.635.334 euro. In 2024 gebudgetteerd: 72.857.309 euro. Totaal: 154.492.643 euro.
Amaai ! De tripartite moet in twee jaar méér investeren dan men gedaan kreeg in vier jaar !

Opdat niemand het zou vergeten geven we nog de bedragen die de tripartite oorspronkelijk voornam te investeren in deze bestuursperiode 2019-2024.
De initieel beloofde investeringsuitgaven om “de beste stad van Vlaanderen” te worden:
2019: 38.916.234
2020: 61.781.887
2021: 51.748.499
2022: 56.109.472
2023: 51.238.674
2024: 38.273.106
Beste lezer. Bij de verkiezingen van 2018 heeft men ons voorgespiegeld dat er in deze lopende bestuursperiode voor 298.067.972 euro zou geïnvesteerd worden.
Weet u dat we pas in mei 2025 zullen kunnen oordelen wat ervan is terecht gekomen? Want dan pas kennen we de rekening van 2024.
Minister Vincent Van Quickenborne is terug thuis

Uit alles blijkt dat de minister met zijn gezin terug thuis is in zijn knusse woning langs de Leie, op de grens Kortrijk-Kuurne. Waarschijnlijk zelfs al een paar dagen want de was hangt al een tijdje te drogen in zijn tuin. En men kan er niet naast kijken: de minister is alweer superactief in de sociale media.
Maar waarom zeggen we dat nu? Zeker niet omwille van dat statement over huismoeders.

Ja, wel omdat we uit een lang interview in de weekend-uitgave van de gazet’ Het Laatste Nieuws’ konden men vernemen dat hij met vrouw in kindjes een tijdlang een appartement van zijn schoonouders kon betrekken in Cadzand. Op diverse foto’s in de krant zag men vader Vincent als een echte family-man spelen met zijn kindjes.
De minister van Justitie en tevens titelvoerend burgemeester van Kortrijk was ontegensprekelijk met verlof. Kon eindelijk eens genieten van enige zorgeloze dagen, zonder gestoord te worden door al die rimram op de sociale media, in telefoongesprekken, of SMS’en, WhatsApp’s, op Tinternet, enzovoort. Hij verdiende na een onvoorstelbaar rotjaar die heilige rust, elkeen zal dit beamen.
En nu ter zake.

Zo begrijpen we volkomen dat hij onze pertinente vraag in deze alternatieve elektronische stadskrant (van 7 augustus) “of hij al of niet heeft gelogen” – in de gazet HLN van 1 augustus van dit jaar – niet eens heeft gezien en dientengevolge ook niet kon beantwoorden.

Voor onze nieuwe lezers misschien even een heel korte toelichting. De minister van Justitie beweert NU NOG – dus 14 dagen geleden – dat hij op 11 juli 2012 geen schriftelijk voorakkoord heeft afgesloten met vertegenwoordigers van de N-VA, de Sp.A en zijn eigen partij om met die coalitie de gemeenteraadsverkiezingen te winnen en aldus in 2013 burgemeester te worden van centrumstad Kortrijk.
Kortrijkwatcher vindt dat dit niet waar is – dat er wél een schriftelijk voorakkoord was – , en dat de minister dus liegt.
Maar die heel recente leugenachtige verklaring van hem gebeurde buiten het parlement, derhalve begrijpen we voor een deel dat hij het niet echt opportuun vindt om te reageren op onze gewettigde betichting.
Voor een ander (humanitair getint) deel begrijpen we het evenwel niet. Eenvoudig gesteld, willen we het niet begrijpen. De leugen is méér dan deplorabel. Dat een mens (al weze het een politieker!) zomaar 11 jaren lang kan vasthouden aan een leugen, dat vinden we een belangrijk psychologisch aandachtspunt voor de persoon in kwestie en zijn entourage. Al weze het een politieker.

P.S.
Zo hier en daar vinden betrokkenen het gemakkelijk, comfortabel om te zwijgen, want oordelen dat het document kan beschouwd als “een oude koe”. Dat is het helemaal niet. Art.19 slaat op de voortzetting van de alliantie voor de huidige bestuursperiode 2019-2024. Ja, de tripartite is er nog.

Wat meer info dan die van schepen Axel Ronse over cowboy Henk

Het onderwerp dat we ditmaal eventjes willen aanraken is geenszins van majeur belang maar toch alweer tekenend voor het politiek reilen en zeilen alhier ter stede. De wijze waarop 1) de tripartite aan voorlichting doet en 2) de wijze waarop de pers dat dan weergeeft. (We komen er wat laat mee voor de dag maar we waren een tijdje van huis.)
Zowat een tiental dagen geleden kon u via de pers van de bevoegde schepen vernemen dat de verfomfaaide, vormeloze, vuilgroene buste van cowboy Henk op de rotonde van de Oudenaardsesteenweg (richting Zwevegem) wordt vervangen door een gekleurd standbeeld in kunststof. Eindelijk. Men praat er zeker al over sinds vorige zomer. Kostprijs nu: 52.421 euro. De originele ontwerper Herr Seele zou er geen honorarium voor vragen, – dat is vroeger al gemeld maar nu niet meer.
We haasten ons om hier uitdrukkelijk te zeggen dat we niks, maar dan ook niks hebben tegen dit project.
Dat lijkt hier blijkbaar nog altijd nodig om niet (door slechte, vijandig gezinde lezers) te worden uitgescholden voor een eeuwige negativo als men – zoals het een serieuze gemeenteraadwatcher betaamt – in de marge toch uitpakt met enige kritische kanttekeningen. (Taak van een journalist is : info, duiding en commentaar geven.)
We gaan het dus nog eens herhalen.
Kortrijkwatcher juicht het toe dat cowboy Henk in volle glorie wordt hersteld, en nog wel op deze plaats.
We lichten dat even toe. Al twee decennia geleden hebben we er bij alle mogelijke politiekers en de hiertoe geijkte instellingen voor gepleit om in alle invalswegen naar de stad een monument, een landmark in te planten. Mocht zelfs een triomfboog zijn. Een monumentaal kenteken dus, waarbij bezoekers die de stad binnenrijden of verlaten (bezoeken) zeggen: ja, dit is Kortrijk. (Vgl. met de liggende horloge in Oostende, of dikke Mathille.) Ons voorstel is zoals altijd in dovenmansoren gevallen.
Men is dat nu vergeten, maar er is een tijd geweest dat raadsleden waarvan u het niet zou vermoeden hevig tegenstander waren van onze cowboy Henk. Moniek Gheysens! Cathy Matthieu! Christine Depuydt! (Raadsleden van drie verschillende fracties! Politiek hé! Het idee – de stunt – kwam namelijk van een sos die bevriend was met de heer Peter van Heirseele.)
Over het algemeen vonden ze die cowboy veel te duur. De oorspronkelijke kostprijs voor het leveren en plaatsen was toen (in juli 2004) 22.421 euro. Moniek vond die creatuur ook niet typisch voor stad Kortrijk, dacht eerder aan Lucky Luke. Cathy wou hem verkopen aan Oostende. En als ik me goed herinner vond Christine dat kunstwerken op een rotonde chauffeurs konden verstrooien. Gevaarlijk.
De repliek van Philippe De Coene, toen schepen van milieu, (gemeenteraad van februari 2006) herinner ik me wel goed: “ We doen nu een keer iets verrassend, en het is weeral niet goed.”

Over de kostprijs gesproken.
N-VA-schepen van cultuur Axel Ronse heeft de pers daar niet goed en alleszins onvolledig over ingelicht. (Ook al omdat hij het zelf niet goed weet.) En zoals we het van de pers gewoon zijn, heeft men klakkeloos overgenomen wat de schepen voorschotelde.
We kregen van de schepen twee bedragen (en slechts twee) uit het verleden te horen. In 2008 heeft men de beplanting vervangen door klimop voor 10.600 euro en in 2010 door “kunstgras” voor 11.481 euro. (Ons archief heeft het over 11.599 euro.) Ronse wijt ook een en ander aan slecht onderhoud (schuld van zijn voorgangers dus). Het is allemaal een beetje ingewikkelder.
We gaven al de oorspronkelijke kostprijs: 22.421 euro in 2004. De beplanting bleek al onmiddellijk niet wintervast (hoe is dat mogelijk?) en moest al het volgende jaar in 2005 vervangen worden, voor een bedrag van 5.342 euro. En de lijdensweg is dan begonnen. Schimmelvorming waar de ene na de andere deskundige plantkundige geen weg mee wist. (Wat hebben die gekost?) Daar kwam nog een verhuis bovenop. De buste moest wegens bouwwerken verplaatst van de Spoorweglaan naar de huidige standplaats op de rotonde. Kostprijs van die verhuis met de noodzakelijke werken niet minder dan 15.382 euro.
Op een gegeven moment was de redactie van kortrijkwatcher het beu om nog de evolutie van de kosten van het monument bij te houden. Laatste stand van zaken die we nog noteerden was het antwoord op een vraag van toenmalig raadslid Maarten Seynaeve in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van maart 2010. De totale kostprijs van cowboy Henk was toen al opgelopen tot 65.442 euro. In maart 2010.
Geloof het of niet. Op 29 maart 2011 hield de persjongen van “Het Laatste Nieuws” het op 100.000 euro. Zou dat Peter Lanssens zijn geweest?

.Lanssens van HLN berispt hoofdredacteur van “Kortrijkwatcher” ! (2)

Hoe is het in godsnaam toch zover kunnen komen?
Niemand in het wereldje van de journalistiek heeft ooit maar durven denken noch voorspellen dat er ooit één iemand uit de reguliere journalistiek het in zijn hoofd zou halen om een icoon van de Vlaamse elektronische burgerjournalistiek als Kortrijkwatcher (KW) te vermaledijnen. En dan nog iemand van HLN!
Even recapituleren.
Bij een online-verslag van Peter Lanssens (lps) over de ludieke opening van het nieuwe Groeningepark dichtbij de Veemarkt (dd. 21 juni) had de méér dan roemruchte gemeenteraadwatcher van KW de ploerterige vraag gesteld of de reporter van HLN het wel gewaagd had om in zijn verslag over dit gebeuren 1) ook eens de kostprijs van het project kenbaar te maken (een “verdrievoudiging” van de raming) evenals 2) de onwaarschijnlijk lange duur zou memoreren waarbij dat park(je) uiteindelijk kon aangelegd.
KW stelde die vragen omdat hij redelijk gegronde redenen heeft om dat te betwijfelen. Kortrijkwatcher is namelijk al sinds jaren van oordeel dat Lanssens allerminst een “journalist” kan genoemd worden. Dat drastische oordeel berust op vele feiten, al van twee decennia ver. Politiek gezien is hij gewoon de volkomen kritiekloze woordvoerder (lakei zeg maar) van het Kortrijks College van Burgemeester en Schepenen (het CBS). Voor het overige vult hij zijn Kortrijkse pagina in het HLN met onbelangrijke berichten over cafés en zomerbars die open- en dichtgaan (winkels ook) of met totaal onnozele faits divers die men her en der in zijn oor fluistert.
Kortrijkwatcher werd door Lanssens evenwel betrapt op een grove beroepsfout !
De meerprijs van het project werd – in tegenstelling tot KW’s infame verwachting – in het onlinestuk van lange Peter WEL netjes vermeld! Niet zonder reden riposteerde Lanssens met de strenge vermaning dat KW best eerst zijn artikel (achter een betaalmuur) had gelezen vooraleer te gaan fulmineren.
Dat stuk over het Groeningepark hebben we intussen gelezen, in de geprinte versie (dd. 22 juni). (KW is immers noodgedwongen – beroepshalve -geabonneerd op HLN.) Of die print verschilt met de versie op de ‘social media’ weten we niet. HLN antwoordt niet op mijn vraag hierover. Overigens is dat hier in dit kader van mijn (KW) wederwoord niet echt van belang.
– Jawel, Lanssens heeft het opgebracht om de onwaarschijnlijk gigantische meerprijs te berde te brengen, maar hoe? Netjes?? Volkomen onjuist ja, met daarbij nog een twijfelachtige uitleg van schepen Wout Maddens die hij (zoals het een 0,00 % journalist betaamt) kritiekloos overnam. Cf. infra in dit stuk.
– Over de tevens onwaarschijnlijk lange duur van de werkzaamheden, waarbij men uiteindelijk het project(je) kon verwezenlijken : geen woord. (Dat was nochtans onze tweede vraag.)

Laten we het daar dus nu eerst even over hebben. Over de timing van het project.
* De aankondiging van het actiepunt (in het Meerjarenplan te vinden onder nr. 9.19, dit ter info beste Peter) gebeurde door schepen Bert Herrewyn, al begin augustus 2020, met enorm bazuingeschal. De buren praten er nog over…
* Een eerste voorontwerp van de site, na veel gedoe opgemaakt door het studiebureau Cnockaert (Wervik), werd geagendeerd in een CBS van oktober 2021.
* De gunning van de werken is aan de firma Growebo (Gullegem) toegewezen in het CBS van 19 september 2022. Twee jaar na de aankondiging.
* Om nog nipt te kunnen genieten van een Vlaamse onthardingspremie is men inderhaast eind 2022 gestart met de werken.
* En om die subsidie niet te missen moesten de werken wel voltooid zijn tegen juli 2023. Dat is dus nipt gelukt.
Beste lezer,
Vertel dat NOOIT aan een Chinees. Hoe het hier ter stede kan het dat er tussen de aankondiging van een plan en de uitvoering ervan (ontharding van een stukje grond, een beetje straat opkalefateren en een parkje aanleggen in de orde van grootte van een klein voetbalveld) bijna drie jaar verloopt. (31 maanden.)
Daar bestaat een passend woord voor in de politiek: MALGOVERNO.


Die ultralange tijdspanne tussen aankondiging en het eind van de werken had onvermijdelijk gevolgen voor de kostprijs van het project.
Daarover willen we nu ook een keer bakkeleien, aangezien Lanssens wel degelijk – heel gedurfd is dat! – vertelde over die ongelooflijke meerprijs. Die zgn. “verdrievoudiging” ten opzichte van het oorspronkelijk budget.
Reporter (lps) hield het bij dit onderwerp qua content zoals altijd gewoon bij wat men hem heeft verteld, in plaats van het dossier te raadplegen (of ‘kortrijkwatcher’ te lezen), zoals het een ware beroepsjournalist betaamt.
Het budget dat schepen Herrewyn in augustus 2020 naar voren bracht was 450.000 euro. Ja zeg. Een journalist die naam waardig had evenwel kunnen uitvissen dat in het dossier (én in de stadskrant “kortrijkwatcher”) wel degelijk sprake was van 438.657,37 euro. Zeer opmerkelijk is dat het bedrag van 450.000 euro (de “Herrewyn-prijs”) waarlijk is blijven staan op de website van stad tot in maart 2022, terwijl in de diverse meerjarenplannen al lang sprake was van 1 miljoen, later 1.022.517 euro en nog later die 1.256.517 euro. Dat is – toeval bestaat niet – pas gecorrigeerd nadat KW in zijn alternatieve stadskrant daarover is gaan fulmineren. En wat er nu staat is nog altijd niet juist…Echt niet te geloven.
We nemen het de gerenommeerde, gezaghebbende én tegelijk populaire (wat zelden voorkomt) “journalist” Peter L. niet kwalijk dat hij het nu houdt bij een kostprijs van 1,25 miljoen euro. Bevoegd schepen Maddens zegt immers net hetzelfde… Alleen is het wel ietwat verbazingwekkend dat de website van stad het nog altijd heeft over 1,1 miljoen. Maar dat is zonder BTW, om ons te troosten.
Wat we nu toch nog absoluut willen vertellen aan onze trouwe abonnees vergt waarlijk een inspanning om nog verder te lezen. En aan de vermeende journalist (lps) enige beroepsijver.
Hoe komt dat toch dat hij nog altijd niet heeft ontdekt (en dus niet schrijft) dat de werken van het project op 19 september 2022 werden gegund aan de firma GROWEBO voor netjes 1.649.325,23 euro.
HET GAAT DUS OM EEN “VERVIERVOUDIGING” VAN DE OORSPONKELIJKE HERREWYN-PRIJS.

Vraag 1.
Wat is het kenmerk van een journalist, die naam waardig?
Dat hij een bewindvoerder die een onjuistheid verkondigt kort maar beleefd terechtwijst. Dat Groeningepark kost dus geen 1,25 M (zoals Maddens zegt) maar NETJES 1,64 M.
Vraag 2.
En wat is het kenmerk van de betere journalist?
Dat hij het aandurft om symptomen van MAlGOVERNO openlijk en onvervaard te signaleren. Durft publiceren. (Lanssens vindt van zichzelf dat hij gevreesd is om zijn “scherpe pen”.)
Die kostprijs van 1,64 M omvat daarenboven een overschrijding van het geraamde bedrag met netjes 309.657,87 euro. Dat is een onderschatting van netjes 23,1 procent. (En het beschikbare budget werd daarbij ook al netjes overschreden met 421.311,03 euro.) Dat is allemaal niet voor de gemeenteraad gekomen. Lanssens weet dat niet, en als hij daarvan toch op de hoogt zou zijn, zou hij het nog verzwijgen ook. Zo zit dat bij hem, als persjongen ten dienste van de tripartite, vooral schepen Weydts.
De zogenaamde “journalist” (lps) weerspreekt (berispt) schepen Maddens ook in het geheel niet wanneer die beweert dat de meerprijs (die van 1,25 M dan…) te wijten is aan het feit dat het geplande projectgebied in de loop van de tijd steeds groter werd. Daar is ons heus niets van bekend, integendeel. Het opknappen van de Groeningelaan kost slechts 60.169,14 euro, – als de schepen het misschien over dat gebied zou kunnen hebben. Het projectgebied is zelfs kleiner geworden! De site rond de Maagd van Vlaanderen werd geschrapt uit het project! En het aanbrengen van een grote luifel ook. De fietsenstalling zou als camouflage (verdoken) op rekening komen van Parko in plaats van op die van stad. En ik meen, maar ben dat niet zeker – dat men ook heeft afgezien van een groter aantal voorziene camera’s. Dat allemaal om de kostprijs toch nog maar in toom te houden. Lanssens weet dat allemaal niet en – nogmaals – zou er ook niet over reppen als hij het wel wist.
De grote oorzaak van de prijsstijgingen is gewoon te wijten aan “malgoverno”: in dit geval de traagheid van bestuur en onnodige drukdoenerij (die 7 fasen!) die de voortschrijdende inflatie met de jaren (bijna drie) vrij spel gaf. De materialen kostten op de duur steeds meer…
Tenslotte kunnen we ons nog afvragen waarom het bureau Cnockaert het nodig vond om een landschapsarchitecte (Katinka) in te schakelen ter verwezenlijking van dat parkje. Lanssens vernoemt haar niet eens. (Hij vernoemt wel Marie-Amélie Cnockaert als ontwerper.)
Beste Peter.
Probeer het nu toch eens klaar te spelen om ons netjes en onvervaard te informeren over de juiste kostprijs van het geheel.
Bovenop die 1,64 M voor de werken moeten we namelijk nog het honorarium voor het studiebureau Cnockaert tellen. Indertijd liet schepen Weydts aan u in eigen persoon nog wel weten (via uw rode telefoonlijn) dat het zou gaan om 66.516,73 euro. Dat bedrag zal nu ook wel zijn opgelopen zeker?
Beste Peter, hou ons zo spoedig mogelijk (netjes hé) op de hoogte. Later ook over de definitieve afrekeningen.
Zorg er nu eens voor dat Kortrijkwatcher in het vervolg niet meer moet fulmineren want dat doet hij allerminst graag hoor.
Jeetje.

P.S.
Merkwaardig is dat HLN (Maddens ook niet) géén gewag maakt van een onthardingssubsidie (250.000 euro) die we zouden krijgen van de Vlaamse overheid. Men heeft er zelfs de naam van het project voor gewijzigd. In plaats van “heraanleg” van de site ging het over een “ontharding”. We missen die subsidie toch niet? Of staat dat wel aangestipt in de online-versie van de reportage? (HLN geeft ons geen uitsluitsel.)


Peter Lanssens van HLN berispt hoofdredacteur van alternatieve stadskrant ‘kortrijkwatcher’ ! (1)

Helaas moet onze senior writer hier zijn serieuze berichtgeving over het Kortrijkse politieke gebeuren (nu de miljoenentransacte van de voetbalclub KVK) onderbreken voor een persoonlijk feit.
We kunnen deze onverhoedse journalistieke rel tussen de gewone gazet HLN en de elektronische stadskrant KW niet aan ons laten voorbijgaan. De redactie van “kortrijkwatcher” wil haar reputatie als objectieve verslaggever en factchecker van de minder bekende feitelijkheden uit de Kortrijkse politiek niet zomaar laten aantasten of ondermijnen door een vermeend journalist, nog afkomstig uit Sint-Denijs-Helkijn ook. (Dat laatste doet er nergens aan toe, maar we zijn nu eenmaal verbolgen.)
Tussen (lps) – dat is zijn nom de plume – en de baas van KW is er al vele jaren een koude oorlog gaande die pas nu volop is losgebarsten in fulminerend geweld. Het komt nimmer nog goed.
Dat komt omdat de genaamde (lps) heeft gemeend dat hij de concurrerende elektronische stadsblog ‘kortrijkwatcher’ sinds zijn bestaan (2005!) eindelijk eens kon betrappen op een al te voortvarende beschuldiging van de eenzijdige berichtgeving in de regionale bladzijden van HLN.

Het zit zo, – voor wie houdt van “paranoia querulans” vertellen we wel even de aanleiding van de strenge vermaning van lange Peter, met vanzelfsprekend in repliek een als een boemerang terugkerende, zoveelste standje vanwege kortrijkwatcher. (Dat wordt een tweede deel, ten bewijze dat Lanssens geen journalist is.)

Woensdag (21/06) publiceerde reporter Peter Lanssens “van Het Laatste Nieuws van Kortrijk” op facebook een verslag over de blijde opening van het nieuwe Groeningepark(je) in de Groeningelaan te Kortrijk (vlakbij de Veemarkt en langsheen het wooncentrum Sint-Carolus).
Titel was: ” Een verademing! Wat vinden jullie?
In zijn functie van ‘zuurpruim’ reageert Kortrijkwatcher hierop nog dezelfde dag met een uitval van jewelste. Hij vindt dat Lanssens weer eens dit soort vraagstelling voor de zoveelste keer puur gebruikt als een vulgair trucje om lezers aan te trekken. En voegt daaraan toe dat (lps) zelf dat vraagje niet moet beantwoorden aangezien hij als lokaal geaccrediteerd “journalist” toch maar alles goed vindt van wat de het stadsbestuur doet. Hij is als het ware de woordvoerder van het huidige stadsbestuur, meer speciaal en opvallend van schepen Weydts.
Intussen is Kortrijkwatcher niet te beroerd om nog een keer (ook online) uitdrukkelijk te zeggen dat hij volledig achter het parkproject staat, maar dat hem dit vanzelfsprekend niet belet om op journalistieke wijze (en deontologische plicht) kritische bedenkingen te uiten over de uitzonderlijk hoge kostprijs van dat project (een “verdriedubbeling” van de raming) en de onvoorstelbaar lange termijn die men nodig had om dat park(je) klaar te krijgen.
En vilein als Kortrijkwatcher is, vraagt hij zich af of Peter Lanssens dat wel zal durven schrijven, aangezien hij (ook in dit verband) nog nooit een kwaad woord heeft geuit over het beleid van de tripartite.
Wonder boven wonder (dat gebeurt immers nooit) komt er op FB al vlug een triomfantelijke repliek van HLN.
De anonieme schrijver (dus lange Peter) laat weten dat de “driedubbele prijs” wel degelijk netjes in het stuk vermeld staat. En dan komt als een donderslag de uitbrander: “Gelieve eerst het artikel te lezen, vooraleer te fulmineren.”
Zo’n schrobbering, die zit natuurlijk.
Artikels achter een betaalmuur lezen we niet, hoewel we (noodgedwongen, als kortrijkwatcher) geabonneerd zijn op HLN.
(Je weet nooit of Lanssens iets weet wat wij niet weten. Jawel hoor. Hij krijgt primeurs. Anderzijds ontbreken zowat om de week stukken – over belangrijke onderwerpen – waarover KW het wél heeft en HLN verzwijgt.! Hij neemt die niet over, alhoewel dit hem soms op een spoor brengt om er véél later iets over te zeggen, wel te verstaan: na raadpleging en de zegen van het schepencollege.)
Intussen lazen we de geprinte versie van de reportage, in de krant van donderdag 22 juni, op pag. 21 van het katern “Regio Kortrijk-Ieper”. Met mooie foto van de in aantocht zijnde kindelijk blije burgemeester Ruthie, geflankeerd door de al even blijde schepenen Herrewyn, Weydst en Maddens op de eerste rij. Een foto die op zichzelf al kan dienen voor een kiescampagne.

(Wordt vervolgd, voor wie weer alles wil weten.)Journalistieke doofpotoperatie van historische Kortrijkse gemeenteraad

In vorige uitgaven kreeg u al de nodige informatieve gegevens om de raadszitting van 8 mei als historisch te beschouwen.
De gang van zaken in de gemeenteraad loopt sinds de aanstelling van Helga Kints (H.K.) als autoritaire en partijdige voorzitter en tegelijk die van Ruthie Vandenberghe als (vervangend) burgemeester (troetelnaam: ‘miss Kortrijk’) dusdanig uit de hand dat men geen andere uitkomst meer zag om de gemoederen te bedaren dan de bijeenroeping van een zgn. “Deontologische Commissie”. Overigens is dit soort van vergadering (van de zes fractieleiders) en zeker de benaming ervan volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad eigenlijk onbestaande.
Pro memorie.
De agenda van die commissie (dd. 25 april) omvatte twee delen.
Men besprak enerzijds de ontspoorde werking van de gemeenteraad naar aanleiding van het feit dat H.K. het bestaat om nogal onevenwichtig (altijd ten bate van de het College) de zittingen te modereren. Daarmee samenhangend was de Commissie ook van plan om daadwerkelijk de gênante, zeg maar schandalige gedragingen (beledigingen) van meer in het bijzonder van de schepenen Weydts en Maddens te veroordelen.
Dat is eigenlijk allemaal niet of zeer halfslachtig gelukt. De fractieleiders van de meerderheid vertoonden enig begrip voor bepaalde klachten, irritaties en wrevel bij de oppositie, en dat was het.
Tot een consensus over mogelijke broodnodige maatregelen (bijv. verontschuldigingen, terechtwijzingen) en een plechtige, door iedereen gedragen toespraak van de voorzitter kwam het niet. Zeer opvallend was dat de verantwoordelijkheid van Helga Kints voor zowat alles wat er misloopt in de Raad helemaal buiten beeld bleef. Zij hield dan ook in de zitting van 8 mei een zedige speech, zonder enig mandaat, eindigend met een slotwoord met het gehalte van een spreuk van de Bond-Zonder-Naam. (“We moeten allemaal met respect naar elkaar luisteren!°)

Bon. Genoeg daarover.
De zitting van 8 mei is om een EXTERNE reden ook nog historisch: volgens de lokale pers heeft die namelijk niet eens plaats gegrepen ! In geen enkele krant is een verslag te bespeuren.
– Al die Kortrijkzanen die onze alternatieve elektronische stadkrant niet lezen of kennen, weten bijvoorbeeld niets of over de totaal ongeoorloofde, ronduit schandelijke wijze waarop schepen Wout Maddens (VLD) de fractieleider van het Vlaams Belang in volle zitting heeft bejegend. Bij een tussenkomst van Wouter Vermeersch (VB) schold hij hem uit voor ‘racist’, en maakte daarbij nog met een handgebaar een imitatie van Hitler. Dat is nog min nog meer laster en eerroof.(De ultra-flamingantische, zelfs neo-nazistische kiezers en kennissen van Maddens én familie blijven hiervan – jammerlijk genoeg – geheel van onkundig.)
– Al die Kortrijkzanen weten niet dat zelfs onze splinternieuwe burgemeester op de vingers werd getikt door de gouverneur. (Hebben we dat al verteld? Als voorzitter van de politieraad van VLAS kwam Ruthie voor één keer op een idee. Zij vond raadslid Wouter Vermeersch maar een ‘sukkelaar’. Dit kwam haar in oktober 2022 op een reprimande te staan van de gouverneur en stadsgenoot Carl Decaluwé. Die liet weten dat Ruthie als voorzitter van de politieraad zich neutraal moet opstellen, een voorbeeldfunctie vervult en “zich dient te onthouden van denigrerend en neerbuigend taalgebruik.”
– Idem voor onze Helga. Bijna geen Kortrijkzaan weet dat zij (o.a. in juli 2022) van de gouverneur te horen dat haar handelswijze als voorzitter van de Raad “niet verenigbaar was met het huishoudelijk reglement” en dat zij bovendien “op deze wijze ook de controlerende rol van het betrokken raadslid op onaanvaardbare wijze inperkt.” (Dat is toch voor een rechtgeaard politicus-voorzitter om in de grond te kruipen van schaamte?)

En zo kunnen we doorgaan.
Onze persjongens als Peter Lanssens (HLN), Bas De Wilde of Kris Vanhee (HN), of Jan Steenhoudt (Krant van WVL) vertikken het om daar maar ook één woord aan te wijden. Intussen zorgen ze wel voor een algehele “versoaping” van het nieuws. (Zo’n poesje dat 20 dagen vermist was krijgt een halve bladzijde, met foto!) Wat bezielt die scribenten eigenlijk? Hoe komen ze daartoe? Hoe krijgen zij dat uitgelegd (aan zichzelf)? Staat de hoofdredactie van hun krant daar achter, of weten die bazen In Antwerpen of Roeselare dat niet?

In de gemeenteraad van 8 mei was ook de jaarrekening 2022 geagendeerd. Dat is, samen met het budget, zowat het belangrijkste document van het jaar. Alweer geen woord daarover in de gazetten.
Er gebeurden in die zitting ook heel bizarre momenten waarover een Kortrijkzaan alweer niet de minste weet van heeft. Men had het bijv. ook over het nieuw te bouwen station en de afbraak van het oude. Toch een uiterst belangwekkende gebeurtenis in de geschiedenis van onze stad Welnu, aangezien er volgens de onze gazetten op 8 mei zogezegd geen gemeenteraad was, weet alweer geen Kortrijkse kiezer dat er noch binnen de meerderheid (!) en noch binnen de oppositie hierover eensgezindheid bestaat. (De fractieleiders van de meerderheid deden hun mond niet open. Als dat geen nieuws is!)
Onze lokale politieke pers doet aan volksverlakkerij, verzaakt aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een onvoorstelbare, niet te verantwoorden journalistieke doofpotoperatie, dat is het.

P.S.
Naar het schijnt kan men in Kortrijk ook “journalistiek” studeren. Ik betwijfel sterk of de lesgevers van die opleiding de plaatselijke edities van onze kranten als voorbeeld (durven, mogen) gebruiken om aan te tonen wat journalistiek nu juist niet mag zijn.


Blijft schepen Axel Weydts achter de betaalmuur?Alweer buiten schot?(6)

Wie niet te beroerd is om deze elektronische, alternatieve stadskrant te lezen, weet al vele jaren maar al te goed dat de schepen van Mobiliteit en Openbare Werken een heel speciaal geval is.
Wat zijn persoonlijkheidsstructuur betreft, bestempelt onze redactie hem onvervaard als een politieke caractériel. Nu, iedereen heeft het recht op een of andere overheersende karaktertrek, maar het specifieke probleem bij Weydts (een schepen!) ligt hierin dat zijn koppige eigengereidheid en agressiviteit zijn politiek functioneren volkomen beheerst, eigenlijk letterlijk bepaalt. De content ervan valt congruent samen met zijn “temperament”. (Behandelingen om hem wat in te tomen zijn volgens medisch-psychologische bronnen uitgeput.)
Goed.
Wat weet de Kortrijkzaan daar nu allemaal van? Zeker niet alles. Er heerst ten allen kante en bij alle volkslagen ongetwijfeld veel ongenoegen over zijn beleid – zeker daar waar zijn daden flagrant zichtbaar zijn – maar 1) een aantal enorme blunders (die miljoenen kostten) blijven toch nog onder de radar, 2) van de subtiele finesses in zijn handelswijzen en manier van denken kunnen enkel insiders (iet)wat van opvangen of vermoeden.
Onze plaatselijke regimepers (andere term voor: “embedded press”) draagt hierin uiteraard een zéér grote verantwoordelijkheid. Weydts wordt op alle mogelijke manieren “ontzien” door onze ‘Kortrijkse’ media (ook WTV), zelfs tot in die mate dat de persmuskieten de meeste elementaire deontologische journalistieke regels overtreden. Het is alsof men er beetje bang van is… (Onze senior-writer durft in al zijn arrogantie zelfs een keer uitvliegen: “Als ik zou hoofdredacteur zijn van Peter Lanssens in het regionale katern van “Het Laate Nieuws” zou ik hem ontslaan!”)

We zullen het hier nu toch nog een keer hebben over dat “mobiliteitsplan” (MPL) dat door de heer Weydts om electorale reden is uitgesteld tot in de volgende bestuursperiode. Er doken immers wat feitjes op die illustreren en aantonen wat daarnet supra over zijn persoon is beweerd.
Onze lezers weten over deze MPL-materie alreeds van de hoed en de rand, maar er blijft toch wat te vertellen over de manier waarop Weydts de pers bespeelt en er ‘au fond’ meester over is. En over de zaak zelf komt er ook nog wel iets. We gaan zien.

* Op 13 maart verspreidde het Vlaams Belang een persbericht over het verdagen van het lang beloofde mobiliteitsplan. (Er is geen andere oppositie meer.)
Geen enkele krant of “beeldbuisbeheerder” ging daarop in, tenzij “Het Nieuwsblad” met als auteur Kris Vanhee. Dat verbaasde ons wel een beetje want die krant is zelden het toonbeeld van enige euvele moed als het gaat om controversiële, delicate Kortrijkse politiek. Maar zie vooral verder.
Ook het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” zag geen reden om het bericht als van politiek belang te beschouwen. Ook dat begrijpen we volkomen. Ten eerste is het DNA van die gazet op alle gebied volstrekt gezagsgetrouw. Loyaal aan wie macht bezit of aanzien heeft. Tevens heeft het weekblad beroepshalve geen één reporter beschikbaar die enigszins bekwaam is om de gemeentepolitiek in de streek deskundig te verslaan. De beste redacteurs lopen binnen de kortste keren weg, bijv. nogal recent Olav Verhaeghe. Momenteel zitten we voor wat de Kortrijk betreft opgescheept met ene Margot Demeulemeester die zelfs de eenvoudigste journalistieke regels vergeet. (Zij applaudisseert bij gelegenheid in de gemeenteraad!)
“Het Laatste Nieuws” dan, met onze Lanssens. Deze vliegende horeca-reporter heeft qua politiek een rode telefoonlijn met schepen Weydts. Het is zijn woordvoerder, zijn acoliet (Men zegt mij dat hij eerder informatie krijgt van de schepen en/of het College dan zijn concullega’s van de pers.)
Peter Lanssens brengen we tegenwoordig onder bij het nieuwe soort journalisten 2.0.

* Op 14 maart vinden we dus in HN een stuk over de MPL-zaak. Ten eerste met een verkeerde titel (er is sprake van een “Vervoersplan”) en ten tweede staat het verhaal enkel “on line” te lezen (gedagtekend op 14 maart, om 15u55).
Het artikel zit al sinds drie volle dagen achter een betaalmuur en onze vrees is dat het zo zal blijven. (De krant maakt daar een gewoonte van: de meer kiese zaken krijgen stilletjes en onmerkbaar voor de gemiddelde lezer een te betalen melding.) Caractériel Weydts raakt namelijk volledig over zijn toeren als hij maar één woord van kritiek hoort of leest over zijn beleid, en als het er ietwat serieus aan toegaat heeft hij stante pede psychologisch-medische begeleiding nodig. Gelukkig gebeurt dat in de pers NOOIT, in de gemeenteraad wel, wel te verstaan door het VB en een zéér zeldzame keer door Matti van Groen.
De opsteller Kris Vanhee Van HN nam blijkbaar contact op met de schepen. Hoor en wederhoor, nietwaar? We vragen ons af wat hij van de schepen aan stille wenken te horen kreeg (misschien lichte terechtwijzingen, of zelfs wat reprimandes).
Nu, over de inhoud van de repliek van Weydts hebben we het nog in een volgende editie. Wat zegt hij niet? Wat stelt hij verkeerd voor?

* Schepen Weydts liet in een Raadscommissie (de eerste van de drie) op de dinsdag voor de gemeenteraad weten dat hij het MPL in de ijskast had gestopt. Hij vertelde die belangrijke beleidsdaad niet publiek in de gemeenteraad. Dat betekent dat raadsleden uit een andere Commissie daar niet van op de hoogte waren (tot ze het verslag kregen en dat ook hebben gelezen), en de pers of het publiek nog minder. Dat is de tactiek van een politieke caractériel. Indien nodig blijven ze wel met een gladde truc buiten schot.

* Maandag 13 maart was een gemeenteraadsdag. Zoals we het stilaan gewoon werden, krijgen we daar geen verslagen meer van te zien in onze gazetten. Dus las u, beste lezer, zeker niet het minste woord over dat ongezien incident dat zich toen heeft voorgedaan: Weydts weigerde te antwoorden op twee (mondelinge) vragen van raadslid Carmen Ryheul inzake het mobiliteitsplan. Verbijsterend is dat.
Kortrijkwatcher had het daar intussen al over, onder de titel: “Dat is geen mondelinge vraag!
Zoals gezegd, in onze volgende uitgave volgt wat commentaar bij dat stuk van Vanhee-Weydts, te vinden achter de betaalmuur van HN. Anders wordt ons verhaal hier te lang, en te vermoeiend. Indien het verhaal van Vanhee-Weydts toch ooit op papier komt gedrukt te staan, dan weet u er al wat meer over om het volledig en naar waarheid te begrijpen.
Tot kijk!

(Wordt vervolgd.)

De oplage van de stadsblog “kortrijkwatcher” maakt alweer een sprong

Voor het jaar 2022 geeft onze teller 113.739 bezoekers aan en 452.141 bezoeken.
In 2021 ging het nog om resp. 81.776 en 299.643 in aantal.
Ten opzichte van het jaar tevoren was dit een onwaarschijnlijke stijging: toen telde men slechts 39.544 bezoekers en 177.521 bezoeken. Niet te begrijpen, want deze krant wordt steeds saaier.
“Kortrijkwatcher” bestaat sinds 5 januari 2005, en is waarschijnlijk de oudste nog bestaande stadsblog in Vlaanderen. (Hoeveel zijn er eigenlijk nog?)
Dat deze alternatieve stadskrant door onze lokale politiekers van de tripartite straal genegeerd wordt, het is net onze drijfveer. En dat de plaatselijke gazetschrijvers van onze Kortrijkse “embedded press” doen alsof ‘kortrijkwatcher’ niet bestaat – maar wel lezen – is te begrijpen.
We doen voort !
Superdeboer !
Bedankt voor het kijken.


Dat “Tijdloze” VRT-evenement van hieruit gemaakt en uitgezonden brengt stad Kortrijk “de facto” geld op !

De gazetten reppen daar weer niet over, maar als ‘t goed is zeggen wij het ten minste ook !
In het stadspark ‘t Plein verzorgt Studio Brussel in de week van 26 tot en met 30 december zijn befaamde uitzending genaamd “De Tijdloze Countdown” van de 100 “beste” muzikale stukken. Een muzikale eindejaarslijst. Digitaal te beluisteren. Canvas wijdt er van uit de Budafabriek ook (zes) live TV-uitzendingen aan (wel op de dag na de opname).
De inbreng van Stad voor van alles en nog wat (bijv. hotelkosten, catering) zou 120.000 euro bedragen.
Maar daar staat heel wat tegenover. Reclame voor het evenement en dus ook voor Stad.
TV-campagnes (commerciële spots op Canvas en VRT MAX), integratie van Kortrijk in trailers en generieken, nieuwsbrieven van Studio Brussel) en niet te vergeten de uitzendingen – in prime time dan nog – vanuit Kortrijkse locaties.
De totale commerciële waarde van dit alles wordt geschat op 320.000 euro.
Goed zo !
Zo zien we het graag ! Virtueel is eigenlijk “de facto”.