Category Archives: onderwijs

Nog wat cijfers over onze studentenpopulatie (2)

Omdat het College nogmaals en voor eventjes het moratorium over de gunning van studentenkamers wou opheffen, moesten onze hogere onderwijsinstellingen wel een boekje opendoen over hun aantal ingeschreven studenten. En zo kon kortrijkwatcher ook eens – voor het eerst in zijn bestaan – kennis nemen van de evolutie van de studentenpopulatie alhier én de actuele stand van zaken.
We gaan niet alle cijfergegevens vermelden, dat zou teveel worden.

Eerst even de evolutie van de laatste zes academiejaren, van het inschrijvingsjaar 2015 naar het jaar 2021.
– Howest: van 2.472 naar 3.215
– UGent; van 576 naar 333
– Kulak: van 1.481 naar 1.522
Vives: van 5.219 naar niet minder dan 10.232
De totalen zijn dus in zes jaar opgelopen van 10.345 naar 15.302.
Zoals al gezegd was er wel een keer een achteruitgang – in het inschrijvingsjaar 2017 (min 5,5 %) – en is er voor dit academiejaar een kleine maar geheel onverwacht soort “stagnatie”: een daling van 1,1 % ten opzichte van vorig jaar. Nu ja. Het College blijft puur op demografische gronden (toename van het aantal jongelui) geheel optimistisch. Zuiver statistisch rekent men op 18.875 studenten in het jaar 2030. Tja, dat is durven zeg! Statistiek toepassen zonder de (plaatselijke) variabelen te kennen.

Wat waren in onze instellingen de meest succesvolle jaren, namelijk deze met het grootste stijgingspercentage?
Voor Howest gewoon dit jaar, voor Ugent 2017 (585 inschrijvingen!), 2020 voor de Kulak, en idem voor Vives.
En de “minst succesvolle” jaren?
Voor Howest in 2017, voor Ugent dit jaar, de Kulak in 2017 en Vives in 2015.

Uit bezetenheid voor cijfers (en acribie) geven we nu per instelling achtereenvolgens de aantallen in resp. de cruciale inschrijvingsjaren 2015 (het eerste waar we weet van hebben), het “inzinkingsjaar” 2017, het succesjaar 2019 en het recente inschrijvingsjaar 2021.
– Howest: 2472 / 2429 / 3082 / 3215
– UGent: 575 / 585 / 460 / 333
– Kulak: 1481 / 1339 / 1601 / 1522
– Vives: 5819 / 5681 / 9516 / 10232
Voor wat de totalen betreft is de grootste sprong voorwaarts gebeurd tussen 2017 en 2019: van 10.034 naar 14.778 ingeschrevenen.
Vives is waarlijk een geval apart en verdient (eerder dan de Kulak) een gedegen wetenschappelijk geschiedeniswerk, en dit terwijl Howest (dankzij de directeur?) bij het bestuur wel op een goed blaadje staat.
Kulak is zeker ook een heel bijzonder geval, om allerlei redenen. De ontstaansgeschiedenis en de (ideologische én megalomane) redenen daarvoor, de ultamontaanse Kortrijkse protagonisten van die tijd, het potsierlijke onderkomen in de beginjaren (het Vormingsinstituut!) de bemoeienis van de politieke families alhier, de kwaliteit van de eerste profs, de nog altijd pretentieuze lobby, de moeizame of eigenlijk ontbrekende groei.
De campus is opgericht in 1965 met 175 ingeschrevenen.
Wie weet er nog dat men ooit hoopte op 5.000 universiteitsstudenten, op een campus ter grootte van 80 hectare? (We moeten toch ooit eens het geschiedenisboek van Saartje Vanden Borre lezen: “Toga’s voor ‘t Hoge”. Heeft stad dat werk indertijd niet zwaar gesubsidieerd?)


Een tijdelijke stagnatie van het aantal studenten in onze studentenstad ? (1)

Het is onze plaatselijke pers uiteraard weer een beetje ontgaan, maar – overigens tot grote verbazing van het stadsbestuur – voor dit academiejaar 2021/22 is het aantal studenten in de hogescholen en universitaire campussen samen ietwat gedaald. Met – 1,1% van 15.471 naar 15.302.
De afname doet zich voornamelijk voor in de campussen UGent en de zgn. Kulak.
Toegeven, de afname is niet spectaculair maar verwondert toch elkeen. Immers, al zeker de laatste zes academiejaren is het aantal studenten gestegen met 48%, zijnde gemiddeld met 8% per jaar.
Er was in 2017 wel even een daling met 5,5%. Vooral de toename van het aantal studenten in 2019/20 was spectaculair: +27% – het meest te wijten aan de ongeziene groei bij de hogeschool Vives – ineens 2.500 studenten méér.
Tussen haakjes.
U hoeft er niet mee akkoord te gaan, en mag zeker van mening zijn (blijven) dat het stijgende succesverhaal te danken is aan de kwaliteit van het gegeven onderwijs ter stede. Volgens mij moeten we de reden van de groeiende studentenpopulatie eerder zoeken in de onvoorstelbare wildgroei aan bijkomende (vaak heel modieuze) studierichtingen alhier. Je kunt haast geen opleiding bedenken of die is wel ergens te vinden aan onze hogescholen of faculteiten. Tot in het absurde toe: je kunt in Kortrijk bijv. leren “mensen coachen met paarden“.
Het zou dus kunnen dat er een soort saturatie is opgetreden…IS HET MOGELIJK? Zou het kunnen dat men zo hier en daar de onnozelheid, de onzin van bepaalde vakken is gaan inzien?
Opvallend is nog dat Kortrijk absoluut geen “universiteitsstad” kan genoemd worden.
UGent met zijn 333 studenten is een lachertje.
En Kulak kan zijn pretenties nog altijd niet waar maken. Aantal inschrijvingen is weer wat gedaald: van 1.601 naar 1.523. (Maar goed ook: universitaire studies volg je niet tussen de velden, in een provinciestadje. met één wat kwaliteitsvolle boekhandel. En misschien één praatcafé.)

P.S.
Stad laat weer (tot 28 februari 2023) de gunning van nieuwe studentenkoten toe.
Om de opheffing van het moratorium te staven krijgen we eindelijk eens wat cijfergegevens te zien over onze studentenpopulatie. Daarover meer in volgend stuk.
“De Krant van West-Vlaanderen” houdt pleidooi voor mediocriteit in het onderwijs in onze provincie (2)

De bouw van een 53 meter hoge woontoren voor 192 studentenkoten op hoog-Kortrijk is voor een redacteur van het weekblad KW de aanleiding om even zijn gedachten te laten uitdeinen over de voor hem althans na te streven doelen voor het hoger onderwijs in onze provincie, en zeker in Kortrijk.
Zoals reeds aangestipt in onze vorige editie vindt kortrijkwatcher (KW!) dat het stuk getuigt van een ongeziene reactionaire mentaliteit.
1.
Vooreerst is voor de auteur het (puur kwalitatieve) doel om van Kortrijk “de grootste Vlaamse studentenstad” te maken een legitieme en zelfs bereikbare doelstelling. Een potsierlijke wensdroom voor wie even wat cijfers over studentenpopulaties nader gaat bekijken.
Kortrijk telt momenteel – in totaal – afgerond 16.000 studenten in onze vier hogere onderwijsinstellingen: de universiteiten KULAK en Ugent (500 inschrijvingen, 1.473 studenten) de hogescholen Vives (10. 300), Howest (3.500). We deden er niet minder dan vijftien jaar over (een halve generatie) om van 12.000 naar 16.000 ingeschrevenen te gaan. Pas de laatste vijf academiejaren is er een opvallende aangroei te constateren. Studies naar de redenen daarvan kennen we niet, maar een en ander zal wel te wijten zijn aan een merkwaardig geweldige wildgroei aan bijkomende studierichtingen, banaba’s, postgraduaten en navormingen, specialisaties.
Vergelijk intussen even die Kortrijkse 16.000-koppige populatie met die van Leuvense universiteit (dus zonder hogescholen) (60.592 ingeschrevenen) en Gent (49.000) ook zonder de hogescholen… De idee om van Kortrijk “de grootste studentenstad van Vlaanderen” te maken is niet alleen volstrekt waanzinnig maar tevens cultureel-maatschappelijk geheel zinloos, absurd en irrelevant. Inteelt ! Een bijzonder staaltje van een vorm van chauvinisme ook nog.
2.
Hoe wil die KW-redacteur nu toch dat puur getalsmatig doel bereiken?
Zorgen voor een exuberante studentenhuisvesting en dynamische uitgangsbuurten is onvoldoende. Om de studententrek naar Gent of Leuven in te dammen is meer nodig. Er is nood aan een groter aanbod aan studiemogelijkheden.
Wat??
We zijn een keer begonnen met het tellen van de aangeboden studieopleidingen in onze vier onderwijsinstellingen en zijn daar al vlug mee opgehouden. Het gaat niet om tientallen maar om honderdtallen met daarbij vele overlappingen. Ik heb tevergeefs gezocht naar een diploma of getuigschrift, een papier of beroep dat men hier niet zou kunnen halen of aanleren.
Een aantal van die studierichtingen lijken ons puur gericht op het aanlokken van inschrijvingen, zijn nergens voor nodig, modieus en of gewoon bij het haar gegrepen. Soms vraag je je af waar men (bij docenten) de expertise ervoor kan vinden. De wildgroei aan opleidingen kan enkel maar de kwaliteit ervan neerhalen, is een ideale voedingsbodem voor mediocriteit en amateurisme.
Enkele voorbeelden van opleidingen die ons hart sneller doen slaan.
Bij Howest kan men ook acupunctuur leren, een navorming “digitaal evalueren van de klas”, een postgraduaat “hoogbegaafdheidscoach”, een graduaat “internet of things” en – verschiet niet – een postgraduaat ” coachen van mensen met paarden”.
Bij Vives zijn er ook mogelijkheden zat. Evenementmanagement, groenmanagement, communicatiesupport, winkelmanagement, logiesmanagement, maatschappelijk veiligheid, specialisatie music en entertainment, frans voor welzijnswerkers, restaurantmanagement.

3.
De KW-redacteur kent nog een remedie (zelfs de meest broodnodige) om van Kortrijk de grootste studentenstad van Vlaanderen te maken. Het zal niet gaan zonder meer “end-to-end”-opleidingen. Hoogst vermoedelijk heeft de auteur het hier meer speciaal op de faculteiten als recht en geneeskunde aan de Kulak. Na twee of drie jaar studeren op ‘t Hoge moet men wel verhuizen naar Gent of Leuven. En, zo zegt KW daarbij: “meestal keert men dan niet terug naar onze habitat”.
Dat is wel de meest reactionaire gedachte in geheel het stuk.
Aan het eind ervan en tot slot droomt KW-redacteur er zelfs van dat binnen enkel jaren het West-Vlaamse studentenpeleton binnen de eigen provincie grenzen blijft. Jawel! Dat is rechtskundig natuurlijk een puur provincialistische gedachte, maar figuurlijk een waar getuigenis van kleinsteeds, bekrompen denken. Geborneerdheid.
Ons West-Vlaams weekblad wenst dat jongelui alhier onder moeders rok blijven. Onder de kerktoren. Gedaan met kosmopolitische alumni in onze geglobaliseerde wereld en – zoals men wel eens zegt – snel veranderende tijden. Erasmus kan afgeschaft.

Besluit.
Moge “De Krant van West-Vlaanderen” uit de rekken verdwijnen van de bibliotheken in onze Kortrijkse universiteiten en hogescholen.
“De krant van West-Vlaanderen” houdt pleidooi voor mediocriteit in ons “provinciaal” onderwijs (1)

Tja, het weekblad KW (van de stal Roularta) staat nu eenmaal niet bekend als zijnde een progressief, vrijgevochten of ietwat tegendraads medium. Het is geen “Humo”, zelfs geen soort regionale Knack. Het DNA van de redactie is eerder te vergelijken met dat van het parochieblad “Kerk en Leven”, alhoewel K&L soms onverwacht uit de hoek kan komen.
In het KW van vorige vrijdag krijgen we nu als een soort editoriaal een ontstellend reactionair stuk te lezen over hoe het verder moet met het West-Vlaams onderwijsbestel, meer speciaal in de “studentenstad” Kortrijk.
Het staat pront op pag. 2 van het katern Kortrijk-Menen-Waregem en draagt als titel “The Sky is the limit”.
Auteur is ene Jan Steenhoudt, een jongeman nog wel. De aanleiding van het artikel is de voorgenomen bouw van een waarlijk hoge (53 m) woontoren (genaamd “the sky”) voor uitsluitend studenten op de campus van de hogeschool Vives op de wijk t’Hoge in Kortrijk.

Wordt vervolgd.
Het stuk laat ons eigenlijk sprakeloos achter…Stad (OCMW) krijgt veel geld voor aanpak vluchtelingeninstroom (2)

(Zie nog vorig stuk dd. 27 december 2016.)

De tweede schijf van de ‘middelen Vlaams binnenlands bestuur’ geschonken door minister Liesbeth Homans (van de N-VA, nota bene) voor de aanpak van de meer recente vluchtelingeninstroom is nu binnen.
Stad Kortrijk  kreeg ditmaal 271.998 euro en dit bedrag is doorgestort aan het OCMW.

We weten nu ook wat het OCMW ditmaal met deze som zal uitrichten.
1.  Jongerencoach OKAN (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers tot 18 jaar) en schakelklas (voor 18-21-jarigen): 60.650 euro.  (Er is meer nood aan individuele ondersteuning en die zal gebeuren door de Groep Intro.)
2.  Woonbegeleiding door de Woonclub van het CAW:  50.000 euro.  (Deels nog met middelen uit de eerste schijf.)
3.  Traumabegeleiding en psychosociale zorg in samenwerking met Solentra: 17.200 euro. ( Solentra is iets verbonden aan de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel.)
4.  Behoud schakelklas in Driehofsteden (inburgering 17-25-jarigen): 26.000 euro.
5.  Behoud ondersteuning basiseducatie (bij Alfatraject): 40.000 euro.
6.  Tolkendienst: 5.000 euro.
7.  Inzet van deel OCMW-personeel sociale dienst voor de buddywerking met erkende vluchtelingen: 10.000 euro (met deel van de eerste schijf).
8.  Twee “toeleiders” in diversiteit: 60.000 euro.

Wat is gedaan met de eerste schijf van 163.615 euro?
1.  Jongerencoaching in de OKAN-klassen: 40.000 euro.
2.  Opstart Schakelklas voor wie te oud is voor de OKAN: 46.000 euro.
3.  Extra klas Open School voor 21-25-jarigen voor maatschappelijke integratie, Nederlands en beroepsoriëntering: 23.000 euro.
4. Inzet projectmedewerker OCMW voor de aanpak vluchtelinginstroom: 50.000 euro.  (Uit de dienst getreden begin dit jaar en bij ons weten nog niet vervangen.)

P.S.
De middelen van minister Homans kent men toe op basis van ‘de ernst van de situatie’ inzake (meer recente) instroom van vluchtelingen in de gemeenten.
Over het aantal recente ingestroomde vluchtelingen in Kortrijk vinden we geen enkel cijfer.
We weten enkel dat Stad in de eerste referentieperiode (november 2015-mei 2016) op de 12-de plaats stond en bij de tweede periode (april 2016-oktober 2016) op de  7-de plaats.  De ‘ernst de situatie’ is gegroeid.

 

Thuistaal “niet-Nederlands” in Kortrijkse scholen

Nu onafhankelijk raadslid (maar intussen bekeerd tot het Vlaams Belang) Steve Vanneste stelde eind november van vorig jaar de schriftelijke vraag naar de thuistaal van de schoolgaande jeugd in Kortrijk.
Het antwoord is nu pas verschenen in het “Bulletin van Vragen en Antwoorden” van februari 2017.

Maar wanneer voldoen leerlingen aan de indicator thuistaal “niet-Nederlands”?
–  Als het gezin slechts één gezinslid heeft (bijv.  de moeder, of de vader) en met haar of hem geen Nederlands spreekt.
–  Als de leerling meer dan één gezinslid telt en met de anderen geen of maximum met één gezinslid Nederlands spreekt.  (Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.)

Volgens  het bovenvermeld “Bulletin” tellen de basisscholen in 2015 alhier (kleuter en lager onderwijs) 8.252 leerlingen: 1.622 daarvan scoren op de indicator  “thuistaal niet-Nederlands”.  Dat is 19,6  procent.
Op te merken valt dat er bij die basisscholen onderling heel grote verschillen zijn inzake percentages.
Zij lopen uiteen van 1% tot 78%…

Het secundair onderwijs telt (in 2015)  9891 leerlingen en daarvan zijn er 1184 met thuistaal niet-Nederlands.  Dat is 11,9 %.
Ook hier zijn er grote verschillen in percentages; van 3% tot 45%.
Er zijn in Kortrijk dus wel degelijk “zwarte” scholen.

Bovenstaande  cijfers zijn geregistreerd in februari 2015 en slaan derhalve op het schooljaar 2014-2015.  Volgens het “Bulletin” zijn dit de meeste recente gegevens, te vinden op de website van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten” (www.agodi.be).

Dankzij een schriftelijke vraag van N-VA-parlementariër en Izegems burgemeester Bert Maertens beschikken we enigszins over andere en betere cijfergegevens van schoolgaande kinderen en jongeren die thuis geen Nederlands spreken.  Het Vlaams parlementslid stelde zijn vraag in september vorig jaar en het antwoord kwam al in oktober.
Ook hier is de bron de website  van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten”.

En zie:  we krijgen niettemin andere cijfers voor het schooljaar 2014-2015 dan in het “Bulletin” is aangereikt.
–  Basisonderwijs (BAO):  1.691 kinderen met als thuistaal niet-Nederlands (19,9%).
–  Secundair  onderwijs (SO):  1.166 (12,7%).
–  Totaal:  2.961 (16,9%).

Meer recent nu.
Schooljaar 2015-2016:
–  BAO: 1.691 (19,9%)
–  SO:  1.270 (14,0%)
–  Totaal: 2.61 (16,9%).

Interessant is dat de cijfergegevens die Bert Maertens kreeg een evolutie over de jaren heen weergeven, te beginnen met het schooljaar 2011-2012.
Die evolutie is stiigend!
De registratie van februari 2012 gaf voor het Kortrijkse BAO 18,3% aan en voor het SO 10,4%.  Het totaal was toen 14,0%.

Interessant is nog dat de aan Bert Maertens verstrekte gegevens slaan op alle arrondissementen en gemeenten in Zuid- West-Vlaanderen.
Opvallend is dat de stijging niet beperkt blijft tot de steden.
We kijken even naar onze buurgemeenten.
–   Kuurne:  van 8,2% naar 10,3%.
–   Harelbeke: van 10,2% naar 13,3%.
–   Wevelgem: van 4,0% naar 6,5%.
–   Zwevegem: van 3,0% naar 4,1%.

Buda-eiland omgetoverd tot studenteneiland – tsjonge !

Aan de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) is gevraagd het schoolgebouw  aan de Renaat de Rudderlaan vervroegd (een half jaar?) te verlaten, d.w.z  tegen 28 februari van volgend jaar.
Wie dat heeft gevraagd en waarom is niet duidelijk.
Het stadsbestuur?  De korpschef van de politiezone VLAS?  Het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK)?
Stad (de burgemeester) heeft in april 2014 onverhoeds verkozen om  dat oude schoolgebouw achter café Pirroen om te turnen tot het “nieuwe” politiecommissariaat.  En de tijd dringt want het bestaande politiegebouw  (met allerhande noodoplossingen) voldoet nu echt niet meer.
Anderzijds raakt de nieuwbouw van Howest  aan de Graaf Karel De Goedelaan maar niet opgestart. (De bouwvergunning dateert al van november 2015 en  is betwist door omwonenden.)

Zowat 840  Howest-studenten  (bijna duizend) van de campus Hiepso moeten dus vanaf 1 februari (de start van de tweede helft van het academiejaar) een nieuw onderkomen vinden.
Er is  in het diepste geheim (“Kortrijk spreekt” sprak even niet) geopteerd voor locaties op het Buda-eiland en zelfs in het historische stadhuis.

Normaliter dienen gebruikers van zo’n stadsgebouwen retributies te betalen.
Financieel is dat voor  Howest natuurlijk ondoenbaar. Om even wat voorbeelden te geven, alleen al inzake retributies voor het gebruik van de infrastructuur  van het Autonoom Gemeentebedrijf Buda.
Scholen betalen voor het gebruik van een zaal in de Budascoop een dagprijs van 75 euro.  Voor studio’s in de Budatoren bedraagt de retributie voor een maand 450 tot 750 euro. Een klas in de Budafabriek kost 35 euro per dag.

Vandaar dat het schepencollege in principe bereid is om “in eerste instantie” géén maandelijkse huurvergoeding aan te rekenen aan Howest.   (Is dit geen bevoegdheid van de gemeenteraad?)  De nodige aanpassingswerken (die al voor 1 februari 2017 kunnen beginnen) vallen wel ten laste van de school.
Het wordt een boeltje zeg.
De looptijd van deze tussentijdse oplossing kan lang duren want is afhankelijk van de timing van de nieuwbouw van Howest. En als er geen huurvergoeding wordt aangerekend kan het intussen niet anders dan dat AGB Buda (het SOK) serieus inkomstenverlies gaat lijden.

 

 

 

De kosten van het busvervoer voor het gemeentelijk onderwijs

Tot op heden wordt het busvevoer voor de twee gemeentescholen (Kooigem en Blauwe Poort) uitgevoerd aan de hand van bestelaanvragen. Dat kost zowat 12.500 euro per jaar (excl. BTW??)

Om betere prijzen te bedingen,  de procedure van bestellen eenvoudiger te regelen en ook (later dan) de kans te bieden aan andere stadsdiensten om gebruik te maken van deze faciliteit  zal de directie bedrijfsvoering nu overgaan tot het opmaken van een raamovereenkomst met een busmaatschappij voor een periode van vier jaar.
Men zal vier busmaatschappijen  uitnodigen om een prijsofferte in te dienen en het gaat uitsluitend   om Kortrijkse bedrijven.

De raming voor een periode van vier jaar bedraagt 59.000 euro (excl. BTW) of 62.540 euro (incl.BTW).  Per jaar dus 15.635 euro (incl. BTW).
Let wel, dit bedrag slaat enkel op het schoolvervoer voor het basisonderwijs.
Voor andere potentiële afnemers uit  stadsdiensten (vzw’s, AGB’s, OCMW, politiezone, hulpverleningzone (Fluvia)  is Stad ook de opdrachtencentrale.
De winnende  busmaatschappij zal vanuit zijn monopoliepositie dus goeie zaken kunnen doen…
Komen daar geen problemen van?

P.S.
“Schoolvervoer” betekent ook: zwembadvervoer, schoolreizen, daguitstappen, zeeklas, 5-tal occasionele ritten.

Een geruisloze benoeming aan het conservatorium

Morgen 1 december 2015 krijgt het muziekconservatorium een nieuwe directeur: de heer Peter Verhoyen, geboren te Kortrijk maar wonende in Sint Michiels.
De vorige directeur Marc Matthys heeft op zijn sokken “afscheid genomen” van zijn school en de nieuwe is al even geruisloos op 9 november door het College van Burgemeester en Schepenen aangesteld.
De vacantverklaring van het ambt gebeurde op 29 juni. Op het examen van 16 oktober daagden zeven kandidaten op. Slechts één behaalde het vereiste aantal punten op het geheel en de onderdelen van het examen.
Verhoyen is op proef en dus tijdelijk aangesteld. Hij kan uiterlijk na twee volledige schooljaren definitief benoemd worden.

P.S.
Verhoyen is fluitist en piccoloist. Verbonden aan de Filharmonie. Docent aan conservatoria in Antwerpen en Brussel.
Enzovoort: hij heeft een eigen website.

Het rommelt nu wel echt (alweer) binnen de N-VA

In een vorig stuk (2 september, vers van de pers) vertelden we dat N-VA’er en voorzitter van de gemeenteraad Piet Lombaerts het ontslag eist van (nu onafhankelijk) raadslid Steve Vanneste als voorzitter van de gemeentelijke vzw Stedelijke Musea.
Nu blijkt dat Lombaerts zelf de plaats wil innemen van zijn vroegere partijgenoot Vanneste. Uit onvrede met de gang van zaken zou schepen Catherine Waelkens (ook N-VA!) haar ontslag indienen als bestuurder van die vzw. De partij moet nu twee kandidaten zien te vinden om de lege plaatsen op te vullen. En er is al geen ijzeren voorraad meer.
Dit wordt een waar vervolgverhaal. Komt er een kettingreactie? Wanneer zal schepen Waelkens er helemaal de brui aan geven?
Hoe situeren de twee nieuwe ex-VB’ers zich in de deze deurenklucht?

En dan hebben we nog de historie zonder eind rond de N-VA-schepen van cultuur en sport An Vandersteene.
Haar bevoegdheid over de ontmoetingscentra is ze al kwijt. Nu is zij (een voormalige lerares!) haar bevoegdheid over onderwijs letterlijk afgenomen. Als bespottelijke troostprijs krijgt ze van de burgemeester het stadsarchief in handen. En over cultuur heeft zij in de praktijk ook nog weinig te vertellen. De feitelijke chef (beslisser) in die sector is de kabinetschef van de burgemeester, Mieck Vos.
Het wordt straks (14 september) een woelige gemeenteraad.