Category Archives: partijen

Weet er iemand wat fracties uitrichten met hun jaarlijkse toelage?

Kortrijkwatcher weet het al niet meer sinds de jaren 2009 en 2010 !
Toen kreeg men nog inzage in de bewijsstukken waarmee de fracties de gespendeerde uitgaven konden staven en verantwoorden , geput uit hun jaarlijkse toelage van stad. Die stukken (met de inhoud ervan) waren toen nog openlijk geagendeerd in de gemeenteraad (maar uit eerlijke schaamte gemakshalve wel niet besproken). Het is namelijk zo dat volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art.50) de fracties hun jaarlijkse toelage enkel kunnen gebruiken voor de ondersteuning van de eigen fractiewerking en zeer specifiek voor de werking van de de raden waar ze deel van uitmaken. In de praktijk kunnen de fracties dat niet of waarlijk slechts zéér ten dele verantwoorden. (Kent u een fractie die bijvoorbeeld al gezamenlijk een studiedag heeft bijgewoond? Studieboeken heeft gekocht?). In de rapportering doet men aan ‘window dressing’ in de hoogst (on)mogelijke graad. De meest potsierlijke verantwoording die we in dat verband ooit onder ogen kregen was de uitgave die de toenmalige CVP bestemd had voor – jawel! – een eucharistieviering. En in 2009 was de VLD-fractie zelfs zo eerlijk om toe te geven dat men de toelage niet volledig had kunnen opsouperen en was zij zo fatsoenlijk om het resterende geld terug te storten in de stadskas. Ongezien (sindsdien)!

Voor vorig jaar 2021 kregen de fracties per raadslid onlangs een toelage 153 euro. Dat is nu het hoogst mogelijke maximum. (In het eerste jaar 1998 dat het systeem in voege was ging het om 5.000 Belgische frank per raadslid. Ook niet mis.)
Een overzicht van de bedragen.
Let er even op dat de burgemeester en de schepenen ook ingecalculeerd zijn in de berekening van de toelage. Juridisch is daar geen speld tussen te krijgen, maar is dat wel nodig gezien de vele ‘faveurkes’ waarvan zij vanwege hun status al genieten?
– Team Burgemeester: 2.295 euro (15 raadsleden)
– CD&V: 1.071 euro (7)
– “Vooruit”: 918 euro (6)
– Vlaams belang: 765 euro (5 – Jacques Demeersseman was er nog bij)
– N-VA: 612 euro (4)
– Groen: 612 euro (4)

P.S.. (1)
Het overzicht van de bewijsstukken is openbaar. Maar ja, wie vraagt het op?
Onze pers??

P.S. (2)
Voor het geval dat u de arme oppositie wil steunen, even de gironummers.
CD&V: BE10 7384 1512 9104
Groen: BE02 8916 403 8040
Vlaams Belang: BE38 38 97 99 5985 08 72
Voeg er wel aan toe waaraan zij uw bijdrage moeten besteden. Een cursus balans leren lezen bijvoorbeeld.


Gemeenteraadsleden warempel overijverig ! (1)

Morgen 7 december waarlijk alweer gemeenteraadsdag. (En 14 december nog eens! Dat ze het niet vergeten, mogen we hopen.)
Het schepencollege heeft voor morgen bij de voorzitter inzake stedelijk beleid 12 agendapunten neergelegd en qua OCMW-materie nog drie. Totaal: vijftien. Ze zijn aanvaard.
Gemeenteraadsleden (ditmaal tien!) bleven niet achter. Zij dienden in totaal vijftien aanvullende agendapunten in, waarvan één slaat op welzijn.
Ter info: het gaat meestal iedere maandelijkse zitting om dezelfde personen, hoofdzakelijk uit de oppositie. (Als de punten vanuit de meerderheid komen zijn ze voorgekauwd, getelefoneerd.)

Recordhouders zijn ongetwijfeld telkens de fractieleden van Groen (Mattias dit keer met drie punten, Cathy met twee) en Vlaams Belang (Wouter met twee en Carmen ook).
Voor de CD&V dagen Carol, Roel en Mia regelmatig op, nu elk met één punt. Bij de SP.A dan is parlementariër Maxim zoals steeds de enige en meest ijverige van de fractie : nu met drie punten. Zeer uitzonderlijk heeft de fractieleider Nawal ditmaal één wens (een voorstel) naar voor geschoven, helaas politiek niet geheel tactisch bedacht.
Liesbeth van de N-VA had ook een inval. En bij het Team Burgemeester heerst traditioneel de volledige stilte.
Niet alle ingediende aanvullende punten zijn echt belangrijk, maar daarover later meer. Sommige zijn zelfs als bizar te beschouwen. Van de pot gerukt.

Eerst een algemene bemerking van huishoudelijke aard.
In de Kortrijkse Raad doet er zich tegenwoordig politiek-juridisch bekeken een zeer rare geplogenheid voor. Alle aanvullende punten – van om het even welke aard – bestempelt men systematisch als zijnde “interpellaties”, afgekort IR. En men onderscheidt daarbij “uitgebreide ” en “beperkte” interpellaties. De eerste soort behandelt men in de zitting ook altijd eerst en vereist een grondig debat (interpellant en schepen krijgen zes minuten spreektijd). De tweede soort IR krijgt 4 minuten spreektijd en slaat op minder belangrijke zaken.

Nu is een interpellatie in onze ogen iets anders, met een andere draagwijdte dan die van een voorstel, een (informatieve) vraag, een motie (een oordeel, wens, verzoek) of een resolutie (een niet verplichte aanbeveling).
Maar die termen kent onze gemeenteraad en zijn huishoudelijk reglement niet.
Een interpellatie is een controlemiddel, een ware ondervraging waarbij het gemeenteraadslid het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) ter verantwoording roept voor een beleid, een besluit of een uitspraak. Eigenlijk vertolkt de interpellant hiermee een zeker wantrouwen of zelfs een afkeuring tegenover het gevoerde beleid. Men wil het anders. Maar zoals gezegd, in Kortrijk is de meest simpele vraag (bijv. “kan die Groeningepoort niet verlicht?”) aangezien als een interpellatie.
Hiermee is de term volkomen gedevalueerd.

Een ander juridisch punt dat ons sinds lang stoort is de wijze waarop raadsleden hun tussenkomsten vorm geven. Sommigen maken er een echte nieuwjaarsbrief van, die dan zelfs eindigt “met vriendelijke groeten”, of met een “bedanking” (bij voorbaat). Bij anderen dan krijgt het ingediend agendapunt geheel de vorm van een in detail uitgeschreven speech die ze dan in de zitting letterlijk gaan voorlezen.
Ja. tot spijt van wie het benijdt: enkel de ingediende tussenkomsten van de VB’ers Wouter Vermeersch en Carmen Ryheul (het zijn parlementariërs…) beantwoorden aan de goede technische vormvereisten. Kurkdroog en kort opgesteld. To the point. Zonder tierlantijntjes of persoonlijke ontboezemingen. Geen opstel. Maar een uitgekiende tekst met duidelijk onderscheiden en benoemde onderdelen: het onderwerp, een korte beschrijving ervan, de nodige toelichting en een besluitend gedeelte dat dan uitdrukkelijk vorm krijgt als een vraag (of genummerde vragen), een voorstel of misschien nog iets anders. (En zo’n Vermeersch is dan ook de enige die er later op tijd aan denkt dat er bij voorstellen – zelfs als ze ondeskundig geformuleerd zijn als vraag – moet gestemd worden.)

Waarom dienen raadsleden (zovele) agendapunten in?
Zijn die allemaal wel nodig?
Wat is de kwaliteit ervan?
Laat het ons daar eens over hebben.

(Wordt vervolgd.)

Een oudere quote van de dag: “Ik heb liever dat je mij met rust laat.”

De (onvergetelijke?) uitlating dateert al van 8 augustus en is te mooi om te laten liggen, ten andere nog actueel ook in het kader van de poging van de VLD’er Egbert Lachaert om een regering op de been te brengen. De quote komt uit een lang interview met Bart Tommelein, verschenen in ‘De Standaard’ (pag.14) van die zaterdag.

Uiteraard komt de nederlaag van Tommelein bij de VLD-voorzitterverkiezingen ter sprake. (Bart 29 procent, tegenover 61 voor Egbert.)
De Oostendenaar verklaart die nederlaag alleszins voor een stuk middels het optreden van de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne die overal is gaan vertellen dat Tommelein wel een goede minister was en een goede burgemeester is, maar minder geschikt als VLD-voorzitter.
(Zo sluw is Quickie wel: met bloemen gooien met de pot er nog aan. Het ging ten andere over wie met de donkerblauwste bloemen kon zwaaien. )

Tommelein vertelt in dat interview wel nog enkele pikante zaken.
Volgens hem had Van Quickenborne wel degelijk de ambitie om voorzitter te worden, maar wist hij heel goed dat hij geen kans had om het van den Tom te halen.
En: “Hij heeft me in de steek gelaten omwille van persoonlijke ambities. (Quickie werd tot VLD-fractieleider gebombardeerd in de Kamer. Het buikgevoel van de poetsvrouw bij de redactie van kortrijkwatcher zegt dat het allemaal al maanden tevoren geregeld was.) Nationaal is hij nu de eerste West-Vlaamse Open VLD’er, maar nog altijd niet de populairste.’ (lacht)

En nu komt er nog een onderbouwde venijnigheid in de staart, als antwoord op de vraag of Van Quickenborne het dan niet correct heeft gespeeld.

Tommelein:
“Ik heb hem al die maanden niet gehoord en een uur na de uitslag belde hij mij op dat hij het niet persoonlijk had bedoeld. Ik heb toen geantwoord: “Vincent, nu even niet. Ik heb liever dat je mij met rust laat. Aan mij weet je wat je hebt, aan Vincent niet altijd. Dat matcht niet. Je moet het hem wel nageven dat hij telkens op een heel opportunistische manier de juiste kaart trekt. Maar hij heeft geluk: ik ben geen rancuneuze mens.”

P.S.
Tommelein heeft overigens nog zijn twijfels bij het ledenbestand van Open VLD. Er blijven folders van hem binnenkomen die nooit zijn aangekomen. “Dat ledenbestand is een ramp.”