Category Archives: recht

Een Hitlergroet moet nu mogelijk zijn in Kortrijkse gemeenteraad (2)…

Een samenvatting van het antwoord op de klacht van VB-raadslid Wouter Vermeersch (gericht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, in casu de gouverneur) is niet moeilijk te maken want die mail bestaat uit slechts elf korte regeltjes. Even nog benadrukken dat die reactie van de hogere overheid helemaal niet kwam van gouverneur Carl Decaluwé zelf aangezien hij min of meer toevallig niet thuis was. Hij waste bij vertrek zijn handen in onschuld en liet zijn vervangster Anne Martens (arrondissementscommissaris) het netelige, heel delicate karwei klaren.

Laat ons beginnen met de slotzin van de brief van Anne Martens, de wd. gouverneur.
Die klinkt op een ongemeen lachwekkende wijze toch vertroostend, voor wie op de hoogte is van de ware toedracht van de zaak. Letterlijk citaat: “Ik heb wel aan de voorzitter gevraagd blijvend te willen waken over de orde in de raadszittingen en dat er desgevallend kordaat wordt opgetreden.”
Dat is dus om te gieren.
De beginzin ook trouwens, en ja – laat ons maar zeggen: geheel de repliek op de klacht is van die aard dat men totaal onthutst, perplex achterblijft. Nogmaals: als men tenminste iets afweet van de zaak. Er valt dus een en ander uit te leggen.

De kernzin, en in feite dus het besluit van Anne Martens (in naam van de gouverneur) luidt waarlijk ongemeen laconiek: “MIJN AMBT KAN DAARIN VERDER NIET TUSSENKOMEN.”
Hoe wordt deze ongemeen flegmatieke, indifferente conclusie gemotiveerd?
Door (in de beginzin) te verwijzen naar het feit dat zij “enkel kan vaststellen” dat er in navolging van de klacht “bij de gemeente wel degelijk gepoogd werd om tot een overeenstemming te komen.” Er is namelijk een deontologische commissie samengekomen “om de klacht te bespreken en er zijn duidelijke inspanningen geleverd door de voorzitter daarbij.” Conclusie: haar ambt zal het hierbij maar laten…

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, in casu gouverneur Carl Decaluwé (bij monde van Anne Martens) is dus absoluut niet van plan om een oordeel of uitspraak te vellen over het volstrekt ongeoorloofde gedrag van schepen Wout Maddens (en Weydts).
U weet toch nog waarover het ging? In volle gemeenteraad (zowel in maart als in april!) heeft Maddens bij een interventie van VB-raadslid Wouter Vermeersch in gebaren de figuur van Hitler nagebootst. (Over Weydts’ uitlating hebben we het even niet meer.)
De wd.gouverneur Martens vindt dat zij (in haar ambt) daar niet kan in tussenkomen. De klacht wordt in feite geseponeerd.
Ewel ja. ‘t Is goed. We leggen er ons bij neer. VANDAAR dat wij op onze beurt vinden dat – als schepen Maddens dat kan en mag – hij voortaan voor ons part ook volkomen ongestoord de HITLERGROET kan uitbrengen als het VB-raadslid het nog een keer waagt om het woord te nemen.
Dat is dus duidelijk. In ons ambt als kortrijkwatcher zullen we daar verder niet in tussenkomen. Beloofd.

Kumbaya-moment
Maar wellicht wilt u nog enige toelichting over de verwijzing van Anne Martens naar een deontologische commissie die de klacht heeft besproken, zodat zij naar haar mening daar verder eigenlijk niets heeft aan toe te voegen. Die verwijzing is waarlijk een lachertje, – weer eens, voor wie op de hoogte is van de ware toedracht van de zaak. (Die is al uitvoerig behandeld in deze alternatieve stadskrant. We proberen dus om kort te zijn.)
Er heeft inderdaad op 26 april een deontologische commissie plaatsgevonden met de zes fractieleiders.
Bedoeling was onder meer om tot een gemeenschappelijke verklaring te komen over het (laakbaar) gedrag van de schepenen Weydts en Maddens in de gemeenteraad. Daar is niets van terechtgekomen. Niets. De fractieleiders hebben tijdens die bijenkomst gedaan alsof zij de olifant in de kamer niet zagen staan. Het werd een soort doofpotoperatie. In arren moede (weet de wd. gouverneur dat wel?) heeft Helga Kints als voorzitter van de Raad dan maar in zitting van mei – zonder enig mandaat en op eigen houtje – een soort zedenpreek gehouden, zonder enig feit te benoemen, of te beoordelen. Zij drong er gewoon op aan om voortaan “met respect naar elkaar te luisteren“. In het vervolg braaf zijn hé, jongens en meiskes !
Het scheelde niet veel of heel de Raad ging over tot een KUMBAYA-gezang.

Hitlergroet uitbrengen in Kortrijkse gemeenteraad moet nu ook mogelijk zijn (1)…

Denk nu vooral niet dat de kop van dit stuk zomaar van de pot is gerukt.
U zal daar in de plaatselijke gazetten natuurlijk niets over lezen (en derhalve ook niet in de landelijke pers) want onze lokale “journalisten” zijn ieder politiek bewustzijn kwijt geraakt, beschikken geeneens over het kaliber om te beseffen dat zij verzaken aan hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. Dus zou het kunnen, beste lezer, dat u denkt dat kortrijkwatcher aan waanideeën is ten prooi is gevallen. Ja, woedend en volledig onthutst is hij wel, zodat hij zich nauwelijks kan hoeden voor excessief taalgebruik.

Laat ons g.v.d. een paar feiten in herinnering brengen.
Dit weten – geloof ik – onze lezers gelukkig nog wel. Onze alternatieve stadskrant is het enige medium uit de regio dat het als zijn journalistieke plicht aanziet om hier telkens als dit nodig is verslag uit te brengen over de stuitende wijze waarop bepaalde Kortrijkse schepenen de fractieleden van het Vlaams Belang in volle gemeenteraad bejegenen. Meer speciaal dan VB-raadslid (en parlementariër) Wouter Vermeersch.
Termen als ‘fascist’, ‘racist’, ‘sukkelaar’ of ‘kemel’ (en dergelijke meer) zijn niet uit de lucht. Komt daar nog bij dat de voorzitter van de Raad (Helga Kint) hierbij nauwelijks of niet optreedt en over het algemeen de werking van de gehele VB-fractie zeer subjectief “modereert”. Om het zo te zeggen. Verdomd nog aan toe, zij kan Vermeersch niet uitstaan. Zij tikt dientengevolge niemand op de vingers die hem grensverleggend behandelt.

In de gemeenteraad van maart is er een bijzonder incident geweest. (Kortrijkwatcher bracht indertijd daar verslag over uit.)
Schepen Axel Weydts (van Vooruit met de SP.A) gedroeg zich weer eens als een ADHD’er en bestempelde gewoontegetrouw een VB’er als een ‘racist’, maar dat was niet alles. Schepen Wout Maddens (VLD) bestond het om richting raadslid Vermeersch met duidelijke handgebaren te laten gelijken op Adolf Hitler.
Hij beeldde hierbij – non-verbaal – de bles en de snor uit van Adolf. Daar bestaat een filmpje van. (Wie inmiddels ietwat afweet van de reputatie van familie Maddens uit WO II en de nasleep ervan in goed doordesemde flamingantische kringen begrijpt dat zoon Wout drommels goed op de hoogte is van de fysionomie van Hitler. )
We hebben hierbij dus met meer dan van een vorm van beledigingen te doen. Het gaat tevens om smaad, en dat is – net als een belediging trouwens – een misdrijf.
Raadslid Vermeersch heeft dus klacht ingediend bij de gouverneur, zijnde ‘vertegenwoordiger’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat is gebeurd op 10 mei 2023.
De reactie van het Agentschap (zonder datum!) kwam er pas begin deze maand augustus.
De gouverneur heeft er dus twee en een halve maand over gedaan om een oordeel te vellen over het klachtdelict.

Wij hadden daar waarlijk een voorgevoel bij, dat Carl Decaluwé met zijn antwoord zou wachten tot de verlofperiode. Dan gaat hij traditioneel op reis naar het zuiden, en laat hij zich zoals gewoonlijk vervangen door de zgn. “waarnemend gouverneur”, zijnde ANNE MARTENS. (Anne is de dochter van Wilfried Martens en is in 2009 voor het leven aangesteld als “arrondissementscommissaris”, een overbodige functie, en een puur politiek benoeming ook nog.)
Carl Decaluwé zat natuurlijk zeer verveeld met de kwestie, niet enkel omdat hij zelf een Kortrijkzaan is.
De zaak die voorlag ging duidelijk om méér dan over een eenvoudige niet-naleving van een artikel uit een deontologische code van een gemeenteraad, gepaard met een niet-optreden van de voorzitter, Helga Kint. Het ging in se om een klachtmisdrijf.
De gouverneur heeft dan maar Pontius Pilatus gespeeld en gewacht tot hij het uiterst netelig karwei kon overlaten aan zijn vervangster, de arme Anne Martens.
Zie volgend stuk. Het komt onmiddellijk, nog in onze avondeditie.


Actualiteitsbericht over de mobiliteitsproblematiek bij de nieuwe moskee Atakwa (6)

Toen de “Islamitische en Culturele Verenging van Kortrijk” (ICVK) op 30/12/2020 een aanvraag indiende tot realisatie van “een religieus en cultureel centrum” (via functiewijziging van de ‘Bio-planet’ vestiging aan de Brugsesteenweg) liepen er al vlug 825 bezwaarschriften binnen waarvan 806 ontvankelijk.
Een belangrijke grief sloeg op de mogelijkheid dat de komst van de moskee zou kunnen leiden tot een toenemende verkeersdrukte (met zoekverkeer), gepaard met een aanzienlijke parkeerdruk op de omgeving.

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) wuifde (op 26/06/2021) die bezwaren weg met een nogal uitvoerige repliek die we hierna ietwat geparafraseerd maar ongeveer geheel weergeven.
– In de omgeving zijn ca. 400 parkeerplaatsen beschikbaar. Bij de gebedsmomenten zullen maximaal een 50-tal gelovigen naar het centrum trekken, waarbij de parkeerdruk ruimschoots kan opgevangen worden op de eigen (bestaande) parking met plaats voor 56 wagens. Op piekmomenten zoals het vrijdagavondgebed kan het bezoekersaantal oplopen tot 650 personen. Uit tellingen blijkt dat ca. 115 parkeerplaatsen in de buurt worden ingenomen door bewoners. Dit betekent dat er nog 200 à 250 parkeerplaatsen beschikbaar blijven.
– Grootschalige activiteiten (Suikerfeest) die de bezetting van 650 personen overschrijden kunnen niet op de site ingericht worden. Hiervoor moet uitgeweken worden naar een andere locatie, bijv. Xpo.
– Wat betreft het fietsparkeren wordt in een ruime overdekte fietsenstalling voorzien. Op piekmomenten zal dit aanbod echter niet volstaan maar de aanvrager geeft aan bijkomende (tijdelijke) fietsenstallingen te plaatsen.
– Het voorzien van stewards zal een vlot verloop van het parkeren bevorderen. Zij hebben immers tot taak om het ‘zoekverkeer’ in goede banen te leiden.

We bekijken nu even wat over die mobiliteitsimpact zoal is gezegd naar aanleiding van de vordering tot schorsingen en vernietiging van enkele buurtbewoners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) van de goedgekeurde omgevingsvergunning, verleend door de provincie.
In het arrest van RvvB komt die verkeersproblematiek ook zijdelings ter sprake, meer speciaal omdat de Raad wil nagaan of de opmerkingen van de Provinciale Omgevingsambtenaar door de Bestendige Deputatie juridisch naar behoren werden afgehandeld. (Vergeet niet dat die POA adviseerde om de vergunning te weigeren!)
– Om de parkeerdruk te onderzoeken heeft de aanvrager (de ICVK) twee verkeerstellingen laten uitvoeren (de eerste werd door de beroepers betwist). Hieruit werd besloten dat tijdens het piekmoment van het vrijdagavondgebed de parkeerdruk slechts licht toeneemt in de omliggende straten met een globale stijging van 3-4 procent.
– Er wordt in een mobiliteitsnota (die kortrijkwatcher niet kent) verwezen naar een wat verder gelegen parkeermogelijkheid ter hoogte van de Weverstraat , namelijk de parking van de jeugdacademie van KV Kortrijk (68 plaatsten). (Ja, die is niet privé.)
– In die mobiliteitsnota wordt ook aangehaald dat er stewards zullen ingezet worden op piekmomenten.
Van zodra de parking vol loopt zullen zij de bijkomende bezoekers naar die KVK-parking verwijzen.
– De fietsstalplaatsen zijn aangepast. De aanvraag voorziet binnen in het gebouw 100 plaatsen en buiten 25 stalplaatsen. Er is ook sprake van tijdelijke fietsenrekken.

P.S. (1)
Tot slot willen we er nog even op wijzen dat VLD-raadslid Mohamed Mahouna, die als insider helemaal op de hoogte is van het dossier, er niet in geslaagd is om ons het advies te bezorgen van de Provinciale Omgevingsambtenaar. En dit niettegenstaande hij ons stellig de raad gaf om hem te contacteren indien we “vragen of twijfels” zouden hebben over het project.
Zo weet kortrijkwatcher niet echt goed waarom de POA de Bestendige Deputatie als advies meegaf om de vergunning te weigeren. Waar en waarom bepaalde aspecten in strijd zijn (waren) met het Omgevingsdecreet of zelfs met stedenbouwkundige verordeningen.
Uit het arrest van de RvvB kan men evenwel vermoeden of afleiden dat er vanwege de POA bezwaren oprezen of verduidelijkingen nodig waren omtrent de inzet van stewards, de oppervlakte van de fietsenstallingen, de fietsrekken. Er haperde waarschijnlijk ook iets omtrent de conciërgewoning en de inritten.
P.S. (2)
We willen geenszins suggereren dat partijen in een juridisch geschil hun advocaten niet mogen kiezen.
Maar het is wel pikant om te zien dat de Islamitische partij advocaten kon strikken van het befaamde kantoor Publius. Bijvoorbeeld Steve Ronse als vertegenwoordiger. Mr. Ronse is (samen met mr. Dirk Van Heuven) van hetzelfde bureau al vele jaren zowat DE stadsadvocaat bij ernstige juridische zaken waarin het stadsbestuur is betrokken.
P.S. (3)
Op de gemeenteraad van maandag 13 maart aanstaande wordt gevraagd om “Attaqwa” te erkennen islamitische lokale geloofsgemeenschap.

Actualiteitsbericht nr. zoveel over de nieuwe Kortrijkse moskee Atakwa

Aangezien we er niet in slagen om via raadslid Mohamed Ahouna (VLD) inzage te krijgen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) met zijn bezwaren en opmerkingen over de omgevingsvergunning van de nieuwe moskee aan de Brugsesteenweg (een verbouwing van het vroeger complex Bio-Planet) moeten we het stellen met wat we daar nog over vinden in een arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen (RvvB) dd. 16 februari van dit jaar.

De ‘beroepers’ (protesterende buurtbewoners) stelden dat de moskee (met al zijn annexen) qua schaalgrootte niet thuis hoort in een woonwijk. Moet naar een buitengebied! Zo vrezen zij op die site een belastende toename van de mobiliteit en in het bijzonder een bijkomende parkeerdruk en zelfs geluidshinder. Daarover later meer.

Maar hoe groot wordt die islamitische “gemeenschapsvoorziening” eigenlijk?
(N.B. Er komt géén minaret en geen geluidsversterkende installatie om op te roepen tot gebed.)
Een plan is nog nergens te vinden op de website van de vzw “Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk” (ICVK). Maar in het arrest lezen we dat de totaal bebouwde oppervlakte van het (bestaande, gekochte?) pand 5.165 m² bedraagt en dat wordt na uitvoering van de vergunning 4.820 m². (In de gazetten staan andere cijfers. Ook over het aantal bezwaarschriften heeft men het mis: 825 zijn er ingediend en 806 ontvankelijk verklaard.)
Naast de eigenlijke gebedsruimte (masjad) wordt immers ook voorzien in diverse soorten leslokalen, een bibliotheek, cafetaria, sanitaire ruimtes, aantrekkelijke (sic) buitenruimtes, een conciërgeplaats, allerhande administratieve ruimtes en nog een refter ook. (Dat is de ‘markaz‘, de ontmoetingsruimte, wat wij zouden noemen ‘de parochiezaal’.)

Blijkbaar heeft men in een repliek op het advies (de bezwaren) van de POA gewijzigde plannen ingediend. Concreet zou het gaan om “10 verduidelijkende plannen”. We vernoemen er enkele:
– een herziening van de fietsenstallingen: 48 binnen, 73 buiten en nog 30 optioneel;
– herziening van de toegang waardoor er een inrit komt beperkt tot 4 meter, met centrale groenstrook;
– een uitrit voor auto’s van 2,5 meter met groenstrook;
– een toegang van 1,5 meter voor voetgangers.
Wat de functionele inpasbaarheid van het project in het gebied aangaat stelde de POA dat de inplanting aldaar “niet evident” is, waardoor zij (het is een vrouw) verwacht dat er afdoende garanties moeten worden geboden om de hinderaspecten tot een aanvaardbaar niveau te herleiden.
Volgens wat we lezen in het arrest van de RvvB is een multifunctioneel gebouw in dat betreffende centrumgebied beter inpasbaar dan in een buitengebied (wat de ‘beroepers’ vroegen). Tenslotte gaat het om een loutere functiewijziging van een reeds bestaand gebouw dat vergund is als handels- en kantoorruimte. Overigens stelt de ICVK dat het gebed op zich een rustgevende activiteit is die niet buiten de constructie is te horen. De ICVK vindt nog dat wat de bezoekersaantallen betreft het niet is bewezen, noch aannemelijk is gemaakt, dat de nieuwe moskee een heuse boost zal meebrengen aan deelnemers van nachtelijke gebeden en/of het vrijdaggebed. Trouwens, in realiteit (we citeren!) “zijn er maximaal een tiental personen – de iets oudere garde van de leden van de gemeenschap – die het nachtelijk gebed wensen te houden in de moskee zelf. Dit is uiteraard een verwaarloosbaar aantal. En na afloop van dit nachtgebed hebben mensen niet de behoefte om na te blijven.”

Hiermee zitten we al in de problematiek van de mogelijke geluidshinder.
Dat is voor een volgende keer. Dan hebben we het ook over het mobiliteitsvraagstuk en de parkeerdruk.

Bericht over actualiteitsbericht over de Kortrijkse moskee (3)

In de aanloop van onze stukjes over het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB), waarbij is vastgesteld dat de de komst van een Islamitisch “religieus en cultureel gemeenschapscentrum” conform alle mogelijke rechtsbeginselen behoorlijk is gegund, had “kortrijkwatcher” gelukkig enig chat-contact met VLD-raadslid Mohammed Ahouna.

Hij kent immers alle ‘ins en outs’ van de zaak, en onze gemeenteraadwatcher komt gewoon gek van blijdschap als hij weer eens een stuk kan schrijven dat steunt op betrouwbare, authentieke bronnen. (Het is zijn journalistieke bestaansreden tussen het schrijfsel van zijn Kortrijkse concullega’s uit de “embedded press”.)

Mohamed had volkomen gelijk toen hij ons vorige dinsdag 28 februari liet weten dat men “bepaalde zaken alleen maar in de juiste context kan plaatsen als men er de geschiedenis van kent”. Waarbij hij er welwillend aan toevoegde dat wij het maar moesten laten weten als we “twijfels/vragen” hadden.
De dag daarop (1 maart) hadden we al een vraag !
Onze gemeenteraadwatcher had namelijk graag inzage gekregen van het verslag van de Provinciale OmgevingsAmbtenaar (POA) dd. 29 oktober 2021 waarbij omtrent die “bouwvergunning” niet enkel ‘vragen tot verduidelijking’ werden gesteld, maar waarbij die POA tegelijk adviseerde om het beroep van een aantal omwonenden in te willigen en zelfs om de omgevingsvergunning te weigeren.
Zo’n document is natuurlijk essentieel voor wie de geschiedenis wil kennen en de materie in de juiste context wil plaatsen.
Donderdag 2 maart liet raadslid Mahouna al weten dat hij de tekst kende en zou opvragen.

Sindsdien heerst er totale e-mailstilte, niettegenstaande enkele rappels van onzentwege.
Ons volgend stuk zal – inzake de grieven van de “beroepers” (de buurtbewoners) tegen de omgevingsvergunning en de wijze waarop daar gevolg is aan gegeven – dientengevolge enkel kunnen steunen op wat daarvan nog ter sprake is gekomen in het arrest van de RvvB van 16 februari laatstleden. Dit rechtscollege als bron is natuurlijk hoogst betrouwbaar, maar misschien ontbreken er wel enkele gegevens, gewoon omdat ze in het kader van het beroep bij de Bestendige Deputatie niet meer van toepassing waren.
Sorry. So sorry.

Actualiteitsbericht over de Kortrijkse moskee Atakwa (2)

Voor we verder gaan toch even wat juridische terminologie en wat data.
– In het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) van 16 februari dit jaar heeft men het over “de verzoekende partijen”. Dat zijn omwonenden van de Brugsesteenweg 65 (het vroegere Bio-Planet dat wordt omgevormd tot een moskee met toebehoren) die op 17 februari vorig jaar de schorsing en vernietiging vorderden van de omgevingsvergunning verleend door de Bestendige Deputatie (BD) van de West-Vlaamse provincieraad. We kunnen ze gemakshalve ook “beroepers” noemen.
– De BD is in dit geding dan “de verwerende partij“.
– Die omgevingsvergunning werd op 23 december 2021 verkregen door wat in deze procedure althans “de tussenkomende partij” wordt genoemd. Dat is de vzw Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk (ICVK), een vertegenwoordiging van Kortrijkse moslims.

Bon.
De RvvB heeft met het arrest van 12 mei 2022 de vordering tot schorsing verworpen. En het beroep op 16 februari laatstleden.
Misschien er nog even nadrukkelijk aan herinneren dat met die arresten de RvvB geenszins een of ander oordeel velt over de opportuniteit of de inhoud van het project tot realisatie van een “religieus en cultureel centrum” (ook bestempeld als “gemeenschapsvoorziening”). De RvvB zegt met het voorliggende arrest niets anders dan dat het bestuur (de BD) zijn bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning naar behoren heeft uitgeoefend. Dat de wettelijke regels zijn gevolgd en de beslissing redelijk en afdoende is gemotiveerd.
Maar het is in dit verband zeker niet overbodig om op te merken dat er hiertoe wel enige noodzaak was.
De Provinciale Omgevingsambtenaar (de POA) had immers op 29 oktober 2021 een ongunstig advies uitgebracht. De POA vroeg in zijn verslag niet enkel om wat verduidelijkingen, – nee, hij adviseerde om het beroep in te willigen en zelfs om de omgevingsvergunning te weigeren.
In onze lokale media komt dit alles volstrekt onvoldoende tot uiting.
Kortrijkwatcher wil daar iets aan doen. Zoals steeds in het kader van zijn voorkeur voor constructieve journalistiek !
Om geen fouten te maken en een zekere volledigheid na te streven wachten we nog wel even op de tekst van dat verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar, – opgevraagd aan een meest deskundige en bereidwillige insider, met name raadslid Mohamed Ahouna (VLD).

Wat wordt er zoal geopperd over bijvoorbeeld:
– de plannen bij de verbouwing van het bestaande complex;
– de ligging en schaalgrootte;
– de mobiliteits- en parkeerproblematiek;
– de fietsstalplaatsen;
– de geluidshinder?

Maar wat vinden de raadsleden eigenlijk zelf over dat Kortrijks “referendum”?

Sinds 28 november en tot en met 4 december (16 uur) kunnen Kortrijkzanen (+16 jaar) digitaal met “ja of nee” antwoorden op vier vragen in verband met het thema “nette stad”.
De vragen zijn dusdanig opgemaakt dat men bijna niet anders kan dan met een ‘ja’ antwoorden. Politiek bekeken zijn ze ook volstrekt onschuldig van aard. We hadden het daar al over: dit stadsbestuur durft geen “referenda” aan die controversiële thema’s ter sprake brengen, onderwerpen bijvoorbeeld die ook binnen de aan de macht zijn de tripartite onrust zouden kunnen teweegbrengen.
Wat u uit onze plaatselijk gazetten natuurlijk weer niet kon vernemen is hoe de raadsleden zelf stonden tegenover het houden van dat “referendum”, subsidiair het thema ervan.
Het ‘referendum’ met de vraagstelling wordt nu immers eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad alvorens de burgers ermee worden geconfronteerd. Dit is voor het huidige (derde) ‘referendum’ gebeurd in de raadszitting van 10 oktober (agendapunt 3) om 20u44. En de bespreking duurde tot 21u08, vooral omwille van een zonderling amendement van Groen.

Het is nog wel een raadslid uit de oppositie die dit gebruik (noodzakelijke goedkeuring) – na veel zagen en klagen – heeft kunnen bekomen, met name Jean de Béthune (CD&V). Des te verwonderlijk en onbegrijpelijk is dat net hij bij het begin van de bespreking stante pede en schaapachtig glimlachend de zitting verliet. Hij daagde pas terug op na de stemming over punt 4, een ander delicaat onderwerp dat handelde het al of niet toelaten van kansspelen.
De raadszaal verlaten bij een bepaald punt waarbij ook zal moeten gestemd, en weer opdagen na de stemming, – dat noemen we een “tactische plaspauze“.
Ongezien is ook dat zelfs een SCHEPEN van de coalitie dringend de zaal moest verlaten !
We vernoemen: de N-VA-schepen van cultuur, de heer Axel Ronse.
En wie moest er nog bijna in zijn broek doen?
Nog twee raadsleden uit de meerderheid, uit het zgn. ‘Team Burgemeester : de raadsleden Nicolas Beugnies en Dieter D’Alwein. Ja, het is zo stilaan een publiek geheim: het wordt raadsleden die deel uitmaken van het Team Burgemeester letterlijk verboden om hun mond open te doen in een gemeenteraad. (Bij “Vooruit” gaat het er ook uiterst kalm aan toe!)
Zo. Dat weet u dus alweer.
Over het discussiepunt zelf namen 35 raadsleden (op 41) deel. Noteer! Waren verontschuldigd: raadslid Vincent Van Quickenborne en schepen Bert Herrewijn.
Uit de meerderheid stemden dus 20 leden voor het houden van dit (derde) referendum.
Er waren 15 nee-stemmen.
Het is de moeite waard om ze een keer met naam en toenaam te vernoemen. Als een huldebetoon !
– Van de CD&V-fractie: M. Cattebeke, R. Deseyn, C. Leleu, P. Soens, B. Vandorpe, H. Vanhoenacker.
– Van het Vlaams Belang: C. Ryheul, C. Vannieuwenhuyze, L. Vercaemst, W. Vermeersch.
– Van Groen: P. Avijn, C. Matthieu, M. Vandemaele, D. Wemel.
– Onafhankelijk (voorheen VB): J. Demeersseman.

Bizar amendement

In die Raad van 10 oktober deed er zich eigenlijk een nogal komisch feit voor.
De Groen-fractie sprak zich bij monde Matti Vandemaele ten gronde uit tegen het houden van ‘referenda‘. Dat op zichzelf is uiteraard absoluut niet komisch, als men bijvoorbeeld mordicus voorstander is van een “representatieve democratie”, eventueel met “participatieve” inbreng.
Maar het alternatief tegenvoorstel was wel bizar-kluchtig.
Matti wou namelijk geheel dat ‘referendum’ gewoon schrappen, maar tegelijk vervangen door een ander:
“Vindt u het referendum een nuttig instrument om het beleid van stad Kortrijk mee vorm te geven?”
Matti wou dus referenda afschaffen via het houden van een referendum…Straf!
Dat toch wel enigszins absurd amendement werd – zoal dat overigens decretaal moet – ook ter stemming gebracht.
Opnieuw met deelname van 35 raadsleden.
Er waren nu 21 nee-stemmen: de aanwezige leden van de meerderheid plus het onafhankelijk raadslid Jacques Demeersseman.
De 4 VB-raadsleden onthielden zich.
En er waren 10 ja-stemmen: van Groen (4) en CD@V (6).

Noot
Het is de lezer wellicht opgevallen dat we hier de term “referendum” voorzien van aanhalingstekens.
Het is hier al meerdere malen ten treure gezegd, maar de juristen van de stadsadministratie – of het schepencollege? – willen obstinaat niet luisteren.
Op gemeentelijk vlak is een “referendum” een juridisch totaal onbestaand begrip. Het kan niet.
Een “volksraadpleging” op gemeentelijk niveau kan wel, maar dit vergt een omslachtige en dure organisatie, gelijkaardig aan die van een gemeenteraadsverkiezing.
Waarom gebruikt men eigenlijk niet simpelweg de term “bevraging”?
Kortrijk vraagt mindere huurprijs voor zijn detentiehuis

Men is titelvoerend burgemeester Quickie (minister van Justitie) wat ter wille geweest zeker?
Volgens de oorspronkelijke huurovereenkomst vroeg het OCMW aan de Regie der Gebouwen voor het pand Lichtendal 420.000 per jaar of 35.000 euro per maand. Nu wordt dat 400.000 of 333….per maand.

Betrokkenen (huurders én omwonenden) weten waarschijnlijk weer nergens van. Gebruikers van het vroegere woonzorgcentrum zoals Home Bethanie en VIVES wisten niet eens dat daar een detentiehuis zou komen. (En dat was al in het diepste geheim beklonken in april 2021.)
In al zijn voortvarendheid heeft Quickie de aanvangsdatum nu moeten verschuiven naar 1 juli. Duur vijf jaar, dus tot 31/03/2027. Daarna zou het gebouw moeten in handen komen van de KULAK want die heeft het kunnen kopen voor 2,9 miljoen. Zonder aanbesteding.
Wat dan met het detentiehuis?

Er zijn nog wat kosten voor stad verbonden aan die verhuur:
– aanpassingswerken;
– heeft stad aan VIVES een vergoeding moeten betalen aan VIVES voor verbreking van het huurcontract?
Aangezien de meisjes van Home Bethanie van 1 juni t.m.t eind dit jaar er nog mogen blijven logeren is er in die periode een korting van 50% voorzien : 16.666 euro per maand.
Van 1 januari 2023 tot 31 maart 2017: 33.333 euro per maand (geïndexeerd).


Daar komt de discriminatietoets op de huurmarkt

Het stond al in het bestuursakkoord 2019-2024 (pag.36): stad wil extra stappen zetten in de strijd tegen racisme en discriminatie. Daarbij meer concreet met een wetenschappelijke discriminatietoets op de huurmarkt.
Nu is daartoe een onderzoeksopdracht gegund aan een vakgroep sociologie van de VUB bestaande uit prof. Pieter-Paul Verhaeghe, Billie Martiniello en Abel Ghekiere. Het zijn zowat de enige experten op dit gebied zodat de taak werd toegewezen zonder aanbesteding maar wel met een rechtstreekse offerte voor een bedrag van 12.000 euro, incl. BTW. (De vakgroep heeft al gelijkaardige studies uitgevoerd in andere centrumsteden.)
Via correspondentietesten wil men nu nagaan in hoeverre er alhier op de huurmarkt gediscrimineerd wordt op grond van 1) etnische afkomst en 2) seksuele oriëntatie. Er komen minstens 200 gepaarde testen over vier testronden. We zeggen lekker niet wanneer, alhoewel een bepaald immmokantoor alreeds van een en ander op de hoogte is.
Vallen de resultaten nogal tegen, dan komt er een concreet actieplan. Daarna zou er een nieuwe meting volgen en is het mogelijk dat er daadwerkelijk tegen individuele verhuurkantoren wordt opgetreden “volgens nader te bepalen modaliteiten”. Zo zegt het bestuursakkoord.
Ter info.
Prof. Verhaeghe heeft in 2019 al een keer een studie uitgevoerd naar de vraag in hoeverre er in Kortrijk etnische discriminatie bestaat op de huurwoningmarkt. (Het rapport is nog steeds te vinden op Tinternet.)
Men deed toen 299 praktijktesten, 112 bij particulieren en 187 bij vastgoedmakelaars via huuradvertenties op Immoweb. Kandidaat-huurders vroegen toen om een plaatsbezoek, een keer onder een vreemde naam, een andere keer met een meer “gewone” naam. Bij de makelaars vond men 23% gevallen van discriminatie, bij de particulieren 27%.
Deze studie zag zich evenwel geconfronteerd met limieten inzake tijd en budget. (Het ging niet om een opdracht van stad.) De resultaten bij particulieren werden ook scheefgetrokken door de kleine steekproefgrootte. De markt wordt immers gedomineerd door de vastgoedmakelaars, zowat 40 in aantal.


Onze beide burgemeesters worden vanavond op de rooster gelegd

(Zie nog een aanvulling onderaan.)
Ja, het is vandaag weerom gemeenteraadsdag.
Begint om 19 uur en gaat jammer genoeg niet fysiek door in de raadszaal, maar is digitaal gevoerd en te volgen. Héél jammer is dat want zowel onze titelvoerend burgemeester (Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie) als Ruth Vandenberghe, de waarnemend burgemeester, worden duchtig aan de tand gevoeld. Het wordt alleszins een geanimeerd gesprek rondom een heikel onderwerp: het detentiehuis dat de minister van Justitie alhier als eerste in Vlaanderen of in het hele land wil onderbrengen in het voormalig woonzorgcentrum Lichtendal.

De burgemeesters krijgen hierover twee interpellaties aan hun been. Zij worden gegrild zouden de Engelsen zeggen.
VB-raadslid Wouter Vermeersch heeft negen vragen te stellen. Een pikant punt (zeker ook voor Ruthie) is dat hij meer wil weten over de besluitvorming die aan de keuze voor Lichtendal is voorafgegaan. Werden de betrokken partners zoals de korpschef, de hogeschool VIVES, de KULAK, het begeleidingscentrum Bethanie (en de buren!) wel voldoende geraadpleegd en ingelicht? Voorts is er de penibele kwestie dat letterlijk palend aan die gevangenis voor jonge gedetineerden zogenaamd “kwetsbare meisjes” door de vzw Bethanie zijn ondergebracht. En Vermeersch wil tenslotte dat de keuze voor het al of niet verhuren van Lichtendal als “detentie-gevangenis” onderworpen wordt aan een digitaal referendum.

De oprichting van (15) detentiehuizen is intussen met een half jaar uitgesteld. Geen mens die gelooft dat de COVID-pandemie daarvan de oorzaak is. De minister van Justitie is met zijn aankondigingspolitiek zoals zo vaak te voortvarend geweest.
CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe wil met zijn interpellatie (7 vragen) van dat uitstel nu gebruik maken om te zoeken naar een (andere) beter doordachte keuze voor de inrichting van een definitief detentiehuis. Want over vijf jaar moet men het toch doen. Hij heeft namelijk vernomen dat men na die termijn van vijf jaar de site Lichtendal voor 2 miljoen wil “overdragen” aan de dichtbij gelegen universiteit en hogeschool. Vandorpe merkt darbij ook op dat men de site ooit wilde verkopen voor 4,6 miljoen. En hij heeft nog financiële vragen. Wat zal Justitie (de Regie der Gebouwen) betalen voor het gebruik van Lichtendal? Komt er voor de opzeg van de huur van het gebouw door VIVES een schadeloosstelling?
Vandorpe heeft nog een zéér fundamentele en interessante bedenking. Een kwaliteitsvol detentiehuis mag hoogstens 30 gedetineerden huisvesten en geen 50 of 60 zoals de minister van Justitie beoogt. En de groep van gevangenen moet in ieder detentiehuis homogeen zijn in leeftijd en volgens de aard van het misdrijf dat zij pleegden. Pas zo kunnen ze goed begeleid worden naar een nieuw maatschappelijk leven.

Beste lezer, u kijkt toch? De interpellaties komen aan bod bij het begin van de zitting.

PERTINENTE AANVULLING – EEN “ACTUALISERING”
Je acht het toch niet voor mogelijk?!
Vincent Van Quickenborne, de minister van Justitie, is niet enkel titelvoerend burgemeester. Hij is nog altijd daadwerkelijk zittend raadslid. Hij heeft het ongelooflijke lef gehad om vandaag totaal niet tussen te komen bij de interpellaties over zijn detentiehuis in Kortrijk. Hij zweeg als vermoord en liet zich totaal NIET verontschuldigen.