Category Archives: sport

Wat nu met de zwembaden van ‘Lago’ in Kortrijk en Zwevegem? (3)

Misschien is er hier en daar een lezer die zich afvraagt waarom de alternatieve stadskrant ‘Kortrijkwatcher’ zo lang wegblijft met het vervolgverhaal over de financiële toestand bij de NV S&R Kortrijk-Zwevegem.
Dat komt gewoon zo: we krijgen te weinig zicht op wat er juist aan het gebeuren is.
We dachten dat de zaak zou geagendeerd worden op de gemeenteraad van deze maand (13 december), – wat eigenaardig genoeg niet het geval is.
Naar het schijnt is er op vraag van stad door een accountorganisatie (BDO) een doorlichting gemaakt van de financiële toestand en operationele werking van de vennootschap S&R die de zwemcomplexen in Kortrijk en Zwevegem uitbaat. Een verslag daarvan konden we tot op heden niet in handen krijgen. In vorige stukken alhier hebben we dan maar zelf de voorbije jaarrekeningen doorploegd en vonden we tot onze verbazing dat het met ‘Lago’ dusdanig erg is gesteld dat zelfs het eigen vermogen negatief is geworden.
Naar verluidt is onder druk van de VB-fractie op 24 oktober een intern auditcomité bijeengekomen waarop ook de fractieleiders aanwezig waren. Ook daarvan konden we nog geen verslag op de kop tikken. (Bestaat er wel een??)
Nu ja, voortgaand op de gazetten zou de NV aan Kortrijk en Zwevegem bijkomende steun gevraagd hebben om tekorten (kasposities?) bij Lago-Zwevegem (1,2 miljoen) en bij Lago-Kortrijk (2,2 miljoen) bij te passen. Waarschijnlijk – maar we weten het niet – via het verstrekken van een achtergestelde lening. Volgens CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe (HLN van 2 november) is het namelijk zo dat de banken (Belfius?) niet meer bereid zijn om nog één eurocent te lenen aan de S&R Kortrijk-Zwevegem. En nog volgens raadslid Vandorpe staat Stad garant voor 30 miljoen euro aan leningen mocht de NV S&R failliet gaan. Wat god verhoede!

Openbaarheid van bestuur
Hierboven is al allusie gemaakt op het feit dat het zo lastig is om aan informatie te geraken over de financiële situatie bij de werking van de zwembaden. Dat is al altijd wél zo geweest. In dit verband willen we even een anekdote vertellen die weinig is geweten en zeer tekenend is voor het tekort aan openbaarheid van bestuur in zaken rondom de twee zwemcomplexen.
In juli 2019 is er een keer een Zwevegems burger zo ver gegaan om een afschrift te vragen van de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de S&R Group over de bouw en de exploitatie van het zwembad aldaar, de Lago Club Fit. Geweigerd door het gemeentebestuur. De Zwevegemnaar – een echte onverlaat – ging in beroep bij de ‘Beroepsinstantie Openbaarheid Bestuur’. Gevolg? Het gevraagde bestuursdocument kan openbaar worden gemaakt, jawel, maar – luister goed ! – met uitzondering van volgende bijlagen van de opdrachtnemer S&R: de offerte, het financieel plan, het managementplan, de uitvoeringsplannen, het onderhoudsplan, de projectplanning.
Wat blijft er dan nog over? De verplichtingen van de gemeente(n)? Die kent Kortrijkwatcher! Bij verlies moet de NV maar zijn plan trekken! Op zoek gaan naar een kapitaalverhoging. Stad is toch geen automatische financieringsbron?!
Hoe wilt u dus dat Kortrijkwatcher hier een beetje gaat vertellen wat er staat in het auditverslag van de accountorganisatie BDO over de NV S&R?? Erger nog: hebben de gemeenteraadsleden er wel (volledig) zicht op?

Vroegere tegemoetkomingen
Schepen van Sport Wouter Allijns is naar het schijnt nogal geneigd om in te gaan op vragen van Lago tot financiële steun. (Me dunkt is hij in dat opzicht coulanter dan Arne Vandendriessche, de vorige schepen van Sport). Allijns vindt dat we er ook oog moeten voor hebben dat 2023 voor Lago pas voor het eerst een “normaal jaar” kent.
Ja zeg. In een vorige editie van onze stadskrant gingen we ook na hoe het in de voorbije jaren gesteld was met de andere S&R-ondernemingen waar de S&R Group belangen in heeft. Mogen we schepen Allijns verzoeken om daarvan kennis te nemen? Hoeveel beter zij het er hebben van afgebracht?
Bij de barre situatie van onze Lago-zwemcomplexen wordt telkens gewezen op drie tegenvallers uit het verleden.
1. Voor het zwembad op het Nelson Mandelaplein refereert men zelfs nog naar de brand in het jaar 2019.
Daar moeten we toch iets over navragen.
– Is de oorzaak van die brand al gevonden?
– Is er een verantwoordelijke instantie aansprakelijk gesteld?
– Is het verzekeringsdossier al afgesloten, en zo ja: hoeveel kreeg Lago als schadeloosstelling?
Zolang over die vragen geen uitkomst wordt gegeven is dat argument zonder betekenis.
2. Corona.
Hier zijn ongetwijfeld grote verliezen geleden, net als in de andere S&R-vennootschappen die het nochtans hebben overleefd.
De vraag is hoeveel steun (subsidies) S&R- Kortrijk-Zwevegem heeft genoten van zowel hogere overheden als van Stad én van Zwevegem.
Hier weten we iets meer over.
De totale corona-impact werd (dd. 29 augustus 2022) geraamd op 2.533.054 euro.
In concreto bedroeg de éénmalige bijkomende gemeentelijke subsidie toen 557.224 euro voor het jaar 2021 en en bedrag van 92.015 euro voor de eerste helft van 2022. Totaal: 649.289 euro. Andere subsidies van de federale of gewestelijke overheid kennen we niet.
3. De stijging van de energieprijzen.
Hier weten we ook iets meer over.
Op een Bijzonder Overleg Comité van 15 juni 2022 is de impact ervan geschat op een extra tekort van 830.000 euro voor dat jaar 2022. Hierbij stelde S&R voor om een tijdelijke energietoeslag toe te passen in de vorm van een stijging van de publiekstarieven. Dat is gebeurd, uitgezonderd voor schoolzwemmen clubwerking. Daarmee beoogde men een verlichting van de gestegen energiekost voor 300.000 euro.
Iedereen heeft nu vergeten dat die toeslag zou vervallen zodra de jaarlijkse energiefactuur minder zou zijn dan 135% van het budget.

P.S.
Gaan we nog eens kijken hoe het gesteld is met de financiële toestand bij S&R Group?
Kan die vennootschap geen handje toesteken als financieringsbron?
In de oprichtingsakte van onze S&R (verleden op 9 december 2016) lezen we dat het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal 2 miljoen bedraagt met evenveel aandelen. De S&R Group is ingeschreven in geld met 1.999.999 aandelen en de NV Innopa met één aandeel.“Lago” zit in de problemen en wil daarom weer wat van ons (2)

Stad Kortrijk, de gemeente Zwevegem en anderzijds de NV S&R Kortrijk-Zwevegem sloten op 8 augustus 2016 een zgn. DBFMO-overeenkomst voor het ontwerpen, het bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw zwembadcomplex in Kortrijk én Zwevegem. (Toenmalig burgemeester Van Quickenborne dacht er nog aan om bij deze publiek-private samenwerking (PPS) nog enkel naburige gemeenten mee te sleuren in het bad, maar dat is niet gelukt.)

Nu het management van de Naamloze Vennootschap S&R (sport en recreatie) Kortrijk-Zwevegem zegt te worstelen met liquiditeitsproblemen en (opnieuw) aanklopt bij Stad vond de redactie van de alternatieve stadskrant ‘kortrijkwatcher’ het nuttig om een keer de jaarverslagen van de NV te doorploegen. Ondernemingsnummer 0 667 791 649.
Want rechtuit gezegd, dat is vroeger (bij vorige risicoverdelingen) merkwaardig genoeg nooit bij ons opgekomen, en bij de gemeenteraadsleden ook niet.
Ja, de financiële toestand bij “Lago” (commerciële benaming) ziet er alleszins niet goed uit. Er is geen audit nodig om dat in te zien.
– Er is nog geen enkel jaar geweest zonder verlies.
– Vanaf het jaar 2020 is zelfs het eigen vermogen negatief.
Maar hierna willen we tegelijk wel eens kijken hoe het vanaf 2019 dan gesteld is met de andere ondernemingen waarin de S&R Group maatschappelijke rechten bezit van ten minste 10 procent van het geplaatste kapitaal. Immers, die andere S&R-entiteiten hebben toch ook moeten worstelen met de gevolgen van de Covid-epidemie en de energiekosten? (En zouden die evenveel steun gekregen hebben van hun gemeentebestuur als het geval was met onze Lago-zwembaden?)
We sommen nog eens die andere Sport en Recreatie-lokaliteiten op, die met het hoogste eigen vermogen eerst: Lier, Gent, Brugge, Mons, Beveren, Pelt, Sint-Truiden.

2017: het eerste boekjaar – nog zonder exploitatie
Dat werd al meteen met een (over te dragen) verlies afgesloten van – 50.736,67 euro. (Het bedrijfsverlies bedroeg -77.481 euro.)
Balans: 19.064.949 euro. Eigen vermogen: 949.262 euro. Geen schulden op meer dan één jaar, wel op ten hoogste één jaar: 17.863.073 euro. Personeelskosten: 73.969 euro, wel te verstaan voor één werknemer.
De exploitatie in dat jaar is nog niet opgestart, dat is pas gebeurd eind juli 2018 voor de Lago Club Zwevegem en begin maart 2019 voor Lago Kortrijk. De Raad van Bestuur is optimistisch. Men is van mening dat men de risico’s in voldoende mate beheerst en beheert door de ervaring van de S&R Group in de sector. Er zijn dan ook géén gepaste voorzieningen opgenomen. (Maar dat is een klassieke zin in jaarverslagen.)

2018: het jaar van de stijgende schulden
Het boekjaar werd afgesloten met een verlies van -569.341 euro. Het over te dragen verlies bedraagt nu al meer: 620.078 euro.
Balans: 47.939.046 euro. Bedrijfsverlies nu -885.530 euro. Eigen vermogen gedaald: 379.921 euro. Personeelskosten uiteraard gestegen: 816.821 euro (Zwevegem is gestart). Schulden op ten hoogte één jaar nu naar 31 miljoen. Op meer dan één jaar: 16 miljoen.

2019: het jaar van de brand
Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van -657.799 euro. Over te dragen verlies voor het eerst meer dan 1 M, het wordt 1.277.878 euro.
Balans: 52.311.999 euro. Bedrijfsverlies: -1.694.146 euro. Eigen vermogen: 222.121 euro. Personeelskosten: 2.357.183 euro. Schulden op ten hoogste één jaar 4 miljoen en op meer dan één jaar 47 miljoen. (Vergelijk met het eigen vermogen.)
Belangrijke gebeurtenis in dat jaar: brand! Op 29 februari worden de glijbaantoren en de glijbanen van het zwembad op Kortrijk-Weide in de as gelegd. De initiële opening moet uitgesteld en zal in diverse fasen gebeuren.
Op financieel gebied is het nuttig om vast te stellen dat het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot onder 1/4de van het geplaats kapitaal van 2 miljoen bij een maatschappelijk kapitaal van 1,5 miljoen.
De Raad van Bestuur houdt rekening met de groeiperspectieven en is niettemin van oordeel dat een ontbinding van de vennootschap voorbarig is de continuïteit is verzekerd.


Ja, het wordt tijd nu wel tijd om na te gaan hoe het is gesteld met de andere zeven S&R-entiteiten waar de S&R Group belangen in heeft. Welnu: enkel Kortrijk-Zwevegem vertoont een negatief nettoresultaat !
Weet u wat we ons nu afvragen? Iets héél gedurfd. Is de verzekeri dan niet tussen gekomen? (Overigens: weet er nu al iemand wie verantwoordelijk is voor het incident?)

Het jaar van de Covid-epidemie: 2020
Ten gevolge van de epidemie zijn de zwembaden niet volledig open. (Op 31 maart volgt er zelfs een sluiting.) De vennootschap maakt wel optimaal gebruik van de steunmaatregelen van de overheid. En Stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem voorzien in bijkomende Covid-steun voor het jaar 2020 en 2021.
Het boekjaar sluit niettemin af met een verlies van -585.012 euro. Over te dragen verlies: 1.862.890 euro.
Balans wat gedaald: 50.591.250 euro. Bedrijfsverlies: -1.904.995 euro. Eigen vermogen: MIN 362.890 euro.
Personeelskosten gedaald (sluitingen): 1,4 miljoen. Schulden op ten hoogte één jaar 3,4 miljoen en op meer dan één jaar niet minder dan 47 miljoen.
Er is dus voor het eerst een negatief vermogen. En het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot onder het wettelijk minimum geplaatst kapitaal. En onder 1/2de van het maatschappelijk kapitaal.
Maar de Raad van Bestuur vindt opnieuw dat ontbinding voorbarig is.

In dit fatale jaar is het alleszins weer nuttig om de S&R van Kortrijk-Zwevegem te vergelijken met andere S&R-ondernemingen.
Welke andere Sport & Recreatie-lokaliteiten kennen niettegenstaande alles géén negatief nettoresultaat?
Pelt en Mons. Maar het is wel zo dat S&R Kortrijk-Zwevegem tegelijk een negatief eigen vermogen heeft en een negatief resultaat. Overigens zijn de verliezen bij Mons, Gent en Sint-Truiden niet catastrofaal.

2021: het jaar van Oekraïne
Het boekjaar wordt afgesloten met en verlies van -683.216 euro. Over te dragen verlies: 2.546.107 euro.
Balanstotaal: 50.058.778 euro. Bedrijfsverlies: -3.194.160 euro. Eigen vermogen blijft negatief: -546.107 euro. Personeelskosten: 1,9 miljoen. Schulden op ten hoogste één jaar 4,7 miljoen en op meer dan één jaar 45 miljoen.
De oorlog van Oekraïne heeft een impact op de economie (het aantal bezoekers?) en kan leiden tot een inflatie-risico. Cf. vraag naar verhoging van e tarieven.
En hoe zit het nu met de andere S&R-entiteiten? Sluiten met een verlies: Brugge, Sint-Truiden, Lier.

2022: het jaar zonder belangrijke gebeurtenissen of noemenswaardige omstandigheden maar met een gigantisch verlies
Het boekjaar sluit wel met het hoogste verlies sinds het bestaan van de vennootschap: -1.766.397 euro.
Over te dragen verlies fel verhoogd: -4.321.504 euro. Balanstotaal: 47.138.723 euro. Bedrijfsverlies: – 3.398.438 euro. Eigen vermogen nog altijd – en zwaar – negatief: – 2.312.504 euro.
Personeelskosten: 2,0 miljoen. (Ter info: het gaat om 48,8 VTE.) Schulden stagneren zowat. Op ten hoogste één jaar 4.680.855 euro en op meer dan één jaar 43.902.420 euro.

Bij de andere deelnemingen van de S&R-Group doet Beveren het slecht met een negatief nettoresultaat dat zowat de heft bedraagt van het eigen vermogen. En Sint-Truiden scoort ook tegelijk negatief met het eigen vermogen en het nettoresultaat.

P.S.
Rest nog het probleem of we aan de vijf aandeelhouders van de S&R Group niet kunnen vragen of zij willen opdraaien voor de liquiditeitsproblemen van onze lokale S&R? Zeker aan de grote baas van Innopa Nv, de ‘moedermaatschappij’ die de helft van de aandelen bezit. De heer Jan De wit uit Wilsele.
Tijd om een keer te kijken naar de winstcijfers van de S&R Group?
Ondernemingsnummer 0 834 561 967.

Lago in de problemen, maar de S&R Group ook?? (1)

We moeten weer alles zelf doen. Pff. ‘t Is altijd hetzelfde.
Dus zijn we verplicht om even onze serie alternatieve stukken over de financiering van de Deelfabriek te onderbreken. In afwachting van meer informatie over de reden van de budgetoverschrijding bij dat project (dat we genegen zijn) hadden onze lezers nog één verhaal te goed, met name over de gunning van de algemene aanneming. Het is voor later. (Offertebedrag: 3.718.596,95 euro in oktober 2021.)

De actualiteit vergt evenwel dat we onze aandacht wenden naar de (overigens aanhoudende) perikelen met het zwembad LAGO op het Nelson Mandelaplein en het filiaal in Zwevegem. Lago zit blijkbaar niet goed bij kas en vraagt alweer om financiële steun of garanties bij Stad. Het zou gaan om een bedrag van bijna 3,5 miljoen euro.
De tekorten bij de exploitatie van de LAGO-zwembaden alhier wijt men voor het gemak aan de gevolgen van het Corona-tijdperk en aan de hoge energiekosten. (Voor het zwembad aan Kortrijk-Weide sleurt men er nog een keer de brand van 2019 bij.) Voor de redactie van kortrijkwatcher is dit alles een voldoende aanleiding om te doen wat de gazetten (en ook raadsleden) weer eens nalaten te doen.
De meerjarenplannen m.b.t. Lago uitpluizen, de jaarverslagen lezen van de S&R Group, de DBMFO- overeenkomst voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van en nieuw zwembadcomplex herlezen.

Er zijn immers vragen te stellen.
– Wat heeft Kortrijk alreeds uitgegeven (en via andere manieren “toegeven”) aan het management van LAGO, net om tegemoet te komen aan die vermeende oorzaken van de slechte resultaten van de S&R-locaties alhier?
– Lago is in feite de commerciële benaming voor S&R Kortrijk-Zwevegem. Is er al een gazetteschrijver (of raadslid) dat de jaarrekeningen van die onderneming heeft bekeken? Het nummer is 0667.791.649.
– Lago maakt deel uit van de overkoepelende S&R Group die nog deelnemingen bezit in negen andere Sport- en Recreatie-locaties. We vernoemen Beveren, Bredene, Brugge, Gent, Mons, Enschede (Nederland), Sint-Truiden, Lier, Pelt. Hebben die de laatste jaren ook slecht geboerd? Niettegenstaande covid en de dure energie? We verklappen het nu reeds. Vorig jaar was er bij S&R Brugge, Gent, Mons, Lier en Pelt een positief netto-resultaat.
Hoe zit het met de jaarverslagen van de S&R Group zelf? Maatschappelijke zetel in Leuven (Wilsele), Ondernemingsnummer 0834.561.957. Stel dat die groep financieel in goede doen is? Dat die vijf aandeelhouders jaarlijks BEHOORLIJK winst boeken? (Vorig jaar bedroeg de te bestemmen winst 2.459.947 euro en was er slecht een toevoeging aan het eigen vermogen van 6.867 euro.)

WAAROM ZOU STAD OP ENEGERLEI WIJZE DAN NOG OPDRAAIEN VOOR HET SLECHTE NETTO-RESULTAAT VAN S&R KORTRIJK-ZWEVEGEM?

De investeerder Kaminski in KV Kortrijk kan toch niet gek zijn? (2 bis)

Zeg eens. Een voetbalclub die al jaren in het bezit is van een negatief vermogen, verlieslatend is, absoluut niet solvabel is, daarenboven niet eens over voldoende liquide middelen beschikt, toch nog kopen voor 15 miljoen (terwijl de vorige eigenaar er 8 jaar geleden 5 miljoen voor over had) en tegelijk op sportief vlak geen hoge ogen scoort. Zou u dat doen?
De Amerikaanse Kaminski Group deed het wel. En in een korte toelichting hield Kaminski junior ons nog bloedserieus weten – loslippig als hij is! – dat het zijn enige bedoeling was om de “fans” (kent hij het geijkte woord ‘supporter’ niet?) trots te maken en daarbij nog Stad te laten bloeien. Alstublieft !

Als volslagen leek in het vak “volksverlakkerij in het voetbal” gaan we nu even te rade bij de gerenommeerde en tegelijk gevreesde sportjournalist Hans Vandeweghe van “De Morgen”.
In zijn column “Breed getackeld” (17/06) heeft hij het onder de titel “Het Wilde Oosten” over de transactie van KV Kortrijk, nu in handen van Amerikaanse graaiers. (Was “De Wilde Far West” niet gepaster geweest? Zie verder.)
We willen weten of de Kaminski’s gek zijn.
Maar eigenlijk nog veel meer of ze misschien tegelijk zo CLEVER zijn om Stad wat centen te ontfutselen.
Onze schepen van Sport Wout Allyns zou zich best laten omringen door een als beter bekend staand en duur advocatenbureau. Beter dan dat van bestuurder Sven Demeulemeester.

In een ietwat lang uitgevallen inleiding vertelt Hans Vandeweghe (H.V.) hoe hij met een Amerikaan die niets afweet van voetbal is gaan kijken naar een wedstrijd van Gent. De onschuldige Amerikaan vraagt in de rust wat nu eigenlijk het businessmodel is van het voetbal. Tja.
H.V. antwoordt (citaat ingekort): “Pintjes verkopen, beetje ticketing, klein beetje sponsering, heel klein beetje televisierechten.” Maar dan volgt deze kanttekening: “De rekeningen worden aangezuiverd met het surplus verwezenlijkt op de import-export van spelers.” De Amerikaan lacht en zegt: “Human trafficking, mensenhandel dus. Dat hebben wij in de VS al lang achter ons. Er komt een dag dat jullie dat ook zullen verbieden.”

En Vandeweghe gaat na dit statement dan maar concreet in op het geval van KVK, nu in het bezit van “de groep” Kaminski.
“Vijftien miljoen voor – excuus – KV fucking Kortrijk, wie haalt dat in godsnaam in zijn stomme kop?”
(…) “Cut the crap. Waar het Maciek Kaminski om te doen is, dat zal wel snel duidelijk worden, maar de fans en de stad zijn niet zijn eerste bekommernis. Kaminski wil een voetbalnetwerk van clubs uitbouwen.”
(…) “Beveren, RWDM, KV Oostende en KVK zijn liftploegen, eeuwig op de wip tussen A en B. Wat komen ze hier dan zoeken, die Amerikanen? Winst maken met clubs vanaf tweede garnituur is uiterst onzeker en hangt af van toeval, of van de verkoop van spelers. Kortrijk en die andere Amerikaans-Belgische clubs zijn van tiende garnituur. Ze zijn kansloos in het bredere verhaal van de economische mondialisering van het (Europese) voetbal, zelfs kruimels zijn hun niet gegund.”

BON. Maar wat kan men dan verzinnen om uit te leggen waarom Amerikanen ineens hier willen investeren?
H.V. (verkort geciteerd): “De volledig vrije markt. In de VS is alles streng gereglementeerd. In Europa is niks gereglementeerd, het is hier het Wilde Westen, maar dan in het oosten. In Europa is het van ‘money talks, bullshit walks’.
H.V. vraagt zich nog af waarom godbetert België gegeerd is, en bijv. pakweg niet Nederland.
Dat heeft te maken met de bijzonder gunstige (para)fiscale voordelen en de afwezigheid van welke drempel ook om niet-EU-spelers te implementeren. En Hans besluit: “In het Wilde Oosten is het Belgische voetbal Deadwood: geen regels.”

Wij moeten nog besluiten, over de politiek-financiële kant van de zaak.
We zullen als eeuwige positivo nog een voorstel doen.

Die kopersfamilie Kaminski van KV Kortrijk is toch niet gek? (2)

Als volslagen leek in het door en door rotte commerciële wereldje van het beroepsvoetbal zou je dat toch gaan denken?
In onze vorige editie zeiden we (een beetje arrogant zeker?) dat de transactiewaarde van KV Kortrijk ons geen zier kan schelen. Dat was natuurlijk niet helemaal waar. In die zin dan dat alle gekkigheden in het Kortrijkse gebeuren ons in het algemeen altijd zéér sterk boeien, en wat de verkoop van KVK in het bijzonder betreft wil onze gemeenteraadwatcher beroepshalve ten allen prijze de financiële consequenties voor Stad van zo’n schijnbaar zot maneuver graag weten. Bijv. wat met het nieuwe trainingscentrum?

Wat bezielt die kopers toch? (Van de verkoper is het motief meestal duidelijk.)
Weet u het nog?
In de zomer 2015 was de familie De Gryse (Vincent toch?) heel het zaakje grondig beu en wou hij zijn aandelen al kwijt voor slechts 1,5 miljoen. De guldensporenclub bezat toen een (weliswaar uiterst klein, maar positief) vermogen van 1,39 miljoen euro, met een (toch ook klein?) verlies van 125.774 euro. (Jaarrekening eindigend op 30/06/2014.)
Vincent De Gryse wou naar het schijnt dat de club in Belgische handen bleef. Maar om een reden die ons als outsider natuurlijk totaal ontgaat kwam KVK in handen van Vincent Tan, een tycoon helemaal komend uit Maleisië. Het Verre Oosten. Nu een magnaat uit de Far West.
Die mister Tan verkocht al onmiddellijk twee spelers voor 2,5 miljoen, maar volgens een bepaalde pers – die hem gunstig gezind is of was – kwam de opbrengst ten goede van de club. Diezelfde pers merkte intussen ook op dat mister Tan vaak bijsprong als er ergens geld tekort was en dat hij acht jaar geleden weliswaar 5 miljoen heeft betaald voor de transactie maar in de loop der jaren tevens voor 5 miljoen heeft besteed aan de club. Met andere woorden: die verkooprijs van 15 miljoen zou hem uiteindelijk pas 5 miljoen opbrengen. Anderen vertellen dan weer dat Tan gewoon geld heeft uitgeleend aan de club. (“De Tijd”, 12 juni.)

Iets voor de “petite histoire”.
Gewezen CEO Matthias Leterme hebben we nooit een kwaad woord horen zeggen over mister Tan.
Maar in de politiek had voormalig schepen van sport Arne Vandendriessche ook wel enig zicht op het reilen en zeilen in het clubleven. (Er zijn of waren traditioneel maandelijkse vergaderingen tussen het stadsbestuur en het KVK-bestuur. Verslagen daarvan worden noch mondeling, noch schriftelijk openbaar gemaakt.)
Wel, ziehier nu een keer in welke bewoordingen schepen Vandendriessche in meerdere gemeenteraden de eigenaar van KVK heeft afgeschilderd. Hij beschouwde Vincent Tan als “een onbetrouwbaar iemand, niet rechtlijnig, onprofessioneel, en zelfs: onbekwaam“. Letterlijk. Wat Vandendriessche vooral op stang joeg (2019) was dat Tan het stadsbestuur in verband met zijn mogelijke inbreng in een nieuw stadion jarenlang aan het lijntje hield.

Ooit lazen we dat Tan onze club weer gezond heeft gemaakt.
We snuisterden dus in alle jaarrekeningen van de cvba “Kortrijk Voetbalt” sinds 2015 tot nu (laatste Algemene Vergadering dateert van 3 december 2022.)
In acht jaar is er viermaal winst gemaakt. Het eigen vermogen is sinds drie jaar negatief. De schuldenlast maakte in de laatste drie jaar een sprong van 9 naar eerst 13 en dan 11 miljoen. De omzet bleef maar steken rond de 4 miljoen.
De cash flow is te wispelturig om met dit gegeven een oordeel te vellen.
Het eigen vermogen is dus volgens de laatste balans met min 1,04 miljoen negatief. Als we daar nog een correctie aanbrengen door de (waardeloze) immateriële vast activa erbij te tellen komen we aan min 2,50 miljoen euro.
De club kan zijn schulden niet afbetalen. Is gewoon failliet.
– De solvabiliteit bedraagt 9,7 procent. (Om gezond te zijn moet die minimum 30% halen.)
– De liquiditeit moet minder dan 1 zijn, maar voor KVK gaat het om 1,51.

Waarom heeft dat Amerikaans investeringsvehikel “KAM Sports” in godsnaam ons aller KV Kortrijk gekocht? (KAM=”Kaminski Asset Management” inc.)
Volgens zoon Mikhail voor onze schone ogen. Zie vorig stuk. Hij wil de fans trots maken en ziet het zelfs als zijn taak om het succes te bevorderen, “zodat de stad kan blijven bloeien”. Ja zeg. Weet Ruthie dat al??
Laat ons even te rade gaan bij de roemruchte sportjournalist van “De Morgen”, de overbekende Hans Vandeweghe. In een stuk in de krant van vorige zaterdag 17 juni (pag. 23) beweert hij dat het snel duidelijk zal worden waar het Maciek Kaminski om te doen is.

P.S.
U merkt, we zijn op de dool.
Wordt vervolgd.De verkoopwaarde van KVK kan ons eigenlijk niks schelen (1)

We kennen er ook niets van. Hoe bepaalt men de verkoopwaarde van een voetbalclub?
De redactie van kortrijkwatcher is volkomen onkundig over om het even welke financiële transacties die er zich zoal kunnen afspelen in de volkomen rotte commerce die – met een onvoorstelbaar eufemisme – nog altijd “voetbal” wordt genoemd.
Wat onze Koninklijke VoetbalKlub van het Gulden Sporenstadion betreft, interesseert ons enkel en alleen hoeveel Stad – dat zijn wij, de Kortrijkzanen (supporters of niet) als belastingbetaler jaarlijks pompen en nog zullen pompen in de “Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid”, genaamd “Kortrijk Voetbalt”.

KV Kortrijk zou dus door meneer Vincent Tan uit Maleisië verkocht zijn voor 15 miljoen (anderen zeggen 17,5 miljoen, of was dat de vraagprijs?) aan twee andere geldwolven, genaamd Maciek en zoon Mikhail Kaminski, – ditmaal overgewaaid uit Amerika, de andere kant van de wereld (Minnesota, als u het wil weten).

De lokale suikerooms (HLN beweerde ooit dat het er wel 10 waren) zijn er blijkbaar niet in geslaagd om ook maar iets in de pap te brokkelen bij de overname.
Onze plaatselijke pers is uiteraard onmachtig om dat allemaal uit te zoeken, hoe een ander in zijn werk is gegaan. (Die commerciële affaire is al jaren aan de gang.) De “Kaminski Group” vereerde ons vorige week met een blitzbezoek en een persconferentie van nauwelijks één minuut. Vragen stellen was onmogelijk. En de perse van de dode bomen tolereert dat.
(Op facebook foto’s gezien. Duidelijk zichtbaar is hoe verguld 1) burgemeester Ruthie, 2) in gezelschap van schepen Wout (want bevoegd voor stadions) en 3) bevoegd schepen van Sport Wouter Allyns wel waren toen ze – echt waar – de hand mochten drukken van de Amerikaanse delegatie. Er mochten bij zijn!)

Pers weet niet eens waar de Kaminski’s hebben geslapen.
Weet u wat kortrijkwatcher bijvoorbeeld intrigeert?
Mikhail (we tutoyeren!) zou op die persontmoeting twee dingen gezegd hebben. Eén om te lachen, en één waar we als Kortrijkzaan wel meer over willen weten.
De groep heeft maar één doel voor ogen met die aankoop, zo zei de zoon. “De fans van KVK (weer?) TROTS maken.”
Die Amerikanen toch! Wat een clubliefde. Zij hebben er 15 miljoen veil voor om zo’n 6 à 8.000 mensen uit Zuid-West-Vlaanderen gelukkig te maken. Dat was dus om te lachen, een beetje flemen.
Maar een ander ‘statement’ leek een méér serieuze manier om de business te ‘coifferen‘.
Mikhail zou nog verklaard hebben dat zijn project ook een visie voor de stad omvat! Er wordt ook aan de stad gedacht!
Onze plaatselijke media hebben alweer niet de beroepsernst opgebracht om te onderzoeken wat die uitlating zou kunnen betekenen. Ja, als vader en zoon Kaminski daar niets over kwijt willen, kunnen de gazettenschrijvers toch hun licht opsteken bij andere personen die misschien wat meer weten? En zich toch terloops iets zijdelings kunnen laten ontvallen? Overigens, mimiek is ook een taal! Niks zeggen idem.
Waarom toch niet een keer een praatje slaan met de voormalige CEO Matthias Leterme? Met Verhelst, de vroegere voorzitter? (Zij wilden toch niet weten van die Amerikanen?)
Ja zeg, beste lezer, alsof we het niet beseffen wat u nu denkt?
Sven Demeulemeester bijvoorbeeld (die KVK-bestuurder werd in het jaar van de komst van de Maleisiërs en – moet kunnen – tegelijk hun advocaat) zal natuurlijk niets willen lossen. En de schepen van Sport, de brave man, geeft hij ook geen commentaar? Allyns is toch niet zo stug?

Zie. Naar verluidt is de verkoop van KVK het resultaat van een diepgaande studie. (De Maleisiërs zouden al zeven jaar in contact staan met familie Kaminski. Als dat waar is, dan is de komedie totaal. Tan is hier 8 jaar geleden aangespoeld.)
Wie zou meester Sven Demeulemeester van het advocatenkantoor ALTIUS zoal gecontacteerd hebben in meer politieke kringen? Dat is het wat ons intrigeert.
Kortrijkwatcher is absoluut geen insider in de voetbalwereld, maar zou als onderzoeksjournalist bij gelegenheid toch een aantal personen willen confronteren met een plechtige, publiek gedane, heilige belofte van titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne.
Ooit heeft Quickie als burgemeester in volle gemeenteraad en met zijn karakteristieke stemverhoging en overtuigende gesticulatie geponeerd dat Stad GEEN CENT, maar dan ook geen cent zou spenderen aan de bouw van een nieuw stadion.
De supporters hopen (nauwelijks in stilte) dat de komst van de familie Kaminski ook de bouw van een nieuw stadion zal teweegbrengen. Die twee bovenvermelde statements van zoon Mikhail gaven daar toch aanleiding toe?
Hij wil toch de fans weer trots maken, en stad in het project betrekken?
De pers zou de verantwoordelijke politiekers, – met name: Vincent+Ruthie+Wout+Wouter, kunnen VOOR DE BLOK ZETTEN? Met één vraag. Heeft er iemand in de voorbije jaren uit de Tan- en/of de Kaminski-groep (“aasgieren” er niet bij zeggen!) het bij u ooit gehad over een nieuw te bouwen stadion? Of andere materiële transacties? Zo niet, wat wou Kaminski-junior dan wel zeggen?
Een integer politieker kan zo’n vraag niet negeren.

We houden het eenvoudig. Als alle partijen over alles zwijgen, dan is er iets loos. Punt.

O ja. We zouden het hebben over de waardebepaling van een voetbalclub.
Op Tinternet wordt KVK nu waarlijk geschat op 22,70 miljoen euro. (In juni nog op 20,43 miljoen.) Dat is niet veel hoor. Club Brugge 137,95 miljoen.
Gewoon uit interesse gaan we eens kijken naar de balans, de jaarrekeningen van de cvba “Kortrijk Voetbalt”. (Het ondernemingsnummer is 0475 349 587.)
Hoe kan een volstrekt failliete voetbalclub eerst 1,5 miljoen waard zijn (2014), dan 5 miljoen, nu 15 miljoen? Dat is echt een raadsel, voor outsiders…
Kopers zijn toch niet gek?

(Wordt vervolgd.)


In de volgende gemeenteraad is er hartig woordje nodig over de exploitatie van onze zwembaden (2)

Dat schreven we we hier al, ja.
Ook onthulden we in de vorige editie van onze elektronische krant dat onze kersverse schepen Wouter Allijns het heeft gepresteerd om alreeds in zijn prille loopbaan een loopje met de waarheid te nemen. Via de pers (‘Het Nieuwsblad’) liet hij ons, Kortrijkzanen, op 6 juli weten dat hij nog niet veel kon prijsgeven over de nieuwe zwemtarieven in onze zwembaden aangezien de onderhandelingen met de uitbater “Lago” nog aan de gang waren.
Kortrijkwatcher kon achterhalen dat de schepen (bevoegd voor sport en economie) ons allen met dit ‘statement’ totaal heeft besodemieterd. De “aangepaste” tarieven (prijsverhogingen) waren immers al besproken én onderhandeld én vastgelegd op een zgn. Bijzonder Overleg Comité dd. 15 juni. Schepen Allijns is daarin in naam van de stad vertegenwoordigd. (Misschien was hij op dat moment – op zijn beurt – zelfs voorzitter van dat Comité.) Klap op de vuurpijl was dat het College van Burgemeester en Schepenen al op 30 juni de voorgestelde verhogingen van de tarieven heeft goedgekeurd. Dus een week VOOR de publieke leugen van de schepen.

Wat ons verontrust (of in zekere zin niet…) is dat de brisante leugen van de schepen geen ophef heeft veroorzaakt, niet de minste reuring. Niet in de pers zelf (dat verbaast ons dus niet meer), ook niet bij een of ander fractie-lid uit de oppositie. Ook de schepen himself liet niets meer van zich horen. (Alhoewel, plots verscheen de dag na zijn leugen in diezelfde krant ‘Het Nieuwsblad’ wél iets over de prijsverhogingen, – zonder nadere toelichting.)

De grondvraag die eerst moet opgelost worden is: waarom heeft schepen Allijns ons voorgelogen?
Was er ergens op 6 juli – bijvoorbeeld binnen het schepencollege- toch nog wat ‘stront aan de knikker’?
Dat is de eerste vraag die kan gesteld op de eerstkomende gemeenteraad.
Maar.
We kennen onze pappenheimers uit de Raad.
Behoudens twee raadsleden (die onze trouwe lezers stilaan beginnen te kennen) gedraagt heel de bende zich tegenwoordig als een kudde schapen.
Van de leden van het Team Burgemeester is dit nog te begrijpen. Daar is nauwelijks nog één lid bij dat de politiek nog enigszins volgt. Collegebesluiten leest. En van de fractieleider moeten we ook niks meer verwachten, tenzij complimenten.
Bij de oppositie is de “dash” er volledig uit, – alweer: behoudens bij die twee raadsleden. (Het lijkt alsof men reeds toekomstige coalities aan het smeden is. Hoe zou je Allijns nu kunnen op de korrel nemen als je met hem in gesprek bent?) )
Dat is een eerste reden waarom we er beginnen aan te twijfelen of er in de eerstkomende gemeenteraad een beetje “incidentgerichte”, uitgebreide interpellatie over de zwembadproblematiek zal aan bod komen. (In Nederland zou een liegende wethouder minstens een motie van wantrouwen moeten trotseren.)
Komt daar nog bij dat het imago van schepen Wouter Allijns dat is van een ultra-brave, onkreukbare jongen die politiek aanziet als het goed voor en met elkaar hebben, lief zijn voor elkaar, geen ruzie maken. Dingen zachtjes achter de schermen regelen is ook goed. Pottenkijkers zijn stoorzenders. Als we het maar allemaal goed menen!
Kortom: allemaal samen veel goed doen voor de mensen, voor de samenleving, voor de stad. Hoe zouden we nu toch zo stout kunnen zijn, het aandurven om een dergelijke politieke Gutmensch aan de kaak te stellen?

En er is nog een triviale reden die kan maken dat een bespreking van de hele zwembadproblematiek kan doen in duigen vallen. De eerstvolgende gemeenteraad komt er pas op 12 september. Alles is dan vergeten en vergeven?
Nu, de redactie van kortrijkwatcher houdt die datum wel in petto !

Er is in de gemeenteraad een keer een hartig woordje nodig over de exploitatie van onze zwembaden (1)

En dit niet enkel omwille van enkele recente accidentele gebeurtenissen (de incidenten met “vreemdelingen”, de overbevolking, de chaos inzake de tarieven en de onkunde ter zake van de kassiersters, de verhoogde tarieven),- want een serieus debat over deze aangelegenheid is in al die jaren eigenlijk nog nooit gebeurd.
Ook niet toen via een publiek-private samenwerking (PPS) tussen stad Kortrijk en Zwevegem met de S&R Group NV uit Leuven een overeenkomst werd gesloten tot het ontwerpen (design), bouwen (build), financieren (finance), onderhouden (maintenance) en uitbaten (operate) van nieuwe zwembadcomplexen op Kortrijk Weide en in Zwevegem.
Meteen kent u de betekenis van de afkorting DBFMO-contract, ondertekend op 8 augustus 2016.
Huidig schepen Wouter Allijns van sport en economie (en nog zo een ander) was in die tijd al gemeenteraadslid, maar – net als voor zijn toenmalige collega’s in de Raad – betwijfel ik sterk of hij toen dat contract heeft gelezen. Zonder de 23 bijlagen gaat het om 104 pagina’s. (Om een reden die we niet meer kunnen achterhalen is de redactie van kortrijkwatcher nooit in het bezit kunnen geraken van alle bijlagen. We bezitten enkel de eerste 11, en die zijn niet belangrijk…)
Wie met “Lago” (de commerciële bijnaam voor de S&R Group) een hartig woordje wil placeren over een en ander moet natuurlijk ietwat afweten van dat DBFMO-contract.

Welnu. Wouter Allijns staat algemeen bekend als een brave jongen en niettegenstaande hij nog geen jaar het deftige schepenambt bekleedt, slaagt hij er alreeds in om in de pers dingen te vertellen, te definiëren als: geheel bezijden de waarheid.
Op de gemeenteraad kan men hem dus vragen waarom hij zich als kersverse schepen al zo vroeg gedraagt als een gemiddelde politieker die niet om een leugentje verlegen is.
Beste lezer, neem nog maar even de regionale editie van ‘Het Nieuwsblad’ van 6 juli (pag. 4) ter hand.
Dat is die van 06/07/2022. Daarin zegt de bevoegde schepen dat de onderhandelingen over de zwemtarieven nog aan de gang zijn en dat hij daar dus niet zoveel kan over vertellen.
Jongen toch ! Waarom zeg je dat nu? Een onderhandeld voorstel met aangepaste tarieven werd al besproken op het Bijzonder Overleg Comité van 15 juni. Dat is op 15/06/2022. En daar is akte van genomen in het schepencollege van 30 juni (30/06/2022).
Wouter toch!
Weet je wat onze nieuwebakken schepen nog ten beste brengt in diezelfde gazet?
Dat ook “het verdelen van de verliezen” (met stad Kortrijk) een mogelijk denkpiste zou kunnen zijn, want per slot van rekening betekent een publiek-private investering ook dat Kortrijk financiële verplichtingen heeft.
Woutertje toch!
Hoe kan Stad nu in de fase van de uitbating (operate) van een project in een PPS verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat de privaatrechtelijke partner omzetverlies lijdt omwille van een wereldwijde economische reden waar stad onmogelijk kan voor verantwoordelijk gesteld: met name de energiecrisis met de bijhorende inflatie. Leg dat maar eens aan iemand uit, in de gemeenteraad.

Twee vragen voor onze schepen van sport en economie Wouter Allijns!
1. U weet toch dat volgens het DBFMO-contract (art. 3.3 en 3.4) de S&R Group jaarlijks een Financieel Plan en een Managementplan moet voorleggen aan een Overlegcomité? Plus nog een Jaarplan met daarin een overzicht van het aantal bezoekers, de gedane kwaliteitsverlening en de factoren die de tarieven hebben beïnvloed? (Een tussentijds rapport is ook mogelijk.)
2. Dat er volgens dat DBFMO-contract (art. 9.2) een Overlegcomité bestaat met 2 vertegenwoordigers van Kortrijk, 2 van Zwevegem en 2 van de S&R Group? Dat die minimaal één maal per kwartaal moet samenkomen en dat het voorzitterschap beurtelings voor 6 maanden toekomt aan een vertegenwoordiger van Kortrijk of Zwevegem, Was u daar bij op die fameuze tarievenvergadering van 15 juni?
Als voorzitter?
We kunnen u nog meer vertellen. In art. 11 (pag. 66) van het DBMFO-contract is er sprake van wat de S&R Group moet doen als er na een boekjaar een rendement is met OVERWINST. Lees dat maar eens.

(Wordt vervolgd...)


De verhoogde tarieven zwembad Lago op Kortrijk-Weide, – en met hoeveel

Oei, die had u nog van ons tegoed.
Zoals gezegd wil de firma S&R hiermee een meeromzet verwezenlijken van 380.000 euro per jaar voor recreatiezwemmen en een van 127.000 euro voor sportzwemmen. Hiermee beoogt men de gestegen energiekost met 300.000 euro te verlichten.
Nooit niet vergeten dat deze toeslag tijdelijk is, en zal vervallen van zodra de jaarlijkse energiefactuur “minder is dan 135 procent van het budget”.
Aan de tarieven voor schoolzwemmen en clubwerking wordt niet geraakt.

SPORTZWEMMEN
Kinderen 13-17 jaar: 3,50 euro(+0,30 cent)
Volwassenen (+18): 4,50 (+0,80)

Tienbeurtenkaart inwoners:
– volwassenen: 3,90 (+0,80)
– 50-beurten: 3,50 (+1,36)
– 200-beurten: 2,00 (+0,65)

Eénmalig bezoek niet-inwoners:
– kinderen 13-17 jaar: 4,50 (+0,50)
– volwassenen: 5,50 (+0,90)
Tienbeurtenkaart niet-inwoners:
– kinderen 13-17 jaar: 4,00 (+0,50)
– volwassenen: 4,90 (+1,00)

SPORT- EN RECREATIEZWEMMEN
(Hier zeer veel prijsstijgingen.)

Eénmalig bezoek inwoners:
– kinderen 0-3 jaar: 3,00 (+1,00)
– kinderen 4-15 jaar: 9,90 (+1,50)
– volwassenen 16+: 13,90 (+ 2,00)

Eénmalig bezoek niet-inwoners:
– kinderen 0-3 jaar: 5,90 (+1,00)
– kinderen 4-15 jaar: 13,50 (+1,60)
– volwassenen 16+: 15,90 (+1,00)

Tienbeurtenkaart inwoners
– kinderen 0-3 jaar: 1,90 (min 4 euro)
– kinderen 4-15 jaar: 7,90 (+1,00)
– volwassene 16+: 10,90 (+1,00)
– 65+ en andersvaliden: 7,90 (min 1,00)
– familiepas: 9,90 (+1,90)

Tienbeurtenkaart niet-inwoners:
tarieven onveranderd, bijv. 12,90 voor volwassenen
– familiepas wel veranderd: 11,90 (+2 euro)