Category Archives: stadhuis

Stad gaat weer op zoek naar vaste exploitant van de raadskelder

Het lastenboek komt ter sprake op de eerstvolgende gemeenteraad van 16 januari.
Stad wil opnieuw een poging doen om de middeleeuws aandoende kelder onder het stadhuis in concessie te geven.
Aangezien er nogal wat (kostelijke) investeringen vallen te verrichten is de maandelijke concessieprijs heel laag gehouden, minimaal ingesteld op 850 euro per maand. Om dezelfde reden is de gebruikelijke termijn van 9 jaar uitgebreid tot 15 jaar, concreet vanaf 1 juni dit jaar tot 31 mei 2038.
We herinneren ons een laatste poging om de raadskelder (als pop-up) aan een concessiehouder toe te vertrouwen onder voormalig schepen Arne Vandendriessche. De minimale prijs was toen 950 euro en de concessie zou lopen van 1 december 2018 tot 1 december 2027. (Er was toen mogelijkheid tot het inrichten van een bovengronds terras!)
Zou de nieuwe schepen van Economie en Middenstand Wouter Allijns nu zicht hebben op potentiële én valabele kandidaten? Anders waag je je daar toch niet weer aan?

P.S.
Ooit bestonden er concrete plannen om een trap aan te leggen vanuit de Beatrijszaal van het historisch stadhuis naar de Raadskelder, met het oog op het inrichten van een bijkomende receptieruimte voor huwelijken en dergelijke. Schepen Koen Bytebier (VLD) was toen bevoegd voor dit soort van zaken en dacht dat alles in kannen en kruiken zou komen tegen 2005. Ik herinner me zelfs nog het voorziene budget: 300.000 euro, én het architectenbureau.
En iedereen herinnert zich nog de taalstrijd die schepen Scherpereel ontketende rondom de naamgeving “sous-sol”.

Bulletins van vragen en antwoorden bevatten een schat aan informatie

Gemeenteraadsleden mogen (buiten de gemeenteraad om) schriftelijke vragen stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen over de meest uiteenlopende materies. De antwoorden verschijnen maandelijks op de website van Stad, soms wel heel laat als er nogal wat opzoekingswerk mee gemoeid is, of zeker als het stadsbestuur verveeld zit met de gestelde vraag. (Dat gebeurt nogal eens, zeker met vragen van VB-raadsleden.)

Ik begrijp nog altijd niet dat onze lokale pers nooit alludeert op bepaalde heel interessante aangesneden thema’s en daarover niet verder doorborduurt. Want mijn indruk is dat weinig Kortrijkzanen afweten van die Bulletins. (Overigens is het ook zo – en betreurenswaardig – dat de raadsleden zelf weinig of nooit in een of andere raadszitting verder ingaan op de antwoorden.)
De “bulletins” zijn gemakkelijk te vinden. Gebruik gewoon de zoekmachine op de webstek van Stad.
Voor de jaargang 2020 is een inhoudelijke tabel met de onderwerpen per maand beschikbaar.

Lezen, beste lezer! U gaat verschieten. Zoveel zaken (facts) die u niet wist, of waarover u een totaal verkeerde mening had.

Staat de koffie klaar?

In juli 2020 sloot het schepencollege met de firma Selecta Pelican (Antwerpen) een raamovereenkomst af voor de levering, de plaatsing en het onderhoud van koffietoestellen en de aankoop van gemalen koffie.
Het contract heeft een looptijd van 5 jaar.
Het gaat om 108 toestellen van het type tafelmodel en het type thermossysteem. De jaarlijkse huur van de toestellen kost nu 45.000 euro, incl. BTW.
De jaarlijkse aankoopprijs van de koffie wordt nu geraamd op 37.735 euro, of 40.000 euro met BTW.
Blij om te weten!
Méér weten?
De opdracht dateert eigenlijk al van in december 2019. Wegens het hoge bedrag van de raming (929.303 euro!) moest de opdracht Europees bekendgemaakt. Er waren 5 offertes waarvan 2 niet aanvaard.
Hoeveel de offerteprijs van Selecta Pelican bedroeg is niet gepubliceerd.

Onze Kortrijkse burgemeester is een soort levende oxymoron

Vincent Van Quickenborne kreeg in ‘De Tijd’ van laatstleden zaterdag 30 mei uiteraard een actueel stuk met een heel sprekende, veelzeggende kop: “Het masterplan van de Kortrijkse burgemeester”.
Volgens de krant wil hij de geloofwaardigheid van zijn partij herstellen door federaal in de oppositie te gaan om van daaruit in te beuken op de N-VA. Want hij is de grootste fan van een regering waarin de N-VA en de PS elkaar vinden. (Hij hoopt dat de de N-VA zich daarbij zal verbranden.) Nog altijd volgens de kwaliteitskrant wil hij al langer de kaart van een federale oppositiekuur trekken “met hemzelf in de glorieuze rol van oppositieleider”.
En nog een citaat, want daarover willen we het eigenlijk hebben: “Vincent Van Quickenborne heeft als Kamerfractieleider wat hij wou: nationale zichtbaarheid.” Wij zouden daar een soort oxymoron willen van maken: hij wil nationale- stedelijke zichtbaarheid.” Beide dus. Tegelijk. Maar dat gaat (materieel alleen al, qua tijdsgebruik) moeilijk samen.

Toen Vincent opnieuw burgemeester werd, liet hij luidkeels en meermaals weten dat hij in die functie absoluut de gehele bestuursperiode zou aanblijven. Een burgemeester in volkomen dienstbaarheid aan de stad. Bijvoorbeeld geen ministerpost zou aanvaarden. Hij bleef inmiddels wel federaal parlementariër, met als (ongeloofwaardig) argument dat hij via dit mandaat vanuit Brussel veel zou kunnen bereiken voor zijn stad Kortrijk. Nu weet elkeen toch een beetje dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich nauwelijks of niet bemoeit met gemeentelijke materies. (Wat heeft de burgemeester overigens al bereikt inzake de bouw van een gloednieuw station alhier?)
Het ambt van burgemeester van een centrumstad is op zichzelf al een voltijdse bezigheid.
Vincent heeft als burgemeester tevens nog een rijtje neven-mandaten en nu is hij dus niet alleen”gewoon”volksvertegenwoordiger maar ook fractieleider.
Er liep alhier ter stede al een tijdje het gerucht dat hij “teveel bezig is met Brussel”. Welnu, we zullen er niet ver naast zitten als we zeggen dat hij in die bijkomende functie (met hier en daar ook nog een lidmaatschap in een of andere Kamercommissie) drie dagen per week (laat ons nu zeggen: na corona) in Brussel zal moeten vertoeven.
En hem kennende, zal hij zowat dag en nacht aan het bellen zijn met leden van zijn fractie, met de coryfeeën van zijn partij, met leden van het nationaal VLD-bestuur, met de Kamervoorzitter en leden van het bureau van de Kamer, met zijn en andere partijvoorzitters, enz., enz.
Al die vele, ontelbare uren waarbij hij aan de telefoon zal hangen, vergaderingen zal bijwonen of zelf beleggen (ook in het geniep), intriges zal bedenken, ruzies zal moeten bijleggen of aanwakkeren, het fractiewerk regelen en de leden ervan in de gaten houden, de pers te woord staan of zelf opzoeken, – al die tijd kan hij dus niet bezig zijn met zijn geliefde Kortrijk.
En laat ons ook niet vergeten dat hij als fractieleider geacht wordt continu aanwezig te zijn in de plenaire zittingen van de Kamer. En niet, zoals hij in het verleden placht te doen: bijna enkel en alleen opdagen bij de stemmingen op donderdagmiddag. (De volledige parlementaire vergoeding is dan binnen.)
Plus mag hij niet meer te laat komen in de Kamercommissie waar hij voorzitter van is. Dat is ook wel eens voorgevallen.

Ja. We hebben de politiekers die we verdienen. Workers!! Voortdoeners.De Kortrijkse cabinetards (2)

FRACTIE TEAM BURGEMEESTER (4 schepenen)

Kabinetschef
– Laurent Hoornaart (1 VE)
Historicus van opleiding. Was in Poelkapelle bij de gemeenteraadsverkiezing lijsttrekker van de niet geheel succesvolle partij TOPE 8920.
Kabinetsattachés (3 VE – vier personen)
– Maarten Vanderstichele (1VE)
Is Kortrijks VLD-voorzitter.
– Sander Maenhout (1 VE)
– Rita Agneessens (0,40 VE)
– X (0,60 VE) moet nog ingevuld.
Deskundigen (Volgens een inleidende notitie 3 VE – maar we tellen 3,80 VE en vier genoemde personen) 
– Thorin Levecque (1 VE) (gedetacheerd vanuit de administratie)
– Sebastien Vanbesien (1 VE)
– Angélique Dekeyrel (1 VE)
– Deborah Vandermeulen (0,80 VE) (gedetacheerd)
Administratief medewerker (Volgens inleidende nota 1,5 VE – we tellen slechts 0,5 VE en één persoon)
– X (0,5VE) moet nog ingevuld)
Kabinetschauffeur (1 VE en één persoon)
–  Jean-Marie Sabbe (1 VE) (gedetacheerd)

FRACTIE N-VA (2 schepenen)

Kabinetsattaché (1 VE en één persoon)
– Christian Verdin (1 VE)
Deskundigen (2 VE en twee personen)
– Anke Seynaeve (1 VE)
– Steven Lecluyse (1 VE) (Slechts voor de duur van 4 maanden!)

FRACTIE SP.A (3 schepenen)

Kabinetsattachés (2 VE en twee personen)
– Ruben Mayeur (1 VE) (gedetacheerd)
– Jurgen Wyseur (1 VE)
Deskundigen (2 VE en twee personen)
– Tomas Bulcaen (1 VE)
– Emile Declercq (1 VE)
Administratief medewerker (1 VE en één persoon)
– Mario Craeynest (1 VE)Wat meer (ander) nieuws over de Raadskelder onder het stadhuis

Een beetje nader en ietwat ander alternatief nieuws dan wat u over al dit gebeuren kon lezen in onze reguliere perse.  (Die van de dode bomen.)

De eerste beleidsdaad van onze nieuwe schepen van stadsgebouwen (facility)  Vandendriessche (“zeg maar Arne”) is gesteld.
Een puur schoolvoorbeeld van wat de inbreng van jeunisme in de politiek teweegbrengt.

Jongeman Arne wil van de Raadskelder “voor een klein jaar” een pop-up dinges maken.
Via een oproep kunnen geïnteresseerden een concreet voorstel doen tot tijdelijke invulling van de historische site.
Hierbij zullen de voorstellen  – voor een klein jaar – niet enkel beoordeeld op basis van het financieel bod van de gegadigden.  Een inhoudelijke component, een visie op de exploitatie, zicht op het businessplan, ambities, etc…zijn minstens zo belangrijk.  Verder zijn alle noodzakelijke randvoorwaarden rond erfgoed, milieu nog te bespreken.  Voor een klein jaar.

We zouden daar  kunnen aan toevoegen: toegankelijkheid.
Ooit hebben we , een burgemeester nog wel – lang na het einde van een raadszitting – op handen en voeten naar buiten zien kruipen.  Kant trappen Rijselsetraat.)

Andere elementen die verder,  voor een klein jaar,  inzicht vragen zijn:  de mogelijkheid om af en toe de ruimte voor activiteiten van  stad te kunnen gebruiken, een eventuele verlaging van de concessievergoeding als compensatie voor de nodige investeringen.
De krijtlijnen hierrond moeten nog opgenomen worden in een lastencohier dat dan de basis zal vormen voor de overeenkomst met een toekomstige exploitant.
Met andere woorden: dit aangekondigde dossier is nog verre  van volledig.
Komt nog voor de gemeenteraad ?
Dat het ‘project’ is aangekondigd is populistisch bekeken wel het belangrijkste.

We willen schepen Arne even hierna nog wat meer kennis bijbrengen over de geschiedenis van het dossier.
Ja, de handelshuur met de NV Etn.  A. Degryse van het café is in 2008 niet meer verlengd.
Er bestonden onder het vorige stadsbestuur (met de VLD) immers plannen om met noA.Architecten de Raadskelder via een trap te verbinden met de Beatrijszaal in het historische stadhuis.  Men vond dat er nood was aan een bijkomende receptieruimte voor meerdere gelijktijdige ontvangsten in het stadhuis.

Wat onze jonge snuiter Arne blijkbaar ontgaat is dat ook de huidige triparite waartoe hij behoort die plannen nooit heeft laten vallen.
Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van  raadslid Pieter Soens (CD&V) van 8 september 2014.  (Zie Bulletin van Vraag en Antwoord van oktober 2014.)
De toenmalig bevoegde schepen Koen Byttebier (ook VLD) opperde in zijn antwoord zelfs de mogelijkheid om de inrichting te voorzien van een tweede barmeubel evenals  de mogelijkheid om met een traiteur kleine maaltijden of hapjes te laten opwarmen.
En in tegenstelling met wat Arne in de lokale perse laat uitschijnen was er een budget voorzien van 300.000 euro.
Schepen Koen Byttebier liet ooit aan de senior-writer van kortrijkwatcher weten dat de Raadskelder door Stad ten laatste rond pasen of sinksen van 2015 in gebruik zou worden genomen.   Later  (in 2016) zou men dan op zoek gaan naar een concessiehouder.
De realisatie van die plannen met de Raadskelder waren wat verlaat omwille van onderbezetting van het team facility (zwangerschap) en het bestaan van prioriteiten zoals het museum Texture en het Jeugdhotel.  Aldus nog schepen Byttebier, de voorganger van zeg maar Arne.

Arne!
Ge moet het niet meer opzoeken.
De vorige concessiehouder betaalde een huurprijs van 10.037 euro.

Zonder geld naar het stadhuis

Al in oktober 2014 zijn  een aantal individuele kassa’s voor de ontvangst van baar geld afgeschaft.  Met succes. In het vierde kwartaal van vorig jaar  gebeurden alreeds bijna 85 procent van de betalingen met een bankkaart.
Men gaat nu een stap verder en wil onderzoeken of het volledig ‘cashless’ werken  op het gelijkvloers van het stadhuis een haalbare optie is.
Hierna de voorstellen van gewijzigde procedures, geldig vanaf oktober.

Verkoop en activatie van de UIT-pas
Zou niet meer gebeuren in het stadhuis.  Wel in de bib, de UIT-winkel, de Ontmoetingscentra en de musea.

Registratie van een slachting (Offerfeest)
Zou nu gebeuren aan het onthaal-1777. Er komt een electronisch formulier ter beschikking op de website van stad Kortrijk. De burger kan van thuis uit zijn aanvraag registreren  en de verwerking gebeurt back-office  door de medewerkers van de stadswinkel na de openingsuren.

De verkoop van bedrijfsafvalzakken
Ondernemers kunnen die voortaan ofwel zelf in Marke kopen ofwel op aanvraag wekelijke geleverd krijgen.   Het aanvragen kan on-line gebeuren of telefonisch.  Facturen worden toegestuurd.

De verkoop van groenafvalzakken
De verkoop ervan in het stadhuis zal worden stopgezet. De verkoop bij het team BOD, in de containerparken en bij sommige handelaars blijft behouden.

De verkoop van rattenvergif
Niet meer te koop in het stadhuis. Wel nog bij het team BOD, in containerparken en ontmoetingscentra en de privé-sector.

De verkoop van cadeaubonnen “shop in Kortrijk”
Overgeheveld naar onthaal-1777.

Aanslagbiljet gemeentebelasting
Betalen via de bank.

Facturen
Via de bank.

Contant-belastingen op EID, reispas, rijbewijzen, conformiteitsattesten
De burger wordt aangemaand om te betalen met bankkaart.

Retributies  (aangifte geboorte, huwelijk, overlijden, nationaliteitsverklaring, bouwvergunning, conformiteitsattesten)
De burger wordt maximaal gestimuleerd om te betalen met bankkaart.

Tijdelijke verblijfsvergunning
Worden gratis. (Het gaat om een minimaal bedrag . En moeilijk op te volgen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We krijgen een soort rijdend stadhuis

(Bericht  hierover lees  je straks  nog in wel in  de plaatselijke  perse van onze onderzoeksjournalisten.  Niet verschieten. Met stante pede uitleg van de bewindvoerders  En zonder weerwoord van de oppositie.).

Het project draagt de naam ” (meldpunt)  1777 op wielen“.
Het schepencollege heeft een ingerichte bestelwagen (bijna een bus) gekocht  die bij allerhande gelegenheden  te pas en te onpas overal zal worden ingezet.
Bijvoorbeeld:
–  feesten in Kortrijk (Sinksen, Kerstmarkt)
–  volksbarbecues van  het schepencollege
–  gemeenteraad op verplaatsing
–  start van grote werven
–  wijkgerichte initiatieven
–  campagnes (te veel om op te sommen)
–  koopzondagen
–  inschrijvingen (kinderopvang, sportkampen, speelpleinwerking)

De bestelwagen zal geleverd door de firma ‘Garage Brandweervoertuigen Dias & Zn’  uit Stekene voor het bedrag van 100.430 euro (incl. BTW).
Er liepen vijf offertes binnen met prijzen gaande van 88.390 tot 153.065 euro.
De raming bedroeg 105.270 euro.

Wat  er met én binnen dat voertuig allemaal zal of kan gebeuren  en wie het zoal (afwisselend?)  zal bemannen  is een raadsel.  Zelfs voor de stadsadministratie.

Hoe behandelen de “interne postmeesters” de binnenkomende post in het stadhuis?

Alle binnenkomende post gericht aan de Stad die men nu nog op papier verdeelt, zal voortaan ingescand en binnenkort – behoudens de wettelijke uitzonderingen – nog enkel digitaal verdeeld.
Hierbij krijgen de zgn. interne postmeesters richtlijnen over welke brieven mogen geopend en gescand.(Iedere partij van tripartite-coalitie heeft zo een postmeester in de kabinetten.)

* Briefwisseling met de vermelding “vertrouwelijk” op de enveloppe wordt niet opengemaakt en niet gescand.
* Briefwisseling die “functiegericht” is (aan de burgemeester, aan de schepen van…) wordt opengedaan en ingescand.
* Briefwisseling afkomstig van een officiële zender (bijv. van de provincie, van de regering) wordt opengedan en ingescand.
Maar nu komt het:
Briefwisseling die persoonsgericht is (al dan niet met de functie erbij) afkomstig van een burger kan niet opengedaan en niet ingescand.

Betekent deze laatste regelgeving dat een schepen of burgemeester voor zijn collega’s of de administratie kan verzwijgen wat voor bericht hij/zij heeft ontvangen? En ook kan verzwijgen wat hij/zij al of niet heeft geantwoord?
In elk geval is het zo dat een gemeentebestuur een lijst moet bijhouden van binnenkomende EN uitgaande post.
Opvallend is dus nog dat deze nieuwe regelgeving het helemaal niet heeft over wat moet gebeuren met de uitgaande post. Ook in het geheel niet heeft over emailverkeer.

P.S.
Vele raadsleden weten dit wellicht niet: zij kunnen de lijst van in- en uitgaande post opvragen.
In Nederlandse gemeenten is het zelfs zo dat bij het begin van een raadszitting spontaan wordt medegedeeld welke relevante post is binnen gekomen en wat er is mee gedaan.

Enkele significante cijfers uit het jaarverslag 2015 van Burgerzaken

Afgeleverde rijbewijzen: 6.703
Afgeleverde reispassen: 4.033 (een record!)
Afgeleverde identiteitskaarten: 16.352 (start van een nieuwe cyclus)
Afgeleverde vreemdelingenkaarten: 1.680
Afgeleverde attesten en afschriften: 11.548
Aantal geboren Kortrijkzanen: 905
Aantal overleden Kortrijkzanen: 875
Aantal kistbegravingen: 326
Aantal crematies: 613
Aantal huwelijken: 287
Aantal echtscheidingen: 127
Aantal verklaringen van wettelijk samenwonen: 291
Aantal verbroken verklaringen van wettelijk samenwonen: 47