Category Archives: veiligheid

Waar gaan we dat schrijven?

“Het Laatste Nieuws” heeft een persbericht van het Vlaams Belang (dd. 3 maart) overgenomen!!
Dat gebeurt zelden,….of nooit. Natuurlijk met een grote kop die meteen de inhoud van het VB-bericht nuanceert, zo niet weerspreekt.
Peter Lanssens heeft bij het lezen van het perscommuniqué al onmiddellijk gebruik gemaakt van zijn open rode lijn met de burgemeester om hem de gelegenheid te geven enig weerwerk te bieden tegenover datgene wat het VB nu weer beweert. (Zeg, beste lezer, weet u wat we zelfs voor mogelijk houden als er voor de tripartite minder gunstige persberichten binnenlopen? Dat Vincent himself vriend Peter contacteert om hem erop te wijzen wat hij best wel of niet kan publiceren. Of zijn slaafse perskoelie influistert hoe men het bericht inhoudelijk van commentaar kan voorzien. Ja, beste lezer, dat achten we waarlijk voor mogelijk.)
Over dat VB-bericht hadden wij het hier al.
Raadslid Carmen Ryheul heeft uitgevlooid dat de nieuwe “gemeentelijke administratieve sanctie” (GAS5 “) (over zgn. kleine snelheidsovertredingen in bepaalde zones) in het laatste trimester van vorig jaar alleen al (bruto) 519.557 euro heeft opgebracht. En dit zelfs zonder dat de nieuwe flitspalen en de trajectcontroles al operationeel zijn. Het VB is hierbij van oordeel dat de aankoop van nieuwe flitspalen en camera’s vooral dienstig zal zijn voor het spijzen van de gaten in de stadskas. Bijgevolg stelt het VB voor om de opbrengst van die boeten onder te brengen in een fonds ten einde te investeren in maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen.
Hoe reageert de burgmeester daar nu op?
Ewel, zoals hij dat gewoon is. Eerst de inhoud van de boodschap van het VB negeren en verdraaien, om die dan des te beter te kunnen weerleggen of als een leugen te bestempelen. Vincent: “Als we het VB volgen moeten we het flitsen in de stad dus stoppen, want het het is toch allemaal voor de stadskas.”. En dan volgt naar gewoonte de nodige theatrale demagogie: “Het VB zit dus niet in met verkeersslachtoffers die vallen door onaangepaste snelheid. Vertel dat eens aan de ouders van verongelukte kinderen.”
Die zit hé ! En Peter maar noteren…
En zijn besluit zit ook, want….het correspondeert totaal met wat het VB voorstelt. (Lanssens ziet dat niet.)
Vincent: “Het dichtrijden van de lekgeslagen stadskas klopt helemaal niet. Ik zal voorstellen om al die extra centen systematisch en structureel aan de politie over te maken.”

Peter Lanssens is in zijn jeugd ongetwijfeld naar onze Kortrijkse ‘gazette-schrijvers-school’ geweest.
Daar heeft hij ooit gehoord van het journalistieke principe van “woord en wederwoord”. “Hoor en wederhoor”. Ja zeg! Dat moet.
Die regel past hij dus zeer consequent toe.
Als de oppositie iets durft te beweren, dan noteert hij stante pede een wederwoord van de burgemeester of van een schepen (alleszins Axel Weydts). Het tegenovergestelde, dat lukt niet. Komt er een lid van het College met een bericht op de proppen, dan krijgt Lanssens geen enkel oppositielid aan de lijn voor een repliek.
Onze 0,00%-journalist (lps) moet ook nog leren dat men bij de toepassing van de regel “woord en wederwoord” als 100%-JOURNALIST zélf de materie moet kennen die ter sprake komt.
– Lanssens kon er Vincent aan herinnerd hebben dat hij als parlementslid ooit (2016) een wetsvoorstel heeft ingediend, gelijkaardig aan die beruchte, nieuwe GAS5. Zijn motief? De parketten ontlasten!
– Lanssens kon er (als hij een100%-journalist was geweest) zijn vriend Vincent tevens op gewezen hebben dat de CD&V-raadsleden in de gemeenteraad (september 2023) de invoering van GAS5 hebben afgekeurd. Dat is dus net de fractie waarmee Quickie een gezamenlijke stadslijst zal vormen. Komt GAS5 dan nog in het kiesprogramma? Of wordt het geschrapt?
– En zou het kunnen dat Vincent nog nieuwe zones of straten voorziet waar GAS5 kan toegepast?


Gas5 kan veel geld opbrengen !

GAS5 is een nieuwe (de zoveelste soort) Gemeentelijke Administratieve Sanctie waarbij een gemeente nu een boete kan opleggen voor een beperkte snelheidsovertreding (20 km) in zones waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km per uur. Dat kon theoretisch eigenlijk al van in het jaar 2021 maar in Kortrijk is die mogelijkheid pas goedgekeurd in een gemeenteraad van september 2023. De VB- en CDV-fracties stemden tegen.
(Wat weinigen nog weten is dat toenmalig federaal parlementslid Vincent Van Quickenborne al in 2016 een wetsvoorstel heeft ingediend om snelheidsovertredingen tot 20 km te integreren in de GAS-wetgeving. Hij wou hiermee de parketten ontlasten. Maar Quickie was vergeten dat het hier ging om een gewestelijke materie en de Raad van State riep hem tot de orde.)
Iedereen weet wel dat die nieuwe boete (waarbij dus niet meer wordt gepenaliseerd) oorspronkelijk in het leven is geroepen en bedoeld om lokale besturen een extra financiële hefboom te geven om bijvoorbeeld te zorgen voor een beter verkeersveiligheidsbeleid. Maar zeker onze eigenste VB-raadsleden zijn er wel degelijk van overtuigd dat de invoering van de nieuwe GAS-boete (wat een tautologie!) gewoon bestemd is om de gaten in de stadskas te vullen. Het VB vermoedt zelfs dat het Kortrijkse stadsbestuur op weg is om met de vaststellingen van dit soort snelheidsovertredingen jaarlijks twee miljoen euro (en geen 1 miljoen netto, zoals het bestuur zich voorstelt) bijeen te flitsen.
En om dit vermoeden kracht bij te zetten heeft VB-raadslid Carmen Ryheul navraag gedaan wat de toepassing van GAS5 al heeft opgebracht in het laatste kwartaal van vorig jaar.
Gisteren 3 april heeft voornoemd raadslid via een persbericht van ‘Digitale Regio Kortrijk’ het antwoord op haar schriftelijke vraag verspreid. Het is het 145ste (!) van de partij, maar het grote vermoeden bestaat dat het communiqué weerom geen enkele krant zal halen.
Daarom doen wij het maar een keer
, in deze alternatieve stadskrant.

Om het rendement van GAS5 op te drijven is de tripartite van plan om drie vaste flitspalen op te stellen (Erasmuslaan, Hoge Dreef, Rollegemsesteenweg) en om naast de bestaande trajectcontrole nog twee onbemande snelheidscamera’s in te zetten.
Een en ander is nog niet operationeel, maar dat weerhoudt het stadsbestuur er intussen niet van om aan de lopende band te flitsen met de voorhanden mobiele camera’s.
En wat is nu de uitslag van al dit flitswerk?

Bruto-opbrengsten per maand:
– oktober 2023: 115.792 euro;
– november 2023: 215.072 euro:
– december 2023: 188.692 euro.
Totaal bruto voor dit kwartaal: 519.557 euro.

Hierbij passen twee belangrijke nuanceringen. Er zijn aan heel het gedoe ook kosten verbonden, en eigenlijk weten we ook niet goed of iedereen wel effectief zal betalen.
1. Er zullen vorderingen finaal oninvorderbaar verklaard worden vanwege bijv. gegrond bevonden verweren, moeilijke inning van buitenlandse dossiers, insolvabele debiteuren. Als zéér voorlopige assumptie meent het stadsbestuur dat we in die hierboven drie aangegeven maanden naar een bedrag van 51.956 euro (10 %) zullen mogen fluiten.
Dit gegeven alleen al herleidt de ontvangsten netto naar 467.601 euro.
2. Er zijn natuurlijk ook loonkosten in het beschouwde trimester.
– het GAS-team (2 VTE): 23.234 euro.
– politie (vele honderden uren!): 38.470 euro.
– debiteurenbeheer (rappels, verwerkingen betalingen): 10.505 euro.
Gevolg: van de bruto-ontvangsten moeten we nogmaals 72.208 euro aftrekken.
3. De kosten van het systeem (de IT-kost).
– jaarlijkse vaste kost: 10.505 euro.
– jaarlijks variabele kost: 25.365 euro.
(Stad rekent hier nog wel de opstartkosten aan: 8.446 euro.)
Totaal IT voor het besproken kwartaal: 44.102 euro.

Met aftrek van nog wat kleine diverse kosten komen we voor het laatste kwartaal van 2023 aan een NETTO-RESULTAAT van GAS5 op 348.676 euro. In drie maanden.
Blijft wel dat er in het beschouwde trimester voor een som van 519.557 euro werd beboet.
In die zin kan men dus wel stellen dat bij eenzelfde tempo aan vaststellingen de stadskas in één jaar met twee miljoen wordt gespijsd.
En hoe meer zone 30’s, hoe meer potentiële inbreuken !
Burgemeester spreekt nu al niet meer in naam van de tripartite

Op Facebook van gisteren 4 maart (en wellicht nog op andere ‘social media’) lanceerde burgemeester Vincent Van Quickenborne ‘videogewijs’ en in close-up een speech van zowat 1 minuut en 30 seconden om aan te kondigen dat er nog dit jaar een politiepost komt in de buurt van het station. En dit naar aanleiding van een recente brute vechtpartij en nog vela andere toestanden aldaar. Dat wisten we intussen al.
Maar wat is er nu zo merkwaardig en zelfs tenenkrullend aan dit bericht?
We weten geenszins door wie die publicatie is betaald of gesponsord. Het gaat om een zgn. “reel”.
Het merkwaardige nu is dat het filmpje eindigt met het logo, het embleem waarmee hij op 5 februari voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de komst van een nieuwe alliantie heeft aangekondigd samengesteld uit zijn ‘Team Burgemeester”, en subsidiair de zgn. “Stadslijst voor Kortrijk” (de CD&V).
Quickie spreekt hier dus niet meer in naam van zijn tripartite, maar wel als een soort woordvoerder (kopman) van een nieuwe lijst. De Spitzenkandaat.
De publicatie is de facto een advertentie van zijn persoon en zijn nieuwe lijst (of partij). Mag dus absoluut niet betaald door Stad. Wel door hemzelf, samen met het bestuur van de CD&V.
Intussen kunnen we ons afvragen of zijn schepenen van de N-VA en ‘Vooruit’ dit soort onbeschaamde fratsen nog kunnen dulden.
Eigenlijk is Quickie geen burgemeester meer. Niet meer gemandateerd door al zijn schepenen. We beginnen ons zelfs af te vragen of Van Quickenborne – lefgozer als hij is ! – niet stilaan al is begonnen met het tersluiks doornemen van de agendapunten van het schepencollege met fractieleden van de CD&V.

Volg morgen nu toch – voor een keer – maar eens de politieraad (het gaat over meer dan Securitas) (3)

De zittingen zelf van de politieraad hebben nog nooit succes gehad bij de Kortrijkzanen en zelfs niet bij onze pers. (Onze lokale “journalisten” wachten inzake materies die met politie te maken hebben gewoon de persberichten af, en noteren dan braaf en zonder kennis van zaken zomaar wat de burgemeester en de korpschef nog kwijt willen. (Zie wat men ons laatstleden bijv. nog wijsmaakt over camerabewaking.) De vergaderingen (in het stadhuis) zijn nochtans openbaar. (Niet meer online te volgen.)

We overlopen even enkele agendapunten voor morgen 27 november.
Punt 1 wil traditioneel de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
In de ‘memo’ gaat men er nu al vanuit dat dit verslag zonder opmerkingen wordt goedgekeurd.
Punt 2 vermeldt dat men gaat kennis nemen van het toezichtrapport van COC inzake de inzet van bewakingsagenten in de PZ Vlas.
In de ‘memo’ wordt hierover geen enkele toelichting gegeven maar onze lezers weten al min of meer waar dat rapport op slaat: de “veiligheidsfirma” Securitas vliegt buiten. (Daarover volgt hier infra nog wat meer.)
Punt 3 behandelt (echt waar) alreeds de begroting van volgend dienstjaar 2024.
Interessante cijfers waar u zeker meer over wilt weten. (Geen Kortrijkzaan die ook maar enig besef heeft over wat de politie ons kost.)
In verband met de uitvlagging van Securitas is wel de moeite waard te lezen dat men daar waarlijk een vergoeding voor kreeg en dat die dus nu wegvalt (MIN 110.500 euro).
Over naar punt 7. Tien betrekkingen in het operationeel kader worden vacant verklaard en twee voor het administratief en logistiek kader.
Zal het nu lukken?
Punt 8. Nog vacantverklaringen maar nu voor zgn. CALog-betrekkingen. Dat slaat op burgerpersoneel, namelijk 1 jurist, 2 ICT’ers en 3 assistenten voor informatiebeheer en gerechtelijk secretariaat. Het is dringend. Die functies zijn momenteel wel vervuld, maar door contractueel personeel dat niet over de geldige statureringsbrevetten beschikt.

De overige punten slaan we over.
NIET GOED VERKLAARBAAR IS DAT ER IN DE AGENDA GEEN SPRAKE IS VAN DE AANWERVING VAN ZES BURGERLIJKE BETREKKINGEN VOOR ONTHAAL EN DISPATCHTING. (Ter vervanging van de “bewakingsagenten” van Securitas.)

Let wel dat er aan het eind van de zitting nog “varia” mogelijk zijn, ook in de vorm van mondelinge vragen. Vaak interessant, ook voor de ‘petite histoire’

We komen terug op het punt 2 dat betrekking heeft op de bewakingsfirma SECURITAS.
Het dossier is ons volkomen onbekend. Zijn genoodzaakt om te steunen op een persbericht van de politiezone, dd. 21 november laatsteleden. Een bericht met de misleidende titel: “Verdere optimalisatie van de nieuwe PZ VLAS dispatching”.
Het is een lang perscommuniqué, en dat alleen al verraadt dat men met de kwestie verveeld zit.
Inleidend verdedigt men in het lang en het breed dat er al sinds begin 2019 een private partner (Securitas) werd ingeschakeld om bepaalde cruciale taken inzake onthaal en dispatching (calltalking en camerabewaking) te vervullen. Dat was nodig omwille van personeelstekorten. (Over de inzet van mobiele bewakingsopdrachten (dag en nacht) wordt niet gerept.)
Bij de installatie van een gloednieuw interieur van de dispatching kwam men – “jammer genoeg” – tot de vaststelling “dat we wettelijk vastliepen op het vlak van de inzet van Securitas”. En dit werd bovendien nog eens duidelijk gesteld toen de PZ op 29 juni 2023 een bezoek kreeg van het COC, het Controleorgaan op de politionele informatie. In hun rapport kaartten zij aan dat het uitvoeren van bepaalde dispatching- en onthaaltaken door Securitas medewerkers “niet altijd in lijn is met de van toepassing zijnde wetgeving”. Er werd beslist om het lopende contact met Securitas niet te verlengen en stop te zetten op 3 maart 2024. De PZ kiest er bewust voor om niet in beroep gaan aangezien een dergelijke jarenlange procedure geen antwoord kan bieden op de noden van de politiezone op korte termijn.
Besluit: we kiezen voor een nieuwe strategie voor de optimalisatie van ons onthaal en dispatching en gaan daarom heel binnenkort 6 vacatures uitschrijven om eigen mensen aan te werven.

P.S.
Hier zijn vele vragen bij mogelijk en nodig.
Er is geen live stream meer van de vergadering. Dus is het wachten geblazen tot er een verslag komt van de zitting op website van PZ VLAS. Dat kan nog lang duren.


Bewakingsfirma ‘Securitas’ ligt eindelijk buiten bij onze politiezone VLAS (2)

Dat het zolang heeft geduurd om tot die beslissing te komen is mij een raadsel. Zogenaamde “bewakingsagenten” van de private firma Securitas kregen al begin 2019 (op 4 maart) in (en rond) ons politiecommissariaat taken toebedeeld waarbij iemand met een beetje gezond verstand tot de vaststelling kon komen dat die taken behoren tot het monopolie van de politie. Cameramonitoring bijvoorbeeld. Zelfs de pure aanwezigheid van zo’n “agent” in het interieur van de dispatching kan men als volkomen ongewenst en verboden beschouwen.
Even wat historiek, want er zijn nog enkele randbemerkingen te maken over de gehele zaak. Bizarre feiten nog wel.
(Onze redactie zit hier wel met een heuristiek probleem. Verslagen van de zittingen van de politieraad en de agenda’s van het politiecollege van VOOR het jaar 2022 zijn niet meer te vinden op de website van de politiezone VLAS. We moeten afgaan op stukken die hier vroeger, in juli 2020, zijn gepubliceerd.)

Bij ons weten is er door de politieraad nooit een openbare aanbesteding goedgekeurd om voor bepaalde opdrachten op zoek te gaan naar een zgn. ‘publiek-private samenwerking” tussen de politiezone (PZ) en een bewakingsfirma. Wat we wel weten is dat er al op 19 december 2018 een (enige) prijsofferte van Securitas is binnengelopen ter waarde van 211.167 euro zonder btw, oftewel 255.512 euro met btw. En dat jaarlijkse te betalen bedrag lag zowat 30.000 euro boven de door het College geraamde prijs.
In dat verband is het interessant om weten dat uit de gegevens over de rekeningen van PZ in het geheel niet is na te gaan hoe die jaarlijkse kost intussen is geëvolueerd, wat die bijvoorbeeld nu bedraagt. Raadsleden hebben er in elk geval niet echt veel meer naar gevraagd, afgaand op de verslagen van de zittingen van 2022 en 2023. Het enige gegeven dat misschien enige indicatie kan geven over de kost voor Securitas is dat in de begroting van 2023 in de rubriek ‘personeelsuitgaven’ een krediet van 332.251 euro is voorzien voor “prestaties”. Maar ja, er zijn veel soorten van mogelijke prestaties, buiten die van Securitas. (Vooral voor juristen.)

Het contract met Securitas is goedgekeurd in de Politieraad van 25 februari 2019.
Er waren 9 onthoudingen, komende van de oppositiepartijen CD&V, Groen en Vlaams Belang.
Géén tegenstemmen!
De VB-fractieleider Wouter Vermeersch liet wel uitschijnen waarom hij zich onthield: hij betwijfelde of personen van een private firma zich zomaar konden inlaten met die toebedeelde taken.
Dat waren er toen vier in aantal:
– In de dispatching: cameramonitoring (toen van 200 veiligheidscamera’s en 23 zgn. ‘slimme’ camera’s);
– Call talking: telefonische oproepen behandelen, maar dan wel enkel van administratie aard (!);
– In de dienst onthaal: fysiek inspringen, maar dan wel alleen bij onderbezetting;
– Veiligheidsbewaking: in en rond het politiecommissariaat (!).
De vertegenwoordigers van de meerderheid (14 stemmen) vonden dat allemaal goed.
Axel Weydts (Sp.a) ervoer de inzet van bewakingsagenten als een ontlasting van de politie, waardoor die politie beter kon ingezet voor taken die ertoe doen. Jeroen Dujardin (N-VA van Kuurne) hield er dezelfde redenering op na. En Mohamed Ahouna (VLD) vond het gewoon “een moedige beslissing”.
Uit hoeveel medewerkers de poule van Securitas toen bestond weten we niet meer. Waarschijnlijk zes.

Dat contract van 25 februari 2019 moest jaarlijks verlengd worden. Dat is een eerste keer gebeurd in de politieraad van 27 januari 2020. Blijkbaar zonder bespreking. Voor dit en vorig jaar vinden we geen spoor van een goedgekeurde verlenging, ook niet in de verslagen van de zittingen van het Politiecollege.

Op 10 juli 2020 gebeurt er iets raars. Er verschijnt vanwege het Politiecollege een persnota.
Nooit besproken in de Politieraad, en nochtans gaat het om een hoogst merkwaardige inhoud.
Van nu af aan zullen vijf mobiele medewerkers van Securitas vanuit het politiecommissariaat vertrekken en opereren, de klok rond. Dag en nacht. Dit alles dus niet enkel om de eigenste private bewakingsopdrachten van de firma te vervullen (op bedrijfsterreinen en zo) maar om “nog efficiënter en kordater op te treden tegen criminaliteit” in de zone. Dixit Quickie, de burgemeester.
(Securitas krijgt daar zelfs (gratis??) een eigen lokaal en parking voor in het commissariaat in de Minister De Taeyelaan.)
Die Securitas-agenten zullen dus – tijdens hun beroepshalve taakuitvoering voor de firma ! – verdachte handelingen kunnen signaleren aan de politie, maar merkwaardig is nog dat zij daarbij omgekeerd vanuit de politie bepaalde informatie (tips) zullen krijgen. De PZ-leiding overweegt zelfs om aan de Securitas-“agenten” later dezelfde info te geven die men krijgt van BIN’s, WIN’s en SAVE-netwerken. De ‘Area Manager’ van Securitas (Roeland De Vulder) is (was) daar natuurlijk zeer mee opgezet. Voor de firma betekent dit een tijdwinst (zij moeten niet meer vanuit Gent opereren), – concreet: een korte interventietijd voor hun klanten. Goeie reclame, bezorgd door politie…

Maar nu moeten we dringend iets toevoegen aan bovenstaande beschrijving van die ongeziene uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst tussen de PZ en Securitas.
Het lijkt namelijk dat die (onwettige?) taak letterlijk is afgevoerd.
Want wat vinden we bij het turven van de agenda’s van de Politieraad?
Op zitting van 28 januari 2022 lezen we als agendapunt: “Stopzetting werking mobiele ploegen Securitas“.
En op 24 juni 2022: “Uittredende plaatsbeschrijving“. (Gaat dat over het aan Securitas toegekende lokaal?)
Meer weten we niet, want het Politiecollege publiceert de besproken dossiers niet, en die twee agendapunten vinden we ook niet ter bespreking terug in verslagen van de Politieraad.
Zo gaat dat hier, inzake openbaarheid van bestuur.

(Wordt vervolgd.)
Eindelijk ! De bewakingsfirma Securitas vliegt buiten uit de PZ Vlas ! (1)

Aanvulling / Correctie
In onderstaand stuk beweren we dat bij de melding van 6 vacatures vanwege de noodzakelijke vervanging van de bewakingsgenten van Securitas geen uitleg wordt gegeven. Dat is zo voor wat betreft de agenda en de memo voor de aanstaande politieraad. In de nieuwberichten van de PZ Vlas evenwel verscheen een bericht getiteld: “Verdere optimalisatie van de dispatching”. Die titel is wat misleidend maar geeft na een lange inleiding toch aan dat de medewerking van Securitas bij bepaalde taken “niet altijd in lijn is met de toepassing van de wetgeving”.
In een volgende editie komen we daarop terug.
——

Kortrijkwatcher heeft al in 2020 zijn ongenoegen uitgesproken over de aanwezigheid en tewerkstelling van bewakingsagenten van de private firma Securitas bij de politiezone VLAS. Ja, zo is hij nu eenmaal…Altijd maar de negativo uithangen. Ja, dat kan hij! En hij deed dat daarenboven in drie stukken, dd. 14 ,15 en 21 juli 2020.
Vond het absoluut niet kunnen dat een private bewakingsfirma vier taken kreeg toebedeeld in de zone Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Die samenwerking begon in maart 2019, daarenboven zonder enige aanbesteding. (De offerte dateert al van december 2018 !) En toen de zaak voor de politieraad kwam (25 februari 2019) heeft geen enkele fractie tegengestemd! Er waren wel onthoudingen van de oppositie. Maar zelfs de vertegenwoordiger van de sossen, met name Axel Weydts, stemde in met wat wij toen bestempelden als een voortschrijdende privatisering van de politiediensten.
(Het VB had zijn twijfels of dat wel kon: politietaken toevertrouwen aan een firma.)

Meer info en commentaar volgt nog.
Op de website van de politiezone verschijnen dus nu 6 vacatures, maar men zegt natuurlijk niet waarom.
En de agenda van de politieraad van aanstaande 27 november geeft in de ‘memo’ geen toelichting bij het dossier. Zo gaat dat hier inzake openbaarheid van bestuur.

P.S.
Lof voor “Het Nieuwsblad” van vandaag dat de euvele moed opbracht om te berichten dat de PZ Vlas op de vingers wordt getikt door het COC, dat is het ‘Controleorgaan op de politionele informatie’.

(Wordt vervolgd.)

Quote van de dag: “vijftig procent minder fietsongevallen”

Het quotum komt (wat dacht u anders?) uit het regionale katern van ‘Het Laatste Nieuws’ (pag. 19) van vrijdag 14 juni. De volledige, heel grote kop in vette letters luidt: “KORTRIJKSE FIETSZONE ZORGT VOOR VIJFTIG PROCENT MINDER ONGEVALLEN”. De bijgaande ‘ondertitel’ geeft een mogelijke verklaring: “Bestuurders zijn alerter door toenemend aantal fietsers”.
Het stuk is gepubliceerd door de bekende 0,00%-journalist Peter Lanssens (lps).
Hij vertelt dat de cijfers over de evolutie van de fietsongevallen (in de fietszones) zopas zijn vrijgegeven door de lokale politiezone VLAS, maar die zult u op de website van die PZ evenwel niet terugvinden. In werkelijkheid zijn die cijfers bij onze (lps) natuurlijk ingefluisterd door zijn idool, schepen Axel Weydts.
De opgegeven cijfers over de afname van het aantal fietsongevallen durven we bijna niet overschrijven, ZO BELACHELIJK zijn die. Zij zijn dus bijna gehalveerd, niettegenstaande het stijgend aantal fietsers.
Zie maar eens hier:
– In 2018 (het jaar VOOR de invoering van de eerste fietszone) ging het om 16 ongevallen. En nu, zo vraagt u zich ongeduldig af?
– We gaan het u onmiddellijk vertellen: in 2022 (dus vorig jaar) is dat fataal aantal gezakt naar 9 (negen) ongevallen.
Dat is dus wel degelijk “een quasi halvering”, zo concludeert onze 0,00%-reporter (met zijn scherpe pen), niettegenstaande het om “relatief kleine cijfers gaat”. En, zoals schepen Weydts het zegt, vindt ook (lps) dat dit alles gewoon te wijten is aan “de verbeterde verkeersveiligheid in onze binnenstad”. (Elders niet?). “De fietszone mist zijn doel niet.”

Peter Lanssens zal ons niet gek maken met zijn geschrijf !
Als 0,00-jounalist is hij natuurlijk niet in staat om wat nader in te gaan op die cijfers.
Ten eerste geeft hij geen enkele aanduiding over het aantal fietsongevallen per jaar, in die beschouwde periode 2018-2022. Misschien is er wel een jaar geweest met een recordcijfer? Wie weet.
Ten tweede komt het bij hem niet op om zich af te vragen in hoeverre het toch uiterst kleine aantal genoteerde fietsongevallen wel correspondeert met de officiële statistieken daaromtrent voor heel de stad. Als 0,00-journalist kent hij die gegevens per definitie niet, en is tegelijk niet in staat om die op eigen kracht op te zoeken. Hij vraagt ze ook niet op aan schepen Axel Weydts. Dat doet men niet !

Het artikel wekt in elk geval de ene keer (in de aanvang) de indruk dat de ongevallencijfers gelden voor de binnenstad, maar wat verderop toch misschien wel slaan op de drie fietszones, namelijk die van heel het centrum (75 aaneengesloten straten) én de zones in het centrum van de deelgemeenten Heule en Marke. (In de titel van het stuk staat de term “fietszone” in het enkelvoud !)
Welnu, wij kennen de officiële aantallen fietsongevallen in de stad dan wél, voor heel de periode, zelfs al van in het jaar 2012 tot 2021. Merk dan hierbij even de ongelooflijke onevenredigheid tussen de aantallen die Weydts constateert (voor de fietszones) en de aantallen uit de officiële statistieken die slaan op heel de stad.
2018: 188 (nog geen fietszone)
2019: 160 (er is wel een fietszone nu, in het centrum)
2020: 126 (nu bestaan er tevens fietszones in Heule en Marke en vanaf 13 juni ook in de Overleiestraat)
2021: 135 (de drie fietszones zijn in functie)
Voor het jaar 2022 kennen we jammer genoeg het aantal fietsongevallen in de stad nog niet.
Maar Weydts moet ons maar eens die onwaarschijnlijke discrepantie uitleggen tussen het aantal fietsongevallen in de fietszones (met de oppervlakte ervan en de verkeersdrukte) en die in de hele stad of de rest van de stad.
Het zou heel goed kunnen dat de snelheidsbeperking in de fietszones (30 km) als een plausibele reden kan worden beschouwd. Ja. Jawel. Maar er zijn in stad en in de deelgemeenten toch ook buiten die zones snelheidsbeperkingen of andere veiligheidsmaatregelen getroffen? (Drempels, rijbaankussens, verkeerslichten, fietspaden, plateaus, wegmarkeringen, schoolstraten, éénrichtingsverkeer,enz.)

Overigens zou het zéér interessant zijn indien schepen Weydts een keer aangaf wat de concrete oorzaak is van die NEGEN geconstateerde ongevallen van vorig jaar in de (alle drie?) fietszones. Is dat uiterst klein aantal enkel en alleen te danken aan het loutere bestaan van de fietszone? Of ligt het aan de slachtoffers zelf, bijv. aan het gebruik van een smartphone, slechte zichtbaarheid, onoplettendheid, een valpartij, een aflopende ketting, een slechte rem, een pure onhandigheid?
Zijn er wel altijd auto’s bij betrokken? (Of heeft men het hier juist louter en alleen om die gevallen??)

P.S. (1)
Wij zijn fervente voorstanders van de 30 km-norm, maar niet van fietsstraten.
Als een fietser net voor uw wagen valt, wat dan? Alleen al daarom. En natuurlijk zijn slabakkende of trage fietsers heel irritant. (Sommigen zijn zo beleefd dat ze spontaan stoppen en u laten voorgaan…)

P.S. (2)
Cijfers over het aantal fietsongevallen (2012-2021) te vinden in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van februari 2022. Antwoord op een vraag van Groen raadslid Matti Vandemaele.
2012: 155
2013: 147
2014: 158
2015: 169
2016: 128
2017: 133
2018: 188 (+41 %)
2019: 160
2020: 126
2021: 135We gaan weer camera’s kopen !

(Onze aangekondigde serie stukjes over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem zullen we nu en dan wel moeten onderbreken voor de actualiteit…)

Kortrijk wil via een raamovereenkomst opnieuw camera’s kopen en laten installeren voor een periode van vier jaar. De uitgave werd geraamd op 1.722.464 euro, inclusief BTW. Maar stad was als ‘aankoopcentrale’ zo goed dat de overeenkomst ook is opengesteld voor andere besturen (bijv. het OCMW) waarbij een maximaal bestelbedrag is vastgesteld van 3.305.785 euro, of met BTW het ronde getal van 4 miljoen.
Voor de vorm (en omdat het moet) heeft men drie kandidaten aangeschreven: R.T.S uit Ieper, Proximus-Trafiroad (Brussel) en Telenet (Mechelen).
De van ouds vertrouwde firma R.T.S uit Ieper heeft het als enige inschrijver (met twee absoluut nodige onderaannemers) natuurlijk gehaald. Met een ietwat kleiner bedrag dan geraamd: 1.554.644 euro, inclusief BTW.
(Die onderaannemers zijn: Polis-Service BVBA uit Turnhout en Jacobs NV uit Deerlijk.)

Dat bedrag slaat puur op het deel Kortrijk en zal als volgt worden gespreid:
– 2022: 250k
– 2023 tot en met 2025: jaarlijks 370k
– 2026: 362k

Komt dit bedrag overeen met wat is voorzien in het meerjarenplan (MJP)?
Even kijken. (Pauze. Op naar de zolder…)
Dat wordt moeilijk om na te gaan want dat MJP slaat op de periode 2020-2025.
Voor die periode van zes jaren was er in totaal 2.512.190 ingeschreven.
En we vinden in het MJP (voor zover mogelijk) deze bedragen terug voor de jaren betreffende de nieuwe overeenkomst:
– 2022: 254k
– 2023 en 2024: telkens 250k
– 2025: 312k
– 2026: ?
Hier zien we dus weer eens hoe relatief een MJP eigenlijk is.
Maar het lijkt er wel op dat het meerjarenplan minder uitgaven heeft voorzien dan nu is gegund.
Tja, het leven wordt steeds duurder zeker?


P.S.
Wist u dat we VOOR dat MJP al 812.973 euro hebben uitgegeven aan camerabewaking?

Hoeveel camera’s telt men op het grondgebied Kortrijk?

Hoera!
We hebben weer nieuwe cijfers! En ze zijn zo recent als mogelijk want verstrekt op een raadscommissie van 12 april en slaand op de situatie dd. 15/4/22.
– Veiligheidscamera’s (vast): 138
– ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning (vast): 66
– Flitscamera’s (vast): 14
– Flitscamera’s (mobiel): 1
– Publieke webcams (vast): 3
– Dronecamera’s (uiteraard mobiel): 1
– Sluikstortcamera’s in beheer IMOG (mobiel): 5
TOTAAL: 228
(Ons laatste bekende aantal, daterend van maart was 210 stuks.)

P.S.
Dat wisten we niet, en velen met ons ook niet.
Kuurne telt nu al 11 ANPR-camera’s en Lendelede 4.

Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (5): stad weet waarlijk van geen ophouden !

Hier is al herhaaldelijk gewezen op het feit dat de (raam)overeenkomst met de firma RTS uit Ieper eind vorig jaar ten einde liep. Het stadsbestuur heeft dat nu ook gezien. Onze hoop dat de bewindvoerders nu eindelijk eens zouden ophouden met het uitbreiden van het “cameraschild” (en het daarbij horend verteren van miljoenen euro’s) is ijdel gebleken.
Dat was eigenlijk te verwachten. Bij de voorstanders van cameratoezicht op openbaar domein is de verleiding immers groot om het systeem uit te bereiden met bijkomende functionaliteiten. Desnoods vindt men die uit. Beleidsmakers zoeken – met behulp overigens van veiligheidsbedrijven – al te graag de grenzen op van alsmaar meer (betere) intelligente systemen. We weten niet wat ons nog te wachten staat. Denk bijv. aan geluids- en bewegingsdetectie. Aan koppeling van data met materies waarvoor cameratoezicht (de veiligheidsketen) eigenlijk niet was bedoeld. (Vanwaar komen die passanten? Is dit werkelijk hun domicilie? Ontduiken zij geen gemeentebelastingen?)
Dit sluipend gevaar staat bekend als de “function creep”. De beveiligingsindustrie bepaalt zelf met nieuwe technologische toepassingen van camerasystemen de strategie van de ordehandhavers, en niet omgekeerd. Zeg maar dat het waar is !
Het Kortrijks schepencollege heeft dus nu (28 maart) beslist om het bestek van een nieuwe “raamovereenkomst over de levering, de installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten” goed te keuren. “Men wenst de technologie in kwestie breder te gebruiken en de data om te zetten in kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die de beleidsvoering kunnen ondersteunen met o.m…crowd control.” (De lijst is niet limitatief.)

Wat mag dat kosten?
De raming voor de totale opdracht (over vier jaar) bedraagt 4 miljoen, incl. BTW. Stad Kortrijk wordt immers als “aankoopcentrale” gemandateerd om de procedure tevens te voeren in naam van het OCMW en andere besturen (die we niet kennen).
De raming voor het deel Kortrijk bedraagt 1.722.464,15 euro, incl. BTW. (De verwachte afnamen zijn die zoals geraamd in het meerjarenplan 2020-2025. Zie vorig stuk.)

P.S.
De firma RTS kreeg voor het laatste jaar van het afgesloten contract (2021) een waar cadeau. Er is voor dat jaar een historisch hoog bedrag geraamd: 504.285 euro !