Category Archives: verkiezingen

Wegwijs doorheen de verkiezingen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft vandaag de nieuw versie 2024 gelanceerd van www.vlaanderenkiest.be.
Bevat ook informatie over de verkiezingen van 9 juni voor het Vlaamse Gewest, maar het spreekt dat onze interesse voornamelijk uitgaat naar de lokale verkiezingen (gemeenten en provincie) van 13 oktober.
Voor die lokale verkiezingen is al zeker waard om weten dat de sperperiode ingaat op 1 juli. Vanaf die datum zijn bepaalde propagandamiddelen beperkt of verboden en zijn de uitgaven ook gereglementeerd.
Ter info. Voor Kortrijk mag een lijst dan nog maximaal 1,20 euro uitgeven per kiezer, en een individuele kandidaat 0,030 euro per kiezer.

P.S.
Het is ontstellend hoe ook in Kortrijk de verkiezingspropaganda alreeds is losgebarsten.
Ruthie Vandenberghe bijvoorbeeld is als kandidaat burgemeester niet meer weg te slaan van Facebook en andere media. In een gazet liet zij weten dat haar werkweek uit zowat 73 uren bestaat. Een waar record in vergelijking met de andere burgemeesters uit de regio. Te begrijpen, want zij vereert ook het onnozelste evenement in Stad met haar aanwezigheid. Niet voor niets denken niet-Kortrijkzanen dat zij Miss Kortrijk is. (Wel niet: Tineke van Heule.)
Anderzijds zijn bepaalde schepenen van de beweging “Vooruit” (De Coene, Weydts) aan een waar gevecht tegen Ruthie en Wout (Maddens) begonnen om “in ter meest” in de media te komen.
De derde partij van de coalitie (N-VA) redt zich door uit te pakken met verwezenlijkingen uit de culturele en financiële sector. Axel en Kelly beginnen zich warm te lopen.
Als onze politiekers op dit tempo doorgaan zijn ze al uitgeput als het verkiezingsjaar nog moet beginnen.


Dat is nu toch nog even de hamvraag: liegt Vincent Van Quickenborne of niet? (1)

Hier hoorde u daar al over. Onze plaatselijke reporter Peter Lanssens (met de gevreesde pen) van “Het Laatste Nieuws” (dd. 01.08.23) kon ter gelegenheid van de 50-jarige verjaardag van ‘Q’ een gemoedelijk babbeltje slaan met de minister en titelvoerend burgemeester van Kortrijk. Onze Vincent. Herinner u de ongemeen grappige quote: Quickie vertelde dat hij alreeds als misdienaar besefte dat stad Kortrijk “ooit aan zijn voeten zou liggen“. Was me dat lachen geblazen zeg, bij die spontane, leuke bekentenis! Daar, ten huize van ‘Q’, met een portie sushi en een glaasje rode wijn erbij, voor de gezelligheid. (Peter en Vincent zijn goeie vriendjes. Schattig om ze samen te zien, bijv. in de buurt van een toog.)

We moeten waarlijk even terugkomen op het verslag van dat onderonsje.
Uiteraard kwamen de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ter sprake, aangezien Van Quickenborne bij die gelegenheid in Kortrijk – weliswaar met de hulp van nog twee andere partijen – een moeizaam soort meerderheid kon behalen en de begeerde burgemeestersjerp omgorden. Die gebeurtenis verwekte nogal wat commotie want werd echt door menigeen ervaren als een pure machtsgreep. Totaal niet als een verkiezingsoverwinning. Er was namelijk in het kader van de kiesstrijd binnen de publieke opinie en binnen de partijen toen een soort algemene overtuiging gegroeid waarbij men het maar billijk vond dat de kandidaat met de meeste stemmen burgemeester kon worden. En stel u voor, het was net Quickie die deze tweestrijd had bedacht. Stefaan De Clerck won dus het duel met 7.323 stemmen tegenover de uitdager ‘Q’ met 7.132 stemmen achter zijn naam. Kwam daarbij dat de CD&V 32,9% van de stemmen behaalde tegenover 21,3% voor Open VLD. Om een nipte meerderheid van zetels te behalen (22 op 41) moest de VLD de nogal onverwacht goed scorende N-VA (16,3%) en de SP.A (met slechts 14,%) erbij sleuren…
Erbij sleuren?
Was er dan in 2012 geen voorakkoord tussen de drie partijen gesloten?
Volgens Van Quickenborne, in gesprek met de reporter (met de scherpe pen) in HLN van 1 augustus dit jaar: NEEN. Nee hoor, er was hoogstens een mondelinge deal, nog wel op vraag van Philippe De Coene “die niet gelukkig was met zijn rol in de oppositie”. En toen Rudolphe Scherpereel (au fond een CD&V’er) lijsttrekker werd van de partij van de groeiende, succesvolle Bart De Wever werd ook met hem een gesprek aangeknoopt. (Het kan ook en vooral met Filip Daem uit Wevelgem zijn geweest, advocaat en voorzitter van het N-VA-arrondissementeel bestuur; maar dat is giswerk. Ander gerucht is dat de tekst tot stand kwam binnen een VLD-juridische dienst.)

Nu hebben wij hier op ons bureau de kopie van een document liggen, getiteld: “Akkoord tussen N-VA, Open VLD en sp.a voor het besturen van de stad Kortrijk in de legislatuur 2013-2018”.
En zo komen we tot de cruciale vraag die hierboven in de titel van dit stuk aan de orde kwam: liegt Quickie of liegt hij niet?
Dat getypte document beslaat drie pagina’s en omvat twintig artikels. Het is op woensdag 11 juli 2012 “voor akkoord” getekend door Marniek De Bruyne en Rudolf Scherpereel (namens de N-VA), Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens (namens Open VLD), en ten slotte Philippe De Coene en Axel Weydts (namens sp.a).
Het akkoord is duidelijk opgesteld door een dr. of lic. in de rechten, in een onberispelijk juridisch jargon.
Het is wel zo dat de kopie in ons bezit in dusdanig slechte staat is, en dat alleen de handtekeningen van De Bruyne, Scherpereel, Axel Weydts en De Coene vaag (maar toch duidelijk) zichtbaar zijn.
Aan twee ondertekenaars hebben we (meermaals) gevraagd of de tekst die we in bezit hebben wel authentiek is. ‘Ja’ of ‘neen’ was de eenvoudige vraag. Na dagenlang wachten en aandringen hebben we nog altijd geen antwoord gekregen.
We stellen de vraag nu via deze weg opnieuw, op goed geluk.
En om van onze kant even duidelijk aan te geven wat voor tekst we in handen kregen, citeren we bij wijze van exempel één artikel. Het voorlaatste, het art.19, en vilein als we zijn niet zonder reden net dit artikel.
Want wat lezen we daar nu?
“Jaarlijks worden de coalitie en de samenwerking geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie kunnen ook de nodige afspraken gemaakt worden met betrekking tot de verlenging van de samenwerking in de volgende legislatuur (2019-2024).”

P.S.
Indien we opnieuw geen enkel antwoord krijgen op onze simpele “ja-neen” vraag, publiceren we in een volgende editie van deze alternatieve stadskrant nog enige relevante uittreksels uit dat voorakkoord.
Dan gaan we er dus vanuit dat de tekst in ons bezit authentiek en betrouwbaar is en dat minister en titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne flagrant liegt als hij beweert dat “we (in 2012) geen voorakkoord tekenden”. Dat het enkel ging om een mondelinge “deal”.
Let wel: die “WE” die Quickie in de krant gebruikt is hier in de context absoluut geen ‘pluralis majestatis’, geen eerste persoon meervoud voor Van Quickenborne zelf en alleen voor hemzelf. Die WE slaat wel degelijk op drie personen: Quickie zelf, Rudolphe en Philippe.Realisatiegraad investeringen 2020-2022 (gecorrigeerd) 64 procent t.o.v. het initieel budget (1)

Onze lezers weten op wat voor obsessieve wijze wij belang hechten aan dit gegeven.
Er zijn uiteraard nogal wat diverse manieren om het beleid van een stadsbestuur te evalueren, en wees gerust: naarmate het verkiezingsjaar nadert en ons tripartite-college meer en meer zijn verwezenlijkingen op de bekende wijze zal beginnen etaleren (dat is: door niet alles te zeggen) zal kortrijkwatcher wel zijn duit in het zakje doen. Knuppels in het hoenderhok gooien !
Overigens ziet het er zelfs nu alreeds naar uit dat de koorts begin te te stijgen. De profileringsdrang van bepaalde schepenen (zelfs raadsleden) is onhoudbaar geworden en het is onderhand duidelijk dat de aankondigingspolitiek inzake investeringen van bijv. schepen Wout Maddens een maximum heeft bereikt van wat nog net bijna draaglijk is.
Dit alles bij wijze van kanttekening.

Dankzij een vraag van CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe (ter gelegenheid van de bespreking van de jaarrekening 2022 in de laatste gemeenteraad – iets waar de gazetten weer geen woord aan wijdden) kregen we warempel een nieuw inzicht voor wat de vaststelling van de realisatiegraad van investeringen betreft.
Dat we die graad kunnen berekenen door de reële, werkelijk gedane uitgaven van een bepaald jaar af te zetten tegenover de bedragen die het schepencollege oorspronkelijk had geraamd voor datzelfde jaar (van plan was uit te geven aan projecten), – dat wisten we. Dan berekenen we de verhouding tussen het ‘geschatte’ bedrag zoals aanvankelijk vermeld in het budget van jaar X en dat wat uiteindelijk achteraf is vastgesteld in de jaarrekening van dat jaar X.

Maar welk budget gaan we als basis gebruiken?
Het zogenaamde Initiële Budget (het IB) opgesteld bij het begin van de legislatuur of datgene wat later – soms meerdere keren – om allerlei redenen is bijgesteld, het zgn. EindBudget (het EB) ?
Raadslid Vandorpe is een absolute voorstander van de berekening van de realisatiegraad tegenover het initiële budget, en wij ook. Waarom? Het IB vertolkt immers de ware ambities van het schepencollege, en de bedragen slaan dus ook op wat men echt van plan is (was) te doen, op de projecten waarmee men bij het begin van een bestuursperiode maar al te graag en fier uitpakte voor de kiezer. (En in Kortrijk breed wordt uitgesmeerd, alhier met de welwillende medewerking van het lokale journaille.)
Zie een keer, Kortrijkzanen, wat een uniek, zelfs historisch investeringscollege wij (gaan) vormen ! Dat hebt u nog nooit meegemaakt ! In de perceptie van de burger telt dat IB, en niets anders. Dat is immers wat het stadsbestuur bij de verkiezingen duidelijk heeft beloofd. Het lijkt soms al alsof het al is uitgevoerd.

Maar ja. Naarmate het jaar vordert ka er van alles voorvallen. Zaken waar men niet veel aan kan doen, maar andere ook. Vanwege tekort aan bestuurskracht, bijvoorbeeld. Of we hebben een beetje onderschat wat iets kan kosten. (We hebben het al meegemaakt dat het meerjarenplan voor de achtste maal werd herzien.) Het IB verschrompelt tot een EB. De gazetten weten intussen nergens meer van.
Onze N-VA-schepen van Financiën, Kelly Detavernier, krijgt het daarom op de heupen als Vandorpe weer eens begint te zagen over vergelijkingen met het initieel budget zoals aangegeven in het eerste meerjarenplan. Zij kan het waarlijk niet meer aanhoren. Wordt er ziek van!
Tja. Natuurlijk valt de realisatiegraad beter uit bij een vergelijking het geraamde bedrag met het (altijd lager) eindbudget.

Een voorbeeld voor het jaar 2020.
We kiezen dat jaar even om meerdere reden, en met opzet. Het is het eerste jaar met een volledig geïntegreerd budget: dat van Stad, OCMW en de vroegere AGB’s (2) en gemeentelijke VZW’s (7) samen.
We bekijken we daarenboven het eerste jaar van de tweede bestuursperiode van de tripartite, een gelegenheid om het beleid (met het programma “Beste Stad van Vlaanderen”) voor het eerst te evalueren.

De investeringsuitgaven in 2020 bedroegen volgens het Initieel Budget uit het oorspronkelijke Meerjarenplan niet minder dan 61,78 miljoen. (Dat is goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2019.)
Volgens het EindBudget (een herziening of “aanpassing” uit eind 2020) zal men evenwel slechts 35,90 miljoen uitgeven. En de jaarrekening (JR) 2020 geeft uiteindelijk aan dat we in werkelijkheid 31,02 miljoen hebben gespendeerd.
Wat zijn dus de twee denkbare realisatiegraden?
– Tegenover het IB héél hoog: 86,4 procent.
– Tegenover het EB evenwel slechts 50,2 procent.
Evaluatie: het investeringsbeleid is althans in dat jaar volledig mislukt.
Te begrijpen dat schepen Detavernier een zenuwcrisis nabij is wanneer een raadslid weer eens zinspeelt op de realisatiegraad t.o.v. het IB.

Voor 2020 verwijst (of: verwees) de schepen ter verdediging naar CORONA.
Daar heeft (had) zij dan waarschijnlijk een beetje gelijk in: naar het schijnt lagen er wat geplande bouwwerken stil (Zij zei wel nooit dewelke). Maar in het verslag over de jaarrekening maakte men intussen verrassend en toch wel gedurfd gewag van het feit dat er nog een en ander mankeerde aan “de capaciteit van de projectleiders” bij het begin van deze (tweede) legislatuur. De bestuurskracht was er nog niet in voldoende mate…
Overigens had COVID niet enkel een negatieve impact ! Er waren toen voor 5,3 miljoen minder inkomsten (vooral fiscaal) maar ook voor 10 miljoen minder uitgaven (minder loon- en werkingskosten bijv.). Het is ook zo dat de gemeenten geweldig veel subsidies kregen van hogere overheden om het hoofd te beiden aan de crisis. Daar bleef ons stadsbestuur zeer zedig over zwijgen.
Ja, in zowat ieder jaar zijn er tegenvallers maar altijd ook meevallers…

We dwalen nu wel een beetje af.
Wilden het hebben over hoe er nog “correcties” zijn aan te brengen aan de berekening van de realisatiegraad. En over het gemiddelde voor de – politiek beleidsmatig – belangrijke jaren 2020-2022. (Verwacht intussen in 2023 geen al te hoog eindbudget – de grote werken zijn pas opgestart – en zeker in het verkiezingsjaar moeten we niet veel opzienbarende (nieuwe) investeringen verwachten. (Dat mag trouwens niet eens, om een volgend bestuur niet al te zeer te belasten.)
Volgens de administratie (niet volgens ons!) is de realisatiegraad van de investeringsuitgaven voor de besproken periode (drie jaar) gemeten tegenover het Initieel Budget van het begin van de tweede legislatuur van de tripartite (het eerste meerjarenplan) gemiddeld 64 procent.

Dat is als matig te bestempelen.
We zijn al drie jaar ver hé !

(Wordt vervolgd.)

Geen mobiliteitsplan voorzien in deze bestuursperiode (4)

De gezagsgetrouwe Kortrijkse pers vond nog altijd niet de tijd om te melden dat schepen Axel Weydts alweer een gedane belofte niet kan nakomen, met name de verzekering (op papier gedaan in februari 2022) dat er in de tweede helft van 2022 of minstens begin dit jaar een mobiliteitsplan (MPL) het daglicht zou zien. We hebben dit nooit geloofd, onder meer omwille van het feit dat hij zeker bevreesd is dat het MPL nogal wat controverse kan uitlokken, – zelfs verwensingen en veel stennis ten opzichte van zijn persoon, zijn functioneren als schepen van Mobiliteit.
Onze laatste hoop op een mooi, allesomvattend, verstandig, redelijk en coherent gemeentelijk mobiliteitsplan verzonk helemaal in het niet toen de schepen vond dat het uitschrijven van zo’n plan “niet echt dringend was“, want: “we leggen de horizon immers tot aan 2050.” (Zie het onvoorstelbaar gezagsgetrouwe weekblad “De Krant van West-Vlaanderen”, 15 september 2022, pag. 3.) Schepen laat zich hier me dunkt een beetje in de war brengen door de ondeskundige journalist die hem interviewde: het is immers het Regionaal Mobiliteitsplan (R.MPL) dat 2030 als horizon hanteert, met een mogelijke “doorkijk” tot 2050. (De gazet heeft het ook verkeerd voor door het document “Kortrijk Overmorgen” gelijk te stellen met een MPL, terwijl dat papier het heeft over een toekomstige ruimtelijk plan, een woonplan en ja, een mobiliteitsplan. De aanstelling van studiebureaus.)

Allez. Terug naar het onderwerp van deze serie stukjes over mobiliteitsplannen.
In de vorige edities vertelden we over een eerste (drog)reden die de schepen ons wil wijsmaken als motivatie voor het uitstel van de opmaak van een Lokaal mobiliteitsplan (L.MPL). Hij vond het uiterst verstandig en maar billijk om te wachten op de uitkomst van het Regionaal Mobiliteitsplan (R.MPL).
Wat is nu de tweede drogreden die hij laatstleden hanteerde, nog wel in een Commissievergadering van raadsleden? Een echt lachertje voor wie beseft dat hij al sinds zijn aantreden als schepen in 2015 (als opvolger van Marc Lemaitre) niet te beroerd is om drastische maatregelen en ingrepen te treffen inzake mobiliteit in de stad en een aantal deelgemeenten. Hij bestempelt die acties dan als “voorafnamen” op het komende Regionaal Mobiliteitsplan. Dat is echt niet te bevatten. Nu zegt hij dus dat er in bepaalde gevallen (omgevingen) moet gewacht worden om op te treden aangezien er nog enige “randvoorwaarden voor wijzigingen (inzake circulatie) nog niet vervallen zijn.” We verstaan dat allemaal niet helemaal goed, maar het is waarlijk om te lachen. Hij suggereert hierbij plaatsen waar hij in een mobiliteitsplan op heden nog moeilijk iets kan over bepalen: de stationsomgeving, de Leieboorden, een Leiebrug, de O.L.Vrouwstraat.
Gezien zijn onvoorstelbare “voorafnamen” in het verleden willen we op die drogreden zelfs niet meer ingaan. (Gaat hij Marke nu ook gerust laten?)

Over naar de derde drogreden.
Die is heel relevant, zeer veelzeggend.
Schepen Axel Weydts ontpopt zich hier als een ware democraat. Wat zegt hij namelijk?
We citeren, ongeveer letterlijk. “We gaan richting verkiezingen. Het zou niet netjes zijn om nu een plan vast te leggen dat moet uitgevoerd worden in de volgende bestuursperiode.”
Wel, wel. Hijzelf – en heel de tripartite – doet niks anders dan het volgende bestuur (coalitie) opzadelen met praktisch onomkeerbare projecten. Zal men daar nu vanaf vandaag, tot aan de verkiezingen van oktober volgend jaar, mee ophouden?
Schepen Weydts belooft van wel: “Essentiële keuzes moeten voorgelegd aan de volgende bestuursperiode.”
Te onthouden zeg.

Besluit.
Schepen Weydts wil absoluut vermijden dat de mobiliteitsproblematiek – en meer speciaal zijn beleidsdaden daaromtrent – DE thematiek wordt in de volgende kiescampagne.

Nog geen mobiliteitsplan voorzien tijdens deze bestuursperiode (3)

Héél verrassend is dat voor de redactie van deze alternatieve stadskrant “kortrijkwatcher” toch niet helemaal, en dat zal nog wel blijken uit ons verhaal over deze zaak. Er is ten andere in het verleden al te vaak aan de bevoegde schepen Axel Weydts gevraagd hoe het nu eigenlijk zat met dat Lokaal MobiliteitsPLan (L.MPL). Dat alleen al maakte ons sinds lang wantrouwig.
En nu heeft Weydts dus toegegeven dat het plan er pas komt in de volgende bestuursperiode, dat wil vooral zeggen: na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En hij weet waarom.
Voor dat uitstel (het plan zou er zeker komen in 2022, of hoogstens ten laatste begin dit jaar!) pakt de schepen uit met drie drogredenen.
De eerste drogreden hebben we hier in de vorige editie van onze stadskrant al vermeld: hij vindt het beter en logischer om met het plaatselijk MPL te wachten tot er een overkoepelend Regionaal Mobiliteitsplan (R.MPL) is opgemaakt. (Wij ook hoor!)
Dat argument kan niet anders dan indruk maken.
Het getuigt van intelligentie en waar staatsmanschap !
De heer schepen waardig.
Dat kan toch geen ‘verkooppraatje’ zijn? Men moet wel gek zijn om in het stadsgebied Kortrijk, zomaar lokaal een beetje te rammelen met circulatieplannen, nieuwe vervoersmodi, verkeersveiligheid, uit- en invalswegen, tarieven, wegencategorisering, enz., – en dit terwijl er op regionaal vlak nog geeneens een beleidsvisie met concrete maatregelen is uitgewerkt.
Dit eerste argument zal er bij menig gemeenteraadslid dus ingaan als zoete koek: géén Lokaal MPL zonder Regionaal MPL. In een formule gegoten: L.MPL < R.MPL.

De vraag stelt zich wel waarom de schepen van Mobiliteit dit niet eerder heeft ingezien.
Tsja. Misschien weten de meeste raadsleden dit niet (meer). Weten zij niet eens dat Kortrijk al sinds 2019 behoort tot de Vervoerregio Zuid-West-Vlaanderen (13 gemeenten). Dat die Vervoerregio zelfs een Raad kent (voorzitter: onze Ruthie! voorheen Quickie), een echte praatbarak van schepenen en diverse soorten mobiliteitsactoren. Die Raad vergadert enkele keren per jaar, produceert honderden en honderden bladzijden aan bijv. oriëntatienota’s (laatste van oktober 2020) , doelstellingen, een brochure, vergaderverslagen, enz. (Allemaal te vinden op Tinternet hoor.)
De Raad is al eind 2019 gestart met de opmaak van een Regionaal Mobiliteitsplan en het voorontwerp van het R.MPL wordt volgende maand verwacht. De goedkeuring ervan komt normaal gezien in oktober van dit jaar. En volgens het scenario: het definitief R.MPL is er in december 2023.
Schepen Weydts wil ons wijsmaken dat dit pas in 2024 zal gebeuren. Nou, dat kan, – maar de fundamentele vraag blijft bestaan: waarom is hij NU PAS tot de bevinding gekomen dat het waarlijk verstandiger is om te wachten op dat overstijgend Regionaal Plan, vooraleer met een eigen Lokaal Plan voor de dag te komen.
Er zijn daar drie redenen voor.
– Door het continue uitstel van publicatie van ons eigenste L.MPL heeft hij persoonlijk al heel deze lopende bestuursperiode (de facto sinds 2015, toen hij schepen werd) de vrije hand gehad om in stad en deelgemeenten alle mogelijke maatregelen en ingrepen (de knip!) uit te voeren die hij zelf op eigen houtje – naar zijn inzichten en obsessies – wou verwezenlijken, zonder rekening te moeten houden met mogelijke bedenkingen of zelfs obstructies van de overkoepelende Raad van de Vervoerregio.
– De tweede reden is puur politiek-electoraal gegrond en geldt ook voor zijn andere (twee) motiveringen tot uitstel. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts durft in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen gewoon niet uitpakken met zijn mobiliteitsplan. Hij wil – gezien zijn twijfelachtige populariteit – absoluut vermijden dat verkeer en mobiliteit in het algemeen (parkeren!) een thema wordt in de verkiezingscampagne.
– En dan vermoeden we nog iets. Dat de schepen binnen de tripartite geen eensgezindheid kan bekomen rondom alle punten van het (door hem) voorgestelde mobiliteitsplan. (Moet de vaart verbreed? Komt er een LPZ? Blijft de knip tussen Marke en Bissegem? Willen we wel een trambus? Een overkapping van de E17? Wat met het vliegveld?)

Nu schepen Weydts het mobiliteitsplan over de komende verkiezingen heen heeft getild, kan hij het zich niet meer veroorloven om nog enige beleidsdaad te stellen als zijnde een “voorafname” op dat mobiliteitsplan. Dat kunnen we nu al stellig poneren: hij kan tot 13 oktober 2024 op gebied van mobiliteit niks serieus meer uitvoeren.

(Wordt NOG vervolgd…)


Quote van de dag: “snuffelrondes”

“Twee jaar is een eeuwigheid in de politiek,” schrijft “De Tijd” vandaag (pag. 12).
Maar: “Toch zijn in veel gemeenten en steden strategische snuffelrondes en soms zelfs al politieke vrijages bezig voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.”
De redacteur Politiek&Economie, Wim Vande Velden, heeft het daarbij meer speciaal over Gent en Antwerpen.
Maar plots en nogal onverwacht brengt hij in één zinnetje ook even Kortrijk ter sprake.
Dat gaat dan zo:
“In Kortrijk stuurt burgmeester Vincent Van Quickenborre (Open VLD) aan op een alliantie met CD&V, ook al draaide hij eerder burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) een loer.”

De auteur van het stuk geeft hierbij niet de minste toelichting of mogelijke aanwijzingen, iets wat hij wel doet inzake Gent en Antwerpen.
Bij de redactie van kortrijkwatcher heerst intussen het (buik)gevoel dat die bewering niet helemaal uit de lucht is gegrepen. Zowel in de gemeenteraad als in vergaderingen van fractieleiders zijn er al voorvallen geweest die er verdacht op lijken dat de CD&V echt niet van plan is om het zeker net die schepenen van het “Team Burgemeester” erg lastig te vallen. En voorts kan men zich voorstellen dat binnen het College bepaalde “liberale” schepenen de machtswellust (de profileringsdrang) en ambities met bijhorende dadendrang van bepaalde “socialistische” concullega’s zo stilaan grondig beu zijn.

P.S.
Het nieuwe Vlaamse kiesdecreet dat voor het eerst van toepassing wordt bij de komende lokale verkiezingen van 2014 voorziet dat de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen op de winnende lijst automatisch burgemeester wordt.


Wat is er intussen (in 2021) geworden van de meer bizarre kiesbeloften van de tripartite? (3)

Om alle misverstand te vermijden. We baseren ons dus op de pas gepubliceerde jaarrekening van 2021 waarin beschreven wordt wat men in DAT jaar als (prioritaire) actieplannen daadwerkelijk heeft verwezenlijk.
Hierna een laatste lijst van meer frappante, rare punten uit de beleidsdoelstellingen (BD) 6 tot en met 10
.

BD 6: “Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen.”
6.3.1. Er komt een nieuw cricketveld op Lange Munte.
Het plan is klaar en de aannemer is toegewezen. Realisatie voorzien voorjaar 2022. Budget voor 2021 was 5.489 euro. Maar voor heel het meerjarenplan 35.000 euro met 6.000 euro aan ontvangsten.
6.3.2. We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.
Leiedal is daarmee bezig. “Vertraging.” Midden februari van dit jaar is overleg voorzien met Provincie en Departement Omgeving. (Nog niets over gehoord.)
6.6.8. We plannen een tweede editie van Futurotextiel.
“Vertraging.” Scope en inhoud herbekeken. Gepland nu voor 2023. (Voor de twee grote kuntenfestivals, met Paradise erbij, was 1,3 miljoen voorzien.)
6.6.13. We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.
DURF2030 lanceerde calls rond eenzaamheid en gedragsverandering. In het najaar nog een call “Dare to care.” In 2023 groot project met het thema “de toekomst van werk”.
6.6.16. We willen kleine concerten op onze terrassen, cafés en onder bruggen.
Muziekcentrum Track en Wilde Westen organiseerden “Buiten Westen”. Traject rond straatmuziek uitgesteld naar 2022. Dit moet leiden tot straatmuziekfestival in 2023.

BD 7: “Een stad die de netste en (verkeers)veilige van Vlaanderen is.”
7.8.3. Trajectcontrole op vier van onze invalswegen.
“Vertraging.” Maar toch twee gerealiseerd: Rekkemsestraat en N50 tussen Bellegem en Kooigem.
Budget was 159.595 euro aan investeringen en 15.468 euro exploitatie.
7.9.2. Oprichting raadgevend comité voor dierenwelzijn.
Adviescomité gerealiseerd !
7.9.3. Er komt een sensibiliseringscampagne over “hoeveel kost een huisdier?”
Niet gepland in dit semester.
7.9.6. Hondenzwemvijver.
Gesprekken gaande met eigenaars gronden naast AZ Groeninge.
7.9.7. We starten proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.
(Geen commentaar.)

BD 8: “Een stad waar elke Vlaming wil komen wonen, werken en spelen.”
8.3.2. We ontwikkelen een gecoördineerde campagne.
(Spoorloos.)
8.5.3. We maken een overzicht van alle stilteplekken in de stad.
Niet gepland in dit semester.
8.7.3. Er komt een jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.
Niet gepland in dit semester. Pas sinds juni konden opnieuw evenementen doorgaan op Depart XXL. Gesprekken opgestart met ‘Kortrijk Popt’.

BD 9: “Een stad die radicaal blijft vernieuwen.”
9.1.1. We vernieuwen de Leieboorden langs de Dolfijnkaai met een passantenhaven aan de Vismarkt.
“Vertraging.” Studiefase loopt uit. (We verwachten nu de gunning in juli van dit jaar.) Voorziene budget was 125.907 euro.
9.1.3. Er komen nieuwe woongelegenheden langs de Leie.
Geen projecten gegund.
9.1.5. We maken studie over de Kortrijkse Ramblas.
“Vertraging.” Bevraging van alle stakeholders.
9.1.9. Nieuw park in Groeningelaan. en ontharding bestaande parking.
Plannen goedgekeurd. Werken najaar 2022. (In feite een geweldige vertraging.) Voorzien budget aan uitgaven 70.743 euro. Ontvangsten 75.000 euro. (Dit klopt gewoon niet.)
9.1.10. We maken masterplan Bissegem.
“Vertraging.” Voorziene budget: 259.984 euro.
9.1.13. We verfraaien Rollegem.
“Vertraging.” Scope aangepast als gevolg van de participatie.
9.2.2. Onze lichtpunten worden digitaal.
(Spoorloos.)
9.2.5. De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.
“Vertraging.” Een nieuw aanbesteding was nodig. Voorzien budget investeringen: 25.114 euro. Exploitatie: 19.118 euro.
9.2.6. Koppeling apps als Waze en Google Maps aan onze wegenwerken.
Niet gepland in dit semester.
9.2.9. We meten de luchtkwaliteit.
Gerealiseerd. Zes meettoestellen. Resultaten in real-time beschikbaar.

BD 10: “De best bestuurde stad van het land.”
10.2.2. We willen minder klachten en meldingen.
(Volgens de ombudsman niet gelukt, maar dat is niet erg.)
10.4.1. We kiezen voor een stadsgewest/federatie van 13 gemeenten.
Vijf werkgroepen rond thema: “gemeente zonder gemeentehuis”.
10.4.3. We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
Rol van Kortrijk wordt verder opgevolgd. (Geen mens die daar iets van weet. Een praatbarak.)

Oef.
Bedankt voor het kijken.Wat is er intussen geworden van de meer bizarre kiesbeloften van de tripartite, (2)

Vooraf
– “Niet gepland dit semester” betekent dat er geen concrete stappen zijn gepland voor de uitvoering van de actie tijdens de rapportageperiode van de eerste of tweede semester 2021. (Zal misschien nooit gebeuren.)

Beleidsdoelstelling 1: “Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee.”
1.2.4. We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement.
Niet gepland dit semester vanwege corona.
1.2.5. We voorzien de bewoners van een wijkbudget.
Pas dit jaar uitgevoerd als “burgerbudget”. Corona!
1.3.2. We maken het jaarlijks feest van de Vrijwilliger nog groter.
Niet gepland dit semester vanwege corona. Nieuwe poging zomer dit jaar.

BD 2: “De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen.”
2.1.6. We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.
“Vertraging” vanwege corona. Oproep van het project “zitbanken met zicht” dient alsnog gelanceerd.
Zitbanken op het Wikingerpad werd na overleg met de Vlaamse Waterweg negatief geadviseerd.
2.2.2. Er komen fietszones in de deelgemeenten.
“Vertraging.” Fietszone Sente in onderzoek. Overleg tussen gemeentes heeft nog geen consensus opgeleverd. Investering van van 2.585 euro niet uitgevoerd.
2.2.4. (Spoorloos. Ging over aanleg nieuwe parking Texture. Tripartite wil dat Kortrijkzanen deze miskleun vergeten.)
2.2.5. Per jaar minstens 3 buurtfietsstallingen.
Uitgevoerd: Rubensplein, Passionistenlaan, Moorseelsestraat. Bij andere locaties (Pannenbakkerstraat, Patersmotestraat, Marksesteenweg) geen interesse.
2.2.7. Fietspoorten op de rand van het landschap.
Locaties als de Gezellelaan, Vlasakker in onderzoek. Studieopdracht voor fiets-groennetwerk Noord is opgestart.
2.3.1. Fietsambassade.
Stad zegt: “uitgevoerd”, maar in de commentaar is daar geen sprake van. Voorzien budget was 72.432 euro.
2.3.3. Fietscrèche.
Men denkt aan het pand Leiestaat 24 waar nu de dienst “Onderneem in Kortrijk” is gehuisvest. Gesprekken met de provincie als eigenaar lopende.
2.4.1. Elektrische bussen.
Niet gepland in dit semester. De Lijn lanceert een bestek.
2.4.6. Trambus.
Omgevingscontext in kaart gebracht. Participatie met buurtbewoners is afgerond. Parkeeronderzoek en kruispunttellingen uitgevoerd. (Op de rekening stond een bedrag van 24.694 euro.)
2.5.1. Haalbaarheidsstudie “Park 17”.
We zitten in de “definitiefase”. Stad is voorstander.
2.5.2. Nieuw mobiliteitsplan.
Stad zegt: “op schema”. Oriëntatiefase afgerond. Beleidsfase in zomer 2022. Er was 88.112 euro voorzien.
(Intussen is schepen Weydts wel druk bezig met het stoemelings uitvoeren van een circulatieplan.)
2.5.6. We onderzoeken het nut van een lage emissiezone.
Geen stand van zaken aangegeven.
2.5.8. Afwerking van de R8.
Project moet bevestigd door de Vlaamse Regering.
2.5.9. Oprichting van een distributiecentrum aan de rand van de stad.
Er komen 6 pakjesautomaten. Locaties zullen bepaald in voorjaar 2022.

BD 3: “De stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit.”
3.2.8. We organiseren en eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.
Niet gepland in dit semester. Onderzoek naar de noden en geschikt format gestart.
3.5.2. We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.
“Vertraging” door corona.
3.5.3. Plastiekvrije week.
“Vertraging” door corona;
3.6. Dakisolatieplan.
“Vertraging.” Kortrijk werd nog niet overvlogen door weersomstandigheden. (Is dat wel zo?)

BD 4: “Stad van bedrijvigste regio.”
4.1.1. Make-over winkelwandelgebied.
“Vertraging.” Eerst geen offertes! Nu wel. Voorstel tot gunning werd uitgewerkt.
4.1.3. Kinderatelier.
Opgenomen in bestek voor de studie winkelwandelgebied.
4.2. Aantal hotelovernachtingen tegen 2030 verdubbelen.
Geen stand van zaken.
4.2.4. We moedigen het biertoerisme aan.
Voorbereiding getroffen voor grote culinaire campagne. Amplitude van bezoekerscentrum Omer Vander Ghinste vergroten.
4.4.2. Oprichting ondernemersraad.
Volgens stad “uitgevoerd”. Maar men heeft het enkel over overleg met handelaars en makelaars.
4.5.2. We brengen plekken voor scale-up in kaart.
Kantorenstudie is afgerond. Overleg met vastgoedmakelaars.
4.6.2. Onderzoeken potentieel van een internationale school.
Het Guldensporencollege werkt dit verder uit.

BD 5: “Een stad met sterke verbondenheid in diversiteit, minst armoede en zonder eenzaamheid.”
5.1.5. We volgen het bouwdossier van de moskee op.
Omgevingsvergunning is goedgekeurd.
5.7.4. We richten een wijkgezondheidscentrum op.
Onderzoek door U Gent uitgevoerd. Wordt afgetoetst met de stakeholders.

(Wordt vervolgd. Er zijn 10 beleidsdoelstellingen.)


Wat is er intussen geworden van de meer bizarre kiesbeloften van de tripartite? (1)

We kennen nu de jaarrekening van 2021 met de bijgaande beleidsevaluatie (218 pagina’s, bij bepaalde raadsleden zelfs niet gekend).
Een objectieve bron van stad zelf om even na te gaan wat er terechtkwam van de kiesbeloften van de coalitie uit 2018-2019, zoals verwoord in het programma “Kortrijk, beste stad van Vlaanderen” (van maart 2019) en het bijhorende meerjarenplan (van december 2019).
In onze edities van 2 en 3 en 4 mei (allemaal uitverkocht !) heeft kortrijkwatcher zich verlustigd in een lange opsomming van de eerder verrassende kiesbeloften waarmee de tripartite ooit heeft uitgepakt. om electoraal zieltjes te winnen
Nu we zeker al halfweg de legislatuur zijn beland, gaan we dus even na wat er intussen is geworden van de kiesbeloften die we nog altijd als enigszins bizar beschouwen.
We bekijken dus per beleidsdomein een aantal (niet allemaal!) eigen-aardige actieplannen.

(Over naar een volgende editie, inkt is op.)