Category Archives: vzw’s

Naar een nieuw bestuur van het AZ Groeninge met de “Nieuwe Private VZW”(3)

Er eerst even aan herinneren dat de VZW “Algemeen Ziekenhuis Groeninge” volgens de gecoördineerde statuten van 8 december 2004 bestaat uit niet minder dan zes VZW’s. (De facto al goedgekeurd in de gemeenteraad van september 1999.)
Van vier daarvan hebt u zeker een vermoeden want die verenigingen beheerden elk afzonderlijk een ziekenhuis.
We hebben het dus over:
– de vzw Sint-Niklaaskliniek, vroeger gelegen aan de Houtmarkt;
– de vzw Kliniek Maria’s Voozienigheid, bekend als die van de Loofstraat;
– de vzw Sint-Maarten, vroeger in de Burgemeester Vercruysselaan;
– de vzw Zusters Augustinessen die instonden voor “het hospitaal” in de Budastraat (volledige naam: Onze Lievevrouwehospitaal).

Minder bekend (en eigenlijk zo complex dat we er tureluurs van worden) is dat het AZ ook nog is opgericht door een vzw genaamd “Christelijk Algemeen Ziekenhuis Kortrijk Groeninge”, ook nog wel met zetel op de Houtmarkt. Het is in die vzw CAZK (die niemand kent) dat Marie-Dominique De Jaegere (aka Mine) ondervoorzitter was en zo door de jaren heen alternerend en traditioneel (bijv. met raadsleden als Marcel Waegemans of Francesca Verhenne of Philippe De Coene) voor- of ondervoorzitter kan (kon) zijn van het huidige AZ Groeninge.
En dan hebben we nog als stichtende vereniging het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) toendertijd vertegenwoordigd door voorzitter Frans Destoop, DE grote initiator van de fusie en de bouw van de nieuwe campus aan de President Kennedylaan. Het is zijn levenswerk geweest.

Fusies verlopen doorgaans niet van een leien dakje. (Het medisch bestuur bestond een bepaald moment uit vier directeurs.) Dat laat zich hier weerspiegelen in het grote aantal bestuurders.
– Statutair werd toen bepaald dat de Raad van Bestuur (benoemd door de Algemene Vergadering) zou bestaan uit 16 personen, waarvan 5 voorgedragen door het OCMW, 5 door die curieuze vzw CAZK, en telkens 2 door de vzw Sint-Niklaaskliniek, Maria’s Voorzienigheid en Sint-Maarten.
– De Algemene Vergadering werd toen ook weer samengesteld uit vertegenwoordigers van de bovengenoemde rechtspersonen en telde niet minder dan 48 leden: 15 van de vzw CAZK, 14 OCMW, telkens 6 van de “klinieken” en 1 van het “hospitaal”.

En hoe zit het nu? Of beter: wat wordt het?
Er is een zéér belangrijke statutenwijziging goedgekeurd in een buitengewone Algemene Vergadering van 20 december vorig jaar (tekst pas neergelegd ter griffie op 31 maart van dit jaar 2023).
Het is ingewikkeld. En een echt kantelmoment.
In afwachting van de inwerkingtreding en toetreding van een geheel nieuwe vzw met de onwaarschijnlijk bizarre naam “De Nieuwe Private VZW” zitten we nog tot 31 december 2024 met een overgangsbestuur met hetzelfde groot, onwerkbaar aantal bestuursleden. Daarbij beschikt het OCMW in de R.v.B. nog altijd over 5 bestuurders maar (zoals in de praktijk al in voege was) in de AV over 15 stemmen (die +1 van ‘t hospitaal).

De vereniging AZ Groeninge bestaat volgens de nieuwe statuten uit slechts twee rechtspersonen zijnde het OCMW en de “Nieuwe Private VZW”. (Die nieuwe vzw schaft dus de vroegere vzw’s gewoon af.)
– De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd. Benoemd door de AV. Samengesteld uit 10 personen, waarvan 3 voorgedragen door het OCMW en 7 door de “Nieuwe private VZW”. De R.v.B. kiest in zijn midden een voorzitter en één of meerdere vice-voorzitters. (Geen sprake meer van alternerend voorzitterschap. Maar zal het toch niet zo uitdraaien?)
– Binnen de Algemene Vergadering (20 personen) beschikt het OCMW over 6 stemmen en de Nieuwe Private vzw over 14 stemmen. De afgevaardigden van het OCMW zijn allen raadsleden van dit OCMW.
Voorzitter van de AV is de voorzitter van de R.V.B.

P.S.
Maakt Mine De Jaegere nog een kans? Zeker. Zij is nu al voorgedragen door de Nieuwe Private VZW.
En Philippe De Coene? Hangt van de gemeenteraadsverkiezingen af. Dus zeker; als hij er aan deelneemt.Naar nieuw bestuur voor het AZ Groeninge (2)

Dat kan hier met dit thema nogal saai worden, dus starten we dan maar met wat “petite histoire”. Twee verhaaltjes eigenlijk.
Wijlen parlementariër en Kortrijks raadslid Pierre Lano is er een keer in geslaagd om een tiental doktoren, allen werkzaam in een van Kortrijkse ziekenhuizen van die tijd, te verzamelen rond rijk gevulde tafelen. Dat moet begin van deze eeuw zijn geweest. De bedoeling was om te vernemen wat de heren zoal dachten over de fusie van de ziekenhuizen (Sint-Niklaas, Maria’s Voorzienigheid, Sint-Maarten, Onze Lieve Vrouwehospitaal) en aanvullend dan de bouw van een grote gloednieuwe campus aan de Kennedylaan. Ondergetekende mocht de notulist van dienst zijn. Ik heb in het geheel niets genotuleerd en met opperste verbazing geluisterd naar wat er in dit gezelschap zoal aan de orde kwam. De artsen hadden over de bij hen blijkbaar wel vertrouwde koetjes en kalfjes, een golfterrein (dat weet ik nog), vertelden een soort aangebrande seminaristenkluchten en hadden het voor wat het agendapunt betreft eigenlijk enkel over wat ze zoal zouden moeten afstaan aan erelonen om in die nieuwe kliniek te kunnen werken. Over mogelijke arbeidsvoorwaarden ook, meen ik me nog te herinneren. En dat was het. Enige opinie over de noodzaak van de fusie kwam geeneens aan bod.

En nu komt het tweede ‘klein verhaaltje’, in feite de aanleiding waarom we het een keer willen hebben over het komende nieuwe (niet-medisch, maar burgerlijk) bestuur van de vzw Algemeen Ziekenhuis Groeninge. Ondernemingsnummer 0472 222 625

Nog niet zo lang geleden (de juiste datum doet er niet toe) spitsten we wel even de oren toen schepen Philippe De Coene in een of andere raadszitting als het ware terloops (nou ja…) ter sprake bracht dat hij bestuurder is van het AZ Groeninge. Tegenwoordig (in deze lopende legislatuur) namelijk ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, volgens de regels in de oude statuten van het AZ als vertegenwoordiger van het OCMW, – dat in feite niet meer echt bestaat want “ingekapseld” in het stadsbestuur. (Gemeenteraadsleden zijn nu tegelijk “OCMW-raadsleden”.)
Enige verwondering was mijn deel. Was me toch wel niet helemaal meer bewust van het feit dat dit ouwerwetse, corporatistische systeem nog altijd in voege is, een systeem (gebaseerd op wantrouwen) waarbij de functie van voorzitter en ondervoorzitter van de R.v.B. afwisselend toekwam aan een vertegenwoordiger van het OCMW ofwel een afgevaardigde van wat men vroeger bestempelde als iemand van het ‘middenveld’.
We halen er even de gecoördineerde tekst van de statuten bij dd. 8 december 2004. (Voor het OCMW was Marcel Waegemans toen voorzitter en mevrouw Marie-Dominique De Jaegere vice-voorzitter.)
Dat is nodig om straks een treffende anekdote (“petite histoire!”) aan te halen.
Art.9 slaat op de Algemene Vergadering maar moet in deze context absoluut vermeld.
Daar staat: “De afgevaardigden van het OCMW zijn enerzijds de secretaris of de ontvanger van het OCMW en anderzijds de 13 raadsleden van dit OCMW.”
Art.19 nu. “De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
Het mandaat duurt zes jaar en wordt alternerend na elke zesjarige periode toegewezen aan een bestuurder voorgedragen door de OCMW-afgevaardigden en een bestuurder voorgedragen door de overige bestuurders.”
Wat er mij nog heel goed bijstaat is een gebeurtenis in een raadszitting bij de eerste ‘benoeming’ (in 2013, met de nieuwe tripartite) van De Coene als bestuurder van het AZ, nog wel als voorzitter. Men verweet hem dat hij teveel mandaten cumuleerde, onder meer dus ook zijn functie bij het AZ.
Verweer van de schepen?? Dat hij daar helemaal geen schuld aan had, dat het gewoon een logisch gevolg was van de statuten van het AZ. Wat dus niet juist was, meer geen raadslid zag dit in.
Een tweede verwijt was ernstiger.
De Coene werd dus in 2013 (tot 2018) voorzitter van het nieuwe ziekenhuis terwijl hij vroeger (samen met heel zijn SP-fractie) een onvoorstelbaar heftig tegenstander was van de fusie en de bouw van de nieuwe campus. Hij vond dat het ging om een megalomaan project met een mastodont als gebouw alwaar de ontelbare patiënten naamloze nummers zouden worden.
Hoe de schepen zich daar heeft uitgepraat weet ik niet meer.

Upcoming: het bestuur van het AZ evolueert (1)…

Het lijkt erop dat het bestuur van het Algemeen Ziekenhuis (het AZ) Groeninge ooit een keer zal gemoderniseerd worden. Minder corporatistisch. Minder ‘verpolitiekt’. En ook afgeslankt in aantal bestuursleden. Maar de gang van zaken vordert wel héél gestaag.

P.S.
Onze nieuwsgaring hieromtrent schiet waarlijk ook niet op. Niets te vinden de over de inwerkingtreding en toetreding van de zgn. “Nieuwe Private VZW” bij de Vereniging.De drie directeurs van vroeger zijn nu heus allemaal weg

Maandag 1 april stemt de gemeenteraad over een nieuw (ingewikkeld) organogram voor Stad.
Even van de gelegenheid gebruik maken om nog iets te zeggen wat de gazetten alweer hebben nagelaten te vertellen. Gewoon vergeten.
In de vorige reorganisatie (die van zomer 2013) hadden we simpelweg drie directies.
– “Mens en Samenleving” was geleid door Nils Vanantwerpen. Hij is nu ook weg.
– “Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling” had als directeur Frederik Chanterie. Weg!
– “Bedrijfsvoering” was geleid door Domien Desseyn. Weg!
De lokale “embedded press” vond dat blijkbaar allemaal normaal. Geen vragen, geen berichten. Geen vuiltje aan de lucht. Ook niet na een interpellatie hieromtrent. (Het is nochtans algemeen geweten dat het schepencollege zich ongaarne laat omringen door meer kritische ambtenaren.)

In de nieuwe organisatie gaan we naar meer dan 1.800 medewerkers want de onderdelen OCMW, de autonome gemeentebedrijven (Parko en SOK) én de gemeentelijke vzw’s worden geïntegreerd.
Voor de publiekswerking zijn er vier zgn. clusters.
1. Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ordening. De AGB’s PARKO en SOK vallen hieronder.
2. Sport, Cultuur, Leren en Beleven. Hier vinden we vzw’s zoals Sportplus, Warande, AjKo, Cultuurcentrum (schouwburg en muziekcentrum), FIK, en Musea terug.
3. Dienstverlening, Sociaal Beleid en Werk. Met o.a. het OCMW, de bibliotheek, de Ontmoetingscentra.
4. Zorg en Innovatie. Omvat bijv. de 5 WZC’s en VORK.

Wat ons verbaast is dat men een selectieprocedure heeft opgestart om te zoeken naar een manager voor de cluster “Sport, Cultuur, Leren en Beleven”. De loonkost bedraagt 91.755 euro (incl. de extra’s) en wordt opgevangen doordat Nils Vanantwerpen werd weggedrumd.
Zijn de managers van de andere clusters dan al gekozen?
Zullen ze braaf zijn?
Hoe staat het eigenlijk met ons stedelijk marktverhuurkantoor?

Dat we het niet weten!
Dus moet u niet meer verder lezen…

Toch willen we de geabonneerde Kortrijkwatcher-lezer en vooral de neofieten-kandidaten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen dit schoon, maar vergeten (of mislukt??)  initiatief in herinnering brengen.
In een samenwerkingsovereenkomst (die al dateert van in 2014!) tussen Stad,  het OCMW, het autonoom gemeentebedrijf SOK en het sociaal verhuurkantoor De Poort is er al sprake van de oprichting van een  stedelijk verhuurbedrijf.  Door iemand alhier afgekeken van Gent.  (Of het daar is gelukt weten we ook niet.) 

Uiteindelijk is dit alles dan op 6 juli 2016 gebeurd onder de naam vzw Marktverhuurkantoor (MVK).   De oprichtingsakte verscheen in het Staatsblad van 5 augustus 2016 met als bestuurders mensen van het AGB SOK (voorzitter is schepen Maddens), De Poort,  N.V. Pandenfonds ook al, en  om er nog een hele soep van te maken ook vertegenwoordigers uit de sociale beroepsmensen-sector tevens nog iemand van de cvba ETHIMMO.

De vzw is pas echt ergens operationeel van start gegaan in april 2017 met – zoals gewoonlijk – in alle plaatselijke “embedded media”  heuglijke mededeling dat het stedelijk verhuurbedrijf drie (3) appartementen (in de Rekolettenstraat) ter beschikking had.  Intussen hebben we op heden nog  weet van één,  op het Overbekeplein.

(Wie van méér weet, zeg het maar nu!)

Het streefdoel van het MVK is wel degelijk dat er per jaar 25 woningen  of appartementen zouden aangeboden worden aan – laat ons zeggen: huurders met modale inkomens –  met een totaal van 100 plaatsen over een periode van vier jaar.
Stad Kortrijk (de tripartite) voorziet voor de periode 2015-2019 (sic) een totale financiële bijdrage van niet minder dan 350.000 euro  voor de opstart en de exploitatie van het MVK.
Voor 2018 is de laatste schijf van 50.000 euro al uitbetaald.  Vanaf 2019 rekent men (wie?) op een structurele bijdrage op basis van een evaluatie en de eventuele  (ja!) voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst van 2014.

OEI.
We vergaten bijna te vertellen wat de specifieke  taak is van het MVK, en waarin dit bedrijf verschilt met het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.
Wel.  Wie niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning van bijv.  De Poort (de huurder heeft bijv. een net ietwat te hoog inkomen, maar kan evenwel de huurprijs op de reguliere markt evenmin net  NIET aan) kan zich wenden tot het MVK.
Dat MVK zoekt in Stad woningen op die dan kunnen verhuurd voor 500 tot 750 euro.  Gemiddeld zowat 550 euro.  Bij eigenaars die wat garantie willen dat hun huurder beetje deftig en solvabel is.

Het MVK gaat chronologisch te werk volgens inschrijvingen.  Het SVK hanteert een wachtlijst volgens een wettelijk bepaald puntensysteem.
Hoeveel  woongelegenheden het MVK kon bemachtigen (prospecteren) sinds april 2017 en/of tot hiertoe kon aan de man brengen weten we dus niet.
(En dat kantoor van MVK is ook moeilijk te vinden. )

P.S.
Traditioneel komen in de gemeenteraad van mei de jaarverslagen en rekeningen ter sprake van Stad zelf, van de AGB’s (dus ook van de SOK) en de gemeentelijke vzw’s.  Dit is dit jaar (14 mei) blijkbaar niet het geval…

Sociale tewerkstelling voor groenonderhoud voor 409.316 euro

Ook dit jaar zullen allerhande werken worden  uitbesteed aan externen.


–  Voor het proper houden van begraafplaatsen is het  werk voor de derde (en laatste?)  maal gegund aan de vzw. CONSTRUCTIEF .
De offerte is opgetrokken met het maximum van 15 procent.  Constructief krijgt daarvoor nu 111.826 euro (inl. BTW)  in plaats van 97.240 euro.
–  De ploeg “Kruid en Blad” van voornoemde vzw zal (voor de tweede maal) voor 187.661 euro manueel onkruid verwijderen,  gevallen bladeren van 10.000 bomen opvegen, zwerfvuil verwijderen.
–  En de ploeg genaamd “minawerkers” zal (voor de tweede maal) van alles maaien voor 109.829 euro.

Die totaalsom van 409.316 euro moet men eigenlijk aanzien als personeelskosten.
En die werkers van Constructief doen ons aantal stadsmedewerkers voor groenonderhoud schijnbaar dalen.
Arne, onze schepen van personeel  (ook van  mensen én van gebouwen) krijgt deze vaststelling  maar niet over zijn lippen.

 

Over de evolutie van het aantal bezoekers aan de toeristische onthaaldienst

Om Vincent Van Quickenborne (als burgemeester of ook als mens) op stang te jagen volstaat het om als Kortrijkzaan de naam Steve Vanneste te dragen.
Als het aldus genaamde raadslid (voorheen N-VA-er, nu onafhankelijk) ook maar dreigt het woord te vragen schiet de burgemeester al in een kramp  en weet de bevoegde schepen (in dit geval Scherpereel) alreeds dat hij niet zal gevraagd worden om zelf voor een repliek  te zorgen.

Raadslid Vanneste had het jaarverslag 2015 van de gemeentelijke vzw Toerisme Kortrijk ingekeken en was in de gemeenteraad van 4 juli zo roekeloos om te wijzen op het dalend aantal bezoekers aan het toeristisch onthaal in het Begijnhofpark (het vroegere museum 1302).
Wat cijfers.
2010:  40.248 (het jaar van villa Van Thilt)
2011:  38.177
2012:  38.466
2013:  36.010
2014:  37.428
2015:  35.732

De burgemeester kon daar niet mee lachen en verwees naar het feit dat internet nu bestaat.  Hij gaf daarbij geen toelichting omtrent de vraag in hoeverre het gebruik van Tinternet nu gevolgen heeft voor het minder aantal bezoekers aan de onthaaldienst.
Uit het jaarverslag van de vzw Toerisme halen we hieromtrent nog volgende gegevens.
– Er werden 3.681 e-mails beantwoord, tegenover 3.173 in 2014 en 4.082 in 2013.
– Toerisme Kortrijk heeft sinds eind 2012 een Fb-pagina en die is in 2015 gefusioneerd met de Fb-pagina van Stad.  In 2015 was er een maximaal bereik van 100.000 mensen. ( Wel een héél rond getal.) Er is sprake van 5.000 vrienden.
– Er is ook een website in vier talen en er zou gemiddeld 16.800 per maand gekeken naar de advertenties met 380 doorkllkken.

Nog een factcheck

In zijn uiterst droge en korte  repliek wees de burgemeester er nog op dat het aantal overnachtingen in Kortrijk met 20 tot 25 procent is gestegen. Zonder referentie naar de bron of de vergeleken jaren.
Ziehier wat cijfers, uit het jaarverslag.
– 2009:  153.198 overnachtingen
– 2010:  171.787
– 2011:  185.203
– 2012:  206.114
– 2013:  197.397
– 2014:  209.657
– 2015:  ???
De toename tussen 2014 en 2015 is dus officieel niet gekend.
De stijging tussen 2013 en 2014 bedraagt  6,2 procent.

P.S.
– Het Begijnhof kreeg 3.645 bezoekers.
– Het historisch stadhuis 1.467.
– Rondleidingen met gids: 1002.
– Volledige dagtrip: 61 groepen.

 

 

Stad maakt aanstalten om Preetjes Molen te kopen

Nu weten de vrienden van de molen het ook…

“Preetjes Molen” aan de Hoge Dreef te Heule is naar het schijnt de enige vlaszwingelmolen in Europa en heeft als dusdanig een onbetwistbare erfgoedwaarde.
Naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de molen vraagt de vzw ‘Preetjes Molen’ aan Stad om  het tuig aan te kopen. Op dit ogenblik is de familie  Vandebulcke eigenaar van de molen, maar die is al  in 1991 (tot juni 2024) in erfpacht gegeven.
Er bestaat (tegen een bepaald indexcijfer) een voorkooprecht op de molen van 200.000 BEF en 50.000 BEF op de grond ten voordele van de vzw.
De geschatte aankoopprijs voor de molen bedraagt  nu 12.500 euro.
Er zijn dringende onderhoudswerken nodig: schilderen en vastmaken van de wieken,  en het strooien dak moet nagezien.
Stad heeft aan de vzw beloofd om onderhandelingen aan te knopen met de familie Vandenbulcke.

Naar een nieuwe (vijfde) jumelage?

Bijna geen Kortrijkzaan die dat weet (en nog minder weet waarom, of hoe dat zo gekomen is) maar Kortrijk telt vier zustersteden: Bad Godesberg (sinds 1964), Frascati (1967), Windsor-Maidenhead (1981), Saint-Cloud (1993).
Nu beraadt de bevoegde schepen voor jumelages Catherine Waelkens (N-VA) zich over de kandidatuur van een mogelijk vijfde zusterstad: Noordoostpolder. Een heel grote Noord-Hollandse gemeente qua oppervlakte met 46.456 inwoners.

Ja, hoe is dat zo gekomen?
Om een ons nog onbekende reden kreeg de Heulse vereniging voor mineralogie en paleontologie “Guapo Team Belgium” een bijzondere erkenning van de gemeente Noordoostpolder. En bij die uitreiking gaf de burgemeester aldaar te kennen dat hij wel eens een bezoek aan onze stad wou brengen om na te gaan of er een mogelijke jumelageband kon gesmeed worden.
Schepen Waelkens is ingegaan op die vraag en heeft burgemeester Aucke Van der Werff (met ega) uitgenodigd om op 25 september in hotel Damier een “verkennend gesprek” te voeren over de zaak. De uitkomst van dit overleg is nog onbekend. (Kan de reguliere ’embedded press’ even bellen?)
‘s Anderendaags heeft burgemeester Van Der Werff in Heule (o.c De Vonke) de derde internationale tentoonstelling en beurs voor minerale en fossielen geopend. Schepen Waelkens hield ook het lintje vast.
Kosten van het Hollandse echtpaar zijn betaald: 125,90 euro. Het beschikbare budget voor jumelages bedraagt 5.000 euro.

P.S.
Het Spaanse woord “guapo” betekent zoiets als knap, charmant, aantrekkelijke, trendy.
Maar de vzw ‘Guapo Team Belgium’ sleurt er voor de naam van de vereniging een heel andere uitleg bij. Bij het haar getrokken. De G van Geologie, de U van LeUk, de A van Apart, de P van sPortief, de O van dOen.
De vereniging heeft een website en zit op FB. Voorzitter is de Heulenaar Jan Ocula.

Scoort Kortrijk als hippe citytrip ?

Volgens een grote kop in  “Het Laatste Nieuws” van vandaag alleszins wel.
En de persjongens van dienst  bij de stad steunen hierbij op cijfergegevens afkomstig van de N-VA-schepen van Toerisme (Rudolphe Scherpereel) en het hoofd van de dienst Toerisme (Eliza Bruneel). De jongens van de ’embedded press’ vergaten een authentiek schriftelijke bron te raadplegen, met name het jaarverslag 2014 van de gemeentelijke vzw Toerisme, een verslag dat was geagendeerd op de gemeenteraad van vorige maandag nog wel.

Schepen Scherpereel maakte volgens de krant in die laatste gemeenteraad bekend dat het aantal overnachtingen in Kortrijk van 175.000 in 2013 is gestegen naar 200.000 in 2014.
Eigenaardig is dat het jaarverslag van de vzw Toerisme totaal geen gewag maakt van het aantal overnachtingen in 2014. Er is wel een cijfergegeven  voor 2013 en dat is 197.397, en géén 175.000.  Er is dus tussen 2013 en 2014 nauwelijks een stijging te bespeuren: + 1,3 procent. (Overigens is uit andere studies af te leiden dat Kortrijk hoofdzakelijk zakenlui herbergt.)

Wat vernemen we nog uit de gazet?
Dat het vooral Vlamingen uit Antwerpen en Limburg én Nederlanders zijn die Kortrijk ontdekken. We nemen er weer even het jaarverslag van de vzw Toerisme bij.
De Antwerpse citytrippers aan onze dienst Onthaal Toerisme (in het Begijnhofpark) daalden met -4 procent, die uit Limburg met -16 procent en de Nederlandse citytrippers met -6 procent.

Het hoofd van de dienst Toerisme vertelde nog aan de gazet dat het onthaalkantoor per jaar 40.000 bezoekers verwelkomt.
We nemen er weer even het officiële jaarverslag bij van de gemeentelijke vzw Toerisme. In 2014 ging het om 37.428 bezoekers. In 2013 : 36.010. Dat is +4 procent, maar de onthaaldienst is nu wel zeven dagen op zeven open.

Nog één cijfer.
Het nieuwe kampeerautoterrein aan de Broeltorens opende op 1 juli 2014. Volgens de gazet (is hier Eliza Bruneel aan het woord?) boekte men aldaar 1.600 nachten van juli tot december 2014. Het jaarverslag van de vzw Toerisme heeft het over 682 overnachtingen.

P.S.
– Een studie van Idea Consult uit 2012 (besteld door toenmalig schepen Jean de Bethune) bekende ronduit dat men niet wist hoeveel dagtoeristen er naar Kortrijk komen.
– Het dossier waarbij Stad een aanvraag deed om erkend te worden als ‘toeristisch centrum’ gaf aan dat Kortrijk 98.549 toeristen telde in 2012. Dat cijfer was het resultaat van een optelsom. De som van het aantal bezoekers in de drie musea, de balie van de dienst toerisme én de grote tentoonstellingen.

ZO.
DAT WETEN WE DAN ALWEER.
Kortrijk scoort (nog) niet als doel voor een hippe citytrip. Alhoewel het anders in de gazetten staat, en de mensen daar nu voor eens en altijd mee weg zijn.
DANK U, KORTRIJKWATCHER!!