Pipigate en “catch & kill”- journalistiek (vervolg)

In de vorig editie moesten we nog twee onbeantwoorde vragen kwijt, vragen waarop sommigen zeker een antwoord kennen (dat is ‘catch’), maar dat nooit zullen zeggen (‘kill’).
Zo hebben we een aan zekerheid grenzend vermoeden dat onze plaatselijke reporter Peter Lanssens van HLN (aanwezig op het feest en vriend des huizes) wel degelijk weet 1) welke gasten betrokken waren bij dat fameus plasincident aan de voordeur van het huis van minister Van Quickenborne; 2) hoe die zaak intussen al of niet is afgehandeld door de politie; 3) of de minister op de hoogte was van de affaire. Maar hij (lps) zwijgt, “vermoordt” als het ware zijn informatie.
En Quickie dan. Die heeft het vertikt om de politiebeelden van die avond te gaan bekijken, ook die waarbij hij zogezegd zijn luchtgitaar bespeelt. Hij gaat dus niet eens de feiten “catchen”. (Hij wil zijn geheugen niet opfrissen.)

Intussen heeft hij op 25 augustus 2023 klacht neergelegd bij de Raad voor Journalistiek in verband met een artikel in ‘Het Nieuwsblad’ (dd. 23 augustus) met als titel: “Parket start onderzoek nadat dronken gasten tijdens verjaardagsfeestje Van Quickenborne tegen politiecombi plassen”.
Over die klacht heeft de rapporteringscommissie van de Raad voor Journalistiek op 22 februari van dit jaar (het is dus geen oud nieuws) zelfs een videoconferentie gehouden waaraan ook Quickie deelnam, samen met twee journalisten van HN en een juridisch medewerker van de krant. (In de maand december 2023 is er ook enige briefwisseling geweest tussen de redactiemanager van het Mediahuis en Van Quickenborne. De inhoud ervan kennen we niet.)

Volgens Van Quickenborne stond het artikel vol fouten, met als voornaamste bezwaar natuurlijk de leugenachtige bewering dat hij “het tafereel aanschouwd zou hebben”. In een aangepaste versie heeft de journalist dat niet expliciet rechtgezet, maar geschreven dat de minister er misschien niet bij was, maar wel op de hoogte was van het plasincident. (Nog wel meteen na de feiten, en nog tijdens het feestje.)
Quickie beklemtoont dat hij “niets heeft gezien en het ook niet wist”. Hij vindt het tevens heel straf dat de journalist geen loyale kans op wederhoor heeft geboden. (Quickie zat in het buitenland. HN heeft zijn woordvoerder wel gecontacteerd maar niet gewacht op een reactie.)

De Raad voor Journalistiek oordeelde op 18 april laatstleden de klacht van minister Van Quickenborne als gegrond op basis van drie richtlijnen uit de journalistiek code.
Van belang is goed te weten dat de Raad zich hierbij NIET uitspreekt over de vraag of de minister al of niet de plasincidenten “aanschouwd heeft”, of ervan op de hoogte was, of helemaal van niets wist. Daarover kan de Raad geen uitspraak doen ! Maar er zijn een soort journalistieke slordigheden gebeurd.

We citeren nu al even de drie journalistieke richtlijnen uit de Code die niet of onvoldoende zijn gevolgd of toegepast door de HN-journalist.
1. De journalist bericht waarheidsgetrouw.
2. De journalist zet loyaal de relevante feitelijke informatie recht die hij onjuist weergegeven heeft.
3. De journalist publiceert alleen informatie waarvan de oorsprong hem gekend is.

In een volgende bijdrage willen we ook wel even als kortrijkwatchter dan doen aan “hoor en wederhoor” in die zaak. Ons baserend op het verslag van de Raad.
Pikant detail: de betrokken journalist heeft, zonder namen te noemen, en in afwezigheid van klager, toelichting gegeven over zijn vier onderscheiden bronnen aan de rapporteringscommissie van de Raad voor Journalistiek.Pipigate en “catch & kill”-journalistiek (1)

Voormalig Minister van Justitie en vandaag opnieuw Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne zou natuurlijk graag hebben dat heel die affaire van de baan is, en zeker dat iedereen alles heeft vergeten. Hij beschouwt dat gebeuren trouwens als een totaal onnozel, banaal incident, te belachelijk om er nog woorden aan te verspillen.
Kortrijkwatcher niet-, uiteraard. En met redenen omkleed.
We vinden bijv. dat het “plasincident’ (PIPIGATE) waarover we het hebben een flagrante, doelbewuste actie van minachting en spot was tegenover de politiediensten, nog wel gepleegd ‘ten huize’ van de minister die in bescherming was genomen. En zoals zelfs Quickie zou kunnen billijken, lijkt het ons zo dat hij als minister ontslag had moeten nemen indien hij zonder te reageren de plassers tot driemaal toe hun ‘werk’ had laten doen.

Waarover ging het alweer?
In de nacht van 15 op 16 augustus 2023 heeft Quickie bij hem thuis zijn 50ste verjaardag gevierd met (een 50-tal?) vrienden/kennissen. Van belang voor wat zal volgen is om nu al te constateren dat ook onze plaatselijke reporter van “Het Laatste Nieuws” Peter Lanssens daar niet ontbrak. De bekende (naar zijn eigen oordeel) gevreesde pen (lps). (Ook huisvriend van de burgemeester…)
Een drietal van de wildste, stomdronken vrienden van Quickie hebben het gepresteerd om uit noodzaak te gaan plassen tegen een (lege) politiecombi die daar geplaatst stond als afschrikking na bedreigingen en een verijdelde poging tot ontvoering van de toenmalige minister. Dat geplas gebeurde naar verluidt driemaal, alreeds om 20u39, om 22 uur en om middernacht.

“Het Nieuwsblad” (niet HLN!) wijdde op 23 augustus gepaste aandacht aan PIPIGATE met een artikel onder de titel “Parket start onderzoek nadat dronken gasten tijdens verjaardagsfeestje Van Quickenborne tegen politiecombi plassen”.
De minister heeft naar aanleiding daarvan met een mail van 25 augustus bij de Raad voor de Journalistiek klacht neergelegd tegen “Het Nieuwsblad”. Daarover zullen we het nog hebben.

Maar naast deze klacht en de uitkomst ervan willen we twee redenen aangeven waarom we hier in deze alternatieve stadskrant op vandaag absoluut nog willen terugkomen op de zaak.

1. Wat ons vooreerst intrigeert is dat nog geen enkele krant verslag heeft uitgebracht over het onderzoek van het parket van de affaire. De daders, de feiten, de verklaringen (verslagen) die zij hebben gegeven, de eventuele straffen die zij kregen (bijv. wegens smaad aan de politie, openbare zedenschennis). Geen gazet die daarover ook maar één woord zegt. Belangrijke vraag: hebben die plassers hun exploten verteld tegen andere gasten, bijv. Peter Lanssens? En wie zoal vond het allemaal wel heel kluchtig en voor herhaling vatbaar?
Catch? Welke journalist heeft het gebeuren kunnen “opvangen”; gezien, ervan gehoord? (Er was nog een reporter, van De Tijd !)
Kill? Waarom is een verslag over het verhoor en onderzoek door het parket “gedood” door de gazetten? Dat wil zeggen: verzwegen.

2. Toen het feest ongeveer was afgelopen heeft Quickie om 4 uur ‘s nachts samen met een late gast gedurende één uur staan wachten op een taxi. Wat is er in dat uur zoal gebeurd? Quickie zelf heeft van die tijdspanne een filmpje van enkele luttele minuten getoond, gemaakt met een eigen – trouwens illegale -bewakingscamera. (Wat is daarmee gebeurd? Hangt het toestel er nog, mét zicht op de straat?)
Iedereen ziet hem daar een plasbeweging maken, maar de minister zelf weet het niet meer zo goed. Volgens hem zou hij eerder met een luchtgitaar zijn bezig geweest. (Was er buiten dan wel luidruchtige muziek?)
De politie heeft natuurlijk beelden van dat volle uur, daarenboven gefilmd vanuit een ander hoek.
Quickie zegt nu dat hij die beelden nooit heeft gezien, – en dat kan wel. Maar DE vraag is waarom hij ze nooit heeft opgevraagd, er inzage van genomen? Dat is géén “catch” ! Niet gedaan terwijl hij daar had hij immers het volste recht toe had.
Tja, dan zou hij over die tijdspanne desgevraagd aan de pers wat meer moeten vertellen, en was het wellicht eenieder (de meest simpele Watson) duidelijk geworden of hij op de hoogte was van het plasgebeuren. Waarom is hij naar de combi geweest? Om te kijken of het allemaal wel was gebeurd? Of er nog sporen waren? Om wat op te kuisen?

(Wordt vervolgd.)

Designtoiletten (meervoud) in Kortrijk

Ik geloof dat het de gazet “Het Nieuwsblad” was dat de kat de bel heeft aangebonden en uitpakte met een berekening achteraf van de kostprijs van één toiletbeurt in het zgn. ‘designtoilet’ aan Sint-Rochuskerk in verhouding tot wat het ding indertijd (2010) heeft gekost.
Bij al dit sensationeel nieuws kan kortrijkwatcher het niet nalaten om ook zijn duit in het zakje te doen.
Vooreerst er toch even op wijzen dat toenmalig schepen van Openbare Werken Mark Lemaitre vroeger al de zaak heeft aangekaart en na grondig onderzoek te weten kwam dat er in het jaar 2012 voor 250 euro aan inkomsten werd gevonden in de betaalautomaat. (Een beurt op het zittend toilet kostte 50 cent, wat maakte dat we hier weer konden spreken van een grove discriminatie: het mannenpissijn kostte niets.) De onderhoudskosten waren in verhouding rampzalig hoog: 2.185 euro in dat jaar.
(Wij vinden nog terug dat ‘Cleaning Professionals’ maandelijks 315 euro aanrekende.)

Wat geschiedenis.
De grote instigator van het project in het eerste decennium van deze eeuw was CVP-schepen Guy Leleu.
Zelden een raadslid gezien die met zoveel vuur (en danig veel mist spuien rondom kostprijzen) zijn actieplan heeft verdedigd. Nu ja, het toilet was met al die sensoren en moderne vormgeving enig in zijn soort. Een experiment dat bij een succesvol verloop – zo stelde Leleu – steeds minder zou gaan kosten en in de stad nog een vervolg zou krijgen. Men is dat nu vergeten: maar de schepen dacht aan nog vier bijkomende WC’s in het centrum en drie gelijkaardige WC’s ergens in de buurt van de Broeltorens. (Vandaar dat meervoud in onze titel. Maar er is nog een reden. Cf. infra.)
Guy Leleu beweerde ook nog dat er geen onderhoudspersoneel zou nodig zijn, aangezien dat automatisch zou gebeuren. Het toilet zou zich daardoor in twee jaar tijd terugverdienen !

– De NV Snoeck & Partners kreeg de ontwerpopdracht toegewezen. Kostprijs voor de studie is onbekend gebleven maar de raming voor het project bedroeg 110.000 euro.
Let wel: in de gemeenteraad van februari 2009 heeft niet enkel de meerderheid van toen (CVP en VLD) de zaak goedgekeurd, maar ook de oppositie, – de zgn. Progressieve Fractie: SP en Groen. Het Vlaams Belang heeft zich onthouden.
– Er liep slechts één offerte binnen: van de firma Verhofstadt uit Zele. Gegund voor 156.266,06 euro (incl. BTW). Bij de eindafrekening bleek dat er meerwerken nodig waren voor 12.967 euro. Het totaal kwam dus neer op 169.288,26 euro. (We herinneren ons niet dat die meerprijs werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Herinner u de raming: 110.000 euro.)

Waarover spreekt er nu niemand?
In de zuidelijke Broeltoren is er ook een designtoilet geïnstalleerd, bolvormig en in inox.
Kostprijs: 105.571 euro.
(Vandaar het meervoud in onze titel.)
Waar blijven onze gazetten met de prijs per toiletbeurt??

Wanneer ronden we nog een keer de kaap van 80.000 inwoners?

Telkenjare lezen we hier in de gazetten dat er – demografisch dan – alweer een kaap is afgerond.
Vorig jaar was het die van 79.000 inwoners, welgeteld: 79.005.
De aangroei (met 1.123 personen) was toen volgens ons bestuur het gevolg van goed beleid, alhoewel zo’n schepen als Wout Maddens toch toegaf dat een en ander ook te wijten was aan de toevloed van Oekraïners (419 in 2022) en buitenlandse studenten (349).

Op de nieuwjaarsreceptie begin dit jaar pakte burgemeester Vincent Van Quickenborne uit met met het heuglijke feit dat nu de kaap van 80.000 was afgerond. Hij had over 80.257 “Kortrijkzanen”, maar met één cijfertje verkeerd. Moest zijn: 80.267.
Dat laatste getal slaat eigenlijk op een samentelling van personen op 1 januari 2024 ingeschreven in drie registers: dat van de bevolking, de vreemdelingen, maar ook het zgn. wachtregister.
In dat wachtregister zijn ook de asielzoekers (met begeleidende familieleden) ingeschreven en EU-burgers in afwachting van een woonstcontrole.
Als we geen rekening houden met het wachtregister werd in Kortrijk op 1 januari absoluut geen kaap afgerond. We telden 79.980 ingeschreven personen.

Nu is het zo dat het de plicht is van het schepencollege om die registers voortdurend bij te houden. Met behulp van de wijkagenten bijv. dient men permanent in te staan voor de rectificatie van verblijftoestanden zodat zo nu en dan ambsthalve schrappingen uit de registers nodig zijn.
In 2023 bijvoorbeeld telde men op 21 januari 2023 al géén 79.000 inwoners meer, maar “slechts” 78.841.
Geen gazet of schepen die daar melding van maakte.

Hoe zal de verblijftoestand dit jaar evolueren?
Het aantal ingeschreven personen is in elk geval reeds aan het dalen. Tot op heden met -172 personen, maar het kan morgen al veranderen.
Op 15 januari moest het College al overgaan tot ambtshalve schrapping van 40 personen. Die waren eigenlijk al in december 2023 van de kaart verdwenen maar een afvoering van ambtswege neemt pas een aanvang op de datum van de uitdrukkelijke beslissing van het schepencollege.
Intussen zijn er nog schrappingen gebeurd. Op basis van waarnemingen in januari: 55 ingeschrevenen en in februari 77.
Laatst bekende stand van zaken is dus: 80.267 MIN 172 = 80.095 inwoners.
Er mag niet veel meer gebeuren of we ronden opnieuw de kaap af, in de ander richting.

“Quickie zit met een imagoprobleem”

Dat is de kop van een voor zijn doen zéér gewaagd stuk dat men niet zou verwachten van de reporter Peter Lanssens in de regionale editie van “Het Laatste Nieuws” van vandaag. Krant kopen ! Het verhaal van Lanssens is dan ook opgebouwd met medewerking van Nicolas Bouteca, prof politieke wetenschappen aan de UGent. Dat bezorgt (lps), de trouwe vazal van Quickie, een alibi om meningen te verkondigen (of weer te geven) waar hij zich normaal niet zou aan wagen.

Het stuk beslaat meer dan één pagina en maakt een analyse over de mogelijke tribulaties en vooruitzichten in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen (nog 6 maanden te gaan). Het onderstreept onder meer dat het Team Burgemeester uiteen is gevallen in twee kampen die hetzij Quickie, hetzij Ruthie steunen. Zeker is dat we ook ter stede politiek boeiende tijden tegemoet gaan.

Een samenvatting van de nogal opzienbarende analyse in een traditioneel pro-Quickie gezinde gazet geven we hier nu even niet. Lezen maar ! Wel meegeven dat Lanssens aanstipt dat een mogelijke kopman als Wouter Vermeersch van het Vlaams Belang andere politici zoals Van Quickenborne zelf nachtmerries bezorgt bij de gedachte dat de VB’er zou kunnen het initiatiefrecht in handen krijgen om een College te vormen. Dit is namelijk zo als Vermeersch de lijsttrekker is van de lijst met grootste aantal stemmen…

P.S.
We maken schaamteloos gebruik van het artikel om nog vlug te melden dat kortrijkwatcher himself op 31 mei om 20 uur een lezing geeft met overwegingen over de twee voorbije bestuursperiodes van de tripartite. Met lichtbeelden, terwijl er geen toegangsprijs wordt gevraagd. Waar? Hotel Ibis Styles, Kennedypark 1 te Kortrijk natuurlijk, op ‘tHoge.

Waar gaan we dat schrijven?

“Het Laatste Nieuws” heeft een persbericht van het Vlaams Belang (dd. 3 maart) overgenomen!!
Dat gebeurt zelden,….of nooit. Natuurlijk met een grote kop die meteen de inhoud van het VB-bericht nuanceert, zo niet weerspreekt.
Peter Lanssens heeft bij het lezen van het perscommuniqué al onmiddellijk gebruik gemaakt van zijn open rode lijn met de burgemeester om hem de gelegenheid te geven enig weerwerk te bieden tegenover datgene wat het VB nu weer beweert. (Zeg, beste lezer, weet u wat we zelfs voor mogelijk houden als er voor de tripartite minder gunstige persberichten binnenlopen? Dat Vincent himself vriend Peter contacteert om hem erop te wijzen wat hij best wel of niet kan publiceren. Of zijn slaafse perskoelie influistert hoe men het bericht inhoudelijk van commentaar kan voorzien. Ja, beste lezer, dat achten we waarlijk voor mogelijk.)
Over dat VB-bericht hadden wij het hier al.
Raadslid Carmen Ryheul heeft uitgevlooid dat de nieuwe “gemeentelijke administratieve sanctie” (GAS5 “) (over zgn. kleine snelheidsovertredingen in bepaalde zones) in het laatste trimester van vorig jaar alleen al (bruto) 519.557 euro heeft opgebracht. En dit zelfs zonder dat de nieuwe flitspalen en de trajectcontroles al operationeel zijn. Het VB is hierbij van oordeel dat de aankoop van nieuwe flitspalen en camera’s vooral dienstig zal zijn voor het spijzen van de gaten in de stadskas. Bijgevolg stelt het VB voor om de opbrengst van die boeten onder te brengen in een fonds ten einde te investeren in maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen.
Hoe reageert de burgmeester daar nu op?
Ewel, zoals hij dat gewoon is. Eerst de inhoud van de boodschap van het VB negeren en verdraaien, om die dan des te beter te kunnen weerleggen of als een leugen te bestempelen. Vincent: “Als we het VB volgen moeten we het flitsen in de stad dus stoppen, want het het is toch allemaal voor de stadskas.”. En dan volgt naar gewoonte de nodige theatrale demagogie: “Het VB zit dus niet in met verkeersslachtoffers die vallen door onaangepaste snelheid. Vertel dat eens aan de ouders van verongelukte kinderen.”
Die zit hé ! En Peter maar noteren…
En zijn besluit zit ook, want….het correspondeert totaal met wat het VB voorstelt. (Lanssens ziet dat niet.)
Vincent: “Het dichtrijden van de lekgeslagen stadskas klopt helemaal niet. Ik zal voorstellen om al die extra centen systematisch en structureel aan de politie over te maken.”

Peter Lanssens is in zijn jeugd ongetwijfeld naar onze Kortrijkse ‘gazette-schrijvers-school’ geweest.
Daar heeft hij ooit gehoord van het journalistieke principe van “woord en wederwoord”. “Hoor en wederhoor”. Ja zeg! Dat moet.
Die regel past hij dus zeer consequent toe.
Als de oppositie iets durft te beweren, dan noteert hij stante pede een wederwoord van de burgemeester of van een schepen (alleszins Axel Weydts). Het tegenovergestelde, dat lukt niet. Komt er een lid van het College met een bericht op de proppen, dan krijgt Lanssens geen enkel oppositielid aan de lijn voor een repliek.
Onze 0,00%-journalist (lps) moet ook nog leren dat men bij de toepassing van de regel “woord en wederwoord” als 100%-JOURNALIST zélf de materie moet kennen die ter sprake komt.
– Lanssens kon er Vincent aan herinnerd hebben dat hij als parlementslid ooit (2016) een wetsvoorstel heeft ingediend, gelijkaardig aan die beruchte, nieuwe GAS5. Zijn motief? De parketten ontlasten!
– Lanssens kon er (als hij een100%-journalist was geweest) zijn vriend Vincent tevens op gewezen hebben dat de CD&V-raadsleden in de gemeenteraad (september 2023) de invoering van GAS5 hebben afgekeurd. Dat is dus net de fractie waarmee Quickie een gezamenlijke stadslijst zal vormen. Komt GAS5 dan nog in het kiesprogramma? Of wordt het geschrapt?
– En zou het kunnen dat Vincent nog nieuwe zones of straten voorziet waar GAS5 kan toegepast?


Gas5 kan veel geld opbrengen !

GAS5 is een nieuwe (de zoveelste soort) Gemeentelijke Administratieve Sanctie waarbij een gemeente nu een boete kan opleggen voor een beperkte snelheidsovertreding (20 km) in zones waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km per uur. Dat kon theoretisch eigenlijk al van in het jaar 2021 maar in Kortrijk is die mogelijkheid pas goedgekeurd in een gemeenteraad van september 2023. De VB- en CDV-fracties stemden tegen.
(Wat weinigen nog weten is dat toenmalig federaal parlementslid Vincent Van Quickenborne al in 2016 een wetsvoorstel heeft ingediend om snelheidsovertredingen tot 20 km te integreren in de GAS-wetgeving. Hij wou hiermee de parketten ontlasten. Maar Quickie was vergeten dat het hier ging om een gewestelijke materie en de Raad van State riep hem tot de orde.)
Iedereen weet wel dat die nieuwe boete (waarbij dus niet meer wordt gepenaliseerd) oorspronkelijk in het leven is geroepen en bedoeld om lokale besturen een extra financiële hefboom te geven om bijvoorbeeld te zorgen voor een beter verkeersveiligheidsbeleid. Maar zeker onze eigenste VB-raadsleden zijn er wel degelijk van overtuigd dat de invoering van de nieuwe GAS-boete (wat een tautologie!) gewoon bestemd is om de gaten in de stadskas te vullen. Het VB vermoedt zelfs dat het Kortrijkse stadsbestuur op weg is om met de vaststellingen van dit soort snelheidsovertredingen jaarlijks twee miljoen euro (en geen 1 miljoen netto, zoals het bestuur zich voorstelt) bijeen te flitsen.
En om dit vermoeden kracht bij te zetten heeft VB-raadslid Carmen Ryheul navraag gedaan wat de toepassing van GAS5 al heeft opgebracht in het laatste kwartaal van vorig jaar.
Gisteren 3 april heeft voornoemd raadslid via een persbericht van ‘Digitale Regio Kortrijk’ het antwoord op haar schriftelijke vraag verspreid. Het is het 145ste (!) van de partij, maar het grote vermoeden bestaat dat het communiqué weerom geen enkele krant zal halen.
Daarom doen wij het maar een keer
, in deze alternatieve stadskrant.

Om het rendement van GAS5 op te drijven is de tripartite van plan om drie vaste flitspalen op te stellen (Erasmuslaan, Hoge Dreef, Rollegemsesteenweg) en om naast de bestaande trajectcontrole nog twee onbemande snelheidscamera’s in te zetten.
Een en ander is nog niet operationeel, maar dat weerhoudt het stadsbestuur er intussen niet van om aan de lopende band te flitsen met de voorhanden mobiele camera’s.
En wat is nu de uitslag van al dit flitswerk?

Bruto-opbrengsten per maand:
– oktober 2023: 115.792 euro;
– november 2023: 215.072 euro:
– december 2023: 188.692 euro.
Totaal bruto voor dit kwartaal: 519.557 euro.

Hierbij passen twee belangrijke nuanceringen. Er zijn aan heel het gedoe ook kosten verbonden, en eigenlijk weten we ook niet goed of iedereen wel effectief zal betalen.
1. Er zullen vorderingen finaal oninvorderbaar verklaard worden vanwege bijv. gegrond bevonden verweren, moeilijke inning van buitenlandse dossiers, insolvabele debiteuren. Als zéér voorlopige assumptie meent het stadsbestuur dat we in die hierboven drie aangegeven maanden naar een bedrag van 51.956 euro (10 %) zullen mogen fluiten.
Dit gegeven alleen al herleidt de ontvangsten netto naar 467.601 euro.
2. Er zijn natuurlijk ook loonkosten in het beschouwde trimester.
– het GAS-team (2 VTE): 23.234 euro.
– politie (vele honderden uren!): 38.470 euro.
– debiteurenbeheer (rappels, verwerkingen betalingen): 10.505 euro.
Gevolg: van de bruto-ontvangsten moeten we nogmaals 72.208 euro aftrekken.
3. De kosten van het systeem (de IT-kost).
– jaarlijkse vaste kost: 10.505 euro.
– jaarlijks variabele kost: 25.365 euro.
(Stad rekent hier nog wel de opstartkosten aan: 8.446 euro.)
Totaal IT voor het besproken kwartaal: 44.102 euro.

Met aftrek van nog wat kleine diverse kosten komen we voor het laatste kwartaal van 2023 aan een NETTO-RESULTAAT van GAS5 op 348.676 euro. In drie maanden.
Blijft wel dat er in het beschouwde trimester voor een som van 519.557 euro werd beboet.
In die zin kan men dus wel stellen dat bij eenzelfde tempo aan vaststellingen de stadskas in één jaar met twee miljoen wordt gespijsd.
En hoe meer zone 30’s, hoe meer potentiële inbreuken !
Cultuurschepen Ronse en cijfers: de nieuw schouwburg (3)

Vervolg van vorig stuk waarin we nagaan in hoeverre de bedragen die schepen Axel Ronse voor de renovatie en nieuwbouw van de schouwburg kloppen met wat we terugvinden in het dossier van het project.
3. De gemeenteraad beslist over de voorwaarden en de wijze van gunnen van de algemene bouwaanneming (13 maart 2023)
De algemene aanneming slaat o.a. op sloopwerken, ruwbouwwerken, dakwerken, gevelwerken, binnenafwerking, omgevingswerken, elektriciteit, HVAC, sanitair, brandbeveiliging, en natuurlijk de nieuwbouw.
Van belang is op te merken dat de theatertechnieken en de inrichting van de keuken in het cultuurcafé nog verder moeten uitgewerkt in het uitvoeringsdossier. (Zou dat die fase 2 kunnen zijn?)
In dit stadium van het dossier maken de raadsleden voor het eerst kennis van wat de totale projectkost zou kunnen zijn. Men wijst er wel op dat het maken van een accurate raming vanwege onvoorspelbare prijsstijgingen geen sinecure is.
Hierna volgende bedragen zijn altijd incl. BTW.
De totaal geraamde projectkost bedraagt op dat moment 18.974.558 euro, met de optionele kosten inbegrepen.
Hierin onderscheiden we onder meer:
– algemene aanneming: 14.038.962 euro;
– theatertechnieken: 1.187.352 euro;
– erelonen (incl. veiligheidscoördinator): 1.744.174 euro;
– operationele kosten: 249.393 euro.
Misschien herinnert u zich dat het AMJP3 slechts voorzag in een uitgave van 14.383.483 euro en een subsidie van 7. 800.00 euro, zodat de netto-kost dan kwam op 6.583.483 euro.
Voor deze gunning is er dus op het projectbudget een onvoldoende bedrag beschikbaar ten belope van 4,2 miljoen euro. Maar dit moet op te lossen zijn door gebruik te maken van een “conjunctuurfonds” en een nog een te verwachten subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed subsidie (210.000 euro).
De gemeenteraad beslist om als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure. (Zoals al gezegd: de CD&V en het VB onthouden zich.) Offertes moeten binnen in mei. De gunning aan een aannemer wordt verwacht tegen half juli 2023.
4. De gunning via openbare procedure gaat niet door (gemeenteraad 3 juli 2023)
Op de aanbesteding zijn slechts twee inschrijvingen ontvangen. En tot overmaat van ramp zijn die offertes onaanvaardbaar omwille van een ongekende overschrijding van het ramingsbedrag. In een raadscommissie laat schepen Ronse zich ontvallen dat het gaat om een meerkost van 5 miljoen.
Naar verluidt zijn de inschrijvers zelf verrast dat de gunning niet doorgaat. Schepen Ronse wijt dit alles niet aan een verkeerde raming van zijn diensten, maar wel aan de hoogconjunctuur. (Aannemers hebben overal te lande te veel werk vanwege de komende verkiezingen met de vele openbare aanbestedingen vanwege publieke besturen.) Niettemin worden enkele terechte opmerkingen van de inschrijvers meegenomen in het dossier.
Het ontwerp blijft hetzelfde evenals het financiële luik. Het toewijzen van de optionele posten en het ereloon van de ontwerpers wordt ietwat verhoogd.
Totaal bedrag: 18.850.161 euro.
Algemene aanneming: 14.038.962 euro.
Er moet dus een nieuwe plaatsingsprocedure gekozen worden. De gemeenteraad staat toe dat er zal gewerkt worden volgens de “mededingingsprocedure met onderhandeling“. Dit keer met instemming van de CD&V. (De geheime onderhandelingen over de opmaak van een nieuwe stadslijst voor de verkiezingen zijn al bezig?)
5. Definitieve gunning van de algemene aanneming (CBS 8 januari 2024)
(Het niet toewijzen van de openbare procedure bracht dus een verschuiving van de start van de werken met zich mee.)
Na selectie van 12 inschrijvers werden er drie offertes ontvangen.
Het bouwbedrijf FURNIBO nv uit Veurne wordt geselecteerd met een offerte van 16.461.844 euro EXCL. BTW.
(Een ander bedrijf was lichtjes goedkoper en het derde bedrijf trok zich terug.) Vergelijk met de raming bij de mededingingsprocedure: die was 11,5 miljoen EXC. BTW.)
Na maandenlange onderhandelingen (“besprekingen”) tussen oktober en december 2023 kwamen twee partijen met een “best and final offer”. De ‘BEFO’ van de nv FURNIBO bedroeg uiteindelijk EXCL. BTW15.151.182 euro, dus zowat 1,3 miljoen euro minder dan de hun oorspronkelijke offerte.
(Het is over die zgn. besparing dat schepen Axel Ronse het zo trots heeft in zijn persmededeling.)
Mét BTW kost de algemene aanneming van de stadschouwburg dus 17.632.946 euro.

6. Totaal nieuwe raming van de projectkost (toelichting CBS van 8 januari 2024)
Ter gelegenheid van de gunning van de algemene aanneming aan de nv Furnibo heeft “men” een nieuwe raming opgemaakt van de totale projectkost.
Je schrikt je een hoedje.
Onze lezers vernamen hierboven al dat men het in juli 2023 had over een bedrag van 18.850.161 euro.
Hoeveel is dat nu geworden? We gaan het u een keer zeggen! 24.570.214 euro, incl. BTW.
De details van de verhoogde posten laten we hier nu achterwege. (U kunt ze opvragen bij onze redactie.)
Het gaat er ons om dat we maar weer eens aantonen hoe verkeerd de Kortrijkzanen worden voorgelicht.
En hoe de pers niet in staat is om dit te doorgronden
.

HOE IS DAT NU TOCH MOGELIJK??
Schepen Ronse heeft het in een persmededeling (én op de website van Stad) over een bedrag van 13,3 miljoen. Het gaat in de offerte voor de algemene aanneming van het bouwbedrijf Furnibo om 17,6 miljoen.
De schepen geeft ook de indruk dat het gaat om een totaal projectbedrag. In werkelijkheid is dat nu gebudgetteerd op 24,5 miljoen, en vorig jaar ging het nog om 18,8 miljoen.

Voorts heeft men het in de budgetten zoals vermeld in de aangepaste meerjarenplannen continu over een fase 1, zijnde het publieksgedeelte. Komt er nog wat??
SAMENVATTING EN BESLUIT
De communicatie van cultuurschepen Axel Ronse over de ko

Cultuurschepen Ronse en cijfers: de vernieuwde schouwburg (2)

U hebt het allemaal kunnen lezen in HLN van gisteren 28 maart: de ingrijpende renovatie van de stadschouwburg is aangevat, met als blikvangers de nieuwe theaterzaal en het cultuurcafé. Stond ook allemaal tevoren al te lezen op de website van stad. In feite gaat het om meer dan een renovatie: er is ook restauratie en nieuwbouw opgenomen in het masterplan.
We beperken ons hier tot wat de N-VA- schepen van cultuur Axel Ronse te berde brengt inzake financiering van het project (dat we genegen zijn, – al positivo haasten we ons voortaan altijd om dit uitdrukkelijk te poneren).
Schepen zegt:
– het totaalbudget bedraagt 13,3 miljoen van de stad en 7,8 miljoen euro Vlaamse subsidies;
– vergeleken met het oorspronkelijk budget had men af te rekenen met een prijsstijging van 25 procent maar door een nieuwe onderhandelingsprocedure (en extra financiering) kon men 1 miljoen besparen.
Voorts vertelt Axel nog dat er bij zijn debuut als schepen in 2019 plannen op tafel lagen om enkel een eerste fase van het zogenaamde masterplan te verwezenlijken maar dat men nu vanwege de steun van Vlaanderen aan de slag kon gaan om het volledige masterplan te realiseren.

Over dit laatste punt moeten we toch even bekennen dat we er niks van begrijpen. Eerste fase? Wat is dan de tweede?
In alle meerjarenplannen (we zijn gekomen aan de vierde aanpassing) van de lopende bestuursperiode is steeds en NOG STEEDS sprake van een masterplan fase 1, en dat slaat op het “publiekgedeelte”.
In het oorspronkelijke meerjarenplan (MJP) van december 2019 gaat het nog om een luttel investeringsbudget (raming!) van 8.110.000 euro en een subsidies ter waarde van 750.000 euro. Netto gaat het dus toch wel om een stadsuitgave van 7.360.000 euro.
In december 2020 krijgen we volgens het eerste aangepast meerjarenplan (AMJP1) plots een subsidie van niet minder dan 8.300.000 euro, zodat het masterplan nu slaat op een bedrag van – jawel – 14.377.168 euro (icl. BTW). Maar netto blijft de kost voor stad dus toch binnen de perken: 6.077.68 euro.
Ter info zeggen we er nog even bij dat de netto-uitgave in zowel het AMJP2 (2021) als in AMJP3 (2022) steeds cirkelt rond 6,5 miljoen. En de uitgaven (ramingen) blijven ook constant: 14,3 miljoen.
Maar dan gebeurt er iets waar de schepen niet over rept.
En let wel, men maakt nog steeds gewag van budgetten voor een fase 1 van het masterplan.
In het AMJP4 van 8 december 2023 is er plots een budgetwijziging met een stijging van meer dan 10 miljoen en een verhoging van het subsidiebedrag met ca. 200.000 euro. Het netto-bedrag stijgt met 9,9 miljoen.
Het budget (een raming) bedraagt dus nu, en onthoud dat maar even:
– een uitgave van 24.513.483 miljoen;
– subsidie: 8.010.000 euro:
– netto-uitgave voor stad: 16.503.483 euro.
ZO.
Herlees nu maar eens wat de schepen vertelt in de gazet en op de website van stad.


Tot op heden hadden we het over ramingen.
Laten we nu even de aanbestedingen bekijken, met andere woorden de contractuele, reëel aangegane uitgaven.
Een chronologie van de feiten. (De gazetten mogen deze gegevens gerust overnemen.) Laten we beginnen bij het begin:
1. De gunning van de studieopdracht (CBS van 14 juni 2021)
Het bureau WIT Architecten uit Leuven mag een ontwerp maken voor de nieuwbouw en renovatie/restauratie van de stadschouwburg. Ereloon 11 procent van de bouwkost. Offerte van het bureau bedroeg 1.246.500 euro (incl. BTW). In mei 2021 werd de bouwkost volgens het wedstrijdontwerp nog geraamd op 11.425.444 euro. (Bouwkost wil zeggen: zonder voorstudie, erelonen, bijkomende projectkosten)
2. Voorontwerp goedgekeurd (CBS van 31 januari 2022)
(Schepen Ronse is verontschuldigd.)
Volgens een geactualiseerde prijsraming wordt de bouwkost nu geraamd op 12.829.506 euro.
De verhoging is te wijten aan een “hoogconjunctuur van de bouwprijzen”. Er is een gemiddelde prijsstijging te bespeuren van 8,72 procent sinds april 2021, wat een meerkost geeft van ca. 1 miljoen.
Komt daarbij dat er een nieuwe regelgeving is voor de ventilatie van de zalen. Een vernieuwing van het ventilatiesysteem in de grote zaal is geboden. Meerkost ca. 453.000 euro.
In de toelichting bij dat voorontwerp is niet uitdrukkelijk sprake van een fase 1 en 2. Wel heeft men het over enerzijds het “architecturale ontwerp” en daarnaast over studies in verband met technieken (HVAC, sanitair, akoestiek,…)
3. Algemene bouwaanneming, voorwaarden en wijze van gunnen (gemeenteraad 13 maart 2023)
Even wat politiek.
In het kader van de komende nieuwe stadslijst van het Team Burgemeester én de CD&V past het hier om om er aan te herinneren dat de oppositie (ook de CD&V dus ) zich heeft onthouden.
In een stemverklaring wijst Hannelore Vanhoenacker (fractieleider CD&V) op de serieuze prijsverhoging terwijl een evenredige stijging van de subsidiëring achterwege blijft. In een repliek zegt schepen Ronse dat hij nog zal proberen om extra middelen te verkrijgen van hogere overheden en hoopt hij dat de CD&V hem hierbij zal steunen. Maar in de raadscommissie is net door de projectleider geopperd dat men een aanvraag tot meer steun heeft ingediend en dat de uitkomst was dat zoiets niet kon !

(Wordt vervolgd.)

Kan cultuurschepen Ronse wat nauwkeuriger zijn? (1)

Oei.
Zo nu en dan vinden we dat onze N-VA-schepen van cultuur Axel Ronse niet nauwkeurig omspringt met de feiten, meer speciaal in zijn omgang met cijfers.
Maar ja, om dat aan te tonen is het vanzelfsprekend nodig dat we zelf over de juiste gegevens beschikken… En om die te vinden in dossiers die soms jaren oud zijn, dat is niet simpel. Het cultuurbeleid op gebied van investeringen is ook niet altijd heel transparant.

Axel is ook Vlaams parlementariër.
In een politiek rapport over het functioneren van de leden van het Vlaams parlement – vandaag gepubliceerd in “Het Nieuwsblad” – komt hij er goed uit. (Zijn humor wordt wel niet erg gesmaakt.)
Het wordt tijd dat ook in onze stadslog zo nu en dan een bedenking wordt geformuleerd over de gedragingen onze N-VA-schepen van cultuur. Eind januari al heeft hij zichzelf uitgeroepen tot kandidaat burgemeester bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee is de facto de tripartite in duigen gevallen.
Bij die gelegenheid maakte Ronse een waarlijk verbijsterend statement over zijn eigenste cultuurbeleid, zo uniek dat het een vermelding verdient in de geschiedenis van het Kortrijkse politiek gebeuren. In Facebook liet hij – nota bene als bevoegd schepen van het beleidsveld – weten dat er in de bijna voorbije bestuursperiode (2019-2024) teveel geld is gespendeerd aan cultuur! (Denk aan de renovatie van de schouwburg.) Hij wil (als toekomstig burgemeester) meer geld voor zorg en welzijn.
(Dat FB-bericht is niet meer terug te vinden.)

Het is in het hierboven geschetst kader dat we dus wat meer aandacht gaan besteden aan het optreden van schepen Ronse in de aanloop naar de verkiezingen.
We gaan nu op zoek naar wat juistere gegevens dan deze die we van hem gewoon zijn over twee belangrijk culturele projecten: 1) de renovatie van de schouwburg en 2) de bouw van een nieuwe site Abby.
Tot morgen, of wordt het overmorgen?

P.S.
In de gazetten lees je maar weer wat er staat… Och ja.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert